Author: Faathii Flower

3

ވާނަން އެކީ…

ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް… އަޅުގަނޑުގެ ބަލި ހާލަތު ހުރިގޮތުން އާދިއްތަ ދުވަހު ގެނެސްދޭން ބުނެފައިވާ އެޕިސޯޑު އެދުވަހު ނުގެނެސްދެވޭނެ ވާހަކަ ވަރަށް ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. ނަމަވެސް އެ އެޕިސޯޑު އަނގާރަ ދުވަހު ގެނެސްދޭނަމެވެ. ހުރިހައި...

ވާނަން އެކީ…2
19

ވާނަން އެކީ…2

ސިޓިންގ ރޫމުގެ ސޯފާގައި އިން ލީނާ ކެތްތެރިކަމާ އެކީ އިންތިޒާރު ކުރަމުންދިޔައީ އޭނަގެ ފިރިމީހާއާއި ދަރިފުޅު އަންނާނެ އިރަކަށެވެ. އޭނަގެ އިންތިޒާރުގެ ނިމުންއައީ ދޮރުގެ ރަގަބީލުގެ އަޑުންނެވެ. ލީނާ އިފްރާއަށް ގޮވައިލާފައި ހިގައިގަތީ...

ވާނަން އެކީ…1
23

ވާނަން އެކީ…1

ވެހެމުންދިޔަ ވާރޭއަށް ގެއްލިފައި އިން އިފްރާގެ ވިސްނުމުގައި ވަނީ މީގެ 2 އަހަރުކުރީގެ ހަދާންތަކެވެ. އެއީ ކޮންފަދަ އުފާވެރި ދުވަސްތަކެއް ހެއްޔެވެ؟ ނަމަވެސް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވަނީސް އެއުފާވެރިކަން ވަނީ އޭނަޔާ އަލްވަދާއު...