“އެކުއްޖާ މީހަކާ ނުއިނދޭ. އަހަރެން އަޑުއެހިން ޝަރީފް އެކުއްޖާގެ ކައިވެނި ކުރާނެ ކުއްޖަކު ހޯދާ ވާހަކަ. އެކުއްޖާއޭ އެކުއްޖާއޭ މި ކިޔަނީ ކީކޭތަ އޭނައަށް ކިޔަނީ. ނަސް….ނަސް…..ނަސްރާ. އާނ ނަޞްރާ!” ސުހާ އެންމެ ފަހަކަށް އެހެން ބުނެލީ ޖޯޝާއި އެކީގައެވެ. ސުހާ އެންމެ ފަހުން ބުނެލި ނަމާއިއެކީ ޔޫނުސް ހުއްޓުން އެރިއެވެ. އޭނަގެ ނޭވާ މެދުކެނޑިފައިވިކަން އޭނައަށް ބަލާލި ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެނގޭނެއެވެ. ޔޫނުސްއަށް އައި ބަދަލުތައް ފާހަގަކުރެވުމުން ސުހާއާއި ޒަޔާންއަށް އެކަކު އަނެކަކަށް ބަލާލަމުން އަނެއްކާވެސް ޔޫނުސްއަށް ބަލާލެވުނެވެ. އޭގެ އިރުކޮޅެއްފަހުން ޔޫނުސްގެ އަގައިން ނިކުތް ލުއި އާހެއްގެ އަޑާއިއެކު އޭނަގެ މޫނުމައްޗަށް ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވިއެވެ.

 

“ނަޞްރާ…..އަހަރެންގެ ހިތަށްއެރި އެއީ ހަމަ ނަޞްރާއޭ.” ޔޫނުސް އެހެން ބުނެލީ އަދިވެސް ޖޯއްޔާއި ދިމާލަށް ނަޒަރު ހުއްޓައިގެން ހުރެއެވެ. އެވަގުތު އެ މޫނުމަތީގައި އުފާވެރިކަމެއްވިއެވެ. އޭނަ އެހެން ހުރެފައި ޒަޔާންއާއި ސުހާއަށް ބަލާލިއިރު ދެމީހުން ވެސް ތިބީ މި ވާ އެއްޗެއް ނޭނގިފައެވެ.

 

“ކިޔައިދީފާނަންތަ ޔޫނުސްގެ ލައިފްއިން އަހަންނަށް މިސްވި އެޕިސޯޑެއް؟” ޒަޔާން ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު ޔޫނުސް ހީލުމަކާއެކީ ދުރު ބަލަންފެށިއެވެ. ހުނުން ހުއްޓުމަށްފަހު ވެސް ޔޫނުސް އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ހިނިތުންވުމެއްގައި އިނީއެވެ.

 

“ކަމޯން!” ޒަޔާން ތަންކޮޅެއް ބާރަށް ގޮވާލިއެވެ. ދެންވެސް ޔޫނުސް އިރުކޮޅަކު ހުރެފައި ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

“އެއީ ތަންކޮޅެއް މޮޔަ ވާހަކައެއް. ނުދެއްކިއްޔާ ކަންނޭނގެ ރަނގަޅުވާނީ.” ޔޫނުސް ޒަޔާންއަށް ބަލާލަމުން އެހެން ބުނެލިއިރު ވެސް އޭނަގެ ހިނިތުންވުމަކަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ.

 

“ޔޫނުސްއަށް ދެން މި ގެއަކަށް ނުވަދެވޭނެ ތި ވާހަކަ ކިޔައިނުދެނީސް.” ޒަޔާން އަންގާލިއެވެ. ސުހާވެސް އެއްބަސްވުމުގެ ގޮތުން އާނއެކޭ ފަހަތުން ބުނެލައިފިއެވެ.

 

“އަހަންނަށް އެނގޭ ޒަޔާން އަހަރެން ވައްދާނެކަން.” ޔޫނުސް ޒަޔާންއަށް ބަލާލަމުން ބުންޏެވެ.

 

“ނޫން….މި ބުނީ ހަމަ ނުވައްދާނަން. އަދި ހިތުން ކިޔައި ނުދޭންވެގެންތަ ތިހެން ތިބުނީ؟ އަހަންނަށް އެނގޭ ޔޫނުސް ލައްވާ ވާހަކަތައް ކިޔައިދެވޭނެ ގޮތްތައް.” ޒަޔާން އިންޒާރެއްދޭ ފަދައަކުން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

“ޗިލް، ޒަޔާން. އަހަރެން މިވަގުތަކު ކިޔައިދޭ ހިތެއްނުވޭ. ކިޔައިދޭ ހިތްވީ ދުވަހަކުން ފަހަރެއްގަ ކިޔައިދީފާނަން. ދެން މިވަގުތަށްޓަކައި ކެތްކޮއްލާ.” ޔޫނުސް އެހެން ބުނެލަމުން އުޖާލާވި މޫނަކާއެކީ އޭނަގެ މަސައްކަތް އަނެއްކާވެސް ފެށިއެވެ.

 

“ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް އަހަންނަށް ހީވަނީ ކުއްޖަކަށް ކުއްޖަކު ކަމުގޮއްސިހެން.” ސުހާ އެހެން ބުނެލީ ރާގަކަށެވެ.

 

“ގައިމެއްނު؟” ޒަޔާންވެސް ޔޫނުސްއަށް ބަލަން އިނދެފައި ބުންޏެވެ. ޔޫނުސް އެމީހުންނަށް ނުބެލިއެއްކަމަކު އޭނަގެ ހިނިތުންވުން ފުންވިއެވެ.

 

އެދުވަހަށްފަހު ޔޫނުސް ހެއްވާލާނެ އާ ގޮތެއް ޒަޔާންމެނަށް ދަސްވިއެވެ. ޔޫނުސް ރުޅިއައި ކަމަށް ހެދިގެން ހުންނަ ވަގުތުތަކުގައި ވެސް ނަޞްރާގެ ނަން ކިޔާލުމުން އޭނަ ހުއްޓުން އަރާފައި ލަދުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހީލައެވެ. ޒަޔާން ޔޫނުސްއާއި އެކީ މަގުން ހިނގަމުން ގޮސް ނަޞްރާގެ ގެއާއި ހަމަވާއިރަށް ޔޫނުސްގެ ކޮނޑުގައި އޭނަގެ ކޮނޑު ޖައްސައި ޔޫނުސް އެގެއާއި ދިމާލަށް ކޮއްޕާލައެވެ. ޔޫނުސް އޭގެ ބަދަލުގައި އޭނަގެ ދެއަތުން އެއަށްވުރެ ބާރަށް ޒަޔާން ދުރަށް ކޮއްޕާލައެވެ. އަބާންއަށް ވެސް މި ކަންތައް ފާހަގަވާން ފެށުމުން އޭނަ ޔޫންބެ ހުންނަ ވަގުތުތަކުގައި ނަޞްރާ މިސްގެ ވާހަކަ ދައްކާލެއް ގިނަވިއެވެ. ޒަޔާންމެނަށް ޔޫނުސް އާއި ނަޞްރާގެ ދެމެދުގައި އޮތީ ކޮން ގުޅުމެއްކަން ނޭނގުނެއްކަމަކު އެމީހުންނަށް މިކަން ސަމާސާއަކަށް ފުދުނެވެ.

 

އެއްދުވަހެއްގެ މެންދުރުގެ ވަގުތެވެ. ނަޞްރާ އެދުވަހަށްވީ ސްކޫލްގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށްފަހު ސްކޫލްގެ ގޭޓުން ނިކުމެ މަގަށް ނިކުތެވެ. އިޙުސާސް ކުރެވުނު ހޫނެއްގެ ސަބަބުން ނަޞްރާއަށް ދެލޯ ހަނިކޮށްފައި މައްޗަށް ބަލާލެވުނެވެ. އެވަގުތު އެންމެ ކޮޅިއެއްވެސް ނެތް އުޑުގެ މެދުގައި ހުރި އަލިގަދަ އިރު އޭނައަށް ފެނުނެވެ. ނަޞްރާ ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮއްލިއެވެ. ގެ ހުރީ ކިހައި ދުރުގަކަން ހަނދާންވުމުން ވެސް އޭނަ ވަރުބަލިވިއެވެ. ބައްޕަގާތު ބަލާ އައިސް ދިނުމަށް ހިތަށްއެރިއެއްކަމަކު މި ވަގުތު ބައްޕަ ހުންނާނީ އޮފީހުގައި ވަރަށް އަވަދިނެތިކޮށްކަން ނަޞްރާ ހަނދާންވިއެވެ. ނަޞްރާ ހިތްވަރުކުރަމުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކޮނޑުގައި އޮތް އަތް ދަބަހުގައި ބާރަށް ހިފަހައްޓާލިއެވެ. އަދި ކަނާތް ފަރާތަށް އެނބުރިލަމުން ބިމަށް ބަލަހައްޓައިގެން ބާރަކަށް ހިނގަން ފެށިއެވެ. އޭނަ ހިނގަމުން ގޮސް މާ ދުރަށް ނުދެވެނީސް އޭނަ މީހެއްގެ ގައިގައި ޖެހި ފަހަތަށް ޖެހުނެވެ.

 

“ސޮރީ.” ނަޞްރާއަށް އެހެން ބުނެލެވުނީ އޭނަގެ ކުރިމަތީގައި ހުރި ޒުވާނާއާއި އެކީގައެވެ. އެވަގުތު ނަޞްރާއަށް އިސްއުފުލައި އެޒުވާނާއާއި ދިމާލަށް ބަލާލެވުނެވެ. އޭނަގެ ކުރިމަތީގައި ހުރީ ޔޫނުސް ނޫން ދެވަނަ މީހެއް ނޫނެވެ. ޔޫނުސްގެ އެއްއަތުގައި އޭނަގެ ފޯނު އޮތްއިރު އަވީގެ ސަބަބުން ހަނިވެފައިވާ އޭނަގެ ދެލޯ ހުއްޓިފައިވީ ނަޞްރާއަށެވެ. ނަޞްރާ ބޭނުންވީ ބިންފަޅައި އަޑިއަށްދާށެވެ. އޭނައަށް މިދުވަހުގެ މިވަގުތު މިތާ ހުރެވުނީ ކީއްވެބާއޭ އޭނަގެ ހިތަށްއެރިއެވެ. ހިތަށްއެރިއެއްކަމަކު ނަޞްރާގެ ދެފައި މަސައްކަތް ނުކުރިއެވެ. ނަޞްރާ އެހެން ހުއްޓާ އޭނައަށް ފެނުނީ ޔޫނުސް ހިނިތުންވެލީތަނެވެ. އަދި ލުއި ހީލުމަކާއެކީ އިސްޖަހައި ފޯނަށް ބަލާލަމުން އޭނައާއި ދުރަށް ހިނގަން ފެށިތަނެވެ. ޔޫނުސް އޭނަ ފަހަނަޅައި ދިޔުމުން ވެސް ލިބުނު ޙައިރާންކަމެއްގެ ސަބަބުން ނަޞްރާއަށް ފަސްއެނބުރި ބަލާލެވުނެވެ. ޔޫނުސް ހިނިތުންވާން ޖެހުނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ ނަޞްރާއަށް އިރުކޮޅެއް ވަންދެން އޭނައަށް ފަސްދީފައި ހިނގަމުން ދިޔަ ޔޫނުސްއަށް ބަލަން ހުރެވުނެވެ. ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް އޭނައަށް ކޮންކަންހެއްޔޭ ނަޞްރާގެ ހިތަށްއެރިއެވެ. ނަމަވެސް ގެއަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި އޭނައަށް ހަމަ ވިސްނެމުން ދިޔައީ އެ ހިނިތުންވުމާއި މެދުގައެވެ.

 

**

 

“ސަދަފް!” ތެތް އިސްތަށިގަނޑުގައި ފުނާ އަޅަމުން ދިޔަ ނަޞްރާ ރީތިވާ މޭޒުމަތީގައި އޮތް އޭނަގެ ފޯނާއި ދިމާލަށް ގޮވާލިއެވެ.

 

“ކިހިނެއްވީތަ ރަންކޮޅާ؟” ބަދިގެ ތެރޭގައި ފިޔާ ކޮށަން ހުރި ސަދަފް ކަޓިންގް ބޯޑު ކައިރީގައި އޮތް އޭނަގެ ފޯނާއި ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

“ދޮންބެ ކައިރި ބުނެބަލަ ސަދަފް ގޮވައިގެން ތަންކޮޅެއް އަވަހަށް އައިސްދީބަލާށޭ.” ނަޞްރާ ޅަ ކުއްޖަކު ޝަކުވާ ކުރާ ފަދައަކުން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ..

 

“ކިހިނެއްވީބާ އަނެއްކާ؟” ސަދަފް އަހާލިއެވެ.

 

 

“ސަދަފްގާތު ދައްކަން ބޭނުންވާ ވާހަކައެއް އެބައޮތް. ފޯނުން ނުދެއްކޭނެ އެވާހަކަ.” ނަޞްރާ ފުނާ މޭޒުމަތީގައި ބާއްވައި އިސްތަށިގަނޑު އެއްފަރާތަށްލަމުން ބުނެލިއެވެ.

 

“ގޮސްލެވޭނެނަމަ ދިޔައީމުސް. އެކަމަކު ދޮންބެ މިދުވަސްކޮޅު އުޅެނީ ވަރަށް ބިޒީކޮށް އޮފީހުގަ. ބުނީ ޢީދަށޯ ތިކޮޅަށް ދެވޭވަރުވާނީ. ނަޞްރާ ބޭނުންވާ ވާހަކައެއް ބުނެލަބަލަ މިހާރު.” ސަދަފް ބުނެލިއެވެ. ސަދަފްގެ އެވާހަކައަށް ނަޞްރާ އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮއްލިއެވެ. އެއަޑަށް ސަދަފްގެ ނިތަށް ރޫގިނަވެ އޭނަގެ އަތް މަޑުޖެހުނެވެ.

 

“އޯކޭ ދެން އެހެންވިއްޔާ ރަށަށް އައިމަ ކިޔައިދޭނަން. އިން ޝާ ﷲ” ނަޞްރާ ބުނެލިއެވެ.

 

“އޯކޭ….” ސަދަފް އެހެން ބުނެލީ އޭނަ ކިތަންމެ ވަރަކަށް އުޅުނަސް ނަޞްރާ ނުބުނަން އުޅޭ ވާހަކައެއް އޭނަ ނުބުނާނެކަން އެނގޭތީވެއެވެ. ފޯނު ބޭއްވުމަށްފަހު ވެސް ސަދަފްއަށް ހުރެވުނީ ވިސްނުމެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ކައިވެނީގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުން ނަޞްރާއަށް ވީގޮތް އަފްރާޒްވަނީ އޭނައަށް ކިޔައި ދީފައެވެ. އަދި އަފްރާޒްވަނީ ސަދަފްގާތު ނަޞްރާއަށް އެހެންވާންވީ ސަބަބެއް އޭނައާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ހޯދުމަށް ވެސް އެދިފައެވެ. ނަޞްރާއާއި ވާހަކަ ނުދައްކާވެސް ނަޞްރާގެ އެ ފަނޑު ހިނިތުންވުމުގެ ފަހަތުގައިވާނެ ސަބަބެއް އަފްރާޒްއާއި ސަދަފްއަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ. އަފްރާޒްއާއި ސަދަފް ވެސް ބޭނުންވަނީ އެއީ އެ ސަބަބުތޯ ބަލައި ނަޞްރާގެ ހިތަށް ހަމަޖެހުމެއް ގެނެސްދޭށެވެ. އެކަން ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން ސަދަފް އަފްރާޒްއަށް ދިނެވެ.

 

ނަޞްރާއަށް އެކި ފަހަރު މަތިން އުދަގޫކުރަމުން ދިޔަ ޔޫނުސްގެ ޚިޔާލުތަކާއެކީވެސް އޭނަ ރަމަޟާން މަހު އަފްރީންއަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ޤުރުއާނާއި ބެހޭ ވާހަކަތައް ކިޔައިދެވޭތޯ ބެލިއެވެ. ކިޔައިދޭއިރު އަފްރީން ވަރަށް ޝައުޤުވެރިކަމާއެކީ އަޑުއަހައެވެ. އެކަން އެނގުމުން ނަޞްރާ ވަރަށް ވެސް އުފާވިއެވެ. އަދި އެއަށްވުރެ ވެސް ބޮޑަށް އުފާވީ އަފްރީން އަވަސްއަރުވާލައިގެން ވިޔަސް ފޯރިއާއެކީ ޚަތިމްކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީތީވެއެވެ. ނަޞްރާ މި ނޫނީ އަފްރީން މިހާވަރަށް ޤުރުއާން ކިޔެވިތަނެއް ނުދެކެއެވެ. ރަމަޟާން މަސް އައުމުގެ ކުރިން މަޣުރިބް ނަމާދާއި ޢިޝާ ނަމާދުގެ ދެމެދުގައި އަފްރީން ކިޔެވިޔަސް ކިޔަވާލަނީ އެންމެ ޞަފްޙާއެކެވެ. ނުވާނެ ކަމެއްކަން ޔަޤީނާއި ކައިރިވިއެއްކަމަކު މި މަސް ނިމުމަށްފަހު ވެސް އަފްރީންގެ ކިބައިގައި ގިނަގިނައިން ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ އާދަ ހުންނާނެ ގޮތެއް ހެއްދެވުމަށް އެދި ނަޞްރާއަށް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތަށް ދުޢާ ދެންނެވުނެވެ.

 

ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުން ގޮސް ނަޞްރާއާއި ސަދަފްގެ ވެސް އިންތިޒާރު ނިމުމަކަށް އައެވެ. ޝައްވާލުމަހުގެ ހަނދު ފެނި ޢީދުގެ ތަހުނިޔާތަކުން މުޅި ރަށުތެރެ ފުރުނެވެ. ސަދަފްމެނަށް ރަށަށް އާދެވެން އޮތީ ޢީދު ދުވަހުގެ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައިކަން އެނގުމުން ނަޞްރާ މާޔޫސްވިއެވެ. ނަޞްރާ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އޭނަގެ އިޙްޞާޞްތައް ސަދަފްއާއި ޙިއްސާކުރަން ބޭނުންވިއެވެ. އޭނައަށް ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެ ވާހަކައެއް ވެސް އެއްވެސް ޖެހިލުމެއްނެތި ދެއްކޭނެ އެކަކީ ސަދަފްއެވެ.  އެއީ އޭނަގެ ދިރިއުޅުމުގައި ހިނގާފައިވާ ގިނަ ކަންތައް ލޮލުން ދެކެ އަތުން ހިފާފައިވާ މީހަކީ ސަދަފް ކަމުގައި ވާތީ ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. ކޮންމެއަކަސް އެދެމެދުގައި އޮންނަނީ ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެކެވެ.

 

ޢީދު ދުވަހުގެ ރޭގެ 8 ޖެހި ވަގުތު ނަޞްރާމެން އަފްރާޒްގެ ދެމަފިރިންނާއި އެމީހުންގެ ދަރިފުޅު އާޒް ބަލައި އެއާރޕޯޓަށް ދިޔައެވެ. ޓާމިނަލްއިން އަފްރާޒްމެން ނިކުތްތަނާ އަފްރާޒްގެ އުރުގައި އިން އާޒް ފެނުމާއެކު އަފްރީން ދުވެފައި ގޮސް އާޒް އުރާލައިފިއެވެ. އަފްރީން އެހެން ހެދުމުން ޝަރީފާއި ނަޞްރާގެ އިތުރުން ސަދަފްއާއި އަފްރާޒްއަށް ވެސް ހެވުނެވެ. ނަޞްރާހެން މޫނުބުރުގާ އަޅައިގެން ހުރި ސަދަފްއަށް ހުނުމުގެ ތެރެއިން ނަޞްރާ ފެނުނުތަނާހެން އޭނަ ނަޞްރާއޭ ކިޔައި ގޮވާލަމުން ގޮސް ނަޞްރާގެ ގައިގައި ބައްދާލައިފިއެވެ. ބަދަލުގައި ނަޞްރާވެސް ސަދަފްގެ ގައިގައި ބާރަށް ބައްދާލި ވަގުތު ނަޞްރާގެ ލޮލުން ކަރުނަ ހިލުނެވެ. ސަދަފް އޭނައަށްޓަކައި ކޮއްދިންހާ ކަންތަކާ ލޯބިން ދިންހާ ނަޞޭޙަތްތައް އެއްފަހަރާ ހަނދާންވުމުން ހިތަށްކުރި އަސަރެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. ސަދަފް ނަޞްރާގެ ކޮނޑުގައި ހިފައި ދުރުކޮށްލަމުން ވަގުތުން އަހާލީ ކޮން ވާހަކައެއްތޯއެވެ. ނަޞްރާ ހިނގާށޭ ބުނެ ސަދަފްގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ޖިޕަށް އަރަން ދިޔައެވެ. ގެއަށް ދިޔަ ދަތުރުމަތީގައި ވެސް ނަޞްރާ ސަދަފްއަށް އެއްވެސް ވާހަކައެއް ކިޔައެއް ނުދެއެވެ. އޭނަ ބޭނުންވީ ސަދަފްއާއި އެކީ އެކަނިހުރެ ހަމަޖެހިގެން ވާހަކަ ދައްކާށެވެ. އެހެންކަމުން ގެއަށް ގޮއްސަވެސް ބައްޕަމެންނާއެކީ އިރުކޮޅެއް ހޭދަކުރުމަށްފަހު ނަޞްރާ ސަދަފްގާތު އޭނައާއެކީ އައުމަށް އެދުނެވެ. ސަދަފް ވަގުތުން ބޯޖަހައި އޭނައާއެކީ ދިޔައެވެ.

 

ޔޫނުސް އޮތީ ސިޓިންގް ރޫމުގެ ދިގު ސޯފާގައި އޮށޯވެގެންނެވެ. ސޯފާގެ ކުރިމައްޗަށްވާ ގޮތަށް ފާރުގައި ހުރި ޓީވީއިން ޚަބަރު ކިޔަމުން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް ޔޫނުސް އެއަކަށް ނުބަލައެވެ. އޭނަގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައިވީ ސީލިންގަށެވެ. ނޭނގޭ ސަބަބަކާހުރެ އޭނައަށް މިރޭ އާދަޔާ ޚިލާފު އެކަނިވެރިކަމެއް އިޙްސާސް ކުރެވެމުން ދިޔައެވެ. އެ އެކަނިވެރިކަމާމެދު ހިތާހިތުން ޝަކުވާ ކުރެވެމުން ދިޔައެވެ. ދިރިއުޅުމުގައި އޭނަ އެކަނި އުޅެން ފެށިތާ ފުދޭ ވަރަކަށް އަހަރު ވެދާނެއެވެ. އެއްވެސް މަސައްކަތެއްނެތި މިހެން އޮންނަން ޖެހުނު ދުވަސްތައް ވެސް ދިޔައެވެ. އޭރު ވަކި މިކަހަލަ އެއްޗެކޭ ހިތަކަށް ނާރައެވެ. މިހާރު މިވަނީ ކިހިނެއްބާވައެވެ؟ ޔޫނުސްގެ ހިތަށްއެރި އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ލިބެން އުޅުނުތަނާ މީހަކު ގޭގެ ދޮރުގައި ޓަކިދިން އަޑު އިވުނެވެ.

 

“ހުޅުވާފަ ހުރީ.” ޔޫނުސް ސޯފާގައި އިށީންނަމުން ގޮވާލިއެވެ. އެއާއެކު ދޮރު ހުޅުވާފައި ގެއަށް ވަނީ ޒަޔާންއެވެ.

 

“ކީއްކުރަނީތަ ބުރޯ؟” ޒަޔާން ދޮރު ލައްޕަމުން ސަމާސާވެރި ރާގަކަށް އަހާލިއެވެ.

 

“އަބާން ކައިރި ބުނާނަން އަބާންގެ ބައްޕި ސަލާން ނުގޮވާ ވާހަކަ.” ޔޫނުސް ސޯފާގައި ހަމަޖެހިލަމުން ބުނެލިއެވެ.

 

“އައްސަލާމުޢަލައިކުމް. ޕްލީޒް ޔޫނުސް، އެއީ ކުޑަ ކުއްޖެއް.” ޒަޔާން ގޭތެރެއަށް ވަންނަމުން ބުންޏެވެ.

 

“ވަޢަލައިކުމުއްސަލާމް. ކުޑަ ކުއްޖަކު ބުންޏަސް ރަނގަޅުކަމެއްވާނީ ރަނގަޅު ކަމަކަށްދޯ؟” ޔޫނުސް އެހެން ބުނެލިތަނާ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ޓީވީ ފެނިފައި ޒަޔާން ޗޮއްކަނޑާލިއެވެ.

 

“އަބަދު މި ޕާޓީ ޕާޓީ ޚަބަރު ބަލަން ޔޫނުސް ހުންނާނީ.” ޒަޔާން ރުޅި އައިސްފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ޓީވީގެ ކައިރިއަށް ގޮސް ޓީވީގެ ބަޓަނަކުން އޭތި ނިވާލިއެވެ.

 

“ކީއްކުރާނީ؟ ނޫސްވެރިއެއްވިއްޔާ ޚަބަރުތާ ބެލޭނީދޯ؟” ޔޫނުސް ހިނިތުންވުމަކާއެކީ އެހެން ބުނެލިއެއްކަމަކު އެ ހިނިތުންވުން އޭނަގެ ލޮލާއި ހަމައަށް ނުފޯރިއެވެ. ފަސްއެނބުރި އޭނައަށް ބަލާލި ޒަޔާންއަށް އެކަން ފާހަގަވިއެވެ.

 

“ހޭއި، ކިހިނެއްތަވީ؟” ޒަޔާން އަހާލިއެވެ. ޔޫނުސް އެއްވެސް ޖަވާބެއްނުދީ އޭނަގެ ދެއަތް ޖޯޑުކޮއްލަމުން އިސްޖަހާލިއެވެ. ޒަޔާން ވީގޮތެއް ބަލަން ބޭނުންވެފައި ލަސް ހިނގުމެއްގައި ގޮސް ޔޫނުސް އިށީނދެގެން ހުރި ސޯފާގެ ކައިރީގައި ޖެހިގެން ވަކިން ހުރި ސޯފާގައި އިށީނެވެ.

 

“ކީއްވެ އަހަރުމެން ގެއަށް ނައީ މިރޭ ކާން؟ ބުނީމެއްނު އަންނާށޭ؟” ޒަޔާން މަޑުމައިތިރި އަޑަކުން އަހާލިއެވެ.

 

“ޒަޔާން……އަހަންނަކަށް ވެސް އަބަދަކު ތިގޭގައެއް ނުއުޅެވޭނެއެއްނުދޯ؟ ޒަޔާން ވެސް ޖެހޭނެއެއްނު ޒަޔާންގެ ޢާއިލާއާއެކީ ވަކިން ވަގުތު ހޭދަކުރަން؟” ޔޫނުސް އެހެން ބުނެލަމުން ޒަޔާންއަށް ބަލާލިއެވެ.

 

“ހާދަ އެހެން ކަހަލަ ވާހަކައެކޭ މިރޭ ތި ދެއްކީ. އެއްއަހަރު ވަންދެން އަހަރުމެންގެ ގެއަށް އައިސް ގޮސް އުޅުނު މީހަކަށް އަހަންނަށް ހީވަނީ ތިހެން ތަންކޮޅެއް ކުރިން ވެސް ބުނެވެން ވާނެހެން. އަހަރެން ޝަކުވާއެއްނޫން މި ކުރަނީކީ. ޔޫނުސްއަށް މާ ރަނގަޅަށް ވެސް އެނގޭނެ އަހަރެންގެ ޝަކުވާއެއްނުވާނެކަން. ޝަކުވާ ކުރެވޭ ވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް ޔޫނުސްވަނީ އަހަރުމެންނަށް އެހީވެފަ. ޔޫނުސްއަށް ތިހެން ބުނެވެން ޖެހޭ އެހެން ސަބަބެއް އެބައޮތްހެން އަހަންނަށް ހީވަނީ. ސުހާ އެއްޗެކޭ ބުނީތަ އަނެއްކާ؟” ޒަޔާން ވާހަކަ ދައްކަމުން ގޮސް ސުވާލެއްކޮށްލިއެވެ. އެއާއެކު ޔޫނުސް ބޯހޫރުވަން ފެށިއެވެ.

 

“ނޫން….އަހަރެން ހަމަ…” ޔޫނުސް އެހާ ހިސާބަށް ބުނެ ކުރިމައްޗަށް ނަޒަރު ހިންގަމުން ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށް ސޯފާއަށް ލެނގިލިއެވެ. ޒަޔާންއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެވުނީ ޔޫނުސް އޭނަގެ ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގައެވެ. ނަމަވެސް ޔޫނުސް ސޯފާއަށް ލެނގިގެން އޮވެ ދެލޯ މަރާލިއެވެ. އޭނަ ދެން ވާހަކަ ދައްކަން އުޅުނިއްޔާ ޔޫނުސް އޭނަ ފޮނުވާލާނެކަން ޒަޔާންއަށް އެނގުނެވެ. ނަމަވެސް އޭނަ ދާކަށް ބޭނުމެއްނުވިއެވެ. ކޮންމެވެސް އެއްގޮތަކަށް ޔޫނުސްގެ ހިތުގައިވާ އެއްޗެއް ދެނެގަންނަން ބޭނުންވިއެވެ. އިރުކޮޅެއް ވަންދެން ވިސްނުމަށްފަހު ޒަޔާންއަށް ކުރަންވީ ކަމެއް އެނގުނެވެ.

 

“މި ސިޗުއޭޝަން މާ ސީރިއަސްވެއްޖެ. އެއްގޮތަކަށްވެސް ކަމަކުނުދޭ.” ޒަޔާން ފޫހިވެގެން އުޅޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ބުނެލިއެވެ. އެ އަޑު އިވިފައި ޔޫނުސް ދެލޯ ހުޅުވައި ހިންދެމިލަމުން ޒަޔާންއަށް ބަލާލީ ހިސާބަކަށް ޙައިރާންވެ ހުރެއެވެ. ޒަޔާން އެ ބުނެލީ އޭނަ ހީކޮއްގެން ހުރި ކަހަލަ ވާހަކައެއްނޫނެވެ.

 

“މިތަނަށް…..ނަޞްރާ ގެނެއްސިއްޔާ ކިހިނެއްބާވާނީ؟” ޒަޔާން އެހެން ބުނެ ނިންމާލިއިރު އޭނަގެ މޫނުމައްޗަށް ލާނެތް ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވެއްޖެއެވެ. ކޮންމެ ފަހަރެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް ނަޞްރާގެ ނަން އިވުމުން ޔޫނުސް ހިނިތުންވެލަމުން އިސްޖަހާލިއެވެ. ޒަޔާން އަޖާއިބުވާވަރުވިއެވެ. އެންމެ ފަހަރަކު ވެސް ނަޞްރާގެ ނަން ކިޔުމުން ޔޫނުސް ހިނިތުންނުވާތަނެއް ޒަޔާން ނުދެކެވެ. މީގެ ސިއްރަކީ ކޮބައިކަން ޒަޔާން ކޮންމެހެން ވެސް އެނގެން ބޭނުންވިއެވެ.

 

“ޔޫނުސް، ދެން އަހަންނަށް ކިޔައިދީފާނަންތަ ނަޞްރާގެ ވާހަކަ؟ އަސްލުވެސް ނަޞްރާ ލައިކްވަނީތަ ޔޫނުސް؟” ޒަޔާން އަހާލިއެވެ. ޔޫނުސް ޒަޔާންއަށް ބަލާލިއެވެ. އަދި އިރުކޮޅަކު ހުރެފައި ތުންފިއްތާލަމުން ބޯޖަހާލިއެވެ. ޒަޔާން ފޯރިއާއެކީ އެއްޗެކޭ ބުނަން އުޅުނުތަނާ ޔޫނުސް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

“ޒަޔާން ކައިރި އަހަރެން ބުނީމެއްނު އަހަރެން އެންމެ ފުރަތަމަ މިރަށަށް އައީ 17 އަހަރުގައޭ؟” ޔޫނުސް ޒަޔާންއަށް ބެލުމެއްނެތި އަހާލިއެވެ. ޒަޔާން ހޫނލައްވާލަމުން ބޯޖަހާލިއެވެ.

 

“އަހަރެން ނަޞްރާއާ ދިމާވީ އޭގެ ކުރިން.” ޔޫނުސް ބުނެލިއެވެ.

 

**

 

“އަހަންނަށް އޭނަ އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނީ އަހަރެން ރަށަށް އައި ދުވަހު. މިގޭގަ އޮންނަ ބުޅާ ގެއިން ނިކުމެގެން ދިޔައިމަ އޭތި ބަލާ ދާން އުޅުމުން އޭނަ އޭތި އަނބުރާ ގެނެސްދިނީ. އެރޭ އަހަރެން ހުރީ ގޭގަ އެކަނި. އަހަރެން ހުރިން ގޭޓު ކައިރި އޭނަ ބުޅާ ގޭގެތެރެއަށް ދޫކޮއްލިއިރު ވެސް. އަހަރެން ހީކުރީ އޭނަ އަހަރެން އެކަނި ހުރީމަ އަހަންނާ ވާހަކަ ދައްކާނެ ކަމަށް. ނަމަވެސް އޭނަ އަހަންނަށް ބަލާވެސް ނުލާ ދިޔައީ.” ނަޞްރާ އެވާހަކަ ކިޔައިދެމުން ދިޔައީ އޭނައާއެކީ އޭނަގެ ކޮޓަރީގެ އެނދުގައި އިށީނދެގެން އިން ސަދަފްއަށެވެ. ނަޞްރާ ބިމަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިންއިރު ސަދަފް ޝައުޤުވެރިކަމާއެކީ ވާހަކަ އަޑުއަހަމުން ދިޔައީ ނަޞްރާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެއެވެ.

 

**

 

“އަހަރެން ކިޔަވަމުން ދަނިކޮށް އަހަރުމެން ސްކޫލަށް މިރަށު ސްކޫލެއްގެ ކުދިބަޔަކު އައީ ފީލްޑް ޓްރިޕަކަށް. އެކުދިންގެ ތެރޭގައި ނަޞްރާވެސްވި. އަހަންނަށް އޭނަ ފުރަތަމަ ފެނުނު ދުވަހުއްސުރެ ވެސް އަހަރެންގެ ހިތުގައި އޭނައަށް ޖާގައެއް ދެވުނު. އެއީ ކިހާ މޮޅު ކުއްޖެއްކަން އެނގުމުން އަދި އިތުރަށް ކަމުދިޔަ.” ޔޫނުސް ކިޔައިދިނެވެ.

 

**

 

“އޭނަ ވަރަށް ރަނގަޅު. މިގޭގެ ކައިރީގަ އުޅޭނެ އަބާންއޭ ކިޔާ ކުޑަ ކުއްޖެއް. އެކުއްޖާއާ ވެސް ވާހަކަ ދައްކާ ގޮތުން ހީވާނީ އެއީ އޭނަގެ އަމިއްލަ ޢާއިލާގެ ކުއްޖެއްހެން. އަބާންގެ މަންމައާއި ބައްޕައާ ވެސް ވަރަށް އެކުވެރިވާނެ. އެމީހުންނަށް ވަރަށް އެހީވެދޭނެ. އެމީހުންނަށް އެކަންޏެއްނޫން. މަގުމަތިން ހިނގަމުން ދަނިކޮށް ވެސް މީހަކަށް އެހީއެއްވެދެވެން އޮތިއްޔާ އެހީވާތަން އަހަރެން ދެކެން.” ނަޞްރާ އެއްދިމާލަކަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

**

 

“އަހަރެން އޭނައާއި ކައިރިވެވޭތޯ ބެލިން އެކި ގޮތްގޮތުން. ހެވެނީ ކުރެވުނު މޮޔަ ކަންތައް ހަނދާންވެފަ. އެއްފަހަރު ނަޞްރާގެ ސަމާލުކަން ހޯދަންވެގެން އޭނަ މަގުން ހިނގާފަ ދަނިކޮށް އޭނަ ކައިރިން ނިކަން ބާރަށް ބައިސްކަލް ދުއްވާފަ ދިޔައިން. ނަޞްރާ ބެލިތޯ ބަލަންވެގެން ފަހަތް ބަލާފައި ކުރިމައްޗަށް ބަލާލިއިރު ކިރިޔާ ސައިކަލެއްގަ ނުޖެހި ސަލާމަތްވީ. އޭގެ އަނެއްދުވަހު ސްކޫލްގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ކޭމްޕެއްގެ ތެރެއިން އަހަރެން ސިޓީއެއް ލިޔެފަ އޭތި ގާކޮޅަކާއި އެކީ ގުޅައަކަށް ލާފަ ނަޞްރާއާއި ދިމާލަށް އެއްލާލީމަ އޭތި ގޮސްޖެހުނީ ނަޞްރާގެ އެކުވެރިއެއްގެ ބޮލުގަ. އެމީހުން ރުޅި އައިސްގެން އޭތި އައި ދިމާލެއް ބެލި. އަހަރެން ހަމަ ވަގުތުން ފިލީ.” ޔޫނުސް ހެވިފައިހުރެ ކިޔައިދިނެވެ. އެވާހަކަ އަޑުއަހަމުން ދިޔަ ޒަޔާންއަށް ވެސް ހެވެމުން ދިޔައެވެ.

 

**

 

“މަގުމަތިން ފެންނައިރު އޭނަ އަހަންނާ ދިމާލަށް ވަރަށް ބަލާހެން އަހަންނަށް ހީވޭ. ނޭނގޭ ކީއްވެކަމެއް. އަހަންނަށް ވެސް ބައެއްފަހަރު ބެލޭ. އަހަރެން އޭނައާ ބެހޭގޮތުން ބޮޑަށް އެނގެން ބޭނުންވި. ދެން އެއްދުވަހު އަހަންނަށް އޮންލައިން ނޫހެއްގެ ރިޕޯޓަކުން އޭނަގެ ނަން ފެނުނީ. އެއީ ނޫސްވެރިޔެއް. އޭނަ ލިޔެފަ އޮތީ ސިޔާސީ ލިޔުމެއް. ވަގުތުން ހިތަށްއެރީ މިއީ ރަނގަޅު މީހަކަށް ނުވާނެއޭ. އެކަމަކު…..އަހަންނަށް ފެންނަ އޭނަގެ ރަނގަޅު ކަންތައް މާ ގިނަ. އަދި އޭނަ ލިޔުނު ރިޕޯޓުގައި ވެސް ވަކި ގޯސް ވާހަކައެއްނެތް.” ނަޞްރާ އޭނަގެ ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ. ނަޞްރާ ހުރީ ސަދަފްއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ނޫން ކަމުގައި ވިޔަސް ސަދަފްގެ މޫނުމަތީގައި ލުއި ހިނިތުންވުމެއްވިއެވެ.

 

**

 

“ގާތްގަނޑަކަށް 10 ދުވަސްފަހުން ނަޞްރާމެން އަނބުރާ ރަށަށްދިޔަ. ދެން…..” ޔޫނުސްއަށް އެހާ ހިސާބަށް ބުނެލެވުނުތަނާ ޒަޔާން އެވާހަކަ މެދުކަނޑާލިއެވެ.

 

“މަޑުކޮއްބަލަ…..10 ދުވަސްވީއިރު ޔޫނުސްއަށް ހަމަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވުނުތަ؟ އޭނައާއި އެއްދުވަހު ވެސް ވާހަކަ ނުދައްކަންތަ؟” ޒަޔާން ކެތްތެރިކަން ކުޑަ ގޮތަކަށް އަހާލިއެވެ.

 

“ވަގުތެއްވެސް ނުލިބުނީ ޙަޤީޤަތުގަ. މުޅި 10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނަޞްރާމެން އުޅުނީ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކުގައި ވަރަށް ބިޒީކޮށް. އަދި އަމުދުން ނަޞްރާއަކީ ވަރަށް އެކްޓިވްކޮށް އުޅުނު ކުއްޖެއް. އޭނަ އެއްފަހަރުވެސް އެއްތަނެއްގައި މަޑުޖެހިގެން ހުރިތަނެއް އަހަރެން ނުދެކެން. އެއްދުވަހުވެސް ވަރަށް ބާރަށް ސްކޫލްގެ ކޮރިޑޯ ތެރެއިން ހިނގާފަ ދަނިކޮށް އަހަރެންގެ ގައިގަ އައިސްޖެހުނީ. ވަގުތުން ސޮރީއޭ ކިޔާފައި ދުރަށް ހިނގައިގަތް. އަހަންނަކަށް ހިއެއްނުވޭ އޭނައަށް އަހަރެން ރަނގަޅަށް ފެނިފަ ހުންނާނެހެނެއްވެސް.” ޔޫނުސް ކިޔައިދިނެވެ.

 

**

 

“ދެން އޭނަ ހަމަ އެހެން ހުރެފަ ހިނިތުންވެލީ. ދެން ފޯނާ ކުޅެން ކުޅެމުން ދުރަށް ހިނގައިގަތް. ހިނިތުންވި ގޮތުން ހީވީ އަހަންނަކީ ކާކުކަން އެނގިގެން ހިނިތުންވީހެން. އެކަމަކު އޭނަ ނުޖެހޭނެދޯ ވަކި އެހެން ބަލާފަ ހިނިތުންވާކަށް؟ އޭނަ ނުޖެހޭނެދޯ އަހަރެން ހިނގާހާ މަގަކުން ހިނގާކަށް؟ އޭނަ ނުޖެހޭނެ…..” ނަޞްރާއަށް ރުޅިގޮތަކަށް އެހާ ހިސާބަށް ވާހަކަ ދެކެވުނުތަނާ ސަދަފް އެނދުމަތީގައި އޮތް ނަޞްރާގެ އަތްމަތީގައި އޭނަގެ އަތް އަޅައި ނަޞްރާއަށް ގޮވާލިއެވެ. ނަޞްރާ ސަދަފްއަށް ބަލާލިއެވެ.

 

“ނަޞްރާއަށް އޭނަ ކަމުދޭދޯ؟” ސަދަފް ކޮއްލި ސުވާލުން ނަޞްރާ ސިހުންވިއެވެ. އޭނަ އިރުކޮޅަކަށް ހުއްޓުން އަރާފައި ސަދަފްއަށް ބަލަންއިނެވެ. ސަދަފް ދެބުމަ އަރުވާލުމުން ނަޞްރާ ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮއްލަމުން އިސްޖަހާލިއެވެ.

 

**

 

“އަހަރެން ހީކުރީ އޭނައާ މުޅިން ވަކިވީ ކަމަށް އޭނަ އަނބުރާ ރަށަށް ދިޔަ ދުވަހު. އެކަމަކު އޭގެ މަސްތަކެއް ފަހުން އަހަރެން މިރަށަށް ބަދަލުވީ. އަހަރެންގެ ގެ ކައިރިން ނަޞްރާ ފެނުނީމަ އުފަލުން ގޮސް މޮޔަ ނުވީ ކިރިޔާ. ނަމަވެސް އެ އުފާވެރިކަން ދެމިގެން ދިޔައީ އެންމެ ތިން ދުވަހަށް. އަހަރެން މިރަށަށް އައިތާ ތިން ދުވަސްފަހުން ނަޞްރާ ފުރައިގެން ދިޔައީ. އަހަރެން ހީކުރީ ޗުއްޓީއަށް މާލެއަށް ދިޔައީ ކަމަށް. ވަރަށް ފަހުން އެނގުނީ ކިޔަވަން ބޭރަށް ދިޔައީކަން.” ޔޫނުސް ވާހަކަ ނިންމާލަމުން ޒަޔާންއަށް ބަލާލިއެވެ.

 

“އޯންވް….ސޯ ސޭޑް.” ޒަޔާން ދެރަގޮތަކަށް ބުނެލިއެވެ.

 

“ހެހެހެ…..އެހާ ސޭޑްއެއް ނޫން. އަހަރުތަކެއްފަހުން އެ ދުވަސްތައް ހަނދާންކޮށްފަ އަހަރެންގެ މޮޔަކަމޭ ހިތަށްއަރަމުން ދިޔައީ. ފަހުން ނަޞްރާއަށްޓަކައި ވެސް މާ ބޮޑު އިޙްޞާޞްތަކެއްނެތް. ހިތަށްއެރީ މިހާރު އޭނަ ބޮޑުވެގެން ވަރަށް ލަދުނުގަންނަ ކުއްޖަކަށްވެފައޭ ހުންނާނީ. އެކަހަލަ ގޮތަކަށް އޭނަ އަހަންނާ ދިމާވިއިރު އުޅުނީ. އެކަމަކު މިހާރު……” ޔޫނުސް ޒަޔާންއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެ ވާހަކަ ދައްކަމުން ގޮސް ކުއްލިއަކަށް ހުއްޓާލިއެވެ. އޭނަގެ ދުލުގައި ތަޅުއެޅުނެވެ. އޭނަ އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ޒަޔާންއަށް ބަލަން އިންދާ ޒަޔާން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

“މިހާރު؟” ޒަޔާން ބުނެލީ ހަމައެކަނި އެހާ ވަރަށެވެ. އެހެން އަހާލިއިރު އޭނަގެ ތުންފަތްމަތިން ހިނިތުންވުމެއް ދުވެލިއެވެ. ޔޫނުސް ލުއި ހީލުމަކާއެކީ އިސްޖަހާލިއެވެ.

 

**

 

“މިއީ މިކަން ވާންޖެހޭ ގޮތެއްނޫންދޯ؟” އަނގަމަތީގައި ދެއަތް އަޅައިގެން ދުރުބަލަންހުރެ ނަޞްރާ އަހާލިއެވެ.

 

“ނަޞްރާ…..މީހަކު ކަމުދިޔުމަކީ ގޯހެއްނޫނޭ. ނަޞްރާ ބޭނުމިއްޔާ އަހަރެން ނަޞްރާގެ ދޮންބެގާތު ތި ވާހަކަ ދައްކަފާނަން. އޭރުން ތި މީހަކާ ނަޞްރާ މެރީކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސިދާނެ. ނަޞްރާ ބޭނުން މީހަކާއެއްނޫންތަ ނަޞްރާ މެރީކުރަންޖެހޭނީ؟ ބުނެބަލަ. ކީކޭތަ އޭނައަށް ކިޔަނީ؟” ސަދަފް ނަޞްރާގެ ކޮނޑުގައި އެއްއަތް އަޅައިގެންހުރެ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

“ޔޫނުސް.” ނަޞްރާ ޖަވާބުދިނެވެ.

 

“ހުމް…..ހާދަ ލޯބިވެވިގެންނޭ ނަންވެސް ހޯދާލެވޭނީ.” ސަދަފް އެހެން ބުނެލީ ސީރިއަސްވާކަމަށް ހެދިގެންނެވެ. ސަދަފް ބުނި އެއްޗެއް ނަގައިގަނެވުމާއެކު ނަޞްރާގެ މޫނު ރަތްވެގެން ދިޔައެވެ. އޭނަ ހިނިތުންނުވާން މަސައްކަތް ކުރަމުން ނޫނެކޭ ކިޔައި ކައިރީގައި އޮތް ބާލީހަކުން ސަދަފްގެ ގައިގައި ޖަހައިފިއެވެ. ސަދަފްއަށް ބާރަށް ހީގަނެވުނެވެ.

 

“ހޯދީއެއްނޫން! ބުނީމެއްނު ރިޕޯޓަކުން ފެނުނިއްޔޭ؟” ނަޞްރާ ތަންކޮޅެއް އަޑު ހަރުކޮށް ބުނެލިއެވެ. ރުޅިއަންނަ ކަމަށް ހެދުނަސް އޭނަގެ މޫނުމަތިން ހިނިތުންވުމެއް ނުފިލައެވެ.

 

“އޮފްކޯސް އޮފްކޯސް……..ދެން މައްސަލައެއްނެތޭ ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް. އަވަހަށް ބައްޕަގާތު ބުނަމާ ހިނގާދޯ މިވާހަކަ؟” ސަދަފް ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު ނަޞްރާގެ މޫނުމަތީގެ ކުލަވަރު އޮއްސިގެން ދިޔައެވެ. ސަދަފްއަށް އެކަން ފާހަގަވުމުން އޭނަގެ މޫނުމަތީގެ ވެސް އުޖާލާކަން ގެއްލުނެވެ.

 

“ކިހިނެއްވީ؟” ސަދަފް ނަޞްރާގެ އަތުގައި ހިފާލަމުން އަހާލިއެވެ.

 

“އަހަންނަށް ނޭނގޭ ކީއްވެކަމެއް ސަދަފް. ބައްޕަ ޔޫނުސްއަށް ރުޅި އާދޭ.” ނަޞްރާ ބުނެލިއެވެ.

 

**

 

“ދެން ކީއްވެގެންތަ މިތާ މަޑުކޮށްގެން ތި ހުންނަނީ؟ ދެންވެސް ނިކަން ދޭބަލަ ނަޞްރާ ގޮވައިގެން މިގެއަށް އަންނަން.” ޒަޔާން ގޮށްމުއްކަވައި ޔޫނުސްގެ ކޮނޑުގައި ލުއިގޮތަކަށް ޖަހާލަމުން ބުނެލިއެވެ. ޔޫނުސް ދެންވެސް ލުއިގޮތަކަށް ހީލިއެވެ. އެއަށްފަހު ސީރިއަސްވެލިއެވެ.

 

“އަދިއެއްނޫން ޒަޔާން. އޭގެ ކުރިން އަދި އަހަރެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އެބައޮތް. ނަޞްރާ އަހަރެންގެ މީހަކަށް ހެދުމަކީ އަދި އެހާ ފަސޭހަކަމެއްނޫން.” ޔޫނުސް ބުނެލިއެވެ.

 

“އެއީ ކީއްވެ؟” ޒަޔާންއަށް އެހެން އަހާލެވުނީ ނިތަށް ރޫއަރުވަމުންނެވެ. ޔޫނުސް ހިނދުކޮޅަކަށް ވާހަކަ ނުދައްކައި ހުރެފައި ޖަވާބުދިނެވެ.

 

“ޒަޔާން ހަނދާންވޭތަ އަހަރެން ކިޔައިދިނީމެއްނު އަހަރެން އެންމެ ފުރަތަމަ މިރަށަށް އައިސްގެން އުޅުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ؟” ޔޫނުސް އަހާލިއެވެ. ޒަޔާން ބޯޖަހާލިއެވެ.

 

“މަސްތުވާތަކެތި ގަނެވިއްކުމުގެ އެ ވިޔަފާރީގައި އަހަރެން ވައްކަން ކުރި ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނަޞްރާގެ ބައްޕަ ހިންގާ ފިހާރަވެސް.” ޔޫނުސް ސީރިއަސް ނަޒަރެއްގައި ހުރެ ބުނެލިއެވެ.

 

**

 

“އަހަންނަށް ހީވޭ ބައްޕައާ ޔޫނުސްއާ ދެމެދު ކޮންމެވެސް އެއްކަމެއް ހިނގާފައިވީހެން. އެކަމެއް ހިނގާފަވާނީ ހަމަ ގައިމުވެސް އަހަރެން ބޭރަށް ފުރިފަހުން. އަހަރެން ހަނދާނެއްނުވޭ އަހަރެން ރަށުގަ ހުއްޓާ ޔޫނުސް މިހާރު ހުންނަ ގޭގައި ބަޔަކު އުޅުނު ހަނދާނެއް. ޔޫނުސް މި ރަށަށް އައިސްފަވާނީ އަހަރެން ދިޔަފަހުން.” ނަޞްރާ އޭނައަށް ހީވާގޮތް ކިޔައިދިނެވެ.

 

“ތިހެންވިއްޔާ އަފްރާޒްއަށް ވެސް ނޭނގޭނެ ކަންނޭނގެ ތި މީހަކު އެހާ ބޮޑަށް. ކޮންމެއަކަސް ނަޞްރާ ތި ބުނީއެއްނު އެއީ ރަނގަޅު މީހެކޭ. ކުރީގަ އޭނަ ކޮންމެ ގޮތަކަށް އުޅުނަސް ހަމަ މީހަކު ބަދަލުވެދާނެއެއްނުދޯ؟ ނަޞްރާ ގޮތަށް؟” ސަދަފް އެންމެ ފަހު ދެ ބަސް އެއްލޯމަރާލަމުންނެވެ. ސަދަފްއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރި ނަޞްރާގެ އަނގައިން ލުއި އާހެއްގެ އަޑު ނިކުތްއިރު މިފަހަރު އެ މޫނުމައްޗަށް ވެރިވީ ފަނޑު ހިނިތުންވުމެކެވެ. އޭނަ ދުރަށް ނަޒަރު ހިންގާލި ވަގުތު އެ ހިނިތުންވުން ފިލައިފިއެވެ. ނަޞްރާއަށް ވީގޮތް ފެނިފައި ސަދަފް ކަންބޮޑުވިއެވެ. އޭނައަށް ބުނެވުނު އެއްޗަކާމެދު ހިތާމަކުރެވުނެވެ.

 

**

 

“އެއީ ޔޫނުސްގެ ޕާސްޓެއްނޫންތަ؟ ޔޫނުސް މިހާރުވެސް ތި ދަނީ ޔޫނުސް އޭރު ގެއްލުންދިން އެންމެނަށް އޭގެ ބަދަލުދެމުންނޫންތަ؟ ޝަރީފަށް ދީފިންތަ އަނެއްކާ؟” ޒަޔާން އަހާލިއެވެ. ޔޫނުސް ބޯހޫރުވާލިއެވެ.

 

“މި މަހު ސެލެރީ ލިބުނީމަ އެއްކޮށް ހަމަވާނީ. ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެ ދީފަ މަޢާފަށްއެދެން ނިންމައިގެން މިހިރީ” ޔޫނުސް ބުނެލިއެވެ.

 

“އެހެންވީމަ ތިއޮތީވެފައެއްނު؟ ދެން ކޮން ފަސޭހައެއްނޫނެކޭތަ ތި ކިޔަނީ؟” ޒަޔާން އަހާލިއެވެ. ޔޫނުސް ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮއްލަމުން ކޮޅަށް ތެދުވިއެވެ.

 

“ބައެއް ކުށްތަކަކީ ހަނދާން ނައްތާލެވޭނެ ފަދަ ކުށްތައް. އެކަމަކު އަނެއްބައި ކުށްތަކަކީ އެ ކުށްތަކުގެ ސަބަބުން މުޅި ޢުމުރު ދުވަހަށް މީހުންގެ ހިތްތަކުގައި ތިމާއަށްޓަކައި ނަފްރަތު އުފެދޭނެފަދަ ކުށްތައް.” ޔޫނުސް ކުރިއަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުން ބުނެލީ އެހެންނެވެ.

 

**

 

“ތެދެއް. މީހަކު ބަދަލުވެދާނެ. އެކަމަކު ބައެއްމީހުންގެ މާޒީގައި ވެފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ އޭގެ ސަބަބުން އެމީހުންގެ މިއަދަށް ވެސް އަސަރުކުރާނެ ފަދަ ކަންތައް.” ނަޞްރާ ކުރިމައްޗަށް ނަޒަރު ހުއްޓައިގެން ހުރެ އެހެން ބުނެލިއިރު އޭނަގެ ދެލޮލަށް ކަރުނަތައް ޖަމާވެފައިވިއެވެ. ސަދަފް ނަޞްރާއަށް ވައިއަޑުން ގޮވާލިއެވެ. އަދި ނަޞްރާ ކައިރިއަށް ޖެހިލަމުން ނަޞްރާގެ ދެކޮނޑުގައި ހިފައި އޭނައާއިވީ ފަރާތަށް އަނބުރާލިއެވެ.

 

“ނަޞްރާ ތިއީ ގޯސް ވިސްނުމެއް. ނަޞްރާ ތިއީ މިހާރު މުޅިން އެހެން މީހެއް. ނަޞްރާއަށް ވެސް އެނގެއެއްނޫންތަ އެކަން؟ އަދި ﷲ އެއަށްވުރެވެސް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާނެ.” ސަދަފް ނަޞްރާއަށް ވިސްނައިދޭން އުޅޭ ފަދައަކުން ބުނެލިއެވެ.

 

“އެނގޭ ތިކަން. ﷲ ފާފަތައް ފުއްސަވާނެކަން ވެސް އެނގޭ. އެކަމަކު މީހުންގެ ރުހުން ހޯދުމަކީ އެހާ ފަސޭހަކަމެއްނޫން. އަ….އަހަރެން ކިހިނެއްތަ މިކަން ހަނދާން ނައްތާލައިގެން މިހާ އުފަލުގަ ކައިވެނީގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީވެސް؟ ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭ ހަނދާންކޮއްދިން ކަމަށްޓަކައި. އެނޫންނަމަ އަހަންނަށް މާ ގިނައިރު ވަންދެން ޙަޤީޤަތަކަށް ނުވާނެ ހުވަފެންތައް ބަލަބަލާ ހުރެވުނީސް.” ނަޞްރާ އޭނަގެ ކަރުނަތައް ފޮހެމުން ބުނެލިއެވެ. ސަދަފް އަނެއްކާވެސް ދިގުކޮށް ނަޞްރާއަށް ގޮވާލިއެވެ.

 

**

 

“އަހަންނާ ނަޞްރާގެ ކައިވެންޏަކީ ވުމަށްވުރެ ނުވުން ގާތްކަމެއް. ކޮން ބައްޕައެއްތަ ޤާތިލަކާ އޭނަގެ ދަރިފުޅު ޙަވާލުކުރާނީ؟” ޔޫނުސް ދުރުގައިހުރެ އެހެން ބުނެލިއިރު އޭނަގެ ދެލޯ ރަތްވެފައިވިއެވެ. އޭނަ އެހެން ބުނިތަނާހެން ޒަޔާން ކޮޅަށްތެދުވެ ބާރަށް ޔޫނުސްގެ ނަމުން ގޮވާލިއެވެ.

 

**

 

“އަހަރެން ކިހިނެއްތަ އަހަރެންގެ ވާންއުޅެ ފިރިމީހާއަށް ތަޢާރަފުވާނީ؟ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ފަށަންޖެހޭނީ އަހަރެން ގެންގުޅުނު ލޯބިވެރިންގެ ވާހަކައިން، ދޯ؟” ނަޞްރާއަށް ނުރޮވުނެއްކަމަކު އޭނަ ސަދަފްއަށް ބަލާލީ ކަރުނައިން ފުރިގެންވި ދެލޮލުންނެވެ.

ނުނިމޭ

28

42 Comments

 1. jana

  July 25, 2015 at 8:24 am

  އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ޖަނާއަށް އިހަކަށް ދުވަހު އިވުނު ވާހަކައަކުން ޖަނާއަށް ހީވަނީ މި ވާހަކައިގެ ޕޭޖް ލައިކްކޮށްފަ ހުއްޓަސް އޭގެ ޕޯސްޓްތައް ބައެއް ކިޔުންތެރިންނަށް ނިއުސް ފީޑުން ނުފެނި ހުރެދާނެހެން. އެހެންވީމަ އެ ޕޭޖްގެ ޕޯސްޓެއް މިސްކުރަން ބޭނުންނުވާ ކިޔުންތެރިން ޕޯސްޓްވީމަ ނޮޓިފިކޭޝަން ލިބޭގޮތް ހެދުން އެދެން. ޖަނާ ޙަޤީޤަތުގަ ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ ލައިކްސްގެ ޢަދަދެއްނޫން. އެ ޕޭޖުން އެންމެ ކިޔުންތެރިއަކަށްވެސް ފައިދާއެއްކޮއްފިއްޔާ ޖަނާ އެއީ ކާމިޔާބީއެއްކަމުގަ ދެކޭނަން އިން ޝާ ﷲ. 🙂

  ފޭސްބުކްގަ ނުއުޅޭ ކުދިން ހާސްނުވައްޗޭ. އަދި ޖަނާގެ ނަޒަރުގަ އެ ޕޭޖްގަ ޕޯސްޓްތައް ހުއްޓަސް އަދި މާ ބޮޑު ކަމެއްނުކުރެވޭ. ބޮޑު ކަމެއް ކުރެވުނު ދުވަހަކުން އެ ކުރެވޭ ކަމެއް އަންގާނަން އިން ޝާ ﷲ

  https://www.facebook.com/pages/Hijra/1445208739121696

 2. anth

  July 25, 2015 at 9:29 am

  Varah reethi. Aneh part lasnukoi genesdhinun edhen.. Dheenaai loabi ekuleveyvaahaka thakaky vaahaka vaahaaka kiyaameehunnah iburah thakeh haasil vaaney fadha vaaha thakeh kamah vaane. Janaa ge mivaahaka varah reethi.Mikahala vaahaka thakah aharen varah like vey. Aharen edhenee jnaa ah undhaguleh nethi Allah geiraadha fulhaa minvaru fulhun mivaahaka kiyun therinnaa hamayah genes dhinunah magu fahi kurehvun keerithi allah janaa ge thi bura maskkathu gakaamiyaabaai barakaai lavvaashai… Ameen..

  • jana

   July 25, 2015 at 10:05 pm

   Ameen! 😀 varah ufaavejje thi kohdhin dua akun. jana ves dua kuran jana ah mi vaahakain rangalhu iburaiythakeh kiyuntherinna hissa kurumuge qaabilkan dhevvumah edhi. Allah alhamen emmennah heyo rahmah lavva hidhaayai ithuru kohdhevvashi. Ameen 🙂 dhen oiy bai monday ga In Sha Allah

 3. someone

  July 25, 2015 at 9:45 am

  Subuhaanallah ma sha allah..mikahala vaahaka akee mikahala zamaanakah varah muhimmu ehche..jazaakahllah khairann.. ? mikahala vaahaka eh genas dheythee ?

  • jana

   July 25, 2015 at 10:08 pm

   zamaanaa gulhey gothun vaahaka genesdhinyma eh nun dho kiyuntherinnah faidha kuraany? ehen noony vaahaka kiyaafa hithah araany mi dhekeveny ehen baeh ge vaahaka ey. vaahakain amilla nafsu nufennanya udhagoo vaane ibraiy haasil kuran. Jazakallah Khairan 😀

 4. Anonymous

  July 25, 2015 at 10:03 am

  Anonymous ah heevany Nasra ge mamma ge gaathilaky Yunus hen

  • jana

   July 25, 2015 at 10:09 pm

   aachaa! guess kurumuge mubaaraai feshuny 😛 dhen engidhaanetha dho? 😀

 5. aysha

  July 25, 2015 at 10:32 am

  v nice
  waiting for next part

  • jana

   July 25, 2015 at 10:10 pm

   next part monday ga In Sha Allah 🙂

 6. Sheeby

  July 25, 2015 at 11:59 am

  Iburaiytheri reethi vaahakaeh maasha allah…. keep up ur good wrk janaa… mikahala stry eh mihaaru varah nufene.love ur stry janaa.. avahah nxt part up kohdhehchey… emme happy vany dhigukoh stry genesdheythy… 😉

  • jana

   July 25, 2015 at 10:11 pm

   hehehe….baeh faharu jana beynun nuviyas dhigu kuran jehey hiy huttey fadha thanakah komme baeh nimman 😛 dhen oiy bai hoama dhuvahu In Sha Allah

 7. Hfhhjm

  July 25, 2015 at 1:45 pm

  Mikahala dheeni vaahaka eh veema haadha madhey dho comments ves. Janaa gina ginai mikahala vaahaka genes dhinun muhimmu. Allah thi beyfulhaage faafa fussavaa suvaruge dhakkavaamdheyv. 🙂
  btw whens the next part?

  • jana

   July 25, 2015 at 10:15 pm

   comment nukuriyas jana qabool kuraa gothuga vaahaka varah kiyaa hithun kiyaafa iburaiy haasilu kuraa kiyuntherin ulheyne. commenteh noon muhimmy. iburaiy haasilu vun muhimmy. Allah alhamen emmenge faafathah fussavai faafathakun dhurukuravvai dhedhuniyeyge baajjaverikan dhevvashi. Ameen! next part monday ga 🙂

 8. nishy

  July 25, 2015 at 2:24 pm

  Vvvv vvv reeethi Mi vaaahaka… keeep it up…

  • jana

   July 25, 2015 at 10:16 pm

   Jazakallah Khairan! 😀

 9. liu

  July 25, 2015 at 3:36 pm

  mashaallah varah reeeeeeeeeethi……when next part……..

  • jana

   July 25, 2015 at 10:16 pm

   next part monday ga In Sha Allah 😀

 10. ifaasha

  July 25, 2015 at 3:37 pm

  Mi part vex v reethi… kon irakun nxt part??? 🙂

  • jana

   July 25, 2015 at 10:17 pm

   monday ga 🙂

 11. Nasraa

  July 25, 2015 at 3:38 pm

  Salhi.. ethah ahareh fahun deenee vaahaka eh kiyan mi libumee dw.. salhi… v reethi story ah laafa thibi nana thahvex.. And alhugandah vex kiyanee nasraa.. kon irakun next paert JANA

  • jana

   July 25, 2015 at 10:20 pm

   Wow! Nasra ah feel va ehcheh jana ah varah rangalhah engey ingey. Jana ge nan jana dhushin 3 vaahaka akun. liyuntherin maa reethi vegen ulhey nameh jana aky 😛 Jana ah varah reethi nasra ge nan. adhi engeytha? jana ah varah fahakah realize vee plot plan kurevifa oiy gothun nasra ge namuge maana e character aa varah gulheykan. vaahaka kuriah dhaa varakah engeyne In Sha Allah 😀 next part monday ga In Sha Allah

 12. Haw

  July 25, 2015 at 7:48 pm

  Komme dhuvahaku comment nukuriyas mi vaahaka regular koh kiyaningeyy… Vvv reethi.. Keep it up jana

  • jana

   July 25, 2015 at 10:21 pm

   jana ah engey thikahala kiyuntherin ulheyne kan nubunyas. 😀 Jazakallah Khairan!

 13. Shabee

  July 25, 2015 at 9:32 pm

  Shabee emme kiyaa hithun kiyaa eh vaahaka mee jana… love this story… v mauloomath libey..dheena beheygothun… aslu mi keema hithah araa baeh faharu namaadhu nukoh chat kh hadhan thibevey kan vex…v dheravey but insha allah dhen ehvex namaadheh vahttaa nulaa kuran azum kanda alhaanan… jana ur a grt author… mifaharuvex shabee ummwah eh dheynan story ah….ummmwah 😉

  • jana

   July 25, 2015 at 10:26 pm

   Alhamdhulillah shabee thi negi decision ah. Allah shabee namaadhu vaguthun adha kuran kuraa masakkathugai barakaai lavvashi. Ameen. Jana bunan beynunvany adhi vaahakain jana beynun vaa varah mauloomath dheven nuves fesheyey. edhuvahakah jana mihunnany keh madhuvefa. jana ah e mauloomaath thah rangalhah genes dheveyne goiy hehdhevumah edhi dua kurahchey ingey? haassa koh namaadhah fahu 😉 hehe…. 😀

 14. emiliya

  July 25, 2015 at 9:45 pm

  Nice

  • jana

   July 25, 2015 at 10:26 pm

   😀

 15. Shabee

  July 25, 2015 at 10:48 pm

  Ofcourse jana I’ll… n thank u for the support… 🙂

 16. Shabee

  July 25, 2015 at 10:54 pm

  Jana hiyy hama jeheyvarah mauloomaathu nudhevunas shabee kahala kujjakah mihaaruvex v baivaru mauloomaathu libijje… 🙂 n jana kairy vex ahaalaanan r u a girl or a boy?? Jana vex heevanee thee girl ehhen… hama ahaalee ingey… hiyy hama nujehunu nama sorry… 😉

  • jana

   July 25, 2015 at 11:48 pm

   dhen hiy hama nujehen vy keekkuran. jana vaahaka dhakka gothun neyngeytha girl eh kan 😛

 17. shaisha

  July 25, 2015 at 10:58 pm

  Jana asluves mi vaahaka v reethi ! Maash allah Jana akee musthaqubaluga vv molhu vaahaka kiyuntheringe akah vaane insha Allah

  • jana

   July 25, 2015 at 11:55 pm

   vaahaka liyuntherieh* dho? 😉 jana adhi ehaa hisaabakah nueh visnan. like, jana huvafenakun nubalan jana baivaru foiythah liyegen show akah araafa hunnathaneh 😛 mi dhaairaain ehaa hisaabakah dhaan nuves raavan…….adhieh.

 18. Shabee

  July 25, 2015 at 11:02 pm

  Dhen anna bai monday gaey??? Haadha lahakun 😮 dhen alhe jana plx thankolheh avahah up khdheebaaa… shabee haadha kiyaa hiyu veyey… hama kehmadhuvefa meenee… 🙂 jana aa dheenee suvaaleh khlan beynun… lava adu ehumakee goahehtha??? V beynun e suvaaluge javaab… admin viyas reader ehviyas shabee ah heyo mi suvaaluge javaabu shabee beynun…plxx ingey kujjaku,meehaku, bunedheythi ingey… jana do u knw?? If u knw then tell me ingey… 🙂

  • jana

   July 26, 2015 at 12:02 am

   Shabee ah engeytha? thi suvaalaky jana ves kureega varah ginain kuri suvaaleh. eki sheikhun bunaa ehchehi ves aduehin. ekamaku jana dhuvahakuves clear eh nuvey. noony clear vaakah beynumeh nuvy. dhen life ge eh pointegga jana ge attitude badhaluvy hurihaa kamakah. lava jehumaky jana mihaaru ehaa kuraa hivva kameh noon. ekamaku mihaa hisaabah ai errey eh dhuvaalunne noon. ey hama varah dhigu dhathureh. jana afreen ge vaahakaige therein lava ah jana ge attitude badhaluvy goiy sifakohdheyn nimmaigen mihiry. edhuvahun shabee clear vaane jana clear vy gothah In Sha Allah 🙂

 19. mariya

  July 26, 2015 at 12:15 am

  @shabee. check dis link. you ll be getn answer.
  http://islamqa.info/en/5000

  • jana

   July 26, 2015 at 11:59 am

   mee kanneynge dho shabee emme beynun vi javaabu? Jazakallah Khairan mariya 😀

 20. Shabee

  July 26, 2015 at 12:50 am

  Thank u jana… but kon afreen vaahaka eh?? Shabee v lava adu ahahiyy vey… i wmt to knw abt it… plx if u knw tell me more… dhwn shabee ehen suvaaluthakuge javaabu kobaa jana?? V foohivey djw shabee djeke maa suvaalu gina v ma… sorry 4 tht.. 🙂

  • jana

   July 26, 2015 at 7:15 am

   noonekey foosse nuvey. jana akah nueh buneveyne miveni kameh goahey miveni kameh rangalhey ehaa faseyhain. thi ee ves fiqh aa gulhey suvaaleh. ekamaku jana dhemme buny jana ah life ga realize vee ey ey rangalhu kameh noon kan. hamaekani mihen bunelyma jana ah heevany thankolheh udhagoo vaanehen ekan dhookollan. aslu lava thaka medhu aharumen dhekey goiy badhaluveema e dhookuran faseyha vaany. shabee thihaavarah engen beynunvyma jana kuda kuda tip eh dheefaanan.

   http://tanzil.net/#trans/en.sahih/25:1

   mi site in quran adu eheyne maana balaigen hure. komme namaadhakah fahu atleast eh page nimendhen quran adu ahanvy ingey. massalaeh ney komme suratakun feshiyas. mihen bunyma foari araigan furathama dhuvahuves 2 gadi iru vandhen hunnan noolhehchey ingey. eyrun ehdhuvahu ekan kureveyny. dhuvasthah dhaa varakah adu ahaa minvaru gina kuramun dhiyaima In Sha Allah thikan dhookuran faseyha vedhaane 🙂

 21. shaisha

  July 26, 2015 at 8:18 am

  Jana asluvex haadha molhey!Jana mi vaahaka nimaalany kon irakun?I love ur stry!hama vv reethi!wish u a blessed future! May Allah bless u

  • jana

   July 26, 2015 at 12:02 pm

   haadha avahakah nimmalan thi ulheny shaisha. Jana mibunany adhi miulheny nuves feshigenney -.-‘ gaaigandakah mi rate in dhanya adhi 1 month varakah nagaanehen heevany In Sha Allah. May Allah bless us all. Ameen! 😀

 22. Shabee

  July 26, 2015 at 9:08 pm

  Jana thank u hama bodu kh… but jana bunee kon afreen vaahaka ehtha??? Ey mariya ebain dhw shabee suvaaluge javaabu dheefa e site in fennaane dhw…alhey mariya thank u sooooooo much…. so jana thee girl eh dhw… my lovingly sis ehkahala hama… thank u.. 😛

 23. Shabee

  July 26, 2015 at 9:15 pm

  Aslu mariya vex jana vex thi khdhinee v bodu kameh… v bodah thank u… 2 kudhinnahvex….may god bless us all… 🙂

Comments are closed.