ތިޔަ ނޫން ހިތެއް ނޭދެމޭ 1

ފޫހި ކަމާއެކު ފޮތް ކިޔަމުން ދިޔަ ނީޝާގެ ސަމާލުކަން ދެވިފައި ވަނީ ފޮތަކަށް ނޫނެވެ. ހަމައެކަނި އޭނާގެ ސްކޫލު ކުދިންގެ ދިމާ ކުރުންތަކަށެވެ. ނަމަވެސް އަދާހަމައަށް ނީޝާ ހުންނަނީ ކެތް ކޮއްގެންނެވެ. ނީޝާގެ ހަގީގަތަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟

އޭނާއަކީ ނަހަލާލު ދަރިއެކެވެ. ނަމަވެސް ނީޝާގެ އޮތީ ކޮން ކުށެއް ހެއްޔެވެ؟ ގުރޭޑް ހަތަކާ ހަަމައަށް އައީ ނުކުޅެދޭ މަންމައެއްގެ ގަދަ ހިތްވަރުންނެވެ. ނީޝާއަށް ނީޝާގެ މަންމަ މައަކު ލޯބި ދެޔެވެ. ނަމަވެސް ބައްޕަގެ ހާލަކީތޯއެވެ؟ ބައްޕައަކީ ކޮންތާކު ކޮންރަށެއްގެ ކޮން ދަރަޖައެއްގެ މީހެއް ކަމެއް ނީޝާއަކަށް އިނގިފަކާ ނުވެއެވެ.

”ދަރިފުޅާ… ދޭބާލަ ޖަމިއްތަގެ ގެއަށް” ނީޝާގެ މަންމަ ސައީދާ ބުނެލިއެވެ.ނީޝާއަށް އެ ޖެހުނީ އަނެއް ކަންތަކާ ކުރިމަތި ލާށެވެ. ނަމަވެސް އުއްޕުވެސް ނުބުނެ ބޭރަށް ނިކުމެވެ.ކުރިމަތި ލާން އެއުޅެނީ މީހުންގެ މަލާމަތްތަކާއެވެ. މީހުން ކުރާ މަލާމާތުގެ އަޑު ނީވޭ ފަދައިން މަގުގައި ނީޝާ ހިނގަމުން ދިޔައިރު މީހެއްގެ ހިތަށް ކެތް ނުވާނެވެ.

ނައިޝަމްގެ ހަލާކީ މިއެވެ. ހިތުގައި ރިއްސަމުން ދިޔައީ މަގުގައި އެހަރަ ހިނގަމުން ދިޔަ ހޫރެއްފަދަ ކުއްޖާއަށް މީހުން މަލާމަތް ކުރާތީއެވެ.”ލާނިޝް.. އެހެރަ ދާ ކުއްޖާއަށް މީހުން ކީއްވެ މަލާމަތް ކުރަނީ… ކުޑައެއް ބޮޑެއް ނެތި…ހެހެ” ނައިޝަމް ކާރީގައި ހުރި ލާނިޝްގެ ކޮނޑުގަ ޖަހާލިއެވެ.”ހޫމް… ދޯ. މީހުންވެސް މާ ދަށު ދަރަޖައަށް ވެއްޓެނީ… ކީއް ދޯ ކުރާނީ ކުށެއް ނެތް މި ކަހަލަ ކުދިންނަށް ހާދަ އަނިޔާއެއް ލިބޭނޭ ދޯ.. އަނެއްކާ ނުލާހިކު ޒުވާން މަންޖެއެއް ގުރޭޑް ހަތެކޯލަ…”ލާނިޝް ނިންމާލަމުން ބުނެލި ޖުމުލައިން ނައިޝަމްގެ ހިތް ފުރިގެން ދިޔައެވެ. އޭނާއަކީ ގުރޭޑް އަށެއްގެ ކުއްޖެކެވެ.

ނައިޝަމްގެ ހިތް ހުއްޓުން އެރީ ނީޝާ ގޮސް ވަތް ގެ ފެނިއެވެ. އެއީ ދުންފިނިގެއެވެ.އެއީ ޖައިޝަމްގެ ގެއެވެ. ޖައިޝަމްއަކީ ނައިޝަމް އެންމެ ނަފްރަތު ކުރާ އެކެވެ. ދުންފިނި ގެއަށް އެންމެ ފަހުން ވަނެވުނީ ދައްތަގެ ގަދަ ބާރުންނެވެ. ޖައިޝަމް އަކީ ކިޔެވުމަށް މޮޅުވެފައި އަހްލާގު ރަނގަޅު ކުއްޖެކެވެ.އަންހެން ކުދިން އެންމެ ގަޔާވާ ސިފަތައް ހުރެްެއެވެ.

.
”ދައްތާ” ނީޝާގެ މަޑު މިއުޒިކެއް ފަދަ ރީތި އަޑުން ބުނެލިއެވެ.” މި ގެންގޮސް މަންމަ އަށް ދީ..” ސިޓީ އުރަތަކެއް ޖަމީލާ ނީޝާ އަތައް ދިނެވެ.އޭތި ނީޝާ ބަލާލިއެވެ.އޭގައި ވަނީ ފަސްހާސް ރުފިޔާއެވެ.

އޭ ގައި ވަނީ ފަސްހާސް ރުފިޔާއެވެ.”ޝުކުރިއްޔާ..” ނީޝާ ހީލަމުން ބުނެލިއެވެ.”ކާގެން ދާންވީނު ނީޝާ..” ޖަމީލާ ބުނެލިއެވެ. ”ފުރެއިޑް ރައިސް އެބަހުރި.” ޖަމީލާ ނީޝާ ބަލަން ހުރި ގޮތުުން ބުނެލިއެވެ. އެއީ އޭނާއަށް އެންމެ މީރު ކާނާއެވެ. ”ލައްބަ އަޅުގަނޑު ދާނީ ކައިގެން..” ނީޝާ ބުނެލިއެވެ. އަދި ޖަމީލާއާއެކު ކާގެެއަށް ދިޔައިރު މީޝަމް އާއި އޭނާގެ ދައްތަ މަލީޝާއާ އެކު ކާން ތިއްބެވެ. ޖަމީލާ އަކީ ރާއްޖޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ވިޔަފާރި ވެރިޔަކާ އިނދެގެން އުޅޭ މުއްސަނދި އާއިލާއަކަށް ނިސްްބަތް ވާ މީހެކެވެ. ޖަމީލާއަކީ ނީޝާގެ މަންމަގެ ވަރަށް ގާތް ރައްޓެއްސެކެވެ.

” ވަރަށް މީރު.” ނީޝާ ކާ ނިމުމުން ބުނެލިއެވެ. ”މީޝަމް އާއި މަލީޝާއްތަ ދަނީ އިނގޭ…” ނީޝާ ދަމުން ބުނެލިއެވެ.”އެއްކަ ތަނަށް އަންނައްޗޭ..” މީސަމް އަކީ ނީޝާ އާއި އެއްއަހަރެއްގައި އެއް މަހެއްގައި ނަމަވެސް އެންމެ ދުވަހެއްގެ ތަފާތު ހުންނަ ދެ ކުދިންނެވެ. ނީޝާ ނިކުތް އިރު ލާނިޝް އާއި ނައިޝަމް ޖޯއްޔެއްގައި ތިއްބެވެ.ނީޝާ އަަކީ ގޮތް ނޭނގޭ މީހުންނާ މާ ގާތްވެގެން އުޅޭ ކުއްޖަކަށް ނުވާތީ އެ މީހުންނަށް ސަމާލު ކަމެއް ނުދީ ދިއުމަށް ހިނަގައިގަތެވެ.”މަންޖޭ ކޮން ނަމެއްތަ ކިޔަނީ..” ލާނިޝް ކޮއްލި ސުވާލުން ނީޝާ ހުރިތަނަށް ގަނޑުވިއެވެ. ފޫހި ގޮތަކަށް އެނބުރި ލާނިޝް އާދިމާލަށް ބުނެލިއެވެ.”މަގޭ ނަން ތި ހޯދަނީ މަށަށް މަލާމަތް ކުރަންދޯ..؟ ހަނދާން ކުރާތި މަގޭ ނަން ކަލޭ ހޯދާ އެހެން މީހެއްގެ ފަރާތުން އައި ޑޯންޓު ވޯންޓު ޓު ޓެލް މައި ނޭމް ޓު އެނީ ސްޓުރޭންޖާ…! އަދި ބުނަން. އަަހަރެންގެ މަންމަ ދަސްކޮއްދީފަކާ ނުވޭ ކަލޭ މެން ކަހަލަ ނުބާ މީހުންނާ އެއްބައިވާކަށެއް….” ނީޝާ އެ ބުނީ ހުސް ތެދެވެ. ސިފައަށް ބަލާލައިފާާވެސް އެއީ ރަނގަޅު ނޫން ބައެއް ކަން އިނގެއެވެ.

”މަންޖޭ… ތިހާ ރުޅި ގަދަ ނުވެބަ… ކަލޭގެ ނަން ހޯދިދާނޭ މީޝަމް ކައިރީ އަހައިގެން ވެސް… މީޝަމް މީޝަމް” އެންމެ ފަހުން ނައިޝަމް މީޝަމް އަށް ގޮވިއެވެ. މި ދުވަސް ކޮޅު ޖައިޝަމް ރަށަކު ނޫޅެއެވެ.”ހޫމް ލަނިޝް… ކިހިނެއްތަ ވީ؟ ތަނަކު ރޯވީތަ. ނޫނީ މީހަކު މަރުވީތަ؟” މީޝަމްގެ މިއަމަލުން ނައިޝަމްގެ ހިނގަނޑު މަތަވީ ކިރިޔާއެވެ. ”އޭ މިހިރަ ފެންނަ ނައިޝަމްގަނޑާ… ނުހީ ހުރެބަލަ..” ލަާނިޝް ނައިޝަމްގެ ގައިގާ އެ ތިފަހަރެއް އަޅުވާލިއެވެ. ”އޭ މީނައަށް ކިޔަނީ ކޮން ނަމެއް…”ލާނިޝް ނީޝާއާ ދިމާލަށް އިނގިލި ދިއްކޮއްލަމުން ބުމެލިއެވެ. މީޝަމްގެ ހިތުގައި އެއްޗެއް ރާވާލިއެވެ. ލާނިޝްގެ ގުރޫޕަކީ ނަން އިނގިއްޖާ ހަމައިން ނެއްޓިގެން އުޅޭ ބައެކެވެ.” އޭ ނާގެ ނަމަކީ ނަމަކީ ނައިޝާ..” ނީޝާ މީޝަމް އަށް ބަލާލީ ޝުކުރު ވެރި ނަޒަރަކުންނެވެ.

”ފެނިއްޖެތަ ނަން ބުނިތަން.. ދެން ޖެހޭނީ މިޅާ އުޅޭ ގެ ހޯދަން.. އޭރަށް ނިމުނީ ކަންތައް… ލެޑޭ އައްދާން…” ނައިޝަމް ލާނިޝްގެ ކޮނޑުގައި ހިފައިލައިފައި ހިނގަންފެށީ ނީޝާ ދެތިން ފިޔަވަޅު ކުރިއަށް އެޅުމުންނެވެ. ނީޝާގެ

ފަހަތުން ދެ ފާރަ ވެރިން ހިނގަމުން އައީ ނީޝާގެ ގެ ހުންނަތަން ބަލާށެވެ.ދެ ފާރަ ވެރިން ހައިރާން ވީ އޭނާ ގޮސް ވަތް ގެ ފެނިއެވެ. އެއީ ކަރަންކާގެއެވެ. ރަށުގައި ހުރި އެންމެ ފަގީރު ގެއެވެ.ނަހަލާލު ދަރި އުޅޭ ގެއެވެ. ނައިޝަމް މާޔޫސް ވިއެވެ. އޭނާގެ މަންމަގެ ބަސް ދިޔައީ ބިންގަނޑު ތެރެއަށް ވަދެގަނެގެންނެވެ. ނައިޝަމް އިތުރަށް އެތާ ހުންނާކަށެއް ބޭނުމްެއް ނުވިއެވެ. ހުރިތަނުން ދިޔުމަށް ދުއްވއިގަތީ އަހާލުމެއް ކަހާލުމެއް ނެތިއެވެ.

ނުނިމޭ

 

134

30 Comments

 1. jiji

  August 11, 2019 at 8:56 pm

  Me first dhw..Will comment after reading?

  • Sparkle writer

   August 11, 2019 at 11:05 pm

   comment kohlachey..

 2. Sheerios

  August 11, 2019 at 8:57 pm

  good start eh vahtharu nan hunnaathy olhey kudakoh..

  • Sparkle writer

   August 11, 2019 at 11:06 pm

   Then alhugandah kureveyne kameh nei. VVV undhagoo vaane names change kuran.

 3. Sparkle writer

  August 11, 2019 at 11:11 pm

  DEAR READERS. mi aky ahugandu liyaa furthama vaahaka. ehnkamun vvv mistakes gina vaane. adhi e mistakes thah faahaga kohlla dhinumaky alhuganduge vvv bodu edhumeh.abadhuves alhugandu mee vv gaaiy meeheh gothugai dhekeythi nufenunas. U can ask me any qution that u want…accept persanility…

  I am very very happy to meet u alll.

  and eid mubaarak.

  NEXT part:13/8/2019

 4. Eyna

  August 11, 2019 at 11:43 pm

  Writer thy kon rashu kuhjje?

  • Sparkle writer

   August 12, 2019 at 12:01 am

   umm public dhw. Privet kon vaahaka dhekkey dhuvahakun bunaaanan.. ?

 5. Meekkomee

  August 12, 2019 at 12:46 am

  Varah reethi ???? whn is next part ???? waiting ???feshun varah salhi ?????

  • Meekkomee

   August 12, 2019 at 12:48 am

   ??❣️♥️❤️??❤️♥️❣️??????????????Eid Mubarak ?❤️♥️♥️❣️❣️?❤️❤️❤️????????????

  • Sparkle writer

   August 12, 2019 at 8:32 am

   YEAH meekkomee eid mubaarak. thank u so so much. 13 ey mi kiyany… ekm faharehga eduvahah up kohleveny… cox mihaaru kuriah mi dhany ufaaveri dhuvsthakeh dhw

 6. Shahu

  August 12, 2019 at 6:07 am

  Woooooww varah salhi story ? ? ? ? ? ? ? love you sparkle writer

  • Sparkle writer

   August 18, 2019 at 4:25 pm

   Thanxx

 7. Shahu

  August 12, 2019 at 6:08 am

  Woooooww varah salhi story ? ? ? ? ? love you sparkle writer❤️❤️❤️

  • Sparkle writer

   August 16, 2019 at 10:31 pm

   T h a n k u

 8. jiji

  August 12, 2019 at 10:13 am

  Bas ethurumuga kudhi kudhi massala ebahuri..Bt overall koh hama salhi.. mistakes rangalhukohlahchey?

  • Sparkle writer

   August 12, 2019 at 10:56 am

   TRY KURAAANAN and thanks for two thing.
   1.pointing the mistake

  • Sparkle writer

   August 12, 2019 at 10:57 am

   2.salhi v ma

 9. Rifu

  August 12, 2019 at 7:13 pm

  varah reethi ingey.. Keep ot up. Do u use instagram?? Use kuanya id dheefaanantha??

  • Sparkle writer

   August 12, 2019 at 10:31 pm

   Yeah massakai kuraanan

 10. BUNAN JEHEYBA?

  August 13, 2019 at 7:51 pm

  Obiness to the max

  • Sparkle writer

   August 13, 2019 at 8:02 pm

   THANxx

 11. ANOOOO ANONYMOUSE WIFE INGEY.. ANONYMOUS AA EKY FUCK VES KURIN EHNVE MIHAARU VVV LOABI LOABI SON EH EBAHURI. E SON AA EKUVES ANOO FUCK KURIN SO SO FUN

  August 13, 2019 at 10:00 pm

  WOW NICE INGEY..

  • Sparkle writer

   August 17, 2019 at 7:39 am

   Thanxx

  • " "

   August 18, 2019 at 7:26 pm

   Anonymouse???

 12. Cute guy?

  August 14, 2019 at 10:21 am

  ?If dont mind,can u say ur name

  • Sparkle writer

   August 14, 2019 at 12:21 pm

   Yeah…i am kai..

 13. Jasmine

  August 14, 2019 at 8:32 pm

  Mi part vara salhi
  I love it. next part ves mi haa reethi vaane kama unmeedukuran
  ???????

  • Sparkle writer

   August 17, 2019 at 7:40 am

   awwn jasmine… thank u so so much

 14. Jasmine

  August 15, 2019 at 11:13 am

  This part is amazing I just love it I hope next part will be as nice as this

  • Sparkle writer

   August 17, 2019 at 7:40 am

   awwn jasmine… thank u so so much?

Comments are closed.