މަނިކު އެމީހަކާއި އެކު އިނީ ރެސްޓޯރަންޓެއްގެ ވިއައިޕީ ބައިގައެވެ. އެއީ އާންމުކޮށް މުއްސަނދިން އައިސް އުޅޭތަނެއްކަން ބަލައިލި ކޮންމެ ދިމާލަކުން އެނގެއެވެ. އެލުވާފައިވާ ޖަވާހިރުގެ އަގުބޮޑެތި ޗާންދަލިއާތަކެވެ. އަގުބޮޑެތި މޭޒު ގޮނޑިތަކާއި އެހެނިހެން ތަކެއްޗެވެ. “މިކަން ފަށަންވީ މިހާރުވެސް.. މަށަށް މިވަރުވެސް ލަސް.. މަ ބޭނުން އަވަހަށް ފަށައިފަ އަވަހަށް ނިންމާލަން..” އެމީހާ ނުރުހުންވެފައި މަނިކުއަށް ބުނެލިއެވެ. “ނޫނޭ… އެހާ އަވަސް އަރުވާލައިގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫން މިކަހަލަ ކަންކަމަކީ.. ދުރާލައި އުޅެގެން ކުރީމަ އެކަކަށްވެސް ޝައްކު ނުވާނީ.. ކިރިޔާވެސް ޝައްކެއް ވެއްޖިއްޔާ އަހަރެމެން ސަލާމަތެއް ނުވާނެއްނު.. އޭރަށް ކަމަކުނުދާނެ..” މަނިކު އޭނާ ގާތު ބުނެލިއެވެ.

“ދެން އެހެން ވިއްޔާ އަވަހަށް ފަށަންވީނު މިކަން.. ދުރާލާ ކުރަންޏާ މިހާރުއްސުރެ ރެޑީވީމަ ދޯ ވާނީ.. ލަސް ކުރި ވަރަކަށް އެކަން ވާލެއްވެސް ލަސްވާނެ.. މަ ބޭނުމެއްނޫން އެދެމީހުން އެހެން އުޅޭކަން.. މަ ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ބޭނުމެއްނޫނެ..” އެމީހާ ނުރުހުންވެފައި ބުނެލި ގޮތުން ރުޅި އައިސްފައިވީމިންވަރު ހާމަކޮށްދެއެވެ.

“ރުޅި މަޑުކުރޭ.. އެހާ ރުޅިގަދަވެގެން ކަމަކު ނުދާނެ.. ވަރަށް ކެތްތެރިވާން ވާނެ.. ނޫނީ އެކަމުގެ ފައިދާ ނަގާ އޭނާ ސަލާމަތްވެސް ވެދާނެ..” މަނިކު އެމީހާ ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށްޓަކައި ވިސްނައިދޭ ފަދައަކުން ބުނެލިއެވެ. “އޭނާ އެންމެ ހިނދުކޮޅަކަށްވެސް އުފަލުގަ ހުރިޔަ ދޭކަށް އަހަންނެއް ޖާގައެއްނުދޭނަން.. މަހުއްޓާ އެ ދާނިޔަލްއަށް ހަމަނޭވާއެއް ލާންވެސް އުނދަގޫވާވަރު ކުރާނަން..” ދެއަތް މުއްކަވާލަމުން އެމީހާ ބުނެލިއެވެ.

***

އާ ދުވަހަކަށް އެރި އިރާއެކު މީހުން ހޭލަމޭލަވެ އުޅެން ފަށައިފިއެވެ. ޗުއްޓީގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ދާނިޔަލް އޮފީހަށް ނުދާތީ އޭނާ އިނީ ސޯފާގައި ހެނދުނުގެ ޒިކުރުތައް ކިޔާށެވެ. އެއިރު އާލާ އޮތީ ގަދަ ނިދީގައެވެ. ދާނިޔަލް އޭނާ ފަތިސް ނަމާދަށް ހޭލެއްވުމުން ރުޅި ގަދަވެގެން އެއްޗެހި ކިޔަ ކިޔާފައި ނަމާދުކުރުމަށްފަހު އޮށޯވެ ނިދީއެވެ. ނަމަވެސް އާލާގެ އެ އެއްޗެހި ކިޔުމަކުން މިއަދު ދާނިޔަލްގެ ހިތަކަށް އަސަރެއް ނުކުރިއެވެ. އޭނާ މިހާރު ވަނީ އެކަމަށް އާދަވެފައެވެ. ކައިވެނީގެ ކުރިންވެސް އާލާ އެތަށް ސަތޭކަ ފަހަރެއް މަތިން އޭނާއަށް އެފަދައިން ހަޅޭތްލެވިއެވެ. ދެން މިއަދު އެކަމާއި ހާސްވާންވީ ކީއްކުރަން ހެއްޔެވެ؟

އާލާ ކިތަންމެ ހަޅޭކެއް ލެވި ނަމަވެސް ދާނިޔަލްގެ ޢަޒުމަކަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. އޭނާ އަދި އެއްދުވަހަކުން ހަމަ އެ އާލާ މުޅިން އާ އާލާއަކަށް ބަދަލުކޮށްލާނެއެވެ. ހެޔޮލަފާ ދީންވެރި އަތްބަކަށް ބަދަލުކުރާނެއެވެ. އެއީ ދާނިޔަލް އަމިއްލަ ނަފްސަށް ވެފައިވާ ވައުދެކެވެ.

ސޯފާއިން ތެދުވެލުމަށްފަހު ކުޑަކޮށް ކޮރު ޖަހަމުން ދާނިޔަލް ބަދިގެއަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. ފައި ކަނޑައިގެން ގޮސްފައި ހުރިލިއެއް ބޮޑުކަމުން އެފައިގައި ވޭން އަޅަމުންދާކަށް އޭނާގެ މޫނުންވެސް ދޭހަވެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ތަދުގެ މައްޗަށް ދާނިޔަލް ދިޔައީ ހިތްވަރު ކުރަމުންނެވެ. ބަދިގެއަށް ވަދެ ކޮފީތައްޓެއް ތައްޔާރުކޮށްގެން އައިސް ދާނިޔަލް އަނެއްކާވެސް ސޯފާގައި ޖައްސާލުމަށްފަހު ކަނާތުފައި ކުރިމަތީގައި ހުރި ކުޑަ މޭޒުމަތީގައި ބޭއްވިއެވެ.

ދާނިޔަލް ސިހިގެން ދޔައީ ބާރުބާރަށް ދޮރެއް ޖެހުނު އަޑަށެވެ. އޭނާ ބަލައިލި އިރު ދުން ޖަހާފައި އާލާ ގޮސް ބަދިގެއަށް ވަންނަނީއެވެ. މިހާރު އަނެއްކާ ކީއްވީބާވައޭ ދާނިޔަލް ހިތާހިތުން ކިޔަމުން ދިޔައެވެ. އަބަދު މި އަންހެން ކުއްޖާއަށް ވެފައި މިހުންނަނީ ކީއްބާވައޭ ދާނިޔަލްގެ ހިތުގައި ވިއެވެ. ވާނީވެސް އެހެން ނޫންހެއްޔެވެ؟ ތުންކޮޅު އޫކޮށްފައި ނޫނީ އާލާ ނުހުރެއެވެ. އަޅާވެސް ނުލައި ދާނިޔަލް އިންތަނުން ގުޑިނުލައި އިނީ އާލާ ހަދާގޮތެއް ބަލާށެވެ. ކަމެއް ވެއޭވެސް އޭނާ ހިތަށް ނާރާފަދައެވެ.

“އާހް.. ދާނިޔަލޫ…” އާލާ ހަޅޭތް ލަވައިގަތް އަޑަށް ދަނިޔަލް ދެލޯ މަރާ ތަގުޅި ކޮށްލިއެވެ. އަޑުވެސް ފިސާރި ގަދައެވެ. ކޮފީތަށި ބޭންދުމަށްފަހު ދާނިޔަލް ގޮސް ކައްކާބައިގައި މަޑުކޮށްލާ ފާރުގައި ލެނގިލިއެވެ. އެޔަށްފަހު އެއްބުމަ އަރުވާލިއެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އޭނާ ގާތަށް އައީ އަމަށަކު ހިންޏެއް ނޫނެވެ. “އަދިވެސް ހެނީތަ؟ ދެންވެސް މީތި ނަގައިދީބަލަ.. މިއަށްވުރެ ތިރީ ތަނެއްގަ މީތި ބެހެއްޓިޔަސް ރަނގަޅުވީހެއްނު.. އަދި މިވެސް ބަހައްޓާފަ ހުރީ މި ކަބަޑުގަ ވިއްޔަ.. ސައިފަތާއި އެއްޗެހި ހުންނަ ކަބަޑުގަ މީހުން ގޮދަން ފުއް ބަހައްޓާތަ..” ފުށް އަޅައިފައި ހުރި އާދައިގެ ވަރުގެ ކުޑަ ޓައްޕެއް ކަހަލަ ޕްލާސްޓިކު ދަޅު އޮތީ އެއްކޮށް އާލާ ގަޔަށް ވެރިވައެވެ. އޭނާގެ ކުރު އިސްކޮޅުގެ ސަބަބުން އެ ސައިފަތް އަޅާފައި ހުރި ފުޅި ނަގަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ފުށް ހުރި ދަޅު އޭނާ ގަޔަށް ވެރުނީއެވެ. އެޔާއެކު އޭނާ އޮތީ ބިންމައްޗަށްވެސް ވެއްޓިފައެވެ.

ހިނިގަނޑު އެތެރެއަށް ހިންދާލުމަށްފަހު ފަޔަށް އަރަމުން ދިޔަ ތަދަށް އަޅާލުމެއްނެތި ދާނިޔަލް އާލާގާތަށް ޖެހިލުމަށްފަހު އަތް ދިއްކޮށްލީ އާލާ ތެދުވަން އެހީވެދިނުމަށެވެ. އާލާ ދާނިޔަލްގެ އަތުގައި ހިފުމުން ލުއި ފަތެއްހެން އޭނާ އާލާ ނަގައިދިނެވެ. “ޗީޑި.. އެންމެ ފަހުން މިތަންވެސް ސާފުކުރާކަށްނު މިޖެހުނީ.. އަދި މަށަށްވެސް ޖެއްސުންވާގޮތަށް ހުރިހާ ކަމެއް ވާނީ.. ދުވަހަކު ކަމެއް ރަނގަޅަކަށް ނުވާނެ..” ގައިން ފުއްތައް ފޮޅަމުން ދެބުމަ ގޮށްޖަހައިގެން ހުރެ އާލާ ކުދިކިޔަމުން ދިޔައެވެ. ދާނިޔަލްއަށް ނުހީ ހުރެވެނީ ކިރިޔާއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ހިތްވަރު ކުރަމުން ދިޔައީ ނުހޭށެވެ.

“އަދި މީނަވެސް އެބަހުރެޔެއްނު ފާޑަކަށް ހޭން.. ހުއް.. ދުރައްދެ މަގޭ ކުރިމަތިން.. ދާނިޔަލް މިތާ ހުރިހާ ހިނދަކު މަށަށް އެއްކަމެއްވެސް ރަނގަޅަކަށް ނުކުރެވޭނެ..” އާލާ ފާޑަކަށް ހަޅޭތް ލަވައިގަތެވެ. ދާނިޔަލް އަވަހަށް އެތަނުން ދިޔައީ ހިނިގަނޑު ފަޅައިގެން ގޮސްދާނެތީއެވެ. މުޅި މޫނުގައި ފުއް ހުރި އިރު އޭނާ ވާހަކަދައްކަމުން ދިޔަ ގޮތުން އެވާގޮތަކުން ދާނިޔަލް ހުރީ އެތެރެއިން ހީހީ ބަލިވެފައެވެ. ދާނިޔަލް އެތަނުން ނިކުމެ އެއްފަރާތަށް ޖެހިލުމަށްފަހު އާލާއަށް ނުފެންނާނޭހެން މަޑުކޮށްލީ އޭނާ އެތަން ސާފުކުރަން އުޅޭގޮތެއް ބަލާށެވެ. އިރުކޮޅެއް ވާންދެން އާލާ ބިންމައްޗަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރި ގޮތުން ހީވަނީ ކަން ކުރާނެ ގޮތެއް ނޭނގިފައި ހުރި ހެންނެވެ.

އާލާ ފުއްތަކަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރި ހަދާނެ ގޮތެއް ނޭނގިފައެވެ. ދުވަހަކުވެސް އޭނާ ގޭތެރޭގެ ކަމެއް ނުކުރެއެވެ. އެޔޮށް ހުރިހާ ފުއް އޭނާ ނަގާނީވެސް ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ހިތާހިތުން ދާނިޔަލްގެ ފަރުވާކުޑަކަމަށް އާލާ އެއްޗެހި ކީ އެ ކަބަޑުގައި އެ ފުއް ޓައްޕު ބަހައްޓާފައި ހުރުމުންނެވެ. އޭނާ އެތާނގައި އޭތި ނުބެހެއްޓި ނަމަ ގައިމު މިއަދު އާލާ ގަޔަށް ފުއްތައް ނުވެރުނީހެއް ނޫންހެއްޔެވެ؟ ހަދާނެ ގޮތެއް ނޭނގި ހުރެފަ ބިންމަތީގައި އާލާ ދެކަކޫ ޖަހާލިއެވެ.

އެޔަށްފަހު ނުފަރިތަ ގޮތަކަށް ދެއަތުން އަތް ގޮށްޓެއް ހަދާލުމަށްފަހު ފުއް އެ ޓައްޕަށް އަލަން ފެށިއެވެ. ނަމަވެސް އެފުއްތައް އަލުން ބޭނުން ނުކުރެވޭނޭ ހިތަށް އެރުމުން މަސައްކަތް އާލާ ހުއްޓާލިއެވެ. އެޔައްފަހު އެއްޗަކަށް ފެން އެޅުމަށްފަހު ބިންމައްޗަށް އޮއްސާލިއެވެ. އަދި މޮޕު ހިފައިގެން އައިސް އެތާ ކާއްތަން ފެށުމުން ހީވީ ބިންމައްޗަށް ހުދު ތެރަސްތަކެއް އަޅާލައިފަ އޮތް ހެންނެވެ.

އާލާ އޭނާގެ ބޮލަށް އަތް މަހާލުމަށްފަހު އުނަގަނޑުގައި އެއް އަތް އަޅުވާލިއެވެ. އެތަން އޭނާ ސާފުކުރާނީވެސް ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ އާލާ މޫނުމައްޗަށް ވައްތަރެއް ޖައްސާލީ ފުށް ގިރުނީމަ ހުރި ފާޑުންނެވެ. ބޭރުގައި ހުރި ދާނިޔަލް އަޑެއް ނުލައްވާ ބަނޑަށް ހެމުން ދިޔައީ އާލާ އުޅުނު ގޮތުންނެވެ. މުޅި މީހާ ހީވަނީ ފުށުން ފެން ވެރިފައި ހުރި ހެންނެވެ. މުޅި ގައިގައި ފެނާއި ފުށާއި އެއްވެފަ ހުރި އިރު ހީވަނީ ގިރައިފަ ހުރި ފުށް އެއްޗެއް ތެރެއަށް ފުންމާލައިފަ ހުރި ހެންނެވެ. އެންމެ ފަހުން އާލާ އުޅުނު ހާލުން ކެތް ނުކުރެވިގެން ދާނިޔަލް އެތެރެއަށް ވަނެވެ.

އެޔަށްފަހު އާލާ އަތުން މޮޕު އަތުލުމަށްފަހު އެތަން ސާފުކުރަން އުޅުނެވެ. “ގެނޭ.. އަދި މަށަށް އެހީތެރިވެދޭން އުޅޭނެކަމެއް ނެތް..” ދާނިޔަލް އަތުން މޮޕު ޖަހައިގަންނަމުން ދެބުމަ މަގުލަސް ޖަހާލައިފައި އާލާ ބުނެލިއެވެ. ދާނިޔަލް ފެނުނަސް އޭނާ ގާތަށް އެޔޮށް އަންނަ ވަރުގަދަ ރުޅިއެކެވެ. “އާލާއަށް މިކަން ނުވީމައެއްނު އަހަންނަށް އެހީތެރިވެދޭން މިޖެހުނީ.. އެހެން ނޫނަސް އަހަރެން މިއީ އާލާގެ ފިރިމީހާއަށްވެހުރެ އާލާއަށް އެހީތެރިވެދިނުމަކީ އަހަރެންގެ ޒިންމާއެއް..” ދާނިޔަލް އާލާގެ މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެ މަޑުމަޑުން ބުނެލިއެވެ.

“ހެލްޕްފުލް ހަޒްބެންޑަކަށްވޭ ދާނިޔަލްގެ ހުވަފެނުގަ.. މަ އަމިއްލައަށް މިތަން ސާފުކޮށްފާނަމޭ.. ދާނިޔަލްއަށް ހީވަނީތަ އަހަރެން މިއީ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭ މީހެކޭ.. އެހެން ވިއްޔާ ތި ހީވީ މުޅިން ނުބައިކޮށް.. މިހާރުވެސް ދާނިޔަލްއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް މަށަށް މިކަންތައް ކޮށް ނިންމޭނެ..” އެއްވެސް ހާލެއްގައި ދާނޔަލްގެ ކުރިމަތީގައި ބަލިކަށިވާކަށް އާލާ ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. ދާނިޔަލްއަކީ ފިރިހެނަކަށް ވުމުން ކަންތައްތަށް ނުކުރެނޭކަމަށް އޭނާ ހީކުރިއެވެ. އެހާ ފޮނިވެލައިފައި އޭނާ އެހެން ބުނީވެސް އެހެންވެއެވެ. ނަމަވެސް އާލާއަށް ނޭނގުނީ އޭނާއަށް ހީވި ހީވުމަކީ މުޅިން ނުބައި އެއްޗެއް ކަމެވެ.

“މައްސަލައެއް ނެތް.. ވަރަށް އުފާވެއްޖެ ތިހާ މަސައްކަތް ކުރާހިތްވާ އަންބެއް މަށަށް ލިބުނީމަ..” އެއްލޯ މަރާލަމުން ލައިގެން ހުރި ސޯޓުގެ ދެޖީބަށް އަތް ޖަހާލައިފައި ދާނިޔަލް އެތަނުން ދާންވެގެން އެނބުރުނެވެ. އެވަގުތު ދަތް ވިކާލުމަށްފަހު ދެލޯ އަޅާލައިފައި އާލާ ދާނިޔަލްގެ ބޮލުގައި ހިފަން އުޅޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަތަށް ހަދާނިލއެވެ. “ހަމަ އިސްތަށިގަނޑުގަ ހިފާލަފާނަމޭ ހިތަށް އަރާ..” އަމިއްލަ ނަފްސަށް އަޑުއިވޭވަރަށް ބުނެލުމަށްފަހު އާލާ އެތަން ސާފުކުރުމައިގެން އުޅުނެވެ.

ދާނިޔަލް ސިޓިންގް ރޫމުގައި އިނދެފައި އެނާގެ ފޯނަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލީ މީހަކު ގުޅަމުން ދިޔުމުންނެވެ. ގުޅަނީ އިޝާން އެވެ. “މިހުރީ ތިގޭ ދޮރުމަތީ.. ހުޅުވާބަލަ..” އިޝާން އެހެން ބުނެލުމަށްފަހު ދާނިޔަލް އަނގައިން ބުނާނެ ފުރުސަތެއްވެސް ދިނުމެއްނެތި ފޯނު ކަނޑާލިއެވެ. “އިޝާން އައިއްސި..” ދާނިޔަލް ކައްކާބަޔަށް ދިޔުމަށްފަހު އާލާ ގާތު ބުނެލިއެވެ. އެހިނދު އާލާ ދެން ކިހިނެތް ވީހޭ ބުނުމުން ދާނިޔަލް އޭނާ އައުމުން ބުނެލީ ކަމުގައި ބުނެލިއެވެ. އަދި އެއީ އާލާ ބުރުގާ ނާޅާ ހުރުމުން ހަނދާންކޮށްދިނީ ކަމުގައި ބުނުމަށްފަހު ދާނިޔަލް ގޮސް ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ.

“ޕިސް ޕިސް.. ޚަބަރެއްވެސް ނުވޭ މިސޮރު ކައިވެންޏެއް ކުރެވުނު ފަހުން.. ސާބަސް އިނގޭ..” ސޯފާއަށް ވެއްޓިގަންނަމުން އިޝާން ބުނެލި ހިނދު ދާނިޔަލް އަނގަޔަށް ވައްތަރެއް ޖައްސާލިއެވެ. “އާނ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެދޯ ދިމާ ނުވާތާ.. މަށަށް ހީވަނީ އިޝާންއަށް ތިހުރީ ހިޖުރަ އޮޅިފަހެން.. އިއްޔެވެސް ގައިމު ދިމާވި..” ދާނިޔަލްވެސް ދުލެއް ނުދިނެވެ. ދެމީހުން ފޯރީގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައެވެ. “ކިހިނެކޭ ވީ މިހާރު؟ ކޮން ދަތުރެއްތަ މީ މާ ހެނދުނަކާ..” ދާނިޔަލް އިޝާން ގާތު އަހާލިއެވެ. “މިއުޅެނީ އެއްކަލަ ކަންތައް ފަށަށް މިއަދު.. އިއްވެސް ރިޔާޝާ ފެނުނޭ.. މަ ހިނިތުންވީމަ އޭނާވެސް މަށަށް ވަރަށް ސަޅި ސްމައިލްއެއް ދިން.. އަދި ކުޑަކޮށް ވާހަކަވެސް ދެއްކި.. އާހާހާ.. މަގޭ ހިތް ދޫވެގެން ނުދިޔައީ ކިރިޔާ.. އެހެރަ ލަދުރަކި ކަމެއް..” އިޝާން ދީވާނާ ވެފައި ހުރި މީހެއް ފަދައިން ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައެވެ.

ދާނިޔަލް އެންމެ ގާތުގައި އޮތް ކުޝަން އިން ބާރަކަށް އިޝާން ގައިގައި ޖަހާލިއެވެ. “އަވަހަށް އޭނާއާއި ކައިވެނި ކުރަން އުޅޭ.. އެހެން ނޫނީ އިޝާން އަދި މަ ބިރުގަންނަވާނެ.. ހިލޭ އަންހެން ކުއްޖެކޭ އެއީ.. އިސް ތިރިކޮށްގެން ދެންވެސް މަގުމަތިން ދާތި.. ނޫނީ ރިޔާޝާ ފެނިއްޖެއްޔާ ދެންމެ ތިބުނިހެން ދެންފަހަރަކުން ތި ހިތް އުދުހިގެން ހިނގައިދާނެ.. އެއިރަށް ހުރިހާކަމެއް އޮންނާނީ އަމިއްލަ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުން ގޮސް އަތް ނުފޯރާ ހަމަޔަށް ގޮސްފަ..” ދާނިޔަލް މަޖަލަކަށް ހަދައިފައިވެސް ބުނީ ތެދު ޙަޤީގަތެވެ. “މަ މިހާރުވެސް ތަންތަނަށް މިދަނީ ލާ އެއްޗެހި އިސްތިރިކޮށްގެންނޭ..” ލާނެތް ފާޑަކަށް އިޝާން ބުނުމުން ދާނިޔަލް ހޭންފެށިއެވެ.

ދެމީހުންގެ ސަމާލުކަން ދަމައިގަތީ ބާރުބާރަށް ހިނގާލައިފައި ކޮޓަރިއަށް ވަންނަން ދިޔަ އާލާއެވެ. އިޝާން ދާނިޔަލްއަށް ފާޑަކަށް ބަލައިލިއެވެ. އެޔަށްފަހު ބުމަ އަރުވާލިއެވެ. އާލާ ބުރުގާވެސް ނާޅާ ދިޔުމުން ދާނިޔަލް ހިތްހަމަ ނުޖެހުނެވެ. އިޝާން އަންނަ ވާހަކަ އާލަ ގާތުގައި އެއިރު ބުނީވެސް އެހެންވެގެންނެވެ. “ކީއްވެފަ އާލާއަށް އެހުރީ.. މުޅި މީހާ މާއްޔެއް ހެނެއްނު އެހުރީ.. ގައިމު އީދެއް ނޫން މީ މާލި ހަދަން.. މަ ނުދެނަހުރިން މީހުން ގޭގަ މާލި ހެދިގެން އުޅޭކަމެއް..” އިޝާން ދާނިޔަލްއަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިނދެ ބުނެލި ވަގުތު ދާނިޔަލްގެ ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލިއެވެ.

“އެއީ ފުއް އެތި ވެރުނީ.. އޭނާ ގަޔަށޯ އޭތި ވެއްޓުނީ.. އެހެންވެ މުޅި މީހާ ޚަރާބުވެފައެއްނު އެހުރީ..” ދާނިޔަލް ސޯފާގައި ލައްވެލަމުން ބުނެލިއެވެ. “އަދިވެސް އިންނަނީތަ؟ އެގޮއްޔަ ރުޅި އައިސް ރަތްވެފަ ހުންނާނީ މިހާރު.. ހަމަޔަކަށް އަޅުވަންދޭ.. މަ މިދަނީ އަވަހަށް ތި ދެމީހުންނަށް ޓައިމް ދީފަ..” އެއް ލޯ މަރާލުމަށްފަހު ޖީބަށް ފޯނު ލަމުން ދާނިޔަލްގެ ފަރާތުން ހަމަލާއެއް އަންނަން ވާއިރަށް އިޝާން ބާރުބާރަށް ގޮސް ގެއިން ނިކުތެވެ. އެހިނދު ދާނިޔަލް ދެފަރާތަށް ބޯ ހޫރުވާލީ އެކުވެރިޔާގެ ލާނެތްކަމުންނެވެ.

“ދެން އަހަރެންގެ އެކުވެރިން ތިބޭއިރު ބުރުގާ ނާޅާ ނުނިކުންނައްޗޭ ބޭރަށް..” ދާނިޔަލް މަޑުމައިތިރި ކަމާއެކު އާލާއަށް ބުނެލިއެވެ. އެއިރު އާލާ ފާޚާނާއަށް ވަންނަން އުޅެނީއެވެ. ފަހަތަށް އެނބުރި ހުރުމުން އޭނާގެ މޫނަށް އަރަމުންދިޔަ ކުލަވަރު ދާނިޔަލްއަކަށް ނުފެނުނެވެ. “އެއީ މައްސަލައެއްތަ ތި ބުނީވެސް އެކުވެރިންނޭ.. ކޮބާ މައްސަލައަކީ؟ ދަންނަ މީހުންނެއްނު އެއީ..” އާލާ ހަމަޖެހިލައިފައި ބުނެލިއެވެ. “ރަނގަޅު.. ދަންނަ މީހުން.. އެކަމަކު އެއީ އާލަގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހުންތަ؟ ހިލޭ މީހުން ކުރިމަތީ އަންހެނާގެ އައުރަ ނިވާކުރުމަކީ ވާޖިބެއް..” ވިސްނައިދޭފަދައަކުން ދާނިޔަލް އާލާއަށް ބުނެލިއެވެ. އިތުރު އެއްޗެކޭ ބުނުމެއްނެތި އެންމެފަހުން އާލާ ފާޚާނާއަށް ވަނެވެ. ފުން ނޭވާއެއް ދޫކޮށްލަމުން ދާނިޔަލް އެނދުގައި އިށީނދެލައިފައި ލެޕްޓޮޕް ނެގީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ނިންމަން ހުރުމުންނެވެ.

ބޮލުން ފެން ހިއްކަމުން އާލާ ފާޚާނާއިން ނިކުތެވެ. ދާނިޔަލްއަށް އެސްފިޔަ ޖަހާލަންވެސް ނޭނގިފައި އާލާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެވުނެވެ. އާލާ ބުރުގާ ނާޅާ ހުއްޓާ ފެނުނު ނަމަވެސް އެ ރީތި ވަރުގަދަ އިސްތަށިގަނޑު ނިއުޅުވާލައިފައި އޮއްވާ އަދި ދާނިޔަލްއަކަށް ނުފެނެއެވެ. އެއްފަރާތަކަށް އިސްތަށިގަނޑު ގެނެސްފައި އޮތުމުން އެ ދޮން ކަނދުރާ އޮތީ ހާމައަށެވެ. އިސްތަށިގަނޑު ތެއްކޮށް އޮތް އިރު ހީވަނީ ފެނުޕަރީއެއް ހެންނެވެ. ހިއްސުތައް ކޮންޓްރޯލް ކޮށްލުމަށްފަހު ދާނިޔަލް ލެޕްޓޮޕްގެ ސްކްރީނަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލިއެވެ.

ތުވާލި ހަރުގައި ތުވާލި އަޅުވާލުމަށްފަހު އެނބުރިލި އާލާގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ދާނިޔަލްގެ ފައެވެ. ބޭސްގަނޑުގެ ތެރއިން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ލޭ ފޭދިފައި ހުރުމުން އޭނާގެ ހިތަށް ތަދުވީ ކީއްވެކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ހަލާކުވީ ދާނިޔަލްގެ ފައެވެ. އޭނާއަށް ތަދު އިޙުސާސް ކުރެވެންވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ “ދާނިޔަލް ފައި..” ބުނަން ނުބުނަން ހުރެފައި ކުރިއާއި ޚިލާފަށް މަޑުން އާލާ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. އެހިނދު ދާނިޔަލް ކީކޭ ހެއްޔޭ އަހާލީ އޭނާ އެއިރު ލެޕްޓޮޕް ކުޅެން އިނިމަ އާލާ ބުނެލި އެއްޗެއް ރަނގަޅަށް ފަހުމް ނުވުމުންނެވެ. “ފައިން ލޭ އަންނަނީ..” އަތުން ދާނިޔަލްގެ ފައި ދައްކާލުމަށްފަހު ދެއަތް ޖޯޑުކޮށްލަމުން އާލާ ބުނެލިއެވެ. އެހިނދު ދާނިޔަލް ފަޔަށް ބަލައިލުމަށްފަހު އެހެން ދޯއޭ ބުނެ އެނދުން ތެދވެލިއެވެ. އެޔަށްފަހު ތެދުވެ ކޮރު ޖަހަމުން ގޮސް ފަސްޓް އެއިޑް ބޮކްސް ނަގައިގެން އައިސް އަނެއްކާވެސް އެނދުގައި އިށީނދެލިއެވެ.

ދާނިޔަލްއަށް އެކަނި ބޭސްއަޅަން އުނދަގޫވާނެކަން އިނގޭތީ އާލާ ގޮސް ދާނިޔަލް ގާތު އިށީނދެލިއެވެ. އެޔަށްފަހު ދާނިޔަލް އަތުން ފަސްޓް އެއީޑް ބޮކްސް އަތުލައިފައި ބަހެއް ބުނުމެއްނެތި އޭނާ ފައިގައި ބޭސް އަޅައިދެމުން ދިޔައެވެ. ދާނިޔަލްއަށް އެސްފިޔަ ޖަހާލަންވެސް ނޭނގިފައި އާލާއަށް ބަލަހައއްޓައިގެން އިނދެވުނީއވެ. މިއީ މީގެ ކުރިން އޭނާއަށް ފެނިފައިވާ އާލާއެއް ނޫނެވެ. މިއަދު ކުއްލިއަކަށް އޭނާއަށް މިވީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ މީގެ ކުރިން ދާނިޔަލްއަށް ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް އާލާއަށް ވަރިހަމައެވެ. މިއީ ހަމަ އޭނާގެ އާލާ ހެއްޔެވެ؟ އާލާގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ގެއްލިފައި ދާނިޔަލް އިން އިރު އޭސީ ޖައްސާފައި ހުރި މުޅި ކޮޓަރިތެރެއަށް ވެރިވެފައިވަނީ ހަމަހިމޭންކަމެވެ. ދެމީހުން ކުރެ އެކަކުވެސް އަނގައިން ނުބުނެއެވެ.

އާލާ ދާނިޔަލްގެ ފައިގައި ބޭސް އަޅައިދިނުމަށްފަހު ތެދުވެގެން ގޮސް ފަސްޓް އެއިޑް ބޮކްސް އެ އޮތް ތާންގައި ބޭއްވިއެވެ. އޭނާއަށް ދެންމެ ކަންތައް ކުރެވުނު ގޮތުން ޚުދު އާލާވެސް ހައިރާންވިއެވެ. އޭނާއަށް މިވަނީ ކީއް ހެއްޔެވެ؟ ދާނިޔަލްއަށް ކޮންމެ ކަމެއް ވިޔަސް އޭނާއަށް ކޮން ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ އެކަމަކުވެސް އޭނާއަށް އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ބާރު ނުފޯރުވެނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟  އިޚްތިޔާރުން ބޭރުގައި އޭނާއަށް ހަމަ ދާނިޔަލްއަށް ހެޔޮކޮށް ކަންތައް ކުރެވެނީއެވެ. މިވަނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

އާލާ ޤަބޫލުކުރަން ބޭނުން ނުވިޔަސް ޙަޤީގަތަކީ އޭނާގެ ހިތުގައި ދާނިޔަލްއާއި މެދު އިޙުސާސްތަކެއް އުފެދިފައި ވާކަމެވެ. ދާނިޔަލްގެ ކޮންމެ ޙަރަކާތެއްވެސް އޭނާއަށް ކަމުދާކަމެވެ. ނަމަވެސް އެކަން އިޙުސާސްވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ކޮންމެވެސް ގޮތެއް ހަދައިފައި ކޮންމެ ފަހަރަކު އާލާ އެކަންތައްތައް ފަސް އަޅާ ފޮރުވާލަނީއެވެ. އެއީ ޙަޤީގަތްކަމަށް އޭނާ ޤަބޫލުކުރަން ބޭނުން ނުވަނީއެވެ. “މިދަނީ ރުކާމެން ގެއަށް.. އޭނާ ބައްދަލުކޮށްލަން ބުނެފަ އޮތީމަ އެހެންވެގެން..” އާލާ ތައްޔާރުވާން ދަމުން ދާނިޔަލް ގާތުގައި މަޑުމައިތިރި ކަމާއެކު ބުނެލިއެވެ.

އާލާގެ އެ ސިފައިގެ ސަބަބުން ދާނިޔަލްގެ ތުންފަތަށް ރީތި ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވިއެވެ. އޭނާ ދެކެން ބޭނުންވަނީ އެކަހަލަ އާލާއެކެވެ. ރުޅި މަޑު އެކުވެރި އާލާއެކެވެ. ދާނިޔަލް ބޯ ޖަހާލުމަށްފަހު މައްސަލައެއްނެތޭ ބުނެ އާލާއަށް ހުއްދަ ދިނީ ހިތުގައި އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ނުބާއްވައެވެ.

***

“ދިމާވެވިއްޖެ ދޯ.. ކިހިނެއް ވީ މިގަޑީގަ ތިއައީ؟ ސައިބޮއެގެން އިނގޭ ދެން ދާންވާނީ..” ހެނދުނު ގަޑީގައި އާލާ އައުމުން ރުކާ ސުވާލު ކޮށްލި ނަމަވެސް އޭނާ ހުރީ ފުޅާ ހިނިތުންވުމެއް ރައްދުކޮށްލައިގެންނެވެ. އާލާވެސް ހިނިތުންވެލުމަށްފަހު ރީތި ހިނިތުންވުމެއް ރައްދުކޮށްލިއެވެ. “ކޮބާތަ މިއަދު ރިޔައްތަ؟” ރިޔާޝާ ފެންނަން ނެތުމުން އާލާ ސުވާލުކޮށްލިއެވެ.

ރުކާ އާލާ ގޮވައިގެން ގޮސް ސިޓިންގް ރޫމު ސޯފާގައި އިށީނުމަށްފަހު ރިޔާޝާއަށް ގޮވާލިއެވެ. އޭގެ ދެވަނަ ސިކުންތުގައި ރީތި ހިނިތުންވުމަކާއެކު އައިސް ހުއްޓުނީ ރިޔާޝާއެވެ. ތިން ޒުވާނުންވެސް އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ވާހަކައިގެ ފޯތގައި ޖެހުނުލެއް ބޮޑުކަމުން މީހަކު ސިޓިންގްރޫމަށް އަޔަށްވެސް ނޭނގޭނެކަން ގައިމެވެ. ކުއްލިޔަކަށް ރިޔާޝާ ފޯނަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލީ ފޯނަށް މެސެޖެއް އައުމުންނެވެ. އެވަގުތު ދެން ތިބި ދެމީހުންގެ ނަޒަރުވެސް އޭނާއަށް ހުއްޓުނެވެ.

ފޯނަށް އެ އައި މެސެޖު ކިޔާލި ވަގުތު ރިޔާޝާގެ މޫނަށް ފުޅާ ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވެގެން ދިޔައެވެ. އެހެންކަމުން ރުކާއާއި އާލާ އެކަކު އަނެކަކަށް ބަލައިލުމަށްފަހު ބުމަ އަރުވާލީ ވީގޮތެއް ނޭނގުމުންނެވެ. ރިޔާޝާ އެމީހުންގެ ވާހަކައަށް އަނބުރާ އައި ވަގުތު ރުކާ އަވަސް އަވަހަށް ސުވާލުކޮށްލިއެވެ. “ކަމެއް ނުވޭ.. އިޝާންގެ މެސެޖެއް އިނީ.. އަންނައްޗޯ މިއަދު ހަވީރު ރަސްފަންނަށް..” ލަދުރަކި ހިނިތުންވުމަކާއެކު ރިޔާޝާ ބުނެލި ގޮތުން އޭނާއަށް އިޝާން ވަރަށް ކަމުދާކަން އިނގެއެވެ. އެވަގުތު އާލާއާއި ރުކާއާއި ދެމީހުން ރިޔާޝާއާއި ދިމާކުރަން ފެށިއެވެ.

“ރުކާ ވެސް ދެވަން ވީ ކޮންމެވެސް މީހަކާ..” އާލާ ސަމާސާގަނޑުގެ ތެރެއިން ބުނެލިއެވެ. އެވަގުތު ނޭނގުމުގެ ތެރެއިންވެސް ރުކާގެ ހިތަށް ފުރަތަމަވެސް އައީ އަޒާންއެވެ. ދެފަރާތަށް ކުޑަކޮށް ބޯ ހޫރުވާލީ އޭނާގެ ހިތަށް އަރާ މޮޔަ އެއްޗެހިންނެވެ.

***

“ކުޑޭ.. ފަޔަށް ކިހިނެއް ހަދާފަ ތިއޮތީ؟” ގޭތެރެއަށް ވަދެގެން އައި އަޒާން ދާނިޔަލްގެ ފަޔަށް އިޝާރާތް ކޮށް ބުނެލިއެވެ. “އަނެއްހެން މާބޮޑު ކަމެއް ނުވޭ.. އެއްޗެއް ތަޅައިގެން ގޮސް ފައި ކުޑަގޮތަކަށް ޒަޚަމްވީ..” ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލަމުން ދާނިޔަލް ބުނެލިއެވެ. ދެމީހުންގެ މޫނުމަތިންވެސް ފެންނަމުން ދިޔައީ އުފާވެރިކަމާއި ހިތްހަމަ ޖެހުމެވެ. އަޒާން ދާނިޔަލްގާތު ވަރަށް މުހިއްމު ވާހަކައެއް ދައްކަން އެބައޮތޭ ކިޔައިފަ އެވާހަކަ ދައްކަން ނިކަން ތައްޔާރުވެލިއެވެ. ދާނިޔަލްވެސް މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު އިނީ އަޒާން އެ ދައްކާ ވާހަކައެއް އަޑުއެހުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ހިތުގައި އޮތްލެއް ބޮޑުކަމުންނެވެ.

***

ދުވަސްތައް އެގޮތުގައި ފާއިތުވަމުން ދިޔައެވެ. އެދުވަހު އިޝާން ރިޔާޝާ ރަސްފަންނަށް ގެންދިޔައީ ކައިވެންޏަށް އަހާށެވެ. އުފަލާއެކީ ރިޔާޝާ އެކަން ޤަބޫލު ކުރުމުން ދެމީހުންވެސް ބޭނުންވީ އަވަހަށް ކައިވެނިކުރާށެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ކައިވެނި ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު ކައިވެނީގެ މަތިވެރި ގުޅުމުން ދެމީހުންވެސް ގުޅުނީއެވެ. އެންމެންގެ ހިތްތަކަށްވެސް އުފާވެރިކަމާއި ހަމަޖެހުން ގެނުވުމަށްފަހުއެވެ.

ނަމަވެސް އެ ހުރިހާކަމަކާއެކުވެސް އަދިވެސް އާލާގެ އުޅުމަކަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. އާލާއާއި ދާނިޔަލްއާއި ދެމެދު އޮތް ގުޅުމަކަށްވެސް ކުރިއެރުމެއް ނާދެއެވެ. ދޭތެރެއަކުން ނިކަން މަޑުމައިތިރިވެފައި ދާނިޔަލްއާއި ވާހަކަ ދައްކާލަފާނެވެ. އޭގެ ދެވަނަ ސިކުންތުގައި ހުންނާނީ ރުޅިގަދަވެގެންގޮސް ފަޅައިގެންދާވަރުވެފައެވެ.

“އާލާ މީތި އިސްތިރިކޮށްދީބަލަ..” ހެނދުނު ޑިއުޓީ އޮތުމުން ޑިއުޓީއަށް ދާން ތައްޔާރުވާންވެގެން ފެންވަރަން ވަނުމުގެ ކުރިން ދާނިޔަލް އާލާ ގާތު ބުނެލިއެވެ. އެހިނދު ތުން ދަމާލައިފައި އާލާ ގޮސް ދާނިޔަލް އެބުނި ގަމީހެއް ނަގައިގެން އިސްތިރިކުރާ މޭޒުދިށުގައި ހުއްޓުނު އިރު ހުރީ ދެބުމަ ގޮށް ޖަހާލައިފައެވެ. “މަށަށް ޖެއްސުމެއް ކުރެވެން އޮތިއްޔާ އެ ފިރިހެނާ އެކަމެއް ކުރާނެ.. މިކަމަކާހުރެ މަށަށް މިހާރު ހަމަ ނޭވާއެއްވެސް ލެވެނީކީ ނޫނޭ.. މިއަދު ގަޑި ނުޖެހެނީސް އޮފީހަށް ދެވިއްޖެއްޔާ ރަނގަޅު.. ކީއްތަ ވީ އަމިއްލައަށް އިސްތިރިކޮށްލައިގެން އެ ލިއްޔާ.. އާން އެހެންނު ވާނީ.. މަހަރާޖްވިއްޔަ އެއީ.. ބޯ ފަޅައިގެން ދާވަރުވޭ.. ރަނގަޅަށް އިސްތިރިކޮށްދޭނަމޭ މިއަދު..” އަމިއްލަ އަމިއްލައަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން އާލާ އިސްތިރި އެންމެ ދޮން ގަދަ ކޮށްލިއެވެ.

ދާނިޔަލް ފެންވަރައިގެން ނިކުތް އިރު އާލާ ހުރީ އިސްތިރިކުރާ މޭޒުދޮށުގައެވެ. “އޫޕްސް.. ގަމީސް ވިރުނީ މިއޮށް..” މަލާމާތުގެ ހިނިތުންވުމަކާއެކު އާލާ އެ ގަމީސް ހިއްލާލަމުން ބުނެލިއެވެ. އެވަގުތު ދާނިޔަލް ދެބުމަ ގާތްކޮށްލުމަށްފަހު ފުން ނޭވާއެއް ދޫކޮށްލިއެވެ. މިއީ އާލާ ހަމަ ގަސްދުގަ ކުރި ކަމެއްކަން އޭނާއަށް އިނގެއެވެ. އާލާއަށް އެކަން ކުރަން ޖެއްސުނު މޮޔަ ހީވެފައި ގޮސް ދާނިޔަލް އޭނާއަތުން ގަމީސް އަތުލިއެވެ. އެޔަށްފަހު އަލަމާރިން އެހެން ގަމީހެއް ނަގައި އިސްތިރިކުރަން ފެށީ އަމިއްލައަށެވެ. ދާނިޔަލް އެކަން ކުރަން ފެށުމުން އާލާ ފޮނިގޮތަކަށް ހިނގާލައިފައި ގޮސް ތައްޔާރުވާން ފެށިއެވެ.

“މަ ހުއްޓާވެސް އާލާ ބައްޕަކައިރީ ބަލައި އަންނާށޭ ބުނީމަ ބައްޕަ ހިތަށް އަރާނީ ކީކޭ؟ އެއިރަށް އާލާއަށް މާ އުނދަގޫ ވާނެ ބައްޕަ ސުވާލުތައް ކުރަން ފެށީމަ..” ކާރަށް އެރުމަށްފަހު އާލާ ނާރަން ހުރުމުން ދާނިޔަލް ބުނެލިއެވެ. ހަތަރު އުދަރެސް ފެނުޖެހިފައިވަ މިހެއް ފަދައިން ގޮސް އާލާ ކާރަށް އެރުމަށްފަހު ބާރުބާރަށް ދޮރު ޖަހާލިއެވެ. އެޔަށްފަހު ހަށަން ބަނދެލައިގެން ބޭރަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން އިނެވެ.

ދެމީހުން ކާރުން ފައިބައިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ވަންނަން ދިޔަ އިރު އާދައިގެ މަތިން އެކި މީހުން އެތަނަށް ވަދެ ނުކުމެ ހަދަމުން ދިޔައެވެ. މިއަދަކީ ޗުއްޓީ ނިންމާލުމަށްފަހު ދެމީހުން އޮފީހަށް ނިކުތް ދުވަސް ކަމުން އެކި މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ދެމީހުންނަށް މަރުޙަބާގެ ބަސްތައް އޮހެމުން ދިޔައެވެ. ދޭތެރެއަކުން އާލާ ދާނިޔަލްއަށް ލޯ އަޅާލައެވެ. އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަންވެސް ޖެހޭނީ މި ފޮނި މީހާގެ ދަށުންނެވެ. އެކަންތައް އާލާއަށް ކެތްވަނީ ކިރިޔާއެވެ.

“ގޭތެރޭގަ ކޮންމެ ގޮތަކަށް އުޅުނަސް ހޮސްޕިޓަލް ތެރޭ ކުޑަ ކުއްޖެއްހެން އެކްޓް ނުކުރާތި..” ދެމީހުންގެ ކެބިންއާއި ދިމާލަށް ދެމީހުން ހިނގަމުން ދިޔަ އިރު ދާނިޔަލް އާލާ ގާތު މަޑުމަޑުން ބުނެލިއެވެ. ވާނީވެސް އެހެން ނޫންހެއްޔެވެ؟ ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއް ކުރަންވެސް އެ އަންހެން ކުއްޖާ ފަހެއް ނުޖެހޭނެއެވެ. ލަދު ގަންނަންޖެހޭނީ އެންމެފަހުން އޭނާއަށެވެ. ދާނިޔަލް އެހެން ބުނެލުމުން އާލާ ތުން ދަމާލައިފައި ނުރުހުންވެފައިހުރެ ދާނިޔަލްއަށް ބަލައިލިއެވެ. އޭނާ ކަމެއް ކުރަން އެބައުޅޭހެއްޔެވެ؟ މި ފިރިހެނާ ނުބެހޭ ކަމެއްވެސް ނުހުރެއެވެ. އާލާ ހިތާހިތުން ދާނިޔަލްއާއި ދިމާލަށް އެއްޗެހި ކިޔަމުން ދިޔައެވެ.

ވަގުތުތައް ފާއިތުވަމުން ދިޔައެވެ. ބްރޭކްގަޑި އައުމުން ދާނިޔަލް ކެބިން އިން ނިކުތީ އިޝާންއަށްވެސް ގުޅުމަށްފަހުގައެވެ. ދެމީހުން އެއްކޮށް ކެންޓީނަށް ވަންނަން އުޅެނިކޮށް އާލާވެސް އައިސް އެމީހުން ފަހަތުން ވަނެވެ. އާލާ ހިނިތުންވެފައި ހުރުމުން ދާނިޔަލް އެއްބުމަ އަރުވާލި އިރު އާލާއަށް ވީގޮތަކާދޭތެރޭ އޭނާގެ ހިތުގައިވަނީ ސުވާލުތައް ފުނިޖެހިފައެވެ.

އިޝާންވެސް އާލައަށް ހިނިތުންވެލުމަށްފަހު މޭޒެއް ދޮށުގައި އިށީނދެލިއެވެ. ތިން މީހުން އެތާ ތިބި އިރު ދާނިޔަލްއާއި އިޝާން ހުއްޓާނުލައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައެވެ. އާލާގެ ތުންފަތުގައިވީ ކާމިޔާބީގެ ހިނިތުންވުމެވެކެވެ. ހިތާހިތުން އޭނާ އެދަނީ ކޮންމެވެސް ކަމެއް ކޮށްލަން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފޯރީގައި ތިބި ދާނޔަލްއާއި އިޝާން ސިހުނީ ކުޑަކޮށް ހަޅޭތް ލަވައިގަނެފައި ކައްޓެއް ހެރުނުހެން ކުއްލިޔަކަށް ތެދުވި އާލާގެ ސަބަބުންނެވެ.

“ދާނިޔަލް ހެޔޮނުވާނެ.. އަހަރެންގެ ކޮން ކުށެއް އޮވެގެންތަ އަހަންނަށް ތިހެން ތި ހަދަނީ؟ އަހެން ދާނިޔަލްއާއި މެރީ ކުރީ ލޯބި ނުވެގެންކަމަށްވިޔަސް ދާނިޔަލް އަހަންނަށް ކަންކަމަށް މަޖުބޫރުކޮށް އަނިޔާ ކުރާކަށް ނުޖެހެޔެއްނު؟ ކީއްވެތަ ތިހެން ތި ހަދަނީ؟” އާލާގެ ވާހަކައިން ދާނިޔަލްއަށް ސިހުން ގެނުވި އިރު ކެންޓީނުގައި ތިބި އެހެންމީހުންގެ ނަޒަރުވެސް ވަނީ އެމީހުންނަށް ހުއްޓިފައެވެ. އިޝާންވެސް ދެބުމަ ގާތްކޮށްލައިގެން އިނީ އާލާ ދައްކާ ވާހަކަ ނަގައިގަންނަނށް ނޭނގިފައެވެ. ހަމަ ގައިމުވެސް އޭނާގެ އެކުވެރިޔާއަކީ އެހާ ނުބައި މީހަކަށް ނުވާނެއެވެ. ލިބުނު ހައިރާންކަމުގައި ދާނިޔަލްވެސް އިނީ ބަސް ހުއްޓިފައެވެ. އާލާ އެ ކިޔާ އެއްޗެއް ހަމަ އެއްގިތަކަށްވެސް އޭނާއަކަށް ނުވިސްނެއެވެ. އޭނާއަށް އިނގުނުހާވެސް އެއްޗަކީ އާލާގެ އަތުގައި އޭނާގެ އަތް ޖެހުނު ގޮތަކުން ކައިރީގައި ހުރި ހޫނު ކޮފީތަށި ވެރުނުކަމެވެ. އެހާ އަވަހަށް ކަންތައް ވުމުން ކަންތައް ވެދިޔަ ގޮތް ރަނގަޅަށް އޭނާއަށް ނުވެސް އެނގުނެވެ.

އާލާ އޭނާގެ އަތަށް ފުމެލުމަށްފަހު މޭޒު ދަށުގައި އޭނާގެ އަތް އޮތްވަގުތު ދާނޔަލް އޭނާގެ އަތުގައި ހިފައި ތަދުކުރީކަމަށް އާލާ ބުނެލިއެވެ. އަދި އެވަރުން ނުވެގެން އަތް ނެގި މޭޒުމައްޗަށް ނެގުމުން އަތުން ޖަހާ އަތަށް ކޮފީތަށި ވަރާލީކަމަށް ބުނެލީ ލޮލުން ކަރުނަތައް ބާލުވަމުންނެވެ. ޙަޤީގަތް ނޭނގޭ މީހެއްވިއްޔާމު އެ ކަރުނައިގެ ދަލުގައި ޖެހޭނެކަން ގައިމެވެ. ދާނިޔަލް ދެލޯ މަރާލުމަށްފަހު ދެދަތްޕިލަ ޖައްސާ ބާރުކޮށްލި އިރު ނިތްމަތިން ކަށިގަނޑުވެސް އިނީ އަރައިފައެވެ. އާލާ މި ހަދާ އެއްޗެއް މިހާރު އޭނާއަށް ވިސްނިއްޖެއެވެ.

އެގޮތަށް ލަދުގަންނަންޖެހޭ ވަރު ކަމެއް ނުކުރަން ބުނުމުން އާލާ އެއުޅެނީ އޭނާ ބޭޒާރުކޮށްލާށެވެ. ދާނިޔަލް އާލާއަށް ބަލައިލީ ޝަކުވާގެ ނަޒަރުންނެ. އެންމެންގެ ނަޒަރު އެމީހުންނަށް ހުއްޓިފައިވުމުން ދާނިޔަލް ލަދުގަންނަ ގޮތްވިއެވެ. ހަމަ އެއާއެކު ދެރަވެ ރުޅިވެސް އާދެވުނެވެ. ދާނިޔަލް އަވަސް އަވަހަށް އިން ތަނުން ތެދުވެ އާލާގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ބާރުބާރަށް އެތަނުން ނިކުންނަން ދިޔައެވެ. އެއިރު އާލާ ގަދަހަދަމުން ގަދަކަމުން ކަރުނަ ބާލުވަމުން ދިޔައެވެ. އިޝާން ދާނިޔަލް ހުއްޓުވަން އުޅެފަވެސް ދޫކޮށްލީ އެއީ މިވަގުތަށް އެންމެ ރަނގަޅުވާނެ ގޮތް ކަމުންނެވެ.

“ހެހެ.. އެއީ އެއްވެސް ކަމެއް ނޫން އިނގޭ.. ހަސްބެންދް ވައިފް ގެ ކުދި ކުދި ފައިޓްސް ހުންނާނެއްނު.. ވެދާނެ އާލާ މަޖަލަކަށް ކުރި ކަމެއް ކަމަށްވެސް.. ޕްރޭންކްސް.. ހެހެ..” ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގުމުން އެކުވެރިޔާގެ ދިފާއުގައި އިޝާން ބުނެލިއެވެ. ދާނިޔަލް އެފަދަ ކަމެއް ނުކުރާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އޭނާއަށް އެބައޮތެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއަށްވެސް ނޭނގުނީ އާލާ އެހެން ކަންތައް ކުރި ސަބަބެވެ.

ދާނިޔަލް ނޫނަސް އޭނާވެސް މިއަދު ލަދުގަނެއްޖެއެވެ. ދެން އަދި ދާނިޔަލް ލަދުގަންނާނެ ވަރު ވަޒަންވެސް ނުކޮށްލެވޭނެއެވެ. އިޝާން އެހެން ބުނުމުން އެތާ ތިބި އެހެން މުވަސްޒަފުން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ކަންތަކަށް ރުޖޫއަ ވިއެވެ. އިޝާންވެސް އަވަސް އަވަހަށް ކެންޓީނުން ނިކުމެގެން ދިޔައެވެ.

ދާނިޔަލް އާލާގޮވައިގެން ދިޔަ ގޮތަށް ގޮސް ވަނީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުން ކާރު ޕާކުކޮށްފައި ހުންނަ ގަރާޖަށެވެ. “ކިހިނެއް ވެގެންތަ ތި އުޅެނީ؟ އަހަރެން ނުކުރާ ކަމެއް އަހަރެންގެ ބޮލުގަ އަޅުވައިގެން އަހަރެންގެ އަގު ވައްތާލަންތަ ތި އުޅެނީ؟ އާލާގެ މައްސަލައަކީ ކޮބާތަ؟” ދާނިޔަލް އާލާގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ހުރެ މަޑުން ބުނި ނަމަވެސް އެ އަޑުގައި ވޭނާއެކު ހަރުކަށިކަންވެސް ވިއެވެ. މިވީ ގޮތުން ހުރިހާ ލަދެއްގަ އެ ބެދުނީ ދާނިޔަލްއެވެ. އެންމެންގެ ލޯ އަމާޒުވާނެ ފަރާތަކީވެސް ހަމަ އޭނާއެވެ. “މޮޅު ދޯ އެކްޓިންއަށް..” ޝޯލްގެ ކަނާއި ކުޅެލަމުން ތުއިވެލައިފައި އާލާ ބުނެލިއެވެ. އޭނާގެ މަގްސަދަކީ ދާނިޔަލް ރުޅި އަރުވާލުމެވެ. އެކަން ވަރަށް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އޭނާއަށް ކުރެވިއްޖެއެވެ.

“ވެދާނެ ތި ހީކުރި ގޮތަށްވެސް އިނގޭ.. އަހަންނަކަށް މުހިއްމެއް ނޫން ދާނިޔަލްގެ ތި ކިޔާ އަބުރަކާއި ގަދަރަކާއި ޝަރަފެއް ވެސް.. މަށަށް ހެވެއްނު ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް..” މަލާމާތުގެ ހިނިތުންވުމަކާއެކު އާލާ ބުނެލިއެވެ. ދާނިޔަލް އޭނަގެ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗަށް ބާރުފޯރުވަމުން މުއްކެވިފައިވާ ދެއަތް ޖީބަށް ޖަހާލިއެވެ. ރުޅި އައިސްފައި ހުރިނަމަވެސް އެ ރީތިކަމަކަށް ފަނޑުކަމެއް ނާދެއެވެ. އެފަރާތަކަށް ކަފިކޮށްލައިފައި އޮތް ވަރުގަދަ އިސްތަށިގަނޑާއެކު ބެގީކޮށްލައިފައި ހުރި އިރު ދާނިޔަލް ހިވަނީ މޮޑެލްއެއް ހެންނެވެ. ހިނދުކޮޅަކަށް ނަމަވެސް އާލާއަށް އެސްފިޔަ ޖަހާލަން ނޭނގިފައި ދާނިޔަލްގެ މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެވުނެވެ. އާދައިގެ ވަރަކަށް ފަޅާފައިވާ ތުނބުޅިން ދާނިޔަލްގެ ފިރިހެންވަންތަކަން އިތުރުކުރުވައިފައިވެއެވެ.

“ތިމާގެ ޤަދަރު ވެއްޔާ މޮޑެވިގެން ދިޔައީމަ ނޫނީ ތިމާއަށް އެކަން އިޙުސާސް ނުވާނެ.. އާލާއަށްވެސް މިކަހަލަ ކަމެއް ދިމާވީމަ އެކަން އިޙުސާސް ވާނީ..” ދާނިޔަލް ބުނަން ބޭނުންވި މިންވަރަށް ބުނެލުމަށްފަހު ދިގު ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި އެތަނުން ނިކުމެގެން ދިޔައެވެ. އާލާވެސް މައްޗަށް ކަޅި ހިންގާލަމުން ހަށަން ބަނދެލައިފައި އެތަނުން ނިކުމެގެން ދިޔައެވެ.

***

“ކުޑޭ.. އަންނައްޗޭ މިއަދު އަހަރެމެން ގެއަށް.. ކުޑަ ކަމަކު..” ދާނިޔަލް ހޮސްޕިޓަލްތެރެއަށް ވަތް ވަގުތު އެރުނީ ސީދާ އަޒާންގެ ކުރިމައްޗަށެވެ. އެވަގުތު އެ މޫނުމަތީގައިވީ ނުރުހުމުގެ ކުލަވަރު އަޒާންއަށް ހަމަ ރީއްޗަށްވެސް ފެނުނެވެ. އަޒާން ފެނުމުން ދާނިޔަލް އެ އަސަރުތައް ފޮރުވަން މަސައްކަތައް ކުރާ ޙާލު ހިނިތުންވެލައިފައި އެކަމަށް އެއްބަސްވެލިއެވެ. އަދި އަވަސް އަވަހަށް އެތަނުން ދާން ހިނގައިގަތެވެ. ދާނިޔަލް އިތުރަށް އެއްވެސް ބަހެއް ބުނުމެއްނެތި ދިޔުމުން އަޒާންއަށް ލިބުނު ހައިރާންކަން ވީ އިތުރެވެ. އޭނާއަށް ކޮންމެވެސް ކަމެއް ވެއްޖެކަން ގައިމެވެ. ނަމަވެސް ވީ ކިހިނެއް ބާވައެވެ؟

“ހޭއި އިޝާން.. ކުޑޭ ކިހިނެއްވެފަ އެހެރީ؟ ވަރަށް ރުޅި އައިސްފަ ހުރިހެން ހީވޭ.. މަ ވާހަކަ ދެއްކީމަވެސް ހަމައެކަނި ހޫމް ލައްވާލައިފަ ދިޔައީ..” އެވަގުތު އެތާ ތެރެއިން ފެނުނު އިޝާން ހުއްޓުވަމުން އަޒާން ބުނެލިއެވެ. އެހެންކަމުން އިޝާން ކުޑަގޮތަކަށް ކަންތައް ވީ ގޮތް ކިޔާލަދިނެވެ. “އެކަމަކު އާލާ ކީއްވެ އެހެން ހަދަންވީ؟ ސަމާސާއެއް ކަންނޭނގެ ދޯ..” ޤަބޫލު ނުކުރެވިފައި އަޒާން ބުނެލިއެވެ. “ނޭނގެ ދޯ.. ވެދާނެ..” އިޝާންވެސް އެހެން ބުނެލުމަށްފަހު އޭނާގެ މަސައްކަތަށް ރުޖޫޢަ ވިއެވެ.

ބާރުބާރަށް ކެބިންތެރެއަށް ވަދެގެން ދިޔަ ދާނިޔަލް ގޮސް ގޮނޑީގައި އިށީނދެ ދެއަތުން މޫނު ފޮރުވާލިއެވެ. އާލާ އޭނާއާއި މެދު އެހެން ކަންތައް ކުރަނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ އަބަދުވެސް އޭނާއަށް ލަނޑުދޭން އާލާ ބޭނުންވަނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް ވަރިހަމައެވެ. އޭނާ ކެތްކުރާނެއެވެ. މާތް ﷲ ވޮޑިގެންވަނީ ކެތްތެރީންނާއި އެކީކަން އޭނާ ހަނދާން ނައްތާނުލައެވެ.

ޑިއުޓީ ނިމުމުން ދާނިޔަލް ގެއަށް ދާން ކެބިން އިން ނިކުތް މަގުމަތީ ފޯނުން އާލާއަށް މެސެޖު ކޮށްލިއެވެ. އޭގެ އިރުކޮޅެއް ފަހުން އާލަ މެސެޖު ކޮށްފަ އިނީ އޭނާ އަދި ގެއަށް ނުދާނޭ ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން ދާނިޔަލް އެކަމަށް މާބޮޑަށް އަޅާލުމެއްނެތި ނިކުމެގެން ދިޔައީއެވެ. ދާނިޔަލްގެ މިސްރާބު ހުރީ މަނިކުމެން ގެއާއި ދިމާލަށެވެ. އަޒާން މިއަދު އެގެއަށް ދިޔުމަށް ބުނެފަ އޮތުމުން ދާނިޔަލް ނިންމީ ޑިއުޓީ ނިންމުމަށްފަހު އެގެއަށް ދާށެވެ.

“އަނހަ ދާނިޔަލް.. އަވަހަށް އާދޭ..” ގޭތެރެއަށް ވަތް ކާރުން ފޭބި ދާނިޔަލް ފެނި ވިޝާމާ ފުޅާ ހިނިތުންވުމެއް ރައްދުކޮށްލިއެވެ. ދާނިޔަލްވެސް ވިޝާމާއާއި ވާހަކަދައްކަމުން އޭނާއާއިއެކު ގެއަށް ވަދެގެން ދިޔައެވެ. “ހާދަ ކަމުނުދާ ގަޑިއެއްގައޭ ތި އައީ.. ތިއްތިބެވެސް އަޒާންވެސް ނޫޅޭ ގެއަކު.. އޮފީހުންތަ ތި އަންނަނީ..” ސޯފާގައި އިށީންނަމުން ވިޝާމާ ބުނެލިއެވެ. “އާން އޮފީހުން އަންނަމުން ހިތަށް އެރީ ވަދެލަން.. އަޒާން ބުނި މިއަދު އަންނައްޗޭ.. އަންނާނެ ކަންނޭނގެ މިހާރު.. ދޭއް ޖެހީނު..” ގަޑިއަށް ބަލައިލަމުން ދާނިޔަލް ބުނެލިއެވެ.

“ޔެޕް.. މި އައީއޭ.. މާކުރިން ވިއްޔަ ކުޑޭ ތި އައީ..” ގޭތެރެއަށް ވަދެގެން އައި އަޒާންގެ އަޑު މުޅި ސިޓިންގްރޫމުގައި ގުގުމާލިއެވެ. އެހިނދު ވިޝާމާއާއި ދާނިޔަލްގެ ނަޒަރު އަޒާންއަށާއި އާދިންއަށް ހުއްޓުނެވެ. އަޒާން އައި ގޮތަށް އައިސް ސޯފާއަށް ޖެހިގަތެވެ. އޭނާ އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރުމުން އާދައިގެމަތިން ވިޝާމާ ކުދި ކިޔާލިއެވެ. “މީހަކާ އިންނަ އިރުވެސް މިސޮރުގެ މި އުޅުން ބަދަލުނުވާނެ ކަންނޭނގެ..” ވިޝާމާ ދެބުމަ ގާތްކޮށްލައިފައި ބުނެލިއެވެ.

“މަންމާ.. ހާސްނުވޭ.. މިއުޅެނީވެސް ތި ވާހަކަ ދައްކަންށޭ.. މަންމާ.. ބައްޕާ.. ޒާން ބޭނުން ކައިވެނި ކުރަން..” އަޒާން ސޯފާގައި ހަމަޖެހިލަމުން ފަސްޖެހުނު ނަމަވެސް ހިތްވަރުލައިފައި ބުނެލިއެވެ. އެވަގުތު ވިޝާމާގެ މޫނުމަތި އުޖާލާވެގެން ދިޔަ އިރު އާދިންގެ މޫނުމަތިންވެސް ފެންނަމުން ދިޔައީ އިންތިހާ ދަރަޖައިގެ އުފާވެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުމެވެ. އޭނާ ދެކެމުން އައި ހުވަފެން އެންމެފަހުން ޙަޤީގަތަކަށް ވަނީއެވެ.

“އަޅުގަނޑު ބޭނުމެއް ނޫން ކޮންމެހެން ރައްޓެހިންވެގެން އުޅޭކަށް.. އަޅުގަނޑޫ ބޭނުމީ ކައިވެނި ކުރަން.. އެންމެ ރަނގަޅުވާނީވެސް އެގޮތް.. ކުޑޭ ގެ ނިންމުން އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ވެސް ވިސްނުން ބަދަލުކޮށްލި ނިންމުން.. ކުޑޭ ގެ ފަރާތުން ކުރިން އަޅުގަނޑަށް ނޭނގި އޮތް އެތަށް ކަމެއް އިނގިގެން ގޮސްފި.. ދެން އެ އަންހެން ކުއްޖާ ޤަބޫލު ނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑު ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް.. އެ ކުއްޖާ ޤަބޫލު ނޫނިއްޔާ މަންމަމެން ދައްކާ ރަނގަޅު ކުއްޖަކާ ކައިވެނި ކުރަން އަޅުގަނޑޫ ތައްޔާރު..” އަޒާން އޭނާގެ ހިތުގެ އަޑު މަންމަމެން ކުރިމަތީ އިއްވާލިއެވެ. ތިން މީހުންވެސް އަޒާންގެ ވާހަކަ އަޑުއަހަން ތިބީ ހިނިތުންވެލައިފައެވެ. ދާނިޔަލް އަޒާންގެ ކޮނޑުގައި ޖަހާލަމުން އޭނާގައިގައި ކުޑަކޮށް ބައްދާލިއެވެ.

“ވަރަށް އުފާވެއްޖެ ދަރިފުޅުގެ ތި ނިންމުގެ ސަބަބުން.. ދަރިފުޅު ބޭނުންވާ ގޮތެއް.. ބައްޕަމެން ބަލާނީ އެގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރެވޭތޯ އިން ޝާ ﷲ..” އާދިން އުފަލާއެކު ބުނެލިއެވެ. “ކޮބާތަ އެ ނަސީބުގަދަ އަންހެން ކުއްޖަކީ؟ ޒާން އާއި މެރީ ކުރާނީ ވަރަށް ނަސީބުގަދަ އަންހެން ކުއްޖެއް..” ދާނިޔަލް ލާނެތް ރާގަކަށް ބުނެލިއެވެ. “ރުކާ..” ހުވަފެނީ ރާގަކަށް އަޒާން ބުނެލިއެވެ.

***

މަޣްރިބް ނަމާދުކޮށްގެން ދާނިޔަލް އިނީ ކޮޓަރީގައި ޤުރުއާން ކިޔަވާށެވެ. އޭނާ ކާފަގެއިން ގެއަށް އައީ ނަމާދުކޮށްގެން ކަމުން އެވަގުތު ދާނިޔަލް އިޚްތިޔާރު ކުރީ ޤުރުއާން ކިޔެވުމަށެވެ. އެ ފިރިހެންވަންތަ އަޑުން ކިޔަވަމުން ދިޔައިރު ކޮންމެ މީހެއްގެ ހިތް ދަމައިގަންނަހާ ވެއެވެ. އަޑުއަހަން އިންނަ މީހެއްގެ ތުންފަތަށްވެސް ހިނިތުންވުން ވެރިކުރުވާނެހާ ރީއްޗެވެ. ދާނިޔަލް ވަކި ހިސާބަކަށް ކިޔަވަމުން ގޮސް ލޮލުން ކަރުނަ އޮހޮރިގަތީ މައިންބަފައިންގެ ވާހަކަ އައުމުންނެވެ. މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭހިތުމާއި ގުޅޭގޮތުން އިން އާޔަތަކަށް ވުމުން އޭނާގެ މަންމަމެން މަތިން ހަނދާންވެ ކުއްލިޔަކަށް ހިތަށް އަސަރުކުރީއެވެ. އޭނާގެ އެކަނިވެރިކަންވެސް އިޙުސާސްވަމުން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް ހިތްވަރު ކޮށްލުމަށްފަހު މާނައާއި މެދު ވިސްނަމުން ކިޔެވުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔައެވެ.

މަޑުމަޑުން ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވާލި އާލާ ހުރި ފިޔަވަޅުމަތީ މަޑުކޮށްލީ އިވެމުންދިޔަ ރީތި ކިޔެވުމުންނެވެ. ދުވަހަކުވެސް އޭނާއަށް އެހާ ރީތިކޮށް މީހަކު ޤުރުއާންކިޔަވަނިކޮށް އަޑުއިވިފައެއް ނުވެއެވެ. އޭނާ އަށް މީހަކު ކިޔަވާ އަޑު އިވޭނީވެސް އަޑުއަހަން އުޅުނީމަ ނޫންހެއްޔެވެ؟ އާލާއަކީ ދުވަހަކުވެސް ދީނީކަންކަމަށް މާބޮޑަށް ފަރުވާތެރިވި މީހެއް ނޫނެވެ. މިޙާރުވެސް އޭނާއަށް ނަމާދުކުރަން ޖެހެނީ ދާނިޔަލް އާއި ހެދިއެވެ. ދާނިޔަލް އޭނާ ނަމާދަށް ނާރަނީސް ކުރުނުކުރާނެއެވެ. އެކަމާވެސް އޭނާ ދާނިޔަލް ދެކެ ފޫހިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ދާނިޔަލްގެ އަޑު ކަންފަތުގައި ޖެހި އާލާގެ ގައިން ހީބިހި ނަގައިގެން ދިޔައެވެ.

އެ ކުޑަ ހިނދުކޮޅު ތެރޭގައި އޭނާއަށް ކުރިން އުޅެވުނު ގޮތް ސިކުނޑިތެރޭގައި އެނބުރެމުން ދިޔައެވެ. “ވޯހް އާލާ.. ކާމް ޑައުން.. އަދި ތިކަހަލަ ކަންކަމާ ވިސްނާކަށް ނުވެޔެއްނު.. ފަހުންވެސް ނަމާދުކުރެވިދާނެއްނު.. މި އުމުރުގައިވީ ހަމަޖެހިލައިގެން ދިރިއުޅެން.. މުސްކުޅިވީމަ ނަމާދުކުރާނީ..” އާލާ ދެފަރާތަށް ބޯ ހޫރުވާލުމަށްފފަހު ކަނާތްފަރާތު ކޮނޑުގައި އަޅުވާފައި އޮތް ވާގަނޑު ދިގު ފަބަހުގެ ވާގަނޑު ރީތިކޮށްލައިފައި ހަމަޖެހިލަމުން އެތެރެއަށްވަދެ ދޮރު ޖެހިއެވެ. އޭނާއަށް ނޭނގުނު ކަމަކީ ފަހުން ކުރަން ބަހައްޓައިގެން އޭނާއަށް އެކަން ކުރެވިދާނެކަމުގެ އެއްވެސް ޔަގީންކަމެއް ނޯންނާނެ ކަމެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ އުފަލާއި މަޖަލުގެ ސަބަބުން އެ ހުށަހެޅިގަނެވެނީ އާޚިރަތުގެ ނާކާމިޔާބީއާއި ކަމެވެ.

އާލާ ކޮޓަރިއަށް ވަނުމުންވެސް ދާނިޔަލް އަޅައެއް ނުލިއެވެ. ހަޤީގަތުގައި އޭނާއަށް މީހަކު އައިކަން ނުވެސް އިނގުނީއެވެ. އާލަވެސް މާބޮޑު އަޅާލުމެއްނެތި ގޮސް އެނދުގައި އިށީނދެ ފޯނާއި ކުޅެން ފެށިއެވެ. “މިރޭ ބައްޕަމެން ގެއަށް ދާން ބުނި ޑިނަރ އަށް..” ދާނިޔަލްގެ އަޑު ކެނޑުމުން އާލާ ފޯނުން ނަޒަރު ވަކިކޮށްލުމަށްފަހު ބުނެލިއެވެ. “އެހެންތަ.. އެހެން ވިއްޔާ އިހަށް ދޭ އިޝާ ނަމާދު ކުރަން.. އަހަރެން މިދަނީ މިސްކިތަށް.. އަންނަން ވާއިރަށް ރެޑީވެގެން ހުރޭ..” އާލާއަށް ބަލައިލުމެއްނެތި އެހެން ބުނެލުމަށްފަހު ދާނިޔަލް މިސްކިތަށް ދާން ގެއިން ނިކުތެވެ. އޭނާއަށް ނުބެހެއްޓި ސަމާލުކަމެއް އޭނާ ވަކި އާލާއަށް ބަހައްޓާނެހެއްޔެވެ؟

ދާނިޔަލް ދިޔުމުން ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އާލާ އެނދުގައި އޮށޯވެލިއެވެ. ޙަޤީގަތަކީ އެއްވެސް ދުވަހެއްގައި ދާނިޔަލް ނަމާދުކުރަން އޭނާގާތު ބުނެފައި ދިޔަޔަސް އެއިން އެންމެ ދުވަހެއްގައި ވެސް އާލާ ނަމާދު ނުކުރާ ކަމެވެ. މާތް ﷲއަށް ބިރުވެތިވުމުގެ ކަންފުޅެއްވެސް އެފަކީރުގެ ހިތުގައި ނުވެއެވެ. ނަމާދު އެޅުމުގެ ނުބައިކަން އެފަކީރަށް ހަމަ އިޙުސާސް ނުވަނީބާވައެވެ؟

***

“އައިޝްވަރިޔާ.. ހުރިހާ އެއްޗެއް ރެޑީތަ؟ އަވަސްކޮށްބަލަ.. އެކުދިން އަންނަން ކަންނޭނގެ އުޅޭނީ މިހާރު.. އާލްމެން އަންނަން ވާއިރަށް ހުރިހާކަމެއް ހުންނަން ވާނީ ރެޑީވެ ނިމިފަ.. ކޮބާތަ އަހަރެން ހެދި ޕާސްތާ؟ އޭތި އަވަހަށް ނަގާބަލަ މޭޒުމައްޗަށް.. އަޅޭ.. އެމީހުން އަންނަން ވާއިރަށް ވާނެތަ މިކަން.. އައިޝްވާރިޔާ.. ދެންވެސް އަވަސްކޮށްބަލަ..” ކާމޭޒުކައިރީ ހުރެގެން ތަށިތައް ރީތިކުރަމުން ޝަޒިއްޔާ ގޮވަމުން ދިޔައެވެ. އޭނާ އައިޝްވާރިޔާއަށް ގޮވާލާލެއް ބާރުކަމުން ހީވަނީ ގެވެސް ވައްޓާލަން އުޅޭހެންނެވެ.

“ޝަޒިއްޔާ.. މަށަށް މި އުޅެވެނީ ހުވަފެނެއްގަތަ؟” ކާބަޔަށް ވަދެގެން އައި އަރީފްގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުން ދިޔައީ ހައިރާންކަމެވެ. އެހެން ނުވާންވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ ޝަޒިއްޔާ މިހާރު ބަދިގެއަށް ނުވަންނަތާ ވިއްސަކަށް އަހަރުވެދާނެއެވެ. މިއަދު ކުއްލިޔަކަށް ޝަޒިއްޔާ އަށް އެ އައި ބަދަލުން އަރީފް ހުރީ ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވެފައެވެ.

“ނޫނޭ.. ހެހެ.. ކީއްވެ ތިހެން ތިބުނީ؟” ޝަޒިއްޔާ ހިނިތުންވެލައިފައި ބުނެލިއެވެ. އަރީފް އަދިވެސް ހުރީ ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވެފައެވެ. “އާލާމެން މިރޭ ކާން އަންނާނެއްނު.. އެހެންވެ އަހަރެން ހިތަށް އެރީ އެއްޗެއް ތައްޔާރުކޮށްލާނީއޭ..” ޝަޒިއްޔާ އެތަނުން ތައްޓެއް އެއްފަރާތަކަށް ޖައްސާލަމުން ބުނެލިއެވެ. އެހިނދު އަރީފްގެ ތުންފަތަށް ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވެގެން ދިޔައެވެ. އަންހެނުންގެ ފަރާތުން އެފަދަ މަންޒަރެއް ފެނުމުން އުފާނުވާނީ ކާކުހެއްޔެވެ؟

ޝަޒިއްޔާ ނިމުމުން އަރީފް އޭނާއާއިއެކު އައިސް ބޭރު ސިޓިންގް ރޫމުގައި މަޑޫކޮށްލީ އާލާމެން އަންނަންދެނެވެ. “މިއޮށް އައީނު..” އަރީފްގެ ތުންފަތަށް ފުޅާ ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވެގެން ދިޔައީ އާލާއާއި އޭނާއާއި އެކު ގޭތެރެއަށް ވަދެގެން އައީ ދާނިޔަލް ފެނިފައެވެ. މަޑުފިޔާތޮށިކުލައިގެ ކަކުލާހަމައަށް އަރާ ގަމީސްޓޮޕާއި ކަޅުކުކައިގެ ސްކިނީ އާއި އެކު މަޑު މުށި ފާޑު ކުލައެއްގެ ޝޯލްގައި ހުރި އިރު އާލާ ވަރަށްވެސް ފުރިހަމައެވެ. ރީތިކަމާއި އެއްވަރަށް އެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުންދިޔަ ތާޒާކަން އެ ރީތިކަމަށް އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ގެނެސްދެއެވެ. އޭނާއާއި އެކު އޭނާ ގާތުގައި ހުރި ދާނިޔަލްވެސް ހަޑިއެކޭ ނުބުނެވޭނެއެވެ. ހުދުކުލައިގެ އަތްކުރު ޓީޝާޓާއި އެކު ލައިގެން ހުރި ކާކީ ކުލައިގެ ފަޓުލޫނުގެ ސަބަބުން ބޭރުގެ މޮޑެލްއަކަށް އޭނާ ދޫނުކުރެއެވެ. އެއްފަރާތަކަށް ކަފިކޮށްލައިފައި އޮތް އިސްތަށިގަނޑުގެ ސަބަބުން އޭނާ ފެންނަ އަންހެންކުއްޖެއްގެ ހިތް ވިއްޔާ ފިދާވާހާކާވެއެވެ. ދެ ޒުވާނުން އެކުގައި ތިބި އިރު ނުހަނު ފުރިހަމައެވެ.

ޝަޒިއްޔާވެސް އުފާވެރިކަމާއެކު އިން ތަނުން ތެދުވިއެވެ. “އަވަހަށް ހިނގާ ދަރިފުޅުމެން ކާން.. ބަނޑުހައިވެފައެއްނު މިހާރު ތިބޭނީވެސް.. އަށެއް ޖަހާ ބޮޑުވީ މިހާރު..” ޝަޒިއްޔާ އައި ގޮތަށް އައިސް އާލާމެން ގާތު ހުއްޓިފައި ބުނެލިއެވެ. ދާނިޔަލްއެކޭ އެއްފަދައިން ޚުދު އާލާވެސް ހުރީ މަންމަގެ މިޒާޖަށް އައި ކުއްލި ބަދަލުން ހައިރާންވެ އަންތަރީސްވެފައެވެ. ދާނިޔަލްދެކެ އެޔޮށް ރުޅި އަންނަ އިރު މިއަދު އޭނާ ދާނިޔަލްއާއި އެ ވާހަޖަ ދެއްކީ ނުހަނު އެކުވެރި ރާގަކަށެވެ. ދާނިޔަލްއާއި އޭނާ ކައިވެނި ކުރުމުން އޭނާ އުފާނުވާހެން ހީވާ ވާހަކަވެސް ދެއްކީ ހަމަ އެ މަންމައެވެ. އެއީވެސް މީގެ އަދި މީގެ އެއްދުވަސް ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް މިވީގޮތެއް ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް އާލާގެ ސިކުނޑިއަކަށް ނަގައެއް ނުގަނެވުނެވެ. ޝަޒިއްޔާ ކުރިން ރުޅި އައި ނަމަވެސް ވީ ކަމެއް އެގޮތަކަށް ބާއްވައިފައި ދާނިޔަލް ޝަޒިއްޔާއަށް ހިނިތުންވެލިއެވެ.

ކެއުމަށް އިންސާފު ކުރަމުން ދިޔައިރުވެސް ޝަޒިއްޔާގެ ސަބަބުން އާލާ އިނީ އަނގައިން ބުނަން ނޭނގިފައެވެ. މަންމައަށް މި އައި ކުއްލި ބަދަލުގެ ސިއްރަކީ ކޮބައިބާވައެވެ؟ މަންމަ އެހާ ގާތްކޮށް ދާނިޔަލްއާއި އެ ވާހަކަ ދައްކަނީ ކީއްވެބާވައެވެ؟ ނުވިތާކަށް މަންމަގެ މޫނުމައްޗަށް ހިނިތުންވުން ވެރިވެފައިވުމުގެ ސިއްރަކީ ކޮބައިބާވައެވެ؟

(ނުނިމޭ)

127

119 Comments

 1. Jumaa

  November 7, 2018 at 12:33 am

  Haadha inthizaareh kohfeemey mi vaahaka ah..emme fahun kiyaalan libuny dhw..thank u sis ❤❤

  • aish noor

   November 7, 2018 at 12:37 am

   alhey.. 🙁 al’hamdhulillaah yess dear.. 🙂 aw marhabaa Jumaa.. 🙂

 2. aish noor

  November 7, 2018 at 12:36 am

  assalaamu a’laikum my dear readers.. 🙂 hurihaa kudhinge haalu ahuvaalu kihineh? vrh gina dhuvaskohlaafa dhw mi dhimaa v.. hehe.. noor ah free v ma mi up kohlee.. al’hamdhulillaah.. 🙂 thikudhin mihaa gina dhuvas v iruves keiyytheri kamaaeku vaahaka ah inthizaaru kureethy vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv bodah shukuriyyaa.. aslu mihen bunelaa bahakun ekan bayaan ves nukureveyne.. noor mihuree hageegathugaves vrh ufalun.. jazakumullah khairan my lovely readers.. 🙂 gina dhuvas v ma miothe extra long part eh geneshdhyfa.. 4000 words hamavaan iny madhu baskolheh.. miee 15 pages aa 16 vana page ge ehbai.. ummeedhu kuran hurihaa kudhinnah ves mi bai kamudhaane kamah.. 🙂 dhn heevanee story ga kihineh hen vaanee? thikudhin guess kohlaa ingey.. hehe.. 🙂 aslu hurihaa ehcheh ehfaharaa bunan beynun vefa hureema fahtaane kolheh ves neyngigen noor mi ulheny.. 🙂 miee gina dhuvas v kamahtakaa thikudhinnah dhin gift eh kamah balamaa dhw? mi part ehaa dhigu kohly ves ehnve.. iyye ves up kohleven oiyy ekam noor beynun v adhi ves ithurah dhigu kohlaafa up kohlan.. thikudhin ves beynun vaane gothakee aee ehnu dhw? ehaa gina dhuvaskohfa ehaa kuda thankolheh inyma aslu aee ehaa rangalhu gothakah nuvaanennu? thikudhin kuri dhigu inthizaarah evaru aslu worth eh noonennu dhw? 🙂 ehnve noor mihen kanthah kuree.. thikudhinnah egoiyy kamudhaane kamah ummeedhu kuran.. 🙂 and yeah, noor balaanan mireyves thikudhinge comment thakah reply kureveytho.. reply nukurevunasves noor thikudhinge comment thah kiyaalin.. vrh ufaavi thikudhin noor aa eky thibi kan ingunyma.. noor ves mihury thikudhinge konme kamehga thikudhinnaa eky kan heekohlaa.. hageegathuga ves vrh vrh vrh vrh vrh ufaavi.. 🙂 jazakumullah khairan everyone.. 🙂
  ***
  dhuniye akee vaguthee thaneh.. thimaa maadhamaa ves mi dhuniyeyga hunnaane kamee ehves meehakah yageen kan dheegen buneveyne kameh noon.. ehves kuhjakah nudheveyne eynaa maadhamaa dhuniyeyga hunnaane kamuge yageen kameh.. aee aharemen insaanunnah ingeyne kameh noon.. aharemenge khaaliq allah subhaanahoo wata’aalaa ekanthah dhenevodigenvey.. meege fahun anna dhevana minute akee ves hama thimaage maru thimaa aa bahdhalu kuraane vaguthah vegen hingaidhaane.. ‘marakee thimaa aa emme gaathuga adhi emme dhuruga vaa ethi..’ abadhuves hunnan vaanee marah thayyaaru ve.. 🙂 fahun kuran ehves kameh behettumakee hageegee buudhiveringe sifa eh noon.. allah subhaanahoo wata’aalaa aharemen dhuniyeah fonuvvy kon beynumaku? ekalaange ah alhukan kuran, ehennu? ehn v ma vaguthu faaithu nuvanees e vaguthuge beynun koh jeheyne allah ah alhukan kuran.. namaadhu fahun kuran nubahattaa kudhinney.. shakkeh neiyy.. aharemen insaanunnah v thee kuh kureveyne.. ehn v ma jeheyne ekushah thauba ve thimaa ge nafsu islaahu kuran masahkaiyy kuran.. namaadhu vaguthah nukurevey nama ekan rangalhu kuran hithaa hithun kanda alhan vaane.. thimaa ehnu dhw thimaa ge amilla nafsah heyo edheynee ves? ehves kuhjaku beynumeh nuvaane thimaage amilla nafsu narakaige alifaangandu thereah ehlaaleveykah.. dhw? ehn v ma thimaa ge amilla nafsu heyo magah elhuvumah ekuhjakah kureven oiyyhaa kameh kuran vaane.. aee keerithi qur’an kiyaivaigen kamugaiviyas qur’an ge tharujamaa kiyaigen kmaugaiveenamaves adhi sheikh in ge lecture thah adu ahaigen kamugai v namaves.. maaiyy allah alhamen emmenge faafa fuhsavaa alhmenge eemaantherikan varugadha kohdhevvaashi.. aameen… 🙂
  ***
  ummeedhu kuran hurihaa kudhinnah mi baskolhu kamudhaane kamah.. adhi vaahakaige mi part ves kamudhaane kamah.. thikudhin thi dhevvi ehytherikamaa hiyyvarah noor fahfashun shukuru dhannavan.. jazakumullah khairan and LY all.. 🙂 <3<3<3

  • aish noor

   November 7, 2018 at 12:53 am

   noor beynun adhi thikudhin gaathu vrh muhimmu vaahakaehn bunelan.. noor ge comment dhigu viyasves mathi mathin namaves thikudhin kiyaalahchey.. hama indhedhaane vrh muhimmu vaahaka eh ves noor bunelaifa comment ga.. ehn v ma misunderstanding eh thereyga ulhen nujeheyne eirah.. 🙂 ehn vefa othyma noor mi point out kohly ekanthah.. 🙂 plus, site ah register kohfa hunna kudhinge comments thah aammukoh publish vaanee thankolheh lahun.. ehnve nor ah nufennaatheeve ekudhinge comment thakah reply nukureveny.. sorry for that guys. 🙁 mirey mihaaru maa bodah las vefa hurumaa eku baeh comment thakah reply kohfa noor mi madukohlanee.. maadhamaa, in sha allah noor try kuraanan baakee huri comment thakah reply kohleveytho.. 🙂

 3. Nunnu

  November 7, 2018 at 12:39 am

  Haadha foohi gothakashey dho Aala e ulhenee.. ajaibu hama

  • aish noor

   November 7, 2018 at 12:50 am

   hehehe.. baeh kudhin ulhey goiyy hama dear.. keeh kuraanee dhw? 🙂 jazakillah khairan dear.. 🙂

 4. shaha

  November 7, 2018 at 12:51 am

  Finally. Thank you noor.

  • aish noor

   November 7, 2018 at 12:53 am

   al’hamdhulillaah yess dear.. 🙂 marhabaa shaha.. 🙂

 5. Lotus

  November 7, 2018 at 7:00 am

  I waited sooooooo long for this. Thank you..
  Curiously waiting for the nxt part ???

  • aish noor

   November 7, 2018 at 3:52 pm

   vrh ufaavehje dear keiyytheri kamaaeku vaahaka ah inthizaaru kuryma.. 🙂 jazakillah khairan dear.. 🙂 hehe.. marhabaa dear.. 🙂

 6. Shaya

  November 7, 2018 at 7:11 am

  Finally noor sis is back…???…varah reethi mibaivx????….aalaa haadha goaheyy dhaaniyal ah!!…i think manik ar ekkoh shaziyya hn e ulheny…BTW thanx ehaa dhuvas koffa long koh genesdhinyma

  • aish noor

   November 7, 2018 at 3:53 pm

   al’hamdhulillaah, yess dear.. 🙂 vrh ufaavehje dear ah mi part kamudhiyaeema.. 🙂 hehe.. balamaa dhw dhn kihineh thoa vanee.. 🙂 marhabaa dear.. 🙂

 7. Kiuntheriyaa

  November 7, 2018 at 7:37 am

  Konvahtharakah ukhey manje ehtha mi aalaa mee rangalhu filaavalheh dheebala, make her fall to dhaaniyal

  • aish noor

   November 7, 2018 at 3:59 pm

   hehehe… keeh kuraanee dhw dear? 🙂 balamaa dhw dhn vaagotheh.. jazakillah khairan dear.. 🙂

 8. Ibsha

  November 7, 2018 at 7:44 am

  ?

  • aish noor

   November 11, 2018 at 3:08 pm

   jazakillah khairan dear.. 🙂 vrh ufaavehje ibsha ah mi part kamudhiyaeema.. 🙂

 9. Shai

  November 7, 2018 at 8:28 am

  Azaan ge bappa ge nan nubaikoh e iny.. vaahaka reethi

  • Anonymous

   November 7, 2018 at 9:18 am

   Areef eh noontha kiyanee azaan bappa ah?

  • One

   November 7, 2018 at 9:21 am

   Thedheh areef akee aalaa bappa dhw

  • aish noor

   November 11, 2018 at 3:09 pm

   aan yess dear.. vrh bodah sorry ekamahtakaa.. ehnve mihaaru innaane ethankolhu edit kohlaafa.. dear bunelyma noor ah ves ekan faahaga v.. hehe.. 🙂 jazakillah khairan dear.. vrh bodah.. 🙂

 10. livee

  November 7, 2018 at 8:45 am

  ?a big thanks??VRH REETHI?masha allah

  • aish noor

   November 11, 2018 at 3:10 pm

   marhabaa dear.. 🙂 ehentha? vrh ufaavehje.. jazakillah khairan dear.. 🙂

 11. Ishaan

  November 7, 2018 at 9:02 am

  nxt part kon irakun genes dheynee….. mi part V v V v V v V salhi… aslu vrh kehkurevijje noor ge vaahaka ah….noor ah up kureveynee lahun ney buneema…. n finally its uploaded…. so thank you…

  • aish noor

   November 11, 2018 at 3:12 pm

   mihaaru innaane up kohfa.. e part las v thee vrh bodah ma’aafah edhen.. 🙁 ehentha? vrh vrh vrh ufaavehje dear ah mi part kamudhiyaeema.. adhi vrh ufaavehje keiyytheri kamaaeky dhigu inthizaareh kureema.. 🙂 jazakallah khair ishaan.. 🙂 marhabaa.. 🙂

 12. riya

  November 7, 2018 at 9:44 am

  finally it uped. masha allah mibai ves varah furihama

  • aish noor

   November 11, 2018 at 3:13 pm

   al’hamdhulillaah yess dear.. 🙂 jazakillah khairan riya.. vrh ufaaveje dear ah mi part kamudhiyaeema.. 🙂

 13. Naira

  November 7, 2018 at 9:57 am

  This is an amazing story ?Eagerly waiting for the next part

  • aish noor

   November 11, 2018 at 3:14 pm

   jazakillah khairan dear.. vrh ufaavehje.. 🙂 mihaaru innaane 31st part up vefa, ingey Naira.. 🙂

 14. Hajja

  November 7, 2018 at 10:57 am

  Thank you noor darling.. haadha dhuvaheh vejjey inthizaaruga hunnathaa.. story is awesome.. ????????

  • aish noor

   November 11, 2018 at 3:16 pm

   marhabaa dear.. 🙂 vrh vrh vrh ufaavehje ehaa gina dhuvahu inthizaaru ga keiyytheri kamaaeky dear madukureethee ingey.. 🙂 jazakillah khairan dear.. 🙂 vrh ufaavehje..

 15. Kokee

  November 7, 2018 at 11:54 am

  story v reethi..maasha allah..noor sis ge story ah inthixaaru koh koh vararu bali vi fahun up vejje..hehe

  • aish noor

   November 11, 2018 at 3:17 pm

   jazakillah khairan dear.. 🙂 alhey.. vrh bodah sorry ingey dear.. 🙁 ekam al’hamdhulillaah dear thi bunihen story up vehje.. 🙂 hehe..

 16. Mal

  November 7, 2018 at 11:57 am

  Masha allah ? noor sis…v bodah thanks ehaa dhuvas kohfa up kuri iru ehaa dhigukoh up kohliima…????dhn aalaa ves dhw..pis pis…noor sis plx make aalaa fall for dhaaniyal…edhemyhun loabin ulheygoiiy balaalan beynun vany….❤❤❤❤❤❤aslu aalaa feelings thah ignore kuraathy dhw…❤❤❤?????dhaaniyal is a sweetheart….aalaa ah alhe nuvisneytha that how lucky she is to have a husband like dhaaniyal dha…???????☺☺??and mal ah hyvany manik aa ehkoh ulheny shaziyya hen…noor sis u r the best….next part ves avahah up kohdhehchey…. ? ? ? ? ? plus sis thidhey naseyhathahves v bodah thanks….aslu sis ge naseyhaiiy thakakii v important vaahaka thakeh….?????????????may allah protect your talent from evil ? eyes…. ilysm❤❤❤❤❤❤❤❤

  • aish noor

   November 11, 2018 at 3:22 pm

   jazakillah khairan Mal dear.. 🙂 marhabaa.. 🙂 hehe.. balamaa dhw dhn vaagotheh.. alhey.. keiyytheri velaa ingey adhi ihah.. hehe.. 🙂 kuriyah huri baithah kiyaaleema dear ge thi heethakah lui kameh libidhaane, in sha allah.. dhn balamaa dhw vaagotheh.. 🙂 aww.. vrh ufaavehje dear thihen bunelyma.. dear ves thy hama best ingey.. 🙂 vrh bodah sorry 31st part las v thee.. 🙁 ekam mihaaru innaane up vefa.. 🙂 marhabaa dear.. 🙂 al’hamdhulillaah.. 🙂 maaiyy allah thibaage faafa fuhsavaa thibaa ah heyo rahmaiyy lavaashi.. aameen.. 🙂 aww.. <3<3<3<3<3

 17. Kokee

  November 7, 2018 at 11:59 am

  sis
  exams nimuny tha?

  • aish noor

   November 11, 2018 at 3:24 pm

   al’hamdhulillaah, yes dear.. 🙂 dear thiee kiyava kuhjeh tha? dear ge exams thah nimunee tha? 🙂 good luck!

  • Kokee

   November 12, 2018 at 12:42 pm

   yeah..kiyavaa kujje..nimijje exams ves..finally neyvaa levunii…hehe

 18. Yalvy

  November 7, 2018 at 12:00 pm

  Maasha Allah. Story v reethi ?Dhen oiy part avahah up kohdhehchey

  • aish noor

   November 11, 2018 at 3:52 pm

   Jazakillah khairan dear.. 🙂 sorry las v thee ingey.. ekam ves innaane mihaaru e part up kohlaafa.. 🙂

 19. maaee

  November 7, 2018 at 12:10 pm

  Varah reethi mi part ves Masha Allah ?
  Bt azaan ge dad ge name rangalhakah nooneh nun tha e iny? Areef akee alaa ge dad eh noontha ?

  • aish noor

   November 11, 2018 at 3:54 pm

   jazakillah khairan maaee dear.. 🙂 hehehe.. yeah.. ethankolhu nubaikoshey noor ah liyevifa iny.. dear men ethankolhu faahaga kohladhinyma noor ah ves inguny.. ehnve mihaaru innaanee ethankolhu edit kohlaafa.. 🙂 jazakillah khairan dear.. 🙂 yep.. hehe. areef akee aalaa ge dad.. aadhin aslu ethaa innaanee.. 🙂

 20. annoying reader

  November 7, 2018 at 12:49 pm

  finally noor is back ❤️ love this part too. Aala ulhe gothun ladhu ves ganey ?. i feel so sad for dhaniyal. On top of that shaziyya and manik is planing one evil plot to ruine dhaniyal’s life. please noor save him he doesnt deserve to be miserable his whole life ?

  • aish noor

   November 11, 2018 at 3:55 pm

   al’hamdhulillaah yes dear.. 🙂 jazakillah khairan.. 🙂 hehehe.. dhn balamaa.. 🙂

 21. Hishh

  November 7, 2018 at 1:36 pm

  Alheyy mi vahaka haadha reehchey. Regularl koh kiyan mivahaka ekam Adhi alah comment mi kuranee. Aalaa haadha goahey avahah aalaa dhaaniyal ah fall kohlaa. Eyrah varah salhi vaane.. Next part avahah up kohlahchey can’t wait to read. ❤❤❤❤❤

  • aish noor

   November 11, 2018 at 3:58 pm

   ehentha? al’hamdhulillaah.. vrh vrh vrh ufaavehje dear ah mi vaahaka kamudhiyaeema.. 🙂 ehentha dear? 🙂 hehehe.. balamaa dhw dhn vaagotheh.. 🙂 vrh bodah sorry las v thee.. ekam mihaaru innaanee up vefa ingey dear.. 🙂

 22. Hiyaakujjaa

  November 7, 2018 at 1:43 pm

  Dhenvaahaka vvvsalhi akamu comment thah dhigu kamun kiyaa varun hadhaan ves nuhurey akamaa than kolheh foohi

  • aish noor

   November 11, 2018 at 4:00 pm

   jazakillah khairan dear.. 🙂 ahaha.. sorry for that.. hama bunelan beynun vaathee buneveny.. keeh kuraanee dhw dear? dhn ekam ves noor ah vegen vaanama balaanan comment thah kuru kureveytho, in sha allah.. 🙂

 23. ❤️❤️

  November 7, 2018 at 2:01 pm

  Wow.. amazing igey Noor sis…alhey aalaa ulhey gotheh dhn….dhaaniyal kihaa dhera vaanetha ehn kanthah kuryma….kn dhuvahakun e kuhjja fulhh vissneyny…n I aalaa vex mihaaru dhaaniyal dheke luv vaan fashaafi dhw….dhn kihineh baaa vaany… waiting for next part….whn is next part

  • aish noor

   November 11, 2018 at 4:03 pm

   jazakillah khairan dear.. 🙂 hehehe.. in sha allah adhi konmes dhuvahakun aalaa ah ves visneyne kamah balamaa dhw. 🙂 nuvaaennu ummeedhu kandaalaakah dhw dear.. 🙂 hehe.. aan yes emme bodu suvaalu thiee.. dhn kihineh baa dhw vaanee? balailamaa dhw dhn vaagotheh kuriyah huri part thah kiyaalaafa, in sha allah.. 🙂 ebai las v thy nihaayathah ma’aafah edhen.. mihaaru ekam iny up vefa.. 🙂

 24. Someone?

  November 7, 2018 at 2:10 pm

  Omggg yayyy! After a loooooong wait finnalllyyy long part eh kiyaalan libijje. Soo happpyy.?
  Alhamdhulillahi someone ge haalu rangalhahu. Noor sis kihinehtha? How was your examss??
  Alhey anehka kaakubaa maniku aa ekee deal hadhanee e. Im pretty sure shaziyya ey bcs dinner ah ai gadee eyna face ga huri smile. But who knows. Emme fahu vaguthu vedhaane emme unexpected meehaa ahvess. Can’t wait?
  Alhey aalaa mi ulhey gotheh dhw. Rulhi ayas dhen bodu varu ehnu emmen kurimathee dhogu vaahaka dhahkann. Aalaa ah heyo visnun dhehvaaashi.?
  Sis ge comment kiyaalaafin. And yes dhuniye akee imthihaaneh. Nimeyne vaguthu ekakahves neygey imthihaaneh. Ehnveema oiy gothakee gina ginain heyo amalu kurumugai abadhuves dhemi thibun ehennu. Love the comment. I hope ekahala gina baskolhu kiyaalan libeyne kamah.?
  You are the best ingey Noor sis. Dhigu inthizaarehge nimun varah foni koh genesdhineee thee thankkk you varahh bodahh?
  Update as soon as possible. Ly?
  Anndd. Noor sis mi vaahaka ninmaafa next story eh liyanna suggestion eh eboiy i really wanna tell you. Sis ithuru vaahaka eh plan kuranna tell me ingey. If you want to.?

  • besties

   November 7, 2018 at 7:49 pm

   Hey someone..
   noor bunneh nu ge next story akii thauba ey..ehen dhw bunefa inee?..kudakoh hadhaan vey ehen bunefa in mathi
   someone u forgot tha?..hehe ehen ves vaane baeh faharu exams ah study kurevey varun..hehe..positive koh mi comment nagaalaathi noor and somone ves…hehe

  • Someone?

   November 8, 2018 at 6:11 pm

   Oh yes I forgot about that. Thanks for reminding me. And yes positive koh nagaalee mi comment dont worry someone mee someone aa against koh ehcheh bunyas rude koh or negative koh e bunaa ehchakah reponse dhey kujjeh nuun. Thank you for telling me.?

  • aish noor

   November 11, 2018 at 4:16 pm

   al’hamdhulillaah yess dear.. 🙂 hehe.. al’hamdhulillaah noor ves hama baraabaru adhi exams ves al’hamdhulillaah hama rangalhah dhiyaee.. 🙂 kaakubaa dhw aee? hingaa dhw balailan aee kaakuthoa.. ahaha.. yess.. hama emme heenukuraa gothah ves kanthah vegen hingaidhaane.. 🙂 hehe.. in sha allah adhi aalaa ah visneyney dear.. 🙂 vrh ufaavehje e baskolhu dear ah kamudhiyaeema.. 🙂 aslutha? dear ves thy hama best ingey.. noor ge hurihaa readers akee ves noor ah hama emme best.. konme comment eh ga e vaahaka bune nulevunas noor ge hithuga vanee ehn, in sha allah.. 🙂 awww.. <3<3<3<3<3 besties dear bunelihen noor thankolheh kurin bunelaafa innaane 'thauba' vaahaka genesdhey vaahaka.. 🙂 kobaa dear ge suggestion akee? 🙂 vrh ufaavehje besties kuri comment aa someone dhin reply kiyaalaafa… maaiyy allah dhekudhinnah ves heyo rahmaiyy lavvaa faafa fuhsavaashi.. aameen.. 🙂

 25. Namee

  November 7, 2018 at 3:46 pm

  Noor dhen aala and dhaan gulhuvabala avahah… Vr foohi aala ehen hedheema…

  • aish noor

   November 11, 2018 at 4:18 pm

   balamaa dhw dhn vaagotheh.. hehe.. 🙂 hehehe.. keeh kuraanee dhw.. aalaa akee vrh goiyy dhoo nukuraa kuhjeh.. dhn aalaa hadhaanee anehkaa kihineiyy baa dhw? 🙂 jazakillah khairan dear.. 🙂

 26. Dhaan

  November 7, 2018 at 4:13 pm

  Alheyyy. Aalaa kyvve tha dhaan ah thihen hadhany? Dhaan ge kushaky koba? Dhaan aalaa dheke haadhahaa lobiveyey! Alhe aalaa ah kyvvetha nuvisneny. Noor plsss Aalaa ah visna dhyba. Plssss

  • aish noor

   November 11, 2018 at 4:19 pm

   dhn balamaa dhw vaagotheh.. hehe.. 🙂 jazakillah khairan dear.. 🙂

 27. Kiyara

  November 7, 2018 at 4:15 pm

  MSA vaahaka varah furihama. Alhe aalaa ulhey gotheh dhoo. Kiyara varah dheravey dhaan ah ehen vaathy.

  • aish noor

   November 11, 2018 at 4:21 pm

   jazakillah khairan dear.. 🙂 hehehe.. alhey.. 🙂 dhn vaagotheh balamaa dhw dear..

 28. Snoq

  November 7, 2018 at 4:26 pm

  v v v reethi. kon irakun next part?

  • aish noor

   November 11, 2018 at 4:21 pm

   jazakillah khairan dear.. 🙂 up vefa iny mihaaru.. 🙂

 29. Mai shar

  November 7, 2018 at 7:29 pm

  Masha allah v reethi waitting 4next part dear

  • aish noor

   November 11, 2018 at 4:25 pm

   jazakillah khairan dear.. 🙂 las v thee nihaayathah ma’aafah edhen.. ekam mihaaru innaanee ebai up vefa, al’hamdhulillaah.. 🙂

 30. Sheez

  November 7, 2018 at 11:30 pm

  Omg! Varah salhi mi part masha Allah????
  Noor is the best writer in this site for me ????
  Thanks ehaa gina dhuvas kohlaafa mihaa long part eh up kohdheneema.?
  Aalaa haadha bad eyy dho Dhaan ah ehen nahadhaasheyy Aalaa kairee bunebala?
  Aalaa ah visneyne nama dho Alhe?
  When is next part
  Waiting …………..

  • aish noor

   November 11, 2018 at 7:27 pm

   jazakillah khairan dear.. 🙂 ehentha? vrh vrh vrh ufaavehje dear thihen bunelyma.. 🙂 marhabaa.. 🙂 hehe.. balamaa dhw dhn vaagotheh.. 🙂 up vefa.. 🙂

 31. Crush on dhaan

  November 8, 2018 at 10:24 am

  Aala dhn thihn ulhenyr dhaaniyal athulaani ingey.. Ehnnooni rangalhah ulheyy…

 32. fan

  November 8, 2018 at 11:28 am

  Noor aa contact kohlevene gotheh evves kujakah ingei tha? email id viyas… mi story vvvvvvvvvvv reethi

  • aish noor

   November 11, 2018 at 7:29 pm

   jazakillah khairan dear.. 🙂 adhieh noon, ekam konmeves dhuvahakun faharehga noor aa contact kohlevey kahala gotheh ves vedhaane, in sha allah.. 🙂 faharehga ingey dear.. yageeneh noon.. 🙂

 33. Sis

  November 8, 2018 at 11:31 am

  Awwwwn ❤️❤️

  • aish noor

   November 11, 2018 at 7:34 pm

   dear ah mi part kamudhiyatha? jazakillah khairan dear.. 🙂 vrh ufaavehje dear mi part kiyaaleema ves.. 🙂

 34. Beryl Stone

  November 8, 2018 at 11:57 am

  Masha allah ?????vrh vrh furihama mi prt vx????name change kohlaafa inas mi Dandelion ingey

  • Anonymous

   November 10, 2018 at 11:10 pm

   I was wondering who this ‘beryl stone’ is…dhn comment kiyaaleema mi eguny dandelion dear kan mee

  • aish noor

   November 11, 2018 at 7:30 pm

   jazakillah khairan dear.. 🙂 vrh vrh vrh ufaavehje.. 🙂 ehentha? ekam ok dhw noor Dandelion kiyasves? ehn kiyan maa faseyhaee noor ah. hehe.. 🙂

 35. Xaaan

  November 8, 2018 at 12:33 pm

  Masha Allah mi partves vvvvvv reethi haadha inthizaareh kurevijjeyey vvvvvv happy vejje up v thyve thnx dear waitin next part

  • aish noor

   November 11, 2018 at 7:31 pm

   jazakillah khairan dear.. 🙂 vrh bodah sorry ingey ehaa dhigu inthizaareh kuruvunyma dear mn lavvaa.. ekam ves al’hamdhulillaah mihaaru up vehje.. 🙂 marhabaa dear.. 🙂

 36. aish noor

  November 8, 2018 at 2:48 pm

  assalaamu alaikum my dear readers.. miadhu 31st bai up kuran kamah noor ulhuny.. ekam noor bxy vegen hieh nuvey dhuvaalu up kurevey varu vaaneheneh.. ekam ves noor free vehje nama balaanan up kohladheveytho, in sha allah.. ehn noony mirey konmes vaguthehga up kohladheveytho noor try kuraanan, in sha allah.. 🙂 mi vaahaka thikudhin gaathu bunelun muhimmu kamah fenunyma noor mi bunely.. hurihaa kudhinge comment thah ves kiyaalaifin.. a big biiiig jazakumullah khairan for all.. 🙂 jazakumullah khairan and LY all.. 🙂

 37. None

  November 8, 2018 at 8:10 pm

  Mirey up kohdhehche pls pls pls pls pls pls
  Mihaaru irukolhu kolhaa beleni mi vaahaka up veytho
  Thi is the best story??

  • aish noor

   November 11, 2018 at 7:32 pm

   mihaaru innaane up vefa ingey dear.. las v thyve vrh bodah ma’aafah edhen.. 🙁 jazakillah khairan dear.. vrh ufaavehje.. 🙂

 38. Azuna

  November 9, 2018 at 2:17 am

  Alhe kobaa tha waiting….mee mihaar site ga post kuraa ehme reethi story mihaar

  • aish noor

   November 11, 2018 at 7:33 pm

   mihaaru publish kohlevihje, al’hamdhulillaah.. 🙂 ehentha? vrh ufaavehje mi vaahaka dear ah kamudhiyaeema.. jazakillah khairan dear.. 🙂

 39. laila

  November 9, 2018 at 5:32 pm

  kobaaaaaaaaaaaaa ….waiting……^_~ ^_~ ^_~

  • aish noor

   November 11, 2018 at 7:36 pm

   mihaaru publish vehje.. al’hamdhulillaah.. las v thy nihaayathah ma’aafah edhen dear ge faraathun.. jazakillah khairan laila.. 🙂

 40. ❤❤❤

  November 9, 2018 at 6:58 pm

  Hey kobaa tha stry????atleast up vaane dhuvaheh bunedhyba…eyrun mihen ahaakah nujeheyne dhw…thankolheh avahah up kohdheba…

  • aish noor

   November 11, 2018 at 7:37 pm

   vrh bodah sorry vedhiya hurihaa kamakah.. ekam ves ummeedhu kuran mi part kamudhiya kamah.. and kuriyah oiyy thaa v varakun v haves avahakah story up kureveytho try kuraanan.. in sha allah.. 🙂 jazakillah khairan for reading this part, dear.. 🙂

 41. Who

  November 9, 2018 at 7:10 pm

  Waiting waiting waiting waiting waiting waiting… Kobaaaa thr story?

  • aish noor

   November 11, 2018 at 7:38 pm

   vrh vrh vrh bodah sorry las v thyve who dear.. 🙁 ekam mihaaru innaane up kohfa, al’hamdhulillaah.. kuriyah oiyythaa mikan thakuraaru nukureveytho noor vrh masahkaiyy kuraanan, in sha allah.. 🙂

 42. Jaabiru

  November 9, 2018 at 7:11 pm

  Varah hadi

  • aish noor

   November 11, 2018 at 7:39 pm

   eki kudhinnah reethi vaanee eki kahala story ey dhw? 🙂 story kiyaaleethee noor ge faraathun vrh bodah shukuriyyaa ingey.. jazakallah khair.. 🙂

 43. Ahswa

  November 9, 2018 at 7:42 pm

  Next part up kohdhyba plz plx

  • aish noor

   November 11, 2018 at 7:41 pm

   vrh vrh vrh bodah sorry vaahaka up nuve las v kamahtakaa.. 🙁 kuriyah oiyythaa v haaves avahakah story up kureveytho noor try kuraanan, in sha allah.. 🙂 jazakillah khairan dear..

 44. Anonymous

  November 9, 2018 at 8:06 pm

  Nooooooor vaahaka kobaaaaaaa

  • aish noor

   November 11, 2018 at 7:42 pm

   mihaaru up vefa.. 🙂 dear.. vrh vrh vrh bodah ma’aafah edhen las v thyve.. kuriyah oiyythaa ekan rangalhu kohleveytho noor try kuraanan, in sha allah.. 🙂 btw jazakillah khairan dear.. 🙂

 45. Hajja

  November 9, 2018 at 8:55 pm

  Noor ehaa dhuvas kohffa emme baeh up kollaafa aharumen maadhigu inthizaareh thi kuruvanee.. thihen nuhadhaa pls..??

  • aish noor

   November 11, 2018 at 7:44 pm

   nihaayathah ma’aafah edhen ekamahtakaa.. hageegathugaves vrh dhera vehje dear mn lavvaa ehaa dhigu inthizaareh kuruvunyma.. 🙁 noor athuga bunaane ehcheh ves neiyy.. vrh bodah sorry.. in sha allah, dhn mikan thakuraaru nukureveytho masahkaiyy kuraanan.. 🙂 btw noor ah dhin support ashaa dear mi story kiyaaleethee jazakillah khairan.. 🙂

 46. Sara

  November 9, 2018 at 9:11 pm

  Noor alhe aharumen mihaaa dhigu inthizaareh kuraan nujassssaba. Mihaaru mi oh moya vany ey next part kiyan .alhe plx avahah up kollla dheeba

  • aish noor

   November 11, 2018 at 7:47 pm

   in sha allah, kuriyah oiyythaa ehaa dhigu inthizaareh thikudhin lavvaa nukuruveytho try kuraanan.. 🙂 vrh vrh vrh bodah sorry.. aslu ingey mihen bunelaa sorry akun nufudheyne kan ves.. ekam keeh kuraanee.. las v kamahtakaa nihaayathah ma’aafah edhen.. 🙁 btw, jazakillah khairan dear.. 🙂

 47. Alaia

  November 9, 2018 at 10:51 pm

  Nooooooraaaaaaaaa

  • aish noor

   November 11, 2018 at 7:49 pm

   yess dear.. vrh vrh vrh bodah sorry las v kamahtakaa.. ingey thkudhin thi thiby vrh rulhi aisfa kan ves.. ekam ves vrh bodah sorry.. 🙁 in sha alla, mikan thakuraaru nukureveytho try kuraanan.. jazakillah khairan.. 🙂

 48. Love

  November 9, 2018 at 11:53 pm

  Mivaahakaves inthihaa meehun shauq veri vumun hama hihthalhuvanee
  Neren nuneren mihaaru kondhuvaheh
  Furathama kolhu konme writer ehves kome dhuvahaku up koddey
  Mihaaru mivaahaka ves dhoo???

  • Anonymous

   November 10, 2018 at 9:02 am

   Asluves. Mee hama mi sitega liyaa gina vaahaka thakah vaagoiy. Heekurin Noor sis ehen nuhadhaane kamah. Ehaa dhigu inthizaarakah fahu enme parteh up kohafa mifaharu nuvi kurin v varuves. Efaharu viyyaa buneli dhen up kureveyne kamah lafaa kuraa thaareekh. Dhen ehen hadhaafa konme faharaku surprise ekey kiyaafa kameh kohlafaane. Kamaku nudhey mihen aanmu koh hadhaathy.

  • aish noor

   November 12, 2018 at 2:35 pm

   nooney dear.. ehgothakah ves thiheneh noon.. noor ah vaguthu nuvyma hama publish nukohdhevuny.. vrh bodah sorry.. 🙁 in sha allah mikan thakuraaru nukureveytho try kuraanan.. 🙂 jazakillah khairan dear.. 🙂

 49. ?

  November 10, 2018 at 12:22 am

  ?????????????

  • aish noor

   November 12, 2018 at 2:36 pm

   jazakillah khairan for reading.. 🙂

 50. Ashwa

  November 10, 2018 at 11:59 am

  Miyah vure dhigu inthizaaru vx koffeemennu mifaharu vx keykollaa kudhinney noor ehen nuhadhaane story ehkkoh nimen dhen genesdheyne dhw noor. Busy kanneyge maa bodah

  • aish noor

   November 12, 2018 at 2:38 pm

   vrh vrh vrh ufaavehje dear ah understand v ma.. hageegathugaves vrh ufaavehje.. 🙂 jazakillah khairan dear.. 🙂 in sha allah noor balaanan mi story kaamiyaabu kamaaeku nimmeytho.. 🙂

 51. Reader

  November 10, 2018 at 10:07 pm

  Plx dhen mirey up kohdheeba.
  Kiuntheringe ithubaaru gelluvaanulaabala.

  • aish noor

   November 12, 2018 at 2:39 pm

   i’m sorry but kiyuntherynge ithubaaru gehluvaalumuge beynumugaeh nooney noor story publish nukuree dear.. 🙁 aslugaves noor hama bxy v.. in sha allah dhn ehn nehedheytho noor masahkaiyy kuraanan.. 🙂 jazakallah khair reader.. 🙂

 52. Alaia

  November 10, 2018 at 11:06 pm

  Noor dhn plx readers ah update eh dheeba!!.. stry nugeneveyy sababeh nama vx so dhn only we readers will have the hope that u will continue to write!!…Dont take this comment as a negative one as i am a big fan of ur stories and want to continue reading ur stry..

  • aish noor

   November 12, 2018 at 2:41 pm

   al’hamdhulillaah, noor ehves kuhjehge comment nunagamey negative kosheh.. ehn heenukurahchey ingey.. hurihaa comment eh ves hama positive koh mi naganee.. in sha allah.. 🙂 ehntha? vrh vrh vrh ufaavehje dear thihen bunelyma.. 🙂 in shaa allah story nimedhen baraabarah genesdheveytho noor mi masahkaiyy kuranee, in sha allah.. 🙂

 53. Saanee

  November 11, 2018 at 1:31 am

  Nooru thihaa dhuvas naganee hama gasthugadhaw. V foohivey

 54. Naayaa

  November 11, 2018 at 12:40 pm

  Mee hama mi site ah laa knme stry akah ves vaa goiyy…but i thought noor sis you are different frm others…furathama daily koh up kohfa dhn neynge vaagotheh…ingey kameh vaany bunefaeh noon kan…bt still ehn vejjeiyya sababu ves buneladhinumakii important kameh hen hyvany….dhn neynge kihaairaku kamehvea inthizaaruga thiben jeheyny…dhn dhuvaskolhakun surprise ekey kiyaafa knmes ehcheh genesdhiifaane… Don’t like it daily koh mihen vaathy..

  • aish noor

   November 12, 2018 at 2:44 pm

   nooney dear.. hurihaa stories ah nuveyehnu miheneh.. 🙂 hurihaa writers ves masahkaiyy kuraaney ekuhjehege best dheegen thikudhinnaa hamayah stories thah genesdheveytho.. ekamaku dhimaa vaa haalathehge sababun nuvanee kamah vedhaanennu dhw? 🙂 noor ves bxy v ma publish nukurevuny.. in sha allah, dhn egothah nuhedheytho mi masahkaiyy kuranee.. dear men like nuvaa kamugai vaanama surprise dhinumuge beynumeh nethehnu dhw? 🙂 ehnvegen noor mi balanee ehn kamah.. jazakillah khairan dear.. 🙂

 55. Gaaaal

  November 11, 2018 at 12:48 pm

  Liyaaa meehakah ekamuge hurii dhathii thah vxx ingeynii.. soo keii therii ve.. ehn meeehun hiyy maruwaa kahala ehchixx nubuneba.. ehn meehunge haalah vxx respect kuran vaaane dhww.. vee goii angaa nudheveyy waru kamrh dhimaa veekamah vedhaanun hma.. misaalakah 4n halaak viyyaamu nueh buneveyne dhww.. noor up kuran dhn u people juzz waitt..

 56. Aanyy

  November 11, 2018 at 2:52 pm

  V v v v reeeeethi mibai vesss
  Lysm
  ????

  • aish noor

   November 12, 2018 at 2:45 pm

   jazakillah khairan dear.. 🙂 vrh ufaavehje der ah mi part kamudhiyaeema.. 🙂 awww.. <3<3<3<3<3

 57. aish noor

  November 11, 2018 at 3:33 pm

  vrh bodah ma’aafah edhen hurihaa kiyuntheringe faraathun ves.. last 3 days varu noor geyga heydha kuri vaguthah vure beyriga heydha kuran jehunu vaguthu gina v.. ehnve noor ah story publish koh nudhevuny.. 🙁 comment akun ves angaa nulevunythy nihaayathah ma’aafah edhen.. noor dhigu koh eh part noony dhuvaalaku 2 part genesdhey iru eyge therein eh part baeh faharah surprise ekey bunanee dear men ufaa vaane kamah.. 🙂 ekam egoiyy kamunudhanyaa in sha allah dhn ehn nuhadhaanan.. noor ah vegen vanyaa kuriyah oiyy thaa ves publish nukurevey sababu buneleveytho try kuraanan.. ekam noor akah ehves yageen kameh nudheveyne mihenney vaanee kiyaafa.. 🙂 dhn kuriyah huri baithakuga mikanthah rangalhu kohleveytho try kuraanan.. 🙂 miee gina readers hoadhan nuvatha readers ge keiyytherikan imthihaan kuran noor kuraa kameh ves nume noonme.. noor ves dhera vey noor beynun vaa gothah story ngendheveythee.. noor beynun vaa date ah publish nukureveythee.. ekam noor ves vaki keeiyy dhw kuraanee kudhinney? noor akee ves insaaneh.. kanthah vegendhaane gotheh khudhu noor a ves neyngey.. 🙂 ummeedhu kuran undrstand vaane kamah hurihaa kudhinnah ves.. 🙂 mi comment ves miee ehves gothakah thikudhinge samaalukan hoadhan buneli ehchekey hee nukurahchey readers.. samaalu kamahtakaa buneli vaahaka eh miee.. 🙂 29 vana part nimmaafa mivaguthu noor mi dhanee mi part ge comment thakah reply kuramun, al’hamdhulillaah.. mi part nimmaafa 31 vana part ge comment thakah reply kureveytho noor masahkaiyy kuraanan, in sha allah.. 🙂

  • aish noor

   November 11, 2018 at 4:29 pm

   noor mi vaahaka bunely ehves kuhjakah hurt kurumuge niyathaku noon.. egothah maana kurevey ehves thankolheh noor ge comment ga in nama vrh vrh vrh vrh vrh bodah sorry my dear readers.. ummeedhu kuran ehves kuhjehge hithuga noor aa medhu burakameh nubaavvaane kamah. 🙂 Jazakumullah khairan and LY all.. 🙂 <3<3<3

 58. Leem

  November 11, 2018 at 3:47 pm

  Omg! Dear ekam ves haadha dhigu inthizaarekeyy pls up next part soon ?

  • aish noor

   November 12, 2018 at 2:46 pm

   i’m sorry dear.. really very sorry.. 🙁 in sha allah dhn ekanthah repeat nukureveytho eba masahkaiyy kuran.. 🙂 jazakillah khairan dear.. 🙂

Comments are closed.