Author: Park ji seok

9

ހުންނާށޭ ގާތުގައި 3

” ކުރެހުންތައް ވަރަށް ރީތި.. އަހަރެންގެ ފޯން ގައި ހުންނާނެ ހުރިހާ ކުރެހުންތަކެއްގެ ފޮޓޯ.. އެހެން މީހަކަށް ފެންނަން ބޭނުން ނޫންނަމަ އަހަރެންނަށް އެއްޗެއް ކުރަހަދީ…” ކައިޒާންގެ އެކުރު ބަސްކޮޅުގެ ސަބަބުން ކުޑަ...

24

ހުންނާށޭ ގާތުގައި 2

ދުވަމުން ދުވަމުން ސިޑިން ފޭބި އިރު ކުރިމަތިން ފެނުނީ މާޔާއެވެ. ” އާޝާ ތިރީގަ؟ ކީއްކުރަނީ؟؟؟.” މާޔާ ވަރަށް ހައިރާންވެ ހުރެ އެހިއެވެ. ހައިރާން ނުވާންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ. ސުކޫލުގައި ކިޔެވުން ފެށުނީއްސުރެ...

14

ހުންނާށޭ ގާތުގައި 1

ކުރިމަތިން ފެންނަމުންދާ  މަންޒަރުގެ ސަބަބުން އަހަރެންގެ ލޮލުން ހުއްޓުމެއްނެތި ކަރުނަ އާދެއެވެ. އެހެން ނުވާންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ. އަހަރެންގެ އަމިއްލަ އަތުން ކުރަހާފައިވާ ލޯބިވާ ކޮއްކޮގެ ތަސްވީރުގައި އެދަނީ ލޭ ރަތް ކުލަ...