ނޭންގިހިތޭ ގެންދެވީމަ މިތުރާ… (16)

- by - 67- January 9, 2018

ފެނުނުމަންޒަރާއެކު އަލޫކްގެ މެޔަށް ނުބައިގޮތެއްވެގެން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް އިބާ އެކޮޓަރިއަށްވަދެ އެކުރާކަމެއް ހޯދުމަށް ހިނގައިގަތް އަލޫކް ފާހާނާއަށް ދާންޖެހުމުން ހަތިޔާރު ބަހައްޓާފައި ކޮޓަރިއަށް އެނބުރިއައީ ފާހާނާކޮށްލައިގެން އިބާކުރާކަމެއް ބަލަންދާން ނިންމައިގެންނެވެ.

ހަމަ އެގޮތަށް އަވަސްއަރުވާލާފައި ކޮޓަރިއަށްވަތް އަލޫކް ފެނުމުން އިބާއަާއި އަލޫކް ފެނުމުން ކޮޓަރިއަށް ވަތް ލޫޔާވެސް އިނީ ކިޔާނެ އެއްޗެއް ބުނާނެއެއްޗެއް ނޭންގިފައެވެ. މިވަގުތު އިބާ އެހާސިއްރުން ނިކުމެ އެކުރަނީ ކީއްހެއްޔެވެ. އަހަރެން ފެނުމުން އިބާ ކުލިއަކަށް ބަދިގެއަށް ވަނީ، ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް އިބާ އައީ ބަދިގެއަށް ބާއެވެ. އަނެއްކާ އިބާގެ ފަހަތުން އަލޫކް އެނިކުތީ އިބާއަށް ފާރަލަން ބާއެވެ. ނޫނީ އިބާ އަލޫކްބުނެގެން އެއްޗެއް ތައްޔާރުކުރަން އައީބާއެވެ. ކޮޓަރިތެރޭ ދެކޮޅަށް ހިނގާލަ ހިނގާލަ އިން ލޫޔާ ހިތުގައި އެތަަކެއް ސުވާލުތަކެއް ފުނިޖެހިގެން ދިޔައެވެ. އަލޫކް އަދި ދޮރުގައި ޓަކިދީފަ ދިޔަތާ ވާނީ ތިރީހަކަށް މިނެޓް އެވެ. ވީއިރު އެހާއަވަހަށް އިބާ އަށް ގޮވާ ނަގަންވީ ކީއްކުރަން ކަމެއް ލޫޔާއަކަށް ނުވިސްނުނެވެ. އަނެއްކާ އެކަމެއް އެކުރަނީ އަލޫކްތޯވެސް މިހާރު ލޫޔާ ހިތުގައި ޝައްކު އުފެދިއްޖެއެވެ.

މާބޮޑަށް ވިސްނަމުންދިޔަ ލޫޔާ ބޮލަށް ބަރުވާންފެށުމުން އަވަހަށް އޮށޯވެލަން އެނދާ ދިމާއަށް ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް ފައިގައި އެއްޗެއް ޖެހުމުން ގުދުވެލާފައި އަވަހަށް އެނަގާ ބަލާލިއެވެ. ” މީ.. މީ.. ތަވީދެއް.. މީތިމިތާންގަ.. އަނެއްކާ.. ” ލޫޔާ ވިސްނާލިއެވެ. އެންމެ ފަހުން ބައްޕަގެ ހަނދާނީ ކޮޓަރިއަށް ދިޔަދުވަހުވެސް ލޫޔާ އެފަދަ ތަވީދެއްދުއްޓެވެ. އަނެއްކާ އޭތި ނޭންގި އޭނާއަށް ގެނެވުނީއޭ ހިތަށް އެރުމާއެކު ލޫޔާ އަވަސްވެގަތީ އަވަހަށް އެތަވީދު ދަބަހަށް ލުމަށެވެ. މިގޭގަ އެކަހަލަ އެއްޗެއް އޮންނަންޔާ ލޫޔާއަށް އެނގިގެން އޮންނީ ލޫޔާގެ ބައްޕަގެ ހަނދާނީ ކޮޓަރީގައެވެ. މާދަމާއަކީ އަނެއްކާވެސް އެކޮޓަރިއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާދުވަސްކަމުން ކޮންމެހެންވެސް މާދަމާ އެކޮޓަރިއަށް އޭތި ލާންދާނެއެވެ.

ބަދިގެއަށް ވަތް އިބާ އެތަށް އިރަކު އެތާންގައި އިނދެފައި އެންމެފަހުން ކޮޓަރިއަށްއައީ މާ ގިނައިރު ވާންވެއްޖެނަމަ އަލޫކް ހޭލާގެން އޭނަޔަށް ފާރަލާފާނެތީއެވެ. ނަމަވެސް އަދިވެސް އިބާ އެކޮޓަރިއަށް ވަންނަން ބޭނުމެވެ. އެތަވީދުހޯދަން އެގޭގެ ކޮންމެތަނެއްވެސް ކޮންމެ ގޮތެއް ހަދާފައިވެސް އިބާ ހާވާނެއެވެ. އެހާވެސް ބޮޑަށް މިހާރު އަލޫކްކައިރިން އޭނާ ސަލާމަތްވާން ބޭނުންވެއެވެ. އެނުހޯދެނީސް އަރުޝަދުއާއި އަނގައިން ބުނަންވެސް އިބާ ބިރުގަނެއެވެ.

ފާހާނާއިން ނިކުތް އަލޫކް ސިހުނީ އަލަމާރީގެ ދޮރު ލެއްޕުން އަޑަށެވެ. ބަލާލިއިރު އިބާ އެތާންގައި އިބާ ހާސްވެފައި ހުއްޓެވެ. ނަމަވެސް އަލޫކްއަށް އިބާފެނުނީ ލޫޔާގެ ސިފައިގައި ކަމުން މަސްތީގޮތަކަށް އަލޫކް ބަލާލިއެވެ. ވަގުތުން ލޫޔާ ތުން އަނބުރާލުމާއެކު އެނދާދިމާއަށް ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް ފަހަތުން ގޮސް އަލޫކް އިބާ ގައިގަ ބައްދާލުމާއެކު ހާމައަށް އޮތް ކަނދުރާގައި ބޮސްދިނެވެ. އެއާއެކު އިބާ ގައިގެ ހުރިހާ ލޯލިތަށް ކޮޅަށްޖެހުނެވެ. މީގެކުރިން ދުވަހަކުވެސް އެފަދަ އިހްސާސެއް ކުރެވިފައިނުވާ އިބާއަށް ހުރެވުނީ އާތަޖުރިބާއާއި އެކު ގުޑިލާންވެސް ނޭންގިފައެވެ. އަލޫކް ކުއްލިއަކަށް އިބާ އަނބުރާލުމާއެކު ލުއިފަތެއްހެން އަތްދަނޑި މައްޗަށްލައިގެން ގެންގޮސް އެނދުގައި ބޭއްވުމަށްފަހު އިތުރަށް އިބާއާއި ގާތްވެލިއެވެ. އަލޫކްގެ ހޫނުނޭވާތަށް އިބާގެ މޫނަށް އެޅެމުންދިޔަ ދިޔަހެން އިބާއަށްވެސް އަލޫކްއާއި ބައިވެރިވެވުނީ ކުރެވުމުންދިޔަ އިހްސާސްތަކަށް އިޖާބަދިނުމާއެކު ގައެވެ.

ފަތިހު ނަމާދަށްހޭލި ފަރޫން ލޫޔާ އެގަޑީގައި ގުޅާފައި އިނުމުން ނަމާދުކޮށްލައިގެން ގުޅަން ނިންމައިގެން މިސްކިތަށް ދިޔައެވެ. ލޫޔާވެސް ނަމާދުކޮށްލައިގެން އަނެއްކާވެސް ފަރޫމްއަށް އައިސްދިނުމަށް އެދި މެސެޖް ކޮށްލީ ރޭގެ ހާދިސާއާއި ހެދި ބޮލުގައި ރިއްސާފައި ވުމުން އެކަން ފަރޫންއާއި ހިއްސާކޮށްލަން ބޭނުންވެފައި ހުރިލެއްބޮޑުކަމުން ނެވެ. މިސްކިތުން ފެއިބި ފަރޫން ލޫޔާގެ މެސެޖް ކިޔާލުމާއެކު މިދަނީއޭ ޖަހާ ރިޕްލައި ކޮށްލުމަށްފަހު އަވަހަށް ކާރަށް އަރާ ސްޓާޓްކޮށްލީ ލޫޔާމެންގެ ގެއަށް ދިއުމަށެވެ.

ހިނގާދިޔަ ހާދިސާއާއި އެކުގައި އަލޫކްއަށް ހޭލެވުނީ ފަސްގަޑި ބައިވާން ވެފައި ވަނިކޮށެވެ. ދާދިގާތުގައި އޮތް އިބާ ފެނުމާއެކު މޯޅިއަކަށް ދެމިލި އަލޫކްދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. އެއާއެކު ރޭގެ ހާދިސާ އޭނައަށް ކުލަވެގެން ދިޔައެވެ. އައިރުޅިއާއި އެއްވަރަށް ދެރަވުމުން ހަނދާންވީ ގޮތް ނޭންގި ބޮލުގައި ހިފާއްޓާލުމާއެކު ކޮޅަށްތެދުވި އަލޫކް އެނދުކައިރީގައި ޮއތް ބޮކްސާ ލުމާއެކު އަވަހަށް އިބާގައިމަތީގައި އޮތް ކުއިލެޓް ރަނގަޅަށް އަޅާލަދިނުމަށްފަހު ފާހާނާއަށް ވަނީ އެނދުކައިރީގައި ހުރި އަންނައުނުތަށް ސޯފާއަށް އަޅާލުމަށް ފަހުގައެވެ. ފާހާނާއަށް ވަތްގޮތަށް މާގަނޑު ދޫކޮށްލައިގެން އޭގެ ދޮށުގައި އިނދެވުނީ ކިހާއިރަކުކަމެއް އަލޫކްއަށް ނޭންގުނެވެ. އިރުއިރުކޮޅާ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ފާރުގައި ގޮއްމުށުން އެހެން އިނދެ ޖަހާލައެވެ.

“ދޮގުނަހަދާ ބުނައްޗޭ.. ލޫކް އާ އިބާ މެރީކުރީ ހަމަ ލޯބިންތަ.. ” ފަރޫން އައިސް ވަނުމާއެކު ކޮޓަރީގެ ދޮރުލައްޕާލަމުން ލޫޔާ ސުވާލުކޮށްލިއެވެ. އެހެން އަހާލުމުން ފަރޫންގެ މޫނަަށްއަރާ ފައިބައިގެން ދިޔަކުލަވަރުން ލޫޔާއަށް އެކަމުގައި ނުބައެއްއުޅޭކަން ޔަގީންވިއެވެ. އެހެންވެ ރޭގައި ކަންތަށް ހިނގާދިޔަގޮތް އަކުރުން އަކުރަށް ކިޔާދިނެވެ. ” އެހެންވީމަ ލޫކް ލޫދެކެ ލޯބިވާކަމަށް ހީކޮށް ދޯ އިބާއެހާވަރުން ލޫކްއާ މިދިމާކުރީ.. އަދި އެވަރުން ނުވެގެން މިހާރުވެސް އެހާ އެ އުނދަގުކުރަނީ.. އެކަމަކު އަހަރެން ހަމަ އަޖައިބުވާވަރުވޭ އިބާ ލޫދެކެ އެއަންނަ ރުޅިއަކުން.. ” ވާހަކަތަށް އަޑުއަހަން އިން ފަރޫން ބުނެލިއެވެ. އަދި ކަންތައް ހިނގާދިޔަގޮތް ޔަފްސީލުކޮށް ލޫޔާއަށް ކިޔާދިނެވެ. އެހުރިހާ ވަހަކައެއް އަޑުއިވުމުން ރޭގަނޑު ޓަކިޖަހާމީހަކާމެދު ސުވާލު އުފެދުނެވެ. ނަމަވެސް ފަރޫންއަށް އަލޫކްދެކެ އޭނަ ލޯބިވާކަން ހާމަކުރަން ލޫޔާ ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ.

އެތަށް ވާހަކައެއް ހިއްސާކުރަމުންދިޔަ ދެކުދިންނަށް ނޭންގުނުކަމަކީ އެހުރިހާ ވާހަކައެއް އަޑުއަހަން ޔާސިރު ކޮޓަރިކައިރީގައި ހުރިކަމެވެ. ޔާސިރު ވެސް އެތަނަށް އައީ ކޮންމެހެން އެކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް އަޑުއިވޭނެކަމަކަށް ނޫނެވެ. ފަރޫން އައިކަން އެނގުމުން އަލޫކް މިއަދު ނުތެދުވާތީ އެކީގައި ކޮފީއެއް ބޯނެމީހަކު ނެތީމަ ފަރޫންއަށް ގޮވާލަން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އިވުނު ވާހަކަތަކުން ޔާސިރުގެ އަށް ދެން ފަރޫންއާއި ލޫޔާގެ އިތުރުން އަލޫކްއާއި ކުރިމަތިލާން އުނދަގުވާނެއެވެ. އަމިއްލަ ދަރިފުޅުއެހާ ދަށު ދަރަޖައަކަށް ވެއްޓިދާނެކަމަށް ޔާސިރު ދުވަހަކުވެސް އުންމީދެއް ނުކުރެއެވެ.

ފާހާނާގައި ހުރެފައި އަލޫކް އެންމެފަހުން ނިކުތީ މާވަރަކަށް ފޯނުރިންގްވާއަޑު އިވޭތީއެވެ. އޭރުވެސް އިބާ އޮތީ ގަދަ ނިދީގައި ކަމުން އެކަމެއް އޭނައަކަށް ނޭންގެއެވެ. އަވަސްކޮށްލާފައި ނިކުތް ފަރޫން ފޯނުބަލާލިއިރު ގުޅަނީ ފަރޫންކަމުން އަވަހަށް ފޯނުނެގިއެވެ. ” ބަލަ ހާދައިރެކޭ ދޯ ފޯނުވެސް ނަގަން.. ކީއްތަ ތިކުރަނީ.. ނިކަން އަވަހަށް ލޫގެ ރޫމްއަށް އައިސްދީބަލަ.. ” ފޯނުނެގި ިއރަށް އެއްފަށްޗަކަށް އަމުނާލުމާއެކު އަލޫކް އަށް އެއްޗެއްބުނާނެ ފުރުސަތުވެސް ނުދީ ފަރޫން ފޯނުބޭއްވިއެވެ. އަލޫކް އިނީ ހަދަންވީ ގޮތްވެސް ނޭންގިފައެވެ. އަނެއްކާ ލޫ އަށް ދަންވަރު އުދަނގުކުރާ ވާހަކަ ފަރޫންކައިރީ ބުނީބާއެވެ. ނޫނީ އިބާ ވަންކަން ލޫއަށް އެނގުނީބާއެވެ. މިއޮއްވީގޮތަކުން ދެން އެއިން މީހަކާ މޫނު ދިމާކޮށްލަންވެސް އަލޫކްއަށް ނުކެރޭނެއެވެ. ހިތްހަމަނުޖެހުމާއެކު އެނދުގައި އޮތް އިބާއަށް ކުދިގޮވަމުން ގަޔަށް ޓީޝާޓަކާއި ސޯޓެއް މަހާލަުން އަލޫކް ނުކުތީ ކޮންމެގޮތެއްވިޔަސް އެވީކަންތަށް ކުރެވުނީ ގަސްތަކާއި ނުލައިކަމަށްވާއިރު އެއީ ފާފައަކަށްވެސް ނުވާނެކަން އަމިއްލަ ހިތަށް ވިސްނާދެމުންނެވެ.

އިވުނުއަޑުތަކާއެކު މަތިމަރުވެފައިން މޯހަކުފަދައިން ޔާސިރުއައިސް އިށީންދެލީ ސޯފާގައެވެ. އިން އިރު ވިސްނެމުން ދިޔައީ ފަރޫންއާއި ލޫޔާ ދެއްކިވާހަކަތަކަށެވެ. ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް އިބާ އަލޫކް ހޯދަން ފަންޑިތަހެދީހެއްޔެވެ. އަދިއެވެސް ނަސްރީނާއާއި ބޭބެގެ ގާތް ރަހްމަތްތެރިޔާ ލައްވައެވެ. ވީއިރު ހާޖީބެއަށްވެސް މިކަން އިނގޭއިރު ނުބުނީތާއެވެ. އެންމެފަހުން ވަރަށް ވިސްނުމަށްފަހު ޔާސިރު ނިންމީ އެކަމާބެހޭގޮތުން އިބާއާއި ވާހަކަދައްކާށެވެ. އަދި އިބާ ލޫޔާދެކެ އެހާ ރުޅިއެއް އަންނަ ސަބަބުވެސް އޮޅުން ފިލުވާށެވެ. އެވަގުތު އަވަސްއަރުވާލާއި ކޮޓަރިން ނިކުމެގެން ލޫޔާގެ ކޮޓަރިއާއި ދިމާއަށް ދިޔަ އަލޫކްފެނުމުން ޔާސިރު އިސްޖަހާލިއެވެ. އަމިއްލަ ދަރިފުޅުކުރި މުޑުދާރުއަމަލުގެ ސަބަބުން އަލޫކްއާއި ހަތަރުކަޅި ހަމަކުރަންވެސް ޔާސިރު ލަދުގަނެއެވެ. މިއަދު އަލޫކްގެ އެކެތްތެރިކަން ހިތަށް އެރުމުން ޔާސިރު އެހާ އުފާވެސް ވިއެވެ.

“ލޫކް .. އާދޭ އާދޭ.. ” އަލޫކް އައިސް ދޮރުގައި ޓަކިޖެހުމުން ފަރޫންގޮސް ހުޅުވާލާފައި ބުންޏެވެ. އަދި ލޫޔާއެކިޔަނީ ރަނގަޅަށްހޭ އަހާލިއެވެ. އެއާއެކު ފާޑަކަށް ލޫޔާއަށް ބަލާލުމާއެކު ކޯއްޗެކޭ ހޭ އަލޫކް އަހާލިއެވެ. އަލޫކް ހީކުރީ ލޫޔާ އަލޫކް އައިވާހަކަ ބުނީކަމަށެވެ. އެހެންވެ ޖެހިލުންވެހުރެވެސް ނޫންކަމަށް ހަދާ ވީކިހިނެއްތޯ އަހާލިއެވެ. ” ލޫބުނި ދަންވަރުގަޔޯ.. އިބާ ލައްވާ ލޫކް ކައްކަނީ އެތެދެއްތަ.. ރޭގަ ލޫ ބޭރަށް ފެންފުޅިއެއްބަލާ ނިކުތްގަޑީ އިބާ ބަދިގެއަށް ވަންތަން ދުށީމޯ.. ” ފޮނޮތޮށި ކާފޫރުތޮޅި އެއްކޮށްގެން ފަރޫން ވާހަކައެއް ހަދާލީ ހުދު އޭނާވެސް ލޫޔާހީކުރިގޮތަށް އިބާއާއި މެދުގައި ޝައްކު ކުރެވުނީމައެވެ. ލޫޔާ ފަރޫންކައިރީ ކަރުދާސްކޮޅުގައިވާ އެއްޗެއް އޮޅުވާލާފައިބުނުމުން ފަރޫންއަށްވެސް އެގޮތަށް ޝައްކުވީއެވެ.

“ތިބުނީ.. ކޯއްޗެއް ކައްކާ ވާހަކަ… ” އަލޫކް ހުރީ އިވުނުވާހަކައިން ވާނުވާ ނޭންގިފައެވެ. “އެހެންވީޔާ އެވަގުތު ލޫޔާ ކޮޓަރިއަށް އެވަނީ.. ” ހިތަށް އެހެން އެރުމާއެކު ކުޑަކޮށްވާނުވާ އަލޫކްއަށް ރޭކާލިއެވެ. ” އެއީދެން އެހެންވީޔާ ކޮންތަޅުދަނޑިއެއް.. ” ވިސްނުމެއްގައި އިނދެފައި އަލޫކް އަށް ބުނެވުނެވެ. “ތަޅުދަނޑިއެކޭ…” ފަރޫންއާއި ލޫޔާއެކީގައި އެހެންބުނުމާއެކު އަލޫކްއަށް ހަމަބިމަށް އާދެވުނެވެ. އަދި ރޭގައި ކަންތަށް ހިނގާދިޔަގޮތް އެއްވެސް އޮޅުވާލުމެއްނެތި ސާފުކޮށް ކިޔާދިނެވެ. އަދި ފަރޫންގެ ކުރިމަތީގައި ލޫޔާދެކެ ހަގީގަތުގައިވެސް ލޯބިވެވިފައިވާކަން ހާމަކޮށްލީ އެއްވެސް ޖެހިލުމެއްނެތިއެވެ. ނަމަވެސް އަލޫކްއަށް އެވަރުންވެސް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ނުލިބުނެވެ. ރޭގައި އެހިނގި ހާދިސާއަކީ އަލޫކް އެއްގޮތަކަަށްވެސް ހިނގަމްބޭނުންވި ހާދިސާއެއްނޫނެވެ. އެކަމާ އަމިއްލަ ނަފްސު ކުއްވެރިކުރެވެނީ އެވެ. “އަދްލުވެސްތަ.. އަޅޭ ތިކަން ކުތިން އެނގުންނަމަ ތިޔަކައިވެނި ކުރިޔަކަ ނުދިނީސް.. އަހަންނަށް އިނގޭ ނުބުންޏަސް ލޫވެސް ލޫކް އާ ގަޔާވަކަން.. އެކަމަކު ލޫކްގެ ގޮތެއް ނޭންގޭތީ އެހެން ނުބުނަން މިހުރީ.. ” ފަރޫން އުފާވެލާފައި އެހެން ބުނިމާއެކު ލޫޔާގެ އެދޮންމޫނަށް ޖަންބުކުލަ އަރައިގެން ދިޔައެވެ. އެންމެފަހުން އަލޫކް އޮފީހަށް ދިއުމަށް ނިކުތީ ލޫޔާގެ އަނގައިން ލޯބިވާކަން ހާމަކުރުމުން އުފަލުން ހުރެއެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް ފަރޫންވެސް ވީ އުފަލާއެކު އެހަބަރު އަލްޔާއަށް ދިނެވެ.

**********

އޮފީހުގެ މީޓިންތަށް ނިންމާލުމަށްފަހު ޔާސިރު އިބާއަށްގުޅާލީ އޮފީހަށް އައުމަށް ބުނުމަށެވެ. ނަމަވެސް ފޯނުނެގުމާއެކު އިވިގެންދިޔަ އަޑުން ޔާސިރުއަށް އިންތަނުން ތެދުވެވުނެވެ.

67

Hawwi (Layaa)

އަބަދުވެސް ވާހަކަ ކިއުމާއި އެއްވަރަށް ވާހަކަ ލިޔާހިތްވޭ.. އެހެންވެ މިސައިޓްގެ ގިނަވާހަކަތަކެއް ކިއުމަށްފަހު ހިތަށްއެރީ ކުރިން ލިޔެފައިހުރި ވާހަކަތަށް އަޕްކުރަން.. އެކަމަކު ފަހުން ވިސްނާލާފަ ސައިޓަށް އާ ލަޔާ) ހައްވި( ގެ ވެސް މުޅިން އާ ވާހަކަތަށް އެސްފިޔައިގެ ޒަރީއާއިން ތިޔަކިއުން ތެރިންނަށް މިގެނެސްދެނީ.. އުންމީދުކުރަން ހުރިހާ ކިއުންތެރިން ފަރާތުންވެސް ބިނާކުރުވަނިވި ފާޑުކިއުންތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށް.. 😊😊😊 Email:[email protected]

You may also like...

32 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Salaam all.. varah bodah maafahedhen kiutheringe kibain.. vaahaka up nukurevi ginadhuvass thakeh ve habareh nuvevuneema.. Asslu mihaaru misitega vaahaka liyaairu v undhgu typekuran.. ehenve ekun ehaalassvee .. mipart thakolheh kuruvedhaane ekamaku 17th part mihaaru liyamundhaathee mipart kurakass mi up kohlee .. insha allah mirey e partvess upkohladheynan .. love u all

  ⚠Report!
  1. Aki aee layaage real name profile update kohlaafa ineema ename fennan einnanee ..

   ⚠Report!
  1. Ohh dear YALUN mifaharu dhen third kamah balamaadhw .. 😊 btw dhenfaharakun first hoadhaaneedhw .. 😊 thank you dear 😘💜

   ⚠Report!
 2. Mashaa allah stry vvvv nice
  Keep it up layaa
  Waiting 4 next part
  Upload soon ingey dear
  Gud nyt layaa

  ⚠Report!
  1. Ohh thank you dear friends .. 😘😊 insha allah mirey up kohladheynan .. 😊 💜

   ⚠Report!
  1. Nuney layaage komments thah hamalibeynee layaagenamuga .. Bt profile update kohlee real name ah change kohlaafa 😊

   ⚠Report!
 3. Hiii Layaa 😃.. Varah varah reethi ingey mi part vx.. Hama fabulous.. Varah inthizaaru kohfin mi vaahakaige parteh kiyaalan libeythr..This is my favourite story mihaaru..Waiting for next part.. Love you Layaa 😘❤️

  ⚠Report!
 4. Nice and interesting story layaa
  seventeen vana bai kiyan keii madhuvehje
  Haadha salhi ey
  ..,,maashaa allah
  Love this story
  Waiting for the next part
  Pls update fast

  ⚠Report!
 5. Layaa I love this story very much. Layaa kihinetha. V kiyaahithun mihuree avaha up kodhee. Love 😍

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.