Category: އެހެނިހެން

24

ލޯބިއެހެނަސް..15

ހިތްގައިމު ހެނދުނެކެވެ. “ލަމް….” ކޮލެޖަށްދާން ހިނަގައިގަތް ލަމްހާ ހުއްޓުނީ ޔަޒިން ގޮވާލުމުންނެވެ. ޔަޒިން ފުންކޮށް ލަމްހާއަށް ބަލާލިއެވެ. ލަމްހާ މިއަދު ހާދަ ރީއްޗެވެ. އެ ދޮން މޫނު އެހެންދުވަސްތަކާ ބަލައި އުޖާލާވެފައި ތަފާތު...

89

ތިޔަ އަސަރު 31

“އެތައް ދުވަހެއް ވެއްޖެ މީކާއިލް ކައިރީ ބުނެގެން މި މައްސަލަ ޕޮލިހަށް ހުށަހެޅިތާ! އޭގެ ފަހުން ރީމް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން މާޒިންގެ މަގުސަދާއި އޭނާގެ އެތައް ބައިވަރު މައުލޫމާތެއް ދީފި.. މިވަރުން...

23

ލޯބިއެހެނަސް..14

ހަނާގެ ހާލް ބަލަން ދާން އެ ހިތް އެދި ގޮވިޔަސް ދާން ބޭނުން ނުވީ ރީމާ ފެންނާނެތީއެވެ. އަދި އޭނާގެ ހަނދާންތައް އައިކަން އެނގިދާނެތީއެވެ. އަހުނަފް ހުރީ އަވަސްފަރުވާދޭ ކޮޓަރީގެ ކުރިމަތީގައެވެ. އެންމެންވެސް...

107

ތިޔަ އަސަރު 30

ވަގުތަކީ ރޭގަނޑު ނުވައެއް ޖެހި ވަގުތެވެ. ދެތިން މެއިލް ކިޔާލުމަށްފަހު އިންބޮސް ރިފުރެޝްކޮށްލި ވަގުތު ނުދަންނަ އީމެއިލް އެޑްރެހެކުން ރީމްއަށް މެއިލްއެއް އައިސްފައި އޮތެވެ. ދުވަސްވަރަކީ އޮފީހަށް އައު މުވައްޒަފުން ނަގަމުންދާ ދުވަސްވަރުކަމުން...

44

ލޯބިއެހެނަސް..13

ހަގީގަތުގައިވެސް ރީމާއަށްޓަކައި ޔަޒިން އެކޮށްދިނީ ޝުކުރު އަދާ ކުރުމަށްވުރެ ބޮޑުކަމެކެވެ. އުފަލުން ފެންކަޅިވެފައި ރީމާ އެތަނަށް ބަލަން ހުއްޓެވެ. ދުވެފައި ދިޔަގޮތަށް ރީމާ ޔަޒިންގައިގައި ބައްދައިގަތެވެ. ޔަޒިން ރީމާ އުފުއްލައިލައި އަނބުރާލިއެވެ. އުފަލުން...

20

ލޯބިއެހެނަސް..12

ގޭތެރެއަށްވަން ރީމާ ގޮސް ކޮޓަރިއަށްވަދެ ލެވެމުންދިޔަ ފުންނޭވާތަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އުޅުނެވެ. ރީމާ ތެތް އެއްޗިހި ބަދަލު ކުރިއިރުވެސް ވަނީ ކޮންމެސް ކަމަކަށް ގެއްލިފައެވެ. އިރުކޮޅެއްފަހުން ފާތުމަ ގޮވާލިއެވެ. “ރީ ނުކުމެބަ ވަރަށް...

51

ތިޔަ އަސަރު 29

“އެނގޭތަ؟ ޝަނުމް މެރީ ކުރި ރޭ އަހަންނަށް މެސެޖެއް ކޮށްފައިން” ކައިރީގައި ހުރި ޖޫސްތަށިން ފޮދެއް ބޯލުމަށްފަހު އަޝްވާ ބުނެލިއެވެ. ކާއިންއަށް ޝަނުމްގެ ނަން އިވުމުން އަޝްވާއަށް ބަލާލިއެވެ. “އޭގަ އޮތީ ތަގުދީރުގައި...

21

ޯލޯބިއެހެނަސް..11

ކައުޗްގައި އިން ޔަޒިންގެ ނޭފަތުގައި މަޑު މަޑު އަންހެން ސެންޓެއްގެވަސް ޖެހުމުން އިސް އުފުލައި ބަލާލިއެވެ. ކައިރިއަށް އައިސް ހުއްޓުން ރީމާފެނި އެސްފިޔަ ޖަހަން އުނދަގޫވިއެވެ. ގުދުރަތުން އެހައިރީތި ސިފައެއް ދެއްވާފައިވީނަމަވެސް ރީމާ...

57

ތިޔަ އަސަރު 28

އަޝްވާއަށް ލިބުނު ތަމްރީނު ޕުރޮގުރާމެއްގައި ދާން ނިންމި ކަމުގައި ވިޔަސް އެކޮޅަށް ގޮސް ހުންނާނެ ތަނެއް ނުލިބުމުން އަޝްވާ އުޅުނީ އެފުރުސަތު ދޫކޮށްލާށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަސްރާރުގެ ހިޔާލާއި އެއްކޮށް އަޝްވާ ކާއިންގެ ގޭގައި...

16

ލޯބިއެހެނަސް..10

އެއްނޭވައިން ކޯފީތަށި ދަމާލަމުން ބިލަށް ފައިސާދައްކާފައި ނިކުންނަން ދިޔަ ޔަޒިންގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ތެމިފޯވެގެން ހިނގައިފައި އައި ރީމާއެވެ. ޖެހިގެން ހުރި ގޯޅިން ބާރު ސްޕީޑްގައި ކާރެއް ނުކުންނަން އައެވެ. “ރީމާ……”ބާރުހަޅޭކާއެކު  ޔަޒިން...

73

ތިޔަ އަސަރު 27

ފޮޓޯތައް ހާވަމުން ގޮސް އަޝްވާގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓުނީ ކާއިންގެ ލެޕްޓޮޕު ވަގަށް ނަގައިގެން ދިޔަ މީހާގެ ސީސީޓީވީ ފޮޓޯ އަށެވެ. އެދުވަހަށް ފަހު އަޝްވާ އޭގެ މަތިން ހަނދާން ނެތުނަސް މިރޭ އެފޮޓޯ...

17

ލޯބިއެހެނަސް..9

5 ކުދިންގެ އިންޓަވިއު ދިޔައިރުވެސް އަހުނަފް ހިންހަމަޖެހޭވަރުގެ ކުއްޖަކު ނުވިއެވެ. “އެކްސްކިއުޒް މީ ސާރ….” އަނެއްފަރާތަށް އެނބުރި ފައިލެއް ހިފައިގެން އިން އަހުނަފް ސިއްސައިގެންދިޔައީ ދަންނަ އަޑެއް ކަންފަތުގައި ޖެހުމުންނެވެ. އެނބުރިބަލައިލުމާއެކު ދެލޯ ބޮޑުކޮށްގެން ހިނދުކޮޅަކުބަލަން ހުރެވުނީ ހަނާ ލައިފައިވި އޮފިޝަލް ހެދުންފެނިފައެވެ. ކަޅުސްކާރޓް އިނީ ކަނކުަލާ ހަމައަށެވެ. ހުދު އަތްދިގުނހުދުގަމީހުގެ މަތިން ކަޅުވެސްޓެއް ލައިފައިވުމުން ވަރަށް ފުރިހަމައެވެ. އިއްޔެއާ ޚިލާފަށް މިއަދުވަނީ ބޯފަންކޮށް ހުޅިއެއް ޖަހާފައެވެ.އަރާފައިވި ހީލްގައި ހަނާ ހީވަނީ މޮޑެލްއެއް ހެންނެވެ. އަހުނަފަށް މި ފެންނަނީ ހުވަފެނެއް ނޫންކަން އެނގުނީ ހަނާ އިށީންނަން ހުއްދަޔަށް އެދުމުންނެވެ. “ހަނާ..އަމް ސަޕްރައިޒްޑް…ކީއްވެ ނުބުނީ މިތަނަށް ޖޮއިން ކުރަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ؟..ބޭބެއަށް އިނގޭތަ؟..” “ހެހެހެހެ…” އަތުގައި އޮތް ފައިލް ނަގައި...

6

ލޯބިއެހެނަސް..8

*މިހިތް އެދޭ….*ގޮތް ނުވަނީ އެކީއްވެގެންބާއޭ…*އުފާ މަގޭ މިހިތަށް ދެން ލިބުން ނެތީބާއޭ…؟*މަގޭ މިހިތުގަ އަޅާވޭންް ބުނަން މިހިތް އެދެޔޭ…..*މިހިތުގެ މާޒީ ހަނދާނުން ފިލައިގެނެއް ނުދެޔޭ… *ކަލާގެ ލޮތްބާއަޅާލުން ލިބުން މިހިތް އެދެޔޭ….*ފުރާނަޔާ ގުޅިފައިވާ ފަރާތަކީ ތޔައޭ….*ފިސާރި ލޯބިން އެކީގައި އުޅެން މިހިތް އެދެޔޭ….މިއީ ރީމާގެ ހިތުގެ ގޮވުންތަކެވެ. ހަގީގަތުގައިވެސް އަޔާޒަށްކަމެއްވުމުން ރީމާގެ އުފާވެރި ދުނިޔެ ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވާހެން އޭނާއަށް ހީވެއެވެ. މިދުނިޔެއިން އޭނަދެކެ އެހައި ލޯބިވާނެ ފަރާތެއް ލިބޭނޭ ހެއްޔެވެ؟ ދުވަސްތަށް މާޒީވަމުންދިޔައީ އެންމެންގެ އުންމީދުތަކަށް ފަނޑުކަން ގެނެސްދެމުންނެވެ. ދުވަހެއްގެ އިރުއަރައި އޮއްސޭ ކޮންމެ ދުވަހަކީ އާ އުންމީދެއްގެ ހުޅުކޮޅެއް ލެވި އެ ހުޅުކޮޅު ކަނިވެގެން ދާ ދުވަހެކެވެ. ނަމަވެސް ރީމާގެ އުންމީދުތަކަށް ނިމުމެއް ނުވާފަދައެވެ. އޭނާގެ ހިތްވަރަށް ގުޑުމެއްވެސް ނާރައެވެ.ލޯބިވެރިޔާއަށް ހެޔޮ ދުޢާ ކުރުމުގައި ރޭގަނޑުގެ ނިދި ނަގާލައެވެ. އަދި ދުވާލުގެ ގިނަވަގުތުތަށް އޭނާ ހޭދަކުރަނީ އަޔާޒު ކައިރީ...

77

ތިޔަ އަސަރު 26

“ޝަނުން ލޯބިވާ ކުއްޖާއާއި މެރީ ނުކުރީ ކީއްވެކަން ބުނެދީފާނަންތަ” މީ ވަގުތު ކުރަން އެއްމެ ރަގަޅު ސުވާލު ހެއްޔެވެ؟ “އެއީ ކުއްޖާއަކީ ތެލެސީމިއާ ކެރިއާކަށް ވީމަ” އެހެން ބުނެލުމަށްފަހު ޝަނުމް ފާހަނައަށް ވަނެވެ....

60

ތިޔަ އަސަރު 25

ބައްޕަގެ ކުރި މަތީގައި އިތުރު އެއްޗެއް ނުބުނެ ހިންދު މަޑުމަޑުން ގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. ހިތް ބިރުގެންފައިވާ ހާލުގައެވެ. ގޭގައި އިތުރު މީހެއް ހުރި ނަމައޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތަށް އެރިއެވެ. ކޮޓަރިއަށް...

60

ތިޔަ އަސަރު 24

ހަނދުވަރުގެ އަލީގައި އަޝްވިން ހިންދުގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ހުއްޓެވެ. މާނަ ފުން ބަސްތަކަކުން ހިންދު އުފާކޮށްދެމުންނެވެ. ހަގީގީ ލޯތްބަކީ އެއްމެ ފަހަރަކު ވެވޭ އެއްޗެއް ކަމަށް މީހުން ބުންޏަސް އެއީ ދޮގެއް ކަން...