“މީގެ ފަހުން….” ޝެހެނާޒަށް ބުނެވުނީ އެހިސާބަށެވެ.

“ތިހުރީ ވަރިކޮށްފަ! ހަމަ މިހާރު ނުކުމެގެން ދޭ!!” ލަތީފުގެ އަޑު ގޭތެރޭގައި ގުގުމައިގެން ދިޔައެވެ. ޝެހެނާޒުގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ. ގަނޑުވެފައި ލަތީފުގެ މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެވުނީ ގަބޫލުކުރަން ދަތިވެގެންނެވެ.

“އަޑެއް ނީވޭތަ؟ ތިހުރީ ވަރިކޮށްފައޭ!” ލަތީފު އަނެއްކާވެސް އެބަސްތައް ތަކުރާރުކޮށްލިއެވެ. “ހަމަ މިހާރު  ފޮއްޓަށް އެއްޗެހި އަޅައިގެން ނުކުމެގެން ދޭ! ތީ ނިކަން ފޮއްޓަށް އެއްޗެހި އަޅާ ހިތްވާ މީހެއްނު!”

“އެކަމަކު…! މަ.. މަ ދެން ކޮންތާކަށް ދާނީވެސް!” ޝެހެނާޒުގެ އަޑު ތުރުތުރު އަޅަމުން ދިޔައެވެ.

“މަށަށް ވަރިހަމަ ކޮންމެ ތާކަށް ދިޔަސް!!” ލަތީފު ގޮސް ކޮޓަރިއަށްވަދެ ޝެހެނާޒުގެ ހުރިހާ އަންނައުނުތާކާއި ފޮށި ގެނެސް ސިޓިން ރޫމަށް އުކާލިއެވެ. އެއަށްފަހު ކޮޓަރީގެ ދޮރު ބަން ކިޔާފައި ޖެހިއެވެ.

ޝެހެނާޒަށް އެތައް އިރެއްވަންދެން ހަރަކާތް ހުއްޓިފައި ރޯން ހުރެވުނެވެ. ބޯމަތިން ނަގަމުން އަންނަ ކަޅުކަންގަދަ ބޯ ވިލާގަނޑުގެ ކޮޅުމަތި އޭނާއަށް ފެނުނުކަހަލައެވެ. ހިތުގައި ނޭނގޭ ބިރުވެރިކަމެއް އުފެދިގެން ދިޔައެވެ. އޮތީ ދެ ގޮތެވެ. މާލޭގެ މަގުތައްމައްޗަށް ގިނަވުމެވެ. ނޫނީ އަލުން އަނބުރާ ރަށަށް ދިއުމެވެ.  ރަށަށް ގޮސްފި ނަމަ އަނެއްކާވެސް އެ ވަދެވުނީ ކުރީގެ ދިރިއުޅުމަށެވެ. ނަމަވެސް މަގުމައްޗަށް ގިނަވުމަށްވުރެ އެ ގޮތްވެސް މާ ރަނގަޅެވެ. ފޮއްޓަށް އަންނައުނުތައް އަޅައިގެން ގޮސް ބަނދަރުގައި އަޅާފައި އޮތް ރަށު ބޯއްޓަށް އޭނާ އެރީ އެހެންވެއެވެ.

***

އަމާން ނިއާމަ ދަތުރަކަށްފަހު، ބޯއްޓު އައިސް ރަށުގެ ފަޅުތެރެއަށް ވަންއިރު، އިރު އުދަރެހުން ބޯ ދިއްކޮއްލަނީއެވެ. ބޯއްޓު ބަނދަރާ ގާތްކޮށްލުމާއެކު ޝެހެނާޒު އަވަސް އަވަހަށް ފޮށި ހިފައިގެން ފުންމާލިއެވެ. އެއިރު ބަނދަރުމަތީ ހަދާފައި ހުރި ޖޯލިފައްޗެއްގައި ތިބި ދެތިން މުސްކުޅިއަކު ޝެހެނާޒާ ދިމާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ތިއްބެވެ.

“އެއީ ގައިމު މިރަށަށް ނާރަން ހުވާ ކޮށްގެން ދިޔަ މަންޖެއެއް!!” އެކަކު ބުނެލިއެވެ.

“އާނ ކޮއެފުޅާ! މަށަށް ހީވަނީ ވަރިކޮށްލާފަ އެއްލާލީ ހެން! އެހެންޏަ! އެ ޝެހެނާޒަކީ އެއްވެސް އުޅުމެއް ދަސްވެފައި ހުރި ދަރިއެއް ނޫނިއްޔަ!!” އަނެކަކު މަލާމާތުގެ ރާގެއްގައި ބުންޏެވެ.

ޝެހެނާޒު އަވަސް ހިނގުމެއްގައި މިސްރާބު ޖަހާފައިވަނީ އޭނާ އުޅުނު ގެއާ ދިމާއަށެވެ. މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ ތިބި ދެތިން ހަތަރު މީހުންގެ ނަޒަރު އޭނާއަށް ދިމާއަށް ހުއްޓިފައި ހުރިކަން އެނގުމާއެކު އޭނާ ކުޑަކޮށް ލަދުގަންނަ ގޮތްވިއެވެ. އެރަށުގައި އޭނާ ނުދަންނަ މީހަކު ހުރިހެންނެއް ހިޔެއް ނުވެއެވެ. މުޅި ރަށަށް އޭނާ މަޝްހޫރު ވެފައިވަނީ “ބަޑި ޝެހެނާޒު” ގެ ނަމުންނެވެ.

ގެ ހުރި މަގަށް އެޅުމާއެކު ޝެހެނާޒުގެ ހިނގުން މަޑުޖެހިގެން ދިޔައެވެ. އެއިރު އޭނާއަށް ފެންނަމުންދިޔައީ މީގެ ކުރިން އޭނާ އުޅުނު ގެއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ މިހާރު އެތާހުރި ގެ މާފުރިހަމަ ވެފައި ރީއްޗެވެ. ގޭގައި ލާފައިވާ މަޑު ފެހި ކުލައިގެ ސަބަބުން ބާލަލަން ފަސޭހަވެފައި ޝާހީ ވައްތަރެއް ޖަހައެވެ.

ޝެހެނާޒު އަނެއްކާވެސް ހިނގައިގަތެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އޭނާގެ މޫނުމައްޗަށް ވެރިވެފައިވަނީ ހިނިތުންވުމެކެވެ. ހިތުގައި ރޭވެމުންދިޔަ ޕްލޭން، ބަލާ މީހަކަށް ފެންނާނެ ހެއްޔެވެ؟ ރީތި އެއްޗެއްސަށް ލޯބި ކުރުމަކީ އިންސާނީ ޠަބީއަތެކެވެ. ނަމަވެސް ޝެހެނާޒުގެ މި ސިފަ މިހާރު މި ވަނީ ހައްދުން ނައްޓާފައެވެ. އޭނާ ގޮސް އެގެއަށް ވަންއިރު ހިތުގައި އުތުރިއަރަމުންދިޔައީ ގޭގެ މިލްކިއްޔާތުގެ ދަހިވެތިކަމެވެ. ގޭގެ އެކި ތަންތަނަށް ނަޒަރު ހިންގަމުން ދިޔައީ ދަހި ސިންގާއެއްފަދައިންނެވެ.

***

ސީމާ އަވަދިނެތި އުޅެމުންދިޔައީ ގޭތެރެ ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތައިގެންނެވެ. އަންވަރު އިނީ ޓީވީއިން އަންނަމުންދިޔަ ދީނީ ޕްރޮގްރާމަކަށް ގޮސް ހުސްވެފައެވެ. ދެމީހުންނަށްވެސް ސިހިފައި ބަލާލެވުނީ، އަތުކޮޅަށް މީހަކު ދޮރުހުޅުވާލި އަޑަށެވެ. ހުޅުވުނު ދޮރުފަތް އެއްވެސް ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ގޮސް ފާރުގައި ޖެހުމާއެކު ގޭތެރޭގައި އެ އަޑު ގުގުމައިގެން ދިޔައެވެ.

“ކޮއްކޯ؟؟” އަންވަރަށް ކޮޅަށް ތެދުވެވުނެވެ. އެއިރު އޭނާގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުންދިޔައީ ހައިރާންކަމެވެ.

“މަށާ ދިމާއަށް ކޮއްކޮ ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތް! ކަލޭ ތި ހުންނަނީ މަގޭ މުދާގަނޑު ކާލައިގެން! މި ގޭގެ ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި އެއީ މަގޭ ހައްގެއް!” ޝެހެނާޒު ރުޅިވެރިކަމާއެކު އަންވަރާ ދިމާއަށް ހަޅޭލަވައިގަތެވެ.

“ކޮއްކޯ ކޮންކަހަލަ ވާހަކައެއްތަ ތި ދައްކަނީ؟ މީ ހަމަ ކޮއްކޮގެ ވެސް ގެއެއްނު! ކޮއްކޮ ބޭނުން ކޮޓަރިއެއްގަ އުޅެވޭނެ!!” އަންވަރު މަސައްކަތްކުރީ ޝެހެނާޒަށް ވިސްނައިދެވޭތޯއެވެ.

“ހުހް!!” ތުންފަތަށް ނުލަފާ ހިނިތުންވުމެއް ވެރިކުރުވަމުން ޝެހެނާޒު މޫނު ކުނިކޮއްލިއެވެ. “ހީކުރާ ގޮތް ދޯ؟ ހީވޭތަ ކަލޭ އުޅޭ ތާކު މަ އުޅެފާނެއޭ! ނޫޅޭނަން! ދުވަހަކުވެސް ނޫޅޭނަން! ބަލަން ހުންނާތި! މިގެ މަގޭ މިލްކަކަށް ހަދާފަ ނޫނީ ދޫވެސް ނުކުރާނަން!!”

“ކޮއްކޮ ކޮންތާކަށް ތިދަނީ؟” ޝެހެނާޒު ނުކުމެގެން ދާން އުޅެން ފެށުމުން އަންވަރަށް އަހާލެވުނެވެ.

“މަ ދާތަނެއް ކަލޭ ބަލާކަށް ނުޖެހޭނެ ދޯ! އެކަމަކު މަ މިދެނީ އިންޒާރެއް! ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަސް ތެރޭ ތި ދެމީހުން މިގެއިން ނުކުމެގެން ދާން ޖެހޭނެ! ގޭގެ ރަޖިސްޓްރީ މަގޭ ނަންމައްޗަށް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭނެ! އެހެން ނޫނީ މަގޭ ހުރި ނުބައިކަން ދައްކާލާނަން!!” ޝެހެނާޒު ނުކުމެގެން ދަމުން ސީމާއާ ދިމާއަށްވެސް އަތް ހޫރައިގަތެވެ. “އަދި މި ބީތާވެސް މަށާ ދިމާއަށް ލޯ އަޅައެއްނު އެބަ!!”

ޝެހެނާޒު ނުކުމެގެން ދިއުމާއެކު ސީމާއަށް އަންވަރާ ދިމާއަށް ބަލާލެވުނެވެ. އެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުންދިޔައީ ސިހުމެވެ. ބިރުވެރި ކަމެވެ. ޝެހެނާޒު އެދިނީ ބިރުވެރި އިންޒާރެކެވެ. ގޭގެ ވެރިކަން ހޯދަން އޭނާ ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއްވެސް ކޮއްފާނެކަން އަންވަރަށް އެނގެއެވެ. ހިތް ނުތަނަވަސްވާ ސަބަބަކީ އެއީއެވެ.

“އެކަމަކު ޝެހެނާޒު ކޮންތާކަށްބާ އެ ދިޔައީ؟” ސީމާއަށް އަހާލެވުނެވެ.

“ހީވަނީ ބޮޑުދައިތަ ގެއަށްހެން! އަދި އަންނާނެ! މާ ރުޅި ގަދަ ވެފަ ހުރީމަ އެހެން އެ ބުނީ! އަޅައިނުލާ!” އަންވަރު މިހެން ބުނިކަމުގައިވިއަސް އޭނާގެ ސިކުނޑީގައި އެނބުރެމުންދިޔައީ ޝެހެނާޒުގެ އިންޒާރުގެ ބަސްތަކެވެ.

އޭގެ ފަހުން ދެ ދުވަސް ވޭތުވެގެން ދިޔައިރުވެސް ޝެހެނާޒުގެ ޚަބަރެއް ނުވިއެވެ. ސީމާއާއި އަންވަރުވެސް އެ މީހުންގެ އާދައިގެ ދިރިއުޅުމަށް އަނެއްކާވެސް އެނބުރުނެވެ. ނަމަވެސް ފިލާހުރެ ޝެހެނާޒު ކުރަމުންދިޔަ ނުބައި އަމަލުގެ ސަބަބުން އަންވަރުގެ ދުވަސް ދާކަށް ދެން މާގިނަދުވަސްތަކެއް ނެތްކަން ކަށަވަރެވެ. ޝެހެނާޒު ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތަކީ އަންވަރު މަރާލުމެވެ. އެކަމަށް އޭނާ ބޭނުންކުރި ވަސީލަތަކީ ސިހުރެވެ.

***

މެންދުރުގެ ކެއުމަށް ދެމަފިރިން އިންސާފުކުރަމުންދިޔައިރު އިވެމުންދިޔަ ހަމައެކަނި އަޑަކީ ފާރުގައި ހަރުކޮށްފައިހުރި ގަޑީގެ ސިކުންތުގަށި ހިނގާ އަޑެވެ. ދެމީހުންކުރެ އެކަކުވެސް އަނގައަކުން ނުބުނެއެވެ. އަންވަރަކީ ކާގަޑީގައި އާންމުކޮށް ގިނައިން ވާހަކަ ދައްކާމީހެއްކަން ސީމާ އަށް އެނގެއެވެ. މިއަދު އޭނާ ހަމަހިމޭންވެފައި އިންނަޖެހޭ ސަބަބެއް ސީމާގެ ސިކުނޑިއަކަށް ނައެވެ.

ސީމާއަށް ނޭނގުނު ކަމުގައިވިއަސް އަންވަރު އެދަނީ އުނދަގޫތަކެއް ތަހަންމަލު ކުރަމުންނެވެ. ފާޑަކަށް މޭބޮޑު ވުމުގެ އިތުރުން ބޮލަށްވެސް އެނބުރުން އަރަމުންދިޔައެވެ. އިރުއިރުކޮޅުން މަންޒަރު ފުސްވެގެން ދެއެވެ. އޭނާ ހަމަހިމޭންވެފައި އިން ސަބަބަކީ އެއީއެވެ.

ސީމާ އިނީ އަންވަރުގެ މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. ކުއްލިއަކަށް ފެނުނީ އަންވަރުގެ ނޭފަތުން ރޮނގަކަށް ލޭ ފައިބަން ފެށި ތަނެވެ. ކާން އިން ތައްޓަށް ވެއްޓުނު ލޭ ތިކި ފެނުމާއެކު އަންވަރަށް ނޭފަތުގައި އަތް ހާކާލެވުނެވެ. އެއާއެކު އޭނާގެ މޫނުމަތިންވެސް ފެނިގެން ދިޔައީ ހައިރާންކަމެވެ.

“އަންވަރު! ކިހިނެއް ތި ވަނީ؟” ސީމާ އަވަސް އަވަހަށް އަންވަރުގެ ނޭފަތް ފުހެލަދިނެވެ. ނަމަވެސް ލޭ މަނާ ވާ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. ހަމަ ފުހެލާއިރަށް ލޭ އާދެއެވެ. ކުއްލިއަކަށް އަންވަރުގެ މޫނުމައްޗަށް އަނދިރި ވާގޮތްވިއެވެ. ޚަބަރު ހުސްވެގެން ސީމާގެ އަތުތެރެއަށް ދެމިގެން ދިޔައީ އެވަގުތެވެ.

ޝެހެނާޒުގެ މަސައްކަތައްވީ އަންވަރުގެ ގޭގެ ވެރިކަން އަތުލުމެވެ. އޭނާ ހީކުރާ ގޮތުގައި އަންވަރު މަރުވުމުން ދެން އެ ގެ ލިބޭނީ އޭނާއަށެވެ. ނަމަވެސް ތަގުދީރުގެ ރޭވުން އެނގޭނަމަ އެ ބޭކާރު މަސައްކަތް ޝެހެނާޒުވެސް ނުކުރީސްކަން ކަށަވަރެވެ.

ސީމާ އަންވަރު އަތުލަފި ކޮށްގެން ގެނެސް އެނދުގައި ބާއްވާލިއެވެ. އެވަގުތު އެސްފިޔަތައް ތަޅުވާލަމުން އަންވަރު މަޑުމަޑުން ލޯ ހުޅުވާލިއެވެ.

“ހިނގާ ސިއްޙީ މަރުކަޒަށް ދާން!” ސީމާ ބުންޏެވެ.

“އުހުން! ދާނެ ކަމެއް ނެތް!” އަންވަރު އިންކާރު ކުރިއެވެ. ވަމުން އެދަނީ ކިހިނެއްކަން އޭނާ ގެ ސިކުނޑިއަށް އައީއެވެ. އޭނާ ކުރިމަތި ލަމުން އެދަނީ ޝެހެނާޒު އޭނާ ދުނިޔެއިން ފުހެލުމަށް ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއާއެވެ. ވީއިރު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައިގެން އެ ބަލި ފަސޭހަ ވާނެ ހެއްޔެވެ؟

“އެ ކީއްވެ؟”

“ފަހުން ބުނާނަން!” އަންވަރު މަޑުމަޑުން ލޯމަރާލިއެވެ.

***

ފަތިހު ހޭލިއިރު ސީމާގެ ބޮލަށް އެނބުރުން އަރަމުންދިޔައެވެ. އެނދުން ތެދުވަން ނުކެރިފައި އެތައް އިރަކު އޮތުމަށްފަހު އޭނާ މަޑުމަޑުން ތެދުވިއެވެ. އެއާއެކު ހޮޑު ލަވައިގަތެވެ. ދުވެފައި ގޮސް ފާހާނައަށް ވަދެވުނީ ހަމަ ކިރިޔާއެވެ. ހޮޑުލެވުނެވެ.

ހޮޑު ލެވުން ހުއްޓުނީ ރޭ ކޭ ހުރިހާ އެއްޗެއް ބޭރުވުމަށްފަހުގައެވެ. މޫނު ދޮވެލުމަށްފަހު ތުވާލިން މޫނު ފުހެލަމުން އޭނާ ބިއްލޫރިގަނޑަށް ބަލާލިއެވެ. އެއިރު އޭނާގެ ތުންފަތަށް ވެރިވެފައިވަނީ ހިނިތުންވުމެކެވެ. މަޑުމަޑުން ބަނޑުގައި ފިރުމާލެވުނެވެ. ލޮލުން ނިރާލީ އުފާވެރިކަމުގެ ފޮނި ކަރުނައެވެ. ޒަމާން ތަކަށް ފަހު އޭނާގެ އުއްމީދު ހާސިލް ވި ފަދައެވެ. އޭނާ އަވަސް އަވަހަށް ފާހާނައިން ނުކުތީ އަންވަރަށް މި ޚަބަރު ދިނުމަށްޓަކައެވެ.

ދުވެފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ފާހާނައިން ނުކުތް ސީމާގެ ފިޔަވަޅުތައް ހުއްޓުމަކަށް އައީ އެނދުމަތީ އޮތް އަންވަރު ފެނިފައެވެ. އަނގައިގެ ދެމިއަކަނުންނާއި ނޭފަތުން ފައިބާފައިވާ ލެއިން، ބޯއަޅައިގެން އޮތް ބާލީސްވެސް ވަނީ ކަޅިވެފައެވެ.  ހަށިގަނޑުގައި އެއްވެސް ދިރުމެއް ނެތެވެ.

“އަންވަރު!!” ސީމާއަށް ރޮއެ ގަނެވުނެވެ. އޭނާ އަންވަރުގެ ހަށިގަނޑުގައި ހިފައި ތަޅުވައިގަތެވެ. ނަމަވެސް އަންވަރުގެ ހަރުވެފައިވާ ހަށިގަނޑަށް ކުޑަވެސް ބަދަލެއްނައެވެ.

“އަންވަރު ލޯ ހުޅުވަބަލަ ހެޔޮ ނުވާނެ!! އަންވަރޫ!!” ސީމާ އަންވަރުގެ ދެކޮލުގައި އަތުން ތަޅަމުން ދިޔައެވެ. އޭނާގެ ހަރަކާތްތައް އިންތިހާއަށް އަވަސް ވެފައިވާއިރު ހަށިގަނޑު ތުރުތުރު އަޅަމުންދިޔައެވެ. ދެލޮލުން އެއްވެސް ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ދިޔައީ ކަރުނަ އޮހޮރެމުންނެވެ.

“އަންވަރޫ! ހޭލަބަލަ! އަދި މަރުވާކަށް ނުވެޔޭ އަންވަރޫ!” ސީމާ މޮޔައެއްފަދައިން ހަޅޭލަވަމުންދިޔައެވެ. “ބަލާބަލަ! އަހަރެން ބަނޑުވެސް ބޮޑު! އަހަރެމެންގެ ދަރިފުޅު ދެކިލާފަ ދާން މަޑުކުރޭ!”

ހިތާމައިގެ ކޮޅެއް ނެތެވެ. އެއްކޮޅުން ސީމާގެ ހަށިގަނޑުގައި އާ ވިންދެއް ޖަހަން ފެށީއެވެ. އަނެއްކޮޅުން އޭނާ ފުރާނަ ފަދައިން ލޯބިވީ ފިރިމީހާ އަބަދުގެ އަބަދަށް ވަކިވެގެން ދިޔައީއެވެ. އޭނާ ވާންވީ އުފާހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ކުރަންވީ ހިތާމަ ހެއްޔެވެ؟ އަންވަރުގެ މަރުވެފައިވާ ހަށިގަނޑުގައި ބައްދައިގެންނެގެން އޮވެ ސީމާ ރޮމުންދިޔައިރު، އޭނަގެ އަޑަށް ޖެހިގެން ހުރިގޭ މީހުންވެސް ދިޔައީ އެ ގޭ ދޮށަށް އެއްވަމުންނެވެ.

***

އަންވަރުގެ ޖަނާޒާގެ ކަންތައް ނިންމާލުމަށްފަހު ސީމާ ގެއަށް އައިސްވެސް ކުރިކަމަކީ ރުއިމެވެ. އާއިލާގެ ފަރާތުން ހިތްވަރު ލިބުނެވެ. ނަމަވެސް އަމިއްލަ ފުރާނަ ފަދައިން ލޯބިވި ލޯބިވެރިޔާ ވަކިވެގެން ދިއުމުން އެ ހަނދާންތައް އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފިލައިގެން ދިއުމަކީ ނާދިރު ކަމެކެވެ.

ފަޅުވެފައިވާ ގޭތެރޭގެ އެކި ދިމަ ދިމާއަށް ނަޒަރު ހިންގަމުން މަޑުމަޑުން އައިސް ސީމާ ވަނީ ކޮޓަރިއަށެވެ. ކޮޓަރީގައި ވެސް ހަރުލާފައިވަނީ އަންވަރުގެ ފޮނި ހަނދާން ތަކެވެ. ފާރުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ފޮޓޯތައް ފެނުމާއެކު އަނެއްކާވެސް ސީމާއަށް ރޮވެން ފެށުނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ހިތަށް ވިސްނައި ދިނެވެ. ބަނޑުގައި މިވާ ދަރިފުޅަށް ޓަކައިވެސް އޭނާ ކެތްކުރާނެއެވެ. އެއީ އަންވަރުގެ އަގުބޮޑު ހަދިޔާއެކެވެ. އެ ހަދިޔާ އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަކީ ސީމާގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ލޮލުން އައި ކަރުނަތަށް ފުހެލަމުން ސީމާ ބަލައިލީ އެނދަށެވެ. އަންވަރު ނިދުމައްޓަކައި ބޯ އެޅި ބާލީސް އެއިރުވެސް އެ އޮތްގޮތަށް އޮތެވެ. ސާފު ގަދަ ރަތްކުލައިގައި އެ ބާލީހަށް ފޭދިފައިވަނީ އަންވަރުގެ ލެއެވެ. ސީމާ އައިސް މަޑުމަޑުން ބާލީހުގައި ފިރުމާލިއެވެ. އަދި ބާލީސް ނެގުމަށްފަހު މެއާލާ ބޮނޑިކޮށްލިއެވެ. ބާލީސް ދަށުގައި ބާއްވާފައި އޮތް ސިޓީ އުރަ އޭނާގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ އެވަގުތެވެ.

ސީމާ އެ ސިޓީ އުރަ ނެގުމަށްފަހު ބޭރުގައި ލިޔެފައި އިން ލިޔުން ކިޔާލިއެވެ.

“ލޯބިވާ ސީމާއަށް!!” އެއީ އަންވަރުގެ ލިޔުމެވެ. ސީމާގެ ހިތުގެ ތެޅުން ބާރުވެގެން ދިޔައެވެ. ތުރުތުރު އަޅަމުންދިޔަ އަތުން މަޑުމަޑުން ސިޓީ އުރަ ކަނޑާލުމަށްފަހު އޭގައި އޮތް ލިޔުން ކިޔަން ފެށިއެވެ…

“ސީމާއެވެ! މި ސިޓީ ލިބޭއިރު އަހަރެން ވާނީ ސީމާއާ ވަރަށްވެސް ދުރުގައެވެ! ނަމަވެސް ދެރަނުވާށެވެ! އިރާދަ ކުރެއްވިއަޔާ ސީމާއަށް އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ލިބޭނެއެވެ!

ޝެހެނާޒު ކޮއްކޮ ރުޅިއައިސްގެން ހަޅޭލެވި ދުވަހު ކޮއްކޮ ކުރަން އެ އުޅެނީ ކޮންކަމެއްކަން އަހަންނަށް ވިސްނުނެވެ! ސީމާއަށް އެކަން ސިއްރުކުރީ ސީމާ ބިރުގެންފާނެތީއެވެ. ޝެހެނާޒު ކޮއްކޮ ބޭނުންވަނީ މި ގެއެވެ. އެކަން ކުރަން އޭނާ ނިންމީ އަހަރެން މަރާލައިގެންނެވެ. އެކަން ކޮއްކޮ ކޮށްފިއެވެ. ދެން ކުރިމަތި ލާނީ ސީމާއާ ކަން ކަށަވަރެވެ! ވީމާ ސަމާލުވެގެން ހުންނާށެވެ! ކޮއްކޮ ހަދާ ސިހުރުން ރައްކާތެރިވެގެން ހުންނާށެވެ!!

މި ސިޓީ އާ އެކު، ގޭގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ހުރިހާ މުދަލެއް ސީމާގެ ނަންމައްޗަށް ބަދަލު ކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް އޮންނާނެއެވެ!

ސީމާ ދެކެ ލޯބިވާ!

….އަންވަރު….. “

ސިޓީ ކިޔާ ނިމުނުއިރު ސީމާއަށް ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް ރޮވިއްޖެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަމެއްވެސް ހިނގައިގަތެވެ. ޝެހެނާޒުގެ ފިސްތޯލައިގެ ވަޒަން މިހާރު ސީދާވެފައިވަނީ އޭނާ ދިމާއަށް ކަން އެނގުނީމައެވެ. އެއީ ކޮންފަދަ އިންސާނެއް ހެއްޔެވެ؟ މުދަލުގެ ދަހިވެތި ކަމުގައި އަމިއްލަ ބޭބެގެ ފުރާނަ ދުއްވާލަންވެސް ފަހަތަކަށް ނުޖެހުނެވެ. އަންވަރު ވަނީ ޝެހެނާޒަށް އެގޭގައި އުޅުމުގެ ހުއްދަވެސް ދީފައެވެ. ނަމަވެސް ޝެހެނާޒުގެ ދަހިވެތި ހިތް އެކަމަށް އެއްބަސް ނުވީއެވެ. އޭނާ ބޭނުންވަނީ ރީތި ގެއެއްގައި އެކަނި މާއެކަނި ދިރިއުޅޭށެވެ.

***

އޭގެ އަނެއް ދުވަހުގެ ފަތިހުގެ ވަގުތެވެ. ހެނދުނު ހޭލެވުނުއިރު މިއަދުވެސް ސީމާގެ ބޯ ހުރީ ސަކަރާތްވެފައެވެ. މޫނު ދޮވެލާ ހަދާލައިގެން އިލޯށިފަތި ހިފައިގެން ސީމާ ބޭރަށް ނުކުންނަން ހިނގައިގަތީ ގޭ ދޮށް ކުނި ކަހާލުމަށްޓަކައެވެ. އެއިރު ގަޑިން ވާނީ ގާތްގަނޑަކަށް ފަސް ގަޑި ބައި ކަށް ހާއިިރެވެ. ދުނިޔެ މައްޗަށް ވެރިވެފައިވަނީ ފަނޑު އަލިކަމެކެވެ. ޖައްވުގައި ހިފާލާފައިވަނީ ގައިން ހީބިހި ހިލުވާލާ ފަދަ ތެތް ފިނިކަމެކެވެ. އިލޯށިފަތީގެ ބުޑު އެއްވަރުކޮށްލަމުން ގޭގެ ބޮޑު ދޮރު ހުޅުވާލުމަށްފަހު ބޭރަށް ނުކުތުމާއެކު ސީމާގެ ދެލޯ ދިޔައީ ތަންމިނަށް ހުޅުވިގެންނެވެ.

ގޭގެ ވަށާފާރުކައިރީގައި ކޮންމެވެސް މީހަކު ވެއްޓިފައި އޮތެވެ. އަނދިރިކަމުގެ ސަބަބުން ކާކުކަމެއް ފަހަގައެއް ނުވިއެވެ. ސީމާ ޖެހިލުންވެ ހުރެ އެ މީހާ ގާތަށް ޖެހިލިއެވެ. އަންހެނެއްކަން އެނގުނީ ލާފައިވާ ހެދުމާއި އިސްތަށިގަނޑުގެ ދިގުކަމުންނެވެ.

“ކާކު؟؟” ސީމާ އަހާލިއެވެ. ވެއްޓިފައި އޮތް މީހާގެ ހަށިގަނޑަށް ކުޑަކުޑަ ބަދަލެއް އައެވެ. ނަމަވެސް ވާހަކައެއް ނުދެއްކިއެވެ.

“ކާކުތަ؟ ކިހިނެއްވެފަ މިތާ ތި އޮތީ؟”

“ޝެ….ނާ..ޒު..” ވަރަށް ނުސާފުކޮށް އެމީހާ ބުނިއެތި ސީމާއަށް އަޑުއިވުނެވެ. އެއާއެކު އޭނާގެ ހިތަށް އައި އެއްްޗެއްގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑު ތުރުތުރު އަޅައިގެން ދިޔައެވެ.

“ޝެހެނާޒު؟؟” ސީމާއަށް ބުނެވުނެވެ. އޭނާ އަވަސް އަވަހަށް ވެއްޓިފައި އޮތް އަންހެން މީހާ އަތުލަފިކޮށްގެން ގެނެސް ގޭތެރެއަށް ވެއްދިއެވެ. އައްޔަށް ގެނެވުމާއެކު ސީމާގެ ދެލޯ އިހުނަށްވުރެ ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ. އެއީ ހަމަ ޝެހެނާޒެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ސިފައަށް ވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައެވެ. ގައިގެ އެއްފަޅިން ވާގި ނެތިފައި ވުމުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް ވަނީ ކޮޅަށް ހުރުމަށް ނުކުޅެދިފައެވެ. ކަނާތްފަރާތު ލޯ ވަނީ އަވަރުވެފައެވެ. އަނގަވެސް އޮރިދަމައިގެންފައި ވުމުގެ ސަބަބުން ރަނގަޅަކަށް ވާހަކައެއް ނުދެއްކެއެވެ.

ޝެހެނާޒަށް އެ ލިބުނީ އޭނާގެ ނުބައި އަމަލުތަކުގެ ޝަޒާއެވެ. މިއަދުވެސް އޭނާ މަސައްކަތްކުރީ ސިހުރު ހަދާފައިވާ ލޮއެ ފޮތިތަކެއް ސީމާގެ ގޯތިތެރޭ ވަޅުލާށެވެ. ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ނުވަނީސް މާތް ﷲ ސީމާ ސަލާމަތް ކުރެއްވީއެވެ. ޝެހެނާޒު ނުކުޅެދޭ މީހަކަށް ވެގެން ދިޔައީއެވެ. ﷲ އީ ހަމަ ކޮންމެ ކަމަކަށް ކުޅަދުންވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ.

ސީމާ ޝެހެނާޒަށް އަޅާލިއެވެ. އޭނާގެ ގެއިން ހިޔާވަހިކަން ދިނެވެ. ނަމަވެސް މަރަކީ ކާކަށް ހިފެހެއްޓޭނެ އެއްޗެއްހެއްޔެވެ؟ ހަމަ އެދުވަހުގެ މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައި ޝެހެނާޒު މަރުވިއެވެ. ސީމާ ކައިރިން މާފަށް އެދެން އޭނާ ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ނުކުޅެދޭ ދޫ އެކަމަށް އިންކާރު ކުރީއެވެ.

ސީމާގެ ހަޔާތް އަމާން ވެގެން ދިޔައީ އެ ދުވަހުއެވެ. އޭގެ ފަހުން ސީމާ ދިރިއުޅެމުން ދިޔައީ ބަނޑުގައި ވިންދު ޖަހަމުންދިޔަ ކުޑަކުޑަ ފުރާނައަށް ޓަކައެވެ. އާމްދަނީ ހޯދީ ހެދިކާ ހަދައި ވިއްކައިގެންނެވެ. މީސްމީހުންނަށް ހެދުން ފަހައި ދީގެންނެވެ. ސީމާއަކީ ރަށު މުދިމު ގެ އަންހެނުން ކަމުން ރަށުގެ ގިނަ ބައެއްގެ އިޙުތިރާމާއި އެހީތެރިކަން ސީމާއަށް ދިޔައީ ލިބެމުންނެވެ. 9 މަސް ފަހުން ސީމާ ވިހޭ ކުޑަކުޑަ ލޯބި ލޯބި ފިރިހެން ކުއްޖާއަކީ ތިޔަ ލޮބުވެތި ކިޔުންތެރިންގެ ހިތުން ޖާގަ ހޯދާފައިވާ ޔައީޝް އެވެ….

(މާޒީ ނިމުނީ)

ނުނިމޭ

8

230 Comments

 1. Hoody

  June 29, 2015 at 9:16 pm

  Mi bai vex thankolheh dhigukoh genes dhevijje… ummeedhu kuran kamudhaane kamah….
  Mistakes huriyya bunedhehchey…

 2. Sheryn

  June 29, 2015 at 9:23 pm

  Thnkxx hoody…thihama 1 vana…

 3. Sheryn

  June 29, 2015 at 9:24 pm

  Nd i was the 1st commenter…yay..story v v v salhi… 😀

 4. Nabhaan

  June 29, 2015 at 9:28 pm

  Wow mi part vx vrh salhi…nxt part avas up kohdhehchey….

 5. dhonthi

  June 29, 2015 at 9:29 pm

  yey dhonthi first dho??? varah reethi mipart vex 🙂

 6. naa

  June 29, 2015 at 9:31 pm

  V reethi keep it up hoody

 7. aaku

  June 29, 2015 at 9:32 pm

  V v nice

 8. Shally

  June 29, 2015 at 9:35 pm

  Very nice keep it up

 9. Sheryn

  June 29, 2015 at 9:36 pm

  Hoody haveerussure kuri kanthah dhw mee…hahaha 😛

 10. shiaa

  June 29, 2015 at 9:37 pm

  bye midhany nidhan dhaan dhen , vvvvv reethi mi prt ves , bye bye shery n hoody see u later

 11. Sheryn

  June 29, 2015 at 9:40 pm

  Ok biii .bu5 i never thought shiaa will sleep too fast.. 🙂

 12. Mixna

  June 29, 2015 at 9:44 pm

  Vrh vrh vrh reethi… Ur awsme

 13. Sheryn

  June 29, 2015 at 9:45 pm

  Ok dhen bye bye hurihaa kudhinnah… shery vexx midhany dhen nidhan….hoody nxt part tomorrow jheyne up khdheyn…promise kuran jejeyne… :-p mixoo ur back dhw…

 14. Mixna

  June 29, 2015 at 9:46 pm

  Sheryn haadha avaha kah thi nidhany… Adhi nuveyeynun…

 15. Sheryn

  June 29, 2015 at 9:47 pm

  Nooney dhen shiaa vex gossi nidhan hoody vexx nidhan ery thoache..ehenve shery vex n8dhan… dhen mixoo huriyyaa nudhaanamey 😛

 16. naj

  June 29, 2015 at 9:49 pm

  Wow vv reethi

 17. Eyechaa

  June 29, 2015 at 9:49 pm

  Hoody u r da best…. Kuda mistake e ebain hen heevani….. Seema faahanain nikui iru anwar othy thanminnah loahulhuvifa… Bt fahun ai thankolhga seema anwar loanuhulhuvaign ulhey vaahaka. OthymA…… Mistake e dhwww hooods…. Hoodyge huriha vaahakaeh kiyan… Hama obinesss maSha allah…. Bt first time comment mikury…..

 18. Hoody

  June 29, 2015 at 9:50 pm

  Thnkx all….. 🙂
  Ebunaahen Sheryn and Shiaa haadha avahakah mirey nidhanee….. 😛

 19. Hoody

  June 29, 2015 at 9:51 pm

  Ow…. Thnks eyechaa…..

 20. Hoody

  June 29, 2015 at 10:00 pm

  Mihaaru innaanee e thankolhu rangalhu koffa ingey eyechaa….
  Once again thankyou…. 🙂

 21. sif

  June 29, 2015 at 10:08 pm

  hoody. nw innaane request. hehehe. u r ryt. ehen hoofhakah sif ah 4nuvofa iny. vvvv salhi mi bai ves. vaguthu hodhyma libey kan mihaaru gaboolu kuran dhw.

 22. Hoody

  June 29, 2015 at 10:13 pm

  Thnkx sif…. Yeah…. Mihaaru kmme hen hadhaafavex story dhigukoh liyan time hoadhan…
  and request accept kuraanan FB ah vadhevey irakun…

 23. Crazi

  June 29, 2015 at 10:20 pm

  Mazee nin mun iru vahaka ves ninmaalafah miyothee..vrh deravi but vrh intersting ehgey…up date next part soon

 24. demon

  June 29, 2015 at 10:38 pm

  hama habeyssss

 25. nishy

  June 29, 2015 at 10:38 pm

  Wow… vvvv nice… keep it up …ur the beat

 26. demon

  June 29, 2015 at 10:39 pm

  ehenveema mihaaru past nimunee dhw

 27. Hoody

  June 29, 2015 at 10:43 pm

  Thnkx Crazi, demon and nishy…. yeah demon… mihaaru maazee nimunee egen…. 🙂

 28. lim

  June 29, 2015 at 11:03 pm

  hoody kiyavanyy male’ ga tha ? i mean male’ ga tha ulheny? noon dhw … lim hoody varah dhekilaa hiyy vey … anenhen vaahaka dhahkaa la hiyy vess varh vey .. ekam lim fb eh use eh nukuran … lim varh foohi vey fb ah vannnan .. so sad dhw.. hehehehe… anyways i loved this part .. v v v v salhi .. and shiaa and sheryn mee hoody ge best friends tha? … onece again this is my fav story .. v reethi 🙂 🙂 🙂

 29. Fayaz

  June 29, 2015 at 11:22 pm

  Varah salhi wow mifaharu dhigukoleema thanx

 30. hunaaz

  June 30, 2015 at 12:20 am

  omg… woowww… 🙂 v salhi mi story… avahah up kurahchey…

 31. yash

  June 30, 2015 at 3:57 am

  Wow salhikan

 32. nihaa

  June 30, 2015 at 4:35 am

  Habeyssss;)

 33. zee

  June 30, 2015 at 9:16 am

  wow reethi

 34. Hoody

  June 30, 2015 at 10:07 am

  Thnkx all….
  Yeah Lim… Hoody ulhenee male’ ga eh noon…. Raa atoll meedhoo ga… But varah ginain male’ ah dhan..
  Shiaa and Sheryn akee Hoody ge bestfrnds eh noon ingey…. e kudhin adhi lolah vex nudheken…..

 35. sul

  June 30, 2015 at 12:27 pm

  u r bestest writer ever, story is perfect , knme jumlaehves varah hiygaimu,

 36. jui

  June 30, 2015 at 12:49 pm

  hei this is nice… perfect hoody…… OMG THIS STORY IS FANTASTIC… HOODY YOU ARE THE BEST. AND I LOVE YOUR STORIES… I LOVE YOU HOODY.. 🙂 <3 :* NEXT PART VEX AVAHAH GENESDHEHCHEY… WAITIIIIIIINNGG…. HEHHE

 37. shiaa

  June 30, 2015 at 1:16 pm

  guys am back , alsu reyga kohko nidhan anaashey kiyaafa halhey lavaa varun dhiya eyy , kobaa xaa , shery , hoody

 38. shiaa

  June 30, 2015 at 1:18 pm

  guys !!!!!!!, hoody home work hadhany dhw , shery ves , dhen kobaa zaa gandu

 39. shiaa

  June 30, 2015 at 1:21 pm

  mi prt ge commen box ves FB akah hadhaalan miulheny , hoody , , hehehe

 40. luffy

  June 30, 2015 at 1:27 pm

  varah reethi .

 41. Hoody

  June 30, 2015 at 1:27 pm

  hehe ehntha Shiaa, engidhaanethaa dhw… 😛

 42. Hoody

  June 30, 2015 at 1:28 pm

  Thnkx luffy 🙂

 43. shiaa

  June 30, 2015 at 1:31 pm

  vvvvvvv reethi ingey mi prt ves , maaxy nimmaaly dhw , hoody mi story ga liyefa mihiry shiaa ge rashu kudhin ge names eh nu , like shaima eyy shiaa ge clozefriend eh , dhen yaish eyy shaima ge step brother, dhen maahil eyy shiaa ge friend eh ge bf ,,hehe , vv kada vefa hury maahil n shiaana mi story ga marry koh gen ulhee vaahaka bunyma , n shiaana , its me , dhen adhi ulheyne seema , anvaru , sathaarube , and jaxlaa ves hehehe , hoodhu ves ulheyne hahaha

 44. shiaa

  June 30, 2015 at 1:33 pm

  hoody feni laifi dhw

 45. juma

  June 30, 2015 at 1:33 pm

  Wow! Vvvv reethi.. and no mistakes.. hoody ur the best… ;):)

 46. Hoody

  June 30, 2015 at 1:38 pm

  Thnkx Juma
  Ehentha Shiaa…. But Hoody akaha neyngeyne ehnu Shiaa men rashu meehunneh…. eiy hama ihthifaagun dhimaavefa…. hehe

 47. shiaa

  June 30, 2015 at 1:38 pm

  assalaam alaikum , alhugandu miadhu iulaan kohlan miu lheny iyye aa reyge fahun shery , adhi xaahee geyli gen ulhey vaahaka , vymaa mivaahaka emmen , haasa koh hoody ge samaalu kamah takaa dhan navaalamey , shukuriyaa

 48. Hoody

  June 30, 2015 at 1:44 pm

  ahahahahahaha,….. Lolx 😀

 49. shiaa

  June 30, 2015 at 1:49 pm

  alhey kobaa tha kudhin kolhu , rajjey ge enme vegen ulhey mi kudhin hoadhan shery nidhi gothah nuheylanytha , dhen mi hoody ves huregen heny eyy…. dhen ves ekudhin hoadhan dhey bala

 50. shiaa

  June 30, 2015 at 1:50 pm

  foohi wany eyyy , foohi wany eyy

 51. shiaa

  June 30, 2015 at 1:52 pm

  shiaa bunyma naan naane xaa ehves , hoody bunyma ais dhaane , fathaafa ves hehehe

 52. shiaa

  June 30, 2015 at 1:55 pm

  shiaa ges koh lantha ehcheh ,hoody, hoody ah emme rythy light green kula dhw , dhen emme myry noodles ,dhw

 53. shiaa

  June 30, 2015 at 1:58 pm

  dhw

 54. shiaa

  June 30, 2015 at 2:00 pm

  hoody !!!!! ,, annehkaa dhimaa kuryma filytha , sorry ingey , shiaa mi innany foohi vefa , hurihaa kudhin geylunyma , dhen annekaa loud speaker hifai gen nikunnan vy hoody hoadhaashey kiyaafa govan 🙁

 55. shiaa

  June 30, 2015 at 2:03 pm

  haaaaaaaaaaaaah !!!!!!!!! where is everyone

 56. shiaa

  June 30, 2015 at 2:06 pm

  hoody 8 vana episode liyany tha

 57. shiaa

  June 30, 2015 at 2:15 pm

  🙁

 58. shiaa

  June 30, 2015 at 2:18 pm

  am going too , bai bai ,,, foohi vegen halaak vaavaru vejjay huvaa !!!

 59. shiaa

  June 30, 2015 at 2:26 pm

  neen dhevigen mi ayy hama , mihaaru hoody dheke ves foohi waan fashai fi , karam dheke foohi vaa varah

 60. shiaa

  June 30, 2015 at 2:27 pm

  shery hey laashey, annekaa shery migadyga school gatha

 61. Hoody

  June 30, 2015 at 2:29 pm

  Shiaa!! Hoody migen episode 8 liyanee yey…. Foohi nuvaathi… Im not a paatey like karam….

 62. demon

  June 30, 2015 at 2:37 pm

  shiaa mee dhn kamaku tha? thivaru nukurias ok eh nun dhw

 63. shiaa

  June 30, 2015 at 2:37 pm

  🙁 am alone , crying like a baby , waiting 4 u guys , plxx come back plzz

 64. Zaahee

  June 30, 2015 at 2:39 pm

  ey shiaa… nudhey… mihuree ey xaa… miadhu dhahtha baby viheema hospital ga ulhuneema nuvadhevunee

 65. Zaahee

  June 30, 2015 at 2:40 pm

  shiaa… fileetha?

 66. Zaahee

  June 30, 2015 at 2:41 pm

  shiaa shiaana… shiaana???/

 67. shiaa

  June 30, 2015 at 2:42 pm

  aa karam kahala paatey eh noon hen hyvay , hmm dhen mihaaru fooseh nuvey hoody dheke , demon , Shiaa mee dhen kamaku hey, i cant understand

 68. demon

  June 30, 2015 at 2:43 pm

  meehaku anna irah filee dhw hehe :p

 69. Zaahee

  June 30, 2015 at 2:44 pm

  OK… shiaana filaafi dw… hoody gaathu bunan beynun vvvv bodah sorry ey…. Xaa dhimaakurevuny…. E’ee Zaa gaiga harulaafa hunna kameh…. Alhuvaa kiyun…. i’m too sorry hoody… hoody bunebala Shiaa gaathu Zaa aissi ey

 70. demon

  June 30, 2015 at 2:44 pm

  i mean mihaa varah comment kohfa mihuree keehvehey?

 71. shiaa

  June 30, 2015 at 2:45 pm

  hey xaa u r back , am so happy,

 72. Zaahee

  June 30, 2015 at 2:46 pm

  shiaa??? zaa aima filytha

 73. shiaa

  June 30, 2015 at 2:47 pm

  dhen xaa ves dhw , xaa aiyma shiaa filaanetha

 74. Zaahee

  June 30, 2015 at 2:47 pm

  yeeeeeeeeeeeeeeear….. She’s back…. cool… shiaa kobaa Hoody… help vintha iyyega???

 75. shiaa

  June 30, 2015 at 2:48 pm

  sorry ingey hoody , foohi vevu nyma

 76. shiaa

  June 30, 2015 at 2:49 pm

  kon kamakah tha shiaa hoody ah help vedhiny xaa

 77. shiaa

  June 30, 2015 at 2:50 pm

  hoody is buxy , writting 8 th episode

 78. Zaahee

  June 30, 2015 at 2:50 pm

  Zaaaah sorry… maa gina iru Shiaa bahatta levijje dw… office ninmaafa lap negithanaa manma buni dhatha vihaafiyoa… a cute girl baby ekoa… happy vi varun geatherea laa hedhumaa ehkoh hospitalah dhevunee… naseebakun maa gina bayaku nei

 79. shiaa

  June 30, 2015 at 2:51 pm

  eyy xaa shiaa ge thutha ah kiyany ziyaana . ziyaan ge female vahtharu kan neynge dhw

 80. Zaahee

  June 30, 2015 at 2:52 pm

  Shiaa mi story liyan help vintha hoody ah… fathaafa dhaavaahaka bunee ma heakuree mihaaru hunnanee goss kamah

 81. shiaa

  June 30, 2015 at 2:54 pm

  saabas saabas ,

 82. Zaahee

  June 30, 2015 at 2:55 pm

  vedhaane…. Ziyaa akee twins ekey… shooban aai Shawaru ves…. Ziyaa aai Zoayaa…. OK shiaa Ziyaa kiyas… shiaaa lavva konme vex kameh kuran vegen ehen bunee…. saabahea…. Saabass kiyaa meehaku nudhan nan adhiyaku… hehehe

 83. shiaa

  June 30, 2015 at 2:58 pm

  NUDHE VUNEY , GEBUNY MA AFRICA GE MAS BOATAKUN NAGAIGEN RAAJJE AH GENES DHINY EYY

 84. Mithka

  June 30, 2015 at 2:59 pm

  Ey thuthee…. Aslu vex tha? Mikshaa viheetha? phone halaaku vee ma miulheny mi kahala gothakah

 85. shiaa

  June 30, 2015 at 3:00 pm

  konkameh tha shiaa lahvaa kuran ulhuny , ziyaa aa talk kurin , bunin varah lucky ey ziyaa

 86. Zaahee

  June 30, 2015 at 3:01 pm

  Year… kobaa tha Hoodh bin Yaalin… Keteetha? thuthee ge listuga adhi eba oi 10 boys

 87. Zaahee

  June 30, 2015 at 3:02 pm

  Ey shiaa…. Ziyaa aai vaahaka dhehkeemey??? kon iraku

 88. shiaa

  June 30, 2015 at 3:02 pm

  mithkaa eyy xaa ge cosin eh tha

 89. Zaahee

  June 30, 2015 at 3:03 pm

  Shiaa Mithka akee kohkko…. Shiaa aai ehves thafaatheh nuhunnaane… hama iskolhun vex… fala min vex…

 90. Zaahee

  June 30, 2015 at 3:05 pm

  shiaa ey jehunee… Zaa aai ehvess thafaatheh nuhun naane… kobaa mihaaru mithoo gandu

 91. shiaa

  June 30, 2015 at 3:07 pm

  xaa namaadh kuran dhiyai ma , maa bodu vaahaka eh nudhah ka , shiaa ves dhiya ey namaadh kuran , xiyaa buny xaa ge friend shiaa ah ves baai baai oh

 92. shiaa

  June 30, 2015 at 3:09 pm

  xaa fala tha , shiaa kuka koh fala vaane

 93. shiaa

  June 30, 2015 at 3:12 pm

  kuda koh ingey

 94. shiaa

  June 30, 2015 at 3:14 pm

  xaa, kithah koh ko thibeytha

 95. Zaahee

  June 30, 2015 at 3:15 pm

  Zaa ge pic eh balan beynuntha? Zaa fala eh noon. hama good varakah…. dhenme Ziyaan aa vaahaka dhehkeemey buneema Balaaalee…. thedheh hooddy ebunee… mi than mihaaru FB akah badhal vejje

 96. Zaahee

  June 30, 2015 at 3:18 pm

  four kohkko thibey, one dhahtha and two brothers. Mithka, Miksha, Maaya and Zoara are kohkkomen

 97. shiaa

  June 30, 2015 at 3:21 pm

  shery , kobaa tha adhives , n xaa shiaa dheke rulhi ayy tha xiyaa aa vaahaka dheh kyma , aslu shiaa hykury xaa kamah heekoh talk kurevuny , dhen ziyaa buny mee ziyaa oh, zaa gosioh myge 10 vara kah seconds kurin namaadhah , if u r angry , im sorry

 98. Zaahee

  June 30, 2015 at 3:23 pm

  hoody FB ID dheeba… heaany dhen xaa vanakass ok hen… nuvannanee FBah laafa inna pic konme dhuvahaku badhal kuran jeheathy…. mihaaru innane anhenkujjakaa ehkoh Zaa kakulaa hama ah anna baaru hedhu mehga nagaafa…

 99. Zaahee

  June 30, 2015 at 3:27 pm

  shiaa vex dw… Ziyaa abahuri mihurihaa echeh liyaa iru fahathuga jassafa… i’m not angry…. Ziyaa udhagoo kuree dhenme… lap nagaagen mulhi geathereaga dhuvee… shiaa aai vaahaka dhahkan beynun vema Zaa vex dhiya ee Ziyaa ge fahathun…. mihaaru gossi dhahtha kairi ah hospital ah

 100. Zaahee

  June 30, 2015 at 3:29 pm

  dhiya eetha shiaa aai mithoo vex

 101. Mithka

  June 30, 2015 at 3:30 pm

  masheh nudhan… Noolhen thuthee Yaalin ge vaahaka feshyma

 102. shiaa

  June 30, 2015 at 3:31 pm

  xaa am sorry , xiyaa aa talk kure vunyma

 103. shiaa

  June 30, 2015 at 3:34 pm

  xaa am sorry , shiaa heekury xaa kamah heekoh talk kurevuny , dhen xiyaa buny xiyaa ey mee , xaa vy meege 10s kurin namaadhah gohey , if u r angry , am really sorry

 104. Mithka

  June 30, 2015 at 3:36 pm

  Hoodh bin yaalin? eyna ah kiyanee hoodh. dhen vaki yaalin ah hadhaane kameh nei… hoody eh noon igea hoody… it was mithka ge BF… mithoo… FB ah mirey 8:00 kun vadhey… Ziyaa aai dhemyhun iyye moodhah gossa thuthee ah beyrah fathaagane vunee fon aai eku… halaaku vejje…Ziyaa annane 8 ga… ehenveema FB ah vadhey 8 ga… Ziyaan Love Xaa jahaafa innanee… Ziyaa ge FB ID e’ee…. thutheege FB ID ah nuvannaathi igea.. baay girly

 105. naxhaa

  June 30, 2015 at 3:37 pm

  Vaahaka vara reethi…

 106. shiaa

  June 30, 2015 at 3:39 pm

  xaa , xaa liyefin dhw , shiaa ah nufenu ny ingey , shiaa miliyaa hurihaa ehcheh xiyaa ah fennaaney , oh my goash , then xaa ves xiyaa ah dhah kan jeheytha , dhe kudhin dhuvy ey , sifa koh levijje , hehehe

 107. Hoody

  June 30, 2015 at 3:41 pm

  Thnkx naxha

 108. Zaahee

  June 30, 2015 at 3:43 pm

  year baay dear… Year… Ziyaan love Xaa jahaafa innanee… thuthee keevve thi kiyanee amilla selfah.. miyea thuthee akee… kuda iru govaahen mihaaruvex thi govanee…. E’ee ziyaa ge FB ID.. mi aneh mithoo liyaa iru dw lachey.. noony kiyaa iru heevany Ehen meehaku mithoo ge nan beynun kohffa inna hen… dw shiaa… shiaa ah saabass… thi haavarah sorry nubunnakass OK…. dhen e”ee ehaa bodu kameh nooneh nun

 109. shiaa

  June 30, 2015 at 3:44 pm

  mithkaa ge BF is yaalin tha , haadha salhi names ey thithe kudhin thi gengulheny , shiaa ah adhi , reethi name akaa dhimaleh nuvey , hehe

 110. Zaahee

  June 30, 2015 at 3:47 pm

  Maleysiaa ga ulhuneema mihaaru dhivehi vex neygey dw mithoo… mithoo ge nickname keeve laafa eindhee…

 111. shiaa

  June 30, 2015 at 3:48 pm

  hmm OK dhen sorry nubunaanan. mithoo ky echeh shiaa akah understand eh nuvey

 112. Zaahee

  June 30, 2015 at 3:49 pm

  No… Yaalin e’ee eynage bappage nan…. Hoodh is his name… but nowevery one is calling him Yaalin

 113. shiaa

  June 30, 2015 at 3:51 pm

  dhekudhin ge xuvaabu huttan vejje ehnu mihaaru

 114. Zaahee

  June 30, 2015 at 3:52 pm

  mithka kiyaa echehi uderstand vaan v udhagoo vaane… 8 ga Ziyaa egeah dhaane yoa…. Ziyaa ge FB ID ga innanee Ziyaan love Xaa dw yoa… FB ah mirey vannashoa…

 115. Zaahee

  June 30, 2015 at 3:54 pm

  mithkaa nuhuttaa ne… konme faharaku Xaa xuvaabu medhukadanee… molhu kamakee Xaa xuvaabu kohfiyya jehigen anna dhuvahu mithkaa hun aisgen onnaanee geaga… she’s scared for me…

 116. shiaa

  June 30, 2015 at 3:58 pm

  subuu bappa miha dhaalevuny BF ah dhw , hoody shiaa bunymenu fb akah hadhaalaa namey mi comment box ves , miothy hadhaalaa fa , hehehe , hoody tha annehkaa mithoo ge bf aky ,hehehe . dhen ehen bunyma filaanyky noon , hehehe, mithoo rulhinaan nachey , its just kidding

 117. shiaa

  June 30, 2015 at 4:02 pm

  hehehe

 118. shiaa

  June 30, 2015 at 4:13 pm

  xaa ves mithkaa birugan nuvakah nuvaane ehnu , mithkaa ge vaahaka nimman higaa , serious koh shawar aa shoon aa , twins tha , dhemyhun xaa yaa , hehehe , kaakah baa libeyny , nasybennu zoaya boy akah nuvikan, noon nama ziyaa aa zoayaa , fight kuraany xaa hoadhan , hehehe

 119. shiaa

  June 30, 2015 at 4:15 pm

  namaadh koh laigen eba annan ingey

 120. shiaa

  June 30, 2015 at 4:18 pm

  xaa ves dhiya ey dhw namaadh kuran

 121. shiaa

  June 30, 2015 at 4:19 pm

  bye bye

 122. shiaa

  June 30, 2015 at 4:30 pm

  am back

 123. shiaa

  June 30, 2015 at 4:36 pm

  xaa nunimay tha

 124. shiaa

  June 30, 2015 at 4:42 pm

  xaa

 125. shiaa

  June 30, 2015 at 4:43 pm

  xaahee

 126. shiaa

  June 30, 2015 at 4:53 pm

  xaa thiu lheny iyye hedhi hen hadhan dhw , namadh koh laigen filan ,plzz ehen nahadhah chey earun shiaa ekani vaane ehnun , sheryn ves ney , hoody ves , story liyany so , plzz ehen naha dhah chey

 127. shiaa

  June 30, 2015 at 5:06 pm

  xaa fily dhw . so sad

 128. shiaa

  June 30, 2015 at 5:11 pm

  🙁 shery, xaa where r u

 129. shiaa

  June 30, 2015 at 5:23 pm

  xaa sun online ge story bayah gos fa e thaa innaane , abadhuves kiyaa , story eh , e story kiyaalaba

 130. shiaa

  June 30, 2015 at 5:46 pm

  xaa kobaa hey

 131. shiaa

  June 30, 2015 at 5:47 pm

  hoody nunimaytha story liye

 132. visnaalaba

  June 30, 2015 at 5:52 pm

  baeh kudhin mithaaga thi vaahaka dhahkanee meee fb post eh noooney…mithaaga dhahkaaneee storyy ge vaahaka…amillla vaahaka dhahkan vakin prvt kuran feney…

 133. Mixna

  June 30, 2015 at 5:54 pm

  Shiaa haadha varakah thi halhey lavany…. :p

 134. Haifa

  June 30, 2015 at 5:56 pm

  Asluvexx visnaalaba… I agree with you… Meedhen chat box eh nooney

 135. karam

  June 30, 2015 at 6:01 pm

  shiaa enme faharakuwex karam ah yes bunebala. gaimu shiaa huvafenuga fenunu gotha kannu propse wex kury , dhen why shiaa , karam v rulhi ay shiaa hoody aa thihaa kind kohvaahaka dhah kaafa , karam a dhimaalah echehi govaathy

 136. shiaa

  June 30, 2015 at 6:08 pm

  mirey dhw hoody

 137. Shaan

  June 30, 2015 at 6:09 pm

  Karam jealous v dhw

 138. lam

  June 30, 2015 at 6:10 pm

  vv rrethi

 139. shiaa

  June 30, 2015 at 6:21 pm

  keram board !!!!!! u r again disturbing me , kithah faharu bunanvy i hate u ayy , undhaguu nukuraashey , mi haaru noave dhw shiaa ah friend eh kairi dream eh fenunas bune leveykah shaan bunaa hen hama j vany , emme faharakuves thiulhey ulhun badhal koh bala , yes beynun vanyaa , dhen shiaa nuunas keram board thiulhey vahtharah ulhey baivaru girls ulhey rashuga, ekudhin fahathun dhuvebala , , BTW sorry guys , vaahaka dhah kan fashai fiyaa hama dhah kaa hiy vany eyy dhw xaa, n hoody aa kind koh vaahaka dhekki yey kiyaafa keram board ah kon kameh . eyy

 140. Zaahee

  June 30, 2015 at 6:28 pm

  good shiaa

 141. Zaahee

  June 30, 2015 at 6:31 pm

  shiaa xaa aai FB in vaahaka dhehkidhaane if you want….

 142. Zaahee

  June 30, 2015 at 6:37 pm

  shiaa namehnethi 2 kah tomorow Xaa aai vaahaka dheh ki gadi 1:40 ah vadhey igea

 143. karam

  June 30, 2015 at 6:40 pm

  shiaa plz kithamme rulhi ayas keram board nukiye faanan tha

 144. shiaa

  June 30, 2015 at 6:42 pm

  xaa shiaa fb use eh nukuran

 145. Sheryn

  June 30, 2015 at 7:49 pm

  Shiaa im back.. 😀

 146. Sheryn

  June 30, 2015 at 7:59 pm

  Kobaatha shiaa mihaaru??? Hama shery aeema e filee… 🙁

 147. Mixna

  June 30, 2015 at 8:08 pm

  Ey kobaatha sheryn, shiaa men

 148. Sheryn

  June 30, 2015 at 8:11 pm

  Shery ebaineemey…but shery ekani vefa meenee 🙁 ..shiaa vexx shery aeema e filee..

 149. Sheryn

  June 30, 2015 at 8:12 pm

  Hoody kobaatha?? Nd kobaa havaathif 8??

 150. Mixna

  June 30, 2015 at 8:13 pm

  Ahahahaaa … Shiaa birugathy baa????dhw

 151. shiaa

  June 30, 2015 at 8:13 pm

  im here , shia namaadh koh laa gen ney kon me re akuves annany , 8 :15 ehaairu

 152. Mixna

  June 30, 2015 at 8:14 pm

  Hoody …. Kobaa you…. Hama liyaneetha…

 153. Mixna

  June 30, 2015 at 8:16 pm

  Ohh .. Shiaa enme heylahvaalabaa…. Sheryn bunaahen …dhw sheryn

 154. Sheryn

  June 30, 2015 at 8:16 pm

  Ehenrynun mikiyanee….hurihaa kudhin anekkaa endhah araa nidhee baa mixoo…hoody vex vaaahaka liyan ovvaa nidhuny thoache. . 😛

 155. shiaa

  June 30, 2015 at 8:17 pm

  hi shery , mixna . fily ky noon mibuni hen vy eyy , shiaa ge frnds ah shiaa eh nufilaane , shiaa filaany keram board ah , hehehe

 156. Sheryn

  June 30, 2015 at 8:20 pm

  Eheney dhw mixoo aa shery mikiyany viber ga…shiaa karam ah kanneygeyey e filee dhw mixooo. 😛

 157. Mixna

  June 30, 2015 at 8:20 pm

  Keram board fahun undhaguleh nukureytha

 158. Sheryn

  June 30, 2015 at 8:21 pm

  Shiaa keekurany v vai shiaa nethyma 🙂

 159. Mixna

  June 30, 2015 at 8:21 pm

  A an dhw… Sheryn

 160. shiaa

  June 30, 2015 at 8:22 pm

  shiaa kudhin heylavaalaiy fiyaa mirey ulhen jeheyny ekudhin kunidhigen , hahaha ,mixnaa ok tha mixoo kiyas , u r welcome to our fb dhw shery

 161. Sheryn

  June 30, 2015 at 8:23 pm

  Hmmmm…mixoo ah wc ..hehehe 😀

 162. Mixna

  June 30, 2015 at 8:23 pm

  Ey I midhany vaahaka eh up kuran…. Catch up latr… Guyss…. Bye bye…. K 🙂

 163. Sheryn

  June 30, 2015 at 8:24 pm

  Shiaa kythikurany??? Haadha foohsey…

 164. Mixna

  June 30, 2015 at 8:24 pm

  Yeah okk shiaa

 165. shiaa

  June 30, 2015 at 8:25 pm

  kon thaaku , gulhany , gulhany , hama , shiaa ge friend eh kairi shiaa fenunu dream eh kiyaidhey adu ivuny thoache , dream ga e kujjaa propose kurihen propose kury . vv foohi way

 166. Sheryn

  June 30, 2015 at 8:25 pm

  Ok mixoo wish u bst of luck… 🙂

 167. Mixna

  June 30, 2015 at 8:25 pm

  Ten minute therey annaanan…

 168. leen

  June 30, 2015 at 8:26 pm

  midhen boduvaru. amiila vaahaka dhakan fb ah vadehbala. kihaa dherakame. mulhi comment box mi othy mi meehunge zaathi vaahaka thakun furaafa. dhen thi shia eh thivara thui nuviyas vedhaane. . mi eee ki chat room eh nooney. dhen mivarun hoodyge mi vaahka kiyaa hiy ves kedijje. mithanuga phone number ah dhan dhen dheyn vi ehnun enmen nah. eyrun hama gaimuves mi thanuga eh mi beykaaru vaahaka thake nudhahkaane.

 169. Sheryn

  June 30, 2015 at 8:26 pm

  Shiaa dhen aanekey bunebala… thiothy dream vexx fulfilled khdheefa karam… hahaha

 170. shiaa

  June 30, 2015 at 8:28 pm

  mixu , dhany tha , shiaa dhaany than kolheh fahun , shiaa mi talk kurany hama thi kudhin naa hama , shery home works ninmytha

 171. Sheryn

  June 30, 2015 at 8:29 pm

  Leen sorry…thihaa rulhi naanahchey…shery v biru ganey anekka leen shery moonumathy thappalha eh jahaafaane dhw … sorry dhen shery try kuraanan vaahaka nudhahkan.. 🙂 🙁

 172. Mixna

  June 30, 2015 at 8:29 pm

  Ahahahaha … Shiaaa

 173. Ellen

  June 30, 2015 at 8:30 pm

  School ah dhaa Kudhin ah suvaaleh!!!! Tomorrow kiyevun oveytha??? Pix let me know…… Btw story is nic.. Nd hoody!! Did u go to Ungoofaaru in a school trip?? :::o

 174. Sheryn

  June 30, 2015 at 8:30 pm

  Shiaa leen ge comment kiyaabala…shery akah dhen nukereyne evarah talk kuraakah. Tomorrow school bandhu.

 175. shiaa

  June 30, 2015 at 8:30 pm

  leen , vaahaka kiyaa hiy kedeykan nujehe dhw , , plxx thihen nubuney , and mi sheryn ves dhw , abadhu ulheyny rulhi aru van

 176. Mixna

  June 30, 2015 at 8:31 pm

  Aan… Mi sheryn aa vaahaka dhahkaanan viber inn

 177. Sheryn

  June 30, 2015 at 8:31 pm

  Hmmm shiaa homework nimmijje

 178. Sheryn

  June 30, 2015 at 8:32 pm

  Shiaa shery dheke rulhi aadheytha?? Ohh soo sad.. 🙁

 179. shiaa

  June 30, 2015 at 8:34 pm

  maadhan shiaa men rashakah school kiyevumeh noavey . 1 to 9 ah , kiyai fin leen ge comment shiaa ves biru gannejje , leen shiaa ge moon machah thap palheh alhaala faane thyy

 180. leen

  June 30, 2015 at 8:35 pm

  konme hen rulhieh aisgen neh noon. ekamaku mi eeki meehun amilla vaahaka dhakaa thane noon dhw. teenagers ah veema kannegey mi shia mennan nuvisneni. i was just sharing my opinion. . and i don’t wanna get involved in this teenage drama. bye. 🙂

 181. shiaa

  June 30, 2015 at 8:36 pm

  good girl , shiaa typing kuda koh slow vaane ingey

 182. Sheryn

  June 30, 2015 at 8:36 pm

  Dhen ekam shiaa akaa talk kuraan like eh nuvey shiaa thibuny shery dheke shiaa rulhi aadheey… 🙁

 183. shiaa

  June 30, 2015 at 8:37 pm

  bye bye leen

 184. Sheryn

  June 30, 2015 at 8:37 pm

  Ok leen bye..thikama visnaalan… n thank u 🙂

 185. shiaa

  June 30, 2015 at 8:39 pm

  no shery , shiaa rulhi eh naadhey , shiaa buny shery abadhu ulheyny shiaa rulhi aruvaa shey

 186. shiaa

  June 30, 2015 at 8:40 pm

  ebunaahen vis naalaanan thikamaa leen

 187. leen

  June 30, 2015 at 8:41 pm

  yes teenagers. carry on ur dramas. since u guyz have nothing better to do than this.

 188. shiaa

  June 30, 2015 at 8:43 pm

  mixoo 10 minutes vejje dhw , shery

 189. Sheryn

  June 30, 2015 at 8:45 pm

  Mixoo eba ulhey viber ga yaa fb ga… thnkk leen …shery heekury keen foanuthereyn shery moonuga thappalhaeh jahaane kamah..lol 😛

 190. shiaa

  June 30, 2015 at 8:46 pm

  leen hevey join nuviyas , plx let us talk

 191. shiaa

  June 30, 2015 at 8:48 pm

  shery fb ah vannan tha

 192. zaisha

  June 30, 2015 at 8:49 pm

  oh i see but i’am not a teenager to do such lame stuff. ok kiddo 🙂

 193. shiaa

  June 30, 2015 at 8:50 pm

  shery nudhaa chey

 194. Sheryn

  June 30, 2015 at 8:51 pm

  Mom vanaane…i vexx photo laa hadhan..anehgothah nuvannan..mehunaa. vaahaka dhahkaa nuhdhan fb inneh

 195. shiaa

  June 30, 2015 at 8:52 pm

  shery

 196. shiaa

  June 30, 2015 at 9:08 pm

  shery , mixu

 197. Zaahee

  June 30, 2015 at 9:11 pm

  Alhe yes ey Shiaa, sheryn, mixnaa kokko noony dhahtha bunebala…. Maadhan 1:40 ga namehnei 2 kah vannachey… Xaa vex vannaanan

 198. shiaa

  June 30, 2015 at 9:12 pm

  thank god , rangalhu vejje , shiaa mom manaa kofa fb ah vanun wiber ah ves , vv foohi way ,

 199. Sheryn

  June 30, 2015 at 9:12 pm

  Kihineh v shiaa.. will try zaahee. Nw frnd eh anekkaa…yay 😀

 200. Sheryn

  June 30, 2015 at 9:13 pm

  Keeheve manaa kury shiaa?? Overr v dhw..hahah

 201. Zaahee

  June 30, 2015 at 9:14 pm

  ey nw eh nooney dw shiaa… vannachey… e’ee kureege echeh veema aharumen kithanme v kah vaahaka dhehkiyas meehaku halhey nulavaane… leen ah thanks

 202. shiaa

  June 30, 2015 at 9:15 pm

  namehnei 2 kah eyy kon echeh tha xaa, BTW ehkala story kytha

 203. Zaahee

  June 30, 2015 at 9:16 pm

  sherryn, shiaa dhen ulhey meehaku dhen vex ehen meehaku halhey nulavanee vadhebala nameh nei 2 kah… Mi vannanee

 204. Zaahee

  June 30, 2015 at 9:17 pm

  page 2 ah dheyba… fennaane

 205. shiaa

  June 30, 2015 at 9:18 pm

  manaa kury shiaa kuda iy yoh adhives

 206. Sheryn

  June 30, 2015 at 9:19 pm

  But i dont read tht story so i cant… we xan just talk in havaathif …hws tht..keehev namehnei 2 ah vannan v ?? N zaahee i didnt mean wat u r telling. N shiaa keehvehey mom manaa kury?? N mixoo konthaakuhey thiulheny??.. n hoody kobaahey havaatjif 8???

 207. shiaa

  June 30, 2015 at 9:21 pm

  kon echeh ge pg 2 eh tha

 208. Zaahee

  June 30, 2015 at 9:23 pm

  no… mi story ga eh nun… Page 2 ah dheyba… enme top ga second story ah vadhey… e’ah vadhe thimanna mi huree aissa ey kiyaa fa fonuvaa…. eyrun bunaanan keeve kan ehen hedhy… hurry.. manma rulhi annane maa gina iru lap naganna

 209. miroo

  June 30, 2015 at 9:24 pm

  wow nice story. mi ulheni kon kudhine tha?? hi

 210. Zaahee

  June 30, 2015 at 9:25 pm

  esfiya vaahaka site… havaathifun beyrah nukutheema ara eh nun pages. 1 to 143 aai hama ah.. ethanun 2 kah dheyba… hi miroo

 211. Sheryn

  June 30, 2015 at 9:25 pm

  Zaahee ahtakaa ingey mivannanee..keehvekan bunan jeheyne…

 212. Zaahee

  June 30, 2015 at 9:26 pm

  miroo vex higaa Xaa aai ehkoh page 2 ah… eygen namehnei 2 kah vadheefa hi eh alhaa.. avas

 213. shiaa

  June 30, 2015 at 9:28 pm

  miroo mee chat log eh nooney hi jahaakah

 214. miroo

  June 30, 2015 at 9:29 pm

  ok

 215. miroo

  June 30, 2015 at 9:30 pm

  masheh nudhaanan page 2 akah

 216. Sheryn

  June 30, 2015 at 9:30 pm

  Shiaa tha thihtn thibuny…hahaha…

 217. shiaa

  June 30, 2015 at 9:32 pm

  namehneiga shiaa ge comment eh naara

 218. shiaa

  June 30, 2015 at 9:34 pm

  shiaa ehnoon miru aa dhimaa lah mee chat log eh nooney hi jahaakah buny ky , am cofused

 219. miroo

  June 30, 2015 at 9:34 pm

  shiaa vex mithaaaga nuliyan veenudho???? aharenkairyga chat log eh nooney kiyaairu

 220. Sheryn

  June 30, 2015 at 9:37 pm

  shiaa eh noontha thiibunee miroo aadhimaalah

 221. mooko

  June 30, 2015 at 9:50 pm

  hoody haadha molhey kihineh tha time hoodhanyy

 222. shiaa

  June 30, 2015 at 10:06 pm

  hoody kobaa next part

 223. nash

  June 30, 2015 at 10:10 pm

  then amilla vaahaka dhekiyas mee a lil bit too much kanneyge dw… mithaa thivarah thui nuviyas vedhaane

 224. suha

  June 30, 2015 at 11:31 pm

  Dear hoodh Ibrahim
  I think this is too much of u re fan readers so please advice them make this comments box as their fb this is demotivating of writer I sincerely request this to you
  Think about it hoodh

 225. suha

  June 30, 2015 at 11:40 pm

  I sincerely request to you hoodh ibrahim to ask u re loving fans to stop these disgusting act wiyh respect

 226. mira

  July 1, 2015 at 12:05 am

  aslves. do something hoodh. this is too much.

 227. Hoody

  July 1, 2015 at 12:36 am

  Yeah….. suha and mira… you are right!!
  So Shiaa, Sheryn and Zaahee, Please listen to other readers also…. maa gina comment thah hureema ehn kiyuntherin vex comment kuran varah foohivaane…. and Hoody ah vex varah undhagooo comment thah kiyan… So hope you guys undersatnd…. No hard feelings…. 🙂

 228. Lol

  July 1, 2015 at 1:21 pm

  V.nic

 229. deep sea

  July 25, 2015 at 9:53 am

  Mashah hyvany mee 1 vana hen

 230. sithaara

  February 8, 2016 at 4:03 pm

  v v reethi

Comments are closed.