ހަވާތިފް… 6 ވަނަ ބައި

- by - 0- June 28, 2015

“އެއްވެސް ވާހަކައެއް ފަހުން ދައްކަން ނުބަހައްްޓާތި؟” ދެލޯ މަރާލައިގެން އޮވެ ހިނިތުން ވެލަމުން ސައްތާރު ބުނެލިއެވެ. “ކޮން ކުއްޖެއްތަ އެއީ؟”

“އެއޮއް ކުޑަބެ ގޯތި ސީމާ!!” އަންވަރު ބުނެލިއެވެ.

“ދެން ކޮންއިރަކުން ދަރިފުޅު ކައިވެނި ކުރަން ނިންމައިގެން ތި ހުންނަނީ؟” ސައްތާރު މަޑުމަޑުން ތެދުވެމަށްފަހު ފާރުގައި ބުރަކަށި ޖައްސާލަމުން ހަމަޖެހިލިއެވެ.

“ނޭނގެ! ބައްޕަ ދުވަހެއް ބުނެދީބަލަ!”

“ބައްޕަ އަށް ވަރިހަމަ މާދަމާ ކައިވެނި ކުރިއަސް! މިހާރުވެސް މި ހުންނަނީ ދަރިފުޅު މީހަކާ އިންނާނެ ދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރުގަ! އުމުރުވެސް މިހާރު ތިހިރަ މައްޗަށް ދަނީ!…..” ކުޑަކޮށް ކޮށިއަރާ ގޮތްވުމުން ސައްތާރު ވާހަކަ މެދު ކަނޑާލިއެވެ. “ދަރިފުޅާ ގެނެސް ދީބަލަ ފެންތައްޓެއް!”

ބައްޕަގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލުމަށްފަހު އަންވަރު ކާގެއާ ދިމާއަށް ދިޔައީ ފެންތައްޓެއް ބަލައެވެ.

***

ދުވަސްތަށް މާޒީއާ އެކުވަމުންދިޔައެވެ. ޝެހެނާޒާއި ލަތީފުގެ ގުޅުންވެސް ދިޔައީ ބޮޑު ވަމުންނެވެ. ދެމީހުން އެކުގައި ގޭތެރެއިންވެސް ފެންނަލެއް މަދެއް ނޫނެވެ. އަންވަރު އެއްޗެކޭ ބުނެލާއިރަށް ޝެހެނާޒު ކައިރިއަށް އަންނަނީ ވަރުގަދަ ރުޅިއެކެވެ. އެންމެ ފަހުން އަންވަރަށްވެސް މަޖުބޫރުވީ އަނގައިން ނުބުނެ އެމީހުން ކުޅެމުންދިޔަ ކުޅިވަރު ބަލަން ހުންނާށެވެ.

ސައްތާރުވެސް ދުވަސްތައް ގުނަމުން ދިޔައީ ބަލި އެނދުގައެވެ. ގޭތެރޭގައި ހިނގަމުން ދިޔަ ހައިޖާނުގަނޑާ ދޭތެރޭ ކިތަންމެ ނުވިސްނަން އުޅުނު ކަމުގައި ވިއަސް އެންމެ ސިކުންތަކަށްވެސް އެހިޔާލާ ދުރަކަށް ނުދެވުނެވެ. ވާނީވެސް އެހެންނެއް ނޫންހެއްޔެވެ؟ އެއީ އޭނާ އެކަނިމާއެކަނި ބަލާބޮޑުކުރި ކުދިންތަކެކެވެ. އެެކުދިންނާ ދޭތެރޭ ނުވިސްނައި ހުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟

ޝެހެނާޒު އޭނާގެ ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރު ވަމުންދިޔައިރު އަންވަރުވެސް އޭނާގެ ކައިވެނީގެ ކަންތައްތައް ދިޔައީ ނިންމަމުންނެވެ. ޝެހެނާޒުގެ ކައިވެންޏަށް ސައްތާރު ވަލީ ދިނީ އެ ނޫން ގޮތެއް ނެތިގެންނެވެ. ވަލީ ނުދީފި ނަމަ ކަންތައް ވެގެން ދާނެ ގޮތް ހަމަ ރަނގަޅަށް އޭނާއަށް އެނގެއެވެ. ގޭތެރޭގެ މަސަލަހަތު ގޯސްވެގެން ދާކަށް އޭނާ ބޭނުންމެއް ނުވެއެވެ.

***

“އަނބި ގަބޫލު ކޮއްފިން!!” ލަތީފުގެ އަނގައިން އެ ލަފްޒުތައް ނުކުމެގެން އައުމާއެކު ޝެހެނާޒަށް ހީވީ ދެ ދުނިޔެ ރަން ވި ހެންނެވެ. ތުންފަތަށް ވެރިވި ފުޅާ ހިނިތުންވުމުގެ ސަބަބުން ކޮލު ދަތްތައް ވެސް ފާޅުވެގެން ދިޔައެވެ.

ކައިވެނީގެ ކުޑަކުޑަ ރަސްމިޔާތަށްފަހު ޝެހެނާޒައި ލަތީފް އައިސް ވަނީ ޝެހެނާޒުގެ ކޮޓަރިއަށެވެ.

“އަހަރެން ބޭނުން މާދަން މާލެ ދާން!!” ޝެހެނާޒު އެނދުގައި އިށީނދެލަމުން ކަތި ނަޒަރަކުން ލަތީފާ ދިމާއަށް ބަލާލިއެވެ.

“މިއޮއް ފަދަ ރޭވެސް މާލެ ދާ ވާހާކަ ތަ ދައްކަނީ؟ އާދެބަލަ މިކޮޅަށް!!” ޝެހެނާޒުގެ އަތުގައި ހިފާލަމުން ލަތީފު ބުނެލިއެވެ.

“ދެން ލަތީފޫ! ހަމަ ރަނގަޅަށޭ މި ބުނަނީ މާދަން މަ ބޭނުން މިތަނުން ރައްކާވާން!!”

“އާނއެކޭ! މާދަން ބޯއްޓުވެސް ފުރައެއްނު! އޭގެން ދާނީ ދޯ! މިރޭ ޖެހޭނެ ފޮއްޓަށް އެއްޗެހި އަޅަން!!” ލަތީފު ލައިގެން ހުރި ގަމީހުގެ ގޮށްތަށް ނައްޓުވަމުން ބުންޏެވެ. ޝެހެނާޒް އަވަސް އަވަހަށް ހިނގައިގަތީ އަލަމާރި މަތީ އޮތް އަންނައުނު އަޅާ ފޮއްޓާ ދިމާއަށެވެ. އެވަގުތު ލަތީފު ޝެހެނާޒުގެ އަތުގައި ހިފެހެއްޓިއެވެ.

“ކޮންތާކަށް ތިދަނީ؟”

“ފޮއްޓަށް އެއްޗެހި އަޅަން!” ޝެހެނާޒު ބުނެލިއެވެ.

“ޕިސް ޕިސް! ފޮއްޓަށް އެއްޗެހި އެޅިދާނެ ފަހުންވެސް! އެހަށް އާދޭ!..”

***

އިޝާ ނަމާދު ކޮށް ނިންމާލުމަށްފަހު ސައްތާރު ތެދުވެ މުސައްލަ އޮޅާލިއެވެ. ކޮޓަރިން ނުކުތުމައްޓަކައި ހިނގައިގަތް ވަގުތު ކޮންމެވެސް ކަހަލަ އުނދަގުލެއް އިހުސާސް ކުރެވެން ފެށިއެވެ. ހީވަނީ ފަޔަށް މާ ބޮޑަށް ބަރުވެފައި ވާ ހެންނެވެ. މުޅި ހަށިގަނޑު ލޮޑުވެ ވަރު ދެރަވެފައި ވާހެންވެސް ހީވެއެވެ. ނަމަވެސް ހިއްވަރު ކޮށްލަމުން ކޮޓަރިން ނުކުމެގެން އައިސް ފެންޑާގައި ހުރި އަށިމަތީ އޮށޯވެލިއެވެ. އެނދުމަތީ ރަނގަޅަށް ހަމަޖެހިލެވުމާއެކު ސައްތާރުގެ މުޅި ހަށިގަނޑަށް ލުއިވެގެން ދިޔައެވެ. ހީވީ ވަރަށް ބަރު ފިލާގަނޑެއް، ގައިމަތީ އަޅާފައި ބޭއްވުމަށްފަހު އެ ފިލާގަނޑު ހިއްލާލިހެންނެވެ. ދެލޯ މަރާލައިގެން އޮތުމަށްފަހު އޭނާ މަޑުމަޑުން ލޯ ހުޅުވާލިއެވެ. ނަމަވެސް މަންޒަރު ފެނިގެން ދިޔައީ ފުސްގަނޑެއް ހެންނެވެ.

ސައްތަރު ދެތިން ފަހަރަކު އެސްފިޔަވެސް ޖަހާލިއެވެ. ނަމަވެސް ރަނގަޅުވާގޮތެއް ނުވިއެވެ. ދެން އޭނާ މަސައްކަތް ކުރީ އަތުން ލޯ އުނގުޅާލެވޭތޯއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ އަތެއް ހަރަކާތެއް ނުކުރިއެވެ. އެންމެ ކުޑަމިނުން އިނގިއްޔެއްވެސް ތަޅުވާ ނުލެވުނެވެ. އޭނާ ބިރުގަންނަށްފެށީ އެހިސާބުންނެވެ. ނަމަވެސް ވިސްނާކަށް މާގިނައިރުތަކެއް ނުލިބުނެވެ. ޝަހާދަތުގެ ދެ ކަލިމަ ދުލުކުރުން ކިޔާލެވުނީ ހަމަ ކިރިޔާއެވެ. ފެންނަމުންދިޔަ ފުސްމަންޒަރު އެކީ އެކައްޗަކަށް އަނދިރި ވެގެން ދިޔައެވެ……

***

“ސީމާ ފެނުނީމަ ބައްޕަ ވަރަށް އުފާވާނެ! ބައްޕަ މިރޭވެސް ބުނި ސީމާ ގޮވައިގެން މިގެއަށް އަންނައްޗޭ!” ސީމާއާއި އަންވަރު ލަސްހިނގުމެއްގައި މިސްރާބު ޖަހާފައި ވަނީ އަންވަރުގެ ގެއާ ދިމާއަށެވެ. ދެމީހުންގެ ދެ މެދުގައި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ދުރުމިނެއް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. ލޯބިގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅުނު ކަމުގައި ވިއަސް އިސްލާމީ މިންގަނޑުން ބޭރުވާކަށް ދެމީހުންވެސް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައިވާ ދުރުމިނުގެ ސިއްރަކީ އެއީއެވެ.

ސީމާއާއި އަންވަރާއި ދެމީހުން ވާހަކަ ދައްކަމުން އައިސް ގޭތެރެއަށް ވަނެވެ. އެއިރު ސައްތާރު އޮތީ ފެންޑާގެ އަށިމަތީ އަރާމުކޮށް ނިދާފައެވެ. ދެލޯ މެރިފައިވާއިރު ތުންފަތަށް ވެރިވެފައިވަނީ “މާތް” ހިނިތުންވުމެކެވެ. ކުރިއަށްވުރެ މޫނުމަތި އަލި ހެންވެސް ހީވެއެވެ.

“ބައްޕާ! ބައްޕާ ބަލާބަލަ މިހުރީ ސީމާ އައިސް!!” އަންވަރު މަޑުމަޑުން ސައްތާރުގެ ގައިގާ ކޮއްޓާލަމުން ބުނެލިއެވެ.

ސައްތާރެއް ނުހޭލިއެވެ. ބައްޕައަކީ އެހާ ނިދިގަދަ މީހެއް ނޫންކަން އަންވަރަށް އެނގެއެވެ. އޭނާ މަޑުމަޑުން ސައްތާރުގެ މޫނުގައި ކޮއްޓާލިއެވެ. ސައްތާރުގެ ހުއްޓިފައިވާ ހަށިގަނޑަކަށް ކުޑަވެސް ބަދަލެއް ނައެވެ. އަންވަރުގެ ހިތުގެ ތެޅުން އަވަސް ވާން ފެށިއެވެ. ތުރުތުރު އަޅަމުންދިޔަ އަތް މަޑުމަޑުން ސައްތާރުގެ ނޭފަތާ ކައިރިކޮއްލިއެވެ. އެއާއެކު އަންވަރުގެ މޫނުގެ ކުލަވަރު ބަދަލުވެގެން ދިޔައެވެ. މީހާ ގަނޑުވިއެވެ. ލޮލަށް ޖަމާވަމުންދިޔަ ކަރުނަތައް ހީވަނީ ދެންމެ ދެންމެ އޮހޮރިގެންފާނެހެންނެވެ.

ކައިރީގައި ހުރި ސީމާއަށްވެސް ލިބުނީ ޝޮކެކެވެ. އޭނާ މަޑުމަޑުން އަންވަރުގެ ކޮނޑުގައި އަތް ބާއްވާލީ ހިތްވަރުކުރާށޭ ބުނާ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. އަންވަރުގެ ލޮލަށް ޖަމާވި ކަރުނަތައް އޮހޮރިގަތީވެސް ހަމަ އެ ވަގުތެވެ. ހިތަށް ކޮއްފައިވާ އަސަރު ދުލުން ބަޔާން ކުރެވޭވަރަށްވުރެ އޭނާ ހުރީ ހިތުގައި ޖެހިފައެވެ.

“ބައްޕާ!!” އަންވަރު ރޮއެގަތެވެ. “ބައްޕާ ލޯ ހުޅުވަބަލަ! ބައްޕަ އެހާ އަވަހަކަށް މަރެއް ނުވާނެ! މިހިރީ ސީމާވެސް އައިސް ބައްޕަ ކައިރިއަށް!!”

އަންވަރު މޮޔައެއް ފަދައިން ސައްތާރުގެ މަރުވެފައިވާ ހަށިގަނޑުގައި ބައްދަބައްދާފައި ރޮމުންދިޔައެވެ. މި ހިތްދަތި މަންޒަރު ބަލަންހުރި ސީމާއަށްވެސް ގިސްލަ ގިސްލާފައި ރޮވެމުންދިޔައެވެ. ހިތުގައި ނުޖެހޭނީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ އަބަދުގެ އަބަދަށް ވަކިވެގެން އެ ދިޔައީ ލޯތްބާއި އަޅާލުމާއެކު ބަލާ ބޮޑުކޮށްދިން ބައްޕައެވެ….

***

ހެނދުނު އިރުއަރައިގެން އައިއިރު ޝެހެނާޒާއި ލަތީފު ތިބީ މާލެ ފުރުމަށްޓަކައި ބޯއްޓު ދޮށަށް ނުކުމެއެވެ. ބައްޕަ ނިޔާވުމުން ޝެހެނާޒުގެ ހިތަށް ކުރި އެއްވެސް އަސަރެއް ނެތެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ އެންމެ ކުޑަމިނުން ބައްޕަގެ މޫނު ބަލާލަން ދިޔައީސް ކަން ކަށަވަރެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ހިލަ ހިތް އެއަށްވުރެ ހަރެވެ. އުފަން ބައްޕައަށްވުރެ ލޯބިވާ ލަތީފު އޭނާއަށް މާ މުހިންމެވެ. މާލޭގެ މުއްސަނދި ދިރިއުޅުން މާ ބޭނުންވެއެވެ.

***

ބައްޕަ ވަޅުލުމަށްފަހު ގެއަށް އައިސްވެސް އަންވަރު އިނީ ގަބު ވެފައެވެ. އެއްވެސް ކަމެއް ކުރާ ހިތެއް ނެތެވެ. މުޅި ގޭތެރެ ވަނީ ފަޅު ވެފައެވެ. ބައްޕަ މަރުވެގެން ދިއުމުގެ އިތުރުން ކޮއްކޮ ޝެހެނާޒުވެސް ރަށް ދޫކޮށް ދިޔައީއެވެ. އަންވަރު މުޅިން އެކަނި ވީއެވެ.

ސީމާ އައިސް އެގެއަށް ވަންއިރުވެސް އަންވަރު އިނީ އެހެންނެވެ. އެ މަންޒަރު ފެނުމާއެކު ސީމާގެ ހިތަށް ތަދުވެގެން ދިޔައެވެ. އަންވަރު އެކަނިވެރިވާނެ ވަރު ހިތަށްއެރުމާއެކު އޭނާގެ ދެލޯ ފެންކަޅި ވެގެންދިޔައެވެ.

“އަންވަރު! ތިހެން އެކަނި ވެރިވެފައި އިނދެގެން ވާނެ އެއްވެސް ކަމެއް އެބައޮތްތަ؟” ސީމާ އައިސް އަންވަރުކައިރީ އިށީނދެލިއެވެ. “ހިނގާ އަހަރެމެންވެސް އަވަހަށް ކައިވެނި ކުރަން! އޭރުން ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ހަމަޖެހިގެން ހިނގައިދާނެ!!”

އަންވަރު މަޑުމަޑުން ކަރުނަ ފުހެލުމަށްފަހު ސީމާގެ މޫނަށް ބަލާލަމުން ހިނިތުންވެލިއެވެ. ނަމަވެސް އެ ހިނިތުންވުމުގައި އެއްވެސް އަސަރެއް ނެތެވެ.

***

ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތަކަށް ސީމާ އާއި އަންވަރުގެ ކައިވެނި ކުރެވިގެން ދިޔައެވެ. ގޭތެރޭއަށް ވެރިވެފައިވާ ހަމަހިމޭންކަން، ހަލަބޮލިކަމަށް ބަދަލުކޮށްލީ ސީމާއެވެ. އޭނާއަކީ ހިންގުންތެރި އަންބެކެވެ. މަސައްކަތަށް ލޯބިކުރާ މުރާލި އަންހެނެކެވެ. ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވެ އަންވަރާއި ސީމާގެ ދިރިއުޅުން ހަމަޖެހިގެންދިޔައީ އެހެންވެއެވެ.

އަންވަރަށް ލިބިގެން ދިޔައީ ރަށު މިސްކިތުގެ މުދިންކަމެވެ. ޤުރުއާން ކިޔެވުމަށް ފަރިތަވުމާއި ހިތުދަސް ކޮށްފައިވާލެއް ބޮޑުކަމުން އޭނާއަށް އެ ވަޒިފާ ހަަމަޖެހިގެން ދިޔައީއެވެ. އެއާއެކު ރަށު ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި އަންވަރުގެ އަގު އަރައިގެން ދިޔައެވެ. އަތްމަތި ތަނަވަސްވެ ދިރިއުޅުން އުފާވެރިވެގެން ދިޔައެެވެ.

***

“ޝެހޭ ކޮބާތަ މަގޭ ގަމީސް ތައް؟؟” ޓީވީއިން ފެންނަމުންދިޔަ ޑްރާމާ ސީރީޒް އަށް ގެއްލިފައި އިން ޝެހެނާޒަށް އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ އަޑު އިވޭހެންނެއް ހިޔެއް ނުވެއެވެ. “ޝެހޭ!!”

“ހޫންން ކީކޭ؟!!” ލަތީފު އައިސް ޝެހެނާޒު އަތުން ޓީވީ ރިމޯޓި އަތުލިއެވެ.

“ކޮބާހޭ ގަމީސްތައް؟؟”

“ހުންނާނެ އަލަމަރީގަ ފަތް ޖަހާފަ!! ދޭބަލަ ނަގަން! މަ މިނީ ޓީވީ ބަލާކަންނޫންތަ؟”  ޝެހެނާޒު ތުންދަމާލަމުން ތުއިވެގަތެވެ.

“ތި ޓީވީ ބެލިދާނެ ފަހުންވެސް! އާދެބަލަ ގަމީހެއް ނަގައިދޭން!” ރިމޯޓުން ޓީވީ ނިއްވާލަމުން ލަތީފު ބުނެލިއެވެ.

“ރަށުގަ އުޅުނު އިރު ޓީވީއެއް ލޮލު ކޮޅުންވެސް ނުދެކެން ވިއްޔަ! ދެން ކީއްތަވީ ޓީވީ ބެލެން އޮތްއިރު ޓީވީ ބެލިއްޔާ!!” ޝެހެނާޒުގެ ދެ ބުމަ ގޮށް ޖެހިގެން ދިޔައެވެ. އެއަށްފަހު އިންތަނުން ތެދުވެގެން ގޮސް ކޮޓަރިއަށްވަދެ ބަންކިޔާފަ ދޮރު ޖެހިއެވެ. މި މަންޒަރު ބަލަން ހުރި ލަތީފަށް ބޯ ހޫރާލެވުނެވެ. ޝެހެނާޒާއި ކައިވެނި ކުރެވުން މިވީ ބޮޑު ބޮލުގައި ރިހުމަކަށެވެ. އަންބެއްގެ ވާޖިބުތައް ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ނޭނގެއެވެ. ކާއްކާކަށް ނޭނގެއެވެ. އިސްތިރިކުރާކަށް އަމުދުން ނުދަނެއެވެ. ކުރަން އެނގޭހާވެސް ކަމަކީ ދެފައި ދަމާފައި ޓީވީ ބަލަން އޮތުމެވެ.

“ޝެހޭ! ނުކުމޭ ގަމީސް އިސްތިރި ކޮއްދޭން! އަހަރެން އެބޮތް ވަރަށް އަވަހަށް ތާކަށް ދާން ޖެހިފަ!!”

***

ސީމާއާއި އަންވަރު ގެ ހަޔާތަށް އައިސްފައިވަނީ ބަހާރު މޫސުމެވެ. ދެމަފިރިން ދިރިއުޅެމުން ދިޔައީ ނުހަނު އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެކެވެ. އެހެން ދެމަފިރިންގެ ދެމެދުގައި ޖެހޭފަދަ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް މި ދެމަފިރިންގެ ދިރިއުޅުމަކު ނުޖެހެއެވެ. އަމާންކަމާއެކު ދުވަސްތަށް ވޭތުވެގެން ދިޔައީ އެހެންވެއެވެ.

އަންވަރު އޭނާގެ ގެ މަޑުމަޑުން މަރާމާތު ކުރަމުން އައިސް ފަހުގެ ފަރުނީޗަރު ތަކާއި ޓީވީއެއްވެސް ގެއަށް ވައްދައިފިއެވެ. އެއީ އޭނާއާއި ސީމާ ވެގެން ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެވެ. ގޭތެރެ ޒީނަތްތެރިކޮށް ރީތި ކުރަމުންގޮސް އެ ޒަމާނުގައި ލިބެންހުރި އެއްމެ ފަހުގެ ސާމާނުން ގޭތެރެ ‘ތިޔާގި’ ކޮށްލިއެވެ.

ގޭތެރޭ އާބާދު ކުރުމުގެ ބުރަ މަސައްކަތަށްފަހު ދެން އެދެމަފިރިން އަތުކުރި އޮޅާލީ އެ ގޭތެރެ ފަޅުފިލުވާލަދޭނެ ކުޑަކުއްޖެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތަށެވެ. ނަމަވެސް ނަސީބުގެ ފެހި ބޮކި ރަތްކުލައިން ދިއްލިގެން ދިޔައިރުވެސް ސީމާ ގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ވާގޮތެއްނުވިއެވެ. ދުވަސްތައް ދިގު ލައިގެން ދިޔަވަރަކަށް ސީމާގެ އުއްމިދު ގެއްލެންފެށިއެވެ. ހަޔާތުގައި ކުރިމަތިލާން މިއުޅެނީ ކޮންފަދަ އިމްތިހާނަކާ ބާއޭ ސީމަގެ ހިތަށް އަބަދުވެސް އަރައެވެ. އޭނާއަށް ދަރިއެއް ނުލިބިއްޖެ ނަމަ……..

ސައްތާރުގެ މަރާއި ގުޅިގެން އޭނާގެ ވާރުތަ މުދާ ބެހި އިރު ހުރިހާ މުދަލަކާއި ގޯތި އެއްކޮށް ލިބުނީ އަންވަރަށެވެ. އަންވަރުގެ ހިތުގައި ސުވާލު އުފެދުނީ ޝެހެނާޒަށް އެއްވެސް ބައެއް އަޅާފައި ނުވާތީއެވެ. އޮފީހަށް ގޮސް ކަތީބު ކުރެން އަންވަރު ސުވާލު ކުރިވެސްމެއެވެ.

“ގޭގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ހުރިހާ މުދަލެއް އަންވަރަށް ލިބޭ ގޮތަށް އަންވަރުގެ ބައްޕަ ވަނީ ލިޔުމެއް ތައްޔާރުކޮށް އަހަރެންގެ އަތަށް ދީފަ! ޝެހެނާޒަށް އެއްވެސް މުދަލެއް ނުލިބުނީ އޭނަ މީހަކާ އިނދެގެން ރަށް ދޫކޮށް ދިއުމުން! ސައްތާރު އެ ލިޔުމުގައި އެވާހަކަވެސް ބުނެފަ އޮތް! ހަގީގަތުގަ ހުރިހާ މުދަލެއްވެސް ހަމަ ހަމައަށް ބަހަން ޖެހޭނީ! އެކަމަކު ސައްތާރުގެ ވަސިއްޔަތާ ހިލާފުވާން މަށަށްވެސް ނުކެރުނީ!” ބޮޑު ކަތީބު ބުންޏެވެ.

އަންވަރުގެ ހިތުގައި ސުވާލު އުފެދުނެވެ. ބައްޕަ އެގޮތަށް ކަންތައްކުރީ ކީއްވެގެން ބާއެވެ؟ ބައްޕަ މަރުވުގެ ކުރިން، ޝެހެނާޒަށް އަޅާލުމަށް ވަނީ އަންވަރުގާތު ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް ބައްޕަގެ އެއްވެސް މުދަލެއް ކޮއްކޮއަކަށް ނުލިބުނެވެ. ސުވާލު އުފެދުނު ކަމުގައި ވިއަސް ދެން އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ހޯދޭނެ ގޮތެއްވެސް ނެތެވެ. ބައްޕަ އެވަނީ އަބަދުގެ އަބަދަށް ވަކިވެގެން ގޮސްފައެވެ. އަނެއްކޮޅުން ކޮއްކޮގެ އެއްވެސް ޚަބަރެއް ނުވެއެވެ. އޭނާވެސް މިހާރު ލަތީފާ އެއްކޮއް އުޅެމުންދާނީ އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެކެވެ. އަލުން އަނބުރާ މިރަށަށް އައުމުގެ ހިޔާލު ކޮއްކޮ ނުގެންގުޅޭނެ ކަން ކަށަވަރެވެ.

***

ސީމާ ކަންބޮޑު ވެފައިވަނީ ކުއްޖަކު ނުލިބިދާނެތީއެވެ. ދުވަސްތަށް ދިގުލާ ދިޔަވަރަކަށް އޭނާގެ ކަންބޮޑުވުން ދިޔައީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

“އަޅޭ އަންވަރު! ދެން އަހަންނަކަށް ކުއްޖަކު ނުލިބޭނެތަ؟” ތައްޓަށް ބަތް އަޅައިދެމުން ސީމާ ބުންޏެވެ.

“ސީމާ މާ ބޮޑަށް ހާސްވަނީއްޔޭ! އަދި ނެތެންނު ކުއްޖަކު ނުލިބިފައެއް!” ހިނިތުންވެލަމުން އަންވަރު ބުންޏެވެ. “ކެތްތެރިވާން ޖެހޭނެ! އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ އަދި ކުއްޖަކު ލިބޭނެ!!” ހިތްހަމަ ޖައްސާލައިގެން ހުރިކަމުގައި ވިއަސް އަންވަރުގެ ހިތުގައިވެސްވަނީ ނުތަނަވަސް ކަމެވެ. ކުއްޖަކު ނުލިބި ގިނަ ދުވަސް ވަތީ އޭނަވެސް ކަންބޮޑުވެއެވެ.

***

“ކިހާ ބޮޑު ބަލާއެއްތަ މީ؟” ލަތީފު ބާރަށް ހަޅޭލަވައިގަތެވެ. “އެއްޗެހިދޮވެވެނީކީ ނޫން! ގަޑިއަށް ކާން ހެދެނީކީ ނޫން! ކޮބާތަ ކަލެއާ އިނުމުގެ ބޭނުމެއް!!”

“މަށަށްވެސް ކަންތައް ކުރެވޭނީ ކުރެވޭ ވަރަކުންދޯ؟!”

“ބަލަ ކަލޭ ތީ މަގޭ އަނބި މީހާއޭ! ކަލޭ ހުންނަން ޖެހޭނީ  އަބަދުވެސް އަހަރެންގެ ހިދުމަތުގަ!!” ފުން ނޭވާއެއް ބޭރުކޮށްލަމުން ލަތީފު ގޮނޑީގައި އިށީނދެލިއެވެ. އެއިރު ޝެހެނާޒު ގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުންދިޔައީ ކަންބޮޑުވުމުގެ އަސަރުތަކެވެ. މި ޒުވާބު ކޮޅެއްގައި ނުޖެހިއްޖެ ނަމަ އޭނާ މަގުމައްޗަށް ބިކަ ވުމަކީ ނުހަނު ގާތުގައިވާ ކަމެކެވެ. އޭނާ ހަމަހިމޭނުން އެހުންނަނީ މި ސަބަބާ ހުރެއެވެ.

“މީގެ ފަހުން….” ޝެހެނާޒަށް ބުނެވުނީ އެހިސާބަށެވެ.

“ތިހުރީ ވަރިކޮށްފަ! ހަމަ މިހާރު ނުކުމެގެން ދޭ!!” ލަތީފުގެ އަޑު ގޭތެރޭގައި ގުގުމައިގެން ދިޔައެވެ….

ނުނިމޭ

0

You may also like...

196 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Mi bai thankolheh dhigukoh genes dhevijje dhw…. 🙂 ummeedhu kuran kamudhaane kamah…
  And rangalhu kohlan jehey than than bunedheythi ingey.. eyrah next part ga e kanthah thah rangalhu kureveynee… 🙂

  ⚠Report!
 2. Vrh salhi ingey hoody…nxt part avas up kohdhehchey…nd rangalhu kohllan jehey ehvx thankolheh nufene … 🙂

  ⚠Report!
 3. Dhen adhivexx maazee nunimey…i hav no interest in maazee…i kiyaa hiyy vany yaeesh ge baithah… hoody plxx maazee avahah nimmaalaafa adhivexx thankolhrh dhigu kh genesdhevidhaanetha??? Overall koh interesting… 🙂

  ⚠Report!
 4. Nooney crazi aslu kury…hahahahs..mi baigah nei ragalhu kuran jehey baeh……aneh baya inthizaaru kurevey…heeves nukuraa gothakah aslu seema ge dari libeynee…hahaha vrh intrstn ehgey……waitn for next part

  ⚠Report!
 5. hoody ge birthday varah kairi vejje dhw . wish u a very very very happy birth day ingey . hope kuran birth day ga liyaa bai reethi reethi koh thigu koh genes dheyne kamah .

  ⚠Report!
 6. Thnkx all…
  Thnkx Shiaa for wishing me…. 🙂
  Yeah sheryn and shiaa. Hoody vex aslu past dheke like eh nuve yey… But yaish ge MOM ge past engun varah muhimmu hen heevaathee mi genes dhenee… But next episode ga nimeyn past….
  Sheryn, Hoody ge birth day akee 3rd july 1998…

  ⚠Report!
 7. sorry sheryn , i cant share my unhappy past to anyone , besty ah ves neyn geyne , only god knows that except me

  ⚠Report!
 8. Its ok shiaa..no need… hoody ur 3rd july…n 6th july..hehehe..wish u n advanced b’day…

  ⚠Report!
 9. and sorry hoody ge b day bune nudhevuny ma . aslu maa fahun fenuny . eyru hoody iny bunedhyfa sorry sheryn

  ⚠Report!
 10. Shiaa ge b’day ran away dhw?? Heheh…so ill wish u advanced b’day to nxt yr shiaa… 😛

  ⚠Report!
 11. Hahaha shiaa vexx kiyaaa ehchihi dhw??!! Hahah..hoody no b’day vaahaka.. u should write stories. Dhw shiaa..mirey hoody nxt prt up khfiyyaa i bunaanan hoody v molhey im sure shiaa vexx bunaane dhw shiaa… 😛 😀 :*

  ⚠Report!
 12. Wish u v hapy birthday hoody…. vara h hadi mi part htvany bodu haasaaru gadeh mi varah foohi mi part dhn asuluves abhadhu black magic dhn mi bodu varah nu hoody…. u re my favourite writer but why re u ruining the story hoody I really love u re story thankolheh reethi kohlabala hoody mi story…… faadu kiyumakyves kuri ehru hoody. ….. u can do much better hoody

  ⚠Report!
 13. ahahaha…. But dhn mireaku nuliye veyne…. varah tired… and adhivex eboi 1 homework nuhedhi….

  ⚠Report!
 14. Shayan…. sorry varah bodah ingey… but this story is based on balck magic dhw… ehnve black magic ge vaahaka annanee…. But Im sure, kuriah huri episode thah varah intresting vaane In Sha Allah… ummeedhu kuran shayan ah kamudhaane kamah…..

  ⚠Report!
 15. Mahsalaeh neh hoody ok dhen… im aslo doing my maths homework…so bored…even a bit is not completed yet… 😀

  ⚠Report!
 16. Keeeheve shiaa homework ah salaam kee..school nimifatha?? Shiaa karam shiaa ah ebain comment eh khfa reply eh nuliyaanantha?? Lol 😛

  ⚠Report!
 17. v nice mi part ves. hoody and iraa ves hama same year and same month ga b day annany.. wish u advance kh ingex..keep it upp

  ⚠Report!
 18. Hahahha shiaa liyefi dhw..shiaa hama ehaa reetheetha?? Alhey… anhen kudhin v j vey dhw??!!

  ⚠Report!
 19. alhe hoody varah reethi mii part vex….maasha allah hoody haadha molhey…thihaaa burakoh ulhemun vex baraabarah up kohdheythee varah ufaavey…hoody thee emme best author…kiyuntheringe ithubaaru hoadhan hoody ah ingey…keep going 🙂

  ⚠Report!
 20. Wow, its really a nice story, i love this story, Hoody ur the best writer, i luv all ur stories, n gavaaidhun vaahaka up kuraathy hoody ge vaahakathah emme kiyaa hiyy vany. N HAPPY B’DAY Hoody in advance. Waitn 4 nxt part, luv u hoody….. :-*

  ⚠Report!
 21. N this is my 1st comment for a story in this site… 😉 vaahaka rythikamun n hoody b’day annaathy hoody ah wish kuraa hithun hama comment eh kohnula nuhurevuny….. ☺

  ⚠Report!
 22. wat a beatiful story.. bt all da male’ ppls r nt same.. kat rahtehivegn miulheny v loabi carin kujjaka.. kat mee raajje therey kujje.. ekam male aima i hate rajje there.. kat nidhany ves bf ge geyga.. 1 aprtmnt kat a ekani..

  ⚠Report!
 23. Ekamaku haadha reethi ey mi storyy.. waiting 4 nxt part. Hoody fb beynun kuranyaa fb id bunedheeba

  ⚠Report!
 24. to smile adhi hoody aa shiaa aa mee best friends eh noon dhw hoody , shiaa ah nain gay hoody hunna gotheves nuves dheken dhw hoody

  ⚠Report!
 25. to sheryn : aslu ehn buny shiaa hurihaa home works hadhaa nimaafa huriyma . hehehe hmmm shiaa reechey vv gina meehun kiyaane , j vaa girls ves ulhey varah baivaru . e karam eyy moya vefa hunna myheh . vvv foohi way

  ⚠Report!
 26. Hahahaha mihaarutha shiaa karam dheke foohivany…. fahun vaane gotheh neyngeyne dhw??!! Lol… 😛

  ⚠Report!
 27. shiaa nei dw miadhu…. neyge hoody vex hurikameh…. nethiyya hoody aai samasaa eh vex nuvaane… shiaa ah vvvv bodah thankx….. 3rd ey jehunee…. aslu 4rth igea…. manma lap nagaa vaahaka buneema ehen jehune…

  ⚠Report!
 28. shoon mihaaru thiulheny abadhu mi site ah vadhetha? mihen bunee dhuvahaku vex storyah intresting hunna meehakah nuveema…. e’ee my b’day. july 4rt…. hadhaan nethifa mihuree…. vvvvv bodah sorry shoon…. whish nukurevu neema…. happy b’day crazy shubaan… mia dhu dw b’day

  ⚠Report!
 29. year today…. rulhi gandu mihaaru OK tha? vvvvv bodah sorry yesterday egothaah veema….. aslu hoody aai maa friend koh yesterday ulhuneema ehen bune vunee…. fahun v dheravi Zaahalhey leveema…. Ziyaa and Shawaru salaam buni

  ⚠Report!
 30. OK… fahun Zaa vex dheravi egothah halhee levuneema…. sorry… happy… Ziyaanu aai fenwaraa shawaru gaathu buney dhen Zaa will never take them…. as friend…

  ⚠Report!
 31. Mi zaahee ge comment thah kiyaafa ma gaathah annanee hama hini…. havaathif ge ehn episode eh ge comment thakuge thereyga vex oi amiila ah reethi veganegn comment koffa… blue eyes and skin colur yoa kiyaafa… mashah hama yageen thi shubaan ge name ga vex comment kuranee hama Zaahee… Mee thi meehun Chat kuran hadhaafa huri thaneh nooney…. hama huvaa mi bunee ma kairiah annanee hama hini….

  ⚠Report!
 32. xaa ves dhw , haadha hingaa layey ,hmm hm. hehehe, nooney shiaa eba ulhen miyadhun , shubaad e buny dhw aneh 2 kudhin. ziyaa and shawaru . hehehe . and sheryn , ves dw … fahun ves iraadha kurevviyya minnimmun badha leh nuvaane .

  ⚠Report!
 33. igea bunan thiulheny keekey kan. And stop calling me sweety… you know i hate that love story…. then why are you starting that? miadhah fahu hadhaan kuraath. don’t start that story

  ⚠Report!
 34. Emme fahun bust vee… hahaha… balaabala.. Zaahee comment e kuree Shubaan ge name ga….. falhaa erynu….. I knew that Zaahee kan Shubaan ge name ga vex comment kuree… Drama Queen….

  ⚠Report!
 35. keekey shubaanu…. thibunee keekey…. Xaa bunan vee baeh nun thi bunee…. year shiaa… Ziyaa aai Shawan… Shawan e’ee real name… ekam I’m calling him fenwaraa shawaru

  ⚠Report!
 36. no… no… Ziyaa, Shubaan, Shwan mee dhen fahathun nunatta baeh…. noolhen adhi enme 19 ga boyfriend eh hoadhaakah… just friend.. dw shoon… shoon keeve amila ah amila ah echehi thi kiyanee… kada ee hoody mi gadeega nethema… noon nama hoody aai dhimaa kohlaanan

  ⚠Report!
 37. shubaad role moyavy kanneyn ge dhw , xaa . n, hoody kobaa tha , . eyy hama laaneh kujje , , hoody nethy yaa dhen e vai wy

  ⚠Report!
 38. hserious koh 100 ah erytha , dhen hoody akah nu ragalhy . world record fothu ga jahaa avaha ,

  ⚠Report!
 39. oh aissi… naseebeh thaa? 100 coment…. thibunee… neygunu anneh soory ey bunee hoody gennan hmm… hoadhaanethaa? i really hate shubaanu, Shawan…

  ⚠Report!
 40. ebunaahen 97 vejje , shiaa dhaanan asuruna maadh bangi govyma , mihaaru ves mom hury rulhi dhuruve fa

  ⚠Report!
 41. ey shiaa… bunebala hoody gaathu join nuvaanan hey… ma buneema join eh nuvaane hen heevanee… ekam shiaa bunefiyya rashuga kiyavan hurefa vex mal’e vex ais dhaane… hoodh… rulheetha?

  ⚠Report!
 42. shiaa male eh noon velidhoo . e the dheh hoody dhen rulhi nais join koh ba xaa n shiaa aa. BTW ziyaa n xaa kihaa gulhey name dhw hoody

  ⚠Report!
 43. ey OK…. hmmmm hmm veyea Ziyaa dheke… dhen oi dhemeehun listun kadaafin iyyega… adhi 10 kudhin eba in list ga

  ⚠Report!
 44. hooodhuuu , mi 1st time shiaa hoody ah hoodh kiyaa , cox e kakuves talk nukuraathy shiaa aa , even u hoody

  ⚠Report!
 45. Shiaa ah hama saabas ingey… mihaaru mi story ge comment kuraathan FB akah badhalu vee dhw… hehe Its funny..

  ⚠Report!
 46. Hoody ge FB ID varah gina faharu bune vijje… Adhivex bunedheefaanan…
  Innaanee “Hoodh Ibrahim” jahAfa… Black kulaige profile picture eh laafa…..

  ⚠Report!
 47. N hoody still 7th part up nuvey.. y?? Kobaatha shiaa?? Miadhu ehmme foaryga ulhunu kujjaaa?? Hahahah… 😛

  ⚠Report!
 48. Shiaa haadha madun thiiny?? Nikan ehmmen heylavvaalabal,,shiaa nulaahiku molhu vaane…hahaha..hama whistle khlaairah dhima dhimaalun nukunnnaane dhw shiaa…hahaha 😛

  ⚠Report!
 49. Ingeytha shiaa ah reyga esfiya site ga indhegen i maths homework nimmee u guys aa talk kuramun. School ga iny boahalaaku vefa maximum numbers wrong… hahah.. 😀

  ⚠Report!
 50. aa dhw , eyy sheryn , miu lheny varah bodu kameh laigane gen , BTW age kihaavareh and kon rasheh

  ⚠Report!
 51. Mihaaru hm mihadhany…. k shery kiyass….shiaa thibeynunvaa hurihaa mauloomaatheh dheynee private kh..mithaa vaahaka site eh ga dhineema kada vaane.

  ⚠Report!
 52. miu lheny eh kala karam gulhaa varun , rulhi ais gen foan ves off koh laafa onnaany. neyn ge num hoadhi gotheh ves , vvvvvv foohi way

  ⚠Report!
 53. sheryyy , im sure shery nubu naane thihen karam aa eana ulhey goy fenna nama , what 12 ,grade 6 unbelive able

  ⚠Report!
 54. sheryyyyyy . shery thihen nubunaane karam aa eyna ulhey goy fennih jeyyaa ….. huvaa mi buny vvvv foohi vay

  ⚠Report!
 55. karam hunnaany ahfaiga aai karu gaaai chain fah alhaafa , neyfay ,kanfay thoru faafa , ulheyny drugs use kuraa kudhin aa eh koh , vah kan koh , maaraamaary hingan

  ⚠Report!
 56. dhen buneba shia kahala burugaa alhaafa , hijab dress laafa hunna kujje partey akaa gulhuny ma vaane goy , myhun kykey kiyaany , mom men ves rulhi dhuru vaane eh nu

  ⚠Report!
 57. shery ves gelijje , loud speeker hifaigen magu mahchah kan neyn ge nikunnan wy sherry aa hoody aa xaahee geh lunu vaahaka iulaan kuran . hehehe

  ⚠Report!
 58. Im here shiaa…adhi age aa nugulhey vaahaka eh neh dhw…hehe..mihaaru sheryn ah sifavey karam eba…kada…goas..so shiaa thibunaagothun shiaa gulheynee haabee. Meehakaa dhw. Hahaha..shery ah ehmme meeree naasigorang…hw about u shiaa 😀

  ⚠Report!
 59. kon filaavalheh nuni meny , avahah ninmaalaa, shiaa aa talk nukoh , nimmaafa shiaa aa talk kurey

  ⚠Report!
 60. haaby eh noonas , shiaa beynun vany mi story ga ulhey yaish kahala kujje, shiaa favourite spagettie , mihaaruves myn dhy spegettie kaan

  ⚠Report!
 61. shery favourite kon kula eh , shiaa red and cream colour and peach colour , ayy ge therain emme rythy red

  ⚠Report!
 62. sifa kure vijje dhw , kuda koh biru ves ganey shiaa karam dheke , no bunyma , , eyna ge group aa eh koh dhimaa kohla faane thy

  ⚠Report!
 63. body gourd eh hunnaane nama eyy ves hithan araa , shery annan vynun body gourd kan koh dheyn , hehehe

  ⚠Report!
 64. Adhivexx nunimey stupid dhivehi filaavalheh. Sorry reply nukurevunyma nw gonna finish..ill talk u nimmaalaafa..ingey. my fav colour is red black n white…shiaa haas nuvey e grp shiaa aa dhimaakhlaa shiaa ah gotheh hedhumuge kurin shery dhaanaamey shiaa hurithaakah shiaa salaamah kuran…hehehe ok ehnun.. 😛

  ⚠Report!
 65. hody adhives story liyany , ekamakuvaa , haadha dhiguvaaney dhw , kolhaa kolhu nufen naane kanneyn ge dhw shery

  ⚠Report!
 66. thanks shery , avahah nimmaalaafa aadhey , , ehves filaavalheh stupid eh nuvaaney , haveeru ninmaalaa nama , shiaa rey gandu free koh lany , dhuvaalu hurihaa work eh hadhany , hama aslah ves shery 12 tha , ekamu haadha hynuvey ,

  ⚠Report!
 67. Ok heenuviyas..beynun v kanthah vejje…yay 7th part hoody up khfi sheryn avahah kiyaa…

  ⚠Report!
 68. Dhigu kh..burugaa alhaaafa…lany higu kh hunna fashion dress…medium-sized body eh…dhen ehaa dhoneh nuvaane ehaa kalhehvexx nuvaane…v make up kuran… hehehe this hw i can describe my self

  ⚠Report!
 69. Mi zai first comment kuraa faharu..but hoody ge huriyaa story ehvex kiyan..ur the best hoody

  ⚠Report!
 70. Hoody plx maazee wes ninmaalaathi v hama jehilaigen ehen noony v hadiwaane. Writer beynun gothakah story liyuneema reethiwaany. Miharu Thi liyagoiy v kamudhey

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.