Author: Sparkle writer

9

ތިޔަ ނޫން ހިތެއް ނޭދެމޭޭ 4

{ޔޫޝާގެ މަންމެގެ ނަމަކީ ސާ އީދާ} ”އަ ދި ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން  އިނގޭނެ..” އަސަރާ އެކު ސާ އީދާ ބުނެލި އެވެ.”މަންމާ… އަޅޭ ދެން ބަ އްޕަގެ ނަން ފެށޭ  އަކުރުވެސް ނުބުނެވޭނެތަަ؟”...

26

ތިޔަ ނޫން ހިތެއް ނޭދެމޭ 3

” ލަމް…..” ޝާމި ލް އަށް ގޮވާ ލެވުނީ ސުވާ ލުން ފުރިގެން ވީ ނަޒަރަކުންނެވެ. ލަމްހާގެ ފުރާނަ ނެތް މަސްގަނޑު ބަ ލާކަށް ޝާމި ލްގެ ހިތަކަށް ކެތެއް ނުވާނެވެެ. އިރުކޮޅެއް...

24

ތިޔަ ނޫން ހިތެއް ނޭދެމޭ 2

ނޯޓު.އަޅުގަނޑު ކައިރީ ކުއްޖަކު ވަނީ ބުނެފަ ސްޓޯރީގެ ނަން އެއްވައްތަރު ވާހަކަ އެހެން ކަމުން އަޅުގަނޑު ވާނީ ނަންތައް ޗޭންޖު ކޮއްލާފަ… ⬇ ނައިޝަމް-މައިޝް ޖައިޝަމް – ޝާމިލް ނީޝާ – ޔޫޝާ...

30

ތިޔަ ނޫން ހިތެއް ނޭދެމޭ 1

ތިޔަ ނޫން ހިތެއް ނޭދެމޭ 1 ފޫހި ކަމާއެކު ފޮތް ކިޔަމުން ދިޔަ ނީޝާގެ ސަމާލުކަން ދެވިފައި ވަނީ ފޮތަކަށް ނޫނެވެ. ހަމައެކަނި އޭނާގެ ސްކޫލު ކުދިންގެ ދިމާ ކުރުންތަކަށެވެ. ނަމަވެސް އަދާހަމައަށް...