– 15 ފެބްރުއަރީގެ ބަޔާއި ގުޅޭ –

“ޝަހުމް އައިއްސި…” ވަރަށް ހިނިއައިސް އިނދެ، ލައިޝާގެ ކަންފަތް ދޮށުގައި އެހެން ބުނުމަށްފަހު ލަޔާ އަވަސް  އަވަހަށް އެތަނުން ދިޔައެވެ. ކަން ވީގޮތް އެނގުމުން ލައިޝާއަށް ހަށި ފުރާ ނޭވާއެއްލެވުނެވެ. އަދި ބޯ ހޫރާލުމަށްފަހު ތަށިތައް ނަގާ ސާފުކޮށް، އޭނާގެ މަންޒިލަށް ދިއުމަށް އަވަސްވެގަތެވެ.

“އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް!..އައްސަލާމް ޢަލްއިކުމް!” ސަލާމް ގޮވަމުން އެތެރެއަށް ވަދެގެންއައި ޝަހުމް އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ފެނުނީ ޝެހެނާއަށެވެ. އޭނާ އައީ ބަދިގޭގައި ހުރެފައި މީހަކު ސަލާމް ގޮވައި އަޑު އިވުމުންނެވެ.

ފެނުނު މަންޒަރަކުން އަނގަ ތަންމިނަށް ހުޅުވައިގެން ހުއްޓިފައި ޝެހެނާއަށް ހަމަ ހުރެވުނީއެވެ.

“ތިއްތާ! ތިއްތާ!….ޔޭޔޭޔޭޔޭ….ސަޕްރައިޒް!……ގަބޫލު ނުކުރެވިފަތަ ތިހުންނަނީ؟… މީ ޝަހުމް އޭ!” ޝަހެނާ ހުއްޓިފައި ހުރިތަން ފެނިފައި ޝަހުމްއަށް ވަރަށް މަޖާވިއެވެ. އަދި އޭނާގެ ސަޕްރައިޒް ކާމިޔާބު ވުމުން ދުވެފައި ގޮސް ޝެހެނާގެ ކޮނޑުގައި ހިފައި، އެއީ ޙަޤީޤަތެއްކަން ބުނެދިނެވެ kamagra oral jelly τιμη. ވަގުތުން އޭނާއަށް ގިސްލެވެން ފެށުނެވެ. އެހެން ނުވާންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ. ކުރީގައި އާވާރާއެއް ފަދައިން ޝަހުމް އުޅުނު އިރު ފަހުން މިކަހަލަ ބަދަލެއް އަތުވެދާނޭ ކަމަކަށް އެކަކުވެސް ހިއެއްނުކުރާނެއެވެ. އެއައި ބަދަލަކީ ރަނގަޅު ކުރިއެރުމެއްކަން ކިތަންމެ ރަނގަޅަކަށްވެސް ހާމަވެއްޖެއެވެ espanolviagra.net.

އޭރު އެއްވެސް ތަރުތީބެއް ނެތި އަބަދުހެން ދިގު ކޮށްލާފައިވާ ޝަހުމްގެ ފަން އިސްތަށިގަނޑު ވަނީ ރީތި ވަރަކަށް ކޮށާލައި އޭނާގެ އަޞްލު ސްޓައިލަށް ހަދާލާފައެވެ. ބައްޕަމެން އާދޭސްކޮށްގެން ދެތިންމަހުން އެއްމަހު ކަހަލަ ގޮތަކަށް ބާލައި ތުނބުޅިން އެންމެ އިސްތަށްޓެއްވެސް ފެންނަންނެތެވެ. އަތް އުޅަނބޮށްޓާއި ހަމައަށް ހުރި، ގިރުވާނެއްނެތް ރަތް ކުލައިގެ ޓީޝާރޓް ގައިގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހިފާފައި ހުރުމުން އެ ފިރިހެންވަންތަ ހަށިގަނޑުގެ ރޫފަ އަނބުރައި އައިއްސިކަން ޝެހެނާ ދެނެގެންފިއެވެ. އަދި ހިމަ ހޯލިހެން ހީވާ ދެފައިގެ ބާރުގަދަކަންވެސް އޭނާ ލައިގެން ހުރި ކަކުލާއި ހަމައަށް އަރާ ޝޯޓުން ވަރަށް ރީތިކޮށް ދައްކައެވެ.

“ތިއްތާ!… ތިވަރަށް ޝަހުމްގެ ބޮލުން ފެށިގެން ފަޔަށް ތި ބަލަނީ އޯ؟ މީ ހަމަ ޝަހުމް އޭ..” ޝަހުމްގެ އެ ޖުމުލައިން ޝެހެނާއަށް އަނަގަމަތީ އަތްއެޅުނެވެ. އަދި އެ އޮމާން މޫނުގައި ފިރުމާލިއެވެ. ފެންނަމުން މި ދަނީ ހުވަފެނެކޭ ހީވުމުންނެވެ. އެއާއިއެކު ޝެހެނާއަށް ހިނިތުންވެލެވުނެވެ.

“ކޮއްކޯ…ދެން އެހެން ނޫޅޭތި!  ގޭގެ އެންމެން އެ ތިބެނީ ކޮއްކޮގެ ދިރިއުޅުން ހަލާކު ވަމުން ދާތީ ކަންބޮޑުވެފަ…” ޝެހެނާ ވެސް އަދި އެ ޢާއިލާގެ އެކަކުވެސް ދެން އެމީހުންގެ ކޮއްކޮއަށް އެފަދަ ކަމެއް ވާކަށް ނޭދެއެވެ.

“ހު ހޫމް!…އޯކޭ އޭ..ދެން ޝަހުމް އަބަދަކު ފިނޑިވެގެނެއް ނޫޅެނެއެއްނު..ކޮބާތަ މަންމަމެން؟…ޝަހުމް ގެއިން ފެނުނީމަ ތިއްތައަށް ވިގޮތް ވަރަށް މަޖާ..އެގޮތަށް މަންމަމެނަށްވެސް އޮޅުވާލަން ބޭނުމީ..އެކަކު ކައިރީވެސް ނުބުނާތި ޝަހުމް އައި ވާހަކަ… މިދަނީ ރޫމަށް…އެންމެން މެންދުރު ކާންއައިމަ ނިކުންނާނަން އިނގޭ… ވަރަށް ޓަޔަޑް…މާލެއަށް އަންނަ ހިތުން ރޭގަ ނުވެސް ނިދަން..” ޝަހުމް ގެ ވާހަކައިން ޝެހެނާއަށް ހެވުނެވެ. އަދި އޭނާގެ ކޮއްކޮގެ އުފާވެރިކަން ދެމެހެއްޓެވުން އެދި ހިތާ ހިތުން ދުޢާ ކުރެވުނެވެ.

ނާހިލްއަށް މިއަދު އޮފީހަށް ދެވުނީ ލަހުން ކަމުން ލައިޝާއަށް ޖެއްސުން ކޮށްލަންވެސް ނުދެވުނެވެ. ޑިޔުޓީ ފެށިފައި ވުމާއިއެކު އޭނާގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި އުޅެންފެށިއެވެ. ބްރޭކް ލިބެންދެންވެސް ނާހިލްއަށް ލައިޝާގެ ހިޔަނިވެސް ނުފެނެއެވެ. އެންމެ ފަހުން އޭނާގެ އިންތިޒާރަށް ނިމުމެއްއައީ ކެންޓީނުން ނިކުމެގެން އަންނަ ލައިޝާ ފެނުނު ހިނދެވެ. އެހެނަސް ކަންތައް ވީ މާ އެހެން ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. ޝިނާއާއި ދިމްޝާ ވަރަށް ފޯރި އަރުވާލާފައި އެއައި ގޮތަށް ލައިޝާ ގޮވައިގެން ހިނގައްޖެއެވެ. އެމީހުންގެ ތެރޭގައި ދެކެވެމުން ދިޔަ ވާހަކަ ހާދަ ވަރުގަދައޭ ނިޙާލްެގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. އެހެންޏާ، އެވަރަށް އަތުންނާ ބޮލުން ހަނާ އެޅިއިރުވެސް އެތަނުން އެކަކަށްވެސް ފެނުނީއެއްނޫނެވެ. ވީ ފޫހިން ކާހިތް ކެނޑުނު ނަމަވެސް، ބަނޑުހައި ވެފައި ހުރިވަރުން ނާހިލް ކެންޓީނުގެ ތެރެއަށް ވަދެގެން ދިޔައެވެ. އާދަވެގެން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ލައިޝާ ރުޅި އަރުވާލުމުން އެ ލޯބި ފުށްކޮޅެއްފަދަ މޫނު މައްޗަށް އަރާފައިބާ ކުލަތައް ދެކެލަން އެދެލޯ ހުންނަނީ ބޭޤަރާރުވެފައެވެ. ނާހިލް މިހާވަރަށް އަންހެން ކުއްޖަކު ހިތުގަ ޖައްސައި ދެރަކޮށްހެދި ހަނދާނެއްވެސް ނުވެއެވެ. މިކަމާ ޚުދު ނާހިލްވެސް ޙައިރާންވެއެވެ. މިއަދަކި އެހެން ދުވަސްތަކާއި ވަރަށް ތަފާތު ދުވަހެކެވެ. ލައިޝާ ނުފެނުމުން މިއަދު ދެން އެއްވެސް ކަމެއް ރަނގަޅަށް ކުރެވޭ ހެނެއް ހިޔެއްނުވެއެވެ.

މިހެން ވާންވި ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ އޭނާ އަންހެން ކުއްޖަކާއިހެދި ބޯގޮވަންވީ ސަބަބެއްނެތެވެ. ލައިޝާއަކީ މީހެއްގެ އަތްބަކަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. އެވަރުންވެސް ނާހިލް ބޭނުންވަނީ އޭނާ ރުޅި އަރުވަންހެއްޔެވެ؟ އޭރުން ލައިޝާގެ ފިރިމީހާއަށް އެކަން އެނގިއްޖެނަމަ ދެން ދުވަހަކުވެސް ލައިޝާއަކާއި އަނގައިންނެއް ނުބުނެވޭނެއެވެ. ނާހިލް ހާސްވެއްޖެއެވެ. އޭނާ ލައިޝާ ބޭނުންވަނީ ކޮންގޮތަކަށް ކަމެއް ނޭނގުނެވެ. ދެއަތުން ބޮލުގައި ހިފަހައްޓާލައިގެންެ، އޭނާގެ ކެބިންގައި ހުރި ބޮޑު ގޮނޑިއަށް ވެއްޓިފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮތެވެ. މިހާރު ކަންތައް މި ވަނީ ރަނގަޅަކަށްނޫނެވެ. ލައިޝާ އޭނާއަށް ފެންނަން ޖެހޭނެއެވެ. އެއީ އޭނާގެ ހިތްހަމަ ޖެހުމެވެ. އެހެނަސް ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟

މިއަދު މާލެއަށް އައި ގޮތަށް ޝަހުމް އަށް ވިސްނެނީ އޭނާގެ ރެޕެންޒިލް މަތިންނެވެ. އެކުއްޖާ އެފް.ބީ އިން ޗެޓް ކުރާއިރުވެސް ދުވަހަކުވެސް ފޮޓޯއެއްހާ ހިސާބުވެސް ލާފައިވާ ތަނެއް ނުފެނެއެވެ. އެކަމަކުވެސް އެ ކުއްޖެއްގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ދިރިއުޅުމަށް ބޮޑެތި ބަދަލު ތަކެއް އަންނަމުންދާކަން ޚުދު ޝަހުމްއަށްވެސް އިނގެއެވެ. އެތައް ދުވަސްތަކެއް ބޭކާރު ގޮތުގައި ހޭދަކުރެވިއްޖެކަމަށް އޭނާވެސް ޤަބޫލުކުރެއެވެ. އެ އަންހެން ކުއްޖާ ނޭނގިނަމަވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އޭނާގެ ދިރިއުޅުމާއި ކުޅެލައިފިއެވެ.

“ހައި ed-oesterreichische.at…..” ޝަހުމްއަށް އެންމެ ފަހުން ނީނދެވިގެން ލަޔާއަށް ގޮވައިލިއެވެ. އޭރު ގަޑިން ބާރަ ޖަހަނީއެވެ. އެހައި ބޮޑަށް އެހީތެރިވީ މީހަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން ޝަހުމް ބޭނުމެވެ.

-ނުނިމޭ-

65

119 Comments

 1. އާނާ

  February 24, 2013 at 12:35 pm

  ވާހަކަ ވަރަށް ރީތި. އެކަމަކު އަޕްކުރާލެއް މާލަހީ

  • AT

   July 13, 2016 at 8:05 pm

   Wow!varah reethi… varah interesting

 2. ރަށް

  April 27, 2013 at 3:20 pm

  ކޮބާ 12

 3. Shabee

  July 17, 2015 at 3:25 pm

  M here.. mi vaahaka v reethi dhw.. 😀

 4. Shabee

  July 17, 2015 at 3:27 pm

  Kobaatha??

 5. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 3:27 pm

  m here , hmm vr rythi , kobaa cherry

 6. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 3:29 pm

  so aayaa dw emme kuda eyy , xaa ves annaane dw mithanah

 7. Shabee

  July 17, 2015 at 3:30 pm

  Iru kolhakun annaane mumma goveema gohssi

 8. Sheryn

  July 17, 2015 at 3:31 pm

  Aan dhonthi dhogu nuhadhaa…m here

 9. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 3:32 pm

  amm , shery adhives shaante dheke biruganeytha ? he’s just kidding , eana teach koh dhiny eyy lesson eh alhugandu mennah

 10. Shabee

  July 17, 2015 at 3:33 pm

  Dhen kewkwy tha kiyan v??

 11. Sheryn

  July 17, 2015 at 3:34 pm

  Shaante beybe was like a ghost…making us stupid n scared… 😛

 12. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 3:36 pm

  2ben fight nukurahchey , vr dhera vay dhahtha eh nuhunnathy 2 yrs o 3 yrs bodu , hunaany 28 yrs ge dhahtha eh , vr foohi way edhahtha dheke , cox dhahtha abadhuves gos manmy kairi kiyaany aayaa nukuraa kanthah hadha hadhaiygen , vr dhera vay dhahtha aayaa dheke hate kuraathy , aayaa rythi vyma o dhahtha hate kurany aayaa dheke

 13. Sheryn

  July 17, 2015 at 3:37 pm

  Ok i midhee ingey…iru kilhakun bangi govaafaane…mum rulhi annaane maa ginairu ineema… so dhen ol vefa mi site ah vannaanan…

 14. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 3:37 pm

  hehe , shabee dhahtha n shery cherry dhahtha ah emme myry kocheh

 15. Sheryn

  July 17, 2015 at 3:38 pm

  Its ok aayaa… thee abadhuvexx vaa gothey miulhey shabee v rulhi annaane i vex reethi v maa.. hahah

 16. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 3:38 pm

  dhany namaadh kuran , baai

 17. Sheryn

  July 17, 2015 at 3:39 pm

  Its ok aayaa… thee abadhuvexx vaa gothey miulhey shabee v rulhi annaane i vex reethi v maa.. hahah.. ey mibai miliyanee shabee… aslu shery rulhi annanee shabee kairy shery ahvure gina boys rahtehivaan ahathee… shery dhogu nuhadhaa… ok dhen… dhonthi miadhanee namaadhah nooney mamam bondi alhaafaane 😛

 18. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 3:40 pm

  ehntha , hehehe

 19. Shabee

  July 17, 2015 at 3:41 pm

  Biii… miss u oll… mirey faharehga ol veveyneee… or else tomorrow… 😀

 20. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 3:41 pm

  me ves midhany namaadh ah , gos fa annaanan ,

 21. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 3:52 pm

  m back , shery eba huritha

 22. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 4:01 pm

  kihineh tha wiber group eh hadhaany

 23. nuhaa

  July 17, 2015 at 4:54 pm

  ey aaliyaa… ebunaaahen higaaba viber group hadhan.. but how.. aharen viber ah nuvannan.. beybe vadhey aharen ahaanan igea.. xiyaa vex nuvadhey viber ah

 24. nuhaa

  July 17, 2015 at 4:57 pm

  hey.. dhen dhiyae ee tha enmen.. v happy randu ehfaharu namavex a ee ma.. randu gaathu bunachey aharen salaam bunney

 25. aaliyaa

  July 17, 2015 at 4:57 pm

  me ehves nuvannan wiber akah

 26. aaliyaa

  July 17, 2015 at 4:58 pm

  rndu kiyan nakaa nubunaa nan , vr foohi way , RANDU XIYAANU

 27. aaliyaa

  July 17, 2015 at 5:00 pm

  eyy mirashuga ulhey baivaru girls ulhey , boy eh fahathun , ekam eana ulheny male kujjakaa rahtehi vegen , eanage name aky ZIYAAN hehehe

 28. aaliyaa

  July 17, 2015 at 5:01 pm

  randu*

 29. nuhaa

  July 17, 2015 at 5:02 pm

  baby you went.. Kaal you went…. huh huh.. the dimple is thereee…. glinter prinsess and radoooo.. sorry rock prinnce..
  hevey.. aharen naadhimaa akah noon viyya thi kiyanee.. dhen buneba Aali annaashey eyna gaathu.. dhe dw.. eyna fahathun addu kudhin ulhey Japan freind eh vex ulhey

 30. aaliyaa

  July 17, 2015 at 5:02 pm

  kobaa mihaaru randu xiyaanu , hair die koh dhinytha

 31. nuhaa

  July 17, 2015 at 5:04 pm

  ehn tha???? ma beybe gathu ahaanan.. aharen radu nukiyaanan ekamfurathama eyna gaathu buney annaashey.. eyrun

 32. aaliyaa

  July 17, 2015 at 5:05 pm

  hahaha , eyy fuvammulak bas igea tha , me ge familyge ehfalhi onnane fuvah mulakga , dhen ehbai onnaane fohdhoo n velidhoo ga ves , m living in velidhoo , igeny male bas ekani

 33. nuhaa

  July 17, 2015 at 5:06 pm

  kohgen nuhikey.. faadehge fothigandeeh boluga assafa gossi randu xiyaanu… ahannah ok eyna ah konme ehcheh kiyas.. heehee

 34. aaliyaa

  July 17, 2015 at 5:07 pm

  hahaha , he is a devil , hama eana vaahaka dhahkaa irah eaiyy , hehehe

 35. aaliyaa

  July 17, 2015 at 5:08 pm

  hahaha , zaa ge hux tha xiyaan aky ?

 36. aaliyaa

  July 17, 2015 at 5:09 pm

  mee kayaal ingey

 37. aaliyaa

  July 17, 2015 at 5:10 pm

  dhondi , kaal ayma thiya eyy tha ? thy vaavaraky , nais gen hyvaany ehn kameh hen , hehe

 38. nuhaa

  July 17, 2015 at 5:12 pm

  hellow kaal.. v thanks ,igea cmt kureema… ahannah egey v landhu ganefa hure aharen kuru nukureema kan aee.. badhal ga ahaanah thi rashah dhevuniyya aharen ge asl sifaiga feni laanan iea… k thanx igea bany a eema.. you know im n aayaa was not too pretty.. ehaaa ehaa pretty eh nuvaane aharen. v foohi reethi vee,ma.. aharenge pride ga thibeenee jahssaalaafa magah nikuthiyya.. kaal ahannah favour eh hadhaa dheefaa nan tha

 39. aaliyaa

  July 17, 2015 at 5:14 pm

  zaa , mashah randekey kiyaa thy Aayaa varah rulhi aa dhey dhw ? hmm ,

 40. nuhaa

  July 17, 2015 at 5:14 pm

  plx

 41. aaliyaa

  July 17, 2015 at 5:15 pm

  hehe ma kyhkoh dheyn vy zaa ah ?

 42. nuhaa

  July 17, 2015 at 5:16 pm

  hmm.. aali v rulhi adhey.. plx could you do me a favour

 43. aaliyaa

  July 17, 2015 at 5:17 pm

  yes , bunebala dhen

 44. nuhaa

  July 17, 2015 at 5:18 pm

  koh dheyn vee kaamakee viber beynun kuraa goi kiyaa dheyn vee.. igea firihen kudhin v gia in viber secret koh vannakan.. plx plx

 45. aaliyaa

  July 17, 2015 at 5:19 pm

  kaal , xaa gandah kohdheyn jehey ny konkameh baa ? 😉

 46. aaliyaa

  July 17, 2015 at 5:20 pm

  eyy kaal gandu gossi eana manma gulhaigen , buni baai bune lahchoh

 47. aaliyaa

  July 17, 2015 at 5:22 pm

  so sad , eana dhiya eyyey e , vr kada

 48. aaliyaa

  July 17, 2015 at 5:22 pm

  🙁

 49. aaliyaa

  July 17, 2015 at 5:23 pm

  eba annan igea , 1 minute

 50. aaliyaa

  July 17, 2015 at 5:24 pm

  m back

 51. nuhaa

  July 17, 2015 at 5:25 pm

  ey aali aharen buunaa suvaalakah javaabu dheeee……
  ahannah yageneh noon dhenme vaahaka ddhekky kaal kameh..

 52. nuhaa

  July 17, 2015 at 5:27 pm

  ey k dhen.. mihaaru mashah egijje viber beynun kuraa goi.. balaaba kaayaal 3 ge cmt eh.. ziy ge

 53. aaliyaa

  July 17, 2015 at 5:28 pm

  , no no , hama kaal eyy eyiy , c koh , dhondi eyy kiyaafa eyy , aayaa , dhen ehery hama kaal ge , huvaa

 54. nuhaa

  July 17, 2015 at 5:29 pm

  ely dhiya ee tha??/ ely .. aharen isve group hadhaafabunaanan igea eyge nan 5 min.. mi annanee

 55. aaliyaa

  July 17, 2015 at 5:31 pm

  eyy amihla phone gengulhey kuhjaa , num bunan vynun , me kaal ah gulhany ves thuhtha phone inney

 56. aaliyaa

  July 17, 2015 at 5:32 pm

  ey kihineh thihadhany , explain koh dhyba

 57. nuhaa

  July 17, 2015 at 5:34 pm

  7821173 e ee my num.. aa mu gotheh ga xiyaaa noony mithka fone nagaane.. e ee aharen ehaa phone nugen gulhen… e kam emeehun gaathu nuxhaa aai vaahaka dhahkan beynumey buneema dheyne.. ahren eba annan viber group hulhu vaafa

 58. aaliyaa

  July 17, 2015 at 5:37 pm

  kurin gengulhunu phone halaak vy , ekam vr avahah libeyne phone eh . kon thaak viber group hulhuvaany

 59. aaliyaa

  July 17, 2015 at 5:39 pm

  manma ah vagah jeheyny gulhan , ingihjeyya nimuny

 60. nuhaa

  July 17, 2015 at 5:41 pm

  ey dhanee. igea.. maadhan meet vaane viber group in hulhuvaafa bunaanan.. manma govaaegn dhahtha ge frd eh kairi ah dhaan

 61. aaliyaa

  July 17, 2015 at 5:42 pm

  xaa aa vaahaka dhah kan beynun viyas , i have to call tht num dw

 62. aaliyaa

  July 17, 2015 at 5:43 pm

  baai , c u tmrw

 63. Shabee

  July 17, 2015 at 8:42 pm

  Hey aayaa… i knw hw to use viber…mak grp too… i use viber… 🙂

 64. Sheryn

  July 17, 2015 at 8:43 pm

  Im here shiaa… i mean aayaa

 65. Sheryn

  July 17, 2015 at 8:52 pm

  I’ll never talk in a story comment prt… aayaa,shabee dhonthi, I’ll nvr… i cam back bcx u guys told but then I’ll not… i hav no hard feelings…but m a bit scared after reading the comments in kayaal 3… so let me knw if ur making viber grp…

 66. Shabee

  July 17, 2015 at 8:53 pm

  Its ok dhoonee…im here with u… near u… ey mithaa liyefa in num ah msg eh khlan v tha viber ah vannan v ma…

 67. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 11:08 pm

  thank u shabee dhahthy , n xaa dhahthy viber group hedhytha ? i beynun join vaan , plxx , nassebeh nun shabee dhahthi ah igea kan viber group hadhan , dhen kiyaa dhehvabahlava ? kuda vyma baaky nukoh lahchey

 68. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 11:22 pm

  hehe

 69. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 11:27 pm

  mirey ves hithah eri msg koh lan , xaa dhahthiah , ekam nukeruny im very scared

 70. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 11:30 pm

  bust vedhaane thy manmy ah , baaai , meet u guys tmrw , mirey ishaa kohgen nidhuny eyy visaaravyma hykaruvaa varun , heylevuny 10 ga , dhen bai kaigen mi ayy

 71. aaliyaa

  July 18, 2015 at 12:51 pm

  hellow , wiber group hedhytha ? me ah ves angaa lahchey

 72. aaliyaa

  July 18, 2015 at 12:59 pm

  eyy emmen viber group hedhytha aayaa nulaa 🙁

 73. nuhaa

  July 18, 2015 at 5:04 pm

  saabas. beybe bunee aharen vadhegen nuvaaneyoa viber ah.. 2014 ga beybe ge besty ge dhahtha viber ah vadhegen school kanthakugayea kiyaafa beyrah dhaan fetty.. maa gina in beyrah dhaathu beyge besty shinaan(sheeen) faara lee eyna kokko ah.. eyna kokko dhanee thudi ah konme rea aku.. ethan adhirikamun thaneh dhoreh nufennaane.. ethaa v ga gina vaane… e anhen kujja dhanee hashi vikkaashoa.. ahanneh nuvannaa nan viber ah dhuvahaku vex.. 19 furunas kuda.. merry koh pregnent viyas aharen kuda. dhigu iskolheh libunas kuda.. aharen viber group eh hadhaa vaahaka family time ga dhekkyma bappa bunee hadhaagen nuvaane yoa.. Shaany ah veegothah vejjiyaa nulaahiku kada vaane fmly enmen.. enmen aharen v speial kohfa huttaa.. dw.. ahaen viber ah nuvannaanan

 74. nuhaa

  July 18, 2015 at 5:10 pm

  ey dhemeehun maafolhu vaneeta.. hehehe.. kuda kudhin maanufolhuvaane.. kuda kudhin maafolhuvan hadaa gothakee love letter liyaanee..ehen noonas kuda kudhinnakeee majaa mixaajuge ba eeh… mashaa kuda kkujjakaa ehvaru vaane.. OMG.. lily kobaibaa.. xiyaa aharen bahattafa gossi boys aa ehkoh moodhah

 75. nuhaa

  July 18, 2015 at 5:21 pm

  you went dear

 76. lily

  July 18, 2015 at 5:22 pm

  saabas thuthee.. thuthee kobaa…….. v ssalhi

 77. nuhaa

  July 18, 2015 at 5:33 pm

  koacheh salheetha..

 78. nuhaa

  July 18, 2015 at 5:38 pm

  mi vaahaka.. thuthee aayaa kobaa tha miadhu..

 79. nuhaa

  July 18, 2015 at 5:48 pm

  keeve lily aharen gengulhunu nan beynun kuranee.. mee FB eh noon igea.. FB ga aharen vex gengulheny NUZZUU rashedh

 80. Aaliyaa

  July 18, 2015 at 6:10 pm

  sorry dear , miadh naadhevuny eyy , internet problem eh dhimaavegen , vr foohi , n me ves dhen viber group eh naha dhaanan , m scared

 81. Aaliyaa

  July 18, 2015 at 6:24 pm

  kaaak maafolhuvaa vaahaka eh tha dhidhahkany ? masheh maleh nufolhuvan , hehehe , once again sorry , eyy xaa num innaane dairy ga note koh fa , nukeruney manmy phone ga save kuraa kah , alhamdh lihlaah , mihaaru internet problem solve vejje , where r u guys , m back , roadh atha xaa ,? me 6 roadha eh nuhifan

 82. Aaliyaa

  July 18, 2015 at 6:35 pm

  foohi vegen kuraane nukuraane kameh neyngigen xaa kohkoaa ehkoh , hide n seek kulhuny hehehe , vr majaa , kaal ganduves fen jahan dhiya eyy , maadhan haveeru onnane kula jehun , i ves nikunnaanan myhaku ais kula kolheh haakaalaa thw , hehehe vr majaa kameh eyy , midhiya aharuves hurihaa kuda kudhin thah govaigen ulhuny kula jahan , hehehe , vr majaa , dhen mifahar hunnane dw kaal gandu ves kula jahan me ge gayah , hehehe dhany , namaadh kuran , mirey meet vaan vaane dw

 83. Aaliyaa

  July 18, 2015 at 7:10 pm

  m back , chat kuri yas nukuriyas noyve salaamatheh , jui ehchehi kiyaa varun ves bo halaak , xaa ge step mom tha eyy mariyam abdhulla , thige ah kiyany vaimatheege dw ,

 84. Aaliyaa

  July 18, 2015 at 7:19 pm

  xaa ah kiyany nuxhaa , tha noony xaahy tha ? olhihje , mihen mibuny nuxha athah phone dheyshey bunyma , dheyney bunyma ?????

 85. Aaliyaa

  July 18, 2015 at 7:27 pm

  sorry , anneh , nuxhaa aa vaahaka dhahkan beynumey bunyma , dheyney bunyma

 86. aaliyaa

  July 18, 2015 at 8:48 pm

  thuhtha ah bust vejje kaal 3 ge comment chat kurikan , mom kairi gosfa kutuvy , m sorry , i cant meet u to jnight , mom hury vr rulhi ais fa , neynge thuhtha mi story ge chat msg nukiyaa kameh ves

 87. nuhaa

  July 18, 2015 at 10:36 pm

  im back… huh nuvanachey viber ah kuda iru

 88. nuhaa

  July 18, 2015 at 10:46 pm

  mommy num igea dhiny ma gea eh noon.. ekam suvaaalakee kihineh hey mom egeny… plx.. thinadhoo kujjeh tha thee

 89. nuhaa

  July 18, 2015 at 10:49 pm

  nuxhaa buneema ge ga enmenah vex egeyne ahareen story liyanee nuxhaa ge namuga kan… Zaahee buneema olheyne.. cousin eh ulhey mihaaru gea ga… eyna ah vex kiyanee ZAAHEE.. ehen ve ehen bunee… anekka hea nukurachey aharen mee xaahee noon kamah.. ahannakee xaahee.. nanni nik name akee

 90. nuhaa

  July 18, 2015 at 10:53 pm

  OMG…. you.. kuraakanthah.. thutha haadha v kashey thi kutu vee…. dhen kihi neh hadhaanee… alhaa nulaa.. dhahtha kuraa huihaa kameh manmayah kutuvaa.. so baai dhen igea.. netheh nun dw

 91. nuhaa

  July 18, 2015 at 10:54 pm

  so baai

 92. nuhaa

  July 18, 2015 at 11:32 pm

  so what we can do leeliyaa.. i meat lily.. jelly gaathu bunaathi sorry ey igea lily.. naseebeh evaguthu xiyaa dhonbe hurikan.. eah vexegeyneh nun ahannakee rulhi aissiya rulhi control nuvaa kujjehkan.. naseebeh veli goani magea bolah neylhi kan.. eoh havarun reethi vegen bey rah nukutheema mulhi gayah fen ossaaee.. evarun nuvegen veli goane ossaalee.. reyga hulhumalee ah dhiya ee veli nagan dw.. dhen kuraa kanthah.. fenaa veyya eh vefa elsa hedhun huree.. hee vany veli jinni eh hen.. xiyaa vex malaa maai kuree.. anekka evaguthu hoodhu bin yarlin aisgen eyna vex ahannaa malaamaai kuree.. velijinni velin fenvaraagen heyyoa tihiree kiyaafa.. beyrah vex veli jinni dhany fnun fenverumuge badhal ga velin fenvaraagen heyyoa

 93. Jannath

  July 19, 2015 at 10:54 am

  alhey.. dhen naannaanan tha aayaa.. ehn ve bunee ehn nameh gengulhechey

 94. jiyaa

  July 19, 2015 at 2:49 pm

  no , m back , higaa mithanun dhaan , i mean change vaan , u buney dhaane thaneh , aslu mom iguny num nagaafa iny kaak tw belyru innany mariyam abdhulla vaimathyge , gd , thinadhoo , m , not thinadhoo , m, velidhoo ,

 95. jiyaa

  July 19, 2015 at 3:04 pm

  mmm , veli jinni anna ga mirashah , miadh eboolhe maali hedhen kudhin , mithaa kairi vaaganduga , hehehe , maadhan fenkulhi kulheny , mihaar u thihiry male ga tha , noony thinadhoo ga tha ? dhen maadhan jiyaa ves hunnaany kula jinni akah vefa , hehehe , mi geaa vr kairi vaane jinnin ge palace aa , hehehe vr gina myhun jinni moya vey migey kairi onna vaagaduga hunna nika gaheh kairi ah dhiya eyy ma , jiyaa thuhtha gandah ves fenunu kalhu hiyanneh ethanun , jiyaa ah ves fanunu pink rose gaheh ethanun , akam aneh dhuvahu aiiru neh egaheh , dhen annehkaa anehdhuvahu dhiya iru in maa ves alhaa fa in pink rose ga heh hama kurin ves inthaaga , dhen jiyaa maa bindhelan kairi va irakah maa vehtihje , dhen avahah birun aiyy dhuvamun dhuvamun geah , eage fahun nudhan edhimaa beach akah , vr biruganey , gein nikuthas fennaane vaagandu , vaagandaa jehigen 2 vana geakah innaany jiyaa menge , adhi igea tha , jiyaa mengey kairi geakun , abu gas indhan valhugandeh konnanikoh ves fenunu insaanehge , boluge naashi gandu , adhi mirashuga hunaane , kuryge gaburusthaan ga ge eh ves alhaafa , e gaburusthaan saaf kohfa , ekam egeyn adhives feney insaanun ge kashi , egey dhahtha eh ves ulhunu moya vegen

 96. jiyaa

  July 19, 2015 at 3:24 pm

  dhahtha kuraa kantha mom kairi kutuviyas bunaany , jiyaa maa bodu vegen aga gadha kurany eyy , vr foohi way , mom loabi vaany dhonbe dheke , cox dhonbe eyy family ga huri hama ekani boyah vyma , dhen daddy loabi vaany , thuhtha dheke , cox thuhtha eyy daddy ge furathama kujja vyma , dhen mom aa daddy ves rulhi annaane dhonthi n me dheke , cox dhonthi akee mom kuryga marry kuri myhaa ah libifa huri kuhjaa vyma , mihaar ves emyhaa ah manma hate kuraane , cox emyhaa manma ah aniyaa kuryma , dhen me dheke rulhi annany me boy akah nuvyma , mamnma beynun vy dhonbe libuny ma , dhen dhonbe aa eh koh kulhen hunnaane boy ekoh , dhen me gaal akah vyma mom n dad me ah hate kurany , vr dhera vay ehn ve ,

 97. jiyaa

  July 19, 2015 at 3:38 pm

  hey dhiya eyy tha

 98. jiyaa

  July 19, 2015 at 4:07 pm

  alhe janna kyntha kaal 3 ge athoofa ge comment , vr ehchihi kiyaafa eboih dw me ah , i dont care ,

 99. udhagoo

  July 19, 2015 at 4:41 pm

  kihaa bodu udhaguleh!! mihira jiya! nooney velidhoo shianaa. mi site aki fb eh noon. chat kuran ehen gothe hadhaa. mi haaru vaahaka eh kiyaalan balaa ira mi anhenege ammila vaahaka. mee varah reechey.. me ge kaak ves vara handsome ey. eh irega 18 kiyaagen ulhefa aslu mi adhi 12 aharuge kuda kujekey! bodu udhagule mi meehakaai hedhi. bala phone in msg kohgen ammila vaahaka dhakabala. adhi hurey velidhoo ah gossa thi shianaa hoadhan dhaa meehun nikan gina vaane thivathara thui vefa ulhenya. bodu eh boegen maithiri vaani. admin ves mikan hutuvan vejje ehnun. e othi viber grup ah ves vannan hadhaafa ekamaku mi ibileed mithanuga hurihaa thui eh thelheni!

 100. jiyaa

  July 19, 2015 at 5:04 pm

  , xaa higaa phone in chat kura , dhen mithanah vannaane kameh neh . ,

 101. jiyaa

  July 19, 2015 at 5:07 pm

  hahaha , fohdhoo ga ulheny , thiothy ingifa vr , beynun ehchekey kiyeyne dw , kaakah konehcheh igeany , alhe mi dhahkaa vaahaka inves hyvaytha mashah 12 hen , hehehe

 102. jiyaa

  July 19, 2015 at 5:11 pm

  ok , migadyga gulhi as ok tha

 103. jiyaa

  July 19, 2015 at 5:16 pm

  jiyaa dhen chat eh nukuraanan ehves thaakah , k , mi dhany xaa ah gulhan igea , gulhaafa bunaany nuxhaa aa vaahaka dhahkan beynumey , bunyma dheyne dw

 104. jiyaa

  July 19, 2015 at 5:39 pm

  ok tha

 105. nuhaa

  July 19, 2015 at 5:44 pm

  jiyaa. im back.. are you ther

 106. nuhaa

  July 19, 2015 at 5:44 pm

  OK vaane.. gulhiyas.. massala eh nujassaane

 107. nuhaa

  July 19, 2015 at 5:45 pm

  ey jiyaa.. dhiya ee tha??

 108. nuhaa

  July 19, 2015 at 5:46 pm

  JIYAAAAAAAAAAAAAA.. PLX DHEN DHIA EE THA

 109. nuhaa

  July 19, 2015 at 5:47 pm

  JIYAAAA plx.. mee nux ge kokko ey… you went tha jiyaa

 110. jiyaa

  July 19, 2015 at 5:49 pm

  jiyaa midhany dhen dhuvahak ves chat nukuraan nimmaigen mithanun , m sorry xaa , really really sorry , sorry undhagoo ah ves , mee ge fahun aharenge faraathun ekakahves udhagoo vaakah neydhen , baaaaai xaa , vr dhera vay libunu frnd aa ves vakivaan jeheythy , kyhkuraany , anekunnah uhdhagoo vanyaa aharen ves beynumeh noon , mithanuga ulheykah , hope kuran forgive kuraane kamah , vr miss vaane hurihaa kudhin mathin ves , emme emme miss vaany xaa mathin , baai manmy , vr vr bodah sorry , miss u a lot , ummmmah , ! happy life akah 2 kudhin nahves edhen , baaaaaai 🙁 , ekam msg eh fonuvaanan igea mirey xaa ge num ah , baaaaaaaaaaai 🙁 , vr miss vaane

 111. nuhaa

  July 19, 2015 at 5:50 pm

  jiyaa e dhiya ee dw.. aayaa mom haadha v kah nrulhi aissa

 112. zaahee

  July 19, 2015 at 5:53 pm

  rulhi eh noon xaa.. xaaa moodhah dhiyaama naadhevunee.. moodhuga kiriyaa nu gebunee,… v oi gadha.. plx come back

 113. zaahee

  July 19, 2015 at 9:48 pm

  alhe jiyaa..

 114. zaahee

  July 19, 2015 at 9:55 pm

  jiyaa ekakah vex udhagoo nuvey…. aharen vexx udhagoo vanna bunaanameh nun dw…. ekakah vex udhagoo nvey… jiyaa dhen aadheba.. msg eh vex fonuvaba.. ok ey.. nobody udhaagoo vegen noolhey

 115. zaahee

  July 19, 2015 at 10:06 pm

  ELEEEEEEEEEESHAAAAA… plx com back.. ehn mehun kiyaa ehchah nubalaa.. jiyaa umm.. jiyaaaa.. plx

 116. kaal

  July 19, 2015 at 10:12 pm

  udhagoovey!! mihaa gina meehun udhagoo veye kiyaa iruves neyge ehnun!! jehsun nukoh dhaan ulhebala… kihaa dhera kameh tha!! mulhi thanuga thui vanii. dhen thi uk kujeh nun. dhonkon blue eyes akaa dhen neyge. mithanuga jehsun nukoh dhaan ulhen vi. ehen nooni enmen ehvegen nikan mikan huhtuvaa varu kuraanan. kitha meehun nah udhagoo vani!!

 117. shiaa

  July 24, 2015 at 11:48 am

  heyy. i’m back. zaahee. manmeeee.

 118. Ninni

  July 24, 2018 at 9:41 am

  Haadha kulhivarekey

Comments are closed.