އައިކާ (23)

- by - 7- December 6, 2017

“ކޮބައިތަ މައްސަލައަކީ؟ ކައިވެނި ހަލާލުވާނެއޭ.. އެއީ ދެން އާއިލާއަށް ލައްވާ ނުލައްވާ ހިސާބެއްނު.. އަޅެ ސީރިއަސްކޮށް މިކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނަބަލަ..” ޒިޔާން ބެލީ މާޒްއަށް ވިސްނައިދެވޭތޯއެވެ.

“ނޫން.. އަހަރެން އޭނައާ ދޭތެރޭ ތިކަހަލަ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ނުދެކެން.. އެކަހަލަ ގޮތަކަށް އޭނައާ ދޭތެރޭ ވިސްނާކަށް ބޭނުމެއްވެސް ނޫން.. އަހަރެން ރަނގަޅު ކުއްޖަކު ހޯދަފާނަން..”

“ސީރިއަސް އެއްޗެއްތަ؟” ޒިޔާން ޔަޤީން ނުވެފައި އަހާލުމުން ޒިޔާން ބޯޖަހާލިއެވެ.

**********

ހާޖަރާގެ މަރު ސާބިތު ކުރެވި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ދިޔައިރު އައިކާއާއި ލަމްހާ އެކަކު އަނެކަކު ގައިގައި ބައްދާލައިގެން ތިބިއިރު ލަމްހާގެ ރުއިން އެންމެ ހިނދުކޮޅަކަށްވެސް ހުއްޓުމަކަށް ނާދެއެވެ. އައިކާ ނުރޮއި ވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރިނަމަވެސް އޭނާއަށްވެސް އިރުއިރުކޮޅާ ރޮވެއެވެ. އެހެނީ އޭނާ އެގޭގައި ހޭދަކުރި ދުވަސްތަކުގައި ހާޖަރާގެ ފަރާތުން އޭނާއަށް ވަނީ ސަނާއެކޭ އެއްފަދައިން ލޯބި ލިބިފައެވެ. އެހެންކަމުން ސަނާއާ ދުރުގައި އޭނާ އުޅުނުނަމަވެސް އޭނާއަކަށް އެ އުނިކަން އިހުސާސެއް ނުކުރެވެއެވެ. ހިތާމައިގެ އެވަގުތުގައިވެސް ޔޫޝައުގެ ހިތްވަރުގަދަކަމަށް އޭނާއަށް ހިތާހިތުން ތަޢުރީފް ކުރެވުނެވެ. އެހެނީ ޔޫޝައުގެ ޙަޔާތުގައި އޭނާއާއި ލަމްހާ ފިޔަވައި ހުރި ހަމައެކަނި މީހާވެސް މި ފަނާވަނިވި ދުނިޔެއާ އަލްވަދާޢު ކީއެވެ. އެކަމުން ޔޫޝައުއަށް ފުން އަސަރުތަކެއް ކުރާނެކަން އޭނާއަށް އެނގެއެވެ. އެހެނީ ޔޫޝައުއަކީ ބަފައަކާ ނުލައި ހާޖަރާ ނުހަނު ދަތި ހާލުގައި ގެންގުޅެ ބޮޑުކުރި ކުއްޖެއްކަން އޭނާއަށްވަނީ އެނގިފައެވެ. ޔޫޝައުވެސް ހާޖަރާދެކެ ވާ ލޯބި އޭނާއަށްވަނީ ވަރަށް ގާތުން ފެނިފައެވެ. އެހެންކަމުން ހާޖަރާގެ އެ ކުއްލި ވަކިވުން ޔޫޝައުއަށް ބޮޑު ހިތާމައަކަށް ވާނެކަން ޔަޤީނެވެ. އައިކާ ހިތާހިތުން ހާޖަރާގެ މައްޗަށް ހެޔޮދުޢާ ކުރަމުން ދިޔައެވެ. އެވަގުތު ޔޫޝައުގެ ފޯނު ރިންގުވާ އަޑު އިވުމުން އައިކާ ގޮސް ފޯނު ނެގިއެވެ. އޭނާއަކީ ޔޫޝައުއަށް އަންނަ ފޯނު ކޯލުތަކަށް ޖަވާބުދޭ މީހަކަށް ނުވިނަމަވެސް ހާލަތުގެ ގޮތުން ޔޫޝައުއަށް ވާހަކަދައްކަން ފަސޭހަ ނުވާނެކަން އެނގޭތީއާއެކު، ގުޅަނީ ޔޫޝައުގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ އާދިލްއަށްވީތީ އޭނާ ފޯނު ނެގީއެވެ.

“ހެލޯ! އޭތް މޭން އާދެބަލަ މަޒާޑާއަށް.. މިއުޅެނީ ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް ލައިގަނެގެން.. ޑިސްކަސް ކޮށްލަންވެގެން..” އައިކާއަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެވެނީސް އާދިލް އޭނާ ބޭނުންވާ ކަންތައް ބުންޏެވެ.

“އާދިލް!”

“އަ.. އައިކާ ދޯ؟ ކޮބާ ޔޫޝައު؟” އާދިލް ކުޑަކޮށް އަޅައިގެންފައި އަހާލިއެވެ.

“ޔޫޝައު އެބައުޅޭ.. އެކަމް މިހާރު ޔޫޝައުއަށް ދެވޭކަށް ނެތް..” އައިކާ ބުންޏެވެ.

“އެއީ؟ މާބޮޑަށް ބަލިވީތަ؟”

“ނޫން.. މިއުޅެނީ މަންމަ ނިޔާވެގެން.. މިހާރު އާސަހަރާ މިސްކިތުގަ މިތިބީ..” އައިކާ ބުނެލިއެވެ.

“ކޮންއިރަކު؟ ކީއްވެ އަހަރެންނަށް ނޭންގީ؟”

“ސީދާ ގަޑިއެއް ނޭނގެ.. މެންދުރު ކައިގެން ކޮޓަރިއަށް ވަތް ގޮތަކަށް ނުނިކުމޭ.. ބަލާލިއިރު އޮތީ ނިދިފަ.. ދެން ހައެއް ޖަހަންވީއިރުވެސް ނުހޭލާތީ ގޮވަންވެގެން ދިޔައިރު އޮތީ ނިޔާވެފަ..” އައިކާ އެހެން ބުނެލުމުން އާދިލް މި ދަނީއޭ ބުނެފައި ފޯނު ބޭއްވިއެވެ. ކުޑައިރުކޮޅެއް ވީއިރު އާދިލް ހުރީ އާސަހަރާ މިސްކިތުގައެވެ. އާދިލް ފެނުމާއެކު ޔޫޝައުއަށް ރޮވޭގޮތްވިއެވެ. ނަމަވެސް މަންމައަށްވީ ވަޢުދުގެ މަތިން ހަނދާންވުމުން އޭނާ އަމިއްލަ ނަފްސު ހަމައަކަށް އެޅުވިއެވެ.

“ހިތްވަރުކުރޭ..” އާދިލް ޔޫޝައުގެ ކޮނޑުގައި ހިފަހައްޓާލަމުން ހިތްވަރުދިނެވެ.

ހާޖަރާގެ މޫނުދައްކާލުމަށް ލަމްހާއާއި އައިކާ އެތެރެއަށް ވެއްދުނެވެ. ލަމްހާ ރޯވަރުން ޔޫޝައު ހުރީ ވަކިން ބޮޑަށް ދެރަވެފައެވެ. އެހާ ހިތްދަތިވެފައި ލަމްހާ ރޯތަން ފެނުމުން އާދިލްގެ ލޯވެސް ފެންކަޅިވިއެވެ. ހާޖަރާއަކީ އޭނާއަށްވެސް ނުހަނު ހެޔޮ މީހެކެވެ. އޭނާގެ މަންމަ ނެތް ދުނިޔެއެއްގައި މަންމަ ފަދަ މީހެކެވެ. ޔޫޝައު ހާޖަރާގެ މޫނު އަޅަން ގާތްވިއިރު އޭނާގެ އަތް ތުރުތުރުލައެވެ. އޭނާގެ ދެލޮލަށް ކަރުނަތައް ޖަމާވަމުން ދިޔައީ އެއްވެސް އިޚްތިޔާރަކާއި ނުލައެވެ. ހާޖަރާގެ މޫނު އެޅި ވަގުތު އޭނާގެ ދެލޮލުން ހޯސްލާފައި ކަރުނަތައް އޮހިގަތެވެ. އޭނާދެކެ އެންމެ ލޯބިވި އަދި އޭނާވެސް އެންމެ ލޯބިވި އެ މަންމައެއް ދެން އޭނާއަކަށް ނުފެންނާނެއެވެ.

ހާޖަރާގެ ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ނިމިގެން ޔޫޝައުމެން ގެއަށް އައިއިރު އެ ތިންމީހުންގެ އިތުރުން އާދިލްގެ މޫނުމަތިންވެސް ފެންނަމުންދަނީ މޮޅިވެރިކަމެވެ. ލަމްހާ އެއްވެސް ވަރެއްނެތް މީހެއް ފަދައިން ސޯފާއަށް ވެއްޓިގަތެވެ. އެއާއެކު އަނެއްކާވެސް އޭނާއަށް ބާރަށް ރޮވިއްޖެއެވެ. ޔޫޝައު ނުރޯން ވަރަށް ހިތްވަރުކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ލަމްހާގެ ވޭނީ ގިސްލުމުގެ އަޑުން އޭނާގެ ކެތްތެރިކަން ކޮޅުންލިއެވެ. އޭނާއަށް އާދިލްގެ ގައިގައި ބައްދައިގަނެގެން އޮވެ ރޯން ފެށުނެވެ. ބޮޑު ސިންގާ ފިރިހެނަކު އެގޮތަށް ރޯން ފެށުމުން އާދިލްވެސް ދެރަވެ ރޮވޭގޮތްވިއެވެ. އައިކާ ގޮސް ލަމްހާގެ ގާތުގައި އިށީނުމުން ލަމްހާ އައިކާގެ ކޮނޑުގައި ބޯއަޅާލައިގެން އޮވެ ރޮމުން ދިޔައެވެ. އާދިލް ޔޫޝައު ގޮވައިގެން ނުކުތީ ބޭރަށެވެ. އިރުގަނޑެއް ފަހުން އެދެމީހުން އެތެރެއަށް ވަތްއިރު ޔޫޝައު ހުރީ ހަމައަކަށް އެޅިފައެވެ. އޭރު ލަމްހާއަށް އޮތީ ސޯފާގައި ނިދިފައެވެ.

“ލަމް! ހިނގާ ކޮޓަރިއަށް.. ތިތާ އޮއްވާ ވެއްޓިދާނެ..” ޔޫޝައު ވަރަށް ހިތްވަރުކޮށްފައި އެހެން ބުނެލުމުން ލަމްހާ ތެދުވިއެވެ.

“އިކާވެސް ދޭ ދެން ކޮޓަރިއަށް.. އަހަރެން އެބަ ދަން..” ޔޫޝައު އެހެން ބުނެލުމުން އައިކާ ބޯޖަހާލާފައި ކޮޓަރިއަށް ދިޔައެވެ. އާދިލްވެސް ފަހުން އަންނާނަމޭ ބުނެފައި ގެއަށް ދިޔައެވެ.

“ޔޫ! އަހަރެންނަކަށް އަދިވެސް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ..”

“ލަމް! ޕްލީޒް.. ނުރޮއިބަލަ.. ލަމް ތިހެން ރޮއި ހިތާމަކުރަންޏާ ލަމްގެ ބަނޑުގަ މިއޮތް ދަރިފުޅަށް ކިހިނެއްވާނީ؟ ލަމް ބޭނުންތަ ދަރިފުޅަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބެން؟” ޔޫޝައު އެހެން އަހާލުމުން ލަމްހާ ބޯ ހޫރާލިއެވެ.

“ދުނިޔޭގަ އުޅޭއިރު އެކި ކަހަލަ ކަންތައްތަކާ ކުރިމަތިވާނެ.. ހިތާމަތައް ކުރިމަތިވާނެ.. އެކަންތައްތަކަށް އަހަރެމެން ޖެހޭނެ ކެތްތެރިވާން.. ކޮންމެ މީހަކީވެސް މިދުނިޔޭން ދާންޖެހޭނެ މީހެއް.. އެކަން އަހަރެމެން ޖެހޭނެ ޤަބޫލުކުރަން.. ހިތްވަރުކުރަން ޖެހޭނެ..” ޔޫޝައުގެ ވާހަކަތައް ލަމްހާ އަޑުއެހިއެވެ. އޭނާ އެވާހަކަތައް ޤަބޫލުވެސް ކުރެއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއަށް ކެތްކުރަން ދަތިވަނީއެވެ.

“ޤަބޫލުކުރަން.. ހިތްވަރުވެސް ކުރަން.. އެކަމް އެއީ އަހަރެންނަށް މިދުނިޔޭގަ ނުލިބުނު މަންމައެއްގެ ލޯބި ދިން މީހަކީ.. ބައްޕަ ނިޔާވީއްސުރެ ފެށިގެން ޔޫއާ އިންނަންދެން އަހަރެންނަކަށް އެއްވެސް މީހެއްގެ ލޯތްބެއް ނުލިބޭ.. އަހަރެންނަށް ލިބުނީ ވޭނާއި ހިތްދަތިކަމާއި އަނިޔާ.. އަހަރެންނަށް ލޯތްބަކީ ކޮން އެއްޗެއްކަން، ކިހާވަރެއްގެ އެއްޗެއްކަން ދަސްވީ މިގެއިން.. މަންމަގެ ފަރާތުން.. އެހެންވީމަ ކުއްލިއަކަށް މަންމަ ނިޔާވުމުން އަހަރެން ކެތްކުރާނީ ކިހިނެއް؟” ލަމްހާއަށް އަނެއްކާވެސް ރޮވުނެވެ.

“ލަމް! ރަނގަޅު.. ދެރަވާނެ.. ކެތްކުރަން އުނދަގޫވެސް ވާނެ.. އެކަމަކު ބަލާބަލަ އަހަރެން.. އަހަރެން ހަނދާން ހުންނަން ފެށިއިރުވެސް އަހަރެންގެ ބައްޕައެއް ނުހުރޭ.. އަހަރެންވެސް ބައްޕައެއްގެ ލޯބި ބޭނުންވި.. ކިތަންމެ ވަރަކަށްވެސް ބޭނުންވި.. އެކަމަކު އެނަސީބެއް އަހަރެންނަކަށް ނުލިބުނު.. މަންމަ ބޭނުމެއްނުވި އަހަރެންނަށް ދޮންބައްޕައެއް ހޯދައިދޭކަށް.. އެއީ އަހަރެންނަށް ދެރަގޮތެއް ވެދާނެތީ.. މަންމައަށް އަހަރެންނާމެދު ފަރުވާކުޑަ ކުރެވިދާނެތީ.. އޭރު އަހަރެން އަބަދުވެސް އެހެން ކުދިންގެ ބައްޕަ ހުރެފައި އަހަރެންގެ ބައްޕަ ނުހުންނާތީ އެވާހަކަ ވާހަކަ ދައްކާ ބޮޑާހޭކިން.. އެކަމް އަހަރެންނަށް ހެޔޮނުބައި ވަކިވާން ފެށީމަ އަހަރެންނަށްވެސް އެނގުނު އެއީވެސް އިމްތިހާނެއްކަން.. އެކަމަށްވެސް ކެތްތެރިވާން ޖެހޭނެކަން.. އަހަރެންވެސް ކެތްކުރިން.. މިދުނިޔޭގަ އަހަރެންގެ އެކަކުވެސް ނެތް އެ މަންމަ ނޫނީ.. އެ މަންމަ ނޫނީ އަހަރެންނަށް ލޯބިދިން މީހެއް މި އުޑުދަށަކު ނެތް.. އެހެންވީމަ އެ މަންމަ ވަކިވީމަ އަހަރެން ދެރައެއް ނުވާނެތަ؟ އެކަމަކު އަހަރެންވެސް މި ކެތްކުރަނީނު.. ލަމްވެސް ވާނެ ކެތްތެރިވާން.. ލަމްގެ ބަނޑުގަ މިއޮތް ދަރިފުޅަށްޓަކައިވެސް ކެތްކުރަން ލަމްއަށް މަޖުބޫރުވާނެ.. މީ އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން އަހަރެމެން ދެމީހުން ދުށް ހުވަފެނެއް.. ކުރި އިންތިޒާރެއްގެ ނިމުން..” ޔޫޝައު އެހެން ބުނެލުމުން ލަމްހާވެސް ބޯޖަހާލަމުން ޔޫޝައުގެ މޭގައި ބޯއަޅާލައިގެން އޮތެވެ. އެއޮތްގޮތަށް އޮވެ ލަމްހާއަށް ނިދުނީއެވެ.

“މަންމާ! އަޅެ ޔޫޝައުވެސް ހާދަ ދެރަވެފައޭ ހުރީ.. ދެރަވާނެއެއްނު ދޯ މަންމާ.. ޔޫޝައުގެ އެހެން އެކަކުވެސް ނެތް.. ލަމްހާވެސް ރޯވަރުން އަހަރެންވެސް ވަރަށް ދެރަވޭ.. ލަމްހާގެވެސް އެކަކުވެސް ނެތް.. އޭނަ ހާޖަރާ މަންމަދެކެ ހާދަ ލޯތްބެއްވެޔޭ.. ހަމަ އަހަރެން މަންމަދެކެ ލޯބިވާހެން.. ޔޫޝައުއަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް ލަމްހާ މަންމަދެކެ ލޯބިވޭ..” އައިކާ ނޭފަތް ދަމާލިއެވެ.

“ދަރިފުޅާ! މާބޮޑަށް ރޮއި ނުހަދާތި.. މިހާރު ތީނދަ ދުވަސް ފުރެނީ.. ހިތާމަކުރުން އެއްގޮތަކަށްވެސް ރަނގަޅެއް ނުވާނެ.. އަނެއްކާ ޔޫޝައުމެންގެ ކުރިމަތީ ދަރިފުޅު ރޮއި ހަދަންޏާ އެމީހުންވެސް ހައްތަހާ ސަކަރާތްވާނީ.. ދަރިފުޅު ވީހާވެސް ބޮޑަށް ޔޫޝައުއަށް ލޯބިދީ.. ލަމްހާއާ ކުރިއަށްވުރެވެސް އަޅާލާ.. އޭރުން މަޑުމަޑުން އެމީހުންނަށް އެހިތާމައާ ދުރަށް ދެވިދާނެ..” ސަނާ އައިކާއަށް ނަސޭހަތްދިނެވެ.

“މަންމާ! އަހަރެން ކެތްކުރަމޭ.. އަހަރެން އެމީހުންނަށް ފެނިގެން ނުރޮއި ވޭތޯ ހާދަ މަސައްކަތެއް ކުރަމޭ.. އެކަމްވެސް އެމީހުން ރޯތީ ދެރަވެގެން ރޮވެނީ.. ދެން ނުރޯނަން.. މަންމައާ ވާހަކަ ދައްކާލެވުނީ އަދި ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިއްޖެ..” އައިކާ ދެލޯ ފޮހެލަމުން ބުނެލިއެވެ. އަދި ގުޅާނަމޭ ބުނެފައި އައިކާ ފޯނު ބާއްވަނިކޮށް ޔޫޝައު ދޮރު ހުޅުވާލާފައި އެތެރެއަށް ވަނެވެ. ޔޫޝައު ފެނުމުން އައިކާ ހިނިތުންވެލިއެވެ. ޔޫޝައު މަޑުމަޑުން އައިސް އައިކާ ގާތުގައި އިށީނެވެ.

“މަންމަ ގުޅި.. ބުނި ޔޫޝް ގާތު ބުނައްޗޯ ހިތްވަރުކުރައްޗޭ.. އަދި އަހަރެންނަށް ވަރަށް ނަސޭހަތްދިން ޔޫޝްއަށް ހިތްވަރުދޭށޭ ކިޔައިގެން.. ވިހަން ގާތްވާތީ އެކަމަށްވެސް ވިސްނައިގެން އުޅެއްޗޭ ބުނި..” އައިކާ ޔޫޝައުގެ ކޮނޑުގައި ބޯއަޅާލައިގެން އޮވެ ބުނެލިއެވެ.

“ކޮބާ ލަމް؟ މިހާރު ރަނގަޅުތަ؟” އައިކާ އަހާލިއެވެ.

“ހޫމް.. ނިދިފަ އޮތީ..” ޔޫޝައު އެހެން ރޭރެޔާ ޚިލާފަށް މިރޭ ބަސްމަދެވެ. އެހެން ވާނެކަންވެސް އައިކާއަށް އެނގެއެވެ. ކުއްލިއަކަށް އެފަދަ ހިތާމައެއް ކުރިމަތިވުމުން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެހެން ވާނެއެވެ.

“ޔޫޝް މިރޭ ދާންވީނު އެކޮޓަރިއަށް.. ލަމް ކިހާ އެކަނިވާނެ.. އޭނަ ކިހާ ދެރަވެފަ ހުރީ..” އައިކާ މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު ބުނެލިއެވެ.

“އޭރުން އިކާޔޯ؟ އިކާވެސް ދެރަވެއެއްނު.. އިކާވެސް އެކަނިވާނެއެއްނު.. އިކާއަށް މިދުވަސްކޮޅު އަހަރެން ކައިރީގަ ހުރުން ވަރަށް މުހިންމުވާނެ.. މިއަދުވެސް އިކާގެ ބަނޑުގަ ރިއްސިއެއްނު.. އެހެންވީމަ އަހަރެންނަކަށް ނުކެރޭނެ އިކާ އެކަނި ބާއްވާފަ ދާކަށް.. ދަންވަރު ކަމެއް ދިމާވެއްޖެއްޔާ ކިހިނެއް ހަދާނީ؟ އެހެންވެ ލަމްވެސް ބުނެފަ އޮތީ އިކާ ވިހަންދެން އަހަރެން މިކޮޓަރީގަ އޮންނާށޭ..” ޔޫޝައު އެހެން ބުނެލުމުން އައިކާއަށް ބޯހޫރާލެވުނެވެ.

“އެކަމް މިރޭ ދެން ދޭ.. މިރޭ އޭނަ އެކަނިކޮށްލާކަށް ނުވާނެ.. ޔޫޝްއަށްވެސް އެނގެއެއްނު މިރޭ ލަމްގެ ހާލު ހުރިގޮތް..” އައިކާ ކުރުނުކޮށް ކިޔަން ފެށުމުން ޔޫޝައު އެކޮޓަރިއަށް ދާން އެއްބަސްވިއެވެ. ޔޫޝައު ލަމްހާގެ ކޮޓަރިއަށް ދިޔައީ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް އޭނާއަށް ގުޅާށޭ ބުނެފައެވެ. ޔޫޝައު ދިއުމުން އައިކާ އޮށޯތީ ވަރުބަލިވެފައި ހުރުމުންނެވެ. ކޮޓަރި ތަޅުނުލީ ކަމެއް ދިމާވިނަމަވެސް ޔޫޝައުއަށް އަވަހަށް އައިސް ވަދެވޭނެގޮތް ހެދުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. އެގޭގައި އިތުރު އެއްވެސް މީހަކު ނޫޅޭތީ އެއްވެސް ކަހަލަ ބިރުވެރިކަމެއްވެސް ނެތީމައެވެ.

ހަފްތާއެއްވީއިރު މަޑުމަޑުން ކަންކަން ހަމައަކަށް އެޅެމުން ދިޔައެވެ. ޔޫޝައުވެސް އަލުން އޮފީހަށް ނުކުމެ މަސައްކަތައިގެން ކުރިއަށް ދިޔައިރު އައިކާއާއި ލަމްހާވެސް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް އުޅެމުން ދިޔައެވެ.

**********

“ޒިޔާ! ވަރުބައްޔެއްވެސް ނުވޭތަ؟ މިހާރު އެހެރަ ދޭއްޖެހީ..” ލީން އަހާލިއެވެ.

“ވަރުބަލިވާވަރު ކަމެއް ނުކުރެވެއެއްނު އަދި..”

“އަހަރެން މިހާރު ވަރުބަލިވެއްޖެ މިހެން އިނދެ އިނދެ..” ލީން އެހެން ބުނެލުން ޒިޔާން ލީންއަށް ބަލާލިއެވެ.

“ލީން ވަރުބަލިވެއްޖެއްޔާ ގޮސް އޮށޯވެލާ.. އަހަރެން މިތަންކޮޅު ކުރަހާ ނިންމާލާފަ ދާނީ.. މާދަމާ ރޭ ފަށާ މުބާރާތަށް ނިންމަންޖެހޭ ކުރެހުމެއް މީ.. މާދަމާ މެންދުރު އެމީހުން އަންނާނެ މި ބަލާ.. އޭރަށް ނިންމަން ޖެހޭނެއެއްނު..” ޒިޔާން ބުނެލިއެވެ. ޒިޔާން ހުރީ އެރޭ ރަށު ސްކޫލުގައި އޮތް ތަމްސީލު މުބާރާތުގެ ބެކްގްރައުންޑަށް ތައްޔާރުކުރަން ހަވާލުކުރި ކުރެހުމެއް ކުރަހާށެވެ.

“ދެން ތި ބަހައްޓާފަ ހިނގާބަ ނިދަން.. މާދަމާ ހެނދުނުވެސް ކުރެހިދާނެއެއްނު..”

“ލީން ދޭބަލަ މިވަގުތު.. ވާހަކަދައްކަން ހުންނަންޏާ ހައްތަހާ ލަހޭ ވާނީ.. ނުވާނެއޭ ގިނައިރެއް.. ފަސްމިނެޓް ވާނީ..” ޒިޔާން އެހެން ބުނެލުމުން ލީން އެންމެ ރަނގަޅޭ ބުނެލިއެވެ.

“އަވަސްކުރައްޗޭ އިނގޭ..” ލީން ކޮޓަރިއަށް ވަންނަމުންވެސް އެހެން ބުނެލުމުން ޒިޔާންއަށް ބޯ ހޫރާލެވުނެވެ. ޒިޔާން އެތަންކޮޅު ކުރަހާ ނިންމާލާފައި ދިޔައިރު ލީން ހުރީ ކޮޓަރީގައި ދެކޮޅަށް ދެކޮޅަށް ހިނގާލަ ހިނގާލައެވެ.

“ކިހިނެއްވީ؟”

“ޒިޔާ! އަހަރެން އެބަ ވަރަށް ހާސްވޭ.. ހީވަނީ ކޮންމެވެސް ބޮޑު ކަމެއް ވާން އުޅޭހެން.. މިރޭ މާބޮޑަށް އެބަ އިކާ މަތިންވެސް ހަނދާންވޭ.. ނޭނގެ މިވާގޮތެއް.. ވަރަށް އެހެން ކަހަލަ ގޮތްތަކެއް ވަނީ..” ލީންގެ ހިތުގައިވާ ނުތަނަވަސްކަން ޒިޔާންއަށްވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

“އާދެބަލަ މިތާ އިށީންނަން.. ތިވާނީ މިރޭ މާގިނައިން އިކާގެ ވާހަކަ ދެއްކީމަ ވާގޮތެއްކަމަށް..”

“ނޫން ޒިޔާ.. އަހަރެންނަށް މިހެން ހީވާ ހީވުން ވަރަށް ސީދާވާނެ.. ކުރީ ފަހަރުވެސް އިކާ..” ލީން ކުއްލިއަކަށް ހުއްޓާލިއެވެ.

“އިކާ ކިހިނެއްވީ؟”

“ކަމެއްނުވޭ..” ލީން ދުރަށް މޫނު އަނބުރާލިއެވެ.

“ދޮގު.. ލީން އަހަރެންނަށް ކަމެއް ސިއްރުކުރަނީތަ؟” ޒިޔާން އެހެން އަހާލުމުން ލީންއަށް ޒިޔާންއާ ދިމާ ބަލާލެވުނެވެ.

“ސޮރީ ޒިޔާ.. އަހަރެންނަށް އެވާހަކަ ބުނެވޭކަށް ނެތް.. އެވާހަކަ އެއްވެސް މީހަކު ގާތު ނުބުނާނެކަމަށް އަހަރެން ވާނީ އިކާއަށް ވަޢުދުވެފަ.. އެކަމް އަހަރެންނަށް އެ ވަޢުދު އުވާލެވިއްޖެ..”

“ވަޢުދެއް އުވާލެވުމަށްފަހު އެއީ ވަޢުދަކަށް ނުވާނެ.. ބުނެބަލަ.. އިކާ ކިހިނެއްވީތަ؟” ޒިޔާން އަނެއްކާވެސް އަހާލިއެވެ. ލީން ޒިޔާންއަށް ހުރިހާ ވާހަކައެއް ކިޔައިދިނެވެ. އަންހެނުންނަކީ ޒިޔާން ވަރަށް ޤަދަރުކުރާ ބައެކެވެ. ވީއިރު އަންހެނަކާމެދު އެފަދަ ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރީތީ އޭނާއަށް އައްޒާމްދެކެ އިންތިހާއަށް ރުޅިއާދެވުނެވެ.

“އަހަރެން އިކާއަށް ގުޅާލާނަން..” ލީން އެހެން ބުނެލާފައި ފޯނު ނެގިއެވެ. އައިކާއަށް ނުގުޅަން ނިންމައިގެން ހުރިނަމަވެސް މިރޭ އޭނާއަށް ކުރެވޭ އިހުސާސްތަކަކުން ގުޅަން ބޭނުންވީއެވެ. އައިކާގެ ނަންބަރަށް ގުޅާލުމަށްފަހު ފޯނު ކަންފަތުގައި ޖައްސާލިއެވެ. ނަމަވެސް ފޯނު އޮތީ ނިއްވާލާފައެވެ.

“ނިއްވާލާފައޭ އޮތީ..”

“ޔޫޝައުއަށް ގުޅާބަލަ..” ޒިޔާން ލަފާދިނެވެ.

“އޭނަ އޮވެދާނެ ލަމްހާ ކައިރީވެސް.. އެހެންނޫނަސް އަހަރެންނަކަށް ނޭނގެ އޭނަގެ ނަންބަރެއްވެސް..” ލީން މާޔޫސްވިއެވެ.

“އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެއްވެސް ކަމެއް ގޯހެއް ނުވާނެ..” ޒިޔާން އެހެން ބުނެލުމުން ލީންވެސް ބޯޖަހާލިއެވެ.

“ދެން ހިނގާ ނިދަން.. ތީ ނުނިދިގެން އުޅުނު މީހާއެއްނު..” ޒިޔާން ގަސްތުގައި ލީން ރުޅިއަރުވާލިއެވެ.

**********

ޔޫޝައުއަށް ހޭލެވުނީ އޭނާގެ ފޯނު ރިންގުވާތީއެވެ. ސްކްރީނަށް ބަލާލިއިރު ނުދަންނަ ނަންބަރެކެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ ފޯނު ނަގަން ނުނަގަން އިނދެފައި ފޯނު ނަގައި ހަލޯއޭ ބުނެލިތަނާ އެކޮޅުން ފޯނު ކަނޑާލައިފިއެވެ. އޮޅިގެން ގުޅުނީކަމަށް ބަލައި އޭނާ ފޯނު ބާއްވަން އުޅުނުތަނާ މެސެޖެއް އައެވެ. ދެންމެގައި ގުޅި ނަންބަރުންނެވެ. ޔޫޝައު މެސެޖް ހުޅުވާ ބަލާލިއެވެ.

“ދެންމެގަ ތިގެއަށް މީހަކު ވަންނަނިކޮށް އަހަރެންނަށް ފެނިއްޖެ.. ހީއެއްނުވޭ ވަގަށް ވަންނަން އުޅުނު މީހެއްހެނެއް.. ހަމަ ބޮޑު ދޮރުން ހަމަޖެހިލާފަ ވަނީ..” މެސެޖް ކިޔާލުމާއެކު ޔޫޝައު ގާތަށް އައީ އަމަށަކު ރުޅިއެއް ނޫނެވެ. ދޭތެރެ ޖައްސަން އެ އުޅުނު މީހަކީ ކާކުބާއޭ އޭނާގެ ހިތަށްއެރިއެވެ. އޭނާ ނުވެސް ދަންނަ މީހަކު ދަންވަރު ގަޑީގައި އޭނާގެ ފޯނަށް ގުޅައި މެސެޖް ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިބާއޭ އޭނާގެ ހިތަށްއެރިއެވެ.

“ބުނަން.. ކަލޭ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ދޭތެރެ ޖައްސަން އުޅުނަސް ތިކަމެއް ނުވާނެ..” ވަރަށް ރުޅިއައިސްފައި ޔޫޝައު މެސެޖުގެ ރިޕްލައި ދިނެވެ.

“މީ ދޭތެރެ ޖައްސަން ބުނާ އެއްޗެއް ނޫން.. ހަމަ ޔޫޝައުއަށް ރަނގަޅަކަށް.. ހެޔޮއެދޭ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ބުނެލީ.. ޤަބޫލު ނުކުރެވެންޏާ ޔޫޝައުގެ ދެއަނބިންގެ ކޮޓަރި ބަލާލަބަލަ.. އޭރުން އަހަރެން މިބުނާ އެއްޗެއްވެސް އެނގިދާނެ..” ޔޫޝައުގެ މެސެޖާއި ވިއްދައިގެން އައި މެސެޖުގައި އޮތެވެ.

“އައި ޑޯންޓް ކެއަރ.. ޔޫސްލެސް ބިޗް..” ޔޫޝައު އޭނާގެ ދެއަނބިންނަށް ފުރިހަމައަށް އިތުބާރުކުރެއެވެ. އަދި ވަގުތުން ފޯނު ނިއްވާލިއެވެ.

“ކާކުތަ މި ދަންވަރު ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ދޮގު ޚަބަރުތަކަކައިގެން މެސެޖްކޮށް އެ ގުޅައިގަތީ؟ ކުރާނެ ކަންތައް ހުސްވީތަ ދޭތެރެ ޖައްސަން އެ އެނބުރިގަތީ.. މުޅި ރޭ ޚަރާބުކޮށްލައިފި..” ޔޫޝައު އިނީ ރުޅިއައިސްފައެވެ. އޭނާއަށް ދެން އެރޭ ނުނިދޭނެތީއެވެ. އޭނާއަކީ ނިދާފައި ހޭލެވިއްޖެނަމަ ދެން ނިދޭ މީހެއް ނޫނެވެ. ދަންވަރުގެ އެވަގުތުގައި ހޭލެވުމުން އައިކާގެ ހާލު ބަލާލައި ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ރަނގަޅުތޯ ބަލާލަން ޔޫޝައު ބޭނުންވިއެވެ. އޭނާ މިދުވަސްކޮޅު ނިދާ އުޅެނީ އައިކާގެ ކޮޓަރީގައިކަމަށް ވިޔަސް ލަމްހާ ކުޑަކޮށް ބަލިވެ އުޅޭތީ އޭނާ އެރޭ އެކޮޓަރިއަށް ނިދަން އައީއެވެ. އޭނާ އެއްވެސް ފިކުރެއްނެތި އައިކާގެ ކޮޓަރި ދޮރު ހުޅުވާލި ވަގުތު ފެނުނު މަންޒަރުން އޭނާގެ ދެލޯ ބޮޑުވިއެވެ.

“އައިކާ……..”

(ނުނިމޭ)

7

Saandy

ވާހަކަ ލިޔާހިތްވާ އަދި ވާހަކަ ކިޔާހިތްވާ މީހަކީމެވެ... އަދި ކޮމެންޓް ކިޔާހިތްވާ މީހަކީމެވެ https://web.facebook.com/SaandyStories/?ref=page_internal

You may also like...

44 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Assalaam A’laikum!! Miothy “AIKAA” vaahakaige 23 vana bai.. Ummeedhu kuran hurihaa kudhinnahves kamudhaane kamah.. Mistakes faahaga kohdhinumaky Saandyge v bodu edhumeh.. Hurihaa kudhinnahves baajjaveri reygan’dakah edhen.. Love u all 🙂

  ⚠Report!
 2. aika ah dhera gotheh nahadhahche. youshau thandhoru nubala aika a medhu goi nunihmahche… hiyvany aika ignor kohlan ulheyhen youshau…

  ⚠Report!
 3. Mr white Saandy Beach! No explanation needed!
  @milla ah visnaalyma you will get wat I said…
  @taylor, thanks.. I’m a girl 2 , by the way…

  ⚠Report!
 4. Yaaayy…thankyou saandy miadhu 2 prts up kohdhinyma…yooshau aai aika dhuru nukurahchey plx..edhemyhun v gulhey..ly saandy❤

  ⚠Report!
 5. ahahah saaaaaaaandyyyyyyy .. eyy u knww i read frm a book ‘old dog sandy’ im guessing that saandy jumped frm the book and came here… omgggg ur soo muskulhi saandy. omggggggggg im guessin u luk lyk a bisfarata.😂 wlcm juman

  ⚠Report!
  1. He he…
   India ka number one egg parota!!lol….
   An egg parota with a proud tongue and dirty mind!

   ⚠Report!
 6. Thankyou saandy mirey story upload kohdhineema… ☺ vrh reethi mi part..😍curious to knw wht will happen next!! Aika n yushau aa dheytherey massala jehen kanne dhw e ulheny! E azzam gandu kanne e kan kurany😒 N saandy.. ehn meehun kiyaa ehchiss ah alhaa nulaa.. hajam nuvaathy e gothah vaahaka dhahkany.. goodluck!!!😊😊

  ⚠Report!
 7. Wow saandy… Mibaives v rythi… Aikaa ah dhera gotheh nuhadhahchey saandy plx… Hama yagyn e ulhey azzaam kameh dhw… Next part avahah up kohdhehchey igey

  ⚠Report!
 8. Negative comments aky libey kurierumeh igey saandy… Ekudhin egothah comments kuriyas saandy hama thigothuga kuriah dhahchey igey

  ⚠Report!
  1. Negative comments ran’galhu gothuga libengnaathaa kurierumakah vany.. Ekam mithanuga mi libey gina negative comments aky egothah libey comments thakeh noonkan kiyaali konme meehakah en’geyne.. Shann ves emeehunnah visnaidheyn thikuraa beykaaru masakkaiy huttaalun buhdhiveri vaany 🙂

   ⚠Report!
 9. Taylor and Juman. thy dhen bodu varu ingey. if you really want to comment please comment on his story not on his name. don’t make fun of anyone. you both are making fun of saandy which is really bad. if he was rude to you both does not mean you have to make fun of him. if you have something dislike about the story let him know in a polite manner. encourage him to improve. hope you will think about this.

  ⚠Report!
  1. in ur dreams💕 mashah yageen thee saandy kan. he s not a trust worthy writer. mihAaruves rangalhah visnaa meehakah engeyne. kurin meenage storyss ah kihaa gina cmmnts libey? ekam mihaaru eynage agu readers kurimathy vehtijje… he s an ahole

   ⚠Report!
  2. Taylor. Even I am not a fan of him. But I do read almost every story in esfiya. It doesnt matter if the story is nice or not but I do read. I agree with you that saandy was readers one of favourite writer once. He might not get the same support and love from readers because of this story. Mi story ga ebahuri beynun kuran nujehey words v direct koh use koffa. There should be romantic scenes but the way he wrote those scenes are very wrong. Kuree ge part thakuga adhi maa faalhukan bodu gotheh ga huree use koffa ves. Mi kamaa readers v disappoint veekan engey kuree part thakuge comments kiyaaleema. Mi kamuge sababu kurin saandy oiy support gehlifa othy. Emme furathama liyan feshi vaahaka thakuga saandy nuhurey ekahala ibaaraaiy thakeh beynun koffa eh. I’m trying to say don’t make fun of him or don’t call him using bad words. Hiyy hama nujehenya vaahaka ah comment kuraashey. Hope you got what I’m trying to say. It’s better not to give reply for your comments. Okay.

   ⚠Report!
 10. A writer is someone who just doesn’t spend their time writing, whole day and night. We sacrifice some of our things, sleep, free time or whatever it is just to write a story and share it to the readers that are willing to read them. And yes saandy is one of the best writer in esfiya, and a lot of people love saandy. I believe that, there were some stories some didn’t like but others did even if its written by their favs and its ok to not like a story and stop reading it. I’m not gonna talk about how saandy replies or do sth. But in this profession, its also about a writers self respect. Our real identity might be hidden to readers. I’m known as ryn here and saandy is known as saandy. But outside of this we r normal humans living our life and not known as “ryn” “saandy” or etc. we are humans. And we make mistakes we correct them too. The way u guys do. When we make some mistake our parents doesn’t call us dog, bisfarata ey or something in order to correct the mistake? No one does that.! They calmly explain us what mistake it is and the same way readers can do too. We try our best! Writing is sth we love to do! And yeah u might tell why write when cant hajam the negative comments.? We love to do it and there r people who love to read it as I said its ok to not like a story just stop it without making a mess in comments. For some writers its an escape from the real world. A reader like me or in my opinion we also read to escape from the real world to a fairy magical world where there’s hate but we feel love too! I’m a reader and a writer and stories are magical, for a moment as a writer too we just drown into the thoughts of it so much that we forget our hard days our reality. We r humans too. We make mistakes. And u guys need to correct them but not hurting what we feel. There r ways to help the writer correct the mistakes there r ways to comment in a negative way. And don’t eat me saying look at how saandy replies and all! Im not talking about it! Just respect each other. That’s it!

  ⚠Report!
  1. No need to wonder dear its just a writer supporting the other. 😊
   Have a nice day. 💚😇

   ⚠Report!
  2. ThanQ Ryn.. I totally agree with you.. Konme meehakahves mistakes hedheyne.. Hithah aihaa ehcheh kiyumuge badhaluga ekankan ran’galhu kuruvan masakkaiy kuraanama maa ran’galhu vaane
   Saandy ehchekey bunaairah rude kamah bunaairu han’dhaaneh nuhurey ihuthiraam libeyny ihuthiraam kohgenkameh.. Saandy rude koh reply dheefa hunnaany kanthah v goas veema.. Ehen noony negative comments ahves v reethikoh comment kohfa hunnaany.. Ekam mihen buneema gina kiyuntherin gabooleh nukuraane.. E-ee ekudhinnah gina comments kiyaalan furusathu nulibeythy.. Readers ah fennany v madhu comments.. Gina kudhin dhekeny Saandy ah hajam nuvegen comments approve nukurany kamah.. Ekam ekan vaagothaky comments approve kurumaky liyuntheriyaa-ah dheefa onna haqqeh noon.. V madhu commenteh liyuntheriyaa-ah approve kuran libeny.. Saandy ah approve kuran libey madhu comment thah approve kurany v balaafa.. E commentakun site therey zuvaabeh ufedhidhaanehen heevangnaa approve nukuran.. Dhen maa hadikoh comment kohfa huriyyaaves approve nukuran 🙂

   ⚠Report!
 11. Kobaa tha mirey up kuraavaahaka bunymenun dhen vaanegothe neyngey thy Hama hithelheny plx mirey up kodhechey

  ⚠Report!
 12. Yes, saandy bunigothah mithaanga kankan hajam nuvegen miulhey kudhinnah visnaidhinun eyee hama beykaaru masahkatheh… Thimyhun kithanme masahkatheh kuriyas Shann men abadhuves saandy ge story thakah support dheynan hama yagyn, Insha Allah…

  ⚠Report!
 13. Aikaa vaahakaige 23 vana Bai kiyun therinnah kamu dhaane kamah hykuran. Miothy eyh bunumah vure egoih vex alhugandah hyve reethi hen. It’s just my opinion. No offense. And this story is very nice. And V thafaathu. Ignore juman and Taylor.

  ⚠Report!
  1. Ahahahaha….. very funny.. as if we would care…..huh..
   😏😏😏😏
   Ooohh!!! Alheyyyy!!! Ma biruganejje!! Nehi!! Coward nukiyaa! Aharen maruvedhaane😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
   Better 2 be😯 Ukko!

   ⚠Report!
 14. Hii saandy. … hws u ???? This is my first comment for this story but whn I read all thehnoon prts I recognise that some readers are commenting such a negative way…. actually not negative comments also… maybe bcox of some another reason. … ekamu juma assu vrh sad way e gothah kohfa hunna comments fenunyma…. juma bunelan beynumy this is one of my favourite stories ey thi gothuga hama kuriah dhaashey…..😘😘😚😚😍😍 keep it up n waiting for nxt prt…. n whn nxt part? ??❤❤❤❤ n at last aikaa jeheyny maaz aa ey marry kuran!!!! Mifaharu juma ah heevany yoosh rulhi annaane hen eyna dheke….. luv ur story….👌👌👌👍👍👍💖💖💘💓💜💟👄😍😍😚😚😘😘😊😊😊

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.