ފާރުގައި އަތް ކާއްތަމުން އޭނާގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. ވަށައިގެންވަނީ އަނދިރިކަމެވެ. އެ އަނދިރިގަނޑު ތެރޭގައި ޖަޒްލާއަށް ފާރަލައިގެން މަހުލޫގެއް އޮތްކަމެއް އޭނާއަކަށް ނޭނގެއެވެ.

  ޑްރެސިންގ ޓޭބަލް ކައިރިއަށް ދާން ހިނގައިގަތް ވަގުތު ތަށިމުށިގަނޑުމަތީ އޮތް މަހުލޫގު ދެލޯ ދިއްލާލިއެވެ. ޖަޒްލާއަށް ފެނުނީ އަނދިރި ގަނޑުތެރެއިން ދިއްލުނު ރަތް ދެލޮލެވެ. އެވަގުތު ވިދާލިވިދުވަރުގެ އަލި ފެންލައިޓުން ކޮޓަރިއަށް އެޅިގެން ދިޔައެވެ. އެއާއެކު އެ މަހުލޫގު ޖަޒްލާއަށް ފެނުނެވެ. އެއީ ދަވަގަނޑެއްފަދަ މުޑުދާރު ވައްތަރެއް ޖަހާ އެއްޗެކެވެ. އޭނާއަށް ބާރަށް ހަޅޭލަވައިގަނެވުނެވެ. ޚަބަރު ހުސްވެގެން ބިންމައްޗަށް ދެމުނީ އެވަގުތެވެ.

   ކުއްލިއަކަށް ކަރަންޓު އައެވެ. މުޅިތަން އަލިވެގެން ދިޔައެވެ. ތަށިމުށިގަނޑު މަތީ އޮތް މަހުލޫގު މަޑުމަޑުން އަލަމާރީގެ ދަށުގައިވާ ހަނި ޖާގައާދިމާއަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ. ލަސް ބަރުހެލި ދުވެލީގައެވެ.

***

  ހަމަ އެވަގުތެވެ. ޔައީޝް ސައިކަލުގައި އައިސް ގޭދޮށަށް މަޑުކުރިއެވެ. ސައިކަލުން ފައިބައިގެންގޮސް ގޭގެ ދޮރުގައި ހިފިއިރު ދޮރު ހުރީ ތަޅުލާފައެވެ. ޖީބުން ތަޅުދަނޑި ނެގުމަށްފަހު ދޮރުހުޅުވާލިއެވެ. އަދި ލައިގެންހުރި ވިއްސާރަ ކޯޓު ބޭލުމަށްފަހު ސިޓިންގ ރޫމުގެ ސޯފާއެއްގެ މަތީބޭއްވުމަށްފަހު ހިނގައިގަތީ ކޮޓަރިއާ ދިމާއަށެވެ.

  ދޮރު ހުޅުވާލުމާއެކު ޔައީޝްގެ ކަޅި ގޮސް ހުއްޓުނީ ވެއްޓިފައި އޮތް ޖަޒްލާއާއި ދިމާލަށެވެ. ހަމައެއާއެކު ދުވެފައި އައިސް ޖަޒްލާ ނަގައި އެނދުގައި ބޭއްވިއެވެ. އަދި އެނބިއުލާންސްއަށް ގުޅާލިއެވެ.

***

” ވީގޮތް އެނގޭނީ ހޭއެރީމަ،!” ޑޮކްޓަރ ވިޝާލް ވާހަކަ ދެއްކީ ޔައީޝާއެވެ. ” ބޮޑަށް ހީވަނީ ޝޮކެއް ހެން”

ޔައީޝް އިސްތަށިގަނޑުގައި އަތް ހިންގާލަމުން ޖަޒްލާ ބައްވާފައި އޮތް ބަޔަށް ވަނެވެ. އެއިރު ސީމާ އެނދުކައިރީ އިށީނދެގެން ފޮތެއްކިޔަން އިނެވެ.

 ޖަޒްލާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނައިތާ 3 ގަޑިއިރު ވީއިރުވެސް އޭނާ ހެއެއް ނާރައެވެ. ޖަޒްލާ ހޭނެތެން ދިމާވީ ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެ ހެއްޔެވެ؟ ޔައީޝްގެ ސުވާލަކީ އެއީއެވެ.

ޔައީޝް ގޮނޑި އެނދުކައިރިއަށް ޖައްސާލަމުށް ފަހު އިށީނދެލިއެވެ. އަދި ފުން ނަޒަރަކުން ޖަޒްލާގެ މެރިފައިވާ ދެލޮލަށް ބަލައިލިއެވެ. މި ރީތި މައުސޫމިއްޔަތުގެ ފުރަގަހުގައި ނުބައި ޝައިތާނެއް ފޮރުވިފައިވާކަން ބަލާ މީހުންނަށް އެނގޭނީ ކިހެނެއް ހެއްޔެވެ؟

މީގެ ދުވަސްތަކެއްކުރިން ޖަޒްލާއަކީވެސް އެހެން ފުރާވަރުގެ ކުދިންފަދައިން އުފާވެރި މަޖާ ދިރުއުޅުމެއް އުޅެމުން އައި ކުއްޖެކެވެ. އެހެން އަންހެން ކުދިން ފަދައިން ރީތި ފިރިހެނުންގެ ފޮޓޯތަށް ކޮޓަރީގައި ހިތްޕިއެވެ. ރީތި ފިލްމްސްޓާރުންގެ ވާހަކަ ހީހީފައި އެކުވެރިންނާއެކު ދެއްކިއެވެ.

މަންޒަރު ފުސްވެގެންދިޔުމަށްފަހު ސާފުވެގެންއައިއިރު ފެނިގެންދިޔައީ މީގެ ފަސްއަހަރުކުރީގެ ހާދިސާތަކެވެ.

******

(މާޒީ)

“…….ޔޫ ޑޯންނޯ.. އޮހޯހް.. ޔޫ ޑޯންނޯ ޔޯރ ބިއުޓިފުލް…

އިފް އޮންލީ ޔޫ ސޯ ވަޓް އައި ކޭން ސީ…..

ޔޫ،ލް އަނޑަރސްޓޭންޑް ވައި އައި ވަންޓް ޔޫ ސޯ ދެސްޕްރޭޓްލީ……..”

މުޅި ކޮޓަރިތެރޭގައި ގުގުމަލާފައިވަނީ މީގަން ނިކޯލްގެ ‘ވަޓް މޭކްސް ޔޫ ބިއުޓިފުލް’ ލަވައެވެ. މޭޒުދޮށުގައި އެއްޗެއް ކުރަހަން އިން ޖަޒްލާގެ އަތުގައި އޮތް ފަންސޫރު ރާގާ އެއްވަރަށް ދެކޮޅަށް ދެކޮޅަށް ތަޅުވަމުންދިޔައެވެ. މޭޒުމަތީގައި އޮތް އޭފޯ ސައިޒް ގަނޑުގައި އޭނާ ކުރަހަން ފަށައިފާވާ ‘އިމްރާން އައްބާސް’ ގެ ފޮޓޯގަނޑަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިންއިރު ޖަޒްލާގެ ތުންފަތް ލަވައާއި އެއްވަރަށް ހަރަކާތްކުރަމުންދިޔައެވެ.

ކޮޓަރީގެ ފާރު ވަނީ އެކިއެކި ފިލްމް ސްޓާރުންގެ ފޮޓޯތަކުން ފުރިފައެވެ. ވަރުން ދާވަންއާއި ޝިދާރތް ގެ ފޮޓޯއެވެ. ޖޯން އަބްރަހަމްއާއި އިމްރާން ޚާންގެ ފޮޓޯތަކެވެ.

“އޯމައިގޯޑް… އޯމައިގޯޑް…. އޯމައިގޯޑް….” ޖަޒްލާ ކުއްލިއަކަށް ގޮނޑިން ތެދުވުމަށްފަހު ކޮޓަރިތެރޭ އެނބުރިއެނބުރިފައި ދުވަންފެށިއެވެ. އަދި އެނދުމައްޗަށް ވެއްޓިގަނތުމަށްފަހު ސީލިންގާއި ފާރުގައި ހިތްޕަފައިވާ ފޮޓޯތަކަށް ބަލަން ފެށިއެވެ.

“އަޅެ މަށަށް މިތަނުން މީހަކު ލިބޭނެ ނަމަ!” ޖަޒްލާ ފިޔާތޮށިކުލައިގެ ޓޭޑީ ބެއާރ އެއްގައި ބައްދާލިއެވެ. “މޯލްޑިވްސްގައި މިކަހަލަ ހޮޓް ބޯއީސްހުރޭތަ؟”

“ޖަޒްލާ ޖަޒްލާ!” ކުއްލިއަކަށް ކޮޓަރި ދޮރު ހުޅުވާލީ އޭނަގެ މަންމަ އާސިފާއެވެ. އޭނާ ވަދެގެން އައިސް ކޮމްޕިއުޓަރުން ޖަހާވައިވާ ލަވަ ނިއްވާލިއެވެ.

“ޕިސް ޕިސް ޕިސް. މިހިރަ ދަރި ބޮޑުވާނީ ކޮންދުވަހަކުންބާއޭ މަގޭ ހިތަށް އަރާ! ބަލާބަލަ މިއޮށް ކޮޓަރިއެއް! ހީވަނީ ފޮޓޯ އަލްބަމެއް ހެން!” ބިންމަތީގައި އޮތް ޖިންސް ނަގަމުން އާސިފާ އެނދުގައި އޮތް ޖަޒްލާއަށް ބަލައިލިއެވެ.

“އޯހް ކަމޯން މޯމް!” ޖަޒްލާ އެނދުން ތެދުވުމަށްފަހު ޓޭޑީ ބެއަރ އެނދަށް އެއްލާލިއެވެ. “ކޮބާތަ މައްސަލައަކީ؟ މީ އަހަރެންގެ ފޭންސް އޭ!” ޖަޒްލާ ދެއަތް ހުޅުވާލަމުން ކޮޓަރިތޭރޭ އެނބުރިލިއެވެ.

“ދެން ތިހާވަރަށް ތުއިނުވިއަކަސް ވެދާނެ.” އާސިފާ މޭޒުމަތީގައި ހުރި ފޮތްތަށް ތަރުތީބުކުރަމުން ދެބުމަ ގޮށްޖަހާލިއެވެ. “ދަރިފުޅާ؟ ތިޔަށްވުރެ ދިގުއެއްޗެއް ލާކަށް ނުވޭތަ؟ ތިއޮށް ފަލަ މަސްގަނޑު ފެންނަނީ!”

“މީތި އަދިވެސް ކުރީތަ؟” ޖަޒްލާ އޭނާ ލާފައިހުރި ޖިންސް ސޯޓުބުރިއަށް ދަމާލިއެވެ. “މަށަށް އަދިވެސް ދިގު މި! އެހެން ނޫނަސް ގޭތެރޭގައި އުޅެން ފަސޭހައީ ކުރު އެއްޗެހި ލައިގެން!”

“ހޫން. ދެން ހެވޭ! އައިނާ ސުކޫލުން އަންނަން ވާއިރަށް ހިނގާބަލަ ބަދިގެ ދޮށަށް މަންމަ އަށް އެހީތެރިވާން! އަދި މިއުޅެނީ އެއްޗެއް ނުވެސް ކައްކާ!”

ޖަޒްލާ ތުން ދަމާލުމަށްފަހު މޫނު ކުނިކޮށްލަމުން ބަދިގެއާދިމާއަށް ހިނގައިގަތެވެ. ބަދިގެއަށް ވަން ނަމަވެސް ހަޤީޤަތުގައި ޖަޒްލާއަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރާކަށް ނޭނގެއެވެ.

“މަންމަ ހުންނާނެ ފުށްގަނޑު މޮޑެފަ! ދަރިފުޅު ރޮށި ދަމާލަބަލަ!” އާސިފާ މަސްހުނި މޮޑެން ތައްޔާރުވިއެވެ.

މޮޑެފައިހުރި ފުށް އެއްޗަށް ޖަޒްލާ ބަލައިލީ ފަކުރުގަނެފައިވާ ގޮތަކަށެވެ. ފާޑަކަށް އަނގައަށް ގޮތެއް ހަދާލަމުން ސަހާދަތް އިނގިލި ފުށްގަނޑު ތެރެއަށް ކޮށްޕަލިއެވެ.

“ޔަކް!!”

“ސުބުހާނަﷲ!!” އާސިފާއަށް ޖަޒްލާގެ ހަރަކާތްތަށް ފެނުމުން ދެބުމަ ގޮށްޖަހާލިއެވެ. “ފުށްގަނޑު މޮޑޭނީ ދެއިނގިލި ކުރިންނެއް ނޫނޭ! ދައްކަބަލަ!” އާސިފާ އައިސް ޖަޒްލާގެ އަތުގައި ހިފާ ފުށްގަނޑުތެރެއަށް ގަންބަލިއެވެ. އަދި ފުށްގުޅަ ހަދާނެގޮތް ދަސްކޮށްދިނެވެ.

ޖަޒްލާ ވަރަށް އުނދަގުލުން ފުށްގުޅަ ހެދިއެވެ. ނަމަވެސް ދެ ގުޅަ އެއްވަރެއް ނޫނެވެ. ދެން އޭނާ ކުރިމަތި ލީ އެންމެ އުނދަގޫ ކަންތަކާއެވެ. ރޮށި ދެމުމެވެ. ރޮށި ދަމާއެތީގައި ފުށްގުޅަ ބޭއްވުމަށްފަހު ފޯލިން އޭގެ މަތީގައި ފުރޮޅަލުމާއެކު ފުށްގުޅަ ފޯލީގައި އޮޅިގެން ދިޔައެވެ. ޖަޒްލާ ދެއިނގިލިކުރިން ފޮލީގައި ތަތްލާފައިވަ ފުށްގުޅަ ނެއްޓުވުމައިގެން އުޅުނެވެ.

“ދަރިފުޅު މިހާރު ތީ ބޮޑުވެފައި ހުރި ކުއްޖެއް ނޫންތަ؟ މީހަކަ އިނދެގެން އެހެން ގެއަކަށް ގޮސްގެން އުޅޭއިރު ތިހެން ހަދައިގެން ކަމަކުނުދާނެ! އަންހެން ކުދިންނަކީ ވަރަށް މުރާލިބައެކޭ!” އާސިފާ ޖަޒްލާއަތުން ފޯލި އަތުލުމަށްފަހު ރޮށިދަމަން ފެށިއެވެ. ޖަޒްލާ އިރުކޮޅެއްވަންދެން އެތަން ބަލަން ހުރުމަށްފަހު ސިޓިން ރޫމަށް ނުކުތެވެ. އަދި ސޯފައަށް ވެއްޓިގަތުމަށްފަހު ޓީވީ ހުޅުވާލިއެވެ.

“ދޮންތީ!!!” އައިނާ ދަތްޕިލަ އަތްމައްޗަށް ލައިގެން އައިސް ގޭތެރެއަށްވަނެވެ. އޭނާގެ ކޮނޑުގައި އޮތް ދަބަސް ނަގާ އެއްލާލަމުން ދުވެފައި އައިސް ޖަޒްލާގެ ގައި މައްޗަށް ވެއްޓިގަތެވެ.

“ހޫނ! ކިހިނެއްވީތަ މިއަދު؟ މާބޯޑަށް ދަތްޕިލަ ހާވައިގެން ތިއުޅެނީ!” އައިނާއަށް ކޮންމެވެސް އުފާވެރި ކަމެއް ދިމާވީކަން ޖަޒްލާއަށް އެނގުނެވެ. އޭނާ ސޯފާއިންތެދުވެ ދެފައި ވައްކޮށްލައިގެން ޓައިލްސް މަތީ އިށީނެވެ.

އައިނާއަކީވެސް ޖަޒްލަފަދައިން މަޝްހޫރު ފިރިހެން ކުދިންނަށް ފޯރިހުންނަ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. އުމުރުން 13 އަހަރުގެ އައިނާ ތައުލީމު ހާސިލް ކުރަމުންދަނީ ގުރޭޑް 8 ގައެވެ.

“ވާވްވް!!” އައިނާ ދެއަތް ފުޅާކޮށްލަމުން ސޯފާއަށް ވެއްޓިގަތެވެ. “މިއަދު ކުލާހަށް އާ ކުއްޖެއް އަތުވެއްޖެ! އޯމައިގޯޑް ހޮޓޭ ހޮޓޭ ބުންޏަކަސް ހޮޓް! ހާދަ ސަޅިއޭ!”

ޖަޒްލައަށް އެއިރުވެސް ވެގެން މިއުޅެނީ މިކަހަލަ ގޮތެއްކަން އެނގުނެވެ. އޭނަގެ ތުންފަތަށް ވެރިވީ ލާނެއް ހިނިތުންވުމެކެވެ. އޭނާގެ ކޮއްކޮ އެހެން އުޅޭނީ ކިހާ ސްމާޓް ކުއްޖެއް ފެނިގެންކަން ޖަޒްލާއަށް ރަނޅަށް އެނގެއެވެ. އެހެން ކަމުން އޭނާވެސް އައިނާގެ ގައިމައްޗަށް ވެއްޓިގަނެ ގިލިގިލި ކޮށްޓަކޮށްޓަފައި ދިމާކުރަންފެށިއެވެ.

“ދަރިފުޅާ އައިނާ!” އާސިފާ ސިޓިންގް ރޫމަށް ނުކުތީ އައިނާމެން ސަކާރާތް ޖަހާއަޑުއިވިގެންނެވެ. “ބްރޭކަށް އައިސްވެސް ސަކާރާތް ޖެހޭތޯތަ ބަލަނީ؟ އާދޭ ސައިބޯން! ޔުނިފޯމް ހަޑިވެދާނެ!”

އައިނާ ސައިބޯން ދިއުމުން ޖަޒްލާ ދޮރުދޮށަށް ނުކުމެލިއެވެ. ހެނދުނުގެ ވަގުތުކަމުން މަގުމައްޗަށް ވެރިވެފައިވަނީ މަޑު ހޫނުކަމެކެވެ. ޖައްވަށް ވެރިވެފައިވާ ހަމަހިމޭންކަމުގެތެރެއިން އިވެމުންދިޔަ ހަމައެކަނި އަޑަކީ ކާޅު ގޮވާއަޑެވެ.

ޖަޒްލާ ދޮރުކަނީގައި ލެނގިލުމަށްފަހު ހަށަން ބަނދެލިއެވެ. 18 އަހަރު ވެފައިވާއިރުވެސް އޭނާގެ ހިތާ ކުޅެލާވަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖެއް އޭނާއަށް އަދި ފެނިފައެއްނެތެވެ. އެތަށް ފިރިހެނުންނެއް މިހާރުވެސް ވަނީ އޭނާއަށް ހުށައެޅުންތަށް ހުށައަޅާފައެވެ. ނަމަވެސް އޭގެން އެއްވެސް މީހެއްގެ ކިބައިގާ ޖަޒްލާ ބޭނުންވާ ސިފަތަކެއް ނުހުރެއެވެ. އޭނާ ބޭނުންވަނީ ފަންއިސްތަށިގަނޑަކާއި ދިގު އިސްކޮޅެއްގެ ވެރި ފިރިހެނެކެވެ. ބާމަތިފުޅާ ކަސްރަތީ ހަށިގަނޑެކެވެ. ހީލާއިރު ދެކޮލުގައި އަޑިކޮޅެއް ހެދެން ޖެހޭނެއެވެ. ހަމުގެ ކުލަ އަލި ވާންޖެހެއެވެ. ތުނބުޅި އެއްކޮށް ބާލާފައި ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. ވަރަށް ފިރިހެން ވަންތަ މީހަކަށް ވާންޖެހެއެވެ.

‘ޑްރީމް ބޯއީ’ ސިކުނޑީގައި ކުރަހަމުންދިޔަ ޖަޒްލާގެ ތުންފަތަށް ވެރިވީ ފަނޑު ހިނިތުންވުމެކެވެ. އޭނާގެ އަންނާރު އޮށްތަކެއްފަދަ ކުދި ހުދު ދަތްތަށް ފާޅުވެގެން ދިޔައެވެ. ހަމަހިމޭންކަން ފޫއަޅުވާލީ ސައިކަލެއްގެ އަޑަކުންނެވެ. ޖަޒްލާ މަގުގެ އެއްކޮޅަށް ބަލައިލިއެވެ. އެވަގުތު އޭނާގެ ހިތް އޮބި ނޯންވަރަށް ތެޅިގަނެއްޖެއެވެ. އެ ބޮޑު ދެލޯ ކުރިއަށް ވުރެ ބޮޑުވެއްޖެއެވެ. އަނގަ ކުޑަކޮށް ހުޅުވިއްޖެއެވެ. ގައިން ހީބިހި ނަގައިގަނެއްޖެއެވެ……

ނުނިމޭ

7

25 Comments

 1. Hoody

  May 27, 2015 at 1:17 pm

  3rd part wex kamudhaane kamah ummeedhu kuran!!! 🙂

 2. mufff

  May 27, 2015 at 1:27 pm

  Vrh reethi… Ekamaku haadha kurey mi part

 3. shahu

  May 27, 2015 at 1:36 pm

  V nyc avahah up khdeythy v happy

 4. crazi

  May 27, 2015 at 1:38 pm

  Mi part vrh kuru…falhaa ahraathan balaa hin vaneee…

 5. hoodhu ibrahim

  May 27, 2015 at 1:56 pm

  Vvvv.salhi … But thankolheh kuryyy… Waitin 4 dhi nxt prt

 6. Hoody

  May 27, 2015 at 2:00 pm

  Thnkx all.. next part dhigukoh genesdheveythw balaanan In Sha Allah…

 7. nihaa

  May 27, 2015 at 2:08 pm

  Maakuryy… BT nice..

 8. nishy

  May 27, 2015 at 2:19 pm

  …..v nice….maaakureee

 9. flower

  May 27, 2015 at 2:24 pm

  V salhi mi part vess..ekam thankolheh kury

 10. fathuhy easa

  May 27, 2015 at 2:30 pm

  V salhi mi part ves

 11. sama

  May 27, 2015 at 2:32 pm

  V nice

 12. aaf aaf

  May 27, 2015 at 2:35 pm

  ???!!!ethiba mashhooru mysmyhun kyhve baa e jazlaa ge “fans” ahvy

 13. azoo

  May 27, 2015 at 2:42 pm

  wen next part up luraaany?btw nice

 14. gamarunishaa

  May 27, 2015 at 2:44 pm

  Varah reethi ehkamuves varah kuru
  .mi vaahaka ga vaa goi ves igijhe ooh

 15. yash

  May 27, 2015 at 5:50 pm

  V v v v v salhi mibaives

 16. hoody

  May 27, 2015 at 7:11 pm

  Hoodyyyyyy please mi cmnt ah ijaaba dhy pls hoodyy dhen kon irakun next partplease goody nooniyya nuves nidheyne

 17. july

  May 27, 2015 at 9:50 pm

  wowwwwww….mi part ves hama obi…ekam hama thankolheh kury…

 18. Shaby

  May 27, 2015 at 9:55 pm

  Wow!!! Awesome… Hoody ur get.. :* next part tomorrow genesdheynan dhw hoody??? 😛

 19. Hoody

  May 27, 2015 at 10:44 pm

  Ops… aaf aaf.. I am very sorry… aslu ethankolhu olhunee ey…. but thnks bunedhineethee… 🙂
  BTW, thnks hurihaa kudhinnah wex… In Sha Allah, maadhan next part up koh dheynan… 🙂

 20. story

  May 28, 2015 at 6:59 am

  Loabi storyeh

 21. aish

  May 28, 2015 at 2:00 pm

  varah salhi story eh

 22. Izka Ishka

  June 1, 2015 at 2:43 pm

  Areesh Izka Ishka

 23. any

  June 4, 2015 at 4:43 pm

  remal is updated to 2.4.3.plz update your wordpress theme

 24. raf

  November 12, 2016 at 5:42 pm

  mirt ve v v lhi 🙂

 25. Song Hye-Kyo.. KOREAN

  June 12, 2017 at 4:20 pm

  Um hoody isn’t what makes you beautiful is by one direction!!!

Comments are closed.