ލޯބި ލޯބިކޮށް ނިދާފައި އޮތް މިޝްޔާ ހޭލެވުނީ މީހަކު އޭނާގެ ކޮނޑުގައި  ކޮއްޓާލުމުން އެވެ. މަޑުމަޑުން ދެ ލޯ ހުވައިޅުވައި ލަމުން މިޝްޔާ އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި ހުރި ޒުވާނާ އަށް ބަ ލާ ލިއެވެ. އެ ޒުވާނާ ހުރީ އަޅި ކު ލާގެ ޓީޝާޓަކާއި ކަޅުކު ލައިގެ ޖިންސެއް ލާގެ ނެވެ. އޭގެ ކަޅުކަން ގަދަ އެދޭ ކަޅި ހުއްޓިފައި ހުރީ މިޝްޔާދިމާލަށެވެ. އޭނާގެ ތުންފަތް މަތީގައި  ކުޅެ ލަ ކުޅެ ލާ ހުރީ އުފާ ވެރި ހިނިތުން ވުމެވެ. މިޝްޔާ ފުންމައިގެން  ތެދުވެ  ޝިފާޒް ގައިގައި ވަރަށް ބާރަށް ބައްދާ ލިއެވެ. “އަދި ކިރިޔާތަ ދޮންބެ ހަދާންވީ ދޮންބެގެ ކޮއްކޮ އެއްވެސް ހުންނަކަން” މިޝްޔާ ޝިފާޒް ދޫކޮށްލަމުން ޝަކުވާ ކޮއްލިއެވެ. “ސޮރީމައި ޕިރިންސެސް. ޕިރިންސެސްވެސް އޮފީހަށް ޖޮއިން ވާން ބޭ ނުމޯ ބުނީމަ ޕިރިސެސްގެ ކެބިން ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބައްޕަ ހަވާލު ކުރީ ދޯންބެއާ. އެހެންވެ ކޯލްބެކް ނުކުރެވުނީ.” ޝިފާޒް  ލޯބިން މިޝްޔާ ގެ ކޯޓުގައި ފަރުމާ ލިއެވެ. “ދެން ދޭ ގޮސް ފެންވަރައިގެން އާދޭ ބޭރަށް. ދޮންބެގެ ރަޙުމަތްތެރިން ވެސް އެބަ ތިބި ބޭރުގަ. މި ކޮޅުގައި ދެ ހަފުތާ މަޑުކުރުމަށް ފަހު މާލެ ދާނީ.” އެހެން ބުނެފައި ޝިފާޒް ކޮޓަރިން ނުކުތެވެ. ޝިފާޒް ނިކުތުމާއެކު މިޝްޔާ ދޮރުގައި ތަޅުލިއެވެ. އަދި ފެންވަރައިގެން ނުކުމެ ހުދު ކުލައިގެ އަތް ކުރު ޓީޝާޓެއްލުމަށް ފަހު އޭގެ މަތިން އައިސް ބުލޫ ޖެކެޓެއް ލިއެވެ. އަދި ތިރިން  ކަޅުކު ލައިގެ ޖިންސެއް ލުމަށްފަހު ލޯގަނޑުން އަމިއްލަ ސޫރަ ބަ ލާ ލިއެވެ. އޭރު މިޝްޔާ ގެ އިސްތަށިގަނޑު ވަނީ ދޫ ކޮއްލާފަ އެވެ. ޑުރެސިން ޓޭބަލް މަތީގައި އޮތް މަސްކަރާ ނެގުމަށް ފަހު އޭނާގެ ޗޮކްލެޓް ބުރައުން ކުލައިގެ ކަޅި ޔަށް ހިޔާ ދެމުން   ގެންދިޔަ އެބޯ ބޯ    އެސްފިޔަ ތަކުގައި    އަޅާލިއެވެ. އެތުނިތުނި    ފިޔާތޮށި ތުންފަތުގައި    ލިޕް އޮއިލް    ކޮޅެއް   އުގުޅާލިއެވެ.   އަދި   އަވަސް  އަވަހަށް ދޮރު ހުޅުވާލާފައި ބޭރަށް ނުކުތް ތަނާ ހެން  މީހެއްގެ ގައިގައި ޖެހި މިޝްޔާ ވެއްޓޭން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް އެ މީހާ ވަރަށް ހުޝިޔާރު ކަމާއެކީ މިޝްޔާ ގެ އުނަގަނޑުގައި އަތް ވަށާލިއެވެ. އޭރު މިޝްޔާ އަށް ހުރެވުނީ އެސް ފިޔާ ވެސް ޖަހާނެ ލާ ބަލާށެވެ. އެކުއްޖާ ވެސް އޭނާ ގެ އެ ކަޅުކަން ގަދަ ކާށިން މިޝްޔާ ދިމާ ލަށް ބަލަން ހުރީ އެސްފިޔަ ވެސް ނުޖަހާނެއެވެ. އެކުއްޖާ މަޑުމަޑުން މިޝްޔާ ކޮޅަށް ތެދުކުރިއެވެ. އެއާއެކު މަޝްޔާ އަށް އެކުއްޖާއާއި ދުރަށްޖެހޭ ލުމަށް ް ފަހު މަތިން ފަށާގެން  ތިރިޔަށް ނަޒަރު ހިންގާ ލިއެވެ. އެކުއްޖާ ހުރީ ކަޅުކުލައިގެ ހޫޑީއަކާ ކަޅުކުލައިގެ ޖިންސެއް ލާގެ ނެވެ. ބޯ ސްޓައިލް ކޮއްފަހުރި ގޮތާ އޭނާގެ ދޮން ވަށް މޫނާއި ވަރަށް ގުޅޭ އެވެ. މިޝްޔާ ސިއްސައިގެން ގެން ދިޔައީ  ޝިފާޒް އައިސް މިޝްޔާ ގެ ކޮޑަށް އަތްވައްޓާލުމުންއެވެ.”ހާދަ ވަރަކަށް ތި ބަލަނީ.“ޝިފާޒް ސަމާސާ ރާގަކަށް ބުނެލި އެވެ.”ފަހަރެއްގައި ވެދާނެ ކަމުދިޔައީ  ކަމަށްވެސް، އާފްޓައޯލް  އައި އޭމް ހޮޓް އެންޑް ހޭންޑްސަމް ޔަންގްމޭން.“” ޔޫއާނޮޓްއެޓް އޯއް ހޭންޑްސަމް އޯރ ހޮޓް. ނުދަންނަ މީހަކަށް މިގެއަށް ވަދެވުނީތީ ހައިރާން ވި ވަރުން ބެލުނީ.“މިޝްޔާ ނުރުހުމުގެ އަޑަކުން ބުނެލި އެވެ.” އޯ. ސޮރީ އައި ފޮގޮޓް. މިޝީ މީޓް ނިކްޔާން. އެންޑް ނިކް މީޓް މައިލިޓްލް ޕުރިންސެސް، އާއި މީ ސިސް މިޝްޔާ“.

~ނުނިމޭ~

މިއީ އަޅުގަނޑު މިސައިޓަށް އަޕް ކުރާ ފުރަތަމަ ވާހަކަ ކަމުން އަޅުގަނޑުގެ އެދުމަކީ ކިޔުންތެރީންނަށް ފާހަގަވާ ރަގަޅު ނުކުތާއަކާ ނުރަގަޅު ނުކުތާތައް ކޮމެންޓުގައި  ބުނެ ދިނުމެވެ. ވާހަކަ ކުރު ވީތީ  ހުރިހާ ކިޔުންތެރީންގެ ކިބައިން މަޢާފަށް އެދެމެވެ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ދެވަނަ ބައި ވީހާވެސް ދިގު ކުރާކަމެވެ.♥️♥️♥️♥️

~♥️ސުޒުކީ♥️~

 

 

32

17 Comments

 1. 🌹Ril🌹

  October 22, 2020 at 11:03 pm

  Heiiii 👋👋👋👋👋❤️❤️❤️❤️
  We are same age dhw heheh❤️❤️❤️😅😅
  Btw stry ge feshun vrh vess Sali❤️❤️❤️❤️
  Masha Allah vrh furihama❤️❤️❤️❤️❤️
  Heevey vrh interesting and vrh reethi vaane hen❤️❤️❤️❤️❤️❤️🥰🥰🥰🥰🥰🥰
  Kon dhuvasthakehgaa the stry up kohdeny can u tell😃😃😃😃😃
  And my support is always there ingeyy❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😃😃😃🥰🥰🥰
  Waiting for the next part ❤️❤️❤️
  Lysssmmm ❤️❤️❤️
  Stay safe and take gud care❤️❤️❤️❤️

  • 🌹Ril🌹

   October 22, 2020 at 11:03 pm

   And yess I am the first
   ❤️❤️❤️❤️🥰🥰🥰🥰🥰🥰🎊🎊🎊🎉🎉🎉🌺🌺🌺

 2. 🌻LamHaa🌻

  October 23, 2020 at 11:07 am

  💖💖💖Maasha allah V reethi 1 part vx
  Curiously waiting for nxt part
  Stay safe n Tc
  ❤️❤️❤️Lyyysssmmm

 3. Anonymous

  October 23, 2020 at 12:47 pm

  masha allah…… vrh reethi….. sifa kurun vrh salhi…. ekam miah vure kuda kh fashuvi kohlyma adhi maa salhi vaane…. all the best ingey…. keep it up….. hope you will do better…… you are so talented….. lysm😍😍😍😍😘😘😘😘😘

 4. Lavender 💜

  October 23, 2020 at 1:45 pm

  Oh hii…….we are same age 😁 i love your story….dhn inn bai thankolheh avahah up kohdhehcheyy 😀 i also live in mal’e 😊😊……

 5. Maash

  October 23, 2020 at 2:55 pm

  I’m also 14 Varah reethi vaahaka Maasha Allah 💖💖
  Waiting for the next part curiously 😉🙂🙂

 6. Maany

  October 23, 2020 at 8:09 pm

  Hey we are same age dhw vaahaka ge feshun varah reethi
  Waiting for the next
  Stay safe

 7. Ishoo

  October 23, 2020 at 9:19 pm

  Varah reethi mi part vx 💙❤💚💛💜Waiting for next part

 8. €€ASH

  October 24, 2020 at 11:14 am

  Wowww…. First story yaa balaafa hama vrh salhi…. Bruhh i rlly love this story….. Anyways when next??!!

 9. Suzukeemizukee

  October 24, 2020 at 12:26 pm

  I will up the story in every every Sunday Monday and Thursday. And thank you for your support ♥️. Love you guys so much♥️. To make this more interesting mi story ge konmme part akaa ekkoh I will give you reader a riddle. Vaahaka nimey iru emme ginain riddle Crack koffa in mihakah alhuganduge 2 vana storyge characters ge nan chose kurumuge furusathu libeyne.

 10. Suzukeemizukee

  October 24, 2020 at 12:37 pm

  So the riddle is I speak without a mouth and I hear without ears. I have no body, but I come alive with wind.
  What am I?

  • 🌹Ril🌹

   October 24, 2020 at 7:49 pm

   Ummm
   Answer is
   Echo
   Its the reflection of ur own voice
   Am I correct thr

 11. Suzukeemizukee

  October 25, 2020 at 8:28 am

  Congrats ril your answer is absolutely correct.

 12. Suzukeemizukee

  October 25, 2020 at 8:31 am

  Congrats💐💐 ril your answer is absolutely correct. 👏👏👏👏👏👍👍👍👍👏👏👏💖💖🎉🎉🎉🎉🎊🎊🎊🎊🎉🎉🎉🎉

  • 🌹Ril🌹

   October 25, 2020 at 12:43 pm

   Yeyeyee 😁😁😁❤️❤️❤️❤️❤️❤️🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

 13. 💖💖suru 💖💖

  October 26, 2020 at 9:07 am

  Maasha Allah Varah reethi mi part vas waiting for next part 💖💖💖💖💖💖💖💖💖

 14. Suzukeemizukee

  October 26, 2020 at 12:43 pm

  Thank you so much 😊😊😊😊💖💖♥️♥️

Comments are closed.