ތިޔަ ނޫން ހިތެއް ނޭދެމޭޭ 4

- by - 91- August 20, 2019

{ޔޫޝާގެ މަންމެގެ ނަމަކީ ސާ އީދާ}

”އަ ދި ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން  އިނގޭނެ..” އަސަރާ އެކު ސާ އީދާ ބުނެލި އެވެ.”މަންމާ… އަޅޭ ދެން ބަ އްޕަގެ ނަން ފެށޭ  އަކުރުވެސް ނުބުނެވޭނެތަަ؟” ޔޫޝާ ހުރީ ދޫކުރާ ގޮތަކަށް ނޫނޭވެ.  އެތަނުން ސާ އީދާ ނިކުމިގެން ދިޔައ އެވެ. ފުރޮޅުލީ ގޮނޑި  އަނބުރަމުން ދިޔައ އިރު އެ ހިތުގަ އި ވަނީ  އެތަކެ އް ވޭނެ އް އަޅާފަ އެވެ. ކޮޓަރީގެ  އަނދިރީގެ ތެރެ އަށް ސާ އީދާ އަށް ވަދެވުމުން ހިތަށް ލިބުނީ ބުނެދޭން ނޭނގޭހާ އުފާވެރިކަމެވެ. އޭނާގެ ހިިިިތިި މާޒީގެ ސަފްހާތަށް ކުރިމަތިން ސިފަވަމުން ދިޔައ އެވެ.

***°***°***°***

”ހޫމް ބުނެބަލަ ކޮން އިރަކުންތަ މެރީ ކުރަނީ…..؟” ސާ އީދާ އެ ފިރިހެން މީހާ ކޮނޑުމަތީ ބޯ އަޅާލައިގެން އޮތް އިރު އެ ހިތުގައި ހުރި ސުވާލުތައް ބޭރުކުރަމުން ދިޔައެވެ.”އަހަރުމެން ދެމީހުން ވާހަކަ ދައްކާފަ މިރޭ ވާނެ ތާރީޙެއް ކަނޑަ އަޅަން…” ޖަވާބުގައި އެ ފިރިހެން މީހާ ބުނެލިއެވެެ. ކުއްލިއަކަށް އެ ފިރިހެން މީހާގެ ފޯނުު ރިންގުވާން ފެށިއެވެެ. ކޮނޑުމަތީ ބޯ އަޅައިގެން އޮތް ސާއީދާ ތެދުވިއެވެ. ފޯނަށް އަރާފައިި އިން ނަން ކިޔާލިއެވެެ.”ހައިފާ..” އުދަނގުލުން ނަމަވެސް އެ ނަން  ކިޔާލިއެވެ.”އާން އެއީ އެއްކަލަ ހައި އިނގޭ… އަހަރެންގެ އެކުވެރިޔެއްގެ ކޮއްކޮ.” އެ ފިރިހެން މީހާާ ޖަވާބު ދިނެވެެ.

މާޒީގެ ސަފްހާތަށް ލައްޕާލައިފައި ފުން ނޭވާއެއް ސާއީދާ ދޫކޮއްލިއެވެ.

********

”ޔަައިޝާން.. ކިހިނެއްވީ؟” ހައިފަ ފޯނުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައީ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ކަމަށްވާ ޔޫޝާން އާއެވެ.”ހައި…މިހާރު ހައިގެ އުމުރުން އަދި ތިވީ އެންމެ ފަންސަވީސް އަހަރު! އަހަރެން މިހާރު މި ދަނީ ތިރީސް ފަސްވަނަ އަހަރުގެ ދުވަސްތައް ގުނަމުން…”

”ދެން މައްސަލައަކީ ކޮބާ؟”

”މައްސަލަ އަކީ އަހަުރުމެން ދެމީހުންގެ އުމުރު ދިހަ އަހަރުގެ ތަފާތު…”

”ވަޓް ދި ހެލް އެކަމްވެސް އަހަރެން ބޭނުމީ މެރީ ކުރަން…”

”ހައިފާ..” އަޑަށް ބާރުލައިފާ ހައިފާގެ ނަމުން ގޮވިުމުން ހައފާ ދިޔައީ ސިއްސައިގެން ނެވެ.

”އަހަރެން ކަލޭ ދެކެެ ލޯތްބެއް ނުވޭ… މީ އަހަންނަށް އަހަރެންގެ ބައްޕަ އަހަންނަށް މިި ކައިވެނި ކުރުމަށް މަޖުބޫރު ކުރުވީ.. ހައިފާ. ހައިފާ ދެެކެލޯބިވާ އެހެން ފަރާތެއް އެބަހުރި… އަހަންނަކަށް ހައިފާ ދެކެ ލޯތްބެއް ނުވެވުންު….” ޔައިޝާންގެ ވާހަކަ ތަކުން ހިތް ތެޅިލިއެވެ. އެ ދޮން ހަށިގަނޑު ހައިފާ ފިޔަވައި އެހެން މީހަކަށް ލިބިގެން ނުވާނެެ ވެ. ޔޫޝާންގެ ލޯބިވަނީ ކާކުދެކެ ހެއްޔެވެ؟ ހިތުގައި ބިރުވެރި ވިނދެއް ޖަހާލިއެވެެ. އޭނާގެ މިޝަން ފުލުން ދިޔާ ކަމަށް އޭނާ ގަބޫލެއް ނުކުރެއެވެ. އެއައްވުރެ ހައިފާ މާ ވަރުގަދައެވެެ. ”ހަލީމަތު ހައިފާ… އަދި ވާނެ… ނުވާނޭ ނުބުނާތި…” ހައިފާގެ އަމިއްލަ ނަފްސާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައެވެ.”ޔޫޝާންގެ ދަރިއެއް ހުއްޓަސް ކަލޭ ޖެހޭނީ މަށާ އިންނަން…. ހެޔޮ ދިހަ އަހަރު ކީއްކުރަން ސަތޭކަ އަހަރުގެ ތަފާތު ހުއްޓަސް” ހައިފާގެ ވާހަކަތައް ޔޫޫަަަަހާން އަށް އަޑުއިވުނެވެ. ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވާފައި ވަން ޔޫހާންފެނި ހައިފާ އަޡް ޝައްކު ކުރެވިނެވެ.”ދޮންތާ ތީ އިންސާނެއްތަ ނޫނީ ޖިންނިއެސްތަ ނޫނީ ޖަނަވާރެެއްްްތަ؟” ޔޫހާންގެ ވާހަކަތަކުން މޫނުމަތީ ސުވާލުމާކެއް ބާންޖާގެން ސުވާލު ކުރިއެވެ.”ކީއްވެ ޝައްކު ވާގޮތް ވަނީ ؟ ” ހައިފާ ބުނެލިއެވެ.”އެހެންދޮންތަ ނޫނަސްގެ ތި ދޮންތަދެކެ ކައިވެނި ޒިޔާން މާ  ލޯބި ވާނެ…. ކުރާކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫން!” ޔޫހާންގެ ފަހު ނިންމުން ބުނެލިއެވެ. ”ހޭ އިޓްސް ނޮޓު ޔުއާރ ބިޒްނެސް އަހަރެން ޔޫޝާންއާ ކައިވެނި ކުރާނަން.” ޔޫހާން ވިސްނާލިއެވެ. ”އާމިނަތު ޔޫޝާ ޔޫ…..” ޔޫހާން އިރުކޮޅެއް ފަހުން ކިޔާލިއެވެ.”ވަޓް… އާާމިނަތު ޔޫޝާ ޔޫ..”

 

ނުނިމޭ.

91

You may also like...

9 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Dear..kury part ah vure mi part ga vaa nuvaa eh neygun..past ge bai kameh noony mihaaru ge bai kameh..Olhun araa varah..
    Ekan rangalhu kuran masahkaiy kohliyyaa v rangalhu vaane

    ⚠Report!
  2. SIS vvv reethi… thikudhinnakah neyngey dhw vaagotheh ehfaharu kiyaalan v nu hama gaimu ves alhugandah understand vejje

    ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.