ނޭނގި ޔާރު ވަކިވީހޭ….ފަހުބައި…

- by - 32- April 12, 2019

ސަލާމް.އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހިތާމަ އާއެކު ދަންނަވާލަމެވެ. މި ދުވަސްކޮޅުގެ ގޮތުން އުޅެން ޖެހުނުލެއް ބިޒީ ކަމުން ޕާސްވޯރޑް ވަނީ ހަނދާން ނެތިފައެވެ.ނަމަވެސް މި ނަމުގައި އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ތިކުބޭފުޅުނަށް ވާހަކަ ގެނެސްދޭނަމެވެ. މި ސިޓުއޭޝަން ގާބޫލް ކުރާނެ ކަމައް އުއްމީދު ކުރަމެވެ.

**************

ކުއްލި ގޮތަކަށް މުޅި ހަޔާތުގެ ކުލަ ބަދަލުވެ ހިނގަޖެޔޭ…

ޔާ އިލާހީ އަޅުގެ މިހިތައް ކެތްނުވާވަރު ވެއްޖެޔޭ..

އެ ވަގުތު ޓީވީ އިން އިވެމުން ދިޔައީ ޝާމިންގެ އިހްސާސްތައް ކަހަލައެވެ.ސިކުނޑީގައި މިހާރު ހަމަ އިންނަނީ ތާއަތުގެ ނަމެވެ.މޭރީވެސް ލަންކާއަށް ގޮއްސިއެވެ.ޝާމިންގެ ހަބަރު ބަލާލަން ނުވެސް ގުޅާލައެވެ.

************1މަސް ފަސް.***********

ތާއަތުމެންގެ އާއިލާ ތައްޔާރުވަނީ ރޭގަނޑު އޮތް ކައިވެއްޏަށެވެ.އެއީ ތާއަތުއާއި މައިޝްގެ ކައިވެއްޏެވެ.މައިޝް ކިހާ ވަފާތެރި ހެއްޔެވެ؟. ތާއަތުގެ އަލަތު ކައިވެއްޏައް ހަމަޖެއްސީ ރަށުގެ ހުޅަނގު ފަރާތު ގޮނޑުދޮށެވެ. ތަން ރީތި ކޮށް ނިމުނީއިރު ހައެއް ޖަހަނީއެވެ. ދެން އެންމެން ތައްޔާރު ވެގެން އައީ 8:00 ޖެހީމައެވެ.”މައިޝް  އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު ރަނގަޅަށް ބަލާތި ދުވަހަކުވެސްް ދެރައެށް ނުދޭތި” ތާއަތުގެ ބައްޕަ ބުނެލިއެވެ.އާއެކޭ ބުނުމުގެ ގޮތުން މައިޝް ބޯ ޖަހާލިއެވެ.

 

”އަނބި ގަބޫލް ކޮއްފިން….” މައިޝްގެ މި ޖުމުލައިން އަހަރެން އަތްބަކައް ވީއެވެ.

2އަހަރުފަސް…

”ދަރިފުޅާ އިނާ….” ތާއަތު އިނާގެ ފަހަތުންް ދުއްވައިގަންނަމުން ބުނެލިއެވެ.އެ ވަގުތު ގޭތެރެއަށް ވަންނަށް އައި މައިޝް ގައިގާ ގޮސްވތާއަތު ޖެހުނެވެ.”އައުޗް” ތާއަތު ގޮސްް ޖެހުނިލެއް ބާރު ކަމުން ބުނެލިއެވެ.”ދެން ނުދެވޭނެ” މައިޝްގަދަ ހަދާލިއެވެ. އެ ވަގުތު އިނާ “ޑެޑީ” އޭ  ކިޔާ މައިޝް ގައިގާ ބައްދާލިއެވެ.އެވަގުތު މައިޝްް އިނާ އުރާލިއެވެ.ްއެ ވަގުތު އެ ކުޑަ އާއިލާ ފެންނަލެއް ޗަރަށް ހިތްގައިމެވެ.

…ނިމުނީ…

އަބަދުވެސް އަމިއްލަ އުފަލައްވުރެ އެހެން މީހުންގެ އުފާ އިސް ކުރަންވާނެ…. އެހެން ނޫނީ ބޭނުންވާ ކަންތައް ނުވެދާނެ…..

މިވާހަކަ ލިޔުމުގައި ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ސަޕޯރޓު ފާހަގަ ކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

 

 

32

You may also like...

7 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Omg… Inaa eh dhw.. btw mistakes ebahuri… Well if u work u can be good writer… Good luck… Stry v nice ingey..

    ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.