މިިހިތް އެބަ ތެޅޭ ހަމަ ކަލާއަށް ހުވާ -1

- by - 0- August 10, 2017

މޫދުގައި ކުޅެން ތިބި ކުދިންނާ ދިމާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިން ތިޝާގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުން ދިޔައި ހިތްހަމަޖެހުމުގެ އަސަރުތަކެވެ. ތުންފަތްމަތީގައި ވަނީ ލުއިލުއި ހިނިތުންވުމެކެވެ. ދިގު ފަން އިސްތަށިގަނޑު ވަޔާ ވިހުރެމުން ދިޔައިރު ބަލާލަން ކިތަންމެހާވެސް ރީއްޗެވެ.  ކުޑަކުދިން ކުޅޭ ހިތްގައިމު މަންޒަރަށް ބަލަން އިން ތިޝާގެ ނަޒަރު ވަކި ކޮށްލެވުނީ ފަހަތުން މެދު އުމުރު އަންހެނަކު ގޮވާލި އަޑަށެވެ. އެނބުރި ފަހަތް ބަލާލިއިރު ބައްރާ ތިޝާ އިން ދިމާއަށް އަންނަނީއެވެ.

ބައްރާ އަކީ ތިޝާ އުުޅެމުންދާ ގޭގެ ވެރި މީހާ އެވެ. މެދު އުމުރުގެ މި އަންހެން މީހާ އަކީ މީހުންނާ ގުޅޭ ހިތް ހެޔޮ މިޒާޖެއްގެ މީހެކެވެ. ތިޝާ އަކި ބައްރާގެ ގޭގައި ކުއްޔަށް ކޮޓަރި އެއް ހިފައިގެން އުޅޭ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. ހއ. ބާރާށު ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ނަރުހެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ތިޝާ އެ ރަށުގައި އުޅެތާ އަދި މިވީ އެންމެ ހަ މަހެވެ.

ބައްރާގެ އަމިއްލަ އަންހެން ދަރިއަކު ނެތުމުން ބައްރާ ތިޝާ ގެންގުޅެމުން ދަނީ އަމިއްލަ ދަރިއަކު ފަދައިންނެވެ. އެދެމީހުން އެކުގައި އުޅޭ ވަގުތު އެއީ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް ދެމީހުންނެކޭ ނުބުނެވޭނެއެވެ. އެކީގައި އުޅެނީ އެހާވެސް ލޯބިންނެވެ.

“ދައްތަ މިތާ ކީއްކުރަނީ؟” ތެދުވެ އަތުގައި ހުރި ވެލިތައް ފޮޅާލަމުން ތިޝާ އަހާލި އެވެ.

“ދައްތަ މި އައީ ތިޝާއާ ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކައެއް ދައްކާލަން ވެގެން” ބައްރާ މިހެން ބުނިއިރު އޭނާގެ މޫނުމަތިން ފެންނަން ހުރި ކުލަވަރުން ތިޝާ ކަންބޮޑުވި އެވެ.

ބައްރާގެ ފަހަތުން ގޮސް ގަސްދޮށުގައި ހުރި ޖޯލިފަތިގައި ތިޝާ އިށީނީ ވީ ކިހިނެއްތޯ އޮޅުންފިލުވުމުގެ މަގްސަދުގަ އެވެ.

“އަކްޝަމް…” މި ނަން ބުނެލުމާއެކު ބައްރާގެ މޫނުމަތިން ކުރިއަށް ވުރެވެސް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވުން ފެނިގެން ދިޔަ އެެވެ.

އަކްޝަމް އަކީ ބައްރާގެ ހުރި ހަމައެކަނި ފިރިހެން ދަރިފުޅެވެ. މާލޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ އަކްޝަމް އަކީ ޖިމް އިންސްޓްރަކްޓަރެކެވެ.

“އަކްޝަމް އުޅެނީ ދޮން ކުއްޖަކާ އިންނަން ވެެގެން” ބައްރާ ދެރަވެލާފައި ބުންޏެވެ.

“ދޮން ކުއްޖެކޭ….؟؟” ސުވާލުގެ ނަޒަރަކުން ބައްރާ އަށް ބަލާލަމުން ތިޝާ އަހާލިވެ.

ބައްރާ ތިޝާ އަށް އިތުރަށް އޮޅުންފިލުވައި ދިނެވެ. އަކްޝަމް ޖަރުމަން ކުއްޖަކާ އިންނަން ވެގެން އުޅޭ ވާހަކަ އެވެ. އަކްޝަމް އަށް ރަށުން ވަޒީފާ ލިބިގެން ރަށަށް އަންނަން އުޅޭ ވާހަކައާއި އަންނައިރު ބައްރާ ރުއްސުމަށްޓަކައި އެ ކުއްޖާވެސް ގޮވައިގެން އަންނަ ވާހަކަ އެވެ. ބައްރާގެ ވާހަކަތައް އަޑުއަހަމުން ދިޔައިރު ތިޝާ އަށް އަކްޝަމްއާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާލެވުނެވެ. ޖަރުމަނުން ކުއްޖަކު ގެންނަނީ ރާއްޖޭގައި އަންހެން ކުދިން މަދުވީ ހެއްޔެެވެ. ހާދަ ފޮނި ބޮޑު މީހެކޭވެސް ހިތަށް އެރިއެވެ.

ތިޝާ ދުވަހަކުވެސް ދެކެފައިނުވާ އަކްޝަމް އަކީ ބައްރާގެ މުޅި ދިރިއުޅުމެވެ. ބައްރާ ކިޔައިދީފައި ހުރި ވާހަކަތަކުން ބައްރާ، އަކްޝަމް ބަލާބޮޑުކުރީ ވަރަށް ހާލުގަ އެވެ. ފިރިމީހާ ވަރިކުރުމުން ބައްރާ ވަރަށް އެކަނިވެރިވި އެވެ. އެކި ގޮތްގޮތުން ހޯދި ފައިސާކޮޅު ބޭނުންކުރީ އަކްޝަމް އަށް ރަނގަޅުގޮތް ހޯދާދިނުމަށެވެ. ވީއިރު އަކްޝަމްއަށް އެކަން ނުވިސްނެނީ ކީއްވެބާއޭ ތިޝާ ގެ ހިތަށް އެރި އެވެ. ދުރަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިން ތިޝާ ކުއްލިއަކަށް ބައްރާއާ ދިމާއަށް ބަލާލީ ބައްރާ ބުނެލި އެއްޗަކުންނެވެ.

“ދައްތަ ބޭނުން ވަނީ އަކްޝަމްއާ ތިޝާ ކައިވެނި ކުރަން” ބައްރާގެ މި ޖުމްލައިން ތިޝާގެ ނިތަށް ރޫއަރާލި އެވެ.

ތިޝާ އަށް ވީގޮތް ފެނިފައި ބައްރާ ބާރަށް ހޭން ފެށި އެވެ. ކުރީ ސަމާސާއެއްކަން އެނގުމުން ބައްރާއާ އެއްބައިވުމުގެ ގޮތުން ތިޝާވެސް ހޭން ފެށި އެވެ. ހެމުން ދިޔަ ތިޝާއަށް ބައްރާ ވަރަށް ފުންކޮށް ބަލާލި އެވެ. ބައްރާއާ އެއްކޮށް މިވީ ހަމަސް ތެރޭގައި އެންމެ ފަހަރަކުވެސް ތިޝާ އޭނާގެ ހަޔާތާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ވާހަކައެއްް ނުދައްކަ އެވެ. ތިޝާގެ އާއިލާ ވީ ކޮންތާކު ކަމެއް އަދި ކޮން ރަށެއް ކަމެއްވެސް ބައްރާ ކައިރީގައި ތިޝާ ބުނެފައެއް ނުވެ އެވެ. އެނގޭހާވެސް އެއްޗަކީ ތިޝާ އެ ގެއަށް އައިސް ހުންނަން ފެށިފަހުން ބައްރާގެ އެކަނިވެރިކަން ފިލާ ކަމެވެ. ތިޝާގެ މާޒީއާ ބެހޭގޮތުން ބައްރާ އެތައް ފަހަރަކު ތިޝާއާ ސުވާލު ކުރި އެވެ. ނަމަވެސް ޖަވާބުގައި މައުސޫމް ކަމުން ފުރިގެންވާ ހިނިތުންވުމެއް ނޫނީ ނުލިބެ އެވެ.

ތިޝާ ކޮޓަރިއަށް ވަންއިރު އިރުއޮއްސި އަނދިރި ވެއްޖެ އެވެ. އަނދިރިކަން ވެރިވެފައިވާ ކޮޓަރިއަށް އަލިކަމެއް ގެެންނާކަށް ތިޝާ ނޫޅުނެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އެނދުމަތީގައި އުއްޑުން އޮށޯވެލައި ބަނޑުމަތީގައި ދެއަތް ބާއްވާލި އެވެ. ލޮލުގެ އެއްކަނުން ކަރުނަ ފޭދިގެން އައިސް ކަރުނަ ތިއްކެއް ވެއްޓުނެވެ. ދެ ތުންފަތް ފޫ އަޅުވާލާފައި ނިކުތީ މަޑުމަޑު އާހް އެކެވެ. ދެލޯ މަރާލައިގެން އެ އޮތް ގޮތަށް އޮއްވާ ތިޝާ އަށް ނިދުނީ އެވެ. ހޭލެވުނީ ކައިރީގައި އޮތް ފޯނުން އެލާމް ވާ އަޑަށެވެ. ސިއްސައިގެން ގޮސް ތެދުވެ ގަޑި ބަލާލިއިރު މެންދަމު ބާރަ ޖަހަން ކައިރި ވަނީ އެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ތެދުވެ ތުވާލި ހިފައިގެން ފާހަނައަށް ވަނީ ޑިއުޓީއަށް ދާ ގަޑިޖެހެން ކައިރި ވާތީއެވެ. ތަތްޔާރުވެގެން މަގްރިބް ނަމާދާއި އިޝާނަމާދު ކޮށްލިއެވެ. އެއަށް ބޫޓު ހިފައިގެން ސިޓިންގް ރޫމަށް ނިކުތް އިރު ބައްރާ ސޯފާގައި ޓީވީ ބަލަން އިނެވެ.

“ތިޝާ ނުކައިތަ ޑިއުޓީއަށް ދާން ތިއުޅެނީ؟” ތިޝާ ކޮޓަރިން ނިކުމެގެެން އަންނަތަން ފެނުމުން ބައްރާ އަހާލި އެވެ.

“އާނ..! ދައްތާ މިހާރުވެސް މާލަސް ވެއްޖެ. އެތަނަށް ގޮސް ކޮންމެސް އެއްޗެއް ކާލާނީ.. ދައްތަވެސް ދެން ނިދާލާ” މިހެން ބުނެ ތިޝާ ބައްރާއަށް ހީލުމަށްފަހު ގެއިން ނިކުންނަން ހިނގައިގަތެވެ.

ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ވަންއިރު މެންދުރުފަހު ޑިއުޓީ ކުދިން ޑިއުޓީގެ އެންމެ ފަހު މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ދަނީ އެވެ. ތިޝާ ގޮސް ވަރޑް އަށް ވަންއިރު އެންމެން ވަރަށް އަވަސް އަރުވާލާފައި އުޅޭތަން ފެނެ އެވެ.

“ނާދު.. ކިހިނެއްވެގެންތަ މިއުޅެނީ؟” ކައުންޓަރާ ކައިރިވެލާފައި ތިޝާ އަަހާލި އެވެ.

“ކުޑަކުއްޖަކު އެކްސިޑެންޓް ވެގެން މިއުޅެނީ. ކޭސް އާ ހަވާލުވެ ހުރީ ޑޮކްޓަރ ޝާނިމް.. އޭނާގެ އެހީތެރިއަކަށް މިވަގުތު ހުރީ ލަޔާލް. ލަޔާލް ޑިއުޓީ ނިމޭ ގަޑިއަށް ވީމަ ދެން ޑޮކްޓަރގެ ދަށުން ހުންނާނީ ތިޝާ. އެހެންވީމަ މި އިންޖެކްޝަންތައް ހިފައިގެން އެތަނަށް ގޮސް ލަޔާލް މިކޮޅަށް ފޮނުވާލާ” ޑިއުޓީ އިންޗާޖް ނާދިޔާގެ އަމުރަށް ކިޔަމަންވުމުގެ ގޮތުން ތިޝާ އަވަހަށް މަސައްކަތާ ހަވާލުވި އެވެ.

އެ ކުއްޖާގެ ބޮލަށް މާބޮޑު ގެއްލުމެއް ނުލިބުނަސް އެއް އަތް ވަނީ ބިންދައިގެން ގޮއްސަ އެވެ. އަދި ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަން ވަނީ މަށައިގެން ގޮއްސަ އެވެ. ތިޝާ އެންމެ ހައިރާންވީ އެކުއްޖާ ކައިރީގައި އާއިލާގެ އެއްވެސް މީހެއް ނެތުމުންނެވެ.

“ޑޮކްޓަރ މިކުއްޖާގެ ފެމިލީ…..” ތިޝާ ބުނަން އުޅުނެވެ. ނަމަވެސް ތިޝާ ބުނަން އުޅުނު ވާހަކަ ހުއްޓުނީ ޝާނިމް ވަކި ހިސާބަކުން ޖަވާބު ދިނުމުންނެވެ.

“މި ކުއްޖާ މިތަނަށް ގެނައީ ނުވެސް ދަންނަ ފަރާތަކުން. މިވަގުތު ވެއްޖެ އިތުރު ބޭސް ތަކެއް ނަގަން ގޮސް. އޭނަ ގެންނަ ދެ އިންޖެކްޝަން ޖަހާލައްޗޭ. މިހާރު އެއޮތީ ނިދާ އިންޖެކްޝަނެއް ޖަހާފަ. ހޭލާފައި ތަދުވާތީ އުޅެންޏާ އަހަންނަށް ގުޅާ. މަރުކަޒުގެ ފަރާތުން މިހާރު ދަނީ އާއިލާ މީހުންނާ ގުޅަން މަސައްކަތްކުރަމުން. ދެން ގޮސްލީ” ޝާނިމް ތިޝާއަށް ހީލުމަށް ފަހު އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި ގޮސް ވަރޑުން ނިކުތެވެ.

ތިޝާ އިރުކޮޅަކު އެ ކުއްޖާއާ ދިމާއަށް ބަލަން ހުރުމަށްފަހު ކައުންޓަރާ ދިމާއަށް ދާން ހިނގައިގަތެވެ. ނަމަވެސް ކަންފަތުގައި ޖެހުނު އަޑަކުން ތިޝާ އަށް ހުއްޓެވުނެވެ. މީހާ ފިނިވެ މޫނު ހުދު ކަފަކޮޅަކަށްވި އެވެ.

“އާމިލް މަގޭ ދަރި…” ބާރަށް ރޮމުން ތެޅިފޮޅެމުން އަންނަ އަންހެނެއް ތިޝާއަށް ފެނުނެވެ. އެމީހާ އައިސް މަޑުކޮށްލީ އެކްސިޑެންޓް ވެފައި އޮތް ކުއްޖާ ކައިރި އަށެވެ. ތިޝާ ހުއްޓުން އެރީ އެމީހާ އުޅޭގޮތް ފެނިގެނެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އިވުނު ނަމެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. “އާމިލް” އެނަން ތިޝާގެ ކަންފަތުގައި ގުގުމާލާފައިވެެ އެވެ. ލޮލުން ކަރުނަ ފާއްދާލީ އެއްވެސް އިހްތިޔާރަކައި ނުލައެވެ.

އަވަހަށް ގޮސް ފާހާނައަށް ވަދެ ދޮރުޖެހީ މީހަކަށް ފެނިދާނެތީ އެވެ. ދޮރުގައި ލެގިލެވުމާއެކު ތިޝާ އަށް ދެލޯ މަރާލެވުނެވެ. އެވަގުތު އެސްފިޔަތަކުން ފޭދިގެން އައި ކަރުނަ ތިއްކެއް ކޯތާފަތް ހުރަސް ކޮށް ވެއްޓުނެވެ. ތިޝާ ބޭނުންނުވިޔަސް ތިޝާގެ ހިޔާލުތައް މާކުރިއަށް ދަތުރުކުރަން ފެށި އެވެ.

އާމިލްގެ އަތުގައި ހިފާލައިގެން ތިޝާ ހިނގަމުން ދިޔައީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިގެން ހުރެ އެވެ. ކުރިމަތިން ބޮޑު ލޮރީއެއް އަންނަތަން ފެނެ އެވެ. ލޮރީ ތިޝާ މެން ތިބި ހިސާބާއި ވަރަށް ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށް އާމިލް ކުއްލިއަކަށް ތިޝާ އެ ދިމާއަށް ކޮށްޕާލި އެވެ. އަދި އެހާމެ އަވަހަށް އަތުގާހިފާ ގާތަށް ދަމާލި އެވެ. ތިޝާއަށް ތޫލި އަޑަކުން ހަޅޭއްލަވާ ގަނެވުނީ ގަތްބިރެއްގެ ސަބަބުނެންނެވެ. މަގުމަތިންދާ މީހުންގެ ލޯތައް އަމާޒުވަމުން ދިއުމުން އެކަމާ ލަދުވެސް ގަތެވެ.

އާމީލް މަޖާވެފައި ހުރެގެން ހެމުން ގެންދިޔައިރު ތިޝާ ހުރީ ރުޅިއައިސްގެން ހަލާކުވާވަރު ވެފަ އެވެ.

“އާމިލްގެ ތިސަމާާސާގެ ސަބަބުން މަށަށް ގޮތެއްވި ނަމަޔޯ” ތިޝާ މިހެން ބުނުމަށްފަހު އާމިލްގެ އަތް ފޮޅުވާލާފައި ބާރަށް ހިނގަންފެށި އެވެ. އާމިލް ގޮވަގޮވާވެސް ނުހުއްޓުނެވެ. އެންމެފަހުން އާމިލް ބާރަށް ހިނގާފައި ފަހަތުން ގޮސް ވަރަށް ބާރަށް ތިޝާގެ ގައިގާ ބައްދާލި އެވެ.

“އާމިލް ޕްލީޒް މީހުން އެބަ ބަލައޭ… ލީވްމީ” ލަދުގެންފައި ހުރެ ތިޝާ ބުނެލި އެވެ. މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި އެގޮތަށް އުޅުމަކީ ތިޝާ އެންމެ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ އެއްކަމެވެ.

“އައިޑޯންޓް ކެއަރ” ވައި އަޑުން ތިޝާގެ ކަންފަތް ދޮށުގައި އާމިލް ބުނެލި އެވެ.

“ތިޝާއަށް ހީވޭތަ އަހަރެން ތިޝާއަށް ގޮޮތެއް ހަދާފާނެހެން. ތީ އަހަރެންގެ މުޅި ދިރިއުޅުން. މަގޭ ފުރާނަ. ތިޝާ އަށް ކުރިމަތިވާ ކަމެއް ވެއްޖިއްޔާ ޖެހޭނީ އެންމެ ފުރަތަމަ މަށާ ކުރިމަތިލާން” އާމިލްގެ ޖުމްލަތަކުން ތިޝާގެ ހިތް ފުރިގެން ބަންޑުންވި އެވެ.

ތިޝާގެ ރުޅި ފިނިވިކަން އެނގުމުން އާމިލް ވަރަށް ލޯބިން ތިޝާގެ ބަނޑުގައި ކޮށްޓާލި އެވެ. އަދި ތިޝާ ތެޅިގެންފައި ހީލުމުން އާމިލް ތިޝާ އަތްދަނޑިމައްޗަށް ލައިގެން ސަލްޓަންޕާކް ތެރެއަށް ވަދެގެން ދިޔައިރު މަގުމަތީގައި އެދެމީހުންނަށް ބަލަހައްޓައިގެން ތިބި މީހުންނަށް ފަރުވާލެއް ނުބަހައްޓަ އެވެ. ތިރީގައި ބަހައްޓަން ބުނުމުންވެސް އެއަޑު އާމިލް އަށް ނީވޭ ކަހަލައެވެ.

ފާހާނާގައި ހުރި ތިޝާ ސިއްސައިގެން ގޮސް ދެލޯ ހުޅުވާލި އެވެ. އެއަށްފަހު ކަންތައް ވެގެންދިޔަ ގޮތް ތިޝާ ހަނދާންކުރަން ބޭނުންނުވީ ކަހަލަ އެވެ. މީހާ ހަމައަކަށް އަޅުވާލުމަށް އެތް އަތުން މޭގައި އަތް ޖައްސާލުމަށްފަހު ފުން ނޭވާއެއް ދޫކޮށްލި އެވެ. ލޮލުން އައިސްފައި ހުރި ކަރުނަތައް އަތުގައި އޮތް ޓިޝޫއިން ފޮހެލުމަށްފަހު ކުޑަކޮށް މޫނު ދޮވެލީ ތިޝާ ކަމަކާ މާޔުސްވެފައިވާކަން އެހެން މީހަކަށް އެނގުނަ ނުދިނުމަށެވެ. ތިޝާ ފާހާނާއިން ނުކުތްއިރު އާމިލްގެ އެނދުކައިރީގައި އަންހެން މީހާއާއި ވާހަކަދައްކަން ފުރަގަސްދީގެން ފިރިހެނަކު ހުއްޓެވެ. އެމީހާގެ އަތުގައި އޮތް ބޭސްކޮތަޅެއް ފެނުމުން އެއީ އާމިލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނައި މީހާކަން ތިޝާ އަށް އެނގުނެވެ. ހިނގާލާފައި ކުރިއަށް ޖެހިލާ އެމީހާއާއި ދެތިން ފިޔަވަޅު ފަހަތަށް ކައިރީގައި ހުއްޓުނެވެ.

“އެކްސްކިއުޒް މީ… އިންޖެކްޝަންތައް..” ތިޝާގެ އަޑާއެކު އެމީހާ ފަހަތަށް އެނބުރި ބަލާލި އެވެ. އެވަގުތު ތިޝާގެ ދެލޯ ބޮޑުވެ ދެއަތް ދެއަތާއި މޮޑެވެން ފެށުނެވެ. ނޭވާ އަވަސްވެ ދާހިއްލަން ފެށި އެވެ.

“ތިޝާ….” އެމީހާގެ އަނގައިގެ ތެރެއިން މަޑުުމަޑުން ތިޝާގެ ނަން ބޭރުުވުމާއިއެކު ކުރިއަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑަށް ތިޝާއަށް ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލެވުނެވެ.

ތިޝާ ވާހަކަ ދައްކަންވެގެން އަނގަ އަށް ކުޑަހަރަކާތެއް ގެނަ އެވެ. ނަމަވެސް ދޫ ހަރަކާތެއް ނުކުރި އެވެ. ކުރިއަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅަން އުޅުނެވެ. ނަމަވެސް ހުއްޓުނީ ކީކޭ ހިތަށް އަރައިގެން ކަމެއް ނޭނގުނެވެ. ހަަމަ އެވަގެތު އެ މީހާގެ ފޯނު ރިންގުވާން ފެށި އެވެ. ފޯނު ނެގުމަށްފަހު “ގިވް މީ އަ ސެކަންޑް” އޭ ބުނެލި އެވެ. އަދި އިސްޖަހާލަމުން ތިޝާއަށް ބަލާލުމެއްނެތި ބޭސް ކޮަތަޅު އެނދުމަތީގައި ބަހައްޓާފައި ބާރަށް ހިނގަމުން ގޮސް އެތަނުން ނިކުތެވެ. ގަބުވެފައި ހުރި ތިޝާއަށް ހޭވެރިކަމެއްވީ އެނދުމަތީގައި އޮތް ކުޑަކުޑަ އާމިލް ރޯން ފެށުމުންނެވެ.

-ނުނިމޭ-

0

You may also like...

31 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Wow masha allah v rythivaane hen hyvany gaimuves feshun v rythi 😍😍 keep it up when nxt prt avahah up kollachchey plx plx plx gud nyt ly😚😚❤❤❤❤💖💖💖💖💕💕💕💕

  ⚠Report!
  1. konme dhuvahaku hiyeh nuvey up kohdheveyne henehe.. but avahah up kureveytho balaanan in sha allah.. jazakallah khair shahoo 🙂

   ⚠Report!
  1. alhamdulillah!! in sha allah vaahaka nimendhen ves genesdheynan.. jazakallah khair

   ⚠Report!
 2. Keehvetha alhe kurin genesdhingothah nugenaee… v v inthizaaru kurin mi story ah… kurin genai iru Aksham rashahvess aissi ehnu

  ⚠Report!
 3. Alhe Aksham mammage Name keehvetha thi change kuree… haadha hadi namekey.. he he… any ways story v salhi

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.