ސިއްރު…..1

- by - 48- April 12, 2019

ސިއްރަކީ ކޮބާ…؟

އެއީ މީހަކަށް އެނގި ދާނެތީ ސިއްރު ކުރެވިފައި ވާ ވާހަކައެއް ނުވަތަ ކަމެއް……..

**********

އީމާ އަކީ ޒުބާގެ ހުރި ހަމަ އެކަނި އަންހެން ދަރިއެވެ.އެހެން ކަމުން އޭނާ ބަލާ ބޮޑުކުރީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ކޮށެވެ.މީގަ ތެރޭގައި ސިއްރެއް ވޭހެއްޔެވެ؟ ނޭނގެއެވެ. އީމާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔަކީ އިނާއެވެ.ލިބޭ ކޮންމެ އުފަލަކާއި ހިތާމައެއްގައި ބައިވެރިވާ ރައްޓެއްސެކެވެ. ހިތްހެޔޮ ،މަޖާ، ތެދުވެރި، އޯގާތެރި.، އެހީތެރިކަން، ލޯބި މިހެން ގޮސް ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތް ރަނގަޅު ކުއްޖެއް ގައިގާ ހަރުލާނެ ހުރިހާ ސިފައެއް އެބަ ހުއްޓެވެ.

ޒުބާ އަކީ އީމާގެ މަންމައެވެ. މަންމަގެ އޯގާތެރިކަމާއި ހިތްހެޔޮ ކަމުން އަހަރެން ވަރަށް އުފާވެއެވެ.އަހަންނަށް ނޭނގެނީ މަންމަ ކޮންމެރެއަކު 12:00 ޖަހާއިރު ދާތަނެވެ. ދެން އަންނަނީ ަދަންވަރު ދެގަޑި ބައި ވުމުންނެވެ. މިއަކީީ ކޮންކަހަލަ ސިއްރެއްހެއްޔެވެ؟ އަހަރެން ބައްޕަ ކޮބާހޭ އެހުމުން ދެނީ އެއް ޖަވާބެކެވެ. ” ފަހުން ފެންނާނެ” މި ޖަވާބެވެ.އަހަންނަކީ އިންސާނެއް ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ޖަނަވާރެއްހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ޖިންނި އެއްހެއްޔެވެ.؟ މި ސިއްރުވެސް ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ފަޅާ އަރާނެވެ. އަހަރެން މި ސުވާލު ތަކުގެ ޖަވާބު މަންމަގެ ފަރާތުން ގަދަ ކަމުން ހޯދާކައް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ.

ފެށުންް ކަމުން ކުރުވާނެ…

 

48

You may also like...

11 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Nice.. n anekkaa vec inaa eh dhw.. so vv beynun stry kiyan vec… Mistakes thah rangalhu kollyma vvvv reethi vaane..

    ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.