Author: natts

އާ ރާގެއް ނޫން
8

އާ ރާގެއް ނޫން..

“ޓްރޫލީ މެޑްލީ ޑީޕްލީ” އަކީ އަހަރެންގެ އަބަދުގެވެސް އެންމެ ރީތި ލަވައެވެ. ރީތި އަބަދުވެސް ރީތި ލަވައެކެވެ. އެ ލަވައެއްގެ ފުރިހަމަކަމަށް ބަދަލެއް ނާންނަ ލަވައެކެވެ. ބޮލުގައި ރިއްސާ ހަދާނެ ގޮތް ހުސްވުމުން...

18

ވާ ލޯބި އެނގޭނަމަ…

ފެށުނީއްސުރެ އަހަރެން އިންތިޒާރު ކުރަމުން އައީ އަހަންނާއި އެކު އުމުރު ހޭދަކުރާނެ ބައިވެރިއަކަށްޓަކައެެވެ. ދުވަހެއްގެ ކޮޅުންވެސް އަހަރެންގެ ލޮލުން ކަރުނަތިއްކެއް ވެއްޓިއްޖެ ނަމަ އެ ކަރުނަ ތިކީގެ އަގު ވަޒަން ކޮށް އަހަރެންގެ...