ތާރާ ވީ ހުރިހާ ކަމެއް ވިޔާމް އަށް ކިޔާދިނެވެ. ވިޔާމް ގަދަކަމުން ހިނިތުންވެލިއެވެ. “އަސްލު މީގަ މައްސަލައަކީ ލޯތްބަކީ ކޯޗެއްކަން ނޭނގޭ ގަމާރަކަށް އަހަރެން ވީމަ އެހެންނޫންނަމަ ފުއްޓައްކަކުން އީކަން ސެޓު ކޮއްލާނަން ބްރޯ ޔޫ ނޯ ލަވް؟؟؟” ތާރާ ވިޔާމްގެ ކޮލުގައި ފައިން ޖަހާލަމުން ބުނެލިއެވެ. “ލޯތްބަކީ ބާރައް ހިތް ތެޅުން.. ބަނޑުގައި ކޮކާ އުފެދުން.. ގައިން ހީބިހި ނެގުން.. ނޭވާ އަވަސްވުން.. ހިތުގައި ރިއްސުން.. ސިކުނޑީގެ އެއްބައި މަސަތްކަތްކުރުން ހުއްޓާލުން.. ލޮލުން ކަރުނަ އައުން.. އަތާއި ފައި ވާގިދޫވުން.. ތުރުތުރުލުން” ވިޔާމް އޭނާޔައް އެނގޭ އެއްޗެއް ކިޔާލިއެވެ. “ވަޓް؟؟ ތީ ބައްޔެއްނު އެހެންވީމަ ތި ޖެހޭކައް ހިލާ އަހަރެން ބޭނުމެއްނޫން”…..

އެޕާޓްމެންޓް ކުރިމަތީގައި ތާރާ ދެކޮޅު ދެކޮޅަށް ހިނގާލަ ހިނގާލާ ހުރީ އީކަން އަންނާނެ އިރަކަށެވެ. ދޮރުން ވަދެގެން އައި އީކަން އަށް ތާރާ އެތާ ހުރިތަން ފެނުމުން ބޯ ހުރާލިއެވެ. “އަނެއްކާވެސް އައީ މީދެން ކިހާ ބޮޑުވެއްޖެ ކަމެއް” އީކަން އަޑުނެތް ކޮޅަށް ހަޅޭލަވައިގަތެވެ. “އަހަރެންނާތަ ތި ވާހަކަ ދައްކަނީ؟؟” “ނޫނޭ އެހެރަ ފާރާ” “މިސްޓާ އީކަން އަހަރެން އީކަން ދެކެ ކިތަންމެ ލޯބި ވިއަސް ކިތަންމެ ގޮތްކުޑަސް އީކަންގެ އެޕާޓްމެންޓް ކުރިމަތީގައި އީކަންގެ އިންތިޒާރުގައެއް ނުހުންނާނެ ދޯ” “ތިހުރީއެންނު” “އޯ ޕްލީޒް އަހަރެން އުޅެނީ މިތާގަ” ޖެހިގެން ހުރި އެޕާޓްމެންޓައް އިޝާރަތް ކުރަމުން ތާރާ ބުނެލިއެވެ. މި ޖެހުނީ އަނެއްކަންތަކާއޭ އީކަންގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. “ކޯޑަކީ 111111 ކަމެއް ބޭނުމިއްޔާ އަންނައްޗޭ ރިމެންބާ 11111” ތާރާ ބާރަށް ބުނެލިއެވެ. “ވިޔާމް ބުނީ ހިތް ބާރުބާރަށް ތެޅެންޏާއޯ.. އެކަން ވެދާނެ އެކަމް ބަނޑުގައި ކޮކާ އުފައްދާނީ ކިހިނެއް؟؟” ތާރާ އެޕާޓްމެންޓް ތެރޭގައި ދުވަން ފެއްޓިއެވެ. 5 ވަރަކަށް ބުރުޖެހުނު އިރު ތާރާގެ ހިތް ބާރުބާރައް ތެޅެމުން ދިޔައެވެ. މާކަރެއް ހިފައިގެން އައިސް އަމިއްލަ ބަނޑުގައި ދެތިން ކޮކާ ތާރާ ކުރަހާފައި ކުލަވެސް ޖައްސާލިއެވެ. “ޑަން!! ސޯ އީކަން ވިލް އެކްސެޕްޓް މީ ނައު” ތާރާ ދިޔަގޮތަށް ގޮސް އީކަންގެ އެޕާޓްމެންޓް ކައިރިއަށް ގޮސް ޕާސްވޯޑް ޖަހާލިއެވެ. “އޫހް ހީ ޑިޑެންޓް ޗޭންޖް ދަ ޕާސްވޯޑް” ލައިގެން ހުރި ޖިންސުގެ ދެޖީބައް އަތް ޖަހައިގެން ހުރެ ތާރާ މަޑުމަޑުން އީކަންގެ އެޕާޓްމެންޓުގެ ތެރެއަށް ވަނެވެ. ކާމޭޒު ކައިރީ ކާން ހުރި އީކަން ފެނުމުން ތާރަ ހައި ޖަހާލިއެވެ. “ކާކު ހުއްދަ ދިނީ މިތަނައް ވަންނަން” “ޕިސް މިއައީ ބޭކާރު ކަމަކު ނޫނޭ ތިހާ ޓެމްޕު ހައި ނުވެބަލަ ލުކް އައި ހޭވް ބަޓަފްލައިސް އިން މައި ސްޓޮމަކް އީކަން ފެނުނީމަ” ތާރަ ލައިގެން ހުރި ޓޮޕް ކޮޅު މައްޗައް އަރުވާލީ ބަންޑުގައި ކުރަހާފައި ހުރި ކޮކާތައް ފެންނަ ވަރަށެވެ. އަނގަޔައް ބަތްސުވަލެއް ލި އީކަން އަށް މިތަން ފެނުމުން ކޮށިއަރައިގަތެވެ. “އެވަރުން ގަބޫލު ނުކުރަންޏާ ބަލަ މައި ހާޓް އިޒް ބީޓިނގް ސޯ ފާސްޓް” ތާރާ ދިޔަގޮތަށް ގޮސް އީކަންގެ އަތް ނަގައި މޭމަތީގެ ވާތްފަރާތުގައި ޖެއްސިއެވެ. ވަގުތުން އީކަން އަތް ދަމައިގަތެވެ. “ވަޓް ދަ ހެލް އާޔޫ ޑުއިން އާޔޫ ކްރޭޒީ؟؟؟” އީކަން ހަޅޭލަވައިގަތެވެ. “ޔެސް އައިއޭމް ކްރޭޒީ އިން ލަވް ވިތްޔޫ” އީކަން ތާރާ އަތުގައި ހިފައި ދަމާފައި ގެންގޮސް އެޕާޓްމެންޓުން ނެރުނެވެ. ކުއްލިއަކައް އީކަން ހުއްޓުން އެރީ ތާރާގެ ބަންޑުގެ ފޫޅުކައިރީ އިން ކަޅުތިދަ ފެނުމުންނެވެ. ކޮންމެސް ތާކުން ފެނުނު ހަނދާންވާތީއެވެ. އީކަން ދިޔަގޮތަށް ގޮސް އަލަމާރިމަތިން ކުޑަކުޑަ ފޮއްޓެއް ނެގިއެވެ. މަޑުމަޑުން އެހުޅުވާލާފައި އެއްބައި އަނދާފައި އޮތް ފޮޓޯގަނޑެއް ނެގިއެވެ. އެއީ ވަފާ އަލިފާންގަނޑައް އެއްލާލި ފޮޓޯގަނޑެވެ. އީކަންގެ މޭމަތީގައި ފިހިފައި ހުރި ނިޝާނަކީ އެ ފޮޓޯގަނޑު ސަލާމަތްކުރުމުގައި އުޅެނިކޮއް ލިބުނު ހަދިޔާއެކެވެ. އެފޮޓޯގަނޑުގައި ހިނިތުންވެލައިގެން ހުރި 5 އަހަރުގެ ނޯޔާ ފެނުމުން އީކަން އަށް ހިނިތުންވެވުނެވެ. ދެވަނަ ސިކުންތުގައި ނޯޔާ ބަންޑުގެ ފޫޅުކައިރީ އިން ކަޅުތިލަ ފެނުނެވެ. “ނޯ ދެއާއިޒް ނޯ ވޭ ދެޓް ތާރާ އިޒް ނޯޔާ އަހަރެންގެ ލޮލު ކުރިމަތީގަ ނޯޔާ…” އީކަން އަވަސް އަވަހައް އެ ފޮށި ލައްޕާލާފައި އަލަމާރި މައްޗައް ލީ އެހިތި ހަނދާންތައް އާކުރަން ބޭނުންނުވާތީއެވެ.

12 ޖެހީއެވެ. މާދަމައަކީ ތާރާގެ އުފަންދުވަހެވެ. ނޫނީ ނޯޔާގެ އުފަންދުވަހެވެ. ތާރާ އަދި އަލައްވެސް އަމިއްލަ އުފަންދުވަސް ފާހަގަ އެއް ނުކުރެއެވެ. މާޖިދަށް ގުޅަން އުޅެފަވެސް މިގަޑީ އޮންނާނީ ނިދާފައި ކަމުން އުނދަގޫކުރަން ބޭނުންނުވާތީ ނުގުޅީއެވެ. ތާރާ މަޑުމަޑުން އެޕާޓްމެންޓުން ނިކުމެގެން އީކަންގެ އެޕާޓްމެންޓައް ވަނެވެ. އުއްބައްތިއެއްގެ އަލީގައި ކައިރީ ކޭކެއްބައިންދައިގެން އެތާނިދިފައި އޮތް އީކަން ފެނުމުން ތާރާ އެދިމާލައް ދިޔައެވެ. “ހެޕީބާތްޑޭ ނޯޔާ” އެއީ އޭނައަށް އަޅައިފައިވާ ކޭކެއް ކަން އެނގުމުން ތާރާގެ ލޮލުން ކަރުނަ ފައިބައިގަތެވެ. އަނެއް ސިކުންތުގައި ހެވެން ފެށިއެވެ. “އަހަ ނޯޔާ ދިިރިހުރިއިރު ބޭނުންހާ ގޮތެއް ހަދައިފާ ނޯޔާ މަރުވުމުން އެކަމާ ހިތާމަ ކުރަން ކަލެއަށް އޮތީ ކޮންހައްގެއް ” ކޭކުގެ މެދަށް ޖަހައިފައި އިން އުއްބައްތިއަށް ތާރާ ފުމެލާފައި ކޭކު ފެޅިއެވެ. އަދި އެތަނުން ނިކުމެގެން ދިޔައީ ދެލޮލުން ކަރުނަ ފައިބާ ހާލުގަވެސް ހިނިތުންވެ ހުރެއެވެ. ދިޔަގޮތައް ގޮސް ތާރާ ހަމަޖެހިލައިގެން ނިދާލިއެވެ. ގޮނޑިއެއްގައި ނިދުމުން އީކަންގެ ކަރައް ހުރީ ނާރެއް އަރާފައެވެ. ނަމަވެސް މޭޒުމަތީގައި އޮތް ކޭކު މީހަކު ފަޅާފައި ހުރިތަން ފެނުމުން އީކަންގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ. އަނެއްކާ އޭނަޔައް ނިދީތެރޭ ކޭކު ފެޅުނީބާއޭވެސް ހިތައް އެރިއެވެ. ނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ ދެއަހަރުގައި އީކަން ނޯޔާގެ ކޮންމެ އުފަންދުވަހައް ކޭކެއް އަޅައެވެ. ނަމަވެސް މިހެނެއް ނުވެއެވެ. ކޭކު ކައިރީ ތެންކިއު ޖަހާފައި އޮތް ނޯޓު ކޮޅެއް އީކަންގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތެވެ. ވާނުވާގައި ހުރެފައި ކޮޅައް ތެދުވި އީކަންގެ ފަޔައް ތޫނު އެއްޗެއް ހެރުމުން އަވަހައް އިށިންދެފައި ފަޔައް ހެރުނު އެތި ނެގިއެވެ. އެއީ ކަޅުކުލައިގެ ތަރިއެއް ފާޑައް އޮތް ކަންފަތުލާ އެހެކެވެ.

“ވިޔާމް މިކަންތައް އިތުރަކަށް ލަސްކުރެވޭކައް ނެތް އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ބަދަލު ހިފަން އަހަރެންނައް އެހާލު ޖެއްސި އެންމެންގެ ކިބައިން… މިހެން ހުރެއްޖެނަމަ އަހަރެންގެ ވިސްނުން ބަދަލުވެދާނެ ވިޔާމް އަހަރެންނައް ކަމެއް ކޮއްދެންޏާ އަހަރެން މިބުނާ ގޮތަކައް ކަންތައްކޮއްދީ” ތަރާގެ ހަދަންވި ގޮތް ވިޔާމް އަށް ކިޔާދިނެވެ. “ތާރާ ނޫން ތިކަން ކުރާކައް އަހަރެން އެއްގޮތަކައްވެސް އެއްބަހެއްނުވާނަން އިޓްސް ޓޫ ޑޭންޖެރަސް ފޯ ޔޫ” “ވިޔާމް ޕްލީޒް” ތާރާ ކިޔާވަރުން އެންމެ ފަހުން ވިޔާމް އެކަމާ އެއްބަސްވީ ހިތާ ދެކޮޅަށެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނެވެ. އާދައިގެ މަތިން އީކަން އެޕާޓްމެންޓުން ނިކުތީ ސްޓޭޝަނައް ދިއުމަށެވެ. އީކަން ދެތިން ފަހަރައް ފަހަތް ބަލާލިއެވެ. ކޮންމެސް ކަމެއް ގޯސްވާން އުޅޭހެން އީކަންގެ ހިތް ބުނަމުންދިޔައެވެ. ކުއްލިއަކައް 4 ފަރާތުން ބްލެކްކެޓް ގޭންގުގެ މީހުން އީކަން ބައްދާލިއެވެ. ފަހަތުން ވިޔާމްގެ އަޑު އިވުމުން އީކަން ފަހަތް ބަލާލިއެވެ. “އީކަން އީކަން.. މިއަދު އަހަރެން ކިބައިން ސަލާމަތްވެގެން ކޮންތާކައް ދާނީ” އަތުގައި އޮތް ވަޅި ހޭވަރު ކޮއްލަމުން ވިޔާމް ބުނެލިއެވެ. “ކަލޭ ބޭނުން އެއްކަމެއްވެސް ވިޔަކަ ނުދޭނަން އަހަރެން މިދުނިޔޭގައި ހުރި ހިނދަކު އަދި ބުނަން ތި ވިޔާމް ހައްޔަރުވެސް ކުރާނަން” “އެހެންތަ؟؟ އަޅޭ ހާދަ ބިރުގަނެއްޖޭ އަހަރެން ހައްޔަރު ނުކުރައްޗޭ އަހަ އަހަ އަމިއްލަ މީހާ މަރުގެ ތުންފަތްމަތީގައި ވާއިރުވެސް ތިދައްކަނީ އެހެންމީހުން ހައްޔަރު ކުރާ ވާހަކަ ޕިސް ޕިސް” ވިޔާމް މަޑުމަޑުން އީކަން އާ ގާތް ވަމުން ދިޔައެވެ. އީކަން އަށް ވުރެ ބޮޑައް ބިރުގަނެފައި ހުރީ ވިޔާމް އެވެ. ހިތާ ދެކޮޅައް ފިޔަވަޅަކަށްފަހު ފިޔަވަޅެއް ވިޔާމް އީކަން އާ ދިމަލައް އަޅަމުން ދިޔައެވެ. ވިޔާމް ވަޅި އީކަންގެ ހިތާ ދިމަލައް އަމާޒު ކޮއްފައި ހަރާލީ ދެލޯ މަރައިގެން ހުރެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ވަޅި ވަނީ ހަލުވިކަމާއެކު އީކަންގެ ކުރިމައްޗައް އެރި ތާރާގަޔަށެވެ. ވަގުތުން ވަޅި ޖެހި ތަނުން ލޭ އަންނަން ފެއްޓިއެވެ. ތާރާ އާ ދިމަލައް ފަހު ފަހަރައް ބަލާލާފައި ވިޔާމްމެން އެތަނުން ދިޔައެވެ. ތާރާ އެކުރި ކަމަކުން އީކަން އަށް ލިބުނީ ބޮޑު ޝޮކެކެވެ. އީކަންގެ އުނގުތެރޭގައި އޮވެ ތާރާ ހިނިތުންވެލިއެވެ. “އީ..އީކަން ހާސްނުވޭ އަހަރެން ދުނިޔޭގައި ހުރި ހިނދަކު އެކަކައްވެސް އީކަން އަށް ގޯނާއެއްނުކުރެވޭނެ” “ޝޫ އިތުރު ވާހަކަ ނުދައްކާ ތާރާ ރަނގަޅުވީމަ އަހަރެން ތާރާ ދައްކާ ހުރިހާ ވާހަކަ އެއްވެސް އަޑުއަހާނަން” އީކަން ތާރާގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލަމުން ބުނެލިއެވެ. “އީ..އިކަން އައި ލަވް ޔޫ…” އެހިސާބައް ބުނެވުނު ތަނުން ތާރާ ހޭނެތުނެވެ. މިހަބަރު މާޖިދު އަށް ލިބުމުން އާދެވުނު އެންމެ އަވަހަކަށް މާލެ އައެވެ. ތާރާ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ކުރެވުނެވެ. މާގިނައިން ލޭ ފޭބުމުގެ ސަބަބުން ތާރާގެ ހާލަތުވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައެވެ. މެޝިންތަކުގެ އެހީގައި ނެވާލަމުންދިޔަ ތާރާ އަށް މާޖިދު ފެނުމުން ހިނިތުންވެލިއެވެ. “ދަރިފުޅާ ކީއްވެ އެހެން ކަންތައް ކުރީ އަނެއްކާވެސް ދަރިފުޅުގެ ދިރިއުޅުން.. ދަރިފުޅު ޑާޑާ އާ މެދު ކުޑަކޮއްވެސް ވިސްނާ ނުލަންތަަ؟؟ ތާރާ އަށް ކަމެއްވެއްޖިއްޔާ ޑާޑާ ކިހިނެއް އުޅޭނީ ދަރިފުޅުގެ މަންމަ ހަނާވެސް ޑާޑާ އަކައް މައާފެއް ނުކުރާނެ ކޮންމެ ފަދަ ހާލެއްގަވެސް އަަހަރެން ދަރިފުޅު ސަލާމަތްކުރާނަން ވާހީދުގެ ދެފައި މައްޗައް ވެއްޓި އާދޭސްކޮއްގެން ނަމަވެސް އަހަރެން ދަރިފުޅު ސަލާމަތްކުރާނަން” މާޖިދު ދާންފެށުމުން ތާރާ މާޖިދު އަތުގައި ހިފެއްޓިއެވެ. “ނު..ނޫން ޑާޑާ އެނުލަފާ އިންސާނާގެ ލެޔެއް އަހަރެން ބޭނުމެއްނޫން މިއަދު މިތާ އޮވެ އަހަރެން މަރުވި” އަނެއްކާވެސް ތާރާ ހޭނެތުނެވެ. މާޖިދު އަވަސްއަވަހައް ޑޮކްޓަރަށް ގޮވާލިއެވެ. “މިސްޓާރ މާޖިދު އަވަސްކުރޭ ތާރާގެ ހާލާތު ގޯސްވަމުން އެދަނީ ކުރިއަށް އޮތް 2 ގަޑީރު ތެރޭގައި އޭޕޮޒިޓިވް ލޭ ނުލުބިއްޖިއްޔާމު” ޑޮކްޓާރ މާޖިދުގެ ކޮނޑުގައި ޖަހާލަމުން ބުނެލިއެވެ. “އޭޕޮޒިޓިވް؟؟ މާޖިދް ގައިގައި ވެސް ހުންނަނީ އޭޕޮޒިޓިވް ލެޔެވެ. ރޫމް ގެ ދޮރުކައިރީ އީކަން ހާސްވެފައި ހުއްޓެވެ. މާޖިދު ނިކުތުމުން އީކަން އަވަސް އަވަހައް ތާރާގެ ހާލު ކިހިނެއްތޯ އަހާލިއެވެ. “ޑޮކްޓާރ ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް 2 ގަޑީއިރު ތެރޭގައި ލޭ ނުލިބިއްޖިއްޔާ ތާރާގެ ފުރާނަޔައް ނުރައްކަލޭ” “ބޭބޭ އަހަރެން ވެސް ބޭނުން ޓެސްޓް ހަދަން” އީކަން އާއި މާޖިދު ލެބޯޓެރީ ބަޔައް ވަނީ ލޭޓެސްޓު ހެދުމަށެވެ. ތާރާ އާއި ދިމާވީ މާޖިދުގައިގައި ހުރި ލެޔެވެ. އީކަން ގައިގައި ހުރީ އޯޕޮޒިޓިވް ލެޔެވެ. ކިތަންމެ ސުވާލެއް ސިކުނޑީގައި އުފެދުނެއްކަމަކު މާޖިދު ބެލީ ވިހާވެސް އަވަހަކައް ތާރާ ސަލާމަތްކުރެވޭތޯއެވެ……

…..ނުނިމޭ……

 

114

52 Comments

 1. Shaima shaee

  July 15, 2020 at 3:55 pm

  Yaaaaaay me first dho sis vrrrravas reeeethi. Love you sis moreee💓💓💓💓💓keepitup

  • lilly

   July 16, 2020 at 2:13 pm

   congra shae❤❤

 2. Aishaf

  July 15, 2020 at 3:55 pm

  Alhey vrh vrh reethi ♥️♥️♥️♥️♥️♥️me first tha??

 3. Shaima shaee

  July 15, 2020 at 4:46 pm

  Yaaaaaay me first dho sis vrrrravas reeeethi. Love you sis moreee💓💓💓💓💓keepitup. Waiting for the next part.

  • lilly

   July 16, 2020 at 2:14 pm

   thank u soooo much darla lav ya more ❤😘

 4. shaiiii

  July 15, 2020 at 5:10 pm

  waaaaaaaaaaaoooooooooooowwwwwwwww………vvvv salhi mi prt…………..waiting for nxt prt

  • lilly

   July 16, 2020 at 2:14 pm

   thank u sooo much shaii😘❤

 5. 🌺Ril🌺

  July 15, 2020 at 5:29 pm

  Mi part ves varah reethi sisoo ❤️❤️❤️
  Hama amazing and vrh majaa ves me baeh thankookoo 🤭🤭thaaraa badu gaa kokaa kurehithan dhi varah majaa🤣🤣🤣 Hama heehee halaaku heheh 🤭🤭🤭😂😂😂
  Btw waiting for the next part
  Love u sisooo ❤️😊😊💞❤️
  TC and stay safe 💞😊💞💞💞❤️❤️

  • lilly

   July 16, 2020 at 2:15 pm

   thank u sooo much ril glad tht u liked this part lav u moreeeee u 2 be safe❤😘

 6. Abu❤

  July 15, 2020 at 5:44 pm

  Oohhh..intresting…lol
  Vvvvvvv.salhi
  Luv you
  Stay safe

  • lilly

   July 16, 2020 at 2:16 pm

   thank u abuu lav ya more u 2 be safe😘❤

 7. ❤️shyn❤️

  July 15, 2020 at 7:52 pm

  Mi part ves v Salhi… Waiting for the nxt part sis❤️❤️😍😍😘😘

  • lilly

   July 16, 2020 at 2:16 pm

   thank u sooo much shyn❤😘

 8. Kim Taehyung/v/Tae tae

  July 15, 2020 at 8:01 pm

  Ahaha thaara bunduga kokaa rurehi thankolhu v Maja. Imagine vex kurevunu.😂😂😂😂😂😂 Story hama habeys…. Keep it up lilly sis …. Waiting for next part.. purple u and viyaam 💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

  • lilly

   July 16, 2020 at 2:18 pm

   thank u sooo much for the heartss😘❤

 9. Shaadhu

  July 15, 2020 at 8:13 pm

  Kon irakun next part v v vrh kiyaa hithun mi iny mihaaru banduga kokaa buraa eba😍😅❤💕

 10. Tumaremaakyaak

  July 15, 2020 at 8:13 pm

  Gohodoburiyahoo thaara majid is love when with eeekan buri so you make them married buri jaldhykaro i miss you pppooopieee dhyyy😘❤️

  • lilly

   July 16, 2020 at 2:19 pm

   afaaakeemaakeeaaaq u goandpoopyyyy i misss u more gohodoburiyaahooo ❤😘💩💩💩💩

 11. Shaadhu

  July 15, 2020 at 8:15 pm

  Kon irakun next part mihaaru kiyaa hithun banduga kokaa buraa eba😅😍❤💕

 12. Starlight vixx

  July 15, 2020 at 8:37 pm

  Varah reethi mi part ves curiously waiting for the next part ☺️☺️☺️☺️

  • lilly

   July 16, 2020 at 2:19 pm

   thank u starlightvixx❤😘

 13. Nerr__

  July 15, 2020 at 10:24 pm

  ehn v ma thara akee maajidh ge daughter dhw🤔… varh salhi ingey vaahaka

 14. Ahuu

  July 15, 2020 at 11:27 pm

  Alhey mi part ves hama varah varah varah varah varah varah varah varah varah varah nice 🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞🤞sis haadha curious koshey thi ninmaalee 💛💚💛💚💛💚💛💚💛💚💛💚💛💚💛💚 heart beat vaaleh fast v eba 💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔 hama ehme kamakaa thaaraa ah die v dhaanethee 👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆BTW luv you Moreeeeeeeeeee ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️stay safe tc, 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤

  • lilly

   July 16, 2020 at 2:20 pm

   thank u soooo much ahuuuuuu lav u … u 2 be safe❤😘

 15. ✨Anaa naako✨

  July 16, 2020 at 12:02 am

  Vrh reethi mi part ves💖curiously waiting for the next part.lilly you are a excellent writer.💜💜❤️❤️sorry ehen parts ah comment nukurevuneema😕

  • lilly

   July 16, 2020 at 2:21 pm

   thank u soo much naakko its ok lav😘❤

 16. Lamko

  July 16, 2020 at 8:32 am

  Varah varah reethi💜💜💙💙💙💙
  Masha allah❤️❤️❤️🖤🖤🖤
  Sisooo thaara ah dhera gotheh nuhadhahchey😯😢😬😬
  Kn irakun next part kiyaalan libeynee😘😘
  Curiously waiting for the nest part😘😘
  Stay safe💞💞💞
  Take very gud care😘💞💞
  Lysm sisoo😘😘😘

  • lilly

   July 16, 2020 at 2:23 pm

   thank u sooo much lam………next part miadhu sbmt kuraanan… lav ya more u 2 be safe dear ❤😘

 17. R¥N

  July 16, 2020 at 8:50 am

  Sissy… Varah Salhi 😘😘😘😘curiously waiting for the next ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️superb writer 💖💖💖💖💖💖Lve u beeeeeeeeeeeeeg koh Sissy

  • lilly

   July 16, 2020 at 2:24 pm

   thank u sooo much rynnnn lav u moreeeeee dearyyyyyy❤❤

 18. mia

  July 16, 2020 at 1:59 pm

  ahahaha vvvvvvvvv majaaa mi part vx thaara ge character genai goih vvv kamudhey ly sis❤❤❤❤😜👌👍

  • lilly

   July 16, 2020 at 2:25 pm

   thank u mia

 19. btsfan

  July 16, 2020 at 2:01 pm

  oooh cover ge viyaaam ah eynyyy bts V dhwww taehyung fenuneema mi story kihaaa hihvyy n i dont regret reading this ur a talented writer sis keep shining.. BTW whos ur fav BTS member??? 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

  • lilly

   July 16, 2020 at 2:25 pm

   i like both tae and cookie

  • Afu

   July 16, 2020 at 3:00 pm

   Oooooooooohhhhh lillyyyy sissooooooo me toooooooo

  • 🌺Ril🌺

   July 17, 2020 at 8:32 am

   Meeeee tooooooooo sis

 20. vexa!!!

  July 16, 2020 at 2:03 pm

  alhugandu lilly ge hurihaaa story eh vx kiyan u never dissapoint me girl..❤🖤💙😍💖 i like the plots of ur story.. ehn vaahaka thakaaa vvv thafaaathu.. its kinda unique.. im sure u will be a successful writer in the future 😘

  • lilly

   July 16, 2020 at 2:26 pm

   thank u vexa

 21. heart

  July 16, 2020 at 2:04 pm

  nice story…

  • lilly

   July 16, 2020 at 2:28 pm

   thank u heart

 22. mel mel

  July 16, 2020 at 2:06 pm

  lilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllly i LOVE U N STORIESSS ALLOOTT ##FAV WRITER🐱‍👤🐱‍👤💕💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙

  • lilly

   July 16, 2020 at 2:28 pm

   thank u mel mel

 23. jannath

  July 16, 2020 at 2:08 pm

  this is my first comment and lilly ge vaahaka eh kiyaaa furathama faharu… im glad that i chose ur story to read… lilly ge story thakun dhen emme reethi vaaanyy kon vaahaka eh tha????

  • lilly

   July 16, 2020 at 2:27 pm

   thank u sooo much jannnth …ummm i would reccomend vaa loabi engeynama

 24. hola

  July 16, 2020 at 2:10 pm

  i wonder who thaara will end up with… where are the supporters of team thaara and viyaaam?????? and team thaara and eeekan … i like eekan and thaara they r perfect for eachother😅😅😅😅

  • lilly

   July 16, 2020 at 2:26 pm

   thank u hola

  • Afu

   July 16, 2020 at 3:03 pm

   I’m team tharaa n eekan toooo 😁😁😁😁😁😉😉😉😊😊😊♥️♥️♥️♥️ rilooo gadaaa … Riloooo thee kon team eh thr

  • 🌺Ril🌺

   July 16, 2020 at 5:52 pm

   Same Ril ves afuuu aa ehteam eh

  • Afu

   July 16, 2020 at 6:21 pm

   Oooooooooohhhhh 😊😊😊😊 curiously thaaa riloooooo

 25. Afu

  July 16, 2020 at 2:15 pm

  Wowwwww haadha salhi ey mi prt vx ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️👌👌👌👌👌 hama speechless 🤐🤐🤐🤐 bunaane ehcheh neii 😏😏😏😏😏😏 ahahahhahaha lol this prt is funny toooo hama 😂😂😂 alhe thaaraa vx dhww thihn kokaa hedhi dhaane kids ah vx ahhahahahhahah 😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣 waiting for nxt 💚💚💚💚
  Lysssssmmmmmm ♥️♥️♥️♥️♥️
  Stay safe❤️❤️❤️❤️❤️❤️
  TC 🖤🖤🖤🖤🖤
  Saranghae 💘♥️💘♥️💘♥️

  • lilly

   July 16, 2020 at 2:29 pm

   thank u soo much afu NADO SALANGHAE

 26. No one

  July 16, 2020 at 5:27 pm

  Varah reethi mi part ves sis….😘😘😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍😍😍😍😍🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗😊😊😊😊😊😊😊😊☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️😚😚😚😚😚😚🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
  Hama habeys….👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌✌️👌👌👌👌👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
  Waiting for the nxt prt…🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
  Luv ya sis ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
  Tc n stay safe …💙💙💙💙💙💙💙💜💜💜💜💜

Comments are closed.