މިދުވަސްކޮޅު އަޅުގަނޑުގެ އެގްޒާމް އަދި ޓެސްޓު ފެއްޓޭތީ މި ވާހަކަ އަޕލޯޑް ވުމަށް ލަސްވާތީ އަޅުގަނޑު ކިޔުންތެރިނގެ ކިބައިން މާފަށް އެދެން😥😥

ﷲ އިރާދަ ކުރެއްވިޔާ މިވާހަކައިގެ އެހެންބައިތައް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ގެނެސް ދެވޭތޯ ބަލާނަން……. އިންޝާ ﷲ

މި ކަން ތައްތަކަށް ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން ނިހާޔަތަސް މާފަށް އެދެން

25

1 Comment

  1. redlailacrose

    February 19, 2021 at 2:09 pm

    Do well in the exam 🌹🌹🌹 waiting for next part 🌹🌹 stay safe bye

Comments are closed.