ނިކުމެގެން ދިޔަ މާޒިން އަށް ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ދުރުން ނިކުންނަން ދިޔަ ރިޝްފާއެވެ. ހިސާބަކަށް އޭނާއަށް ވީގޮތް އިނގުނުފަދައެވެ. ރިޝްފާ މިގަޑީގައި މިތާ ހުރުމާއި ދޮރު ލެއްޕުނު އަޑުން ހިސާބަކަށް އޭނާއަށް ވީގޮތް އޮޅުންފިލިއެވެ. އެހެންކަމުން ދުވެލާފައި ދިޔައީ ރިޝްފާ އާއި ހަމަކުރެވޭތޯއެވެ. ނަމަވެސް އެކަމެއް އޭނާއަކަށް ނުވިއެވެ. ރިޝްފާ ކާރަކަށް އަރައިގެން އެތަނުން ދިޔައީ ފަސްއެނބުރި ބަލައިވެސްނުލައެވެ.

މާޒިން މާ ބޮޑުކަމަކަށް އެކަން ނުހެދި ނަމަވެސް އޭނާއަށް ކުށެއް ކުރެވިއްޖެކަން އިނގެއެވެ. އެހެންކަމުން ރިޝްފާއަށް ގުޅާލިއެވެ. ނަސީބަކުން ރިޝްފާ ފޯނުނެގިއެވެ. ރިޝްފާ ހުރީ ހިތްހަމަނުޖެހިފައެވެ. މާޒިން ވީ ގޮތް ކިޔާލަ ދިނެވެ. އަދި ރިޝްފާ ކައިރިން މާފަށް އެދުނެވެ. ރިޝްފާ މައްސަލައެއް ނެތޭ ބުނިއެއްކަމަކު އޭނާ ހުރީ ވަރަށް ރުޅިއައިއްސައެވެ. މާޒިން އަނެއްކާވެސް ސުމާގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންދަނީއޭ ރިޝްފާ ހިތަށްއެރިއެވެ. ސުމާއަށް ރަނގަޅު ލަނޑެއް ދޭން ރިޝްފާ ބޭނުންވިއެވެ. ރިޝްފާން ގެންނަންވީއެވެ. ކޮންމެގޮތއް ހަދާފައިވެސް ސުމާ މި ދުނިޔެއިން ނައްތާލައިގެންވެސް މާޒިން ހާސިލްކުރަން ރިޝްފާ ބޭނުންވިއެވެ. ރިޝްފާ ގެއަށް ވަދެ  އޭނާގެ ކޮޓަރިއަށް ވަނުމަށްފަހު އަލަމާރިން ތަޅުލާފައި އިން ކަބަޑެއް ހުޅުވާލިއެވެ. އޭގާ ހުރި ޕެކެޓްތަކުން ޕެކެޓެއް ނަގައި އަނގަޔަށް އޮއްސާލިއެވެ. “ހާހް… ސުމާ ހީކުރީ މާޒިން ލިބޭނެކަމަށްތަ… ނުވާނެ އެކަމެއް.. މާޒިން އެއީ އަހަރެންގެ ހައްޤެއް.. ސުމާވެސް މަރާލާނަން…” ރިޝްފާ ކިޔަން ފެށިއެވެ. އަނގައިގައި އެއްވެސް ވަރެއް ނެތެވެ. މަސްތުވެގެން ގޮސް އެކީ އޭނާ ތަޅުންގަނޑު މައްޗަށް ދެމުނެވެ

ހުން މަޑުވުމާއި އެކު ޒިން ދޫކޮށްލެވުނެވެ. ސުމާ ޒިން ގޮވައިގެން ގެއަށް ދިޔައެވެ. މާޒިން ރޭގައި ދިމާވި ކަންތަކުގެ ސަބަބުން ސުމާއާއި ކުރިމަތި ލާން ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ.

ސުމާ ޒިން ނިދާފައި އޮތުމުން ފެންވަރާލަން ދާން ތައްޔާރުވެލިއެވެ. އެހެންކަމުން ތުވާލި ނަގަން ބެލްކަނީއަށް ދިޔަތަނުން މީހަކު ބެލްޖެހިއެވެ. ސުމާ ދޮރުހުޅުވާލި އިރު ކުރިމަތީ ހިނިތުންވެލައިގެން ހުރީ ރިޝްފާއެވެ. ސުމާ ހިނިތުންވެލަމުން ރިޝްފާ ވަންނަން ތަން ދެއްކިއެވެ. “ސުމް ހޯދަން ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔައީމަ އިނގުނީ ދޫކޮށްލައިފިކަން…” ރިޝްފާ އެހެން ބުނެލުމަށްފަހު ސޯފާގައި އިށީނދެލިއެވެ. ސުމާ އެހެންހޭ ބުނެލުމަށްފަހު ރިޝްފާ ކައިރި އިށީނދެލިއެވެ. “ފެންވަރަން ދާންތަ ތިއުޅެނީ؟” ރިޝްފާ އަހާލިއެވެ. ސުމާ އާއެކޭ ބުނެލިއެވެ. “އެހެންވިއްޔާ ދޭ…. ރިޝް އިންނާނަން ޒިން ކައިރި…”ރިޝްފާ ބުނެލިއެވެ. ސުމާ އެންމެ ރަނގަޅޭ ބުނެލުމަށްފަހު ފާހަނައަށް ވަނީ ރިޝްފާ ޒިން ކައިރި އިށީނދެލުމުންނެވެ.

…..

ސުމާ ފާހަނައިން ނިކުތްއިރުވެސް ރިޝްފާ އެ އިންގޮތަށް އިނެވެ. ސުމާ ނިކުތުމުން ރިޝްފާ ވެސް ބޭރަށް ނުކުމެލިއެވެ. ރިޝްފާ ބޭނުންވާ ކަންތަށް އެވަގުތުކުރަންވެސް ބޭނުންވެއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ބޭނުންވަނީ ހިތުގައި އޮތް ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބެވެ. ސުމާ މަޑުމަޑުން ކޮޓަރިން ނިކުމެލިއެވެ. ރިޝްފާ ކައިރި އެއްޗެއްބޭނުންތޯ އަހާލަމުން ސުމާވެސް ސޯފާގައި އިށީނދެލިއެވެ. ތަފާތު ވާހަކަތަށް ހިއްސާކުރަމުން ގޮސް ރިޝްފާ އޭނާ ކުރަން ބޭނުންވާ ސުވާލުކޮށްލިއެވެ. “ސުމް ޒިން ގެ ބައްޕަ ކޮބާ؟؟ ސުމް ކީއްވެ އޭނާއާއި އެކު ނޫޅެނީ އައި މީން… އަ ޑޭޑް.. ދޯ..؟” ރިޝްފާ އަހާލިއެވެ. ސުމާ ހިނިތުންވެލިއެވެ. ހިތުގައި އޮތް އެއްޗެހި ރިޝްފާއާއި ހިއްސާކޮށްލަން އޭނާ ބޭނުންވިއެވެ. “ޒިން އަކީ ސުމްގެ ބޭބީއެއްނޫން… އެއީ އަސްލު ސުމްގެ ދޮންތަގެ ކުއްޖެއް… އޭނާ ވިހަނިކޮށް ދޮންތަ ނިޔާވީ ދެން ދޮންތަބެ.. ދޮންތަބެ ވެސް އެ ޝޮކްގައި ނިޔާވީ.. އެއަށްފަހު ޒިން ބަލަނީ ސުމް…. ހީ އިޒް މައި ކިޑް.. އެން އަމް ހިޒް މަމް..” ސުމާ ބުނެލިއެވެ. އެއަށްފަހު ފުން ނޭވާއެއް އޭނާ ދޫކޮށްލިއެވެ. އެ ހިތި ދުވަސް ހަނދުމަކުރާ ކޮންމެފަހަރަކު ސުމާގެ ލޮލުން ކަރުނަ އަންނަން ފަށައެވެ.

“އަޅޭ ސޯ ސޭޑް.. ބަޓް ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް ތިކުރީ.. އެހެންވީމަ މާޒިން އަކީ އެމީހުން ޑިސައިޑް ކުރި ނަމެއް ދޯ؟” ރިޝްފާ ދެރަވެލާ ކަމަށް ހަދާލާފައި ބުނެލިއެވެ. ސުމާ ނޫނެކޭ ބުނެލިއެވެ. “އެއީ؟؟ ކީއްވެ؟ ސުމްއަށް ރީތި ވި ނަމެއް ދޯ؟” ރިޝްފާ ބުނެލިއެވެ. “އަސްލު މާޒިން… އެ ނަމުގެ ފަހަތުގައި ވާނެ ސިއްރެއް… މާ…ޒި..ން އެއީ ސުމްގެ ލައިފް ގެ އެއް ހިއްސާ…. ވަރަށް ކުރިންސުރެވެސް މާޒިން ކިޔާ ކުއްޖެއް ދަންނަން… ދެން އައި ސްޓާޓެޑް ޓު ލަވް ހިމް.. ބަޓް ކަންތަށް ވެގެން ދިޔަ ގޮތް… ދެމީހުން ދުރުވީ… ދެން ނޭނގެ ދެން އެ ނަން ޒިން އަށް ކިޔާ ހިތްވީ އެނަން ހާއްސަ ވީމާ..” ސުމާ މާބޮޑު ތަފްސީލަކަށް ނުދިޔައެވެ. “އޯވްވްވް.. ދެޓްސް ސޯ ސްވީޓް…” ރިޝްފާ ބުނެލީ ސުމާގެ އަތުގައި ހިފާލަމުންނެވެ. “ހޭ ކޮންއިރަކުން ޑިއުޓީ އޮތީ؟؟” ރިޝްފާ އަހާލިއެވެ. “މިއަދަކު ނުދަން… ސޯ މާދަމާ މޯރނިންގަ އޮތީ.. ހިތަށް އަރާ ދާންވީ ބާއޭ..” ސުމާ ބުނެލިއެވެ. “ސުމް ހާސްނުވޭ.. ދާންޖެހޭނެ ޖޮބްއެއްނު.. ޒިން ކައިރި ރިޝް ހުރެދާނަން.. އެހެންނޫނީ ޒިން ގެންދެވިދާނެ ރިޝްގެއަށް…. ސުމް އުޅެނީ އޭޑީކޭގައެއްނު… ކައިރި ވާނެ ގެއާއި ވެސް… ސުމް ބޭނުންވާއިރަށް ހަމަ އަންނަންވީ.. ވަޓް ސޭ؟” ރިޝްފާ ހިޔާލެއް ދިނެވެ.

“އޯކޭ…… ހީވަނީ ރަނގަޅު އައިޑިއާއެއްހެން….” ސުމާ ބުނެލީ ވިސްނާލަން އިނދެފައެވެ. “ރަނގަޅެއްނޫން އެންމެ ބެސްޓް އައިޑިއާ… ސުމް ހާސްވާނެކަމެއްނެތް.. މާދަން ހަމަ ޑިއުޓީއަށް ދަމުން ގުޅާލާ.. އޭރުން އެޑްރެސް ދޭނަން… ޒިން ލާފައި ދޭ. އޯކޭއެއްނު؟” ރިޝްފާ ބުނެލިއެވެ. ސުމާ ބޯ ޖަހާލިއެވެ. އިރުކޮޅަކު ވާހަކަދައްކާލަން ހުރުމަށްފަހު ރިޝްފާ ދަނީކަމަށް ބުނެ ނިކުމެލީ މާދަން ގުޅާށޭ ކިޔާފައެވެ.

….

“ހަލޯ ޒިން…. ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކައެއް އެބައޮތް.. ހުމްމް މީޓް ވެވޭނެ؟ އޯކޭ އެބަދަން އޭޑީކޭ ކައިރިއަށް.. ހުމްމް..” ރިޝްފާ މާޒިންއަށް ގުޅާލިއެވެ. އެއަށްފަހު އަވަސް އަވަހަށް  އޭނާ ބޭރަށް ނިކުމެލާ ޓެކްސީއެއް ހޯދިއެވެ. ގިނައިރުތަކެއް ނުވެ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލު ދޮރުމައްޗަށް އާދެވުނެވެ. ރިޝްފާ ކާރުން ފައިބުމަށްފަހު ލާރި ދައްކާލައި މާޒިންގެ އިންތިޒާރުގައި ހުއްޓެވެ. ކުއްލިއަކަށް ކުރިމައްޗަށް އެރި މާޒިން ފެނި ރިޝްފާ ސިއްސައިގެން ދިޔައެވެ. ދެމީހުން އެކީ ކައިރި ހޮޓަލަކަށް ދިޔައެވެ.

“ޒިން… އަސްލު އިނގޭ ޒިން މަނާ ކޮށްފަކަން އޮތީ އެކަމްވެސް އައި ޖަސްޓް މެޓް ސުމާ… އަސްލު ދިޔައީ ބޭބީ ބަލިވީމަ ބޭބީ ކައިރިއަށް… އިނގޭ ނަތިންގް އެލްސް..” ރިޝްފާ ބުނެލިއެވެ. މާޒިން ވަގުތުން ދެބުމަ ގޮށްޖަހާލިއެވެ. “ޕްލީސް ރުޅި ނާންނާތި އެކަމް އެއްޗެއް އިނގިގެން މި ބުނަނީ…” ރިޝްފާ ބުނެލިއެވެ. މާޒިން ރިޝްފާއަށް ފުރުސަތު ދިނެވެ. “ޒިން ބުނީ ރަނގަޅަށް… ސުމް އުޅެނީ މީހަކާ އިނދެގެން.. އެކަމް ފަހުން ވަރިވީ.. ނޭނގެ ސަބަބެއްނުބުނެ.. ދެން އަހާލިން ނުވާކަމަކަށް ހަދާފަ މާޒިން ކީ ކީއްވެހޭ ބުނީމަ ބުނީ އަސްލު އެނަން ވަރަށް ފޫހިވާ ނަމެކޯ އެއީ.. އެނަން ކިޔާ ކުއްޖާއާއި ދިމާވާ ދުވަހަކުން އޭނާއަށް އެއްޗެއް އަންގަން ބޭނުންވާތީއޯ އެނަން ކީ…. އިނގެޔޯ ކޮންމެވެސް އެއްދުވަހަކުން އޭނާއާއި ދިމާވާނެކަން… ނުވިޔަސް ދިމާވާނަމޯ ސުމާ…” ރިޝްފާ މާޒިންގެ މޫނަށް ބަލަން އިނދެ ބުނެލިއެވެ. މާޒިން ގަބޫލުކުރަން އުނދަގޫގޮތަކަށް ރިޝްފާއަށް ބަލަންއިނެވެ. ސުމާ އެއީ އެހާ ނުބައި އަންހެނެއްހެއްޔެވެ؟ ސުމާ އާއި ދިމާވިގޮތަށް ދަންދެން މާޒިންއަށް ސިފަވަމުންދިޔައެވެ. ނަމަވެސް ސުމާ އެފަދަ ކަމެއްކޮށްފާނެހެއްޔެވެ؟ ސުމާ….

ރިޝްފާ އޭނާގެވާހަކަތަކުން މާޒިންގެ ހިތުގައި ސުމާއާއި ދޭތެރޭ ރުޅިވެރިކަން އުފެއްދިއެވެ. މާޒިން އަށް ސުމާގެ މޫނު ބަލަންވެސް ފޫހިވާވަރު ކުރުވިއެވެ. ރިޝްފާ ވިހަ ހިނިތުންވުމެއް ދިނީ މާޒިންގެ މޫނުމަތިން ފެނުނު ކުލަވަރުންނެވެ. އެއްކަންތަށް ނިމުނީއެވެ. ދެން އޮތީ ސުމާގެ ކަންތަކެވެ. ސުމާ މި ރާއްޖެއިންނާއި މާޒިންގެ ދިރިއުޅުމުން އެކީ ނެރެން ރިޝްފާ ބޭނުންވެއެވެ.

މާޒިން އިތުރު އެއްޗެއް ނުބުނެ އެތަނުން ހިނގައިގަތީ އަމިއްލަ ނަފްސަށާއި ހިތަށް ކުޑަނަމަވެސް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބޭތޯއެވެ.

……

ސުމާ ހުރީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިފައެވެ. ރިޝްފާ ފަދަ އެކުވެރިއެއް ލިބުނުކަން އެއީ ނަސީބެކެވެ.

މިޝްޔާ ހަވީރު ސުމާ ކައިރިއަށާއި ޒިން ކައިރިއަށް އައިސް ވަގުތު ހޭދަކުރަމުން ދިޔައެވެ. “ސުމް.. ވާހަކައެއް ބުނަންތަ؟” މިޝްޔާ ބުނެލިއެވެ. ސުމާ ބޯޖަހާލުމަށްފަހު އެނާގެ ސަމާލުކަން މިޝްޔާއަށް ދިނެވެ. “ސުމް… އަސްލު އިނގޭތަ.. ކިހިނެއްބުނާނީވެސް މިވާހަކަ…. ސުމްމްމް… ރިލޭ ދޯ… ރިލޭ ލައިކްސް ޔޫ… ބަޓް ނުބުނެވިގެން އުޅެނީ… އެން އެންމެންވެސް ބޭނުންވަނީ… ސުމް އޯކޭ އިއްޔާ މެރީ ކުރަން… ސުމް އޯކޭ ނޫނަސް އެންމެން ވަރަށް ހަމަޖެހޭނެ.. އައި މީން  އެއްވެސް ތަފާތެއް ނާންނާނޭ ގުޅުމަކަށް.. ސުމް ޑިސައިޑް ކުރަންވީ…. އެންމެންވެސް ސުމް ގެ ނިންމުމާއި އެއްކޮޅަށް ތިބޭނީ..” ނުބުނަން ހުރެފައި ވެސް މިޝްޔާ ބުނެލިއެވެ. އަދި އުނދަގުލަކުން ބުނެ ނިންމައިވެސްލިއެވެ. ސުމާ އަށް މިޝްޔާއާއި ދިމާލަށް ބަލަން އިނދެވުނީ ގަބުވެފައި އިންމީހެއްހެންނެވެ. އަދި ވަގުތުން ބޯ ދެކޮޅަށް ހަރަކާތްކޮށްލަމުން އިސްޖަހާލިއެވެ.

“އިޓްސް އޯކޭ ސުމް.. މިޝް އަށް އިނގޭ ހައު ޔޫ ލިވްޑް.. އެން ހޫމް ޔޫ ލަވް.. އެކަމް މިހެންބުންޏަސް ސްޓިލް ވީ އަރ ވަން.. ކޮންމެކަމެއް ބޭނުންވިޔަސް އަންނަންޗޭ… ޕްލީސް..” މިޝްޔާ އެހެން ބުނެލުމަށްފަހު ދަނީ އޭ ބުނެ ނިކުތީ ސުމާއަށް ވިސްނަން ވަގުތު ދޭށެވެ. ސުމާ މިޝްޔާ އެދެއްކި ވާހަކައާއި މެދު ވިސްނާލިއެވެ. “ޝިޓް!! ނޫނެކޭ ބުނެގެން އެމީހުން އޯކޭ ވިޔަސް ފޭސްކުރަން އުނދަގޫވާނެ ސުމް…. ގޯޑް…އެކަމް ދެން ޒިން…. އޭނާ ކިތަންމެ ބޭނުންވެގެން މިހިތް ރުޔަސް އޭނާ އަކާއި ނުގުޅޭނަން.. ބަޓް އައި ހޭވް ޓު މޫވް އޮން.. ސޯ ރިލޭ…. ރިލޭ…!!! ކީއްތަތިކުރީ؟؟ ދެން ދޯ…” ސުމާ އަމިއްލައަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން ގޮސް އަމިއްލައަށް މޫނު ފޮރުވާލައިގެން އިރުކޮޅަކު އިނެވެ.

…..

ރޭގަނޑެވެ. ޖައްވު އަލިކުރަމުންދިޔަ ހަނދު މިރޭ ފިލައި އިނދެގެންނަމަވެސް ޖައްވު އަލިކޮށްލަދެމުން ދިޔައެވެ. މަދުން ފެންނަމުން ދިޔަ ތަރިތަށް އުޑުގައި ފިޔަޖަހަމުން ދިޔައެވެ. ސުމާ ޒިން ގޮވައިގެން އެހެން އިންދާ ކުއްލިއަކަށް ދޮރުގައި މީހަކު ޖެހި އަޑު އިވުނެވެ. އަޑު އިވުނުލެއް ބާރުކަމުން ސުމާ އެދިމާލަށް ދާންވެސް ބިރުގަތެވެ. ސުމާގެ ގައިގާ ބައްދާލައިގެން ނިދާފައި އިން ޒިންވެސް ތެޅިގަތެވެ. އަނެއްކާވެސް ދޮރުގައި ޖެހި އަޑު އިވުނެވެ. ސުމާ ހިންދިރުވާލުމަށްފަހު ޒިން އުރައިގެން ހުރި ހާލު ދޮރާއި ކައިރިވެލިއެވެ. ސިއްރުން އެއީ ކާކުތޯ ބަލަން ގާތްވުމާއި އެކު ދޮރު ގައި އަނެއްފަހަރު ޖަހާ ދޮރު ހަލާކުވެގެން ދިޔައެވެ. ސުމާ އަށް ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލެވުނެވެ. ލީ ނޭވައިވެސް ބޭރުނުވިއެވެ. ކުރިމަތީ ބޯ ހާވަލައިގެން ކޮޅަށް ހުރީ ރިޝްފާއެވެ. ކޮށްޅަށް ހުއްޓެއްކަމަކު އޭނާ ހުރީ ހެލި ހެލިއެވެ. ސުމާ ރިޝްފާއަށް ގޮވާލިއެވެ. ރިޝްފާ ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލަމުން ސުމާ އާއި ދިމާލަށް ބަލައިލިއެވެ. ސުމާއަށް ނުބައި ވަހެއް ދުވަންފެށިއެވެ.

“ރިޝް… ޔޫ… ޑްރަންކް؟؟؟” ސުމާ އަހާލީ ގަބޫލުނުކުރެވިގެންނެވެ. ރިޝްފާ އަނެއްކާވެސް ހޭންފެށިއެވެ. އެއަށްފަހު ކުރިމައްޗަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅާލިއެވެ. ސުމާ ބިރުން ފަހަތަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅާލާ ކޮނޑުމަތީ ނިދާފައި އޮތް ޒިންގެ ގައިގާ ބައްދާލިއެވެ. “ރިޝް.. ޔޫ އަރ ނޮޓް އޯކޭ.. ދޭ އިހަށް ގެއަށް.. ނޫނީ.. އެ.. އެ ރޫމްގައި އޮވެލަންވީނު…” ސުމާ މަސައްކަތްކުރީ ރިޝްފާ އަށް ވިސްނައިދެވޭތޯއެވެ. ރިޝްފާ އަނެއްކާވެސް ހޭންފެށިއެވެ. “ސުމާ ސުމާ…” ރިޝްފާގެ އަނގައިގާ ވަރެއްނެތެވެ. ސުމާ އަނެއްކާވެސް ފަހަތަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅާލިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް އަނެއްކާވެސް ދޮރު މައްޗަށް އެރި މީހާ ފެނި ސުމާގެ އަނގަ ހުޅުވުނެވެ. ޒިންގެ ގައިގާ ވަރަށް ބާރަށް ބައްދާލަމުން ސުމާ ފަހަތަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅާލިއެވެ. ދޮރުމަތީ ހުރީ ރިޝްފާންއެވެ. އޭނާ ހުރި ގޮތުންވެސް ހުރީ ބޮއެފައިކަން ސުމާއަށް ނަގައިގަނެވުނެވެ. ކުއްލިއެއް ޖަހާލިހެން ރިޝްފާ ސުމާގެ އަތުން ޒިން ދަމައިގަތެވެ. “ރިޝްފާ…. ނޯ…” ސުމާ ބުނެލެވުނީ ޒިން އާއި ދިމާލަށް އަތް ދިއްކޮށްލަމުންނެވެ. “ނޯ ނޯ ނޯ ސުމާ…. މިއަދު ޖެހޭނެ އެއްކޮޅެއްގައި ޖެހެންން..” ރިޝްފާ ބުނެލިއެވެ. އޭރުވެސް އޭނާ އަށް ފިޔަވަޅުމަތީ ނުހުރެވެއެވެ.

“ރިޝް… ސީ… ޒިން ބާއްވައިފައި އައިސް މިކަން ޑިސްކަސް ކުރެވިދާނެ.. ގެނޭ ޒިން ލާފަ އަންނަން..” ސުމާ ބުނެލީ ޒިން ގައިގާ އަތްލަމުންނެވެ. “ނޯ… މިއަދަށްފަހު މި ޒިންއެއް ސުމާއަކަށް ނުލިބޭނެ.. އެއްވެސް ޒިން އެއް ނުލިބޭނެ.. އެއްވެސް ޒިން އެއް.. ހަހަހަ. ރިޝީ..!” ރިޝްފާ އެހެން ބުނެލުމަށްފަހު ދޮރުމަތީ ހުރި ރިޝްފާންއަށް ގޮވާލިއެވެ. ރިޝްފާން އެތެރެއަށް ދެމިގަތެވެ. އަދި ހަލާކުވެފައި ހުރި ދޮރު ކައިރިކޮށްލިއެވެ. ސުމާ އަވަސް ނޭވައި ތަކެއް ލާންފެށިއެވެ. ވާނުވާ ނޭނގުނެވެ. ރިޝްފާ ޒިން ގޮވައިގެން ބެލްކަނިއަށް ދިޔައެވެ. ސުމާ ރިޝްފާ ހުއްޓުވަން އެދިމާލަށް ދިޔުމުން ރިޝްފާން ސުމާ ހިފެހެއްޓިއެވެ. “ހެޔޮނުވާނެ… ރިޝްފާ ޒިން ބާއްވާން ދޭ… އައި ކޭން… ޓޯކް.. ބޭނުންކަމެއް ކުރެވިދާނެ އެކަމް ޕްލީސް ޒިން ބާއްވަންދޭ..” ސުމާ ރޮމުން އާދޭސްކުރަމުން ދިޔައެވެ. ރިޝްފާން ސުމާ ސޯފާ މައްޗަށް ވައްޓާލިއެވެ. ގަދަ ނިދީގައި އޮތް ޒިންއަށް ނުވެސް ހޭލެވުނެވެ.

ސުމާ އަތުޖެހޭ އެއްޗެއް ރިޝްފާންގެ ގަޔަށް އެއްލަމުން ދިޔައިރު ރިޝްފާން ދިޔައީ ސުމާގެ ގައި މައްޗަށް އަރަމުންނެވެ. ސުމާ ރޮމުން އާދޭސް ކުރަމުން ދަނިކޮށް ކުއްލިއަކަށް އަތުގައި ޖެހުނު ވާސްނަގައި ރިޝްފާންގެ ބޮލުގައި ޖެހިއެވެ. ރިޝްފާން ސޯފާއިން ވެއްޓުނެވެ. ވަގުތުގެ ބޭނުންހިފައި ސުމާ ތެދުވެލިއެވެ. އެއަށްފަހު ރިޝްފާއާއި ދިމާލަށް ދިޔައެވެ. ރިޝްފާއަށް އެ މަންޒަރު ފެނި ޒިން ރިޝްފާގެ ގަޔާއި ވަކި ކޮށްލާ ރެއިލިންއާއި އެކޮޅަށް ދިމާކޮށްލިއެވެ. ސުމާ ވަގުތުން ހުރި ފިޔަވަޅުމަތީ ހުއްޓުނެވެ. ޒިން ދެފަހަރު ތެޅިލިއެވެ. ސުމާ އެ ހުރިގޮތަށް ހުރެ ރޮމުން ދިޔައެވެ. “ރިޝް ކޮންކަމެއްތަ ބޭނުމީ ހެޔޮނުވާނެ…. ރިޝް ކީއްތަކުރެވުނީ؟؟” ސުމާ ބުނެލިއެވެ. “އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުން ހަލާކުކޮށްލީ މާޒިން ދުރުކުރުވަނީ އިނގިއްޖެއެއްނު އަހަރެންނަށް އިނގޭ ސުމާ ކުރަން އުޅޭ ކަންތަށް.. މާޒިން ސެޓް ނުކުރެވިގެނެއްނު މިހާރު ތިއުޅެނީ…. ސުމާއަކަށް ނުލިބޭނެ މާޒިންއެއް ދެނެއް.. އެ މާޒިން ކީއްކުރަން މިމާޒިންވެސް ނުލިބޭނެ..” ހުރިގޮތަށް ހުރެ ރިޝްފާ ބުނެލިއެވެ. ރިޝްފާ ކީ އެއްޗެހި ސާފް ނުވިއެއްކަމަކު ސުމާގެ ސިކުނޑިއަށް ނަގައިގަނެވުނެވެ. ހިސާބަކަށް ވީ ގޮތް އޭނާއަށް ނަގައިގަނެވުނެވެ.

“ރިޝް.. ބަލާ… ސުމް ނޫޅެން މާޒިން ބޭނުންވެގެނެއް.. އަދި ދިރިއުޅުމަށް ގެންނާކަށްވެސް.. ރިޝް.. މާޒިން އެއީ އެއްވެސް މީހެއްނޫނޭ… ރިޝް ބުނިއްޔާ މިތަނުންވެސް ގޮސްދާނަން ރާއްޖެއިންވެސް އެކަމް ހެޔޮނުވާނެ ރިޝް ޒިން ގެނޭ މިކޮޅަށް.. ޒިން ވެއްޓިދާނެ..” ސުމާ ބުނެލިއެވެ. އެވަގުތު ފަހަތުން ސުމާގެ އިސްތަށިގަނޑުގައި ހިފަހައްޓާލަމުން ރިޝްފާން ތެދުވެލިއެވެ. ސުމާއަށް އާ އޭ ބުނެލެވުނެވެ. ރިޝްފާން ސުމާ އޭނާއާއި ދިމާލަށް ގެނެސް އަތުތެރޭ ހައްޔަރުކޮށްލިއެވެ. “ދޮންތާ އަ..ވަ..ސްސްސް..” ރިޝްފާން އެހެން ބުނެލުމުން ރިޝްފާ ވިހަ ހިނިތުންވުމަކާއި އެކު ޒިންއަށް ބަލައިލިއެވެ.

-ނުނިމޭ-

53

43 Comments

 1. Ryn

  July 5, 2016 at 8:34 pm

  hey guys.. here is the next part.. n guess dhn iny last part.. never thought that it would go so fast.. anyway thnkx for readingg.. n yeaahh EID MUBAARAK to all of u n ur family… have a blessed eid.. n just enjoy it as much as u can.. n tc 😉 c u tomorrow night.. n i guess i will see so many “no no what did u do” type comments after this part. 😛 but sorry just wait for the next part 😉 n enjoy once again EID MUBAARAK may Allah bless u n ur family n everyone in maldives n all the muslims in the whole world 😉 love u all keep waiting.. c u 😉

 2. nish

  July 5, 2016 at 8:40 pm

  nice

 3. nish

  July 5, 2016 at 8:42 pm

  nice .ekam kon irakun hageegaiy ingeyneee.zin a

  • mal

   July 5, 2016 at 9:28 pm

   madhama part ga nish

 4. Lym

  July 5, 2016 at 8:44 pm

  Nice stori??

 5. selly

  July 5, 2016 at 8:49 pm

  Alhey emyhun haadha goahey dhw…. Dhn alhe v kiyaa hiyy vaa hisaabakun thi nimmaaly…. Waiting…v reethi mivaahaka… ?

 6. Lyn :-*

  July 5, 2016 at 8:56 pm

  Aslu ves No No No.. Zin baby ah ehn hadhaakah nuvaanu..but i think it is a dream too..
  but dhera gotheh nuhdhahchey..cnt wait for tmrw nyt.. 🙂
  Eid Mubarak 😉
  waiting….

 7. Ushaa

  July 5, 2016 at 8:58 pm

  Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv nyc.. Waitin 4 de nxt prt on tmmrw nyt.. EID MUBAARAK 2 yuhh nd ur familyy.. May allah bless yuhh..

 8. Anonymous

  July 5, 2016 at 9:00 pm

  Awesome.. Waiting waiting

 9. Purplish

  July 5, 2016 at 9:02 pm

  Alhey. ……sum ah dhera kameh nukurahchey please

 10. Rsy

  July 5, 2016 at 9:06 pm

  VVV lobi mibaivas
  Huriha kudinavas EID MUBAARAK

 11. meesha

  July 5, 2016 at 9:06 pm

  OMG Ryn!!!!!!! varah dhuvas koffa mi comment eh kolvunee mi stry ah… all da prts wer fab but this prt ix too gud!! i cant wait fo tomorrow night! but wht to do dhoa? waiting impatiently…. plxx de xin kure eves xin akah vex dhera gothe nuhadaati… n sum ah vex… n EID MUBAARAK 2 U 2 RYN… LUV U N UR STRY… 🙂

 12. Aishu

  July 5, 2016 at 9:07 pm

  Is this real or a dream??? Aishu ah hyvany dream eh hn bodah… Bt v reethi ingey story kuriyah dhaa goi…. Eid Mubarak

 13. waroo

  July 5, 2016 at 9:17 pm

  OH! NO! please someone help sum…………..!

 14. laimaan

  July 5, 2016 at 9:18 pm

  Anehka kihineh vaanbaa miulheny dhw. Konmes sumaa n zin ah dhera gotheh nahadhahche ryn. Mi part vs v reethi, kithah part tha dhen innaany.

 15. anoo

  July 5, 2016 at 9:18 pm

  I think e thanah maazin annaane….

 16. mal

  July 5, 2016 at 9:27 pm

  hey ryn…wowww…i love it…plx kuda xin ah kameh nukurahchey….n eid mubaarak…i love ur tories…waitin 4 next

 17. naaanu

  July 5, 2016 at 9:34 pm

  Yo ryyyn…kihineh thi hedhy…soooooo kada ????sum and zin ehtthan kohffa vaahaka nimmalaany.???rishfaa and rishfaan ah bunelan beynumy GET LOST ey …lol.avahah next part.ryyn gaathun lol kiyan dhasvejje .lol ?

 18. Rian

  July 5, 2016 at 9:37 pm

  Awesome…. Waiting waiting for the next part.. Eid Mubarak ryn ??

 19. Ainyyy

  July 5, 2016 at 9:52 pm

  Maazin sumko ah bavaalan egeah annairu fennaaniii kanneyge rishfa men.. dho ryyn

 20. aff

  July 5, 2016 at 10:07 pm

  alhey haada sad ey story nimeythy..??.. obiness hama..Eid Muburak To u Too Ryn & Readers And Authors ☺

 21. Anonymous

  July 5, 2016 at 10:17 pm

  nice….. eid mubarik

 22. Vishaa

  July 5, 2016 at 10:30 pm

  Nice…next part vara avah a upkodhechry?

 23. Unknown

  July 5, 2016 at 10:55 pm

  Kill that rishfa!!!

 24. zu

  July 5, 2016 at 10:59 pm

  v v v vvvvvvv nyc

 25. laii

  July 5, 2016 at 11:04 pm

  rynnnnnnnnnn noooooooo .. xin maraanulahchey .. xin maraalaifihyaa idk hehehehehe .. hehe asluvess xin baby maaraanulahchey ryn .. n woww this prt is awsomee .. hmm last prt dhw .. cnt wait .. EiD MuBaRaK RyN .. hehe mss u sooooooooooo muchhh .. tvgccccc

 26. Sasha

  July 5, 2016 at 11:07 pm

  Wow

 27. Zee

  July 5, 2016 at 11:27 pm

  Omg than inai last parta i am really excited to read last episode
  vvvvvv nice mi story
  Mimen konma duvahaku collage ga dhakan mi story vahaka reethi kamum
  Superb work RYN

 28. Miss

  July 5, 2016 at 11:37 pm

  Alhe please zin baby ah nukurachey ehves kamen.. Waiting.. Varah reethi mi part ves

 29. Ameesha❤

  July 5, 2016 at 11:45 pm

  Alhey… My cute cute little zin ah dhn nahadhaa…. ??? that stupid rishfa and her brother I hate both of you idiots…. ??? waittng for next part…

 30. Appy

  July 6, 2016 at 12:16 am

  Oww kihineh thi hedhy …sumge baby eh noon kan vx e inguny rishfa ah aaarrrrgggg ……btw story v rythi

 31. Sumko

  July 6, 2016 at 12:24 am

  Maazin rdheba baby xin n sum rescue kuran
  Superman Maazin:-P

 32. Saajidh

  July 6, 2016 at 12:46 am

  Woww… Zin & Sumaa ah kameh gotheh nuhadhahchey… alhe Maazin… aadhebala e 2 meehun ekamun salaamaiy kuran… adhi thi Rishfaa aa Rishi vaane hayyaru kuranves… dhen Sumaa aa dhimaa ah ehchihi kiyaalan vaane… dhen Sumaa vaane haqeeqaiy kiyaidheyn… dhen 2 meehun gulhuneema salhi vaane…

 33. Shaai

  July 6, 2016 at 1:15 am

  Maaxin Avahah aadhebala suma n kuda kuda xin salaamai kuran. Xin ah dhera gotheh nahadhahche suma v hurt vaane. ..
  Eid mubarik

 34. Thaany

  July 6, 2016 at 1:29 am

  V reethi kuda kuda zin salaamay kurahchey zin sum ah gehlihjihyya v dhera….n eid mubarak..

 35. kiddy

  July 6, 2016 at 9:50 am

  Heyo nuvaane zin maraa nulaaa. Maxin avahah adhey xin n suma salaamau koh hagygathaa kurimathi laan plx plx plx

 36. Shaani

  July 6, 2016 at 10:28 am

  Konirakun up kohdheyni. Alhe plx bunebala. Story vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv rythi . Sum n zin ah dheragotheh nahadhahche.

 37. Farunayyaneekurubaru halunainuwaaeynaa

  July 6, 2016 at 11:24 am

  Ahaaahaaa!! Zin gandu maruwanee YAY!! I hate Zin. Zin aa hedhiwiyya Maazin Sumaa dheke rulhi innany. Ryn Zin maraalaathi. Eyrah majaa wanee. Hope kuran Ryn Zin maraalaane kamah.

 38. Abhy

  July 6, 2016 at 1:55 pm

  Nooon. Zin maraanulaathi. Kiyaman theri bas ahaa varah loabi kujje. Mazin annaane zin salaamai kuran.

 39. Azu

  July 6, 2016 at 2:43 pm

  Neheeeeee……ryn thihen nuhadhaa…
  Zin ah dhera gotheh nuhadhaathi
  V loabi vey baby zin dheke…
  Rishfa n rishfan ethanun vahtaalabala..pls….

 40. Marsh

  July 6, 2016 at 3:02 pm

  Vvvvv cute … i am waitin 4 the nxt part

 41. blackangle

  July 6, 2016 at 7:21 pm

  i guess xin and sum will b togather ……..i guess..cox ryn kuraa comment thakah visnaafa..hehe

 42. nammi?

  July 6, 2016 at 10:10 pm

  V rythi .maashaa allah . V interesting story eh . Alhe avahah next part up kh baa , pls .waiting ….

Comments are closed.