އިބާގޮސް ލޯމަތިން ގެއްލުމާއެކު ފަރޫންއާއި އަލޫކް އެހަނިގޯޅިގަނޑަށްވަދެ ހާޖީބެ ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރީގައި ޓަކިޖަހާލިއެވެ.

ސޯފާގައި އިން ޔާސިރުއަށް ވިސްނި ވިސްނިހެން ބޯގޮވުންނޫންކަމެއް ނުވެއެވެ. ކޮންމެގޮތެއްވިޔަސް ލޫޔާ އަކީ އޭނަގެ ބޭބެގެ ދަރިފުޅަށް ވެއްޖެނަމަ މިހާރުވެސް އޮތްގޮތަށް ޔާސިރުއާއި ނަސްރީނާ ވިޔަފާރި އެއްކޮށްނުލާ ދެދަރިންގެ ނަންމައްޗަށް ބަދަލްކުރާން ޔާސިރުވަނީ ނިންމާފައެވެ. އިބާ އެކޭ އެއްފަދައިން ލޫޔާއަކީ ބޭބެގެ ދަރިކަން ޔަގީން ވެއްޖެނަމަ އެކަމާ އިތުރުބަހަނާއެއް ދެއްކޭނެ މީހަކު ނުހުންނާނެއެވެ. ހުދުއިބާވެސް ޖެހޭނީ އެކަން ގަބޫލުކުރާށެވެ. ނަމަވެސް ނަސްރީނާ ދެވިޔަފާރިއެއްކޮށްލަން ގެންގުޅޭ ހިޔާލު ބަދަލްކުރެވޭނީވެސް ޔާސިރުބޭނުންވާ ސުވާލުގެ ޖަވާބުލިބިގެންތާއެވެ.

ހާޖީބެ ކާކުތޯ ސުވާލުކޮށްލުމާއެކު އަލޫކް ލޫޔާގެ ކަންތަކުގައި އައި ކުއްޖާކަމުގައި ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު އެތެރޭން ހުއްދަލިބުމާއެކު އަލޫކް އާއި ފާރުން އެތެރެއަށް ވަނެވެ. އޭރުވެސް ހާޖީބެ އުޅެނީ ކޮންމެވެސް ކަމެއްގައި އަތްމަތި އަވަސް ކޮށްލައިގެންނެވެ. ” ކޮއެފުޅާ ކޮއެފުޅު ހޯދަން ބޭބެ ވަރަށް ބޭނުންވެފައި ހުއްޓަ ތިއައީ…. ކޮއެފުޅުގެ އަންހެނުން ހަމަ ދެންމެ އެދިޔައީ.. ” ހާޖީބެ ކުރަންހުރި ކަންތަކުން މިންޖުވެލަމުން އައިސް އަލޫކްއާއި ފަރޫން ކައިރީގައި ހުއްޓިލަމުން ބުނެލިއެވެ. ” އަހަރެމެންވެސް މިއައީ ބޭބެކައިރިއަށް ވަރަށް ބޮޑުކަމަކު.. އެކަމަކު ބޭބެ ތިކުރާމަސައްކަތުގެ ކަމެއްނޫން.. ” ހިސާބަކަަށް ކަންބޮޑުވެފައި ހުރެނަމަވެސް އަލޫކް އައިބޭނުން ހާމަކޮށްލިއެވެ. “އެއަނެއްކާ ކޮންކަމަކު.. ” ހާޖީބެ ހައިރާންވެފައި އަހާލިއެވެ.

“ބޭބޭ ދަންނަމެއްނު ދޯ ލޫޔާގެ ބައްޕަ .. ކިހާވަރަކަށް ލޫ ގެ ބައްޕަ ބޭބެ ދަންނަނީ.. މިބުނީ ކިހިނެއް ބޭބެއާ ދިމާވީ.. ” “ކޮއެފުޅު މިއަދު ތިދައްކަނީ ކޮންކަހަލަ ވާހަކައެއް.. ” ހާޖީބެ އެހެން ބުނެފައި އަލޫކްގެ ފަރޫން ފެނިފައިވާ އަދި ފެންނަމުންދާ އަހްލާގަށް އިތުބާރުކޮށް އެވާހަކަތަށް ކިޔާދޭން ފެށިއެވެ.

” ބޭބެ އާ އާދިލް ދިމާވީ އޭނާގެ ނިކަމެތި މަންމައާއެކު ރަށަށް އައިފަހުން.. އޭރު އާދިލްގެ އުމުރުން ވިހިއަހަރު.. ޒުވާންވެ ފުރާފުރިހަމަވެފަ ހުރީ… އާދިލްގެ ބައްޕަ އަކީ މާލޭގެ މުއްސަނދި ވިޔަފާރިވެރިއެއް.. އެެެހެންވެ އެބައްޕަ ބޭނުންވީ އާދިލްގެ މަންމަ އަށްވުރެ ޅަ އަދި މުއްސަނދި މީހަކާއިންނަން.. އެމައްސަލަ ގަނޑުގެތެރޭގަ އާދިލްގެ މަންމަ ފިޔާޒާ ވަރިކޮށްލުމުން އާދިލް ރުޅިއައިސްގެން މަންމަ ގޮވައިގެން އައީރަށަށް.. އެއީ އާދިލް ކިޔަވަންހުރެފަ ޗުއްޓީއަށް އައިސް ހުރިދުވަސްކޮޅު…. އޭރު އާދިލްގެ ކޮއްކޮ ޔާސިރުވެސް ހުރީ ރާއްޖެއިންބޭރުގަ ކިޔަވާން.. އެހެންވެ ކަންތަަށް ވީގޮތް އޭނައަށް ނޭންގޭކަމަށްވަނީ.. ފިޔާޒާގެ މަރުދުވަހާ ހަމައަށްވެސް އާދިލްއަށް ޓަކާދިޔައީ މަސައްކަތްކުރަމުން އެކަން އެންމެގާތުން ދުއްމީހަކީ ބޭބެ .. އާދިލްވެސް އެވަރުދަނޭ.. މަންމައަށް ވީވަރަކުން އެހީތެރިވަމުންދިޔައީ.. ކިޔަވާނިންމާފަ އައިތަނާހެން ފިޔާޒާ ނިޔާވީ.. އޭގެފަހުން ކިޔެވިއެއްޗެއްގެ ބޭނުން ހިފުމަށް އާދިލްއަށް ލިބުނު ރަނުގެ ފުރުސަތަކަށްވީ ނަސްރީނާއާއި ކައިވެނިކުރުން.. ރަށުގަ ހުރި އެންމެ މުއްސަނދި ދެމަފިރިންގެ ހަމައެކަނި ދަރިއާއި އެމީހުން އާދިލްއާ ހަވާލުކުރީވެސް، އާދިލްއަކީ ކިޔަވައިގެން ހުރި މީހަކަށްވެފައި ނަސްރީނާ އަކީ އަންހެން ދަރިއަކަށްވުމުން ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން ކިޔަވަން އެމީހުން ނުފޮނުވާހުރުމުން.. އެހަރަދުންވެސް ސަލާމަތްވާން.. ކައިވެންޏަށްފަހު ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް މާލޭގައިވެސް އާދިލް މަސައްކަތްތައް ކުރަންފެށުމުން ނަސްރީނާގެ މައިންބަފައިން ރާއްޖެއިންބޭރަށް ބަދަލްވީ.. އެއަށްފަހު އާދިލްމެންވެސް މާލެބަދަލްވީ.. ބޭބޭ މިއުޅޭ ކޮޓަރިވެސް މީ މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް ބޭބެކުލިދައްކާ ތަނެއްނޫން.. އާދިލް ކިޔަވަން ހުރިއިރު އޭނަ މަންމަގެ ހާލުބަލާހެދުމުން އަހަންނަށް އާދިލް މިތާގެ ކުލިދެއްކުމާ ހަވާލުވީ.. މިއަދު ނަސްރީނާވެސް އާދިލްގެ އެދުމުގެ މަތީން އެކަން ހުއްޓާނުލާ ކުރިއަށް އެގެންދަނީ.. ” ހުރިހާ ވާހަކައެއް ދައްކާނިންމާލުމަށްފަހު ހާޖީބެ އަލޫކްއާއި ފަރޫންއަށް ބަލާލިއިރު ދެމީހުންގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުން ދިޔައީ ތަފާތު ކުލަވަރެވެ.

ް”ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ބޭބޭ.. ދެންބުނެބަލަ ކީއްވެޔޯ ބޭބެ އަޅުގަނޑު ހޯދަން އުޅުނީ.. ” ފުންނޭވައެއް ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު އަލޫކް ވާހަކަދެއްކިއެވެ.
*****

އާދައިގެ މަތީން އުޅެމުންދިޔަ ދިރިއުޅުމަށް އިބާގެ ކައިވެންޏަށްފަހު ބޮޑެތި ބަދަލްތަކެއް އައިސްފިކަން ހުދު ލޫޔާ އަމިއްލަޔަށްވެސް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. އެންމެ ލޯބިވާ އިންސާނާއާއި އެއްފުރާޅެއްދަށުގައި އެހެން އުޅެންޖެހުމުން ލޫޔާވަނީ މުޅިން ބަލިކަށިވެފައެވެ. އަދިވެސް އެއްވެސްމީހަކަށް ލޫޔާގެ ހިތުގެ ހާލު އަންގާކަށް އޭނާބޭނުމެއްނުވެއެވެ. ކުރިއަށްވުރެ މިހާރު ފަރޫންވެސް ރަނގަޅުވުމުން ނޫންކަމަށް ހެދިގެން ހުއްޓަސް އަލޫކް ފެންނަ ކޮންމެ ފަހަަރަކު ލޫޔާގެ އެނިކަމެތި ހިތަށް ތޫނުތަދެއް އިހްސާސްވެއެވެ. އެކަނި މާއެކަނި ކޮޓަރީގައި އޮތް ލޫޔާ އެވަގުތު ހަނދާނަށް އައީ ނިލަންދުއަށްކުރި ދަތުރުގައި ބެލިލަވައެވެ. **ޝައްކުނުފިލާތި ނޭންގެޔޭ ހާލު ވާށެލޯބީގާ އެހީ..
ހޯދެނީ ސާހިބާ ..
ހާލުކިޔާދެމެ.. ފާރުތަށް ހެދޭ.. މޭގާ ނޭންގެނީ..
ނޭންގިހިތޭ ގެންދެވީމަ ލޯބިން މިތުރާ..
ނުނިދޭ.. ހަނދުމަވަނީ.. ހަނދުމަވަނީ.. ހަނދުމަވަނީ..**

ފުންހިޔާލެއްގައި އޮތް ލޫޔާ ސިހުންވީ އެވަގުތު މީހަކު ކޮޓަރީގައި ޓަކިޖަހާލުމުންނެވެ. ހައިރާންވެފައި ގަޑިބަލާލިއިރު މެންދަމު އެކެއްޖަހަނީއެވެ. ހިތަށް ބިރުވެރިކަން ވަތްނުމާއެކު ގައިގަ ކުއިލެޓް އަޅާލުމާއެކު ދޮރާދިމާއަށް ބަލަން އޮއްވާ އަނެއްކާވެސް ދޮރުގައި ޓަކިޖަހާލިއެވެ. ބިރުން ދެލޯމަރާ ބާރުކޮށްލިއިރު ލޫޔާގެ ހިތްވެސް ހީވަނީ ދެންމެ ދެންމެ މޭފަޅާބޭރަށް ނިކުމެދާނެހެންނެވެ. ދެފަހަރަކު ޓަކިދިނުމަށްފަހު ފަހުން ހަބަރެއްނުވިނަމަވެސް ބިރުން އޮތްލޫޔާއަށް އަށް ނިދުންވަގުތެއްވެސް ނޭންގެއެވެ. ހޭލެވުނީ ނަސްރީނާއައިސް ގޮވުމުންނެވެ. އޭރު ހަތެއްޖަހާ ބޮޑުވެއްޖެއެވެ. ތެޅިގަނެފައި ތެދުވެ އަވަސްކޮށްލައިގެން ކޮލެޖަށްދާންނިކުތް ލޫޔާ ފައިގައި ކަރުދާސްކޮޅެއް ޖެހުމުން އެނަގާ ޑަސްޕިނަށްލުމަށްފަހު އަވަހަށް ދިޔައީ މާބޮޑަށް ލަސްވެއްޖޭކިޔާ ސައިވެސް ނުބޮއެވެ.

އަލޫކްވެސް އޮފީހަށްދާން ނިކުތީ އެވަގުތު ކަމުން އަލޫކްއަށް ލޫޔާ ހަބަރެއް ނުވެދިއުމުން އޭނަ ދިން މެސެޖް ލޫޔާއަށް ނުލިބޭކަމަށް ނިންމާ އޮފީހަށް ދާން ނިކުތެވެ. އަލޫކް ހަމަ ނިކުތުމާއެކު އިބާ ފުންމާއި ތެދުވެ އަވަސް އަވަހަށް ކޮޓަރީތެރެހާވަން ފެށިއެވެ. އިއްޔައިންސުރެ އަިބާ މުޅިކޮޓަރި ބަލާ ހޯދަމުންދިޔަ ނަމަވެސް އަދިވެސް އިބާއަށް ތވީދު ފެންނަގޮތެއްނުވިއެވެ. އެތަށް އިރަކު މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު ވަރުބަލިވުމުން އިށީން އިބާގެ ކަންފަތުގައި ގުގުމަމުންދިޔައީ ހާޖީބެ ބުނިވާހަކައެވެ. « އެތަވީދު ނައްތާލުމުން ނޫނީ އެހެންމީހަކާއިއެކު އިބާއަށް ދެންނޫޅެވޭނެ.. ވަރިވިޔަސް ހަމަ އަލުން އެނބުރިދާންޖެހޭނީ އަލޫކްގެ ދިރިއުޅުމަށް.. އެހެންމީހަކާއި ގުޅިއްޖެނަމަ އެމީހަކަށް އޭގެ ގެއްލުންލިބޭނީ.. ފަހަރުގަ ދުނިޔެއާއި އަލްވަދާއު ކިޔަންވެސްޖެހިދާނެ.. » އެއަޑުތަށް ފަހަރަކަށް ވުރެ ފަހަރެއްބާރުވާހެން އިބާއަށް ހީވުމާއެކު ކަންފަތުގައި އަތްއަޅާ ބާރަށް ހަޅޭލަވާގަތެވެ. ނަސީބަކުން އެވަގުތަކީ ލޫޔާގެ އިތުރުން ދެންތިބި ހުރިހާމީހުންވެސް އޮފީހަށް ދިޔަވަގުތަށްވުމުން އިބާއަށް އުނދަގުކުރާނެ މީހަކުނެތެވެ.

އެހެންދުވަސްތަކާއި ހިލާފަށް ޔޫނިއަން އޮފީހުގައިވަނީ ހަމަހިމޭންކަމެވެ. އަބަދާއި އަބަދު އަނގަ ތަޅުވާލަ ތަޅުވާލަ އިންނަ އަރުޝަދުއިނީ ނެގިމަޑުވެފައެވެ. ލޫޔާ ކިތަންމެފަހަރަކު ނަސޭހަތްދީފިއެވެ. ނަމަވެސް އަރުޝަދުއަށް ހަމަ އެހާހިތްވަރު ނުލިބެނީއެވެ. އަލީއަށް ވެސް ވީގޮތްއެނގުމާއެކު އަރުޝަދު ދެރަވެދާނެތީ މަޖަލަކަށްވެސް އެއިން އެއްޗެކޭވެސް ކިޔާނުލައެވެ. ކުއްލިއަކަށް ޔޫނިއަން އޮފީހަށްވަދެގެން އައި ފަރޫން ފެނުމާއެކު ލޫޔާ ހައިރާންވިއެވެ. ” އޭތް މީނދާ އަރުޝަދޫ.. ބަލަ މައިމަރުވެފައިން ފިޔޮކެއްހެން ތީނީ ކޮންކަމަކާތަ.. ” ނުހޭން ހުރިނަމަވެސް ފަރޫންގެ އަޑާއި ރާގުހުރިގޮތުން އަލީއަށް ހޭންފެށުނެވެ. އެއާއެކު އަރުޝަދުވެސް ބަޑިފަޅައިގެން ދިޔައީ އަލީގެ އެހުނުމާއި ފަރޫންގެ ވާހަކައިގެ މަޖާކަމުންނެވެ. “ކޮބާ ހީވޭކަމެއްހެން.. ތިމީހުނަށް ނުވާނެ އެއްކަމެއްވެސް.. ހިނގާބަލަ މަށާއެކު ވަރަަށްއަވަހަށް .. ” އެހެން ކިޔާ އަރުޝަދުގެ އަތުގައިހިފާ ނަގައިގެން ފަރޫން ބޭރަށް ދިޔައީ ލޫޔާކައިރީ އަލީގާތު ބަސްއަހައިގެން އިންނާށޭބުނެ ލާނެތް ގޮތަކަށް ހެމުންނެވެ.

ފަރޫން އަރުޝަދު ގޮވައިގެން ދިޔައީ ކޮފީ ހަޓަށެވެ. ” އަރުޝަދު ހެޔޮނުވާނެ އަސްލު ހަގީގީ ލޯބިވީމަ ވާގޮތް މިހާރު އަހަންނަށްވެސް އިހްސާސްވޭ.. އެކަމަކު އިބާއާއި ގާތްވާން މަސައްކަތް ނުކުރީޔާ ރަނގަޅުވާނީ.. ” ކޮފީއަށް އޯޑަރު ދިނުމާއެކު ފަރޫން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. ” އެކީއްވެ.. ތިބުނީ ދެން ދުވަހަކުވެސް އިބާ ނުލިބޭނޭތަ.. އަލޫކް އޭނަ ބޭނުންނުވެގެން ވަރިކުރިޔަސް ނުދާށޭތަ.. އަހަންނަށް ޔަގީން އެރޭ އިބާ ބަލަން އިންގޮތުން އޭނަގެ ހިތުގަވެސް އަހަންނާމެދު ކޮންމެވެސް އެއްޗެއްވާކަން.. ވީއިރު އަދިވެސް މިހިތްމަތީގަ ގާގަޑެއް ބާއްވައިގެން ހުންނަން ވީތަ.. ” އަޑުން އަޑުނަގާ ނުރުއި ކަމުގައިވިޔަސް އެހުރިހާ ވާހަކައެއް ބުނެލިއިރު އަރުޝަދުގެ ލޮލުން ހޯސްލާފައި ކަރުނަ ފައިބައެވެ. ބޮޑު ފިރިހެނަކު އެގޮތަށް ހިތުގައިޖެހިފައި ރުއިތަން އަދި މިވީހާތަނަށް ފަރޫންއަށް ފެނުން ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމުން ފަރޫންގެ ހިތަށްވެސް އުނދަގުވިއެވެ. ” އެހެންނެއް ނޫނޭމިބުނީ އަރުޝަދު .. އެކަމުގަތެރެއަށް ވަދެގެން އަރުޝަދުއަށް ގެއްލުމެއްވާން އަހަރެން އަދި ލޫކްވެސް ބޭނުމެއްނުވޭ..” ފަރޫން އެެެހެން ބުނުމާއެކު “ލޫކް އަށްވެސް އިނގޭހޭ” އަރުޝަދު އަހާލިއެވެ. ޖަވާބުގައި ފަރޫން ބޯޖަހާލާފައި އިތުރަށް ކަންކަން ގޮސްފައިވާ ހިސާބު އޮޅުންފިލުވައިދިނެވެ.

“އެހެންވީޔާ އަހަރެން އިބާއާއި ގާތްނުވާނަން.. އެކަމަކު ތިހުރިހާކަމެއް ހިނގީ ހަމަ މިކުޑަދުވަސްކޮޅުގަތަ.. ކީއްވެތަ ލޫދެކެ އިބާ ހިތއހަމަ ނުޖެހެންވީ.. ލޫއަކީ އެންމެނާވެސްގުޅޭ ހިތްހެޔޮކުއްޖެއް.. އެކަމަކު ލޫ ކިޔާނެ ދޮންބައްޕަގެ ދަރިފުޅު ތުއިވާހަކަ.. އޭރަކު ނޭންގެ އެއީ އިބާކަމެއްވެސް.. ” ހިޔާލީދުނިއެއްގައި އިނދެ އަރުޝަދު އެއްފައްޗަކަަށް އަމުނާލިއެވެ.

އަލޫކްއާއި ޔާސިރު ހަމަޖެހިލައިގެން ވާހަކަ ދައްކާލަން ލިބުނީ އެދުވަހުގެ މެންދުރެއްހާއިރުއެވެ. އެހެން ދުވަސްދުވަހު ގެއަށް ނަސްރީނާއާއި އެކުގައި ކާން އަންނަ ޔާސިރު ކުއްލިއަކަށް ބޭރަށް ކާންދާން ބުނުމުން ކުސްތަޅާލާފަވެސް ނަސްރީނާ އައީ، އާދިލްގެ މަތިން ހަނދާންވާ ހާލުގައެވެ. ލޫޔާ ލިބުން ފަހުންވެސް އާދިލް މެންދުރު ގިނައިން ކާން ބޭރަށް ދާހިޔާލުދީ އެކީގައި ގޮސްހަދާތީއެވެ. ޔާސިރުއާއި އެކުގައި ސޯލްޓައަށް ގޮސްވަން ނަސްރީނާ ހައިރާންވީ އަލޫކް ކައިރީގައި އިށީންދެލުމަށް ޔާސިރު އެދުމުންނެވެ. ނަސްރީނާ ހީކޮށްގެންހުރީ ޔާސިރުއާއި ދެމީހުން އެކަނިކާން އައީކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިވީގޮތުނއ އެއީ ހަމައެކަނި ކެއުމެއްނޫންކަން އެތާންގައިވާނީ ނަސްރީނާގެ އެތޫނުފިލި ހިތް ދެނެގަތެވެ.

“ބައްޕާ މަންމާ..” އަލޫކް އެމީހުން އައިސް އިށީންދެލުމުން ގޮވާލިއެވެ. “އަސްލު މަންމަ ގޮވައިގެން އަންނަން ބުނީ މީ މަންމަ ހުރެގެން ދައްކަން ޖެހޭ ވާހަކައެއްވީމަ.. ” އަލޫކް އެހެންބުނުމާއެކު އެއީ ކޮންވާހަކައެއްހޭ އަހާލާފަދައަކުން ނަސްރީނާ މޫނުމަތީގެ އެކްސްޕްރެޝަން ބަދަލްވެގެން ދިޔައެވެ. “ބައްޕާ .. އާދިލް ހުސެއިން އަކީ ބައްޕަގެ ބޭބެ .. ލޫ އަކީ ބައްޕަގެ ބޭބެގެ ދަރިފުޅު.. ” އިއްވާލި ވާހަކައާއި އެކުގައި ނަސްރީނާއަށް ހީވީ ކަންފަތްދޮށުގައި ބޮމެއްގޮއްވާލި ހެންނެވެ. ” އެހެނެއްނުވާނެ.. ” އޭ ވެސް ބުނެވުނީ ތަންކޮޅެއްބާރަށެވެ. “ހަމަޖެހިބަލަ ނަސް..” ޔާސިރު ބެލީ ވާހަކަދައްކައިގެން އެކަން ހައްލުކުރެވޭތޯއެވެ. އެމީހުން ތިބީ ކަނެއްގައި ހުރި މޭޒެއްގައި ކަމުން އަދި އެވަގުތު މާގިނަބަޔަކު އެތާންގައި ނެތުމުން އެހެންމީހުންގެ ސަމާލުކަން އެމީހުނަން ނުހުއްޓުނީތީ އަލޫކް އިނީ ހަމަޖެހިގެންނެވެ.

“ދެންކީއްވެ އަހަރެންކައިރީގަ ކުރިން ނުބުނީ.. އަހަރެން ހިޔެއްނުކުރަން ތިހާ ބޮޑު އޮޅުވާލުމެއް އަހަންނަށް އޮޅުވާލާފާނެ ކަމަށް.. ” ނަސްރީނާ އަށް އެހާހިސާބަށް ބުނެވުން އިރު ދެލޮލުފުރާ ކަރުނަ ޖަމާވެށްޖެއެވެ. ” އަހަރެން އޮޅުވައެއް ނުލަން ނަސް.. އަހަންނަށް އަހަރެންގެ ބޭބެ ގެއްލުން ފަހުން ނުވެސް ދެކެން.. ބައްޕަ އާ ހުރެ ހޯދަންވެސް ނޫޅެވުން އެހެންވެ އަހަރެންވެސް ބައްޕައާ ވަކިން އުޅެން ފެށީ.. އެކަމަކު އަހަރެން ބައްޕަގެ ހާލުވެސް ބެލިން.. މަންމަގެ މަތިން ވަރަށް ހަނދާންވި.. އެކަމަކު މިއަދާ ހަމަޔަށްވެސް އަހަންނަށް ނޭންގި އޮތްކަމަކީ އަހަރެންގެ މަންމައާއި ބައްޕަ ވަކިވާން ދިމާވި ސަބަބު.. ” ޔާސިރުގެ ހިތަށް ކޮށްފައިވާ އަސަރެއްގެ ބޮޑުކަމުން އެންމެ ފަހުން ބުނި ޖުމްލަ ދިޔައީ ކުރެހިގެންނެވެ.

އެއާއެކު އަލޫކް އޭނަޔަށް ހާޖީ ކިޔާދިން ހުރިހާ ވާހަކައެއް ކިޔާދިނެވެ. އަދި ހާޖީބެ އަތުން ހޯދި އާދިލްއާއި އޭނާގެ މަންމަގެ ފޮޓޯގަނޑު ނަގާ ޔާސިރުއަތަށް ލައިދިނެވެ. ދެލޯ ފުހެލުމަށްފަހު ޔާސިރު އެފޮޓޯގައިވާ އޭނަގެ މަންމައާއި ބޭބެގެ ސޫރައިގައި ފިރުމާލިއެވެ. ” ނަސް އަހަންނަށް މާފްކުރޭ.. އަހަރެން ގަސްތަކުނޫން ނަސް އާ އިނީ.. އެކަމަކު އިންފަހުން އަހަންނަށް ލޫޔާ އަހަރެންގެ ބޭބެއާ ވައްތަރުކަމުން ޝައްކުވީ.. އެހެންވެ މިހުތިހާ ދުވަހު އެކަމާ މިވިސްނެނީ.. އެކަމަކު ހުރިހަ ކަމެއްއިނގުން އިރު އަހަންނަށް މިވަނީ ބޭބެއާ މަންމަވެސް ގެއްލިފަ.. އަހަންނަކީ ކިހާ ބަދުނަސީބު މީހެއް.. ” ” ނޫން ޔާސިރު ތިހެން ނުބުނޭ.. އިންޝާﷲ މަންމައާ ބޭބެއަށް ހެޔޮދުއާ ކުރޭ… ބޭބެނެތަސް ބޭބެގެ ނިޝާނެއް އެބަހުއްޓެއްނު… އެހެންވީމަ ބޭބެގެ ހައްގު އެމަންޖެއަށް ދީ.. ” ޔާސިރު އެހެން ބުނުމާއެކު ހުރިހާއިރު އެމީހުންނާ ފުރަގަސްދީގެން އެވާހަކަތަށް އަޑުއަހަންއިން ހާޖީބެ އައިސް ބުނެލިއެވެ. ހާޖީބެ އެތަނަށް އައީ އަލޫކްގެ އެދުމަށް ކަމެއް ގޯސްވެއްޖެ ނަމަ އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ވާހަކަދައްކާށެވެ.

ހާޖީބެ އައިސް ޔާސިރުއާއި ނަސްރީނާއަށް ޔާސިރުގެ މަންމަ ފިޔާޒާގެ އެނަމެ ފަހުގެ ވަސިއްޔަތަކަށް ބުނި ކަންކަތަކަށް ދާންދެން އޮޅުފިލުވައިދީ އެދެމީހުން ހަމަޔަކަށް އެޅުވިއެވެ. އަލޫކް ބްރޭކް ގަޑި ހަމަވާތީ އޮފީހަށް ދިޔައިރު ނަސްރީނާ އަލޫކްއަށް ޝުކުރުއަދާކުރީ އެކަން ހޯދުމަށް ޔާސިރުއާއެކު އުޅުނީތީއެވެ. އަދި މިވީހާދުވަހު އުޅެވުން އޮޅުބޮޅުން ގަނޑުގެތެރެއެއިން ނެރެދިނީމައެވެ. ” ދެންމިވީހާ ދުވަހު އަހަންނަށް ގޭތެރެއިން ބޭބެގެ ފޮޓޮއެއްހާ ހިސާބުވެސް ނުފެންނަނީ ކީއްވެތަ… ” ހުރިހާކަމެއް ހަމަޔަކަށް އެޅުމުން ހިތުގައިވި ސުވާލު ޔާސިރު ކޮށްލިއެވެ. އެއާއެކު ނަސްރީނާ ބަލާލި ހާޖީބެއާދިމާއަށެވެ.

” އެގޭގަ އެބަހުރިތަ ޔާސިރު ނުވަންނަކޮޓަރިއެއް.. ” ހާޖީބެ އެސުވާލު ކޮށްލުމާއެކު ޔާސިރު ވިސްނާލިއެވެ. ތެދެކެވެ. އެގޭގައި އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުހުޅުވާ ހުންނަ ކޮޓަރިއެއްހުރެއެވެ. އެކަމަކު މިހުރިހާ ދުވަސް ވީއިރު ޔާސިރުވެސް އެކޮޓަރިއަށް ސަމާލުކަމެއް ނުދެވުނީ އެކޮޓަރިހުންނަނީ ވަކިން އަދި އެހާ ބަދިގެ ބަޔާއި ކައިރީގައި ކަމުން އެއީ ބަދިގޭ ސާމާނުލާ ތަނެއްކަމަށް ހީކޮށެވެ. ” އެއީ ކޮންކޮޓަރިއެއްތަ… ” ވިސްނުމުގެތެރޭން ޔާސިރު އަހާލިއެވެ. ” އާދިލް ބަލިވާން ފެށުމުން އޭނަ ބޭނުންވީ އެކޮޓަރިއަށް ބަދަލްވާން.. އޭރު ނޭންގެ އާދިލްއަށް ވަނީ ކިހިނެއްކަމެއް.. އެކަމަކު ގެންގުޅޭ ހުރިހާ އެއްޗެއްވަކިކޮށް މުޅިމީހާ އެކަނިވެރި ދިރިއުޅުމަކަށް ދިއުމުން އެންމެފަހުން އަހަރެން އޮޅުންފިލުވީ އާދިލްކުރެން.. އެހިސާބުން އެނގުނީ އެންމެފަހުން ވިޔަފާރިދަތުރުގަ ގޮސްގެން އުޅެނިކޮށް ވީ އެކްސިޑެންޓްގަ ލޭއަޅަން ޖެހިގެން ލޭއެޅިއިރު ބަލާނުލާ އެމީހުން އެޅީ އެޗް. އައި. ވީ ގެ ވައިރަސް ހުރި ލޭކަން.. ލޫޔާ އާއި އަހަރެމެން ދެމައިންނަށް އެކަން އެނގުމުން ވަރަށް ހިތާމަކުރިން.. އެކަމަކު އާދިލްގެ މަރުދުވަހާއި ހަމައަށްވެސް އާދިލް އެކަނިވިޔަކަނުދެން.. ” ކަރުނަ ފުހެލުމާއެކު ފުން ނޭވައެއްލުމަށް ފަހު ނަސްރީނާ އެވާހަކަތަށް ކިޔާދެމުން ދިޔައެވެ.

” އޭގެ ތިންމަސްފަހުން އާދިލް މިދުނިޔެއާ އަލްވާދައުކީ.. ލޫޔާބޭނުންވީ އޭނަގެ ބައްޕަގެ ހުރިހާ ހަނދާނެއް އެކޮޓަރީގަ ބަހަށްޓަން.. އެހެންވެ އަހަރެމެން އެކޮޓަރިއަށް އާދިލްގެ ހުރިހާ ސާމާނެއްބަދަލްކުރީ އެކަމުގަ ހާޖީބެ އެއްބާރުލުން އަހަރެމެން ދެމައިންނަށް ލިބުން.. އެއަށްފަހު ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ލޫޔާއާއި އަހަރެން އެކޮޓަރީގަ ހޭދަކުރަން.. އެކަަމަކު ޔާސިރުއަށް އެކަން ފާހަގަނުވަނީ ޔާސިރު ރަށުން ބޭރުގައި ހުންނަ ދުވަސްތަކުގަ އެކަން އަހަރެމެން އެކަން ކުރާތީ.. ” ނަސްރީނާ އޮޅުން ފިލުވައިދިނެވެ. އެތަކެއް ވާހަކައެއް ދެއްކުމަށްފަހު ޔާސިރު ނިންމީ އެދެބެއިންނަށްވެސް އެއީ މާކުރިންވެސް އާއިލީގޮތުން ގުޅިފައިވާ ބައެއްކަން އަންގާށެވެ.

ކުރީ ރެއެކޭ އެއްފަދައިން މިރޭވެސް ލޫޔާއަށް ހޭލެވުނީ ދޮރުގައި ޓަކިދޭ އަޑަށެވެ. ގަޑިބަލާލިއިރު ހަމަ އެކެއްޖަހަނީއެވެ. ބިރުން ހުރެ އެނދުން ތެދުވި ލޫޔާއަށް ދޮރުދަށުން އެތެރެއަށް ވަތް ކަރުދާސްކޮޅު ރީތިކޮށް ފެނުނެވެ. އޭރު އެމީހަކު ދިރުކައިރީގަ ހުރިކަން ދޮރުދަށުން ވާ ހިޔަނިކޮޅުން އެނގެއެވެ. މަޑުމަޑުން ހިނގާފައި ކަރުދާސްކޮޅު ނަގަން ދިޔަ ލޫޔާ ސިހުނީ އަނެެއްކާވެސް ދޮރުގައި ޓަކިދިނުމުންނެވެ. ހިތްވަރު ކޮށްލާފައި ގޮސް ކަރުދާސް ކޮޅު ނެގުމާއެކު ލޫޔާ ބާރަށް އައިސް އެނދަށް އަރާ ކުއިލެޓް އަޅާލިއެވެ. އަތުގައި އޮތް ކަރުދާސްކޮޅު ނިއުޅަލުމާއެކު ފޯނުން އަލިކޮށްލަމުން ލޫޔާ ކިޔާލިއެވެ. ˝ ލޫ ހެޔޮނުވާނެ.. ދޮރުހުޅުވާލަބަ.. ލޫކްއެބަހުރި ލޫކައިރީ ދައްކަންވެފަ ހުރިވާހަކަ.. ޕްލީޒް ދޮރުހުޅުވަބަލަ.. ˝ އެނޯޓް ކޮޅު ކިޔާލުމާއެކު ލޫޔާގެ ހިތަށް ފިނިވެގެން ދިޔައެވެ. އަދިހަމަ އެވަގުތު ދެރަވެ ރުޅިވެސް އާދެވުނެވެ.

ލޫޔާގެ ކޮޓަރީ ދޮރުބުޑުގައި އިން އަލޫކް ދޮރުނުހުޅުވުމުން ކަރުއެލުވާލައިގެން މިރޭވެސް ކޮޓަރިއަށްދިޔައީ ލޫޔާދެކޭހިތްވާ ހާލުގައެވެ. އަލޫކް ކޮޓަރިއަށް ވަން އިރު އިބާ އޮތީ ފުންނިންޖަކުން ނިދާލާފައެވެ. އެހެންވެ އެނދުގެ އަނެއްފަޅީގައި އޮށޯވެލާފައި އަލޫކް ދެލޯ މަރާލީ ނިދޭތޯއެވެ. ނަމަވެސް ނިދޭގޮތެއްނުވެއެވެ. ހަމަ ލޫޔާ ކައިރިއަށް ދާހިތްވަނީއެވެ.

ދެލޯމަރައިގެން ނުނިދިފައި އޮތް އަލޫކްސިހުނީ އަލަމާރީގެ ދޮރުހުޅުވާލިއަޑަށެވެ. އޭރު އިބާ އޭނަގެ ހޭންޑް ބޭގް އިން ވޮލެޓްނަގަނީއެވެ. ސިއްރު ސިއްރުން އިބާ ކުރާކަމެއް ބަލަން އޮތް އަލޫކް ހައިރާންވީ އޭގެން އިބާ ނެގި ތަޅުދަނޑި ފެނުމުންނެވެ. މިވަގުތު އިބާ ކީއްކުރާ ތަޅުދަނޑިއެއްބާއެވެ. ގައިމު ގޭ ތަޅުދަނޑިވެސް އެއޮންނަނީ އެންމެނަށް ފެންނަހިސާބު ބާއްވާފައި ވިއްޔާއެވެ. ތަޅުދަނޑި ނަގާ މުށުތެރެއަށް ލުމަށްފަހު އިބާ އައިސް އަލޫކް ކައިރީހުއްޓިލި އިރުވެސް އަލޫކް އޮތީ މަޑުމަޑުން ލޯމަރާލައިގެން ނޫންކަމަށް ދައިގެންނެވެ. އިބާއައިސް އަލޫކް ނިދާފަކަން އެނގުމުން އަވަހަަށް ގޮސް ދޮރުހުޅުވާލާފައި ކޮޓަރިން ނިކުތެވެ. އަލޫކްވެސް މަޑުމަޑުން ގޮސް ދޮރުކައިރީގައި މަޑުކޮށްލީ އިރުކޮޅަކުން ދޮރުހުޅުވާ ބަލާލުމަށެވެ.

މަޑުމަޑުން ދޮރުހުޅުވާލިއިރު އިބާ ފެންނާކަށް ނެތެވެ. އެހެންވެ އަލޫކުވެސް ނިކުތީ އިބާދިޔަދިމާއެއް ބަލާލުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން އޮތްލެއް ބޮޑުކަމުންނެވެ. ސިއްރުން ހިނގާލާފައި ދިޔަ އަލޫކް ދެލޯބޮޑުވީ ލޫޔާގެ ކޮޓަރިއަށް އަވަސް އަވަހަށް ދެމިގަތް އިބާ ފެނުމުންނެވެ.

69

62 Comments

 1. Layaa

  January 5, 2018 at 2:38 pm

  Salaam .. hurihaaa kiuntherinn.. varah avass kohlaada typekohlaafa mi up kuree mistakes huredhaane. Faahaga kohladheyne kamah unmeedhu kuran .. lysm .. all ??

 2. Anonymous

  January 5, 2018 at 2:48 pm

  Me first dho

  • Hawwu (Layaa)

   January 5, 2018 at 3:08 pm

   Yes ur first my dear

 3. Anonymous

  January 5, 2018 at 3:06 pm

  Vvvv salhi mi part ves

  • Hawwu (Layaa)

   January 5, 2018 at 3:08 pm

   Thank you my dear ??

 4. Aki

  January 5, 2018 at 3:27 pm

  varah furihama ekamu thankolhe kuree mi part.. adhi miadhu one part up kohla dheebaa pls pls

  • Hawwu (Layaa)

   January 5, 2018 at 6:40 pm

   Alhe aki miadhu dhen varah undhaguvaane .. insha Allah maadhaa up kohladheynan .. btw thank you dear??

 5. Zuam

  January 5, 2018 at 3:30 pm

  …Varah reethi

  • Hawwu (Layaa)

   January 5, 2018 at 6:41 pm

   Thank you dear zuam ??

 6. Lam

  January 5, 2018 at 3:37 pm

  Vv reethu

  • Hawwu (Layaa)

   January 5, 2018 at 6:41 pm

   Thank you dear lam ??

 7. R

  January 5, 2018 at 3:45 pm

  Dhen kon irakun next part up kohladheynee

  • Hawwu (Layaa)

   January 5, 2018 at 6:42 pm

   Insha Allah maadhamaa. Btw thank you my dear ??

 8. azoo

  January 5, 2018 at 3:46 pm

  vara reethi

  • Hawwu (Layaa)

   January 5, 2018 at 9:36 pm

   Thank you dear azoo ??

 9. Marysha

  January 5, 2018 at 3:46 pm

  Mihaaru v foohikn dhany..marry kurumaky vx kylhivaraka vefa onnany.

  • Hawwu (Layaa)

   January 5, 2018 at 9:37 pm

   Ehenvess vvaane .. Dhiriulhumuga ekidhuvass varujeheynee eki kula

 10. Anonymous

  January 5, 2018 at 3:47 pm

  .V.Reethi

  • Hawwi

   January 9, 2018 at 8:01 pm

   Thank you my dear ???

 11. Rashfa

  January 5, 2018 at 3:47 pm

  .V.Reethi

  • Hawwu (Layaa)

   January 6, 2018 at 8:22 am

   Thank you dear rashfa ??

 12. mishy

  January 5, 2018 at 3:47 pm

  ..Woww.
  Vrh reethi mi bai wx next part avas khladhehchey laya

  • Hawwu (Layaa)

   January 6, 2018 at 8:23 am

   Awwn thank you dear mishy .. in sha allah type koh nimunhaa avahah upkohlaanan ??

 13. mai

  January 5, 2018 at 4:03 pm

  V reethi☺☺☺☺

  • Hawwu (Layaa)

   January 6, 2018 at 8:24 am

   Thank you dear mai ??

 14. Khajja

  January 5, 2018 at 4:14 pm

  Loo ah dhera ennudhechchey plx stry v v rythi but mihaaru mi site ge stries thah kiyan v undhagoo kurin hurigothah hadhaidheyne kamah ummydhukuran n thanks 4 the luvly stry❤

  • Hawwu (Layaa)

   January 6, 2018 at 8:25 am

   Layaage story ves innanee ehentha ? alhey layaa ah v faseyha .. dhen neynge dhw .. btw thank you dear khajja ??

 15. Unaal

  January 5, 2018 at 4:23 pm

  Wow.. Just ? .. Vrh reethi

  • Hawwu (Layaa)

   January 6, 2018 at 8:26 am

   Thank you dear unaal ??

 16. shifu

  January 5, 2018 at 5:30 pm

  varah salhi…interesting… inthizaaru kurevey aneh baya,kon iarakun upp kohleveynee,, avaha kollaachey 😛

  • Hawwu (Layaa)

   January 6, 2018 at 8:28 am

   Thank you dear shifu??

 17. Pinky shifoo

  January 5, 2018 at 5:33 pm

  Hii Layaa..Mi part vx hama awesome ingey..kury part vx keen ingey bt maa fahunn kiyaalevunyma comment nukury. Waiting for next part of

  • Hawwu (Layaa)

   January 6, 2018 at 8:32 am

   It’s oki dear ? btw thank you dear shifoo ??

 18. Riyakha

  January 5, 2018 at 6:08 pm

  Vrh salhi

  • Hawwu (Layaa)

   January 6, 2018 at 8:31 am

   Thank you dear riyakha ??

 19. Mixuhan

  January 5, 2018 at 6:19 pm

  …alhey
  .. story hama habeys..Varah nice

  • Hawwu (Layaa)

   January 6, 2018 at 8:29 am

   Thank you dear mixuhan ??

 20. Reader

  January 5, 2018 at 7:01 pm

  Layaa… Story habeys… Btw, I just noticed the bricks in the..background ???

  • Hawwu (Layaa)

   January 6, 2018 at 8:31 am

   Hehe .. dhedhera kameh .. btw thank you dear readers ??

 21. Rsh

  January 5, 2018 at 7:27 pm

  Nice

  • Hawwu (Layaa)

   January 6, 2018 at 8:28 am

   Thank you dear Rsh ??

 22. Chokkolhey

  January 5, 2018 at 7:28 pm

  Haadha lahunney thi up kureee.. knme akas vaahaka hama habeys…. keep it up… moonuge expression ge badhaluga moonuge kulavaru liyunnama furihama vis.. habeya hama…

  • Hawwu (Layaa)

   January 5, 2018 at 9:34 pm

   Ebass evaguthu ulheulhe handhaanah naee keehkuraaneedhw.. ? bt thank you ..chokkolhey ..??

 23. Maai

  January 5, 2018 at 8:58 pm

  Alheyyyy haadha undhaguley mihaaru mi site ah vannan and vaahaka kiyanves. Varah dheravey ehenve.

  • Hawwu (Layaa)

   January 5, 2018 at 9:32 pm

   Asslu .. Bt layaa ah v easy

 24. JUMA

  January 6, 2018 at 12:54 pm

  Wowwww❤❤❤??

  • Hawwu (Layaa)

   January 6, 2018 at 8:39 pm

   Thank you dear jumakko ??

 25. Reader

  January 6, 2018 at 6:41 pm

  Layaa… Kobaa aneh part… Waitingussss

  • Hawwu (Layaa)

   January 6, 2018 at 8:41 pm

   Alhedhoonyaa miulhenee varah dheragotheh vegen .. layaage hux balaa nulaa tab close kohlee layaa storeeliyefa save nukoh indha .. so mirey v lass vaafahun up kohleveynee

 26. Shafa

  January 6, 2018 at 7:05 pm

  wow vvv reethi mi partvs..gud luck layaa

 27. Nees

  January 7, 2018 at 6:00 pm

  Layaaaaaaaaa waitinggggggggg

 28. Maya

  January 7, 2018 at 11:09 pm

  Laya waiting….. Story hama awesome vvv reeethi…. Adhikiriyaa mi comment eh kohly bt v reethi keep it up… V luvs avahah up kohdhehchey… ??✌️✌️:-)

 29. rifaa

  January 8, 2018 at 11:38 am

  mi part vx vrh salhi
  ????when is the next part
  can’t wait to read the next part

 30. Maya

  January 8, 2018 at 9:18 pm

  Laya kobathr nxt part????? Can’t wait!!! Avahah up kohdhybaa…..

 31. Mai

  January 8, 2018 at 11:41 pm

  Laya kobaa next part alhe cnt wait☺

 32. Mixuhan

  January 9, 2018 at 11:35 am

  Alhey dhn avahah nerevbala pls

 33. Mixuhan

  January 9, 2018 at 11:36 am

  Mihaaru kiyaahithun keii madhuvefa mi hunnany.
  Avahah up khdheeba

 34. lai

  January 9, 2018 at 12:15 pm

  ????.Keevetha up nuvanee mivaahaka

 35. Dhooni

  January 9, 2018 at 4:26 pm

  Alheyh vaahaka kiyaa hithun can’t wait avahah upkohdhybh?

 36. Rose

  January 9, 2018 at 5:54 pm

  Nice story! When next part? Waiting…..

 37. Hawwi

  January 9, 2018 at 8:06 pm

  Ohh my dears shafa, nees, maya, rifaa, mai, mixuhaan, lai, dhooni and rose… thank you so much .. Layaa v happyvey thikalaha loabi kiuntherin thibeema .. ? up kohlaafa inaanee ?

 38. samahaa

  January 10, 2018 at 6:35 pm

  Hey you are from F.nilandhoo?
  Hama asking ingey. varah ufaa vaane javaabu deefihyaa

Comments are closed.