Author: Rosycatcherr

5

ާއަހަރެންގެ ކުށަކީ ކޮބާ 3 ؟

އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނު އިރު ކަމަކު ދާކަށް ނެތެވެ.ގަޑިން ފަތިހު 5 ޖަހާ ބޮޑު ވެއްޖެއެވެ.ނަސީބެ ސުކޫލު ބަންދުވިކަން އަހަރެންގެ ހިތައެރި އެވެ.ގަޑި ބޭކާރު ނުކޮށް އަވަހަށް ފާހަނާ އަށް ވަދެ ރީތިވެ ވުސޫ...

12

ާއަހަރެންގެ ކުށަކީ ކޮބާ 2 ؟

ާއިރުކޮޅެއްނުވެއް މީހަކު ކާގޭ ދޮރުމަތީ ހުއްޓެލިއެވެ.އަހަރެން ހުރީ ދޮރާ ފުރަގަސް ދީގެން ކަމުން އަހަރެންނަކަށް ނޭންގުނެވެ.އެއްދިމާލަކަ ބަލަން ހިޔާލަކައް ގެއްލިފަ ހުރެވުނީއެވެ.”އައިރާ”އޭކިޔާ މީހަކު ބާރަކަށް ގޮވާލިޔެވެ.އަހަރެން ދިޔަައީ ސިއްސައިގެންނެވެ.އަހަރެން ބިރުވެސްގަތެވެ.އަހަރެން ތުރުތުރު އަޅަން...

10

އަހަރެންގެ ކުށަކީ ކޮބާ 1 ؟

އަހަރެންނަކީ އަންހެން ކުއްޖަކީމެވެ.އަހަރެން ދެކޭގޮތުގައި އަހަރެން މިއީ ނަމަކަށް އުޅޭ ބޭކާރު ކުއްޖަކީމެވެ.އަހަރެންގެ އުމުރުން މިހާރު ވީ 12 އަހަރެވެ. މިއަދު ވެސް އިރު އެރީ ކޮންމެ ދުވަހެކޭ އެެއްފަދަައިން އަހަރެން ބަލަން...