ތިޔަ ނޫން ހިތެއް ނޭދެމޭ 1

- by - 124- August 11, 2019

ތިޔަ ނޫން ހިތެއް ނޭދެމޭ 1

ފޫހި ކަމާއެކު ފޮތް ކިޔަމުން ދިޔަ ނީޝާގެ ސަމާލުކަން ދެވިފައި ވަނީ ފޮތަކަށް ނޫނެވެ. ހަމައެކަނި އޭނާގެ ސްކޫލު ކުދިންގެ ދިމާ ކުރުންތަކަށެވެ. ނަމަވެސް އަދާހަމައަށް ނީޝާ ހުންނަނީ ކެތް ކޮއްގެންނެވެ. ނީޝާގެ ހަގީގަތަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟

އޭނާއަކީ ނަހަލާލު ދަރިއެކެވެ. ނަމަވެސް ނީޝާގެ އޮތީ ކޮން ކުށެއް ހެއްޔެވެ؟ ގުރޭޑް ހަތަކާ ހަަމައަށް އައީ ނުކުޅެދޭ މަންމައެއްގެ ގަދަ ހިތްވަރުންނެވެ. ނީޝާއަށް ނީޝާގެ މަންމަ މައަކު ލޯބި ދެޔެވެ. ނަމަވެސް ބައްޕަގެ ހާލަކީތޯއެވެ؟ ބައްޕައަކީ ކޮންތާކު ކޮންރަށެއްގެ ކޮން ދަރަޖައެއްގެ މީހެއް ކަމެއް ނީޝާއަކަށް އިނގިފަކާ ނުވެއެވެ.

”ދަރިފުޅާ… ދޭބާލަ ޖަމިއްތަގެ ގެއަށް” ނީޝާގެ މަންމަ ސައީދާ ބުނެލިއެވެ.ނީޝާއަށް އެ ޖެހުނީ އަނެއް ކަންތަކާ ކުރިމަތި ލާށެވެ. ނަމަވެސް އުއްޕުވެސް ނުބުނެ ބޭރަށް ނިކުމެވެ.ކުރިމަތި ލާން އެއުޅެނީ މީހުންގެ މަލާމަތްތަކާއެވެ. މީހުން ކުރާ މަލާމާތުގެ އަޑު ނީވޭ ފަދައިން މަގުގައި ނީޝާ ހިނގަމުން ދިޔައިރު މީހެއްގެ ހިތަށް ކެތް ނުވާނެވެ.

ނައިޝަމްގެ ހަލާކީ މިއެވެ. ހިތުގައި ރިއްސަމުން ދިޔައީ މަގުގައި އެހަރަ ހިނގަމުން ދިޔަ ހޫރެއްފަދަ ކުއްޖާއަށް މީހުން މަލާމަތް ކުރާތީއެވެ.”ލާނިޝް.. އެހެރަ ދާ ކުއްޖާއަށް މީހުން ކީއްވެ މަލާމަތް ކުރަނީ… ކުޑައެއް ބޮޑެއް ނެތި…ހެހެ” ނައިޝަމް ކާރީގައި ހުރި ލާނިޝްގެ ކޮނޑުގަ ޖަހާލިއެވެ.”ހޫމް… ދޯ. މީހުންވެސް މާ ދަށު ދަރަޖައަށް ވެއްޓެނީ… ކީއް ދޯ ކުރާނީ ކުށެއް ނެތް މި ކަހަލަ ކުދިންނަށް ހާދަ އަނިޔާއެއް ލިބޭނޭ ދޯ.. އަނެއްކާ ނުލާހިކު ޒުވާން މަންޖެއެއް ގުރޭޑް ހަތެކޯލަ…”ލާނިޝް ނިންމާލަމުން ބުނެލި ޖުމުލައިން ނައިޝަމްގެ ހިތް ފުރިގެން ދިޔައެވެ. އޭނާއަކީ ގުރޭޑް އަށެއްގެ ކުއްޖެކެވެ.

ނައިޝަމްގެ ހިތް ހުއްޓުން އެރީ ނީޝާ ގޮސް ވަތް ގެ ފެނިއެވެ. އެއީ ދުންފިނިގެއެވެ.އެއީ ޖައިޝަމްގެ ގެއެވެ. ޖައިޝަމްއަކީ ނައިޝަމް އެންމެ ނަފްރަތު ކުރާ އެކެވެ. ދުންފިނި ގެއަށް އެންމެ ފަހުން ވަނެވުނީ ދައްތަގެ ގަދަ ބާރުންނެވެ. ޖައިޝަމް އަކީ ކިޔެވުމަށް މޮޅުވެފައި އަހްލާގު ރަނގަޅު ކުއްޖެކެވެ.އަންހެން ކުދިން އެންމެ ގަޔާވާ ސިފަތައް ހުރެްެއެވެ.

.
”ދައްތާ” ނީޝާގެ މަޑު މިއުޒިކެއް ފަދަ ރީތި އަޑުން ބުނެލިއެވެ.” މި ގެންގޮސް މަންމަ އަށް ދީ..” ސިޓީ އުރަތަކެއް ޖަމީލާ ނީޝާ އަތައް ދިނެވެ.އޭތި ނީޝާ ބަލާލިއެވެ.އޭގައި ވަނީ ފަސްހާސް ރުފިޔާއެވެ.

އޭ ގައި ވަނީ ފަސްހާސް ރުފިޔާއެވެ.”ޝުކުރިއްޔާ..” ނީޝާ ހީލަމުން ބުނެލިއެވެ.”ކާގެން ދާންވީނު ނީޝާ..” ޖަމީލާ ބުނެލިއެވެ. ”ފުރެއިޑް ރައިސް އެބަހުރި.” ޖަމީލާ ނީޝާ ބަލަން ހުރި ގޮތުުން ބުނެލިއެވެ. އެއީ އޭނާއަށް އެންމެ މީރު ކާނާއެވެ. ”ލައްބަ އަޅުގަނޑު ދާނީ ކައިގެން..” ނީޝާ ބުނެލިއެވެ. އަދި ޖަމީލާއާއެކު ކާގެެއަށް ދިޔައިރު މީޝަމް އާއި އޭނާގެ ދައްތަ މަލީޝާއާ އެކު ކާން ތިއްބެވެ. ޖަމީލާ އަކީ ރާއްޖޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ވިޔަފާރި ވެރިޔަކާ އިނދެގެން އުޅޭ މުއްސަނދި އާއިލާއަކަށް ނިސްްބަތް ވާ މީހެކެވެ. ޖަމީލާއަކީ ނީޝާގެ މަންމަގެ ވަރަށް ގާތް ރައްޓެއްސެކެވެ.

” ވަރަށް މީރު.” ނީޝާ ކާ ނިމުމުން ބުނެލިއެވެ. ”މީޝަމް އާއި މަލީޝާއްތަ ދަނީ އިނގޭ…” ނީޝާ ދަމުން ބުނެލިއެވެ.”އެއްކަ ތަނަށް އަންނައްޗޭ..” މީސަމް އަކީ ނީޝާ އާއި އެއްއަހަރެއްގައި އެއް މަހެއްގައި ނަމަވެސް އެންމެ ދުވަހެއްގެ ތަފާތު ހުންނަ ދެ ކުދިންނެވެ. ނީޝާ ނިކުތް އިރު ލާނިޝް އާއި ނައިޝަމް ޖޯއްޔެއްގައި ތިއްބެވެ.ނީޝާ އަަކީ ގޮތް ނޭނގޭ މީހުންނާ މާ ގާތްވެގެން އުޅޭ ކުއްޖަކަށް ނުވާތީ އެ މީހުންނަށް ސަމާލު ކަމެއް ނުދީ ދިއުމަށް ހިނަގައިގަތެވެ.”މަންޖޭ ކޮން ނަމެއްތަ ކިޔަނީ..” ލާނިޝް ކޮއްލި ސުވާލުން ނީޝާ ހުރިތަނަށް ގަނޑުވިއެވެ. ފޫހި ގޮތަކަށް އެނބުރި ލާނިޝް އާދިމާލަށް ބުނެލިއެވެ.”މަގޭ ނަން ތި ހޯދަނީ މަށަށް މަލާމަތް ކުރަންދޯ..؟ ހަނދާން ކުރާތި މަގޭ ނަން ކަލޭ ހޯދާ އެހެން މީހެއްގެ ފަރާތުން އައި ޑޯންޓު ވޯންޓު ޓު ޓެލް މައި ނޭމް ޓު އެނީ ސްޓުރޭންޖާ…! އަދި ބުނަން. އަަހަރެންގެ މަންމަ ދަސްކޮއްދީފަކާ ނުވޭ ކަލޭ މެން ކަހަލަ ނުބާ މީހުންނާ އެއްބައިވާކަށެއް….” ނީޝާ އެ ބުނީ ހުސް ތެދެވެ. ސިފައަށް ބަލާލައިފާާވެސް އެއީ ރަނގަޅު ނޫން ބައެއް ކަން އިނގެއެވެ.

”މަންޖޭ… ތިހާ ރުޅި ގަދަ ނުވެބަ… ކަލޭގެ ނަން ހޯދިދާނޭ މީޝަމް ކައިރީ އަހައިގެން ވެސް… މީޝަމް މީޝަމް” އެންމެ ފަހުން ނައިޝަމް މީޝަމް އަށް ގޮވިއެވެ. މި ދުވަސް ކޮޅު ޖައިޝަމް ރަށަކު ނޫޅެއެވެ.”ހޫމް ލަނިޝް… ކިހިނެއްތަ ވީ؟ ތަނަކު ރޯވީތަ. ނޫނީ މީހަކު މަރުވީތަ؟” މީޝަމްގެ މިއަމަލުން ނައިޝަމްގެ ހިނގަނޑު މަތަވީ ކިރިޔާއެވެ. ”އޭ މިހިރަ ފެންނަ ނައިޝަމްގަނޑާ… ނުހީ ހުރެބަލަ..” ލަާނިޝް ނައިޝަމްގެ ގައިގާ އެ ތިފަހަރެއް އަޅުވާލިއެވެ. ”އޭ މީނައަށް ކިޔަނީ ކޮން ނަމެއް…”ލާނިޝް ނީޝާއާ ދިމާލަށް އިނގިލި ދިއްކޮއްލަމުން ބުމެލިއެވެ. މީޝަމްގެ ހިތުގައި އެއްޗެއް ރާވާލިއެވެ. ލާނިޝްގެ ގުރޫޕަކީ ނަން އިނގިއްޖާ ހަމައިން ނެއްޓިގެން އުޅޭ ބައެކެވެ.” އޭ ނާގެ ނަމަކީ ނަމަކީ ނައިޝާ..” ނީޝާ މީޝަމް އަށް ބަލާލީ ޝުކުރު ވެރި ނަޒަރަކުންނެވެ.

”ފެނިއްޖެތަ ނަން ބުނިތަން.. ދެން ޖެހޭނީ މިޅާ އުޅޭ ގެ ހޯދަން.. އޭރަށް ނިމުނީ ކަންތައް… ލެޑޭ އައްދާން…” ނައިޝަމް ލާނިޝްގެ ކޮނޑުގައި ހިފައިލައިފައި ހިނގަންފެށީ ނީޝާ ދެތިން ފިޔަވަޅު ކުރިއަށް އެޅުމުންނެވެ. ނީޝާގެ

ފަހަތުން ދެ ފާރަ ވެރިން ހިނގަމުން އައީ ނީޝާގެ ގެ ހުންނަތަން ބަލާށެވެ.ދެ ފާރަ ވެރިން ހައިރާން ވީ އޭނާ ގޮސް ވަތް ގެ ފެނިއެވެ. އެއީ ކަރަންކާގެއެވެ. ރަށުގައި ހުރި އެންމެ ފަގީރު ގެއެވެ.ނަހަލާލު ދަރި އުޅޭ ގެއެވެ. ނައިޝަމް މާޔޫސް ވިއެވެ. އޭނާގެ މަންމަގެ ބަސް ދިޔައީ ބިންގަނޑު ތެރެއަށް ވަދެގަނެގެންނެވެ. ނައިޝަމް އިތުރަށް އެތާ ހުންނާކަށެއް ބޭނުމްެއް ނުވިއެވެ. ހުރިތަނުން ދިޔުމަށް ދުއްވއިގަތީ އަހާލުމެއް ކަހާލުމެއް ނެތިއެވެ.

ނުނިމޭ

 

124

You may also like...

30 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Then alhugandah kureveyne kameh nei. VVV undhagoo vaane names change kuran.

   ⚠Report!
 1. DEAR READERS. mi aky ahugandu liyaa furthama vaahaka. ehnkamun vvv mistakes gina vaane. adhi e mistakes thah faahaga kohlla dhinumaky alhuganduge vvv bodu edhumeh.abadhuves alhugandu mee vv gaaiy meeheh gothugai dhekeythi nufenunas. U can ask me any qution that u want…accept persanility…

  I am very very happy to meet u alll.

  and eid mubaarak.

  NEXT part:13/8/2019

  ⚠Report!
 2. Varah reethi 😍😍😍😍 whn is next part 😉😊😊😊 waiting 😊😊😊feshun varah salhi 😘😘😘😍😍

  ⚠Report!
  1. 💞💕❣️♥️❤️💓💓❤️♥️❣️💕💞💜💙💚💛🧡🖤💜💙💚💛🧡🖤Eid Mubarak 😊❤️♥️♥️❣️❣️💞❤️❤️❤️💜💙💚💛🧡🖤💜💙💚💛🧡🖤

   ⚠Report!
  2. YEAH meekkomee eid mubaarak. thank u so so much. 13 ey mi kiyany… ekm faharehga eduvahah up kohleveny… cox mihaaru kuriah mi dhany ufaaveri dhuvsthakeh dhw

   ⚠Report!
 3. Bas ethurumuga kudhi kudhi massala ebahuri..Bt overall koh hama salhi.. mistakes rangalhukohlahchey🙂

  ⚠Report!
 4. 0 Points
  ANOOOO ANONYMOUSE WIFE INGEY.. ANONYMOUS AA EKY FUCK VES KURIN EHNVE MIHAARU VVV LOABI LOABI SON EH EBAHURI. E SON AA EKUVES ANOO FUCK KURIN SO SO FUN says:

  WOW NICE INGEY..

  ⚠Report!
 5. Mi part vara salhi
  I love it. next part ves mi haa reethi vaane kama unmeedukuran
  😃😃🌼💖🎁🎀🌷

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.