Category: އެހެނިހެން

11

ސިއްރު – 6

ލޮލުގައިވާ ކަރުނަތައް ފޮހެލަމުން ކޮއްޅަށް ތެދުވެލީ މަންމަމެނަށް ގުޅާށެވެ. އާޔާގެ މިޚަބަރު ދޭށެވެ. އޭނާގެ ހުރިހާ ޙަޤީޤތެއް ކިޔައިދޭށެވެ. އަހަރެން ތެދުވެ ފޯނު ހުޅުވާލުމަށްފަހު ކޮންޓެކެޓްސް ތަކުގެ ތެރެއިން ބައްޕަގެ ނަންބަރު ހޯދުމަށްފަހު...

14

ލޯބިކަން 5

އިރު ކޮޅެއް ފަހުން މީހަކު އައިސް ދޮރު ހުޅުވިއެވެ.ދޮރު މަތީ ހުރީ  ފިރިހެނެކެވެ.ބަލާ ބެލުމަށް ސާޅީހަކަށް އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ.އެ ފިރިހެން މީހާ ފެނުމުން ވިޝާލްގެ ތުންފަތަށް ހިނިތުން ވުމެއް ވެރި ވެގެން ދިޔައެވެ....

14

ސިއްރު – 5

“ކޮބާ އާހިލް؟ ވަރަށް ގުޅައިފިން… އެކަމަކު ފޯނެއްވެސް ނުނަގާ..” އަހަރެން އާހިލްގެ މަންމަ ގާތު އެހީމެވެ. “ވެއްޖެ ކަންނޭނގެ ކޮޓަރިތެރޭ… ދޭބަލަ ގޮވާލަން…” އަހަރެން ބޮއުނު ފެންތަށި ހިފައިގެން ދަމުން އާހިލްގެ މަންމަ...

6

ލޯބިކަން 4

“ހިނގާ ދާން އެތެރެއަށް…….މާޔާ ދިޔައީ ކަން ނެއިން ގެ ދޯ” ވަރުބަލިވެފައި ހުރިލަތް ބޮޑު ކަމުން ވިޝާލް ކަންނެތް ހިނގުމެއް ގައި މިސްރާބު ޖެހީ ސިޑި އާއި ދިމާއަށެވެ. ކުއްލިއަކަށް ކައިލާންގެ ފޯން ރިންގުވާން...

32

އާދޭސް ކުރާ ހިތްވޭ ރޮމުން (8)

“ކޮންކަމަކަށްތަ ސޮރީ… ހަމަ ހިނިއައީ” ދާނިޝް ބުނެލިއެވެ. “ރާއިދާގެ ކަމެއްތަ މީ” ދާނިޝް އަށް އެހެން ބުނެވުމާއެކު އަނެއްކާ އޭނާގެ ހިނިގަނޑު ފަޅައިގެން ދިޔައެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. ރާއިދާ ގެ ގޮތް އެންމެ...

26

ސިއްރު – 4

އަހަންނާއި އާހިލް މަޑު ހިނގުމެއްގައި އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ނިކުމެގެން އައީމެވެ. އައި މަގުމަތީގައިވެސް ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި މާ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ނުދެކެވެއެވެ. އަހަރެންގެ ހިތަށް މިހާރު ކުޑަ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް އެއްކޮށް...

21

ލޯބިކަން 3

“ވިޝާލް” އަންހެން  ކުއްޖާގެ އަނގައިން ހަމައެކަނި ބޭރުވީ އެ ލަފްޒެވެ.ޗޮކުލެޓް ކުލައިގެ ފަން އިސްތަށިގަނޑެއް ލާފައިހުރި  ޒުވާނާގެ ފެހި ދެލޮލަށް ބަލަ  ހައްޓައިގެން ހުރި އަންހެން ކުއްޖާގެ އަނގަތަން މިނަށް ހުޅުވައިގެން ހުއްޓެވެ.ކުއްލިއަކަށް  އެ  އަންހެން...

29

ސިއްރު – 3

” ލައްބަ. އަޅުގަނޑުގެ ހުންނާނެ.. އެއިޓީން ވެސް ފުރިފަ ހުރީ.. ” އަހަރެން އަވަހަށް ޖަވާބުދިނުމުން ޑޮކްޓަރ އެތާހުރި ނަރުހެއް ދައްކާލުމަށްފަހު އޭނަޔާއިއެކު އައުމަށް އަހަރެންގާތު ބުންޏެވެ. ޑޮކްޓަރ ބުނިގޮތަށް ކަންތަށް ކުރުމަށްފަހު...

27

ސިއްރު – 2

ކުއްލިޔަކަށް އަހަރެން ސިހިގެން ދިޔައީ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ތޫލި ހަޅޭކުގެ އަޑު އަހަރެންގެ ކަންފަތާއި ހަމައަށް ފޯރުމުންނެވެ. ޔަގީނުންވެސް އެއީ އާޔާ ނޫން އިތުރު އެހެން ކުއްޖެއް ނޫނެވެ. އަހަންނަށާއި އާހިލް އަށް...

15

ބޭނުންވަނީ ޔާރާ… 3

ހަބަރުހުސްވެގެން ގާސިމް ވެއްޓުމާއެކު ޖައިލަމްއާއި ލަޔަކް ހިތްވަރުކޮށްލާފައި ތެދުވިއިރު ދެމީހުން ތިބީ ސުވާލުތަކަކުން ބަނދެވިފައެވެ. ނަމަވެސް އޭރު ގާސިމްއަށް ވީ ކީއްކަމެއް, ނައީމާއަށް ވީގޮތެއް އެއިން މީހަކަށް ރޭކާވެސް ނުލައެވެ. އެހާބާރުސްޕީޑްގައި އައިސް...

14

ސިއްރު 1

އިރުއިރުކޮޅާ މީހެއްގެ ރުއިމުގެ އަޑު އިވެއެވެ. އެއަށްފަހު ކޮންމެވެސް ބަލި މީހަކު ގެންދާތަން ފެނެއެވެ. ބައެއްފަހަރަށް އެންބިއުލާންސް އެލާމް އަޅާ އަޑުވެސް އިވެއެވެ. ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން އެކި ކަންކަމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔައެވެ. ބައެއް...

61

އާދޭސް ކުރާ ހިތްވޭ ރޮމުން (6)

މާގިނަ އިރު މަޑު ކުރާކަށް ނުޖެހުނެވެ. ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ. ދޮރުހުޅުވާލުމާއެކު އޭނާ އަވަސް އަވަހަށް އެތެރެއަށް ދެމިގަތެވެ. ދޮރު ހުޅުވީ އޭނާ އާއި ދާދި އެއްއުމުރެއްގެ މީހެކެވެ. މަޑު ފެހިކުލައިގެ ގަމީހެއް ލާފައި...

16

ބޭނުންވަނީ ޔާރާ… (މަލާކް، ސިއްރު ސިއްރުން ހިތޭ އަދި ނޭންގިހިތޭ ގެންދެވީމަ މިތުރާގެ ތެރެއިން..)

މަލާކް އާއި އަރޫންއަށް އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ލިބުނީ އެތަކެއް އިމްތިހާނުތަކަކަށް ފަހުގައެވެ. އަރޫންގެ މަންމަ ބަލްޤިސްގެ ރޭވުންތަކާ އެކުގައި ދެކުދިންގެ ގުޅުން ހީނަރުވެގެން ދަނީ މަލާކްގެ ދޮންތަ މައިޝާގެ ފިރިމީހާ މީރާންގެ ކޮއްކޮއެއް...

42

އަނދިރިފަރާތް 29

“އޭނަ މަރުވިއްޔާ މާ ރަނގަޅުވާނެ.. އެކަހަލަ މީހުންނާހެދި މި ރާއްޖެ އަޅުވެތިވަނީ..” ދެއަތް މުއްކަވާލަމުން އަހަރެން ވާހަކަދެއްކީމެވެ. އެ ޝާކިންއަށްޓަކާ އަހަރެންގެ ހިތުގައި އުފެދިފައި ވަނީ ނަފްރަތެވެ. އޭނާ ސަލާމަތްކުރާކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއް...

36

އާދޭސް ކުރާ ހިތްވޭ ރޮމުން (5)

އެ ކުއްޖާ ފެނި އޭނާގެ ހިތަށް ގޮތެއްވެގެން ހަމަ ގައިމުވެސް ހިނގައްޖެއެވެ. ފުރަތަމަ ނަޒަރުން ލޯބިވުމޭ ކިޔަނީ މިހެންވެހެއްޔެވެ؟. އޭނަގެ ސިކުނޑީގައި ހައިޖާނެއް އުފެދިފައިވެއެވެ. ***** އެ ދުވަހުގެ ހަނދާންތަކުން އޭނާ އަށް...