ސިއްރު..2

- by - 41- April 16, 2019

ސިއްރުތަކަކީ ދެމި އޮންނނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ.ސިިއްރު ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ފަޅާ އަރާނެވެ. މިޒަމާނުގެ ނަމުން ނަމަ “ބަސްޓު” ވާނެވެ.

ޒުބާގެ ހިތް ނުތަނަވަސްވަނީ އީމާއަށް 15 އަހަރު ވާތީއެވެ. ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް އީމާއަށް ފަނަރަ އަހަރު ވުމުން ސިއްރުތައް ފަޅާއަރާނެވެ.

އީމާއަކީ އިންސިއެށް ނޫންކަމާއި އަދި ބައްޕަ އަކީ އިންސިއެއް ކަމެވެ.އެކަމް މިހާރު ކތައްމެ ވަރަށް ބައްޕަ ހޯދަން އުޅުނަސް ނުފެއްނާނެވެ. އީމާގެ ބައްޕަ ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.ކޮންމެ ރެއަކު ޒުބާ ދަނީ އީމާގެ ބައްޕަ މަހަނަ ކާރިއަށްކަން ވެސް އިނގޭނެވެ. އަދި ޖިންނިއްނަށް ލިބޭ ހުރިހާ ބާރު ތަކެއްވސް ލިބޭނެވެ.21 މެއި އެއީ އީމާގެ އުފަން ތާރީހެވެ. މިހާރު މިއީ އެޕްރީލްމަހެވެ. ބާކީ އޮތް މަދު  މި ހުރިހާ ކަމެއް އީމާއަށް ކިޔައިދޭން ޖެހެއެވެ. އެހެންނޫނީ ޒުބާއަށް ޖެހޭނީ މި ދުނިޔެ އަށް އަލްވަދާއު ކިޔާށެވެ. އަދިވެސް ޒުބާގެ ހިތުގައި ރަން އަކުރުން ލިޔެވިފައި ވަނީ “ޒީބާން” މި ނަމެވެ. ޒިބާއަށް މިކަމުގެ ހަގީގަތްވެސް ކިޔައިދޭން ޖެހެއެވެ.

ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުން ގޮސް އޭޕްރިލް މަސް ނިމިއްޖެވެ. ޒުބާާ އެއްދުވަހަކު އީމާާައަށް އެ ހުރިހާ ވާހަކަ ތަކެއް ކިޔައިދިނުމަށް ނިންމިއެވެ.

ވަގތަކީ ހެނދުނވަގުތެވެ. ހެނދުނުގެ ސަޔަށް ފަހު އީމާގެ ކޮޓަރިއަށް ޒުބާަަެެެވަދެވެ. އެ ކޮޓަރިއަކީ ރަން ކިލައާއި ކަަޅުކުލަ ބޭނުން ކޮށްގެން ހަދާފައި ހުންނަ ކޮޓަރިއެކެވެ.ބަލާލި ކޮންމެ ދިމާލަކުންވެސް ހިތްގައިމުު ކަން ފެނެއެވެ. ރަން ކުލައިގެ ދޮރުު ފޮތިގަނޑެން ދަމާފައި އަދި އެނދުގެ ބެޑްޝީޓުވެސް ރަބް ކުލައިންނެވެ. ހަތަރު ފާރުގައި ކަޅުކުލަ ލެވިފައިވުމާއެކު ރަންް ކުލައިން އީމާގެ ނަން ފާރެއްގައި ލިޔެވިފާވެއެވެ. ކަޅު ކުލައިގެ ސޯފައިގާ ރަން ކުލައިގެ ތިން ކުޝަން އޮތެވެ. ކޮޓަރީގައި އުން ތިން ދޮރުފަތް ލީ އަލަމާރިވެސް ވަނީ ކަޅުކުލައިންނެވެ.ޑުރެސިން ޓޭބަލް ވަނީ ހަމަ ކަޅުކުލައިންނެވެ. ކޮޓަރީގެ އެއްފަރާތުގައި ފޮތް އެޅުމަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ރަން ކުލައިގެ ބުކް ޝެލްފެއް ވެއެވެ. އަދި ގުދުރަތީ މާ ގަހެއް ކޮޓަރީގެ ބިއްލޫޫރި ގަނޑު ކައިރީ އިނދުމުން ވަރަށް ވެސް ޗާލެވެ. ކޮޓަރީގެ ތަރުތީބުކަން ފެނި އެންމެން ކޮސްވާނެވެ.

”ދަރިފުޅާ” ޒުބާ އީމާއަށް ގޮވައިލިއެވެ.”ލައްބަ މަންމާ” އެނދު މަތީ ފޯނާ ކުޅެން އޮތް އީމާ ބުނެ ލިއެވެ. ” މަންމަ އެބަ އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކައެ ށް ބުނަންވެފަ… އެއީ ދަރި..ފުޅަކީީ އިންސިި… އެއް ނޫން” ޒުބާާެެ ފުރަތަމަ ޖުމުލަ އީމާއަށް އިވުނީ ހޮޮުނު ގުގުރިއެއް ފަދައިންނެވެ.” މަންމާ ކީއްވެ…. އެހެން ނެއް ހަމަަ ހިލާ ނުވާނެ… މަންމާ…. އިނާއަށް މިކަން އިނގިއްޖިއްޔާ…” އީމާއަށް ރޮވޭ ވަރުން ވާހަކައެށްވެސް ނުދެއްކުނެވެ. “ނޫން…. ކޮންމެ ޖިންނި އަކަށް ވެސް ފަނަރަ އަހަރު ފުރޭ އިރު ޖިންނިންނަށް ލިބޭ ބާރުތައް ލިބޭނެ….. ”  މަންމަ އަށްވެސް ބުނެވުނީ އެ ހިސާބަށެވެ. އީމާގެ ގައިގާ ބައްދާ ޒުބާވެސް ރޮއެ ގަތެވެ.

⭐💚💚ނުނިމޭ💚💚⭐

41

You may also like...

13 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Salhi inge😊😊😊..bt hama kudhi kudhi mistakes eba huri…Girl 123 thy em men rashu kujjeh tha?👀👅👅Btw me first dhw

  ⚠Report!
 2. ސަލާާމް އަޅުގަނޑަށް މި ދުވަސް ކޮޅުގެ ގޮތުން ވާހަކަ އަޕްލޯޑު ކުރުން ލަސްވެދާނެއެވެ. އެއީ ސްކޫލުގެ އިތުރު ހަރަކާތްތަށް ބޭވުމާ ގުޅިގެން ވަގުތު ތަން ނުދޭތީއެވެ. ހުރިހާ ކުދިންވެސް މި ކަން ގަބޫލް ކުރާނެ ކަމައް އުއްމީދު ކުރަމެވެ. އިންޝާﷲ ދެން އަންނަ ހަފްތާ ނޫން އަނެއް
  ހަފްތާގައި ވާހަކަ ގެނެސްދެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރާނަން.
  ޝުކުރިއްޔާ…..💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

  ⚠Report!
 3. Acchhhedi..
  Ma mee 10 aharuge kujjeh
  Mashah ves thiya vureh reethikoh liyeveyne…
  Dude, not at all interesting.. varah kada😂😂😂

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.