އެދުވަހު މިޝްޔާމެނަށް ރަށަށް އާދެވުނީ އަޞުރު ނަމާދަށް ބަންގި ގޮވަނިކޮށެވެ. މިޝްޔާމެން ގެއަށް އައިއިރު ގޭތެރެ އޮތީ ހިމޭންކޮށެވެ. މިޝަލް އަވަސްވެގަތީ ފެންވަރައިގެން ނަމާދަށް ދިއުމަށެވެ. މިޝްޔާ ދިޔައީ ތަށިތައް އަޅާފައިވާ ކޮތަޅު ބަދިގެއަށް ލާށެވެ. ކޮޓަރިއަށްދާން ހިނގައިގަތްވަގުތު މެހެރީންގެ ކޮޓަރިން ކެއްސާ އަޑުއިވުމުން، ކޮޓަރި ދޮރު ހުޅުވާ ބަލާލިއެވެ. ކޮޓަރި ތެރެއިން މެހެރީން ފެންނަން ނެތުމުން، ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ދޮރުހުޅުވާލުމަށްފަހު މިޝްޔާ އެތެރެއަށް ވަނެވެ. ކޮޓަރީގައި ހުރި ބޮޑު އެނދާއި، ހެދުން އަޅުވާ އަލަމާރިއާއި ދެމެދު އޮތް ހުސްޖާގައިގައި ފަތުރާލާފައިވާ މުސައްލާމަތީގައި މެހެރީންގެ ނަމާދު ދޮޅިއާއި އިސްޓާކީން ފެންނަންއޮތުމުން، އޭނާ ކޮޓަރީގައި އުޅޭކަން މިޝްޔާއަށް ޔަޤީންވިއެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ ހިނގައިގަތީ ފާޚާނާގައި މެހެރީން އުޅޭތޯ ބަލާލުމަށެވެ. ފާޚާނާގެ ދޮރު ހުޅުވާފައި ހުރުމުން މިޝްޔާ އެތެރެއަށް ބޯދިއްކޮށްލިއެވެ. އޭރު މެހެރީން ހުރީ މޫނު ދޮންނަ ތަށި ކައިރީގައެވެ.


 

“މަންމާ…. ކީއްވެ ލޯގަނޑަށް ބަލަހައްޓައިގެން ތިހުރީ…..؟؟؟؟؟” މެހެރީން މޫނު ދޮންނަ ތަށި ކައިރީގައި ހުރި ލޯގަނޑަށް ބަލަހައްޓައިގެން ގެއްލިފައި ހުރުމުން ދޮރުމަތީގައި ހުރެ މިޝްޔާ ގޮވާލިއެވެ. މިޝްޔާގެ އަޑަށް މެހެރީން ސިހިފައި މިޝްޔާއަށް ބަލާލިއެވެ. އަދި އަވަސްއަވަހަށް މޫނުދޮންނަތަށީގެ އިސްކުރު ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ކޯދޮވެލާ މޫނުދޮވެލައިގެން ކޮޓަރިއަށްވަނެވެ.

“މިޝްވެސް ހުންނަމެންނު ލޯގަނޑުން ފަރިބަލަން…. އެހެންވެ މަންމަވެސް ފަރިބަލާލީ މި……” ގަދަކަމުން ހިނިތުންވެލަމުން މެހެރީން ބުނެލިއެވެ. ނަމަވެސް މިޝްޔާއަކަށް މިކަމެއް ފާހަގައެއް ނުކުރެވުނެވެ. މެހެރީން އެހެން ބުނުމުން އޭނާފެށީ ހޭށެވެ.

“ދެންމެތަ ތި އައީ….؟؟؟؟ ކޮބާ ދޮންބެ….؟؟؟؟ މެންދުރު ނަމާދު ކުރިންތަ……؟؟؟؟؟ މަންމަ ބުނީމެއްނު ދަތުރު ދިޔަސް ނަމާދު ކުރަން ޖެހޭނޭ….. ދޮންބެ ނަމާދު ކުރިތަ…..؟؟؟؟؟” މުސައްލާމަތީ އިށީނދެ ފަޔަށް އިސްޓާކީނު ލައްވަމުން މެހެރީން ސުވާލުކުރަން ފެށިއެވެ.

“އެއްކަލަ މަންމަ…. ސުވާލުފޮށި ހުޅުވާލައިފި…. ހަމަ ދެންމެއޭ މިއައީ… ދޮންބެވީ ކޮޓަރީގައި…. ދަތުރު ދިޔަ އެންމެންވެސް މެންދުރު ނަމާދު ކުރި….. އަހަރެމެން ނިކަން ބަސްއަހަމޭ……” މަންމަގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެމުން މިޝްޔާ އެންމެ ފަހު ޖުމްލަ ބުނެލީ ނިކަން ފޮނިވެލާފައެވެ.

“ހޫމް ދެން ތިހާ ފޮނިނުކެނޑިޔަސް ހެވޭ… ދޭ ފެންވަރައިގެން ނަމާދުކުރަން……” ދޮޅިއަޅާލުމަށްފަހު ކޮޅަށް ތެދުވަމުން މެހެރީން ބުނެލިއެވެ. މިޝްޔާ ހީލަމުން ކޮޓަރިން ނުކުމެގެން ދިޔައެވެ.

***********************

 

ފެންވަރައިގެން އައިގޮތަށް ކޮޓަރީގައި ހުރި ސޯފާގައި އަޔާނީ އޮތީ ބޯތެތްކަމުން ހިއްކާލުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. ތެތް އިސްތަށިގަނޑު އޮތީ ތިރިއަށް ދޫކޮށްލާފައެވެ. ސޯފާގެ އަތްގަނޑުގައި ބޯއަޅާލައިގެން، އޭނާ އޮތީ ފޯނާ ކުޅޭށެވެ. އެވަގުތު އޭނާގެ ފޯނު ރިންގްވާން ފެށިއެވެ. ފޯނުގެ ސްކްރީނުގައިވާ އަފްލާކްގެ ނަން ފެނުމުން އަޔާނީގެ ކުޑަކުޑަ ތުންފަތަށް ފުޅާ ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވިއެވެ. އަދި އަވަހަށް ފޯންކޯލަށް ޖަވާބު ދިނެވެ. އަފްލާކް އެދުނީ މާދަން ނޫން އަނެއް ދުވަހު އޭނާ ފުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، އެރޭ ބައްދަލްކޮށްލުމަށްށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ އެކަމަށް އިންކާރު ކުރީއެވެ. ދެން އެހާ އަވަހަށް ނުފެންނާނެތީ، އޭނާވެސް އަފްލާކާއި ކިތަންމެހާވެސް ބައްދަލްކޮށްލަން ބޭނުމެވެ. ނަމަވެސް އެދުވަހު ދަތުރުގޮސްފައި އައިސް އަނެއްކާ ހަމަ އެރޭ ބޭރަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ މަންމަމެން ނުދޭނެކަން އަޔާނީއަށް ޔަޤީންވެއެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާއަށް، އަފްލާކްގެ އެދުމާއި ދެކޮޅުހަދަން މަޖުބޫރުވީއެވެ. އަޔާނީ ވަރަށް ވާހަކަ ދައްކައިގެން އެންމެފަހުން އަފްލާކް އަޔާނީ ބުނިގޮތަށް މާދަމާރޭ ބައްދަލްކުރަން އެއްބަސްވިއެވެ.

“އެހެންވީމަ މާދަމާރޭ ދޯ ދާނީ…..” ފޯނުން ވާހަކަ ދައްކަމުން އަޔާނީ ބުނެލިއެވެ.

“ކާކާ ތި ވާހަކަ ދައްކަނީ…..؟؟؟؟ މާދަމާރޭ ކޮންތާކަށް ދާވަހަކައެއް ތި ދައްކަނީ……” އަޔާނީގެ ކޮޓަރިއަށް ވަދެގެން އައި އަމްހާއަށް އަޔާނީ އެހެންބުނި އަޑު އިވުމުން ސުވާލުކުރިއެވެ. އަމްހާގެ އަޑު ކަންފަތުގައި ޖެހޭއިރަށް އަޔާނީ ފޯނުކަނޑާލިއެވެ. އަމްހާ އޭރު ހުރީ ޝައްކުގެ ނަޒަރަކުން އަޔާނީއަށް ބަލާށެވެ.

“އެއީ ޝިއު….. މިރޭ ހިނގާލަން ދާން ހިނގާށޭ ބުނީމަ އަހަރެން މިބުނީ މާދަމާރޭ ދޯއޭ ދާނީ……” ސޯފާއިން ތެދުވެ ހަމަޖެހިލައިގެން އިށީންނަމުން އަޔާނީ ދޮގެއް ހަދާލިއެވެ. އޭރުވެސް އަމްހާ އެހުރި ގޮތަށް އަޔާނީއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓެވެ.

“މަންމަ ކީއްވެ ތިގޮތަށް ތިބަލަނީ….؟؟؟؟” އަމްހާ އެގޮތަށް ބަލާތީ، އަޔާނީއަށް އުނދަގޫވާގޮތްވިއެވެ.

“ދަރިފުޅު މަންމައަށް އެއްވެސް ކަމެއް އެބަ ސިއްރުކުރަންތަ….؟؟؟؟” އަޔާނީގެ ގާތުގައި އިށީންނަމުން އަމްހާ ސުވާލުކޮށްލިއެވެ.

“އަހަރެން މަންމައަށް ކޮންކަމެއްތަ ސިއްރުކުރަން އޮންނާނީ…..” އަމްހާއަށް ނުބަލަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަޔާނީ ޖަވާބުދިނެވެ.

“އަސްލު  މަންމަ އަހަން މިއުޅެނީ  ދަރިފުޅު  އުޅެނީ  ކުއްޖަކާ   ރައްޓެހިވެގެންހޭ….؟؟ މަންމައަށް އެހެން ހީވާތީ….؟؟؟؟؟” އަމްހާގެ ހިތުގައި އުފެދިފައިވާ ސުވާލު ކޮށްލިއެވެ.

“މަންމަމެން ގަބޫލެއް ނޫނެއްނު އަހަރެން ކުއްޖަކާ ރައްޓެހިވާކަށް….. އެހެންވީމަ ނުވަން….” އަތުގައި އޮތް ގަޑިއާއި ކުޅެލަމުން އިސްޖަހާލައިގެން އިނދެ އަޔާނީ ބުނެލިއެވެ. މަންމައަށް ދޮގު ހަދާކަށް އޭނާ ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. އެއީ އޭނާއަށް ފަސޭހަކަމެއްވެސް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އަފްލާކާއި ވަކިވާކަށްވެސް އޭނާ ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން ތެދަށް ބުނަން ނުކެރުނީއެވެ.

“ރަނގަޅު…. މަންމަމެން ބޭނުމެއްނޫން ދަރިފުޅު ކިޔަވާއިރު އެކަހަލަ ކަމެއް ކުރާކަށް…. ކުއްޖަކާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅެންޏާ ކިޔެވުމަށް ދޭންވާ ސަމާލުކަމެއް ނުދެވޭނެ….. ދަރިފުޅު އެކަހަލަ ކަމެއް ކުރާކަން އެނގިއްޖެއްޔާ ބައްޕަ ވަރަށް ރުޅިއަންނާނެ…. އެކަން ދަރިފުޅަށްވެސް އެނގޭނެ……” އަމްހާ ބުނެލިއެވެ. އަދި އަޔާނީގާތު ސައިބޯން އައުމަށް ބުނެފައި ކޮޓަރިން ނުކުމެގެން ދިޔައީއެވެ.

*********************

 

ބެލް ޖެހުމާއިއެކު ދަބަސް ކޮނޑުގައި އަޅުވާލަމުން ޔަލްވީ ހިނގައިގަތެވެ. ވަކި ހިސާބަކަށް ނުދެވި އުޅެނިކޮށް ބޮޑެތި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުން އައި ޝައުން ޔަލްވީއާއި އަރާ ހަމަކުރިއެވެ.

“ހާދަ ބާރަށް ތިހިނގަނީ….. ތަނަކަށް ދާން ގަޑި ޖެހެނީތަ….؟؟؟؟” ޔަލްވީއާއި އެއްހަމައެއްގައި ހުރެގެން ދަމުން ޝައުން ސުވާލުކޮށްލިއެވެ. ޝައުނާއި ދިމާއަށް ބަލާލުމެއްނެތި، ޔަލްވީ ބޯހޫރާލިއެވެ.

“އިއްޔެ ވީ ކަންތަކާ އަދިވެސް ރުޅިއައިސްފައިތަ…..؟؟؟؟” ޔަލްވީ އަނގައިން ނުބުނެ ދާތީ ޝައުން ސުވާލުކޮށްލިއެވެ. ޔަލްވީ ދެންވެސް އަނގައަކުން ނުބުނެއެވެ. ބޮލުގެ އިޝާރާތުން ނޫނެކޭ ބުނެލީއެވެ.

“ކޮންމެވެސް ކަމެއްވެއްޖެ….. ކިތަންމެ ބަސްމަދުވިޔަސް، ޔާލް ތީ އެހެންމީހުން  ވާހަކަ ދެއްކީމަ ވާހަކަ ނުދައްކަ ހުންނަ ކުއްޖެއްނޫން……” ޔަލްވީ އެގޮތަށް ހަނުހުރުމުން ޝައުނަށް ކަމަކު ނުދިޔައެވެ.

“އަހަރެން ޝައުންއާއި ވާހަކަދެއްކީމަ އީޝާ ރުޅިއަންނަކަން އެނގެއެއްނު….. އަހަރެން ބޭނުމެއްނޫން އަހަންނާހެދި ތި ދެމީހުން ދޭތެރޭ މައްސަލަ ޖެހޭކަށް….. އެންމެން ތެރޭގައި އޭނާ އެއްޗެހި ގޮވައިގަތީމަ ލަދުގަންނާނީ އަހަރެން….. އެހެންވީމަ، އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އަހަރެން ޝައުންއާއި ވާހަކަ ނުދައްކާ ހުރުން……..” ގޭޓުކައިރީގައި މަޑުކޮށްލަމުން ޔަލްވީ ބުނެލިއެވެ.

“އީޝާ ވީ ކުލާހުގައެއްނު….. ކުރިއަށް އޮތް އެއްގަޑިއިރުތެރޭ އޭނަ ނާންނާނެ މިތާކަށް……” ޝައުންވެސް ޔަލްވީގެ ގާތުގައި ގޭޓުގެ އެއްފަރާތުގައި މަޑުކޮށްލިއެވެ.

“ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ތިބުނީ…. އޭނާ ވީ ކުލާހުގައި…. އެކަމަކު އަހަންނަށް ހީވަނީ އަހަރެންނަށް ފާރަލާން އޭނަ ހުންނާނީ ޕީ.އައި އެއް ހަމަޖައްސާފަހެން….” ޔަލްވީ މިހެން ބުނުމުން ޝައުންގެ ގާތަށް ހިނިއައެވެ. ނަމަވެސް ޔަލްވީ ހުރީ ސަމާސާކުރާކަހަލަ މޫޑެއްގައެއް ނޫނެވެ. އޭނާ ހަމަ ޙަޤީގަތުގައިވެސް އީޝާދެކެ މިހާރު ވަރަށް ފޫހިވެއެވެ.

“އަހަންނަށް އެނގޭ އިއްޔެވީ ކަންތަކާ އީޝް ޔާލްގެ ކިބައިން މާފަށް ނޭދޭނެކަން….. އެހެންވެ އަހަރެން މިއައީ އޭނާގެ ބަދަލުގައި މާފަށް އެދެން……” ހުނުން ހުއްޓާލުމަށްފަހު ސީރިއަސްވެލަމުން ޝައުން ބުނެލިއެވެ. ޔަލްވީ ޝައުނަށް ބަލާލިއެވެ.

“އަހަރެންގެ ހިތުގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ރުޅިވެރިކަމެއް ނެތް……” މިހެން ބުނެފައި ޔަލްވީ ގެއަށް ދާން ހިނގައިގަތް ވަގުތު ދާދި ކައިރީގައި ސައިކަލެއް އައިސް މަޑުކޮށްލުމުން ބަލާލިއެވެ. ސައިކަލްގައި އިން މިޝަލް ޝައުނަށް ގޮވާލަމުން ޔަލްވީއަށް ހިނިތުންވެލިއެވެ. ބަދަލުގައި ޔަލްވީވެސް ހިނިތުންވެލިއެވެ.

“ޔާލް ކޮބާ މިޝްމެން….؟؟؟؟” މިޝްޔާމެން ފެންނަން ނެތުމުން ސްކޫލްތެރެއަށް ނަޒަރެއްދެމުން މިޝަލް އަހާލިއެވެ.

“މިޝްމެން ބިޒްނަސް ކުއިޒަށް ޕްރެކްޓިސް ކުރަން މަޑުކުރީ….. މިޝް ބަލާ ދޯ ތިއައީ….؟؟؟ ނުބުނޭތަ ލަހުން ނިމޭ ވާހަކައެއް…….” ޔަލްވީ އޮޅުން ފިލުވައިދިނެވެ.

“ނޫނޭ….. ބަލާކަށް ނޫން….. ބްރޭކަށް ދާން މިދަނީ…… ދެކުދިން މިތާ ތިބިތަން ފެނިގެން ގާތްކޮށްލީ……” މިޝަލް މިހެން ބުނުމުން ޔަލްވީ ފަރުވާތެރިކަމާއިއެކު މިޝަލަށް ބަލާލިއެވެ. އޭނާ އިނީ އޮފީސް ހެދުމުގައެވެ. ހަފޫޓްގެ އިސްކޮޅާއި ހެޔޮވަރުގެ ކަސްރަތީ ހަށިގަނޑެއް ލިބިފައިވާ މިޝަލް އިނީ ބިލަމަގުމާ ކުލައިގެ ގަމީހާއިއެކު އަޅި ފަޓުލޫނެއްލާ ހަމަ އެކުލައިގެ ޓައީއެއް އަޅައިގެންނެވެ. އެހެން އިންނައިރު އޭނާގެ ޝަޚުޞިއްޔަތު ވަރުގަދަކަމަށް ދައްކައެވެ. އަވިން ދެލޯ ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ލޮލުގައި އަވި އައިނެއް އަޅާފައިވެއެވެ. ކަޅުކަންގަދަ ފަން އިސްތަށިގަނޑު ހުރީ ޖެލްލާ ތަތްކޮށް ކޮޅަށް ނަގާފައެވެ. ރީތި ޑިޒައިނަކަށް ހުރި ތުނބުޅި މަތިމަހުން މޫނުގެ އަލިކަން އިތުރަށް ފާޅުވެ ފިރިހެންވަންތަކަމަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދެއެވެ. ރީތިކަމުން މިންކުރާނަމަ ޝައުނާއި އެއްހަމައެއްގައި ވާދަކުރާހާ މިޝަލްވެސް ރީއްޗެވެ. ނަމަވެސް، ތަފާތަކީ ޝައުން ފެނުމުން ޔަލްވީގެ ހިތަށް ތަފާތުގޮތްތަކެއް ވާކަމެވެ. ޔަލްވީ ގާތުގައި ތިބި ދެޒުވާނުނަށް ބަލާލުމަށްފަހު ދަނީއޭ ބުނެލިއެވެ.

“ޔާލް އެކަނިތަ ދަނީ….؟؟؟ އާދޭ އަހަރެން ގެއަށް ލައިދޭނަން….. މިއަދު ވަރަށް ހޫނުވެސް ގަދަ….. އަނެއްކާ ގެ ހުންނަނީވެސް އެހާ ދުރުގައެއްނު….” ނިއްކުރިމަތީ ވިދަމުން ދިޔަ ދާތިކިތައް، ފަޓުލޫނު ޖީބުން ނެގި ރުމާލަކުން ފުހެލަމުން، މިޝަލް ޔަލްވީއަށް ބުނެލިއެވެ. ޔަލްވީއަށް ބަލާލެވުނީ ގާތުގައި ހުރި ޝައުނަށެވެ. އޭރު ޝައުންވެސް ހުރީ އޭނާއަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ.

“ނޫނޭ…. އަހަރެން ހިނގައިދާނަން ހިނގާލާފައި….” ހިނިތުންވެލަމުން ޔަލްވީ އުޒުރުވެރިވިއެވެ. ނަމަވެސް މިޝަލް ކުރުނުކޮށް ކިޔަން ފެށުމުން އެންމެފަހުން ޔަލްވީ މިޝަލްގެ ސައިކަލް ފަހަތަށް އެރިއެވެ. ޝައުން ގާތުގައި ދަނީއޭ ބުނެ މިޝަލް ސައިކަލް ސްޓާޓްކޮށްލުމުން ޔަލްވީ އަނެއްކާވެސް ޝައުނަށް ބަލާލިއެވެ. ޝައުން ހިނިތުންވެލުމުން ޔަލްވީވެސް ހިނިތުންވެލިއެވެ. ސައިކަލް ގޮސް މަގުން ލަނބާލަންދެން ޝައުން ބަލަހައްޓައިގެން ހުރުމަށްފަހު ގެއަށްދާން ހިނގައިގަތެވެ.

 

މިޝަލް ޔަލްވީ ގޮވައިގެން ސައިކަލްގައި އައިސް ގޭދޮށަށް މަޑުކޮށްލިވަގުތުވީ، ނޫރައިން ގޭދޮރުމައްޗަށް ނުކުތް ވަގުތަށެވެ.

“މަންމާ… މީ މިޝްގެ ދޮންބެ… މިޝަލް…… މިޝަލް މީ އަހަރެންގެ މަންމަ…..” ޔަލްވީ ސައިކަލުން ފައިބަމުން މިޝަލާއި އޭނާގެ މަންމައަށް އެކަކު އަނެކަކު ތަޢާރަފްކޮށްދިނެވެ. ނޫރައިން މިޝަލަށް ބަލާލަމުން އޯގާތެރިކަމާއިއެކު ހިނިތުންވެލިއެވެ. ބަދަލުގައި މިޝަލްވެސް ހިނިތުންވެލުމަށްފަހު ދާންވެގެން ސައިކަލް ސްޓާޓްކޮށްލިތަނާ ކައިރީގައި ހުރި ފިހާރައިން ނުކުތް ނަހީކް ގޮވާލުމުން މަޑުކޮށްލިއެވެ.

“ހިނގާ ކޮފީއަކަށް ދާން….. އެބައޮތް ވާހަކައެއް ދައްކާލަންވެފައި…..” ނަހީކް އައިސް މަޑުކޮށްލުމުން މިޝަލް ބުނެލިއެވެ. ނަހީކް ބޯޖަހާލުމަށްފަހު، ސައިކަލް ފަހަތަށް އަރަމުން ޔަލްވީއަށް ނިއް އެއްލަމުން ގޮވާލިއެވެ.

 

ސައިކަލް ދުއްވާލުމުން ޔަލްވީ އުޅުނީ ގެއަށް ވަންނާށެވެ. ނަމަވެސް ނޫރައިން އޭނާގެ އަތުގައި ހިފައި ހުއްޓުވިއެވެ.

“މިޝްގެ ދޮންބެ ކީއްވެތަ ދަރިފުޅު ގެއަށްލާން އެ އައީ……..؟؟؟؟؟؟ ނޫރައިންގެ ދެލޮލުގައިވަނީ ލާނެއް ވިދުވަރެކެވެ.

“ދެން މަންމާ….. މަންމަ ތިހީކުރާހެނެއް ނޫން… އަހަރެން އެކަނި ގެއަށް އަންނަނިކޮށް ދިމާވީމަ އޭނަ އައީ އަހަރެން ލައިދޭން….” ދުވަހަކުވެސް ނޫރައިން އެކަހަލަ ވާހަކައެއް ދައްކާފައި ނުވުމުން ޔަލްވީ ރަކިވިއެވެ.

“މަންމަ ހީކުރީ…….” ނޫރައިން ބުނަން އުޅުނު ޖުމްލަ ހުއްޓާލީ ޔަލްވީ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށުމުންނެވެ.

“މަންމަ ތިހީކުރާކަހަލަ ގުޅުމެއް ނޫނޭ ދެން…. އެއީ މިޝްގެ ދޮންބެގެ އިތުރުން ހަމައެކަނި އަހަރެންގެ އެކުވެރިއެއް… އިތުރު ގުޅުމެއް ނެތް…..” ބަސްތަކަށް ބާރުލާފައި ޔަލްވީ މިހެން ބުނުމުން ނޫރައިން ހޭންފެށިއެވެ.

“އެހެންދޯ…. ދެން، މީގެ ކުރިން ނުފެންނަ މަންޒަރެއް ފެނުނީމަ، މަންމައަށްވެސް އެހެން ހީކުރެވިދާނެތާ….” ހުނުން ހުއްޓާނުލާހުރެ، ނޫރައިން ބުނެލިއެވެ.

“ތިކަހަލަ ވާހަކަ ދައްކަންޏާ އަހަރެން ނޫޅެން މަންމައާއި ވާހަކަ ދައްކާކަށް….. މަންމަ ހުރޭ…. އަހަރެން މިދަނީ…. ނިކަން ބަނޑު ހައިވެއްޖެ…..” ބަނޑުގައި އަތްހާކާލަމުން މިހެން ބުނެފައި ޔަލްވީ ވަނީ ގެއަށެވެ. އޭނާ އުޅުންގޮތުން ނޫރައިންގެ ގާތަށް ހިނިއައެވެ.

*****************

 

“އޭ ކޮންކަހަލަ މަންޒަރެއްތަ އަހަންނަށް މިފެނުނީ…..” ކެފޭއަށްވަދެ ގޮނޑީގައި ހަމެޖެހިލަމުން ނަހީކް ސުވާލުކޮށްލިއެވެ. މިޝަލް ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލަމުން ކަންވީގޮތް ކިޔައިދިނެވެ.

“ދެން މިހާރު އަހަރެމެން ދެއްކި ވާހަކައާއިދޭތެރޭ ވިސްނައިފިންތަ….؟؟؟؟؟؟” ކޮފީއަށް އޯޑަރު ދެމުން ނަހީކް އަހާލިއެވެ. ވެއިޓަރު ގެނައި ފެންފުޅިން ތަށްޓަށް ފެންއަޅަމުން ކޮންވާހަކައެއްހޭ މިޝަލް އަހާލިއެވެ.

“ޔާލް ސެޓްކުރާ ވާހަކަ….” ނަހީކް އޮޅުންފިލުވައިދިނެވެ.

“އަނހާ….. ތިކަމާވެސް އެބަ ވިސްނަން….. އަސްލު އަހަރެން މިއައީ ތިވާހަކަ ދައްކާކަށް ނޫން……” މިޝަލް މިހެން ބުނުމުން ނަހީކް ބަލާލީ ކޮންވާހަކައެއްހޭ އަހާލާފަދައިންނެވެ.

“ޝިއުގެ ވާހަކަ ދައްކަން…..” އިރުކޮޅެއްގެ ހިމޭންކަމަށްފަހު މިޝަލް ބުނެލިއެވެ. މިޝަލް މިހެން ބުނުމުން ނަހީކްގެ މޫނުމަތިން ހައިރާންކަން ފެނިގެންދިޔައެވެ. އަދި ޝިއުރީގެ ކޮންވާހަކައެއްހޭ އަހާލިއެވެ.

“ނަހީކްއާއި ޝިއުގެ ގުޅުން ކިހިނެއްތަ….؟؟؟؟” މިޝަލްގެ ސުވާލުން ނަހީކްގެ ހައިރާންކަން އިތުރުވިއެވެ.

“ރަނގަޅު” އެ ހައިރާންކަންމަތީ އިނދެ ނަހީކް ޖަވާބުދިނެވެ.

“އަހަރެން މިވާހަކަ ދެއްކީމަ ނަހީކް ރުޅި ނާންނައްޗޭ…. ނަހީކަށް ތިގުޅުން ރަނގަޅުހެން ހީވިޔަސް، އަހަންނަކަށް ހިޔެއްނުވެ ތިގުޅުން ރަނގަޅުހެނެއް….. މިޝްއާއި، ޔާނީއާއި، ޝިއުގެ ކަންތައްތައް އަހަންނަށް ކައިރިން ފެންނާތީ، ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެމީހުން އެނގޭ…… މިޝްމެން އެމީހުންގެ ލޯބިވެރިންނާއިއެކީ އުޅެނީ ވަރަށް އުފަލުން… އެކަމަކު، ޝިއު އަބަދުވެސް ދެރަވެފައި ހުންނަކަން އަހަންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ…. އަހަންނަށް ހީވަނީ ނަހީކަށް ޝިއުއަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ވަގުތު ނުދެވޭހެން…. އަނެއްހެން ބުނަންޏާ ރަށަށް އަޔަސް ނަހީކް އަބަދުހެން ތި އުޅެނީ އެކުވެރިންނާއިއެކީ ނޫނީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުމުގައި….” މިޝަލް ދައްކަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ދައްކާ ނިމުމުން ނަހީކަށް ބަލާލިއެވެ. އޭރު ނަހީކް އިނީ ކޮފީތަށީގައި ދެ އަތުން ހިފަހައްޓާލައިގެންނެވެ.

“ރަނގަޅު ވާހަކައެއް މިޝަލް ތިދެއްކީ…. އަސްލު އަހަންނަށް ޝިއުއަށް ވަރަށް ކެއަރ ނުކުރެވޭ…. ތަންކޮޅެއް ފަރުވާ ކުޑަވީމަ ވާގޮތް….. މިޝަލް ތިބުނާހެން އަހަންނަށްވެސް މިހާރަކަށް އައިސް ފާހަގަވޭ ޝިއު ދެރަވެފައި ހުންނަކަން…. ސުވާލުކޮށްލީމަ ބުނާނެ ކަމެއް ނުވެއޭ…. އެކަމަކު އެނގޭ އަހަރެންގެ ސަބަބުންކަން…. ދެން އެކަމު އެހެނެއްނުވާނެ…. ޝިއު ބޭނުންވާގޮތަށް ދެން އަހަރެން އޭނައަށް ވަގުތު ދޭނަން…..” ނަހީކް ވާހަކަ ދައްކާ ނިމުމުން މިޝަލް ހިނިތުންވެލިއެވެ. ކިތަންމެ ހިތްދަތިވިޔަސް ޝިއުރީގެ އުފަލަށްޓަކައި ކޮންމެފަދަ ޤުރުބާނީއެއްވާންވެސް މިޝަލް ހުރީ ތައްޔާރަށެވެ. އަމިއްލަ ހިތްމަތީ، ހިލަބާއްވަން ޖެހުނުކަމުގައިވިޔަސް ވެހެވެ.

*****************

 

“ދައްތާ…. ކޮބާތަ ޔާނީ…..؟؟؟؟ ބޭރުން ގެއަށް ވަދެގެން އައި ހުސްނާ، ބޮޑުކޮޓަރީގައި ޓީ.ވީ ބަލަން އިން އަމްހާ ގާތުގައި އަހާލިއެވެ. އަމްހާ ހުސްނާއަށް ބަލާލަމުން އަޔާނީވީ ޝިއުރީމެންނާއިއެކު ހިނގާލަން ގޮސްކަމުގައި ބުނެލިއެވެ.

“އެހެންވީމަ އެ ފަރީޝާ އެކީ ރަނގަޅު އެއްޗެއްތާ…. ދެންމެ ވާދީ ފިހާރައިން އޭނައާއި ދިމާވެގެން ބުންޏޭ، ޔާނީ އެބައިނޯ ފިރިހެންކުއްޖަކާއި އެކީ ދެކުނުފަރާތު އަތިރިމަތީހުރި ޖޯލިތަކުގައި….” ހުސްނާ މިހެން ބުނުމުން އަމްހާ ޓީ.ވީ ނިވާލަމުން އޭނާ ދެއްކިވާހަކައާއި ދޭތެރޭ ވިސްނާލިއެވެ.

“ހުސްނާ…. ވެދާނެ ތީ ތެދު ވާހަކައަކަށްވެސް….. ރޭގަ ކޮންމެވެސް މީހަކާ ފޯނުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ޔާނީ އިވޭ ބުނާއަޑު މާދަންރޭ އޭ ދާނީ…. އަހަންނަށް އޭރުވެސް ޝައްކުވެގެން ވަރަށް ސުވާލުކުރިން…. އެކަމަކު ބުންޏޭ އެކަހަލަ ގުޅުމެއް ނުހިންގަމޭ….. ހުސްނާއަށް އެނގޭތަ ޔާނީ ކައިރީގައި އިނީ ކޮން ސޮރެއްކަން…..” އިތުރަށް އޮޅުން ފިލުވުމުގެ ބޭނުމުގައި އަމްހާ ސުވާލުކޮށްލިއެވެ.

“ކަރީމްބެ ގޯއްޗާ އުޅެއެއްނު ނިކަން ދޮން ސޮރެއް…. އެ ސޮރު ދުއްވާ ސައިކަލު ހުއްޓޯ އެތާ ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި…. އެކަމަކު، އަނދިރިކަމުން ޔާނީ ގާތުގައި އިނީ ކޮން ސޮރެއްކަމެއް ނޭނގެއޯ” ހުސްނާ އޮޅުންފިލުވައިދިނެވެ.

“ހޫމް އެނގިއްޖެ އެސޮރަށް ކިޔަނީ އަފްލާކް….. އޭނައަށްވެސް އެނގުނީ މަގޭ ދަރި ދޯ މިއޮށްބޮޑު ރަށުން އަތުއަޅުވާލަން….. ހުސްނާ، ހިނގާބަލަ އެޖޯލިފަތިތަކާ ދިމާއަށް….. ފަރީޝާ އެބުނީ ތެދަކަށްވެއްޖެއްޔާ، އަޔާނީއަށް މިރޭ ކުޅި ދައްކާލާނަން……” އަމްހާ ސޯފާއިން ތެދުވެގެން ބޭރަށް ދާން ހިނގައިގަތުމުން، ހުސްނާވެސް އޭނާގެ ފަހަތުން ދިޔައެވެ.

ނުނިމޭ

32

73 Comments

 1. Eemyaa

  August 10, 2017 at 3:00 pm

  Hei All, 🙂
  Mi part ves kamudhaane kamah ummeedhu kuaran. kusheh fenijjaa rangalhu kohlai dhinun edhen 🙂
  Have a nice day 🙂

 2. Coco

  August 10, 2017 at 3:05 pm

  I m first kiyaafa comment kuraanan

  • Coco

   August 10, 2017 at 3:15 pm

   Oh no dhn yaany ah ehn nuhadha n yaal aa Shaun plx plx

  • Eemyaa

   August 10, 2017 at 7:34 pm

   Yes u r first Coco ?
   Hehe.. Coco angaalaba yaanee ah mom dhaa vaahaka ?

 3. Miny

  August 10, 2017 at 3:13 pm

  story varah nice.

  • Eemyaa

   August 10, 2017 at 7:35 pm

   Thanks Miny ☺

 4. shu....

  August 10, 2017 at 3:30 pm

  Hei…mi part ves v v v v nice…dhn vaane gothaamedhu visnenyyy…waitinh for next part…….???????

  • Eemyaa

   August 10, 2017 at 7:37 pm

   Thanks shu ☺
   Hehe dhn vaagothehves balaalamaa dho shu ?
   Thanks alott dear ?

 5. song joong ki..KOREAN

  August 10, 2017 at 3:40 pm

  v salhi mi partx. alhey eulheny bust vaan tha anehkaa ayaany men. next part ah waiting 🙂 😀

  • Eemyaa

   August 10, 2017 at 7:38 pm

   Thanks song ☺
   Vedhaane ehn ves..? lets see dw

 6. Maahy❤

  August 10, 2017 at 3:50 pm

  Yaani gaiga mihaaru iloshifathin kaaneyngey jahaany ?
  Anyways mi part Vx v salhi… Ekm kurin part thakah vure kuruhen heevey
  ???

  • Eemyaa

   August 10, 2017 at 7:41 pm

   Maahy nufennathaa dhuvaskolheh vejje dw
   Ahdi e ulheny e hisaabah ves nugohennu hehe
   Thanks ☺ n v happy vejje maahy ge comment eh fenunyma ?
   Heeveytha kuruhen bt fudhey varakah dhigukoh hen heevi liyevuny ?

 7. ????

  August 10, 2017 at 4:18 pm

  Story varah habeys ?? … yaaneee. …. kon iraku tha next part? ???? Waitingssss???

  • Eemyaa

   August 10, 2017 at 7:42 pm

   Thanks dear ☺
   Next part on Saturday ?

 8. khajja

  August 10, 2017 at 4:47 pm

  Oh wow.masha allah v rythi v furihama. E ulhen bust vaan dhw dhen kihineiybaavaany dhw imaagin ?? when nxt prt avas kollachchey v wait ingey ly ???❤❤❤❤???????????

  • Eemyaa

   August 10, 2017 at 7:45 pm

   Oww thanks khajja ??
   Dhn vaagotheh ves balan jeheynyy
   Neyge amhaa hadhaalaane gothehves kiki ?
   Next part on Saturday ??
   Ly too ☺

 9. sha

  August 10, 2017 at 4:57 pm

  Varah salhi 🙂 hama maazee hadhaanvanee

  • Eemyaa

   August 10, 2017 at 7:47 pm

   Thanks sha ?
   Asluvestha?? anekka sha ves mom aa sirrun meet kuran gos ulhenikoh bust v tha?? ?
   Hehe jst joking ingey.. dnt take it serious ☺☺

 10. READER

  August 10, 2017 at 5:08 pm

  wow v salhi mi part vex waiting for next part

  • Eemyaa

   August 10, 2017 at 7:59 pm

   Thank you READER ??

 11. naxema

  August 10, 2017 at 6:53 pm

  cool part e kamu yaal a shaun dwoo….so saide waiting for next part

  • Eemyaa

   August 10, 2017 at 8:00 pm

   Thanks naxema ?
   Dho ?

 12. Aif

  August 10, 2017 at 6:55 pm

  Ayaany nd aflaak dhuve rakkaavey avahah… Mommy coming with iloshifathi????????

  • Eemyaa

   August 10, 2017 at 8:02 pm

   Hehe Aif, yaany mennah adu ivey varah govaalaba ??

 13. Zish

  August 10, 2017 at 7:06 pm

  Yaany…avahah filaaaaaa….eem avahah shiumen gendhaba ethenah…vvvv reethi…

  • Eemyaa

   August 10, 2017 at 8:06 pm

   Haha..?? mifaharu neyge amhaa kuraanee keeh kameh ves.. ehaa ves rulhi aissa e hury ?

 14. Merr

  August 10, 2017 at 7:12 pm

  Shiu aai gulhenee hama mishal ❤

  • Eemyaa

   August 10, 2017 at 8:07 pm

   Dww Merr ☺
   Dhera ee shiu naheek aa gulhigen ulheytheenu ?

 15. Zish

  August 10, 2017 at 8:09 pm

  Aan dhw..ehenny vaany yaany ves dhogu hadhanya…hehehehe…mifaharu amhaage faivaanuge varugadhakan dhakkadheyne kanneyge..aflaak avahah rakkaavey …maidhaitha thioh dhany faivaan kiba hifaigen…hihihiihihihi…

  • Zish

   August 10, 2017 at 9:22 pm

   ehennu*

  • Eemyaa

   August 10, 2017 at 9:56 pm

   Asluves ey dw.. dhogu hadhanyaa ehn vaany
   Hehe neyge afoo ah vaanee kihineh kameh vess hama gaimuvess amha ehury v rulhi aisfa ??

 16. naaanu

  August 10, 2017 at 10:05 pm

  Wallahi.yaanyge dhuvas dhiae ?btw varah loabi vaahaka.mishal haadha loabi ey.shiu ahttakaa sacrifice vany.heheh.shaun ge pov ves gennachey. I guess shaun ves ei story ge eh bathol kanne dho?

  • Eemyaa

   August 10, 2017 at 10:54 pm

   Haha ??
   Thanks naaanu ?
   Asluves dw.. mishal shiu dheke vany hageegee loibey kiki ❤❤
   Kuriah oiythaa shaun ge pov ves kiyaalan libeyne ?
   In Sha Allah

 17. Shin

  August 10, 2017 at 10:25 pm

  Mi vahakayah kuraa furathama comment.. comment nukuriyas vahaka kiyan..vahaka v reethi.. dhen kihineh ba vaani enehka ehnbaehbaa e joalifatheega thibeyni

  • Eemyaa

   August 10, 2017 at 10:57 pm

   V ufaavejje Shin vaahaka kiyaathy n comment kohleetheeves ☺☺☺
   Thanks alott ?
   Hehe dhn vaa gotheh ves balamaa dw ?

 18. Lucifer

  August 10, 2017 at 10:42 pm

  V reethi. Dhenme mi nimunee hurihaa part eh kiyaa

  • Eemyaa

   August 10, 2017 at 10:59 pm

   Thanks Lucifer ☺☺☺
   V ufaavejje vaahaka kiyaaleema ?

 19. ???

  August 10, 2017 at 11:02 pm

  Vvvv rythi alhey e 2myhunn ethaa thibaa nufehnaathiii? Eemyaa vv baraabar?vaahaka baraabarah nereythii☺☺?

  • Eemyaa

   August 10, 2017 at 11:09 pm

   Thank you dear ???
   Haha dear thankolheh baarah govaalaa.. eyrun amhaa men dhaan vaa irah yaanee men filaafaane kiki jst joking ingey ??
   Thanks ? bodu kameh dhima nuvanya buna dhuvahah up kohladheveytho kuria ah oiy thaa ves eem v try kuraanan ☺

 20. Kimmi

  August 10, 2017 at 11:05 pm

  Varah salhi mi story

  • Eemyaa

   August 10, 2017 at 11:11 pm

   Thanks kimmi ???

 21. Sidhu

  August 10, 2017 at 11:12 pm

  Konme dhuvahaku up vaane nama a hithah araa kiyaa hithun abadhuvex up veythoa balaala balaala hurevenyvex…bt busy kamun koment lahun mi kureveni. …

  • Eemyaa

   August 10, 2017 at 11:19 pm

   Oww thanks Sidhu ☺☺☺
   Life ga kanthah hunna gothun aslu mikamah gina vaguthu dheveykah nove ehnve knme dhuvahaku up nukureveny
   Avahah kurevunas lahun kurevunas vaahaka aa medhu dhekey gotheh bunela dheefiyya eem hiyyhama jeheyne ☺

 22. Ram

  August 10, 2017 at 11:13 pm

  Neheee… ayaaany filaa.. adu iveytha eba.. shiu mn geah dhuveyy avas kureyy.. ehennoony ladhu gannaaneyy… hehehe… hama habbu.. waiting for next part ???

  • Eemyaa

   August 10, 2017 at 11:23 pm

   Hehe Ram gadha ingey ??
   Thanks alott dear ☺☺☺

  • Ayaanee

   August 11, 2017 at 10:11 am

   E kihkuraashw filanee. …. anehkaa kihineh v ram?????

  • Eemyaa

   August 11, 2017 at 10:20 am

   Ram, Ayaany ah adu ivvijje ???

  • Ram

   August 11, 2017 at 10:48 am

   Anhaa… ayaany ah adu ivijje… yayy… ayaany mom eba dheyey thi huri thaneh balan.. ehnveyey… hihi ?

  • ????

   August 11, 2017 at 1:10 pm

   Huvaa tha???

  • ????

   August 11, 2017 at 1:14 pm

   Ram vx hingaa ayaanee safe kohdhen… with me???

  • Ram

   August 11, 2017 at 9:30 pm

   Avahah hingaa ???

 23. Azu

  August 10, 2017 at 11:51 pm

  Alhey….kurin mamma menah vagah bitun nagaigen ulhey handhaan vee hama…..??shiury kanbulo avahah dheybala yaanee kairiyah…ekuhjaa fulhu ehaa avahah bust kih nulahchey….vaahaka vv rethi…..??

  • Eemyaa

   August 11, 2017 at 7:33 am

   Haha Azu ves dww??
   Thank you ???

 24. Nix

  August 11, 2017 at 1:17 am

  Bilimagu maa kulayaky kn kulaeh kan bunedhyfaanantha?? Maroon or red … anyway story v v v v salhi ????❤❤❤

  • Eemyaa

   August 11, 2017 at 7:36 am

   A e Maroon kula
   Thanks Nix ???

 25. Ryyko

  August 11, 2017 at 1:37 am

  Interesting??v reethi story.. Waiting for the next part…??

  • Eemyaa

   August 11, 2017 at 7:37 am

   Thanks Ryyko ???

 26. m

  August 11, 2017 at 10:15 am

  dhn hama kei nuvi ey comment eh nukoh… v v v rythi mi story…

  • Eemyaa

   August 11, 2017 at 10:22 am

   Oww thanks m ???

 27. click a shot ?

  August 11, 2017 at 11:31 am

  Varah loabi mi part ves??…alhey yaany is getting…BUSTED…don’t do that Eemyaa?…aww pure ayaany..?..she’ll be beaten black and blue ??

  • Eemyaa

   August 11, 2017 at 12:44 pm

   Thanks click ???
   Hehe bas naahanyaa bust ves vaanu kiki ??

  • click a shot ?

   August 11, 2017 at 12:57 pm

   Hehe…yaa dhw ayaany ma bodhah ves basnaahanyey??

  • Eemyaa

   August 11, 2017 at 1:27 pm

   Haan kiki ?

 28. Shafu

  August 11, 2017 at 1:21 pm

  Wow….I realLy lOve thIs stOry…knme dhuVahakU uP vaaNe nAma…?????

  • Eemyaa

   August 11, 2017 at 1:28 pm

   Thanks Shafu ???

 29. Navya

  August 11, 2017 at 3:14 pm

  Subbooo ayaani ah kulhi samaa dhahkaalaanethaa?v dhera. .bt vaahaka vvv reethi ❤

  • Eemyaa

   August 11, 2017 at 6:11 pm

   Kiki ??
   Thanks Navya ???

 30. Yaal

  August 11, 2017 at 4:50 pm

  Ayaanee bust viya nudheh chay annahkkaa. Next part aa jehigen anna part annaanee kin irakun tha Eemyaa

  • Eemyaa

   August 11, 2017 at 6:15 pm

   Kiki vaaotheh balamaa dw ?
   Next part tomorrow ga
   Dhn jehigen inna part Monday ga
   In Sha Allah
   Bodu kameh dhima nuvanya mi buni gothah genesdheynan ☺☺

 31. Suha

  August 11, 2017 at 5:24 pm

  Nice story.. Cnt Waiting for de next part…

  • Eemyaa

   August 11, 2017 at 6:16 pm

   Thanks Suha ??
   Next part maadhamaa ☺

 32. Adha?

  August 11, 2017 at 6:52 pm

  Vvvvvb reethi mi part ves.. ayaanee thithanun dhuvey?

  • Eemyaa

   August 11, 2017 at 6:58 pm

   Thanks Adha ???
   Hehe

Comments are closed.