Author: Admin

5

ރަމަޟާން މުބާރިކް

އެސްފިޔައިގެ ހުނަރުވެރި ލިޔުންތެރިންނަށާއި ފޫހިކަމެެއްނެތި ވާހަކަ ވިދާޅުވާ ކިޔުންތެރިންނަށް 1439 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަމެވެ. – އެސްފިޔަ ޓީމް – – 7997991 –

0

ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް ހަދިޔާއެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް “ފަހިޕޭ” އިން ފަށައިފި!

އޮންލައިންކޮށާއި އޮފްލައިންކޮށްވެސް ރިލޯޑް އަދި ރާސްޓަސް ކޮށްލެވޭ ފަހިޕޭ ބޭނުން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަނެއްކާވެސް މިއީ އުފާވެރި ޚަބަރެކެވެ. ފަހިޕޭ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަހިޕޭއިން މިވަނީ ފަށާފައެވެ. މިގޮތުން ކޮންމެ...

6

ފަހިޕޭ – ރިލޯޑް އަދި ރާސްޓަސް ކޮށްލަން މިވަރެއްނެތް!

ތިއީ ވަރަށް ބިޒީ މީހެއް ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ވަރަށް ކަންނެތް މީހެއް ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ރައްޓެހިންނަށް އަބަދު ރީލޯޑް ނުވަތަ ރާސްޓަސް ކުރަން ފިހާރައަށް ދުވަން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ ފިހާރަ ބަންދުކުރަން 5...

15

ޢީދު މުބާރަކް

ބަރަކާތް ތެރި ފިޠުރު ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ އާއި މުބާރިކްބާދީ އެސްފިޔައިގެ އެންމެހާ ލިޔުންތެރިންނާއި ކިޔުންތެރިންނަށް އަރިސްކުރަން.  އަދި މިފުރުސަތުގައި “ބާޓާ – އެސްފިޔަ ދީނީ ކުރުވާހަކަ މުބާރާތް 1438“ށް ވާހަކަ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު...

16

ބާޓާ – އެސްފިޔަ ދީނީ ކުރުވާހަކަ މުބާރާތް 1438

“ބާޓާ – އެސްފިޔަ ދީނީ ކުރުވާހަކަ މުބާރާތް 1438” އަކީ 1438 ވަނަ އަހަރުގެ ރޯދަ މަހާއި ގުޅުވައިގެން އެސްފިޔަ.ކޮމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ކުރުވާހަކަ މުބާރާތެކެވެ. މިބުރާތުގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހި އަދަބިއްޔާތާއި،...

27

ޕޮއިންޓް ސިސްޓަމް

އެސްފިޔައިގެ މެމްބަރުންނަށް ވާދަވެރި މާހައުލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން މެމްބަރުންނަށް ޕޮއިންޓްލިބޭ ނިޒާމެއް މިވަނީ ތަޢާރަފްކޮށްފައެވެ. މިސިސްޓަމްގެ ދަށުން ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ އެސްފިޔަގައި ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ މެމްބަރުންނަށެވެ. ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ ހަމައެކަނި ލޮގިންވެފައިވާނަމަ އެވެ....

22

“އެސްފިޔަ”ގެ އައު ޤަވާއިދު

ހ. ޝަރުތުތައް ޤަބޫލުކުރުން: 1. މި ވެބްސައިޓް ބޭނުން ކުރާނީ، ވެބްސައިޓް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން، ނުވަތަ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުން މިވެބްސައިޓުގެ ދަށުން ނުވަތަ ވެބްސައިޓަށް ނިސްބަތްވާ ނުވަތަ ވެބްސައިޓު...

37

ރަމަޟާން މުބާރިކް

އެސްފިޔައިގެ ހުނަރުވެރި ލިޔުންތެރިންނަށާއި ފޫހިކަމެެއްނެތި ވާހަކަ ވިދާޅުވާ ކިޔުންތެރިންނަށް 1437 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަމެވެ. – އެސްފިޔަ ޓީމް – – 7997991 –

4

ދުރުގައި ވިޔަސް (0)

ދުރުގައި ވިޔަސް…. “މީހަކު ދެކެ ލޯބިވުމަކީ ކުށެއްހެއްޔެވެ،؟އެއްވެސް އިހްތިޔާރަކާއި ނުލައި ހިތް އެހެން މީހަކަށް ހިބައިން ދެވުމަކީ ވޭންހުރި ކަމެއްހެއްޔެވެ ؟ އަދި ހާއްސަކޮށް އެ ހިތް މިލްކު ކުރި ފަރާތަކީ ތިމާގެ...

40

ޢީދު މުބާރިކް

ބަރަކާތްތެރި އަޟުޙާ ޢީދުގެ ތަހުނިޔާއާއި މުބާރިކްބާދީ އެސްފިޔައިގެ އެންމެހާ ލިޔުންތެރިންނާއި ކިޔުންތެރިންނަށް އަރިސްކުރަން. އެސްފިޔައިގެ އެޑްމިން 7997991