Category: އެހެނިހެން

18

ލޯބިކަން 8

“ޔޫހާ….ދޭ ބަ ފެންވަރައި ލައިގެން އަންނަން “ވިޝާލް ދިޔުމުން މާޔާ އައިސް ޔޫހާ ކައިރީގައި އިށީނެވެ. “އެ ކީއްކުރަންތަ….ހިނގާ ބަ ނިދާލަން އައި އޭމް ފީލިން ސޯ ސްލީޕީ…..”ޔޫހާ ފާހާނަ ޔަށް ވަންނަން...

21

އާދޭސް ކުރާ ހިތްވޭ ރޮމުން (22)

“ބޭބެކަން ހަނދާންވޭތަ؟” އެ ޒުވާނާގެ އަޑުގައިވަނީ ނުރުހުމެވެ. ނަފްރަތެވެ. އޭނާ އެ ކުއްޖާ ނަގާ ރީއްޗަށް ބެހެއްޓިއެވެ. އަދި ފަހަތަށް އެނބުރުނެވެ. އެ އަންހެން ކުއްޖާ އަށް ނަޒަރު ހުއްޓައިލައިގެން ހުރި އިޒިކް...

14

ސިއްރު – 12

މަންމަ ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައިރު އަހަންނަށް އިނދެވުނީ ހިނިތުން ވެލައިގެންނެވެ. މައިންނަކީ ޙަޤީގަތުގައިވެސް ހާދަ މަތިވެރި ބައެކެވެ. ދަރިން ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކަށް އެއްޗެހި ކިޔުމުގެ ބަދަލުގައި ރަނގަޅު ކުރަންވީ ކަންކަން ބުނެދީ...

23

އާދޭސް ކުރާ ހިތްވޭ ރޮމުން (21)

ވިސްނި ވަރަކަށް ބޯ ހާސްވުން ނޫންކަމެއް ނުވިއެވެ. ހުންގާނުގައި ދެފަހަރަކު ބޮލުން ޖަހާވެސް ލެވުނެވެ. އެހެނެއްކަމަކު ބޮލުގަ ރިއްސަމުން ދިޔަވަރަށް ލުއި ވި ހެނެތް ހިޔެއް ނުވިއެވެ. އޭނާ ކާރުސްޓާރޓް ކޮއްލިއެވެ. އަދި...

106

އާދޭސް ކުރާ ހިތްވޭ ރޮމުން (20)

*******ހަތަރު އަހަރު ފަސް******* “ޑެޑީ” ދުވަމުން އައި ތުއްތު ކުއްޖާގެ އަޑު އިވުމާއެކު ރާސިލް އަށް ލޯގަނޑު ކުރިމަތީހުރެ ފަހަތަށް ބަލާލެވުނެވެ. އެ ތުންފަތަށް ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވުމާއެކު އެ ދިމާލަށް ގޮސް އެ...

63

އާދޭސް ކުރާ ހިތްވޭ ރޮމުން (19)

“ދާނިޝް” އިތުރު އެއްޗެއް ނުބުނެވި އުޅެނިކޮށް އިފްޝާ ހަބަރުހުސްވެގެން ވެއްޓުނީއެވެ. ***** ރާސިލް ސިހުނީ އައިލީޝް އައިސް ކޮޓަރިއަށް ވަނުމުންނެވެ. އޭނާ ސޯފާއިން ތެދުވެގެން އައިލީޝް ކައިރިއަށް އައިސް ހުއްޓި ބައްދާލިއެވެ. އައިލީޝް...

34

ސޫރަ 8

ކިޔެވުން ހުއްޓާލައިފައި ރަށު ސުކޫލުން ވަޒީފާއެއް ލިބުމުން އަޔާނީވެސް އީނާލް މެން ކައިރިއަށް ރަށަށް ބަދަލުވީ ރާނިޔާގެ މަރުގެ ސަބަބުން އެއާއިލާއަށް ލިބުނު ހިތާމަ ފޫބައްދައިދޭށެވެ. ރާނިޔާ މަރުވީ ރޫޙާނީ ކަމެއްގެ ސަބަބުން...

22

ޔާއިން 8

މިޝްކާއަށް އަހަރެންގެ ހިތުގެ ހާލެއް ނުވެސްއެނގެއެވެ.އިނގުނެއްކަމަކު މިޝްކާ އަހަންނަށް އިންތިޒާރު ކުރީސްހެއްޔެވެ؟ ******************** “ޔާއިން” މިޝްކާގެ ލޮބުވެތި އަޑުން ގޮވާލިއެވެ. ހިތްވަރުކޮށްފައި އަހަރެން މިޝްކާއާ ދިމާއަށް ބަލާލީމެވެ! އާހް! އެ ރިީތި މޫނު...

16

ބޭނުންވަނީ ޔާރާ… 9

ކަޅު ބަބުރެއްހެން ހުރި އެތީގެދެލޯ ހީވަނީ ރަތް އަނގުރުގަނޑެއްހެންނެވެ. ބޮލިގަ އިސްތައްޓެއްނެތްއިރު މުޅިގައިގަވެސް އެއްޗެއްނެތްފަދައެވެ. ފެނުނުބިރުވެރި ސޫރަޔާއެކު ޒޯހާގެ މޭގަނޑު އަތަށް ނައީ ކިރިޔާއެވެ. އަނގައިން ނިކުތް ތޫލިއަޑާއެކު ބާރަށް ހަޅޭލަވާގެންއިރު ޒޯހާއަށް...

22

ސޫރަ 7

ބަދިގެ ތެރޭގައި ފިޔާ ކޮށަން ހުރި ރާނިޔާ ދިޔައީ އޭނާގެ ލޮލުން އަންނަމުން ދިޔަ ކަރުނަތައް އަތުގެ ނުފުށުން ފޮހެމުންނެވެ. ފިޔާ ކޮށައި ނިންމާފައި ތަށްޓަކަށް އެ ފިޔާ ކޮޅުތައް އޭނާ އަޅާލިއެެވެ....

49

އަނދިރިފަރާތް 36

އަހަރެން އެ މޭގެ ތެރޭގައި އިތުރަށް ބޮނޑިވެލީމެވެ. އެ ދެއަތުގެ ހިމާޔަތުގައި މިގޮތަށް މުޅި އުމުރު ދުވަހު ހުރެވޭނެނަމަ ކިހާ ރަނގަޅު ހެއްޔެވެ؟ ** ** ކާމޭޒު ކައިރީގައި ބަހައްޓާފައިވާ ގޮނޑީގައި އިސްޖަހާލައިގެން...

12

ސޫރަ 6

އީތަން އޭނާގެ ހިޔާލުތަކުން ބޭރުވީ ރައްޔާން އައިސް އޭނާގެ ކޮނޑުގައި ޖަހާލުމުންނެވެ. ” އަނެއްކާ ދުނިޔެއަށް ދިޔައީތަ ” ރައްޔާން އަހާލިއެވެ. އީތަން ބޯޖަހާލިއެވެ. ރައްޔާން، ޕިސް ޕިސް ޖަހާލަމުން ދެފަރާތައް ބޯ ހޫރާލިއެވެ އީތަން ދިޔައީ އޭނާގެ ހިތުގައިވީ އެއްޗެއް ރައްޔާން ކުރިމަތީ...

19

ބޭނުންވަނީ ޔާރާ… 8

“ޖައި ހިނގާބަލަ އެތެރެއަށް .. ” ޒޯހާ ޖައިލަމްއަށް ބަލަންއިންގޮތުން ގާސިމްގެ ވާހަކަ ބުނެފާނެތީ ލަޔަކް އަވަހަަށް ޖައިލަމްގޮވައިގެން ޒޯހާބަހައްޓަން ވިސްނި ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. ލަޔަކް އިތުރު ވާހަކައެއް ދެއްކުމެއްނެތި އަވަހަށް އެތާންގެ...

hgriug3iy
14

ލޯބިކަން 7

“ޔޫހާ”އެނދު މަތީ ގައި އޮތް ޔޫހާ ފެނުމުން ވިޝާލް ވަރަށް ބާރަށް ގޮވައިލިއެވެ.ނަމަވެސް ޔޫހާގެ ހަބަރެއް ނުވުމުން ވިޝާލް ބާރަށް ހިގާފައި ގޮސް މާޔާ ގެ އަތު ގައި ހިފައި ތަޅުވައި ގަތެވެ.އެ...

29

ޔާއިން 7

6އަހަރު ފަސް ޔާއިން ގެ ނަޒަރުން މިއަދަކީ 6އަހަރަށް ފަހު އަހަރެންގެ އާއިލާ ގާތަށް ދެވޭދުވަހެވެ. ވޭތުވެ ދިޔަ ފަސްއަހަރު އާއިލާމީހުން ލޮލަށް ފެނުނީ އަހަންނަށް ހުކުމް އިއްވިދުވަހުގައެވެ. އަމިއްލައަށް ކުށަށް އިއުތިރާފް...