ާއަހަރެންގެ ކުށަކީ ކޮބާ 2 ؟

- by - 76- December 2, 2019

ާއިރުކޮޅެއްނުވެއް މީހަކު ކާގޭ ދޮރުމަތީ ހުއްޓެލިއެވެ.އަހަރެން ހުރީ ދޮރާ ފުރަގަސް ދީގެން ކަމުން އަހަރެންނަކަށް ނޭންގުނެވެ.އެއްދިމާލަކަ ބަލަން ހިޔާލަކައް ގެއްލިފަ ހުރެވުނީއެވެ.”އައިރާ”އޭކިޔާ މީހަކު ބާރަކަށް ގޮވާލިޔެވެ.އަހަރެން ދިޔަައީ ސިއްސައިގެންނެވެ.އަހަރެން ބިރުވެސްގަތެވެ.އަހަރެން ތުރުތުރު އަޅަން ފަށާފިއެވެ.”އޭ ބަލަ މަށަކަށް ނުުބުނެވޭތައް ކަލޭ ކައިރިއަކު މަސައްކަތް ނިމުނީމާ ދާނީ ކޮޓަރިއަށްށޭ ކަލޭ އައްވެސް އިގެން ޖެހޭނެ ދޯ ކަލޭ ދެކެންވެސް މަ ބޭނުން ނުވާ ނެކަން އަދިވެސް ހުރީތަަ؟ ހަމަ މިހާރު ދާން އުޅޭ އެހެން ކިޔާ އެއް އަންހެން މީހާ ހަޅޭލަވައިގަތެވެ.މަންމާ އޭ ކިޔާ އަހަރެންނަށް ގޮވާލެވުނެވެ.ހިތަށް އަސަރުކުރި ވަރުންނެވެ.ކީކޭ؟ކިތަށް ފަހަރު މަބުނަން ޖެހޭނީ އެހެން ނުގޮވާށޭ މަމީ ކަލޭގެ އަމާ ނަމަ ރަނގަޅު އެހެން ގޮވަން އެހެންކިޔާ އާސިޔާ އަހަރެނގެ އަތުހިފާ ސިޓިން ރޫމަށް ހޫރާލިއެވެ.”އަައުއު”އޭ ބޭއިޙްތިޔާރުގަައި އަހަރެންނަށް ބުނެވުނެވެ ވަރަށް ހިއްވަރުން އަހަރެން ތެދުވީމެވެ.ކޮޓަރި އައްވަދެއް އެދުމަށްޗަށް ވެއްޓިގަތީމެވެ.އަހަރެންނަ ގިސްލާ ރޮވުނެވެ.އަހަރެންގެ ދިރުުުއުޅުމާ މެދު ހަމަ ވިސްނެނީއެވެ.
އަހަރެންގެ ބައްޕަ ވަނީ އަހަރެން ވަރަށް ކުޑަ އިރު ނިޔާވެފައެވެ.އަހަރެންގެ ހުރި މީހަކީވެސް ހަމަ އެކަނި މަންމަ އާއި ދޮންބެއެވެ.ދޮންބެވަނީ މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން މެލޭސިޔާއައް ބޮޑުބޭބެ ކައިރިޔަށް ގޮއްސައެވެ.އެއީ ޑޮކުޓަރަކަށް ވާންވެގެން ކިޔަވަން ގޮއްސައެވެ.މިމަހު ކިޔަވާ ނިމިގެން އަންނާނެއެވެ.ދެން ހުރީ މަންމައެވެ އަހަރެން ހަނދާން ހުންނަން ފެށީއްސުރެއް މަންމަަ އަހަރެންނަށް ކުރަނީ ނަފުރަތެވެ.އަހަރެން ހިތުގައި ނުޖެހޭ ދުވަހެއް ނުދާނޭ ބުންޔަ ކަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ.އަހަރެން ވިސްނަން އޮއްވާ ނިދުނީއެވެ.

ނުނިމޭ (:

76

Rosycatcherr

Vaahaka liyumaky alhugandu varah kuraahih vaakameh😊💕 I am 14 year old girl ❤ Just a starter hoping that one day I will be able to write good stories💓 I will try to improve it ....if there is a mistake or anything please inform me or let me know😄

You may also like...

12 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Hi rosycatcherr😊😊😊..this episode is also nice💕💕💕..when next dearr…waiting curiouslyyyy for it❤❤❤😘😘😘

  ⚠Report!
  1. Eheh😊 Thankyou magnumm💕 next part liyevunu haa avahaka😊 glad you like it❣

   ⚠Report!
 2. concept riithi vaane hen hyvany ❤ kudhi kudhi mistakes eba huri… up kirumuge kurin proof read kohlyma ok vaane… dhn 2 jumla dheytherey space eh dhuukohlyma kiyan faseyha vaane 😊 n naeh jumlathah hama nujehey… mi kan kan rangalhu kohlyma 👍 vaane… goodluck 🥰❤

  ⚠Report!
  1. Eheh😊 Thank you I will try my best😊 glad that someone tells me that☺ mistake tha next time rangalhu kureveytho balaanan insha Allah💕 Thank you so much rainstorm❤

   ⚠Report!
 3. Varah reethi next part thankolheh dhigukohlajey waiting 😘😘♥️♥️😘😘♥️😘😆♥️💯💯💯💯

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.