Author: Girl 123

13

ސިއްރު..2

ސިއްރުތަކަކީ ދެމި އޮންނނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ.ސިިއްރު ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ފަޅާ އަރާނެވެ. މިޒަމާނުގެ ނަމުން ނަމަ “ބަސްޓު” ވާނެވެ. ޒުބާގެ ހިތް ނުތަނަވަސްވަނީ އީމާއަށް 15 އަހަރު ވާތީއެވެ. ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް އީމާއަށް...

11

ސިއްރު…..1

ސިއްރަކީ ކޮބާ…؟ އެއީ މީހަކަށް އެނގި ދާނެތީ ސިއްރު ކުރެވިފައި ވާ ވާހަކައެއް ނުވަތަ ކަމެއް…….. ********** އީމާ އަކީ ޒުބާގެ ހުރި ހަމަ އެކަނި އަންހެން ދަރިއެވެ.އެހެން ކަމުން އޭނާ ބަލާ...

7

ނޭނގި ޔާރު ވަކިވީހޭ….ފަހުބައި…

ސަލާމް.އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހިތާމަ އާއެކު ދަންނަވާލަމެވެ. މި ދުވަސްކޮޅުގެ ގޮތުން އުޅެން ޖެހުނުލެއް ބިޒީ ކަމުން ޕާސްވޯރޑް ވަނީ ހަނދާން ނެތިފައެވެ.ނަމަވެސް މި ނަމުގައި އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ތިކުބޭފުޅުނަށް ވާހަކަ ގެނެސްދޭނަމެވެ. މި...