އެހެނަސް، އެއީ ވަރަށް މުހިއްމު މައުލޫމާތެއް ކަމަށާއި ނާންނަ ކުދިންނަށް އަދަބު ދޭނެ ކަމަށް ބުނުމުން ހުރިހާ ކުދިންވެސް އެސެޝަނަށް ހާޒިރުވާން އެއްބަސްވިއެވެ. ***************************
ހޮނިހިރު ދުވަހެވެ. ހޯލުތެރެ، ކުދިންނާއިގެން ވަނީ ތޮއްޖެހިފައެވެ. ސްޓޭޖުމަތީގައި މައިކެއް ހިފައިގެން ހުއްޓިހުރި ތޯމަސް އެއިންތިޒާރުކުރަނީ ސްޓޭޖުމަތީގައި ތިބި އޭނާގެ އެކުވެރިންގެ އިޝާރާތަކަށެވެ. ވެލެންޓީނާ ބޯޖަހާލުމުން ތޯމަސް އޭނާގެ ވާހަކަ ފެށިއެވެ.
“އައްސަލާމް އަލައިކުމް. ތިޔަ އެންމެންނަށް އަމާންކަން ހުރި.” ތޯމަސް، އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ބުނި އެއްޗަކުން ގިނަކުދިން ތިބީ ހައިރާންވެފައެވެ.
“ތިޔަ ހުރިހާ ކުދިން އަހަރެން ދައްކާ ވާހަކަ ކަނުލާ އަހާނެކަމަށް އުންމީދުކުރަން. އަހަރެމެން ބޭނުންވީ އިސްލާމްދީނާ ބެހޭގޮތުން ތިޔަކުދިންނަށް ކިޔައިދިނުމަށް. ކާކު ޤަބޫލުކުރާނީ ކަލާނގެއެއް ނެތި އަހަރެމެން ކިއެއްތަ؟ މިދުނިޔެ ވުޖޫދަށް އަންނާނެކަމަށް؟” ތޯމަސްގެ ވާހަކަ މިހިސާބަށް ދިޔަތަނާ ހޯލުގައި ތިބި ކުދިންގެ ތެރެއިން އެއްކުއްޖަކު އަތް ހިއްލާލިއެވެ.
“އޭ ކައެމެން އަހަރުން މިތަނަށް ގެނައީ ކޫސަނި ވާހަކަ ދައްކަންތަ؟” އެފިރިހެންކުއްޖާ ބާރަށް ބުނެލިއެވެ.
“އަހަރެމެން ބުނިން ބާއްވަނީ މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ސެޝަނެކޭ. އެޑެމް އަތުގަ ބާރު އެބައޮތް ނާންނަ މީހުންނާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު އަޅަން. އެކަމަކު އަހަރެމެން ބޭނުމެއްނޫން ގަދަބާރުން މިކަން ކުރާކަށް. އަހަރެމެން ދެކޭގޮތް މިޙިއްސާކުރަނީ. ހަމަ ހުރެފަ، މިފަދަ ދުނިޔެއެއް އުފެދިދާނެހޭ ސުވާލަކީ؟ ޖަވާބުގަ ބުނެވޭނީ ނޫނެކޭ.”
“ހެކި ދައްކާ.” އަނެއްކާވެސް އެހެންކުއްޖަކު ގޮވާލިއެވެ.
“ހެކި؟ ތިމީހުންގެ އަމިއްލަ ހަށިގަނޑަށް ބަލާބަލަ. ކަލޭމެން އުފެއްދީ ކަލޭމެންގެ މައިންބަފައިންތަ؟ އެހެންވިއްޔާ އަހަރެން ކަހަލަ ކަޅު މީހުން ދޮންކުލައިގަވެސް މައިންބަފައިންނަށް އުފެއްދިދާނެދޯ. ކީއްވެ އެމީހުން އަހަރެން ދޮންކުލައިގެ ނުއުފެއްދެވީ؟ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އެމީހުންނެއްނޫން އަހަރެމެން ހެއްދެވީ. އެހެންނަމަ ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހެއްގެ ދަރިއެއް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ހަދާނީ. އެކަމަކު އަހަރެމެން އިންސާނުންނަކަށް އެފަދަ ބާރެއް ނެތޭ ލިބިފަކާ. އަހަރެމެން އައީ ރާމާމަކުނުގެ ނަސްލުންނޭ ބުނެވޭނީ ކިހިނެއް؟ ރާމާމަކުނެއްގެ ސިފައާ އަހަރެމެން ވައްތަރުވާނީ ކިހިނެއް؟ އެކަކުވެސް ބޭނުންތަ ރާމާމަކުނެއްގެ ސިފަޖެހެން؟” ތޯމަސް ވާހަކަދެއްކިއެވެ.
ބައެއްކުދިން، ޖެއްސުމަށް އާނއެކޭ ބުނެލިއެވެ. އެޑެމްމެން ޕްރޮޖެކްޓަރު ޖައްސާލިއެވެ. އެއަށްފަހު ވީޑިއޯއެއް އެމީހުންނަށް ދައްކާލިއެވެ. އޭގެން ޤުރުއާނުގައި އާދަމުގެފާނާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ އާޔަތްތައް ކިޔަވައެވެ. ކިޔެވިލެއް ރީތިކަމުން އެމީހުން ތިބީ އާޝޯޚުވެފައެވެ. އެއާޔަތްތައް ކިޔަވާ ވަރަކަށް ތިރީކައިރިއަށް އޭގެ މާނަތައް އަރަމުން ދެއެވެ.

“ތޯމަސް، ހަމަ އަސްލުވެސް ޤުރުއާނަކީ މީހެއް ލިޔެފަ އޮތް އެއްޗެއްތަ؟ އެއީ މުޙައްމަދު ލިޔުނު އެއްޗެއްނޫންތަ؟” ކުއްޖަކު އެއްސެވެ.
“ނޫނޭ، ކިހިނެއް އެހެންވާނީ؟ ތިމީހުންނަށް ހީވޭތަ ޝާޢިރަކަށް މިފަދަ ބަސްތަކެއް ހެދިދާނެއޭ. އެހެނެއްކަމަކު ނޫން! ނުހެދޭނެ. މީ ﷲގެ ކަލާމްފުޅު. އެކަލާނގެ ބަސްތައް. މިބަސްތައް އެކަލާނގެ ބާވާލެއްވީ މަލާއިކަތެއް ކަމަށްވާ ޖިބްރީލް މެދުވެރިކުރައްވާ.”

އެސެޝަން ނިމުމުން އެއްބައިކުދީން ވަރަށް ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތުކޮޅެކޭ ބުނެލިއެވެ. އަނެއްބައިކުދީން، އިސްލާމްވާން ބޭނުންކަމަށް ބުންޏެވެ. ދެންތިބިކުދީން ދޮގުވާހަކަ ފަތުރަނީއޭ ކިޔެވެ. ދެތިން ކުދީން، ސްކޫލުގެ މެނޭޖްމަންޓުގައި މައްސަލަ ޖައްސާނެކަމަށް ބުންޏެވެ. އެހެނަސް، ތޯމަސްމެންނަށް ފަރުވާލެއް ނެތެވެ. އެމީހުން ބޭނުންވީ އިސްލާމްދީނަށް މިސްކޫލުގެ ގިނަ ކުދިބަޔެއް ވައްދާށެވެ. ގަދަކަމަކުންނެއް ނޫނެވެ. ވިސްނައިދީގެންނެވެ.

ތޯމަސްމެން، އެކުގައި ގެއަށް އަންނަނިކޮށް ބައިސްކަލުގައި ދިޔަ އެސްކޫލުގެ ކުއްޖަކު މާރލިއާ ގައިގައި ޖައްސާފައި ދިޔައެވެ. އޭނާ ބަލާލީވެސް ފުރައްސާރަކުރާ ގޮތަކަށެވެ. ތޯމަސް ރުޅިއައި ނަމަވެސް އޭނާ ހުރީ އެރުޅި ހިންދައިގެންނެވެ.
“ކަލޯ ޙަބީބާއޭ ވައްޓާލާފަ އެދިޔައީ. ކޮންކަހަލަ މީހެއްތަ؟” ޖޭޑެން ތޯމަސާ ދިމާލަށް ބުނެލިއެވެ.
“ވަރިހަމައެއްނު މަގޭ އަމާ އުޑަށް އަރުވައިދީފަ ދިޔަޔަސް.” ތޯމަސް ބުނެލިއެވެ.
“މިއުޅޭ މީހުންނަށް ހަމަ ނޭނގެނީއޭ. އަސްލުވެސް ހިނގާބަލަ ޤުރުއާން ޖަހާފަ ބަހައްޓަން. ކްރިސްޓޮފަރުގެ ޤަލްބުވެސް މައިތިރިވެދާނެ ކަންނޭނގެ.” އެޑެމް ބުންޏެވެ.
“އޭނަގެ އަސްފަލު މައިތިރިވިޔަސް މަށަށް ހެޔޮ.” ތޯމަސް މޫޑު ކަޓާފައި ހުރިވަރުން ވާހަކަދެއްކުނީ އެހެންނެވެ.
“އޭ ކަލޯ. ކަލޭގެ އަސްފަލެއްނޫންތަ ފުރަތަމަ މައިތިރިކުރަންވީ؟ ތިއޮއްގެން ފުފެނީ. ހަމަޖެހޭ! އަހަރެމެންނަށް މިހާރު އެކަންތައް އެކަނިދޯ ކޮއްލަން ޖެހެނީ؟” ޖޭޑެން އެއްސެވެ.
“ނޫނޭ. އަދި ޖޮއާނާގެ ކަންތައްވެސް އެބައޮތެއްނު. މަސް، ކަލޭ ބުނީމެއްނު ކަލޭ މަންމަ ބުންޏޭ އާކިފްގެ އަމާޒަކީ މިހާރު ޖޮއާނާ ހޯދުމޭ.” އެޑެމް ޖަވާބުގައި ބުންޏެވެ.
“އެބުނާހެން. އެކަމަކު އަހަރެމެންނަށް އެކަމުގަ ކޮންކަމެއްތަ ކުރެވޭނީ ވަކި؟ އެގޭގަވެސް ޤުރުއާން ޖަހާފަ ބަހައްޓަންވީ؟” ޖޭޑެން ބުންޏެވެ.
“އާނ، ހުރިހާ ހިސާބެއްގަވެސް ޤުރުއާން ޖަހާފަ ހަމަ ބަހައްޓަންވީ.” ތޯމަސް ބުނެލިއެވެ.

ގޭގެ ދޮރާށި ކައިރީގައި ހުރި ޖޮއާނާގެ ލޯ އަމާޒުވެފައިވަނީ ގަސްތަކާ ދިމާއަށެވެ. އޭނައަށް ވަމުންދާ އުނދަގޫތަކާ އެގަސްތަކާ ކޮންމެވެސް ގުޅުމެއް ވާކަމަށް އޭނާގެ ހިތް ބުނަމުން ދިޔައެވެ. އެހެން ހުއްޓާ އޭނައާ ދިމާއަށް އަންނަ ޝާއްބެއް ފެނުނެވެ. އޭނާގެ އެހެރަ ރީތިކަމެއް، ޖޮއާނާ ހުވަފެނުންވެސް ނުދެކެއެވެ. ފިރިހެންވަންތަ ހިނގުމެއްގައި އައިސް އޭނާ ކުރިމައްޗަށް ހުއްޓިލި ގޮތުން ހީވީ ކުރިންވެސް ޖޮއާނާ ދަންނަ މީހެއްހެންނެވެ.

“ހާއި ޖޮއާނާ!” އެޒުވާނާ، ޖޮއާނާއާ ނުހަނު ގާތުގައި ހުރެ ގޮވާލިއެވެ. އޭނާއަށް ގެއްލިފައި ހުރި ޖޮއާނާ މަޑުމަޑުން ފަހަތަށް ޖެހިލީ މިހުރެވުނީ ކިހާ ގާތުގައިކަން ރޭކާލުމުންނެވެ.
“އަނގައިންވެސް ނުބުނާނަންތަ؟ ހާދަ ލޯތްބޭ..” ޖޮއާނާގެ، ވަޔާ ވިހުރޭނެ ވަރަކަށް ވިހުރެން ދޫކޮށްލާފައި އޮތް ތުނިތުނި ފަން އިސްތަށިގަނޑުގައި ފިރުމާލަމުން ވަސީމީ ޒުވާނާ ބުނެލީ މަސްތުވީ އަޑަކުންނެވެ.
“ތީ.. ތީ ކާކު؟” ފަސްޖެހިފައިވީ އަޑަކުން ޖޮއާނާ ބުނެލީ ލަދުރަކިކަމާއެކުއެވެ.
“އަހަރެންގެ ނަމަކީ އާކިފް. އަހަރެންމީ އަސްލު މިޤައުމަށް ހިޖުރަކޮށްގެން އުޅޭ މީހެއް.” އާކިފް ޖަވާބުގައި ބުންޏެވެ.
“އެއީ ކީއްވެ؟” ޖޮއާނާއަށް އަހާލެވުނީ ބޭއިޚްތިޔާރުގައެވެ.
“އެއީ ކީއްވެތޯ ކީއްކުރަން ބަލަނީ؟ މިޤައުމަށް ނައިނަމަ ތިހާ ރީތި ކުއްޖަކު ފެނުމުގެ ނަސީބެއްވެސް ނުލިބޭނެ.” ޖޮއާނާއާ ދިމާލަށް ބަލާލުމަށްފަހު، މާނަފުން ހިނިތުންވުމެއް ރައްދުކޮށްލަމުން އާކިފް ބުންޏެވެ. ޖޮއާނާ ވަކި އެއްޗެކޭ ނުބުނެއެވެ. ލަދުން ވިރިދާނެއޭ ހީވާ ހިސާބަށް ދިއުމުން އޭނާ އެތެރެއަށް ވަންނަންދިޔައެވެ. އޭނާގެ އަތުގައި ހިފާލިއެވެ. އެއީ އާކިފެވެ. އެކަމަކު ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟
“އަދި ތިހާ ލަދުގަންނާކަށް ނުވާނެ. ހިނގާބަލަ ގާތްވެލަން.” އޭނާގެ މަސްތީ އަޑުން ޖޮއާނާގެ ހުރިހާ އިޚްތިޔާރެއް ގެއްލުވާލި ފަދައެވެ.
“ނޫން، ނޫން. ޕްލީޒް.” މަޑުމަޑުން ޖޮއާނާގެ ގައިގައި ބީހެމުންދިޔަ އާކިފާ ދިމާލަށް ޖޮއާނާއަށް ބުނެވުނީ މިވަރަށެވެ.
“ނޫން، އެއީ ކީއްވެ؟ ބޭނުމިއްޔާ އަދި މިއަށްވުރެވެސް ބޮޑުވަރު ކޮށްލެވިދާނެ.” އިންޒާރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް އާކިފް ބުންޏެވެ. ޖޮއާނާއަށް މަންމާއޭ ކިޔާ ހަޅޭއްލަވައިގަނެވުނެވެ. އެހިސާބުން އާކިފްވެސް އޭނާގެ ހަށިގަނޑުން ދޫކޮށްލާފައި ހިނގައިގަތީ ފަސްއެނބުރި ބަލާނުލައެވެ.

“ދަރިފުޅާ! ކީއްތަވީ؟” ބަދިގެތެރެއިން ނިކުންނަމުން ޑާނާ އެއްސެވެ.
“އުހުނ ކަމެއްނުވެ. ސިއްސައިގަތީ.” އެވަގުތު އާކިފް ފެންނަން ނެތުމުން ޖޮއާނާ އެވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުންނުވީއެވެ.
“ދެނޯ؟ މިހާރަކަށް އައިސް ހާދަ ބޮޑުވަރެކޭދޯ ތިވަނީ؟ ކުރިންވެސް ބުނީމެއްނު މާ ޝައްކު ބޮޑު ނުކުރާށޭ. އާދޭ ކާން.” ޑާނާ ހިސާބަކަށް ނުރުހުންވެފައިހުރެ ބުނެލިއެވެ.

އެހެން ރޭރެއާ ޚިލާފަށް، އެރޭ ޖޮއާނާ އޮތީ ބިރުން ވިރިވިރިއެވެ. ނުނިދިގެން އުޅުނަސް މާބޮޑަށް ބިރުގަންނާތީ އެހެން ރޭރޭ، އޭނާއެއް ނޫޅެއެވެ. އެހެނަސް މިރޭ ހީވަނީ ހަމަ ދެންމެދެންމެ އާކިފް އޭނާ ގާތަށް އައިސްދާނެހެންނެވެ. އެފަދަ ޚިޔާލުތަކެއްގައި އޮއްވާ މީހަކު ބޮލުގައި ފިރުމާލިހެން ހީވުމުން ކުޑަކޮށް ސިހިފައި އެނދުން ތެދުވެ ބޮކި ދިއްލާލިއެވެ. ސިއްސައިގެން ދިޔަލެއް ބޮޑުކަމުން ހިތް ހުއްޓިދާނެއޭ އޭނާއަށް ހީވިއެވެ.

3

46 Comments

 1. PluviophileNyctophilia

  July 31, 2015 at 9:40 pm

  Hurihaa Kudhinneyve Varah Salam! Mi bai kuruvedhaane ehen viyas Hurihaa kudhin hiy heyo kohlaa. Mi biga Maana neygey basthakeh hurun ekasheegenvey.. Ehen veema ahaalaa. Shukran.

 2. Shabee

  July 31, 2015 at 9:44 pm

  Maa kuru dimple…. maa kuru..but v salhi…i love it… i think m the 1st.. 😉 good luck…avahah up khdhehchey nxt prt

 3. Shabee

  July 31, 2015 at 9:48 pm

  Asfalu,,galbu,, dhen shaahbbu eyee neyngey basthah… maana bunedheyne kamah ummeedhu kuran!!! 😀

 4. PluviophileNyctophilia

  July 31, 2015 at 9:54 pm

  Shabee thi hurihaa basthakakee ves hus arabi basthakeh.
  Galbu: Hiy
  Shaahbu: Zuvaana ( aamu gothehga firihen kudhinnah )
  Asfalu: Bottom ( mazaajy )
  Hehe..
  DImple hithah ery arabi basthakeh beynun kohlaanamey okay dhoa..
  Hehe

  • Shabee

   July 31, 2015 at 9:58 pm

   Oh dimple haadha molhey dhw araehbah…. hama asluvex ey… heheh anyways thank u…. 😉

 5. jui

  July 31, 2015 at 10:01 pm

  asfalu eii kohcheh?????????????? btw nice story. but too short.

 6. ifaasha

  July 31, 2015 at 10:02 pm

  Story is v nice.. bt kuru dhw.. any ways shabee buni basthah ifaa ah vx neyngeny.. maana bunedhehchey… 🙂

 7. jui

  July 31, 2015 at 10:03 pm

  oww.. next part kn irakun?

 8. ewwww

  July 31, 2015 at 10:03 pm

  hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi

  • Anonymous

   July 31, 2015 at 10:23 pm

   Don’t read it if so.. juss don’t even browse this story.. get lost.. negative cmnt kurumuge beynumeh neh.. sorry

 9. jui

  July 31, 2015 at 10:04 pm

  you know what? jui mihaaru kiyavan arabic. bt thi ehchex adhi kiriyaa mi engunee.. 😀

  • PluviophileNyctophilia

   August 1, 2015 at 1:59 pm

   Ehentha? Mi vee adhi maa ragalhakahnu. HeHe

 10. oh please

  July 31, 2015 at 10:06 pm

  ewwww kairi bunantha rangalhu vaahaka eh.. hadi viyya story nukiyaany ok? knmmehen hadi ey kiyaafa cmmnt kuraane kameh nei… mashah hama mi story habeyx 🙂

  • ewwww

   July 31, 2015 at 11:25 pm

   reethi veve hureema mashah hama hadi..

  • ewwww

   July 31, 2015 at 11:26 pm

   alhuganadah ok ehen kudhin alhugandu gaathu rangalhu viyas goas viyas vaahaka eh nubunias owkei

 11. naxx

  July 31, 2015 at 10:50 pm

  varah salhi..waiting for the next part..

 12. ewwww

  July 31, 2015 at 11:27 pm

  its not ur prblm anonymous

 13. alyaa

  July 31, 2015 at 11:30 pm

  if u a girl i LIA kiaafa goviyas ok tha ? , vr salhi igea ,superb hama , boy eh vehjehyaa , ENYC , hahaha

  • PluviophileNyctophilia

   August 1, 2015 at 2:01 pm

   Anehkaa LIA aky alyaa ah varah reethi nameh tha? HeHE. Keehvebaa dhoa thi nan alhugandah dheyn thi nimmevy? HEHe

  • alyaa

   August 1, 2015 at 2:47 pm

   pluviophilenyctophiLIA innaathy , hehehe , dhen thy girl eh tha

  • alyaa

   August 1, 2015 at 2:51 pm

   dhen alyaa aa gulhuvaakah noon , ENYC , eyy pluviophilENYCtophilia innaathy , hehehe

  • PluviophileNyctophilia

   August 1, 2015 at 5:38 pm

   Aadhe Girl eh

 14. me

  July 31, 2015 at 11:31 pm

  hadi viyya hadi ey ves buneema dhw improve kuran ingeynee.. aee massalaeh nun. hus sanaa ohssiakas vaahakaeh liumuge magaadheh haasil nuvaane dhw.

  • PluviophileNyctophilia

   August 1, 2015 at 2:02 pm

   Hama Ragalhu vaahaka eh. Hehe.

 15. Azka Ikyaa

  July 31, 2015 at 11:36 pm

  v salhi vaahaka pluviophile…. rain kiyass Ok dw… v dhigu nameh veema mihen bunee… i also love rain….

  • PluviophileNyctophilia

   August 1, 2015 at 2:04 pm

   Hama okay, HeHe

  • why

   August 1, 2015 at 3:16 pm

   i aslo love rain azka ikyaa

 16. zai

  August 1, 2015 at 1:04 am

  Rangalhuthaa enme faharakuvex hadi ey miahvure rangalhu kohlaashey bunyas..but hadi hadi hadi ey kiaaha knmehen comment nukuriyakas wedhaaaaane kanneynge..ehenyafahe hiivanee banjjeh kiyan ulheyyy hen vihyaaa :p..?

  • ewwww

   August 1, 2015 at 9:00 am

   zai kiyaabala bandhi masheh noolhen

 17. zai

  August 1, 2015 at 1:06 am

  But zai ah vvvvvvv nice mi story..keep it up..pluvi hope hope..☺

 18. Lilly

  August 1, 2015 at 11:08 am

  Enmenakah Ekahche reeche nuvane… hadi ey bunun mahsalaeh noon adhi reeche bunumaki ves mahssalaeh noon…. negetive comment eh kura irah ekama nuruhun faalhu kurumaki rangalhu kameh noon. Abadhaku postive comment eh nulibeyne … btw masha mi vahaka reethi…

  • PluviophileNyctophilia

   August 1, 2015 at 2:06 pm

   Ehbas!!

 19. lily

  August 1, 2015 at 1:03 pm

  “ސިއްސައިގަތީ “ey sihsaigen dhiya ee eh non tha kiyanyy?????

  • PluviophileNyctophilia

   August 1, 2015 at 2:07 pm

   Jazaakillah Khairan

 20. alyaa

  August 1, 2015 at 1:56 pm

  liaa or enyc , , kon irkun next prt ?

 21. PluviophileNyctophilia

  August 1, 2015 at 2:12 pm

  Adhi neyge bunaakah dhen in part genesdheveyne ireh. Maaf Kurahvaa

 22. alyaa

  August 1, 2015 at 2:54 pm

  its ok liaa or enyc , hehehe , dhen kyve tha muslim names ah change nukurany ,

  • PluviophileNyctophilia

   August 1, 2015 at 5:36 pm

   Adhi nukurevifakaa nethennu

 23. alyaa

  August 1, 2015 at 3:45 pm

  eyy , lia , vasymy aky kobaa tha ?

  • PluviophileNyctophilia

   August 1, 2015 at 5:34 pm

   Reethikan\Reethi

 24. elsa

  August 1, 2015 at 5:58 pm

  oo , las vefa hama othy , mihaar muslimun eyy , dhen , adhives mi enyc noolhey thy girl eh thw boy eh tw bunaakah , hyvany girl en hen

 25. elsa

  August 1, 2015 at 5:59 pm

  ooo , bunefi dw , dhen thihaa maiykoh vaahaka nudheh kiyas ok eyy , hehehe

 26. Saamee

  August 1, 2015 at 9:52 pm

  Hama habeys story eh mee

 27. oh please

  August 2, 2015 at 2:16 pm

  ewww dheyba farah… anyways koba next part pluvi………???????/ whats your real name?????????? and ewww ah. who ever you are a girl or a boy or whatever it is. you suckxx

 28. jui

  August 2, 2015 at 2:18 pm

  heii.. when next part?????????/

 29. Meee

  August 3, 2015 at 7:44 pm

  Kon moyaehtha miulhenii.. v hadi assu.. thankolheh dhivehi style ah liyeba.. thi liyaaehchex neygey kudhinvx ulheye

Comments are closed.