ދެ ލޯ ބޮޑުކޮށްލައިގެން މިޝްޔާއަށް ބަލަން ހުރެވުނީ، ފެންނަމުންދިޔަ މަންޒަރު ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވެފައެވެ. މޫނުމައްޗަށް އަނދިރިވެ، މީހާ ވެއްޓެން އުޅޭހެން ހީވުމުން، ގާތުގައި ހުރި ޝިއުރީގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓާލެވުނެވެ. މިޝްޔާއަށް ވީގޮތް ފެނި، ޝިއުރީއަށްވެސް އޭނާގެ ނަޒަރު ސީދާވެފައިހުރި ދިމާއަށް ބަލާލެވުނެވެ. އެއާއިއެކު، އޭނާއަށްވެސް ދެ ލޯ ބޮޑުކޮށްލެވުނެވެ. ދެ ލޯ އުނގުޅާލީ، ކުރިމަތިން ފެންނަމުންދާ މަންޒަރަކީ، ޙަޤީގަތެއްތޯ ޔަޤީންކޮށްލުމަށެވެ.

__________________________________________________________________________________

 

ކޮނޑުގައި ދަބަހެއް އަޅުވާލައިގެން، ވާޓަރު ކައިރީގައި އެ ހުރީ ޒިކާންކަމަށް، ޝިއުރީގެ ހިތްވެސް ބުނަމުންދިޔައެވެ. އެހެނަސް، ޒިކާން ގެއްލުނުފަހުން، އަދި މިވީހާތަނަށް، އޭނާ ފެނުނުކަމުގެ ޚަބަރެއް އިވިފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން، އޭނާގެ ސިކުނޑި، ދެ ފަހަރު ދެ ކޮޅަށް ބުރަވާން ފެށިއެވެ. ބަލަބަލާ، ތިއްބާ އެ މީހަކު، އެ ކުދިންނާއި ދިމާއަށް ހިނގައިގަތެވެ. ކުއްލިއަކަށް ހެދި ނުހެދިއެއް ނޭނގި ފެނުނީ، ދުވެފައިދިޔަ މިޝްޔާ، އެ މީހާގެ ގައިގައި އޮޅުލައިގަތްތަނެވެ. ހަދާނެގޮތެއް ނޭނގިފައި ހުރި ޝިއުރީވެސް އެ މީހުންގެ ގާތަށް ދިޔައެވެ.

 

މިޝްޔާ އެ މީހާގެ ގައިގައި ބައްދާލުމުން، އެ މީހާގެ މޫނުމަތިން ޝިއުރީއަށް ފެނުނީ ހައިރާންކަމެވެ. މިޝްޔާގެ ގައިގައި އިނގިލި ކުރިވެސް ޖައްސާނުލައި، ދެ އަތް ތިރިކޮށްލައިގެން، އޭނާ ހުރީ ވާ ނުވާ ނޭނގޭ މީހެއް ފަދައިންނެވެ. އެހެނަސް، މިއިން ކަމެއް ރޭކާލާ ވަރަށްވުރެ، މިޝްޔާ ހުރީ މާ ބޮޑަށްވެސް އުފާވެފައެވެ. އިރުކޮޅަކު އެމީހާގެ ގައިގައި ބައްދާލައިގެން ހުރުމަށްފަހު، މިޝްޔާ ދުރަށް ޖެހިލިއެވެ. އޭނާގެ ދެ ލޯ ކަރުނައިން ފުރިފައިވާއިރު، ތުންފަތަށް ވެރިވެފައިވަނީ އުފާވެރިކަމުގެ ހިނިތުންވުމެވެ.

 

“ޒީކް…. މަގޭ ޒީކް…. ޒީކް އައީ ދޯ…. އަހަރެން ވަރަށް އުފާވެއްޖެ….. ވަރަށް ވަރަށް އުފާވެއްޖެ….. އަޅެ ޒީކް……” އެ މީހާގެ އަތު މުލައްދަނޑީގައި ހިފަހައްޓާލައިގެންހުރެ، އަނެއް އަތުން ލޯ ފުހެލަމުން މިޝްޔާ ހިނިތުންވެލިއެވެ. މިޝްޔާ ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން، އެ މީހާއަށް މިޝްޔާއާއި ދިމާއަށް ބަލާލެވުނީ، ސުވާލުގެ ނަޒަރަކުންނެވެ.

 

“މާފުކުރޭ…. އަހަންނަށް ހީވަނީ ތި ކުއްޖާއަށް އޮޅިގެންހެން ތި އުޅެނީ….؟؟؟ އަހަންނަށް ކިޔަނީ ރާހިލް…. ޒީކްއެއް ނޫން….” މިޝްޔާގެ ބޮޑު ދެ ލޮލަށް ބަލާލަމުން ރާހިލް ލަސްލަހުން ބުނެލިއެވެ. ފަޅި ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މިޝްޔާގެ މޫނުގެ ކުލަވަރު ބަދަލުވެގެން ދިޔައިރު، ދެ ފަރާތަށް ބޯ ހޫރާލެވުނީ އެކަން ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީއެވެ. ރާހިލް އެހެން ބުނުމުން، ޝިއުރީވެސް ހުރީ، ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވެފައެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. ޒިކާނާއި، ރާހިލް، އެހާވެސް ވައްތަރެވެ. ދެ މީހުންގެ އެ ހުންނަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ހަމަ އެއް އިސްކޮޅެވެ. ހަމުގެ ކުލަވެސް އެއްގޮތެވެ. މޫނުތޯއެވެ. ލޮލާއި ނޭފަތާއި ތުންފަތުގައިވެސް ތަފާތުކަމެއް ނެތެވެ. މޫނުގެ ބައްޓަންވެސް އެއްގޮތެވެ. ހަމައެކަނި ހުރި، ތަފާތަކީ ޒިކާނަށްވުރެ ރާހިލްގެ ހަށިގަނޑު ވަރުގަދަވެފައި ފުޅާކަމެވެ. އެ ނޫންނަމަ އެއީ ހަމަ ހުރިގޮތަށް ހުރި ޒިކާންގެ ކޮޕީއެކެވެ. ދުނިޔޭގައި އެއްވައްތަރުޖަހާ، ހަތް މީހުން ތިބެއޭ ބުނާ އަޑު ޝިއުރީވެސް ވަނީ އަހާފައެވެ. އެހެނަސް، އަދި މިހާ ވައްތަރު ދެ މީހުން، މުޅި އުމުރުގައިވެސް އޭނާއަށް މި ފެނުނީ އަދި އަލަށްށެވެ. ޒިކާނާއި، ރާހިލްގެ ސިފަ އެއްގޮތްވުމުގެ އިތުރުން، ޝިއުރީއަށް އެންމެ ހައިރާންކަން ގެނުވީ، ރާހިލްގެ އަޑުންނެވެ. އެ އަޑު އިވުމުން ހީވަނީ ހަމަ ޒިކާން، ވާހަކަ ދައްކަނީހެންނެވެ.

 

“ނުވާނެ ތިހެނެއް…. ޒީކް ސަމާސަ ކުރަނީ ދޯ….. އަހަރެން ޤަބޫލެއް ނުކުރާނަން…. ތީ ހަމަ ޒީކް… ޒީކްގެ އަޑު… ޒީކްގެ މޫނު.. ޒީކްގެ ހަށިގަނޑު…. ޒީކްގެ…..” ވާހަކަ ދައްކަމުންދިޔަ މިޝްޔާއަށް ހުއްޓާލެވުނީ، އޭނާގެ ހިތަށް އަސަރުކުރިވަރުންނެވެ. އުއްމީދު ގެއްލިފައި ހުއްޓައި، އުއްމީދުގެ ހުޅުކޮޅު ރޯވެ، ނިވެން އުޅޭހެން ހީވާންފެށުމުން، ހިތަށް ކެތްނުވީއެވެ.

 

“އަހަންނަކަށް ނޭނގެ ދެން ޔަޤީންކޮށްދޭނެ ގޮތެއް…. އަހަރެން މިރަށަށް މި އައީ އަދި އަލަށް…… ވެދާނެ އަހަންނާ ތިބުނާ ޒީކްއަކާ ވައްތަރީކަމަށް… އެކަމަކު އަހަންނަކީ ޒީކްއެއް ނޫން…. ޤަބޫލުކުރޭ…..” ރާހިލް މި ފަހަރުވެސް ވާހަކަ ދެއްކީ މަޑުމައިތިރިކަމާއިއެކުއެވެ. ކުރިމަތީގައި ހުރެ ރޮމުން ދިޔަ މިޝްޔާއަށް އޭނާގެ ހިތުގައި ޙަމްދަރުދީ އުފެދުނެވެ. މިޝްޔާ، ދެ ފަރާތަށް ބޯ ހޫރާލީ އަނގައިން ނުބުނެވުމުންނެވެ. އޭރުވެސް އޭނާގެ ދެ ލޮލުން ކަރުނަ ހުސްނުވެއެވެ.

 

“އަހަރެން މީ އެ ބުނާ ޒީކްއެއް ނޫން….. މި ކުއްޖާއަށް ވިސްނައިދީ….” މިޝްޔާ ޤަބޫލުނުކުރާނެކަން އެނގުމުން، އޭނާގެ ގާތުގައި ހުރި ޝިއުރީއަށް ބަލާލަމުން ރާހިލް ބުނެލިއެވެ.

 

“އަހަރެން ކިހިނެއް ވިސްނައިދޭނީ…. އަހަންނަށްވެސް ޝައްކު، ތީ ޒީކް ކަމަށް…. ޒީކްއާއި އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތް….” ޝިއުރީއަށްވެސް ބުރަވެވުނީ އޭނާގެ ހިތާއި އެއްކޮޅަށެވެ. ހިތުގެ ކަނަކުން ބުނަމުން ދިޔައީ އެއީ ޒީކް ކަމަށެވެ. ޝިއުރީގެ ޖަވާބު އިވިފައި، ރާހިލްގެ މޫނުމަތިން ފެނިގެން ދިޔައީ ނުތަނަވަސްކަމެވެ.

 

“ރާހިލް……” ފަހަތުން، ރާހިލްގެ ނަމުން މީހަކު ގޮވާލިއަޑު އިވުމުން، ރާހިލްގެ އިތުރުން ޝިއުރީމެންވެސް ބަލާލިއެވެ. އޭރު، ޕޮލިސް ޔުނިފޯމް ލައިގެން ހުރި ޒިއާދު އެ ދިމާއަށް އަންނަތަން ފެނެއެވެ.

 

“ތަންކޮޅެއް ލަސްވެއްޖެ ދޯ…. އަންނަން އުޅެނިކޮށް ކުޑަ ކަމެއް ދިމާވީ…..” އެ މީހުންގެ ގާތަށް އައިސް މަޑުކޮށްލި ޒިއާދު ބުނެލިއެވެ. މިޝްޔާމެންނަށް ބަލާލެވުނީ ރާހިލްގެ މޫނަށެވެ. ޒިއާދަށް ހިނިތުންވެލަމުން ރާހިލް ބޯ ޖަހާލިއެވެ.

 

“ރާހިލް ބުނީމެއްނު މީ މި ރަށަށް އަންނަ ފުރަތަމަ ފަހަރޭ….. އަނެއްކާ، އެކުވެރިއެއް ނުހުންނާނެއޭ ބުނި ހަނދާނެއްވެސް ވޭ…. ދެން މީ ކޮންކަމެއް….” މިޝްޔާމެންނަށް އިޝާރާތްކޮށްލަމުން، މަޖާވެފައި ހުރެ ޒިއާދު ބުނެލިއެވެ.  ޒިއާދު އެހެން ބުނުމުން ރާހިލަށް ބަލާލެވުނީ މިޝްޔާމެންނަށެވެ. އޭރު މިޝްޔާވެސް ހުރީ ރާހިލަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. ރުއިން ހުއްޓާލާފައި ވީނަމަވެސް، އެ ދެ ލޮލުން، ކަރުނައިގެ އަސަރު ފާޅުވާން ހުއްޓެވެ.

 

“އަހަރެން މިރަށަށް މި އައީ އަދި އަލަށް…. ކުރިންވެސް ބުނިހެން، މި ރަށުގައި އަހަރެންގެ އެކުވެރިއެއް ނުހުންނާނެ….. މި ކުދިން ދަންނަ މީހަކާ، އަހަރެން ވައްތަރުވީމަ، އެ މީހާ ކަމަށް ހީކޮށް އަހަންނާއި ވާހަކަދެއްކުނީ ދޯ….. ދުނިޔޭގައި އެއްވައްތަރު މީހުން އުޅެންޏާ އެކަހަލަ ކަންތައްވެސް ވާނެ….. މާތްﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، ތި ކުދިން ނައިސްގެން ތި އުޅޭ މީހަކު އަދި އަންނާނެ…. …..” މިޝްޔާމެންނަށް ހިނިތުންވެލަމުން، ރާހިލް ވާހަކަ ދެއްކީ ހިތްހެޔޮކަމާއި އެކީގައެވެ. ދުލުން ބަހެއް ނުބުނެވުނުތާ، ބޯ ޖަހާލަންވެސް ނޭނގިފައި ދެ ކުދިންނަށް ތިވެބުނީ ރާހިލަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. ރާހިލްގެ ދުލުން ނުކުތް ކޮންމެ ލަފްޒަކާއިއެކު، މިޝްޔާގެ ހިތަށް ކުރަމުންދިޔަ އަސަރު ދިޔައީ ފުންވެގެންނެވެ. ޝިއުރީވެސް ހުރީ ހައިރާންވެ، އަންތަރީސްވެފައެވެ.

 

“ޒިއާދު….. ހިނގާ ދާން…..” މިޝްޔާމެން އަނގައިން ނުބުނުމުން، ޒިއާދަށް ބަލާލަމުން ރާހިލް ބުނެލިއެވެ. ޒިއާދު ބޯ ޖަހާލުމަށްފަހު، ރާހިލް ދިއްކޮށްލި ދަބަސް ހިފައިގެން ހިނގައިގަތުމުން، އޭނާގެ ފަހަތުން ރާހިލްވެސް ދިޔައެވެ. އެ މީހުން ދާތަން ބަލަން ދެ ކުދިންނަށް ތިބެވުނީ، ހިނގާދިޔަ ކަންތައް ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވެފައެވެ. ވަކި ހިސާބަކަށް ގޮސްފައި ރާހިލް ފަސް އެނބުރި ބަލާލުމުން މިޝްޔާއަށް ކެތްކުރެވުނީ އެހިސާބަށެވެ. ދެފަޔަށް ލެވުންހާ ބާރެއް ލާފައި އޭނާ އުޅުނީ ރާހިލްމެންނާއި ދިމާއަށް ދުއްވައިގަންނާށެވެ. އެހެނަސް، ކުރިއަށް ދެވޭގޮތް ނުވީ، ޝިއުރީ އޭނާގެ އަތުގައި ހިފެހެއްޓުމުންނެވެ.

 

“ޝިއު…. ޕްލީޒް… އަހަރެން ދިޔަ ދީ… އެއީ ޒީކް އޭ… އޭނަ އެއުޅެނީ އަހަރެން ތަޅުވަންވެގެން… ޝިއު ޕްލީޒް…. އަހަރެން އަތުން ދޫކޮށްލާ…..” ރޮވިފައި ހުރެ މިޝްޔާ، ޝިއުރީގެ ގާތުގައި އާދޭސްކުރަން ފެށިއެވެ.

 

“އަހަންނަށްވެސް ޝައްކުވޭ އެއީ ޒީކް ކަމަށް…. އެކަމަކު، މީ އަދި ރަނގަޅު ވަގުތެއް ނޫން…. އަހަރެމެންނަށް ފަހުންވެސް ޔަޤީން ކުރެވިދާނެ އެއީ ޒީކްތޯ ނޫނީ ރާހިލްތޯ….؟؟؟ އިހަށް ހިނގާ ލަކްޝްމީ ގޮވައިގެން ގެއަށް ދާން….. އެ ހުރީ ކަންނޭނގެ ލަކްޝްމީއަކީ…. އޭނައަށްވެސް ލަސްވާނެއެއްނު……” ދުރުގައި ހުރި ބިދޭސީ އަންހެނަކު ދައްކާލަމުން ޝިއުރީ ވާހަކަ ދެއްކީ މިޝްޔާއަށް ވިސްނައިދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އެ ވާހަކަތައް ޤަބޫލުކޮށް މިޝްޔާ، ޝިއުރީއާއިއެކު، ލަކްޝްމީ ހުރި ދިމާއަށް ދަމުން، އަދި އެއްފަހަރު ރާހިލަށް ބަލާލިއެވެ. އެ ވަގުތު އަނެއް މަގަށް ލަނބާލަން ދިޔަ ރާހިލަށްވެސް މިޝްޔާއާއި ދިމާއަށް ބަލާލެވުމުން، މިޝްޔާގެ ހިތުގައި އުފެދިފައިވާ ޝައްކު އިތުރަށް ވަރުގަދަވިއެވެ.

********************

 

“ގެއަށް އާދެވިއްޖެ ދޯ….” މިޝްޔާމެންގެ ގޭގައި އިރުކޮޅަކު، މަޑުކޮށްލުމަށްފަހު، ގެއަށް އައި ޝިއުރީއަށް ފުރަތަމަވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހުނީ، ސަޖާޔާގެ ނަފްރަތާއިއެވެ. އިސްޖަހާލެވުނީ، ސަޖާޔާގެ ރުޅިއައިސްފައިވާ މޫނަށް ބަލަން ޖެހިލުންވުމުންނެވެ.

 

“އަހަރެން، މިއަދު ހެދިކާ ކޮޅެއް ހަދައިދޭށޭ ބުނީމަ ދޯ ގެއަށް ނުވެދެ ތި އުޅެނީ…. ކަންނެތްވިޔަސް ތީ ދެން ބޮޑުވަރު…. އަހަރެން ކަމަކު ބުނެފިއްޔާ، ޖެއްސުން ކޮށްނުލާ މީނާއަށް ހަމަ ނޭވާވެސް ނުލެވޭހެން ހީވަނީ….” ސަޖާޔާ އާދައިގެ މަތިން ފަތިވަރު އަމުނާލިއެވެ. އިސްޖަހާލި ގޮތަށް ޝިއުރީ ހުރީ އިސްއުފުލާލަންވެސް ނުކެރިފައެވެ.

 

“މަންމާ ތީ ދެން ކޮންކަމެއް….؟؟؟؟ ޝިއު ހަމަ ގެއަށް ނައިސްގެންދޯ މަންމަ ތި ހުންނަނީ… ޝިއުއާއި ދިމާއަށް ތިހާވަރަށް އެއްޗެހި ނުކިޔާބަލަ…. އޭނަވެސް ދެރަވާނެއެއްނު އަބަދު ތިހެން އެއްޗެހި ކިޔަންޏާ…..” ސަޖާޔާގެ އިތުރުން ޝިއުރީއަށްވެސް ސިހުން ގެނުވީ މުޅި ޢުމުރުގައިވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް، އޭނާގެ ދިފާޢުގައި ޝައިމަން ވާހަކަ ދެއްކުމުންނެވެ. ދެ ލޯ ބޮޑުކޮށްލަމުން ޝައިމަނަށް ބަލާލެވުނީވެސް އެހެންވެއެވެ.

 

“ދަރިފުޅު ކޮންއިރަކު މަންމައާއި ދެ ކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކަން ދަސްކުރީ…. އެހެންނޫނަސް، އޭނަ ގާތު ކަމަކު ބުންޏަސް ކުރެވޭ ކަމަކަށް ނަހަދާނެ…. އެވަރުންވެސް އަހަރެން ވީ އެއްޗެކޭ ނުބުނެ މަޑުން ހުންނަންތަ…؟؟؟ ޝައިމަން އެ ގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކުމުން ސަޖާޔާ ހުރީ ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައެވެ.

 

“އަހަރެން މަންމައާއި ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކަނީއެއް ނޫނޭ… އަހަރެން މި ބަލަނީ މަންމައަށް ވިސްނައިދެވޭތޯ…. މަންމާ…. ޝިއުވެސް އެއީ އަހަރެމެންހެން ހަމަ މަންމަގެ ދަރިއެއްނު…. ދެން ކީއްވެތަ އަހަރެމެންނާ އޭނައާ ތަފާތު ކުރަންވީ….؟؟؟ މަންމަ ތި ގޮތަށް ކަންތައް ކުރަންޏާ، އޭނަވެސް ދެރަވާނެއެއްނު…. ދަރިންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅުމަކީ މާތްﷲ ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް…..  މަންމަ ޝިއުއާއި ދޭތެރޭ އެ ގޮތަށް ކަންތައް ކުރާތީ، އަހަރެން ވަރަށް ދެރަވޭ….. އެކަމަކު، މަންމަ ވީމަ، އަހަރެން މަންމައަށް ކުރާ އިޙްތިރާމެއްގެ ބޮޑުކަމުން އެއްޗެކޭ ބުނަން ނުކެރެނީ…. އެކަމަކު، އެއީ އަދި ރަނގަޅުގޮތެއް ނޫންކަން އަހަރެންނަށް ވިސްނިއްޖެ…. މަންމައެއްކަމަކު ގޯސްކޮށް ކަމެއް ކުރަންޏާ، ރަނގަޅުކުރުމަށް ބުނުމުގެ ޙައްޤު ދަރިންނަށް ލިބިގެންވޭ…. އެހެންވެ އަހަރެން އެހެން މި ބުނަނީ…. މަންމަ އަބަދު ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްތައްވެސް ތި ކުރުވަނީ ޝިއު ލައްވާ…. ދުވަހަކުވެސް ޝަނާ ގާތު ބުނިންތަ ކަމެއް ކުރަން…. ޝިއު އެއީ އަދި ކިޔަވާ ކުއްޖާ…. އެހެންވީމަ، ލުއި ދޭންޖެހޭނީ އޭނާއަކަށްނު…. އެކަމަކު މަންމަ ޝަނާ ގާތު މަސައްކަތެއް ކުރަން ނުބުނާތާނގައި، ރިފޫ ގާތުވެސް ކަމެއްކުރާކަށް ނުބުނެ…. ހުރިހާ ކަމެއް ތި ކުރުވަނީ ޝިއު ލައްވާ….. އެހެން ހަދާކަށް ނުވާނެއެއްނު، މަންމާ…..” ޝައިމަން މި ހުރިހާ ވާހަކައެއް ދެއްކިއިރުވެސް އެކަކުވެސް އަނގައަކުން ނުބުނެއެވެ. އެހެނަސް، ސަޖާޔާގެ ނަފްރަތުން ފުރިގެންވީ ނަޒަރު، ޝިއުރީއަށް ސީދާވެފައިވުމުން އޭނާގެ ދެ ލޯ ފެންކަޅިވިއެވެ. އިސްޖަހާލިވަގުތު، ސިހިފައި ޝިއުރީއަށް އިސް އުފުލާލެވުނީ، ޝައިމަން އޭނާގެ ބޮލުގައި ލޯބިން ފިރުމާލުމުންނެވެ. ދެ ކުދިންގެ ހަތަރުކަޅި ބައްދަލްވިހިނދު ޝިއުރީގެ ދެ ލޮލަށް ޖަމާވެފައިހުރި ކަރުނަތައް އެއްވެސް ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ފައިބައިގަތީ، ޝައިމަންގެ ފަރާތުން ލިބިގެން ދިޔަ ޙިމާޔަތުގެ ސަބަބުން ކަރުނަތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ނުކުޅެދުމުންނެވެ. އެފަދަ ޙިމާޔަތަކަށް، އޭނާ ބޭނުންވެފައިވާތާ، ކިހާ ދުވަހެއް ވެއްޖެހެއްޔެވެ.؟ އެހެނަސް، އުމުރުން ނަވާރަ އަހަރުވީއިރު، އެފަދަ ޙިމާޔަތެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލިބުމުން އިޙްސާސްތައް ހިފަހައްޓަން އުނދަގޫވީއެވެ. ޝިއުރީގެ ދެ ލޮލުން އައިސްފައިވާ ކަރުނަތައް ޝައިމަން، ލޯތްބާއިއެކު ފުހެލައިދިނެވެ. އަދި އޭނާ ގެނެސް މޭގައި ޖައްސާލަމުން ރުއިން ހުއްޓާލުމަށް އެދުނެވެ.

 

“މަންމާ…. ފެށެން މި އުޅޭ ބޮޑު އިމްތިހާނަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި ޝިއު ބޭނުންވާނެ ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު ކިޔެވުމުގައި ހޭދަކުރަން… އެހެންވީމަ، މިއަދުން ފެށިގެން އިމްތިޙާނުތައް ނިމެންދެން ޝިއު ލައްވާ ގޭގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރުވައިގެން ނުވާނެ… ރިފޫ…. ޝިއުއަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުޖައްސާތި…!!! ރިފޫ ޖެހޭނެ ގޭގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަން…..” ޝައިމަން މިހެން ބުނުމުން ރިފްގާ ހިނިތުންވެލަމުން ބޯ ޖަހާލިއެވެ. ޝިއުރީވެސް ޝައިމަންއާއި ދުރަށް ޖެހިލަމުން ނޭފަތް އެތެރެއަށް ދަމާލިއެވެ. އެހެނަސް، އޭނާއަށް އިސް އުފުލާ، އެއްވެސް މީހަކާއި ހަތަރުކަޅި ހަމަކޮށްލާކަށް ނުކެރުނެވެ.

 

“ޝަނާ ވެސް ޖެހޭނެ ރިފޫއަށް އެހީވާނ….” ކޮޓަރީގެ ދޮރުކައިރީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ހުރި ޝަނާޔާއަށް ބަލާލަމުން ޝައިމަން ބުނެލިއެވެ. ފާޑަކަށް ހުރެފައި ބޯ ޖަހާލަމުން އޭނާ ވަނީ ކޮޓަރިއަށްށެވެ. ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައި ހުރި ސަޖާޔާ ހަލުވި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުން އެތަނުން ނުކުމެގެން ދިޔައެވެ.

 

“މަންމައާއި ދޭތެރޭ އެހާ ބޮޑަށް ނުވިސްނާ… މާތްﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މަންމައަށް އަދި ވިސްނޭނެ…. ފަހު އިމްތިހާނުން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ލިބޭތޯ، ވަރަށް މަސައްކަތްކުރަންވާނެ އެނގޭ…. ބޭކާރު ކަންތައްތައް މަތިން ހަނދާން ނައްތާލާ….. ވަގުތު ޖެހޭއިރަށް ނަމާދުކޮށް، ބަރާބަރަށް ޤުރްއާން ކިޔަވާ، އިމްތިހާނުން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ލިބޭތޯ މަސައްކަތްކުރޭ…. ކަމަކު ބޭނުންވެއްޖެއްޔާ ދޮންބެގާތު ބުނާތި…. ދެން ދޭ ނަމާދުކޮށްގެން ފިލާވަޅު ކިޔަން…..” ޝިއުރީގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލަމުން ޝައިމަން ބުނެލިއެވެ. ބޯ ޖަހާލަމުން ޝިއުރީ ހިނގައިގަތީ ކޮޓަރިއަށް ވަނުމަށެވެ.

 

“މިހާރު އެބަޖަހާ ޒިންމާދާރު ބޭބެއެއް ވައްތަރު…..” އެތަނުން އެންމެން ދިއުމުން، ޝައިމަންގެ ގައިގައި ކުޑަކޮށް ބައްދާލަމުން ރިފްގާ ބުނެލިއެވެ. ޝައިމަންވެސް ލުއިގޮތަކަށް ހީލަމުން އިތުރަށް ރިފްގާ އޭނާއާއި ގާތްކޮށްލިއެވެ. ރިފްގާ މެދުވެރި ކުރުވައިގެންނަމަވެސް، އޭނާގެ ލޯ ހުޅުވައިދިނީތީ، ޝައިމަން، ހިތާހިތުން މާތްﷲ ގެ ޙަޟްރަތަށް ޝުކުރުވެރިވިއެވެ.

********************

 

“މިޝް…. މެންދުރުގެ އެންމެ އަވިގަދަ ގަޑީގައި މިތަނަށް އަންނާށޭ ތި ބުނީ، އަނެއްކާ ބޮޑު ކަމެއްވީތަ…؟؟؟؟؟ ދެލޯފުޅާ ހާދަހާ ހޫނުގަދައޭ….” ރަށުގެ ދެކުނުފަރާތުގައި ހުންނަ ބޮޑު ނިކަގަސްދޮށުގައި މަޑުކޮށްލި އިޔާޒް، އޭނާގެ ގަމީސް، ގަޔާއި ދުރުކޮށްލުމަށްފަހު، ތަޅުވާލީ ގައިގައި ތަތްލަވާފައި އޮތުމުންނެވެ.  އޭނާ ހީވަނީ ގަޔަށް ފެންއަޅައިގެން އައިސް ހުރިހެންނެވެ. ގަމީހުގެ ބޮޑުބައެއް ވަނީ ހޫނު ގަދަކަމުން ތެމި ފޯވެފައެވެ.

 

“އަހަރެން ވަރަށް ބޮޑުކަމަކު ކިޔަން….” އިޔާޒްގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ބަލަން ހުރެފައި މިޝްޔާ ބުނެލިއެވެ.

 

“އަނެއްކާ ކޮން ކޮންކަހަލަ ކަމަކު ކިޔަން ތި އުޅެނީ…. ހެހެހެ….. މިޝް ވިއްޔަ…. އަހަންނަށް ކުރެވޭވަރުގެ ކަމެއް ވިއްޔާ ހަމަގައިމުވެސް ކޮށްދޭނަން…. މެންދުރުގެ އެންމެ ހޫނުގަދަ ގަޑީގައި މި ތަނަށް އަންނާށޭ ބުނާނީ ޔަޤީނުންވެސް ވަރަށް ބޮޑު ކަމަކު ކިޔަންހެން ހީވަނީ…..” މިޝްޔާގެ މޫނުމަތީގެ ކުލަވަރުތަކުން ދައްކަން އެ އުޅެނީ ބޮޑު ވާހަކައެއްހެން ހީވުމުން، އިޔާޒްގެ ހިތުގައި، މިޝްޔާ ދައްކަން އުޅޭ ވާހަކައެއް އަޑު އަހާލުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ބޮޑުވިއެވެ. މިޝްޔާ އެންމެ ވަގުތުކޮޅެއްވެސް ބޭކާރު ނުކޮށް، މިއަދު ބަނދަރުމަތީ ހިނގި ހާދިސާ އިޔާޒަށް ކިޔައިދިނެވެ.

 

“އަސްލުވެސްތަ….؟؟؟ ހަމަ އެހާ ވައްތަރުތަ….؟؟؟ އެހެންވިއްޔާ ތިވާނީ ހަމަ ޒީކަށް…. އަހަރެންވަރު ނުވިޔަސް ނިކަން ލާނެއް ސޮރެއް އެއީ….. ތިވާނީ އޭނަ ސަމާސަ ކުރަނީ ކަމަށް…..” މިޝްޔާ އެ ވާހަކަތައް ކިޔައިދިނުމުން، މަޖާވެލާފައި އިޔާޒް ބުނެލިއެވެ.

 

“އަހަންނަށްވެސް އެނގޭ ޒީކްއަކީ ސަމާސަ ބޮޑު މީހެއްކަން…. އެކަމަކު، މިއަދު އޭނަ ހުރީ ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް… އަހަރެމެންނަށް ބަލަން ހުރި ގޮތުން ބައެއް ފަހަރު ހީވެ، އޭނައަށް އަހަރެމެން ނޭނގޭހެންވެސް… ދެން ނޭނގެ….. އެކަމަކު އަހަރެންގެ ހިތް ބުނަނީ އެއީ ހަމަ ޒީކް އޭ….. އަޅެ، އޭނައަށް ފާރަލައިގެން ނަމަވެސް އޭނާގެ ޙަޤީގަތް ހޯދައިދީބަލަ…. އަހަންނަކަށް ނުވިސްނުނު، މި ކަމުގައި އެހީއަށް އެދޭނީ ކާކުގެ ފަރާތުންކަމެއްވެސް…. ދޮންބެވެސް އުޅެނީ ވަރަށް ބުރަކޮށް…. ދޮންބެއަށް އުނދަގޫ ކުރާހިތެއް ނެތް…. އެހެން ނޫނަސް، އެންމެ ފަސޭހައިން މިކަން ވާނީވެސް އިޔާއަށްހެން ހީވާތީ، އިޔާގެ ގާތަށް މިއައީ…..” އަތުގެ އިނގިލިތަކާ ކުޅެލަމުން، މިޝްޔާ ބުނެލިއެވެ. އޭނާގެ ޙަރަކާތްތަކުންވެސް ހިތް އަވަސްވެފައި ހުރިވަރު ހާމަކޮށްދެއެވެ.

 

“ވަރަށް ބަރާބަރު…. މިޝްއަށްވެސް އެނގެއޭ ދޯ އަހަރެން މޮޅުކަން…. ހާސްނުވޭ…. އަހަރެން އޭނާގެ ޙަޤީގަތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހަމަ މިއަދު ފަށާނަން…” ގަމީހުގެ ގިރުއާން ކޮޅަށްޖަހާލަމުން، ފޮނިވެލާފައި އިޔާޒް ބުނެލިއެވެ. އިޔާޒް މި ކުރިކަމަކުން، ކިތަންމެ ހާސްވެފައި ހުރިނަމަވެސް މިޝްޔާގެ ގާތަށް ހިނިއައެވެ.

 

“އެކަމަކު، އެންމެ ފުރަތަމަ ޖެހޭނީ ތިބުނާ ރާހިލެއް ހޯދާކަންނު…..” ކުޑަކޮށް ބޯ ކަހާލަމުން އިޔާޒް، މިހެން ބުނެލީ ކުއްލިއަކަށް އެކަން ހަނދާންވުމުންނެވެ.

 

“ހަމަ ތިހެން ނުބުނެގެން ކަންނޭނގެ…. އޭނަ އެބައާދެ އިޔާގެ ފަހަތުން…..” ކުޑަ ގޯޅިއަކުން އެ މަގަށް ލަނބާލި ރާހިލާއި، ޒިއާދު ފެނުމުން މިޝްޔާ މަޑުމަޑުން ބުނެލިއެވެ. އިޔާޒް ފަހަތަށް އެނބުރި ބަލާލީ ރާހިލް ދެކެލުމަށެވެ. ރާހިލް ފެނުމާއިއެކު، އޭނާއަށްވެސް ދެ ލޯ ބޮޑުކޮށްގެން ބަލަން ހުރެވުނީ ޒިކާނާއި ވައްތަރުކަމުންނެވެ.

 

“މިޝް ތި އުޅެނީ ކޮންކަމަކާ ޝައްކުވެގެން… އަހަންނަށް ހަމަ ޔަޤީން އެއީ ޒީކްކަން…..” އިރުކޮޅަކު ހައިރާންވެ، އަނގަހުޅުވިފައި ހުރިނަމަވެސް ވަރަށް ހަމަޖެހިލަމުން، މަޖާވެލާފައި އިޔާޒް ބުނެލިއެވެ.

 

“އިޔާ ޕްލީޒް…. މީ ސަމާސާ ކުރާ ކަހަލަ ވަގުތެއް ނޫން…..  ބަލާބަލަ… އޭނަ އެ ހުރީވެސް ޕޮލިސް ޔުނިފޯމްގަ…” އެވަގުތުވެސް އިޔާޒް މަޖާވެލުމުން މިޝްޔާއަށް ކަމަކު ނުދިޔައެވެ.

 

“އޯކޭ…. އަހަރެން މިވަގުތު ސަމާސައެއް ނުކުރާނަން…. އަސްލުވެސް ދޯ…. އެއީ ޒީކްނަމަ ކީއްވެ ޕޮލިސް ޔުނިފޯމްގަ ހުންނަންވީ…؟؟؟؟ އެކަމަކު ހާދަހާ ވައްތަރޭ ދޯ…. ހިނގުމުގައިވެސް އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތް….. އެކަމަކު، އެންމެ ފަހުން ޒީކް ރަށަށް އައިއްސަ ދިޔައިރު ހުރިވަރަށްވުރެ، ހަށިގަނޑު ވަރުގަދަ ދޯ…. ހީވަނީ ހަމަ ކުރީގެ ޒީކްހެން… އެކަމަކު ޕޮލިސް ޔުނިފޯމްގަ ހުރެފައި، މިޝްމެން ފެނުނީމަ ދަންނަކަމަށްވެސް ނުހެދީމަ ދޯ….. އަހަންނަކަށްވެސް ނޭނގެ މިހާރު ގޮތެއް ނިންމާކަށް… ބައެއްފަހަރު ހީވެ ޒީކްއެއް ނޫނޭވެސް…. ހުރެބަލަ ޔަޤީންކޮށްލީމަ އެނގޭނީ….” ސަމާސާ ގޮތްގަނޑު އެއްފަރާތްކޮށްލަމުން، އިޔާޒް މިހެން ބުނެލީ،  އެ ދިމާއަށް ހިނގާފައި އައި ރާހިލްމެންނަށް ބަލާލަމުންނެވެ. ރާހިލް އެ މަގަށް އެޅީއްސުރެ، މިޝްޔާގެ ނަޒަރު، ރާހިލް ނޫން އެހެން ދިމާއަކަށް ނުދެއެވެ. އިރުއިރުކޮޅާ ރާހިލް، މިޝްޔާއަށް ބަލާލާކަންވެސް އޭނާއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނީ އެހެންވެއެވެ.

********************

 

“ރާހިލް ހާދަ ކާމިޔާބޭ ދޯ….” މިޝްޔާމެން ފަސްދީ ދިއުމުން ޒިއާދު ބުނެލިއެވެ.

“އެއީ ކީއްވެ… އަހަރެން ކާމިޔާބޭ ތި ބުނީ….؟؟؟؟” ޒިއާދު އެހެން ބުނުމުން ރާހިލްގެ ގާތަށް ހިނިއައެވެ.

“އަދި ތި އުޅެނީ މިރަށަށް ފޭބިތާ ސައްވީސް ގަޑިއިރު ހަމަ ނުވެ….. އެހާ އަވަހަށް އަންހެން ކުދިންގެ ނަޒަރުތައް ސީދާވާން ފަށައިފި… ގައިމު އަހަރެންވެސް މިރަށަށް އައިފަހުން މިހާރު އެއްމަސްވެއްޖެ…. އެކަމަކު، އެކަހަލަ ތޫނު ނަޒަރުން އަހަންނަށް ބަލާލާނެ ކުއްޖަކު ނުވޭ…. އެއީ، ބަނދަރުމަތީގަވެސް ރާހިލްގެ ގާތުގައި ތިބި ދެ ކުދިންގެ ތެރެއިން ކުއްޖެއް ދޯ….. އަނެއްކާ ތި ދެމީހުން ކުރިންވެސް ކަމެއްތަ….؟؟؟؟” ފަސް އެނބުރި މިޝްޔާއަށް ބަލާލަމުން، ޒިއާދު މިހެން ބުނުމުން ރާހިލް ލުއިގޮތަކަށް ހީލިއެވެ. އެހެނަސް އޭނާ ޒިއާދުގެ އެއްވެސް ސުވާލަކަށް ޖަވާބެއް ނުދެއެވެ.

********************

 

ޔަލްވީއަށް ފާރަލަމުންދާ، ގޮތް ނޭނގޭ ޒުވާނާގެ ސަބަބުން ޝައުންގެ ހިތަށް ނުތަނަވަސްކަން ވެރިވެފައިވެއެވެ. ކިޔެވުމުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރުމަށްފަހު، ދެން ލިބޭ ހުސް ވަގުތުތައް އޭނާ ހޭދަކުރަނީ ޔަލްވީމެންގޭ ދޮށުގައެވެ. ޔަލްވީއަށް ނުރައްކާތެރިކަމެއް ކުރިމަތިވެދާނެތީ، އެހެން މީހަކަށް ޝައްކު ނުވާނެހެން، ފާރަވެރިވެގެން ހުންނަނީއެވެ.

 

އާދައިގެ މަތިން މިއަދުވެސް ހަވީރުގެ ހިތްފަސޭހަ ވަގުތު، ޔަލްވީގެ އެކުވެރިންނާއިއެކު، އޭނާ ހިނގާލަން ދާން ނުކުތުމުން ޝައުން އެމީހުނަށް ފާރަލަމުން ފަހަތަށް ދިޔައެވެ. އެ ކުދިން ހިނގަމުން ދިޔައީ، ރަށް ބޮޑުކުރުމަށް ހިއްކާފައިވާ ޞަރަޙައްދަށެވެ. އެހެން ދުވަސް ދުވަހާ ޚިލާފަށް މިއަދު އެ ސަރަޙައްދުން، އެ ކުދިން ފިޔަވައި އިތުރު ބަޔަކު ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ހަތަރު ކުދިން އެކުގައި ހިނގާފައި ދިޔަނަމަވެސް ޔަލްވީ ހުއްޓުނީ، އެތާ ހުރި ގަހެއްގައި އަޅާފައި އިން ދަނބުކުލައިގެ ކުޑަކުޑަ މަލެއް ފެނުމުންނެވެ. އޮލަ ވާހަކައިގައި ތިބި އޭނާގެ އެކުވެރިންނަށް އޭނާ މަޑުކުރިކަމެއް ނޭގެއެވެ. އެހެންކަމުން އެ ކުދިން އެ ތިބިގޮތަށް ކުރިއަށް ދިޔައެވެ. ޔަލްވީ ގުދުވެލަމުން އެ ގަހުގައި އަޅާފައި އިން މާ ބިނދެލިއެވެ. އިއްތިފާގުން ޔަލްވީއަށް މަޑުކޮށްލެވުނީ، އެހިސާބުގައި ހަދަން ފަށާފައިހުރި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ހުރި ދިމާލުގައެވެ.

 

ކުއްލިއަކަށް އޭނާގެ ދެ ލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައީ، މީހަކު އޭނާގެ އަނގަމަތީ އަތް އެޅުމުންނެވެ. ވިސްނާލާނެ ފުރުޞަތެއް ނުލިބި އުޅެނިކޮށް، އެ މީހަކު ގަދަކަމުން އޭނާ ގެންގޮސް ވެއްދީ ހަދަން ފަށާފައި ހުރި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކަށެވެ. ޔަލްވީއަށް ފާރަލާން ދުރުގައި ފިލާ އޮތް ޝައުނަށް މި މަންޒަރު ފެނުމުން ދުއްވައިގަނެވުނުގޮތްވެސް ނޭނގުނެވެ.

 

ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ ތެރެއަށް ވަދެވުމުން، އެ މީހާ، ޔަލްވީ ބިންމައްޗަށް ކޮއްޕާލިއެވެ. ކުރިމަތީގައި ހުރި މީހާ ފެނުމުން، ޔަލްވީގެ ހިތް ބާރު ބާރަށް ތެޅެންފެށީ، އޭނާގެ ނުރައްކާތެރި ބެލުންތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. ސަލާމަތަށް އެދި ހަޅޭލަވައިގަތް ވަގުތު، އެ މީހާ ނުލަފާ ވައްތަރަކަށް ހީލަމުން، ބަނޑުހައިވެފައިވާ ސިންގާއެއްހެން ޔަލްވީގެ ގައިމައްޗަށް ޖެހިގަތެވެ.

 

ޝިއުރީމެންގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ހުއްޓުން އެރީ ޔަލްވީގެ ހަޅޭކުގެ އަޑުންނެވެ. ޔަލްވީ އެތާނގައި ނެތްކަން އެނގުނީވެސް ފަސްއެނބުރި ބަލާލެވުމުންނެވެ. ތިން ކުދިން އެކުގައިކަހަލަ ގޮތަކަށް ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކާއި ދިމާއަށް ދުއްވައިގަތީ، އަޑު އައީ އެދިމާއިން ކަމަށް ވާތީއެވެ.

 

ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކަށް ވަން ޝައުނަށް ފެނުނު މަންޒަރުން، ރުޅިގަދަވެގެން ގޮސް ދެ އަތް މުށްކަވާލެވުނެވެ. ޔަލްވީގެ ގައިމަތީ އެ އޮތީ އޭނާއަށް ފާރަލާ ޒުވާނާއެވެ. ޝައުން، އެ ދިޔަ ބާރުމިނުގައި ގޮސް ޔަލްވީގެ ގައިމަތީ އޮތް މީހާގެ އަތުގައި ހިފައި، ނަގައި ކޮށްޕާލިއެވެ. އޭނާގެ ގާތަށް އައިސްފައިވާ ރުޅިން، އަތުން ފައިން ގޯހެއް ހަދަން ފަސްޖެހޭނެހެންވެސް ހިޔެއް ނުވެއެވެ. އޭނާ  ހުރީ އެހާވެސް ރުޅިގަދަވެފައެވެ.

 

ޝައުން ކޮށްޕާލުމުން އެމީހާގޮސް ޖެހުނީ އެތާ އެއްކޮށްފައިހުރި އޮލަ ގާތަކެއް މައްޗަށެވެ. ޖެހުނުކަމެއް ނޭނގެ ތެދުވެ، ދުއްވައިގަތީ، އެ ތަނުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައެވެ. އެހެނަސް، އެ މީހާގެ ނަޞީބު ދެރަކަމުން ގޮސް ހުއްޓެވުނީ އެ ތަނަށް ވަންނަން އައި ޝިއުރީމެންގެ ކުރިމައްޗަށެވެ. އެތެރެއަށް ނަޒަރު ހިންގާލުމާއިއެކީ، ތިންކުދިންނަށް ދެ ލޯ ބޮޑުކޮށްލެވުނީ، ފާރު ކައިރީގައި ދެ އަތް މެޔާލާއި ބޮނޑިކޮށްލައިގެން ރޮވިފައި އިން ޔަލްވީ ފެނުމުންނެވެ. އެ ކުދިންނަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ވީގޮތް ރޭކާލުމުން ރުޅިއައިސްފައި ތިބެ، އެ މީހާއަށް ނުދެވޭނެހެން ދޮރުމަތި ބައްދާލިއެވެ. މި މަންޒަރު ފެނުމުން ޝައުނަށް ލިބުނީ އިތުރު ހިތްވަރެކެވެ. އެ ދިޔަގޮތަށް ގޮސް ހިފީ އެ މީހާގެ ޓީޝާޓުގެ ކަރުވަޅުގައެވެ. އެއަށްފަހު، އެ މީހާގެ މޫނުމަތީ ޖެހި ބާރުގަދަ އެތިފަހަރުން، ތަދުވީވަރުން އެމީހާ ވެއްޓުނީ ބިންމައްޗަށެވެ. މި މަންޒަރު ބަލަން ތިބެފައި ޝިއުރީމެން ދިޔައީ ޔަލްވީގެ ގާތަށެވެ.

 

“ހުރި ނުބައިކަން…. އަހަންނަށް އެނގެއޭ ކަލޭ ޔާލްއަށް ފާރަލާތާ ދުވަސްގަނޑެއް ވެއްޖެކަން…. ޝައިމަންމެންގެ ކައިވެނީގެ ޙަފްލާ އޮތް ރޭ، އެ ފަޅުގެއަށް އޭނަ ވެއްދީވެސް ހަމަ ކަލެއެއްނު….. ކަލޭގެ ބުރަކަށީގައި މިހިރަ ލަކުނު އެ ކަމަށް ހެކިވޭ….” އެ މީހާގެ ޓީޝާޓް ގަދަކަމުން މައްޗަށް ކަހާލައިގެންހުރެ، އޭނާގެ ބުރަކަށީގައި ހުރި ލަކުނަށް އިޝާރާތްކުރަމުން، ޝައުން ބުނެލިއެވެ.

 

“ކަލެއަށް ވާނެކަމެއް ތި ވީ….. ދެން ޔާލްގެ ގައިގައި އިނގިލިކުރިވެސް ޖައްސާ ނުލެވޭނެ…. އަހަރެން މި ގުޅަނީ ޕޮލިހުންނަށް…” ޖީބުން ފޯނު ނަގައި ފިއްތަކަށް އޮބަމުން ރުޅިއައިސްފައި ހުރި ޝައުން އިއްވާލިއެވެ.

 

“ޕޮލިހަށް ގުޅާފިއްޔާ އަހަންނާ އެކީ ޝައުންގެ ދައްތައާއި ލޯބިވެރިޔާވެސް ފޮނުވަން ޖެހޭނެ…. ހެޔޮނުވާނެ…. ޕޮލިހަށް ނުގުޅާ…..” ޝައުންގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓާލަމުން، އެ މީހާ، ބުނެލި އެއްޗަކުން ޝައުންގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ހުއްޓުން އެރިއެވެ. އޭނާގެ އަތުގައި އޮތް ފޯނުވެސް ބިން މައްޗަށް ވެއްޓުނެވެ. ޝިއުރީމެންނަށްވެސް އެ މީހާ އެހެން ބުނި އަޑު އިވުމުން، އެ ކުދިންނަށްވެސް އެ މީހާއާއި ދިމާއަށް ބަލާލެވުނީ ސުވާލުގެ ނަޒަރަކުންނެވެ.

 

“ކީކޭ ތިބުނީ…..؟؟؟؟” އެމީހާގެ ޓީޝާޓުގެ ކަރުވަޅާއި ދިމާލުން އަތަށް ބޮނޑިކޮށްލުމަށްފަހު، ޝައުން އަހާލީ ވަރަށްވެސް ބާރަށެވެ.

 

“ޝައުނަށް އަހަރެންގެ އަޑު އިވުނީ ހަމަ ރަނގަޅަށް…. އަހަރެން މި ހުރިހާ ކަމެއް މި ކުރަނީ އެ މީހުންގެ ބުނުމަށް…. އެރޭވެސް…. މިއަދުވެސް…. ޤަބޫލުނުކުރަންޏާ މި އޮތީ ހެކި…..” އެ މީހާވެސް އެންމެ ތަންފުކެއްވެސް އަޑު މަޑެއް ނޫނެވެ. ޖީންސްގެ ޖީބުން ފޯނު ނަގައި، އޭގައި ރައްކާ ކޮށްފައި އޮތް ރިކޯޑިންގއެއް އިއްވާލުމުން، ޝައުނަށް އެ މީހާގެ ޓީޝާޓުން ދޫކޮށްލެވުނެވެ. އަދި ހައިރާންވެފައިހުރެ، ޔަލްވީއަށް ބަލާލެވުނެވެ. އެ ރިކޯޑިންގ އަޑު އިވުމުން، ރޮމުން ދިޔަ ޔަލްވީގެ ޙަރަކާތްތަކަށްވެސް ހުއްޓުން އެރިއެވެ. ޝިއުރީމެންވެސް ތިބީ ހައިރާންވެ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައެވެ. އީޝާމެން ޔަލްވީދެކެ އެހާ ރުޅިއައިނަމަވެސް، އެފަދަ ދަށު ދަރަޖައަކަށް ވެއްޓިދާނެކަމަށް، އެ ކުދިން ހިއެއް ނުކުރެއެވެ.

 

“އަހަރެން ޕޮލިހަށް ގެންގޮއްސިއްޔާ، ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް މި ރިކޯޑިންގ ޕޮލިހުންގެ އަތް ދަށުވާނެ….. އޭރުން ދެން ވާނެގޮތް އެނގެއެއްނު…..” ޝައުނަށް ބަލަން ހުރެ އެ މީހާ ބުނެލިއެވެ.

 

“ރިކޯޑިންގައިވެސް އަޑު އިވުނުހެން އަހަރެން ބޭނުންވީ ފައިސާ…. ޔަލްވީއެއް ނޫން…. އަންހެން ކުއްޖެއްގެ އިއްފަތްތެރިކަންވީމަ، އެކަން ނުކޮށްދޭންވެސް އަހަރެން ވަރަށް އުޅުނިން… އެކަމަކު، އެ މީހުން އެހާ ބޮޑު އަގެއް ދޭނަމޭ ބުނީމަ، އަހަރެންގެ މަޖުބޫރީ ޙާލަތަށްޓަކައި އަހަރެން އެއްބަސްވީ…. އަހަންނަށް މާފުކުރޭ….” ޔަލްވީގެ ކުރިމަތީ ހުއްޓިލަމުން، އެ މީހާ މާފަށް އެދުނީ އިސްޖަހާލައިގެން ހުރެއެވެ.

 

“ފައިސާއަށްޓަކައި އަންހެންކުއްޖެއްގެ އިއްފަތްތެރިކަން ނަގާލާކަށްވެސް ކަލޭ ފަހެއް ނުޖެހޭ ދޯ… ޗީ… ކަލޭގެ ދައްތައަކަށް ނޫނީ ކޮއްކޮއަކަށް އެފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖިއްޔާ ކަލޭ ދެރައެއް ނުވާނެތަ…..؟؟؟؟ ޝައުންގެ ދައްތައާއި، ލޯބިވެރިޔާ ދިފާޢުކުރަން ޝައުން ޕޮލިހަށް ނުގުޅިޔަސް އަހަރެން ގުޅާނަން….” މިހެން ބުނެފައި ޝިއުރީ ފޯން ނެގީ ޕޮލިހަށް ގުޅުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ހުއްޓުވީ ޔަލްވީއެވެ.

“ޝިއު…. މި ކަންތައް ބޮޑު ނުކުރޭ… ރަށުގައި އަޑު ފެތުރޭނީ މާ ގޯސްކޮށް…. ވީ ކަމެއް ވީ… އަހަރެންގެ މަންމައާއި ހަމައަށް އަޑު ގޮސްފިއްޔާ ނޭނގެ މަންމައަށް ވާނެ ގޮތެއްވެސް…. އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫން އިތުރަށް އަހަންނާއި ހެދި މަންމަ ދެރަވެގެން އުޅޭކަށް….” ޝިއުރީގެ މޫނަށް ބަލާލަމުން، ޔަލްވީ، މިހެން ބުނުމުން ޝިއުރީއަށް ދެފަރާތަށް ބޯ ހޫރާލެވުނީ ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެންނެވެ.

 

“ޔަލްވީ… ޕްލީޒް އަހަންނަށް މާފުކޮށްދީ…. އަހަރެން ދެން އެކަހަލަ ވިޔާނުދާކަމެއް ނުކުރާނަން…” އެ މީހާ އަނެއްކާވެސް ދެރަވެލާފައި މަޢާފަށް އެދުމުން ޔަލްވީ އެ މީހާއަށް މާފުކުރިއެވެ. އަދި އިތުރު އެހެން އަންހެން ކުއްޖަކަށް އެފަދަ ކަމެއް ނުކުރުމަށް އެ މީހާ ލައްވާ ހުވާ ކުރިވިއެވެ. ޔަލްވީގެ މާފު ލިބުމުން، ޝުކުރު އަދާކުރުމަށްފަހު، އެންމެ ހިނދުކޮޅަކުވެސް އެތާ މަޑުނުކޮށް އެ މީހާ ދިޔައީއެވެ. ޔަލްވީވެސް ޝިއުރީމެންނާއިއެކު، އެ ތަނުން ނުކުންނަން ދިޔައެވެ. އޭރުވެސް ޝައުން އެތާ އެތެރޭގައި ހުއްޓުން އަރާފައި ހުރީއެވެ.

 

“ޔާލް……” ޔަލްވީގެ އިތުރުން ޝިއުރީމެންވެސް ހުއްޓުނީ ޝައުންގެ އަޑުންނެވެ. ޝިއުރީމެން ފަހަތް ބަލާލިނަމަވެސް، ޔަލްވީ، އެ ހުރި ފިޔަވަޅުމަތީ ގުޑިވެސް ނުލާ ހުރީއެވެ. ޔަލްވީ ބަލާ ނުލުމުން، ޝައުންގޮސް މަޑުކޮށްލީ ޔަލްވީގެ ކުރިމަތީގައެވެ.

 

“ޔާލް…. އަހަންނާ ގުޅުންހުރި ބައެއްގެ ސަބަބުން ޔާލްއަށް ތި ހާލު ޖެހުނީމަ، އަހަރެން ވަރަށް ދެރަވެއްޖެ…. އެ މީހުންގެ ކިބައިން އަހަރެން މާފަށް އެދެން….” ޔަލްވީގެ ދެ އަތްތިލާގައި، ހިފާލަމުން ޝައުން ބުނެލިއެވެ. ޔަލްވީ، ޝައުންގެ އަތުތެރޭގައިވާ އޭނާގެ އަތް ދަމައިގަތެވެ. ޔަލްވީ ދެން ކޮށްލި ކަމަކުން އެތާ ތިބި އެންމެނަށް ސިހުން ލިބިގެންދިޔައިރު، އެ ކުދިން ތިބީ ބުނާނެ އެއްޗެއްވެސް ނޭނގި ބަސްހުއްޓިފައެވެ.

ނުނިމޭ

28

82 Comments

 1. Eemyaa

  September 22, 2017 at 5:36 pm

  Assalaam Alaikum 🙂
  hurihaa kudhinnah ves mi bai kamudhaane kamah heekuran 🙂
  rangalhu kuran jehey than than faahaga kohlaidhinumakee eem ge v bodu edhumeh ..
  Have a nice day TGC Love u all 🙂

 2. mal

  September 22, 2017 at 5:37 pm

  Me 1st tha.. adhi nuvx kiyan… kiyaafa comment kohlaanan?☺

  • Eemyaa

   September 22, 2017 at 6:16 pm

   Yes mal ah first libuny ☺

 3. mal

  September 22, 2017 at 5:39 pm

  Me 1st tha eem

 4. mal

  September 22, 2017 at 5:55 pm

  V rythi eem… ? loved it.. shaun anehkaa kyh baa e kury… next part knirakun eem

  • Eemyaa

   September 22, 2017 at 6:20 pm

   Thanks mal ☺ lets see ?
   Next part on Sunday ☺☺

 5. mal

  September 22, 2017 at 5:57 pm

  Nice… knirakjn nexg part eem… shahn e kuri kameh balaa hiy eba vey???

  • Eemyaa

   September 22, 2017 at 6:23 pm

   Dear, Shaun eh nun kameh kury.. Yaal e kuri kameh kury ..
   Hehe e kameh balaalan jeheyny next bayah inthizaar kohlan ???

  • mal

   September 22, 2017 at 9:56 pm

   Ebunaahn yaal ey dhw e kameh kury… hug eh kaneyge.. hihi

  • Eemyaa

   September 22, 2017 at 10:19 pm

   Hehe lets see ???

 6. mal

  September 22, 2017 at 5:59 pm

  Comment eh nudhahkaa? why??

 7. Ram

  September 22, 2017 at 6:01 pm

  E jehy dww shaun moonuga.. dhn ishaa aa shaun rulhi vaany.. yayyy… btw e hama zikaan dww or raahil.. hehe.. lets see.. bodah hyvany memory gaayabu veehen ? waiting waiting..

  • Eemyaa

   September 22, 2017 at 6:26 pm

   Hehe lets see ?
   ?

 8. mal

  September 22, 2017 at 6:06 pm

  Comment koh koh varubali vejje.. ekamu ehme comment eh mal akah nuhahka fonhvu kamakah?

  • Eemyaa

   September 22, 2017 at 6:28 pm

   Aww mal
   A e eyru approve nuvaathee kannee nudhakkany dw..
   Nw eba huri mal ge comments fennan ☺

 9. Snowy

  September 22, 2017 at 6:20 pm

  Nyc …….yalvy shaun ge koluga jehybaaa ☺waiting for nxt part☺

  • Eemyaa

   September 22, 2017 at 6:29 pm

   Thanks dear ☺☺
   Next part on Sunday ?

 10. Sha in

  September 22, 2017 at 6:26 pm

  Dhn v hindi drama thakaa ehgoiyh…v foohi…

  • Eemyaa

   September 22, 2017 at 6:34 pm

   Sha, Kn gothakun mi story hindhi drama aka vahtharu v?? Bunelaidhiniyya v rangalhu
   Nd eem bunelan beynun mi story aky evves ehcheh balaigen liyefa in vaahaka eh nun.. mi hama hageegee haadhisaa thakehge mahchah binaakoh liyefa in hiyaalee vaahaka eh.. ☺☺

 11. Reen

  September 22, 2017 at 6:36 pm

  No nujahaane e ah vure yaal maa loabivey shun dheke

  • Eemyaa

   September 22, 2017 at 8:01 pm

   Hehe lets see dw ?
   Hama gaimuves yaal v loabi vey shaun dheke dw Reen ☺

 12. song joong ki..KOREAN

  September 22, 2017 at 6:38 pm

  ahdhiyyyoo, e jehy shaun ge koamathyga.. varah habeys ingey mi partvx.. eesha dhen bodu varu ingeythee.. eeem nikan rangalhu landeh dhebala e eeshaa ah. waiting..nxt part avs kohdhehchey.. ly

  • Eemyaa

   September 22, 2017 at 8:03 pm

   Thanks Song ☺
   Hehe thikama visnaalaanan ?
   Yeah i’ll try ly too dear ???

 13. Coco

  September 22, 2017 at 7:30 pm

  E eesha dheke v foohi vey hhhuuuh ei hama zeek dhw

  • Eemyaa

   September 22, 2017 at 8:03 pm

   Hehe lets see dw Coco ??

 14. mal

  September 22, 2017 at 7:32 pm

  Hama habeys story eh mee ???

  • Eemyaa

   September 22, 2017 at 8:04 pm

   Thanks mal ☺☺☺

 15. click a shot ?

  September 22, 2017 at 7:40 pm

  Alhey mifaharuves first hoadhan ulheulhe nuhoadhun..so sad..but I think I got second..mi part ves hama obiness to max..

  • Eemyaa

   September 22, 2017 at 8:07 pm

   Awwww ? dnt be sad dear..
   Thanks a lot click dear ☺☺☺

  • click a shot ?

   September 22, 2017 at 8:27 pm

   Oops sorry I thought that I got second…actually comment lahunupvaathy neynguny…??

  • Eemyaa

   September 22, 2017 at 9:18 pm

   Thts nt a problem dear
   Dnt b sorry ☺

  • click a shot ?

   September 23, 2017 at 9:52 pm

   kon irakun next part up vaany..maybe i could make a try??

  • Eemyaa

   September 24, 2017 at 9:29 am

   Around 4 haairu ☺

  • Eemyaa

   September 24, 2017 at 3:03 pm

   Sorry click n all ?
   4 ga vaahaka up kureveyne henneh eem akah hiyeh nuve

   Adhives offyhun nunikumevigen mi ulheny

   Eem ah v enme avahakah vaahaka up kohla dheynan In Sha Allah

  • click a shot ?

   September 24, 2017 at 7:58 pm

   Up kohlumuge kurin angaalachey ??

  • Eemyaa

   September 24, 2017 at 10:40 pm

   Sorry dear ?
   Up kohli fahun comment mi fenuny ??

  • click a shot ?

   September 25, 2017 at 7:40 pm

   It’s okay eem dear…❤️?

 16. khajja

  September 22, 2017 at 8:01 pm

  Wow masha allah v v v awsome stry?? whn nxt prt can’t wait avakolladhybala, yal thijehy shaunge moonumathyga dhw ekam eyna kyththa kuraany?aee eyna ah engigenves kurikamennoonennu gaimuves eynayah engun nama ves thikan viyakanudhinyhennu dhw mihaaruves yaal ge hashifaaraveri eggothah eynaehunnany emmenavves sirrun ekamuves thihiry kanthah kurigoiy ?? shaun bunefi dhw thimanna faaralaathaa masdhuvas vejje ey so sad?? stry hama vv habeys yaal n shaun gulhuvaathi n zikaan ge kanthakuga hama hyvany memory loss vefa hen insha allah ekanves rangalhu gothegga hamajeheyne kamah mibalany ly???❤❤❤❤???????? ?

  • Eemyaa

   September 22, 2017 at 9:47 pm

   Thanks khajja ☺☺
   Next part on Sunday In Sha Allah ?
   Hehe lets see dw ??
   Hee nukuraa gothakah ves kanthah koffaane ey dw khajja ??
   Hehe ekan ves vegen dhaa gotheh balaalamaa dww ??
   Thanka a lott dear khajja
   Ly too ???

 17. Shiya

  September 22, 2017 at 8:22 pm

  Alhey knme duvahak mivaahaka genes deveykah nehtha dear v inthixaaru kurevey vaahakaeh mee v nice keep it up n baakee kirhah part ebaoytha ehaa avahah nunimmathi ingey

  • Eemyaa

   September 22, 2017 at 9:52 pm

   Yeah, shiyaa knme dhuvahaku genesdhen v undhaguvaane eem ah.. heekuran understand vaane kamah ☺
   Thanks a loty shiyaa ☺☺☺
   Adhi neyge kithah parts kameh bt story adhi hama kuriah othy ??? v ufaavey ehaa kiyaa hithun mi story kiyaalaathy ☺☺
   Dhn v ufaavaane rangalhu kuran jehey baithah ves bunelai dhiniyyaa ?

 18. Boabi

  September 22, 2017 at 8:52 pm

  Are you from laamu?
  Story is awsome

  • Eemyaa

   September 22, 2017 at 9:54 pm

   No Boabi
   Hehe Thanks dear ☺☺☺

 19. mai

  September 22, 2017 at 8:54 pm

  woooow!!!! cant wait read the next episod… eem u r the best… love ya :*

  • Eemyaa

   September 22, 2017 at 9:55 pm

   Thanks a lottt mai ☺☺☺
   Aww ??? ly too dear

 20. Aikko

  September 22, 2017 at 9:33 pm

  yaal please shaun kanfaiy mathy nujahaathi. puleeeeeeeezu. I think she will hug him. eem puleeez yaal shaun ah hug dheygothah hadhaa.. ehn noony anekka dhemeehun dhuru vaany 🙁 🙁 🙁

  • Eemyaa

   September 22, 2017 at 9:57 pm

   Hehe vaa gotheh balaalamaa dw dear ??

 21. Aisha

  September 22, 2017 at 9:42 pm

  Wow…its really very nice

  • Eemyaa

   September 22, 2017 at 9:57 pm

   Thanks Aisha ☺☺☺

 22. Yaan

  September 22, 2017 at 9:43 pm

  Yaal e bahdhaalee kanneyge dhw Shaun gaiga.. Dhen amilla ah dhemihunnah buneveynee I love u.. Yeyyyyyy.. If it happens like that I’ll be like yayyy.. Hehe.. ?BTW story hama supperb as always.. And love u eem..?❤❤

  • Eemyaa

   September 22, 2017 at 10:00 pm

   Hehe yaal e kuri kameh balaalan inthizaar kohlamaa dw ?
   Thanks dear Yaan ☺☺☺
   Ly too dear ???

 23. Sidhu

  September 22, 2017 at 9:53 pm

  Ohhhhh obiness 2tha maxx

  • Eemyaa

   September 22, 2017 at 10:01 pm

   Thanks Sidhu ☺☺☺

 24. reader

  September 22, 2017 at 10:09 pm

  Ei kaakutha?
  Anekkaa Yalvee Shaun ge koamathyga jehyky noonbaa?

  • Eemyaa

   September 22, 2017 at 10:17 pm

   Lets see dw reader ???

 25. Lammi ?

  September 22, 2017 at 10:17 pm

  Masha Allah ❤
  So interesting…
  Emme excite waa hisaabunn Eem thi nimmaaly ?
  Dhen waane gothakaa dheytherey mihaaru ves visney eba.
  Kehmadhu vefa mi hunnany next part nukunnaane dhuwahakah…
  Please thannkolheh awass koh next part up kollahche ?
  Goodnight Eem ❤
  Take care ?

  • Eemyaa

   September 22, 2017 at 10:22 pm

   Thanks Lammi ☺☺☺
   Aww yeah hehe
   Next part on Sunday In Sha Allah ?
   Yeah, i’ll try ?
   Good nyt dear ?
   U too ???

 26. Malaa

  September 22, 2017 at 11:39 pm

  Wrh reethi story .. i love it ? ❤️

  • Eemyaa

   September 23, 2017 at 7:38 am

   Thanks Malaa ☺☺☺

 27. ???

  September 23, 2017 at 5:51 am

  Vv dhuvass fahunn comm eh koh lann vagutheh mi v…….vvvvvvv rythi mi baiii vess

  • Eemyaa

   September 23, 2017 at 7:40 am

   Yeah dhuvas kolheh fahun anekkaaves dear ge comment eh mi fenuny ?
   Thank You ☺☺☺

 28. Appy

  September 23, 2017 at 9:44 am

  V furihama mi bai vx

  • Eemyaa

   September 23, 2017 at 6:14 pm

   Thanks Appy ☺☺

 29. Adha?

  September 23, 2017 at 10:44 am

  Yaal shaun ge face ga slap kury or hug kolly.. rangalhy hug kolliyya dw.. avahah emeehunge ?love story feshuniyya..
  Varah reethi mi part ves
  Waitingss ❤❤❤❤

  • Eemyaa

   September 23, 2017 at 6:16 pm

   Hehe ekudhinge medhuga vany keetho balaalamaa dw ??
   Thanks Adha ☺☺☺

 30. Saakko

  September 23, 2017 at 1:28 pm

  Eem dhen ehaa varah mish nuthalhuvaba.. avahah zeek mish kairiah annaane goih hadhaabala.. hehe.. story v nice.. yal dhai elhy kanneyge shaun gaiga.. yal v dhai alhaa hiyyvaa kujjennu..hehe

  • Eemyaa

   September 23, 2017 at 6:20 pm

   Hehe
   Thanks Saakko ☺☺☺
   Haha yaal a e v dhai alhaa kujjekey dw ??

 31. Lorraine

  September 23, 2017 at 7:52 pm

  Eemya my dear! Freaking love this story ?❤❤❤?? and I really appreciate your hard work. You upload it really soon. Love it and love you. Keep up the good work. Vr interesting loabi story eh mee?❤❤?

  • Eemyaa

   September 24, 2017 at 12:10 pm

   Thanks Lorraine ☺☺
   V ufaavejje eem kuraa masakkathuge agu vazan kureethee ???
   Thanks a lottt dear ???
   Ly too ?

  • Eemyaa

   September 24, 2017 at 12:12 pm

   Thanks Lorraine ☺☺
   V ufaavejje eem kuraa masakkathuge agu vazan kureethee ???
   Thanks a lottt dear ???
   Ly too ?ī

 32. Jin

  September 23, 2017 at 9:38 pm

  Hee kuri gothah dhw mivee.. Eesha adeega huregen kuri kamme kan..Yaal annehkaa shaun ge moonumathy ga jehytha? Raahil vedhaane hama zikaan ah ves.. Memory lost vefa ves huredhaane. ?Ehnoony raahil vedhaane zikaange twin brother ah. Story kuriahdhaa goy v habeys..??? Waiting..?

  • Eemyaa

   September 24, 2017 at 12:16 pm

   Hehe Jin ah dhimaa vejje dw ☺
   Yaal kuri kameh balaalan jeheynee ?
   Hehe thi suvaal thakuge javaab v avahah libeyne kuda inthizaareh kohlan jeheyny ???
   Thanks Jin ???

 33. Xidhan

  September 23, 2017 at 10:41 pm

  Anikaa yaal e ulheni shaun ge gaiga jahan kanne??
  Yaal haadha firihen kudhinah aniyaa kureye??
  Mi part vexx varah salhi…
  Keep it up eem vaahaka hama habeys ☺☺?

  • Eemyaa

   September 24, 2017 at 12:20 pm

   Hehe yaal kuraa kameh ves dhn v avahah engidhaane dw.. hehe ???
   Thanks a lot Xidhan ???
   Xidhan mihaaru story kihineh vany
   Eem handhaanvey story unexpected koh gendhan xidhaan buni handhaan
   Ehenve mi ahaaly ☺

  • Xidhan

   September 24, 2017 at 3:16 pm

   Eem me story hama best… esfiya site ga in one of the greatest story… mihaaru kuriyah vaan oii goii ehaa bodakah predict ehves nukureve… eem hama best ?????

  • Eemyaa

   September 24, 2017 at 10:42 pm

   Hehe thanks dear ☺
   Kuriah huri part thah ves kamudhaane kamah ummeedhu kuran ???

 34. Lammi ?

  September 24, 2017 at 7:13 pm

  Konirakunn next part??
  Eem please Thankolheh dhigu koh genesdhehche next part ?

  • Eemyaa

   September 24, 2017 at 10:43 pm

   Nw up kohlaafa nd hope kuran e baige dhigu min kamudhaane kamah ☺☺

 35. jeny

  September 24, 2017 at 8:52 pm

  Alhey… kohirakun tha next part up kohdheynee.. haadha inthixaar kuruvaey.. pis pis

  • Eemyaa

   September 24, 2017 at 10:46 pm

   Sorry dear ?
   Inthizaar kuruvanykee nun bt kameh dhimaa v ma eem ah up nukurevuny nd m really skrry for the delay..
   Nd nw up kohlaafa innaany ☺☺☺

 36. mal

  September 24, 2017 at 9:17 pm

  eem..when next part..

  • Eemyaa

   September 24, 2017 at 10:47 pm

   Dear nw up kohlaifin ☺
   Sorry for the delay

Comments are closed.