ކަޅު ފިނިފެންމާ… 1 ވަނަ ބައި

- by - 0- May 24, 2015

އަނދިރިކަން ވެރިވެފައިވާ ކޮޓަރީގައި ހުރި އެނދުދަށުން ނުކުމެގެން ބިންމަތީ ދެމެމުން ދިޔަ ކަޅުކުލައިގެ ދަވަގަނޑެއްފަދަ މަހުލޫޤު ފެންނާނީ ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބެލިމީހަކަށް އެކަންޏެވެ. ބަލާބެލުމަށް ހީވަނީ ބޯވާއެއް ހެންނެވެ. ޓައިލްސް މަތީގައި ދެމެމުން ދިޔައިރު އޭގެ ބޮޑުމިނަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 2 ވަރަކަށް ފޫޓެވެ. އޭތި ދިޔަ މަގު ލޮނދިފަށަކުން ފާހަގަވެފައި ހުއްޓެވެ. ކުޑަކުޑަ ދެލޯ އަނގުރުކޮޅެއްފަދައެވެ. މިސްރާބު ހުރީ ހުޅުވިފައި ހުރި ފާހަނައާ ދިމާއަށެވެ.

********

  މުޅި މާހައުލު ވަނީ ބޮކިފަތި ތަކުން ޒީނަތްތެރި ކުރެވިފައެވެ. ޖަހާފައިހުރި ލަސް މިއުޒިކުގެ އަޑު މާދުރަށްވެސް އިވެމުންދިޔައެވެ. އެންމެންވެސް ކެއުމައިގެން މަސްއޫލުވެގެން އުޅޭތަން ފެނެއެވެ. ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި ހަދަފައިހުރި ސުޓޭޖެއްގައި ތިބި ޖޯޑު، މެދުކެނޑުމެއްނެތި މީހުންނާ ސަލާން ކުރަމުންދެއެވެ. އެހާމެ ހިތްގައިމު ގުޅޭ ޖޯޑެކެވެ.

ޖަޒްލާ ލާފައިހުރި ކަޅު ކުލައިގެ ވެޑިން ޑްރެސް މުޅި ސްޓޭޖަށް ފެތުރިފައި އޮތެވެ. މޫނުމަތިން ފެންނަނީ އިންތިހާދަރަޖައިގެ އުފާވެރިކަމެވެ. ބޮލުގެ ފަން އިސްތަށިގަނޑު، މައްޗަށް ވާގޮތަށް ހުޅިއެއްޖަހާފައިވައިރު ނިތްކުރިމައްޗަށް އިސްތަށިކޮޅެއް ވައްޓާލައިފަވެއެވެ. އެ ދޮން މޫނު މޭކްއަޕްއަކުން ކުލަ ޗާލު ކޮށްލާފައިވާއިރު އެ ބޮޑު ދެލޯ އައިލައިނާއިން ފަވާލާފައިވެއެވެ. ދިގު އެސްފިއަތަށް މަސްކަރާއިން އިތުރަށް ކަޅުކޮށްލާފައިވެއެވެ. އަތުގައި އޮތް ކަޅު ފިނިފެންމާ ބޮނޑި، އޭނަގެ ރީތިކަމަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަން ގެނެސް ދެއެވެ. ހުރިހާ ޒީނަތްތެރިކަމެއްގައި ކަޅުކުލައަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީފައި ވުމުން ހީވަނީ “ގޮތިކް” ވެޑިން އެއް ހެންނެވެ.

   ކައިރިގައި ހުރީ އޭނަގެ ފިރިމީހާ ޔައީޝްއެވެ. ރީތި މޫނު މަތިން ފެންނަނީ އުފާވެރިކަމެވެ. ހިނިތުންވެލައިގެން ހުރިއިރު ދެކޮލަށް އެޅިފައިވާ ފުން އަޑިކޮޅުން އަންހެންކުދިން މޮޔަވާހާވަރުވެއެވެ.

ނަމަވެސް އެއީ އޭނާ ގެންގުޅޭ “މޫނު މައްޗެއް” ކަން ބަލާ މީހުންނަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ. ހިތުގެ އެންމެ އަޑީގައި ވަނީ ނުތަނަވަސްކަމެވެ. އިރު އިރު ކޮޅުން ނިތްކުރިން ހިއްލަމުން ދިޔަ ދާ ތިކިތަށް އަތުން ފުހެލުން ފިޔަވާ، އޭނާ ކަމަކާ ފިކުރުކުރާކަން ދޭހަވާ އެއްވެސް އަސަރެއް ފެންނާކަށްނެތެވެ. ޖަޒްލަ އަކީ ޔައީޝް ގެ އަލަތު އަނބިމީހާއެއްނޫނެވެ.

   ޕާޓީ އަށް ވަންނަ މީހުން މަދުވަމުން ދިޔައެވެ. އަތުރާފައިހުރި ގޮނޑި ތަށް ވަނީ ފުރިފައެވެ. ގަޑިން 9 ގަޑި ބައި ވަނީއެވެ. ޕާރޓީގެ އެންމެ ފޯރިގަދަ ވަގުތެވެ. މުޅި ސަރަހައްދުގައި ވަނީ ހަލަބޮލި ކަމެވެ. އެއިރު ޖަޒަލާއާއި ޔައީޝް ތިބީ އެދެމަފިރިންނަށް ހާއްސަކޮށް ބަހައްޓާފައިހުރި ގޮނޑީގައި އިށީންދެގެންނެވެ. ޔައީޝް އިނީ ވަރުބަލިކަން އިހުސާސް ވުމާއެކު ނިދާލަން ބޭނުންވެފައެވެ. ނަމަވެސް ޖަޒްލާ މުޅިން ތަފާތެވެ. މޫނުމަތިން ހިނދުކޮޅަކަށްވެސް ހިނިތުންވުން ކެނޑިގެނެއް ނުދެއެވެ. ހީވަނީ، އެތަށް އަހަރެއްވަންދެން ކުރި އިންތިޒާރެއްގެ ނިމުން އައިސްގެން އުޅޭހެންނެވެ.

  ޕާޓީ ތެރެއަށް ވަދެގެން އައި އަންހެން ގުރޫއްޕެއް ފެނިފައި ޖަޒްލާ އެމީހުންނާ ދިމާއަށް ހިނގައިގަތެވެ. އެ ގުރޫޕުގައި ތިބީ ހުސް ނިވާކަން ކުޑަ ހެދުން އަޅައިގެން ތިބި “ތުއި” ކުދިންނެވެ. ޖަޒްލާ އެމީހުންނާއެކު ހުނުމުގައި ބައިވެރިވެގެން އުޅޭތަން ބަލަން ޔައީޝް އިނީ ފޫހިވެފައެވެ. އެވަގުތު ޔައީޝްއަށް އޭނާގެ އަލަތު އަނބިމީހާގެ މަތިން އިންތިހާއަށް ހަނދާންވިއެވެ. ޝައިމާ އަކީ ޖަޒްލާ އާއި މުޅިން ތަފާތު ކުއްޖެކެވެ. ހުންނާނީ ވަރަށްވެސް މަޑުންނެވެ. ބަސް މަދުވާނެއެވެ. ލަދުވެތިވާނެއެވެ. އޭނާގެ ކޮންމެ ހަރަކާތަކީ ވަރަށްވެސް އަންހެން ވަންތަ ހަރަކާތެކެވެ. މީހުންގެ ރުހުމާއި ލޯބި ހޯދުމުގައި އަރާހުރި ކުއްޖެކެވެ.

   ޔައީޝްގެ ލޮލުން ނިރާލީ ކަރުނަތިއްކެކެވެ. މީހަކަށް ފެނުމުގެ ކުރިން އަވަސް އަވަހަށް ފުހެލިއެވެ. އާނއެކެވެ. ޝައިމާއަކީ ޔައީޝްގެ ފުރަތަމަ ލޯތްބެވެ. އަދި އެންމެ ފަހުގެވެސް މެއެވެ. އެ ހިތުގައި ޖަޒްލާ އާއި ދޭތެރޭ ވަނީ ހަމަ އެކަނި ހަމްދަރުދީއެވެ. ޖަޒްލާ ޔައީޝް ދެކެ ވާ ލޯބީގެ ބާރުގަދަކަން ޔައީޝް ވަނީ ތަޖުރިބާކޮށްފައެވެ. ޔައީޝް ނުލިބިދާނެތީ ޖަޒްލާ ވެފައިވާ ބިރުވެރި ގުރުބާނީތަށް ޔައީޝްއަށް ވަނީ ފެނިފައެވެ. ޖަޒްލާއާ ޔައީޝް ކައިވެނިކުރި އެއް ސަބަބަކީ އެއީއެވެ. ޖަޒްލާ އަމިއްލައަށް މަރުވުމުން ސަލާމަތްކުރުމެވެ. އަނެއް ސަބަބަކީ މަންމަމެން ކައިވެނިކުރުމަށް ބާރުއެޅުމެވެ.

 އެނދުމަތީގައި ޝައިމާ މަރުވެފައި އޮތް މަންޒަރު ކުއްލިއަކަށް ޔައީޝްގެ ލޯ ކުރިމައްޗަށް ތަސްވީރު ވެގެންދިޔައެވެ. އެނދުގެ ބޭޑްޝީޓް ލެއިންކަޅިވެފައިވާއިރު އެ ބޮޑު ދެލޯ ތަންމިނަށް ހުޅުވިފައި އޮއްވާ ޔައީޝްއަށް ސިފަވިއެވެ. ފުން ނޭވާއެއް ބޭރުކޮށްލަމުން ޔައީޝް ހަމަޖެހިލެވޭތޯ އުޅުނެވެ.

***********

    ޕާޓީ ނިންމާފައި ދެމީހުން ގެއަށް އައީ ކާރެއްގައެވެ. ކާރު ގޭގެ ދޮރު ކުރިމައްޗަށް މަޑުކޮށްލުމާއެކު ޔައީޝް ފޭބިއެވެ. ކައިރީގައި ޖަޒްލާ އިންކަންވެސް ޔައީޝްއަށް ނޭނގޭ ކަހަލައެވެ. އޭނާ ކާރުން ފޭބުމަށްފަހު ކާރުގެ ދޮރުވެސް ޖަހައިފިއެވެ. ޖަޒްލާ އިނީ ޔައީޝް ކާރުގެ ދޮރު ހުޅުވައިދޭނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޔައީޝް އެދިޔަގޮތަށްގޮސް ގޭތެރެއަށް ވަންތަން ފެނުމުން ޖަޒްލާގެ ދެބުމަ ގޮށްޖެހިގެންދިޔައެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ނުކޮށް އޭނާ ކާރުން ފައިބައިގެން އައިސް ގޭތެރެއަށް ވަނެވެ.

  މުޅި ގޭތެރޭގައި ވަނީ ހަމަ ހިމޭންކަމެވެ. ޔައީޝްގެ މަންމަ، ސީމާ ވާނީ ޕާޓީގެ ކަންތައްތައް ނިންމުމުގައެވެ. އޭނާއަށް އާދެވޭނެ އިރެއްވެސް ނޭނގެއެވެ. ޔައީޝް ކޮޓަރިދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ. ޖަޒްލާވެސް އެއްފަޅިއަކަށް ޖެހިލަމުން ކޮޓަރިތެރެއަށް ނަޒަރު ހިންގާލިއެވެ. މުޅި ކޮޓަރީގައި ވަނީ އަނދިރިކަމެވެ. ބޮކި ދިއްލޭނެ ސްވިޗް ހުންނާނީ އެނދުކައިރީގައެވެ. އެހެންކަމުން ޔައީޝް އެތެރެއަށް ވަނީ ބޮކިދިއްލާށެވެ. ޖަޒްލާ ބޭރުގައި މަޑުކުރީ އެ އަނދިރިގަނޑު ތެރެއަށް ވަންނަން ބިރުންނެވެ.

  ބޮކި ދިއްލުމާއެކު ދެ މީހުންނަށްވެސް ލިބުނީ ހައިރާންކަމެވެ. ކޮޓަރި ޒީނަތްތެރިކޮށްފައިވާލެއް ފުރިހަމަކަމުންނެވެ. އެނދުމަތީ ވަނީ ފިނިފެންމަލުގެ ފިޔައިން ފުރާލާފައެވެ. ހުސް ކަޅު ފިނިފެންމަލުގެ ފިޔައެވެ.

ކަޅު ފިނިފެންމަލަކީ ޖަޒްލާއަށް ވަރަށް ހާއްސަ މަލެކެވެ. އޭނާގެ ކާމިޔާބީގެ އަސްލެވެ. ޔައީޝް ހާސިލްކުރުމަށް ޖަޒްލާ ބޭނުންކުރި ‘ހަތިޔާރަކީ’ ކަޅު ފިނިފެންމަލެކެވެ. ނަމަވެސް މިއަދާ ޖެހެންދެންވެސް އެ ސިއްރުވަނީ ފޮރުވިފައެވެ.

  ކޮޓަރިތެރެއަށް ނަޒަރު ހިންގާލުމަށްފަހު ޖަޒްލާ ހިނގައިގަތީ ފަހާނައާ ދިމާއަށެވެ. ޔައީޝް އަވަސް އަވަހަށް އެއްޗެހި ބަދަލުކޮށްލުމަށްފަހު އެނދުމަތިން ފިނިފެންމާ ފިޔަތަށް ފޮޅާލުމަށްފަހު އެނދުގައި ޖައްސާލިއެވެ.

   ބޮކީގެ ފަނޑުއަލީގައި ތަށިމުށިތައްމަތީ ދަޅައަޅަމުންދިޔަ ލޮނދިފަށަލަ އޭގެން އެކެއްގެ ލޮލުގައިވެސް އަޅައެއް ނުގަތެވެ.

ޖަޒްލާ އޭނަގެ ބޮޑު ހެދުން ބޭލުމަށްފަހު ފާހާނައިގައި ހުރި ސްޓޭނޑްގައި އަޅުވާލިއެވެ. ތިރިން ކުރު ސޯޓު ބުރިއެއް ވައްޓާލުމަށްފަހު ބާރު ޓީޝާޓެއް ކަރަށް މަހާލިއެވެ. ޓީޝާޓް މޫނުން ތިރިއަށް ފޭބިވަގުތު  ބަނޑުން ޖަހާފައިވާ ބާލިދީ ގެ ދަށަށް ކަޅު ކުލައިގެ އެއްޗެއް ވަންހެން ޖަޒްލާއަށް ހީވިއެވެ.

އެބާލިދީ ބަންޑުން ޖަހާފައިވީނަމަވެސް އެއްކޮޅުން ހިއްލިފައި ވުމުން އެއްޗަކަށް އެތެރެއަށް ވަދެވޭނެ ޖާގަ ހެދިފަވެއެވެ.

ޖަޒްލާ އަކަށް އެ ބަލާކަށް މުހިންމެއް ނުވިއެވެ. އޭނާ އަވަސް އަވަހަށް ފާހާނައިން ނުކުތެވެ. އެއާއެކު އޭނާގެ މޫނުމަތިން ފެނުނު ހިނިތުންވުން ފަނޑުވެގެން ދިޔައީ ފެނުނު މަންޒަރަކުންނެވެ.

   ޖަޒްލާ ލާފައިހުރި ކުރު ސޯޓުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ފައިގެ ބޮޑުބައެއް ވަނީ ހާމައަށެވެ. ބާރު ޓީޝާޓުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑުގެ ވަނާތަށް ދިމާއަށް ފެންނަން ހުއްޓެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކާކަށް ދައްކަން ހެއްޔެވެ؟ ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭގައި ފިރިމީހާ އެއޮތީ ނިދާފައެވެ. ޖަޒްލާ އައިސް ޔައީޝް ކައިރިއަށް ހުއްޓުނެވެ. އަދި ޔައީޝްގެ މައުސޫމް ދޮން މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓެވެ. އެ ރީތި ދެލޯ މެރިފައިވާއިރު ބޮލުގެ ފަން އިސްތަށިކޮޅު މޫނުމައްޗަށް ފައިބަފައިވެއެވެ. ޖަޒްލާ މަޑުމަޑުން އެ އިސްތަށިކޮޅު އަތުން ރީތިކޮށްލިއެވެ.

 މިއީ އޭނާ އިންތިހާއަށް ލޯބިވި ލޯބިވެރިޔާއެވެ. އަމިއްލަ ފުރާނަ ގުރުބާންކޮށްގެންވެސް ޔައީޝް ހާސިލްކުރަން އޭނާ ނުކުރާކަށް ކަމެއް ނެތެވެ. އެ ލޯބި ހާސިލްކުރަން އޭނާފެތި ކަނޑުތަކުގެ ރާޅުތަށް އުސްވެފައި އޮއެ ގަދައެވެ. އޭނާގެ ހަޔާތުގައި ކުރެވުނު އެންމެ ބޮޑު ކުށްވެސް ކުރެވުނީ މި ‘ގުރުބާނީ’ ތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ.

އެނދުގައި އޮށޯންނަން އުޅެނިކޮށް އޭނާގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ މޭޒުމަތީ ބަހައްޓާފައިވާ ވާސް އެއްގައި ހިކިފައި އިން ފިނިފެންމާ ތަނޑިއެކެވެ. އެ ތަނޑީގައި ވާ ފަތްތަށް ވަނީ މުރަނަވެގެން ގޮސް ހަރުވެފައެވެ. މަލުގެ އެއްވެސް ފިޔައެއް ނެތެވެ.

ޖަޒްލާއަށް އެއީ ކޮން މަލެއްކަން ހަމަ ރަނގަޅަށް އެނގެއެވެ. އޭނާގެ ތުންފަތަށް ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވީ އެހެންވެއެވެ. އެއީ ޔައީޝް ހާސިލް ކުރުމައްޓަކާ ޖަޒްލާ ބޭނުންކުރި ތޫނު ހަތިޔާރެވެ.

ޖަޒްލާ ޔައީޝް ކައިރީގައި އޮށޯތެވެ. ޔައީޝް އަށް ގޮވަން އުޅެފައިވެސް އަޅައިނުލީއެވެ. އޭނާގެ ހިތުގައި އެތަށް އިހުސާސްތަކެއް އުފެދިފައިވާއިރުވެސް ފިރިމިހާ ލައްވާ ގަދަކަމުން އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުވާހިތެއް އޭނަ ނުވިއެވެ.

   ނިދާފައި ކަމަށް ހަދައިގެން އޮތް ޔައީޝް އަށް މި ހުރިހާ މަންޒަރެއް ފެނެއެވެ. ޖަޒްލާ އަކީ ރީތި ކުއްޖެކެވެ. ނަމަވެސް ޔައީޝް ގެ ހިތުގައި ޖަޒްލާއާ ދޭތެރޭ އެއްވެސް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތެވެ. ޖަޒްލާ އާއި ކައިވެނިކުރީ ފާޑަކަށް މަޖުބޫރުވެގެންނެވެ. އަންހެންކުއްޖެއްގެ މަރުގެ ޒިންމަ ނަގާކަށް ޔައީޝް ބޭނުމެއްނޫނެވެ.

*******

  ލެއްޕިފައިހުރި ފާހާނައިގެ ދޮރު މަޑުމަޑުން ހުޅުވުނެވެ. އެ ފާހާނައިގެތެރެއިން ފެންނަމުންދިޔަ ފުން އަނދިރިކަމުގެ ތެރެއިން ކުއްލިއަކަށް ކުޑަކުޑަ ރަތް ދެލޯ ދިއްލުނެވެ. އެ ދެލޯ އަމާޒުވެފައިވަނީ ނިދާފައި އޮތް ޖަޒްލާއާ ދިމާއަށެވެ. އެހެން އިރުކޮޅަކު އިނުމަށްފަހު މަޑުމަޑުން އެ ދެލޯ ފަނޑުވަމުންގޮސް ގެއްލުނެވެ.

ނުނިމޭ…….

0

You may also like...

607 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު ކަޅުފިނިފެންމާ ކިޔުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދެވިއްޖެ! 🙂 ހީކުރަން ކަމުދާނެ ކަމަށް! އެކަމަކު ދެން ހުރި ބައިތަށް ގެނެސްދިނުމުގައި މައްސަލަތަށް ދިމާވުން އެކަށީގެންވޭ! އެކަމަށް ކުޔުންތެރިންގެ އަރިހުން މާފަށް އެދެން! މިކޮޅުގައި އިންޓަނެޓްގެ މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑު! ވާހަކަ ގެނެސް ނުދެވި މިހާ ގިނަދުވަސް މިވީ ވެސް މި ސަބަބާހުރެ! ނަމަވެސް މި ވާހަކަ ކަމުދާނެ ކަމަށް ހީކުރަން!

  ⚠Report!
 2. plx bubebaa jaai yakee kon rashaku kujehtha..i ge name ge first 3 letter eheee..jai ge full name ah kee jaiba tha…plx plx tell me

  ⚠Report!
 3. Alhy ekonchekan bunefa dhiyanama enu
  Vv nice furathama vs fehun v shaguveri kaamaa eku kiyaa lhevunu n beruveri vaahaka eh viyaa jehyne vvv biruveri vaan mivaahaja nimendhen shaugu verikaamaaeku kiyaalhan lhibeynykamah umeedhu kuran

  ⚠Report!
 4. hurihaaa comments thakahvex thankx….. meee alhuganduge furathama dhigu vaahaka! so mistakes hurun ekasheegenvey!!
  To shaahidhaa. mi storyga ulhey creature akee kohchehkan engeyne vaahaka nimen kairi veema.
  To me. Mee mi stry ge furathama part ingey. feshifa in gothun suvaalu ufedhunee dhw. 🙂 kuriah huri baithah ki eema olhun filaane! hope u’ll like it. thanks…

  ⚠Report!
 5. v nice story ge 1st part….kuriyah huri bai thah ves hama eha reethi vaane kamah unmeedh kuran….waiting 4 next part…..

  ⚠Report!
 6. Varah reethi feshun vahaka varah reethi vanekama umidhukuran adhi vahaka nimeh dhen gensdhenekamaves umidhukuraa

  ⚠Report!
 7. alhey shiaa biru ganey eba , ebain shaante kiyaa meehaku velidhoo shiaa oh kiyaafa , am so scared xaa , xiyaa

  ⚠Report!
 8. thihen vaani personal information public kuranyaa. nuvithaaka rashaa, hunna gothaa namaa, umuraa. kekeke

  ⚠Report!
 9. ahanna alhaagenbala.. enmenaa thafaathuvaane.. shiaa eh noon eyna ah kiyanee.. Yaanaa… e’ee aslu nan.. aharen all the maldivian girlsaa thafaathu.. blue lolakaa hamuge kula ehaa dhon

  ⚠Report!
 10. calm down. i’m just kidding. mihen vaani personal ehchehi public kurima. i won’t do anything. ekakmaku ekahala meehun ulheyne dhw. so chill. i’m out. goodnight. heekuran lesson eh libunu kama dhenves thikahala info share nukuraathi. and no worrys i was really kidding . noolhen kame kurakah but mihaaru thiothi info dhevifa. dhen fahraakun be careful. this is becox u are a kid. a. 🙂

  ⚠Report!
 11. really. are u trying to tell me how pretty u are. dhen anefaharau thi dhini shiaage real name. keekurani. evara bunam ves. chill i’m not gonna do anything. dhenves visni bala. mihaa cyber crime gina irehga eyeh miyeh nublaa info alhani ki thi. mi community ga nufaa meehun ves ulheyne. for ur own safty. and thankolhe reethi bahuruvawin vaahaka dhekiyas igeyne. thi gotha vaahak dhakanyaa yaana men kahla kuda kudinnah dhasvaane thiye nun. a

  ⚠Report!
 12. Alhe shiaa biru ganejje e’shantte aai hedhi… ma kuri kaakee shiaa ge real name akee yaana ey kiyaafa jehee… eyna kihaa moya.. Egen vaaneh nun aharen fennahaa thanakun meehunnah ekahala information nudheyne kan… Adhi marriage aa ehaa kairi vefa ovva ekan cacle eh nukuraane kan.. moya moya..

  ⚠Report!
 13. Zaahee nukiyaa Zaa kiyaaba… Shiaa manje birun gosshalaaku vejje…. dhen e’ee bodu varu.. Salhi dw… eyna haadha moyea

  ⚠Report!
 14. well i never asked thi kihaa dhon meehetho eh. either ways mikahal site thakuga comment kuraa iru igen vaane personal info nudheyn. i was just giving an example. and yes i am elder than u. kon marriage ehtha. mithanuga meehkau noolehy zaahee meehka inani konirakunkama hunagotha ehchehi balaaka. ragalhaka ehchekey buneven ves noanaane. dhen e shiaa ah sorry birugathiya. but aslu ekhala meehe kame kofiya . vaane goy mihaaru igeyne kaneyge. hope she will make better choices

  ⚠Report!
 15. Hahahaah fenuney ziyaa liyefa oeh ehchehi…alhey shiaa dhen nuvexx vannaane thoache mi site ah dhw zaa 🙁

  ⚠Report!
 16. Dhen ekam shaante kithamme bodas shiaa birugannavaalaakah nuvaanehnun….dhen bodiyya shaante beybe vias…

  ⚠Report!
 17. she is only 12. nuvisneyne dhw adhi evaruge kudhinakah. mithana vaahka eh kiyan ayas comment baives eki meehunge amilla vaahka thakun furaafa. zaahee visney kujaa eh igen vaan eei kada kame kan. noontha?

  ⚠Report!
 18. ahanneh noon keeky… Ziyaa… ziyaa kairi bunefin aharen namuga meehunnah ehchehi nukiyaashey.. Shaantey vex egothah vahaka nudheh ki nama… Aslu real life ehga ekahala kameh vejjiya sad… ekam ekakah vex neygeyne…. mi dhekamakun Zaahee eh neygeyne.. Sorry shaantey ah… Ziyaan ge kuh… magea namuga Ziyaan comment kuree vex

  ⚠Report!
 19. thedhu vaahka eh shaante thi buni. maves havaathif 7 huluvaali iru hus mi meehunge amilla vaahakatha. hoody ves hama hiyhma nujeheyne dhw egotha eynage storyga bodu conversation thake hurima. dhen ethanun no nmae ah gossa naekaa mi thana. this is too much. varah iru indhefin thi meehunge skaraai balan. aslu shaante kada meehaka v namayo. zaahee kudakudhin thaka kaai eki thihen ulhunima kada dhw. ma shaante ah thaaedu. visneynekama heekuran. mi nooves goitha hunaane friends vaan. no issues. smile 🙂

  ⚠Report!
 20. sorry shaantey…. ahannah visneyea… Aharen story liyan office ah dhaagadi thakuga Ziyaa gina in shiaa menna vaahaka dhakkanee… mi haaru mi liyaneeaslu Zaahee…

  ⚠Report!
 21. ehen v ma mi hurihaa iraku e kuda dhekudinaa vaahaka dheki thi kiya ziya ehtha. bala bodu firihenen egotha olhuvaalaigen ekudhina vaahaka dhekumaki kihaa kdada kame. keekurani. mi ulhey bae firihenunge goives neyge. ragalhu visnuneethi. ekamu mihaaru e kudin hiy hma nujeheyne dhw zaahee kama heeko firihenakaa vaahaka dhekunima. dehn faharkun ehen kuda kudhinana olhuvaa nulaathi. emeehunana adhi nuvisneyne.

  ⚠Report!
 22. oh wait. shia ge real name aki shiaana dhw. i was just reading the comments on havaathif 7 and she said it herself. keekurani.kudakudhin mikhala bodethi meehun kiyaa kahala vaahaka kiyan ves vaani mihen. lol

  ⚠Report!
 23. Wat ziyaa tha shery n shiaa aa talk kury… zaaa watz this…i ah visney im not tht small… 🙂

  ⚠Report!
 24. kihi neh igeny shiaa ah 12 noon kameh ves , velidhoo kameh , ves shiaana eyy , shiaa ge cosin eh ge name eh kameh ves , vedhaane eh nun hama

  ⚠Report!
 25. xiyaa tha shiaa aa ves talk kurany , dhen !!!!!, xaahy aa dhimaa lah kiyey ehchihi ves e kiyuny xiyaa aa dhimaa lah dhw , xiyaa kairi buneba ehen nahadhaashey , i want to talk to xaa

  ⚠Report!
 26. emmen keyvetha shiaa eyy mikiyany , im not 12, im not velidhoo m, im not shiaana , !!! understand vejjetha shaante n no name ,

  ⚠Report!
 27. xaa annaany 1:40 ga dhw, dhen where is shery , . shubaan eh noon dhw , mi shaante ekey dhw shiaa n shery ge name ga comment kury , , dhen hama gaimuves , hoody eh rulhi eh naan naane , ehkujjakuves , i , , mean , xaa n shery ves havaathif ah story ge comment eh fiya vaa ehen comment eh nukuraathi

  ⚠Report!
 28. shiaa ge aslu name kuda koh vatharu vaane xaa ge name , aa , mihen mi buny ves , shiaanaa , noon kan yageen koh , dheyn , shiaana , eyy , shiaa ge cousin eh ge baby eh ge name ,

  ⚠Report!
 29. myhun j vaa varun nethey hamajehi laigen frnds aa talk kure way kahves, masha kah neynge dhen kyve kameh , ehaa , birugathy , vedhaane , dho kuryga , dhimaavi kamehge , sababun , vykameh , kamah , ves

  ⚠Report!
 30. Aneeh shiaa miah vannane kamah heekoh mi bunanee… i have a plane… enmen vaneema plane kiyaa dheynan… specially to shiaa(yaana)

  ⚠Report!
 31. zaahee am back , shiaa fb akah , wiber n mig akah ves nuvannan ingey , plane ragalhah hadhah chey ,dear

  ⚠Report!
 32. mee mi haaru Zaa beynun kura nan…. plane akee shiaa vex nan badhal kuraashey… nameh hoadhafa nethiyya buney… eyrun dheynan nameh

  ⚠Report!
 33. Zaa akee nuzzath ey… name change kuree… mi bunee only mi site ah… Zaa dheke rulhi ais faane kanneyge meehun dhemeehun gina in vaahaka dhehkeema… But shiaana… im Zaa… nan change kuree mi site ah

  ⚠Report!
 34. year OK… Nuzza kiyas OK… shiaana look… im your best Zaahee..Xaa.. Ziyaas girly

  ⚠Report!
 35. Xaa nukiyachey.. eyrun falhaa araane… Nuzza kiyaa… And Ziyaa also change his name to Yarlin or Denial… kon nameh reethee Ely ah

  ⚠Report!
 36. Elee ah reethi nmeh dheynee… Nuzza eba kiyamey Ziyaa gaathu anhen group akah frihenaku join veema echehi kiyaa neyea… ehen veema anhen nameh hoadhaa shey… Elee ah reethi nameh buneba

  ⚠Report!
 37. aa bunaana , iru kolhakun , mom anaane namaadh kuran dhaashey kiyaa fa , namaadh koh laigen anaanan igea , 3;55 EHAAIRU

  ⚠Report!
 38. ey nuzza eba annan 3: 59 haa irah namaadhu koh gen… Eekaa rulhi aissi namaadhu nukoh chat kuran ineema…. maybe avas ves vedhaane

  ⚠Report!
 39. OK tha? ey thanks.. thi hadha dhinee nick name eh.. nuxaa Cherry tha? mihaaaru dhen 4 ga namaadhu koh Manje gandu nimeynee… burugaa negeema araifi amaadhah

  ⚠Report!
 40. cherry e’ee name ake… hehehehe… sherry cherry… eyna aeema eyna ah nameh dheynee

  ⚠Report!
 41. understand vejje , cherry ayyma , eyna ah plane kiyaidhy nuxaa , . malsha ves salhi nameh dhw , cherry ah kiyan ,

  ⚠Report!
 42. oh my gosh… she went…. she went…. polihah report kuran vee Eleeshaa gelijje yea kiyafa dw elee…. hehehe

  ⚠Report!
 43. ey manjje… polihah report kohfin mihaaru Eleeshaa kiyaa kujja ku gelli genney kiyaafa… hehehehe

  ⚠Report!
 44. princess came back… princess men geaga miyadhu roadha villan hadhanee koacheh tha?

  ⚠Report!
 45. Ey Elee… meehaku buni elee e’meehaa aai dhimaa ah halhey lavaa gathey… e’ee thedhehtha?

  ⚠Report!
 46. how did you know dhah tha ge kokko ge nan… oh… ghost mennan egeyne dw… nuxya dhahtha ge dharifulhah dhinee… mi geaga hadhanee choclate pudin and hama aslu pudin aai fried chiken fai… roshi eba huri…. dhen jelly aai choclate cake eba alhaa

  ⚠Report!
 47. karam aa dhimaa ah keram bordey kiyaa halhey levi vaahaka bunney karam…. Eakaa buni karam hoadhaafa eyna ge sifa balaafa bune dheynamoa Ely gathu… haadha varakashey karam hiyhuga thi jessy

  ⚠Report!
 48. male aiyaa Elee ah hurevi dhaane migeaga… Miadhakee migeaga v spesial day eh… Eakaa kotarin nunere miulheny… eyna ge b’day miadhumee… ge decorate eba kurey

  ⚠Report!
 49. eakaa mee… Eakaa gaathu happy b’day ey vex nubunaanan tha… falha eree manma kotareege dhoru hulhuvi iru beyruga happy b’day Boy eh jahaafa othema

  ⚠Report!
 50. achey varah foohi way keram kulhen, eakaa b day tha , happy b day ingey eak, hoom dhaanan thigeyah, ely buny , elyge dhahthage , kohko ah kiyany xaaraa eyy

  ⚠Report!
 51. hithah araa Elee huri nama haadha varakah heyneyea…. Adhi special kameh eba oi…. Ely eheema bunaanee… yap

  ⚠Report!
 52. neyge……. vedhaane eyna man ma rulhi aee kamah vex mthhanah vaneema…. OK.. midheny happy news… miulheny marry kuran vegen…. dhen mihaaru miulheny Nuzza ge hair koshaa dheyn… dai kohffa otheema varah udhagoo koshan

  ⚠Report!
 53. nuhedheyn…. hadhaafiyya nuves hure veyne Zaa men geaga… Enme 4 dhuvass baakee… wedding dress ganefa eba oi.. gold and white

  ⚠Report!
 54. thithi vaanetha??? gold and white.. too pretty… heavanee hedhun leema mulhi gaiga hunnaanee gold disco hen

  ⚠Report!
 55. ely wedding ga ves use kuraany gold n white , marry kuraa dhuvahakun , eyyrun , wedding dress fenna kon me faharaku eek n nuxxaa mathin hadhaan vaane ehnu , keh kolaa , 2 of u , baaky 4 days dhw , haadha kairi kairiaku eyy 2 kudhinge b day , hehehe

  ⚠Report!
 56. Angaa vex nulaa tha marry kurannee…. aharen hoody ge story in veehen black magic hadhaanan … :U

  ⚠Report!
 57. ey shoon… you looser.. Ziyaa molhu vee… black magic???? hahahaha… igea hadhaanekan kaafa lavva…. hadhaan veytha aharen athuga oi thavedhu… eythi ohvvaa kaakah black magic mashah hedhey nee.. looser

  ⚠Report!
 58. ely biru nuganebala… he can’ t do anythig to us… hoody kairi bunaathi Zaa marry kuranniyea Zaa ge b’day ga

  ⚠Report!
 59. year… ey hiy vindhaa nulaa 7th part nikumejje.. higaa kiyan.. first page ga innane… Adk hospitalun feshigen kiyan fashaa

  ⚠Report!
 60. eba annan 5 minutes therey ga jehigen in fihaaraah vadhe weding ah beynun vaa meykup set ganegen

  ⚠Report!
 61. bambee haadha haaleh gaeyy e ulheny , ely ah sifa koh levey eba nuxxa wedding dress ga , make up kohlafa hunnaane goyy , eek moyavaavaru vaane dhw

  ⚠Report!
 62. ely dhaanan 6 ga , gos fa aadheveyny 8 : 55 ehaairu . eyy tharaavys kuran , mom buni mirey dhaan vaney , ehen ve tharaavees kuran dhaan mi ulheny mirey

  ⚠Report!
 63. nuxa , keentha , elyshaa , vaahaka , evaahakaiga , ulheyne , eleeshaa n karam , karam elyshaadheke lobivaany , dhen arrange marrige akun , marry kuraany , dhen ,elyshaa ,varah , foohi vaane , karam dheke, , elysha lobivaany eynage kuryge bf , miuaan dheke , dhen miuaan marry kuraany , karam fahathun ulhey girl akaa, dhen fahun elyshaa loabi vaany karam dheke, elyshaage ves innany blue lolakaa , dhon dhon skin eh , cover pic ah lafa ves innany elyshaa ge pic eh , eyy esfiya site ga than kolheh kurin genes dhyfa in eyymiyaa ge vaahaka eh, kiyaalah chey

  ⚠Report!
 64. ehen tha?????? mirey nudhevey ne tharaaveehakah for me… weding kanthahthakaa hedhi.. Ziyaa hair varah salhi koh koshaa.. Dhenme mi nimunee ehkoh hair koshaa…varah loabi koh… machah pump jehey gothah… miulheny marry kohgen 1 week ah UK ah furan. amilla ah vihi rah nufen nathaa ethah dhuvaheh vejje.. i was born in UK(United Kingdom)

  ⚠Report!
 65. chat kuraana dhw UK ah , dhiyayas, . 4th july ga chat nukurevayne dhw , wedding kanthakaa ehnun ulhen jeheyny

  ⚠Report!
 66. lol! really. mee dhen hama uk meehetha. thui vuyas boduvarau. amilla reethi kamuge vaahka noon vaahakeh dhekievifa neh. fene ehnun mi ulhey anhenkudhinge fenvaru. mulhi storyga beykaaru vaahaka. esfiya admin mi ee konmake. mithanves mihaaru chat room akah badhaku kuritho?? :p

  ⚠Report!
 67. nuzaa , ehen thaveedh eh hadhan vynun , , kyve thibuny , earun shubaan ah igaene eh nun nuxaa ge thavydh ney kan

  ⚠Report!
 68. my nimifa in story eh , mi story ga , chat kuriyas , hoody ehves rulhieh naan naane , mithanah vadhegen ehchihi kiyaany , j vaa kudhin hen ely ah hyvany

  ⚠Report!
 69. shery , dhen chat nukuran nimmaafi, miss vaa vaahaka ves bunefa othy , so sad , nuxuu hingaa hoody kairi sorry bunan

  ⚠Report!
 70. ey… Ziyaa aai ehkoh shopping ah dhiya ee ey… vadhefa enme fura tha mavex mi belee princes kihineh thoa… yes.. fennijje thaveedhu… naseebeh..

  ⚠Report!
 71. eyy , princess , dhahtha fb ah vanyma , balaafin ziyaan love xaa in tho , beley vareh nuvi , aisi dhahtha, faahaanaa ah gosfa

  ⚠Report!
 72. 🙁 🙁 🙁 , ely reyga iny may 12 vandhen n, indhefa , dhen reyga haaruves nukai fenkolheh , bolaigen , nidhy , namaadh koh laigen , 4 ehaairu heylaafa

  ⚠Report!
 73. Adhi kiriyaa mi nimu nee.. ofeehuga miadhu v busy… Story eh liye nimuneema Aishaa bunee Eyna ge story beyru gandu farumaa koh dheyshey …. Aslu 1 ga miadhu nimeyne… beyru gandu farumaa kureema lasvee

  ⚠Report!
 74. princess… aharen mi haaru mi vee Elee ge manma ah tha???? you are just calling me queen…

  ⚠Report!
 75. your mejesty… Adhi vex nuvan naanantha? miadhu Ziyaan vex office nimeynee lahun… i mean eyna nimeynee1:40 gaey

  ⚠Report!
 76. am here , princess , buny mennu dhw , class , kudhin ney .eyy kuryga , 10ge class mates ,

  ⚠Report!
 77. eak geah gossi Mithka aadheys kuraathee!! Annaane iru kolhakun Mithuru govaagen.. naseebeh manma eyna ah mithuru dhin kan… Aga madeh nuvaane dhuvahakuvex.. Aga gadha mithuru ves evaru nuvaane

  ⚠Report!
 78. eku eh noon… Ostrich.. Mi bunee mee Nuzza ey… miulheny wedding dress balaa dhaan.. nagaane 10 minitus… ostrich ge maana akee or rich

  ⚠Report!
 79. kaal kairi bunin , vaahaka liyan vv molhu girl eh hunnaaney , ely ge friend akah , bunyma buny dhen , dream true akah vynun hoh , ely ge dream eh eyy , vaahaka publish kuraa , kudakudhin ge story liyaa , kujakaa frnd , vun, finally god has fulilled my wish

  ⚠Report!
 80. ey baai.. maadhan met kurachey… beybe lankaa hurefa mikolhah annathee mi dhanee beybe balaa… miadhu vbusy vane

  ⚠Report!
 81. mommyy?????????? you… fine you can call me mum… miadhu ebajehey adhi oficeah dhaan… dhevey vareh noon.. kudhin dhimaa kuraathee.. haadha avahakashoa marry kurane kiyafa

  ⚠Report!
 82. ely men geyga hadhany , potato pie , donught , pharata n sausage , banaana milk shake n hotdogs

  ⚠Report!
 83. oooopsss , sorry , elyshaa ,. hoody kiyaifi mi cmts thah , kiyaalaba hawaatif 9 ge cmts thah

  ⚠Report!
 84. eyy , ely vv buxy miadhu , dad n dhonbe , n family hurihaa emmen ais ulhey thy n adhi dhonbe ge frnds wex annaane miadhu roadha villan , so , badhigeyga ulhen jeheyny miadhu , sorry dear , free vaa irakun vannaanan

  ⚠Report!
 85. havaathif , 10 n hithakun nufilaaney ves nikumejje , kiyaalaba , i ve read that , vv sahi 2 story ves , , n am free now

  ⚠Report!
 86. maadhan chat nukure veyne dhw , ehen vyma kurybaiga , 2 kudhin nahves congrajualation, grt grt future eh 2 kudhinah dhevvaashi aamyn. ,

  ⚠Report!
 87. hey , , igea today chat nukure way ne kan , but echeh ahaalan igea , shubaan ah invite kurin tha wedding party ah , ? hehehe

  ⚠Report!
 88. hey , my best nuxa queen , mihaaru marry kurytha , party ga dhw , congrates 2 kudhin nah , n ziyaa kairi bunelan othy , maahil shiaana ah hedhihen n markin inaa ah hedhin hen nahadhachchey , 2 kudhin ah ves grt grt future akah edhen , (love elyshaa princess , princess dayana ) , 🙂 🙂 LOVE U NUXAA

  ⚠Report!
 89. ey adhi back eh noon.. 18th ga United Kingdom(UK) ah dhaan furan miulheny.. e vex enme 4 dhuvahah.. dhaakah bey numeh noon… ekolhah gossa balaanan igea story libey thoa???????? dhahtha buni libeyneyoa

  ⚠Report!
 90. what????? what did you say??????? :O adhi kiriya e cmt mi fenunee… YOU LOVEX ME?????????? adhi nuvex feney… fenuneema kihaa v vaanebaa?? :O

  ⚠Report!
 91. Ziyaa gandu invite kuri shoobaan gandah… dhaippila sale alhuvaagen aissa buni v happyoa ma invite kureema… ma bunin masheh nubunamey ziyaa gaathu shooban ah invite kuraakah… ziyaa dhen ehaa bodah badhal nuhifaashoa….

  ⚠Report!
 92. Nuz kairi ziyaa bunee office in 3 week chutti eh nagaashoa… Chutti eh nagai gen geaga hunnan Nuz mijeheny… dhn ziyaa kurikamakee ma chuttyga bain daafa eyna office ah nikunnanee…. v foohi

  ⚠Report!
 93. kon rahthakeh ge bass igeny eleeeee ah…. i know chaina, arabic, addoo, thinadhoo and UK… thinadhoo mi bune Gdh. Atholl aai Galif. Atholl vaahaka

  ⚠Report!
 94. ely, nuxaa dheke loabi vany dhahtha eh dheke loabi vaa gothashey , nuxaa ves dhw . hmm ely ah igea arabic kudakoh rashuga arabic kiyavaafa huryma , ekamu e claahun kenduny sir dheke foohi waathy , dhen , arabic n hindi ves kommes varakah ingey, dhivehi n eng ves ingey dhen , ,. shoobaan , varah kada vaane dw aslu , dhaythah sale alhuvaa fa huttas , dhen indhey geyga , xiyaa ge inthixaaruga , . hehehe , . emme fahu meeheyge haggakah vy dhw ,. hehehe

  ⚠Report!
 95. eyy dhonbe dhahtha kairi bunin nuxaa ge vaahaka , i mean , aharumen 2 meehun chat kuraa vaahaka , , dhen bunyn dhahkaa lachey fb in , dhinin xiyaa ge ID , . aslu nuz hunna gotheh balaalaa hithun hama ingey . eyy varah good dhahtha eh , vaan ulhey fahary . hehehe , . emyhun ves marry kuraane 2017 ga ,

  ⚠Report!
 96. lol! UK ga innani english eh noontha!! hahaha. heevani meena ah ekani hen UK WORD! igeni kekeke

  ⚠Report!
 97. it was a fake ID.. Shubaan mithka ge namuga edhuvahu vaahaka dheky.. Ziyaa ah egunu e’ee mithuru noonkan.. neenaane enan kiyaa ID eh… ziyaa shubaan thalhuvaaly..

  ⚠Report!
 98. addu bass egenna ma dhenn Princess testeh koh lan tha??? Annekka Kaal ah egea tha addu bass

  ⚠Report!
 99. my kidyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy… dhiyaee tha?????? dhanna good bay jahachey bunee meh nun

  ⚠Report!
 100. dhen hama mi hiy rovvafaa nudhey…
  enme beynun vi vaguthu rovvafaa nudhey.. hmm.. hmm. hmm.. hmm..hmm..
  dhanna goodbay bunachey… Adheys kohffa bunelamey

  ⚠Report!
 101. ehen dhw , ely jehyma ves naeyy , hithah eri fake ekey ves , kaal ah neyge ingey kameh , alhe ahaalaanan

  ⚠Report!
 102. geykairi ulheyne naifaru myheh , eyna ais vaahaka dhah kaany naifaru bahun , ely mee medhuraaje dherai kujje ,

  ⚠Report!
 103. beach ah dhaa hiy vay tha , mirashah nux aisiyaa minutaku 5 faharu ves dhe vayne beach ah , varah kairi vaane beach aa ely men geaa , beynun vaany 6 varakah fiyavalhu , ehaa ves kairi vaane

  ⚠Report!
 104. eyy nayn gey lysh akah addu baheh , test nukuraathi , goas echcheh bunevidhaane , hehehe

  ⚠Report!
 105. eyy dhany eyy , baai ,mirey meet ve veany , 10 ge fahun , tharaavys boan , eba jehey dhaan cousin ge geah shaa maama geah , baai , see u later

  ⚠Report!
 106. meeraa akee besty veema lava hadhan dhasvee.. Meeraa lava kiyaaa iru ba eh faharu hunnan kaireega… lava hadhan miharu v molhu vaane.. Ziyaa, bappi. manmi, den fahari nux aai vaahaka dhah kaanee lava in.. meera rulhi aima vex vaahka dhakaanee lava in

  ⚠Report!
 107. , ehen tha , eyy mom buny 9: 45 ehaa iru oh dhaany , so 10 :45 ge fahun igea meet vevay ny

  ⚠Report!
 108. OK.. text kuranee igea Addu bass.. ney guniyaa leave kuree ey bunaa thi… baraa baru 5 suvaalu kuraanan

  ⚠Report!
 109. mihuree ais… 9 ehaa iru thedhuvanee ma….. Ziyaa office ah fonuvadhen… Ziyaa new office akah goss tie alhan buneema eyna akah neygunu tie alhan.. break gandi libumun ma kairi ah aee tie alhan…. hehehe

  ⚠Report!
 110. e’ee yesterday vaahaka… faharehga miadhu haveeru meet nuvaaane… e’ee meera buni ege ah ziyaa govaa gen annan…. sorry igea miadhu madu nukure vey thee… ekam dhhanee 5:50 ehaa iru

  ⚠Report!
 111. lysh heali gothah nighty ga meendhy ais havaathif 14 up vefa intho balaalan, dhen iru kolhakun dhevayny , fenvaran

  ⚠Report!
 112. wife kairi ah meehaku tie alhan ney gigen ai vaahaka eh adeh naahan…. ey ZAA ge new story eh nikunnane v avahah….. Ahareen lap nagaigen innan jeheny fikaagen viyya… kureegaa maa gina iru lap nagaigen innathee manma rulhi aima bunanee story eh balaalany ey… hehe

  ⚠Report!
 113. OK vaane , meera eyy lysh ge vvv big fan eh , , kobaa baaky suvaalu , 2 suvaaleh nun iyye kury

  ⚠Report!
 114. nighty inass baburu vas nudhunna mashah OK… Ziyaa office ah fonuvaafa ai gothah ma mi inee lap kairi hawaathif14 aai hiy vindhaanulaa 14 nikumejje thoa balan

  ⚠Report!
 115. ehen tha , thee xiyaa , dw , xiyaa kiyaany aharen , hmm alakah noon lysh mi ehyky tie alhan neyngigen wife kairiah tie alhan ayy vaahaka eh , eyy xaa ge vaahaka eh esfiya site ga tha , . or book eh tha nikunnany .

  ⚠Report!
 116. saabas… Book eh… princess mi site ga vaahka liyan vanna dhuvahu ma vex liyaanan biruveri vaahaka eh… ninmaa fa inee.. hithah arenee e ah dhey nee efathihu… ekam eaa story nugulheyne…

  ⚠Report!
 117. hmm ragalhutha answer , salhi nameh dhechey , male dhevijjeyaa gannaanan xaahee ge storys

  ⚠Report!
 118. komes varakah dhivehi miss kiyaa dheh viyey addu bas 10 ga ulhunu iru , neyge afiri eyy miss dhas koh dheh vi baheh

  ⚠Report!
 119. higaa aa game eh kulhen.. hama male bahun.. jumla hadhaany… misaalakah ehjumla nimey akurun anekaku aneh jumla fashaany

  ⚠Report!
 120. wat hell is this????????????? uh fine..
  Kayaal umuru dhuvas dhen hey dha kuraanee Shiaa aai ekuga eve. not you write.. ma v faritha vaane meehun rulhi aru van

  ⚠Report!
 121. eyy dhiy eyy tha shubaan ragalhey bunyma, eyna rangalhu vyma ehnun hithuga ayy alhaigen ves party ah ayy . hahaha

  ⚠Report!
 122. fasey hen nun rulhi aruvan… happu kiya gen hunna thi… v faseyha vaane rulhi aruvan.. dhen ma rulhi naaru vachey igea.. higaa aa game eh kulhen.. contiuess story eh.. konme meehaku jeheyne 2 jumla liyan… dhen aneh meehaa eaa gulhey jumla eh.. egothah goss vaahaka ninmaanee.. OK tha annekka mi game

  ⚠Report!
 123. annehkaa igea tha mibuny kykey kan , mibuny kayaal aky aharenge myhe key , shiaa ge myheh nooney , elyshaa ge myhekey , understand vejje hey

  ⚠Report!
 124. nooney.. shiaanaa ge Boy Friend akee Kayaal… E meehun merry kuranee 2017 ga yoa.. adeh naahantha alhe dhoonna

  ⚠Report!
 125. manjey , kaaku dheh ki vaahaka eh thy , shiaa eh nuuney marry kurany , e shiaa ehbadu ehbafaa beybe eyy 2017 ga marry kurany. kayaal n shiaa eyy , mi elyshaa ge furaana hurihaa hidhaku ekan viyaka nudheynan

  ⚠Report!
 126. anga gadha mithurah egeytha??????? mithuru ah fenuneh nun shawan aai Zoyaa.. Aharen mihuree e dhemeehun medhu ga fithifa.. i mean Ziyaa aai merry kureema 1 faharu fithunee.. Anekka shawan eulhey Zoaya fahathu alhaagen

  ⚠Report!
 127. alhe moya eh noon tha…. aharen continuce story fashaany kon irakutha.. amilla selfah echehi thi kiya ne.. shubaan dw thee hama… hahaa

  ⚠Report!
 128. hiygaimu fathihehgaa , rashuge thudee kolhugaa athugulhaa laigen dhe joadu dheyey , eyy shawan aa zoayaa eyy

  ⚠Report!
 129. kochekey kiyaakah.. thi shiaanaa eh eulheny Kayaal aai idhegenney.. kale akah nuli beyne

  ⚠Report!
 130. vumun mahuroomuvevi next part in , haadhahaa dhera vay , manma fily kyvehey, bunedhybalaashey ,hmmm hmm hmmm hmm

  ⚠Report!
 131. aadheyskuraakah adhu nethin… fahathun dhuvaakah adhu nethin.. visnan midhuniyae gaivee veerraana noon hey vee… eeeeeeeee

  ⚠Report!
 132. hmm , nuvaane eheneh , ma fanditha hadhaigen e santhimariyabu maraalaa nan , nuhure vayne ehenne magey kaal athulaa fa kaa eh

  ⚠Report!
 133. manmayaa vakive nudhey dharifulhaa,… Aaaaaaaaaa aaaaaa aaaa aa.. konmedhun…. ey avas ma kiyaa feemey

  ⚠Report!
 134. Ey elyshaa kon visnumeh ga.. ma adu ehin Faina buni adu mihaaru elyshaa ulheny eulhey Naahidhahtha ge Kayaal aai alhaa genno… e’ee thedheh tha…

  ⚠Report!
 135. vakive dhiyayas , adhumidhuni yeyn soora thiya mihithuin nudhaaneyey , thiya hadhaan thah aave aa laa mihithuga abadhah me vaane yeah , yaish ah haasha koh kiyaidhey lavaeh my

  ⚠Report!
 136. ma kayaal aa alhaigathy eyy , ,hahahahaa . secret eh bunan tha , kaal shiaana aa indhegen ulhunakas , adhives eyna loabi vany hama mi elyshaa dheke eyy , hahahaa

  ⚠Report!
 137. oh yaish right.. not kayaal dw.. dhen vex annekka aharen bandah thadhu nukoh vaahaka continued kohbala

  ⚠Report!
 138. “Fanna dhogu hadhaane heneh mashah hieh nuvey.. Thoahiraa miss vex kuree huvahu Thahaanee aai vaahaka dhakkan hutta ma dhushin.. hmm. mifaharu elyshaa ge sikudi aheri gen nama vex mi kanthah huttu vaanan…”

  ⚠Report!
 139. ma kairiah annaane eana konme dhuvahehge fathihu , dhen 2 myhun dhany higaalan beach ah , hahaha shiaanaa ah konechen egeany

  ⚠Report!
 140. dheewaanaa vay moosun , thiyahen balaalumun , hinithun vymaa ves , ma folhey , neyngey , jaadhoo ekey , hithugaa ufanvany , bahdhal koh lymaa hiy thelhey , vis naalan neyngey hiyaal thakey , ajaibeh fadha ihsaas thakey , miveveny loabi kan yagyyn , hm hm hmmm hm hm hm

  ⚠Report!
 141. alhey shiyaanaa salaamai koh dhee.. aharen miulheny Ziyaa wedding ah hair koshi gothun bolah udhagoo vegen

  ⚠Report!
 142. ehen tha , hmm mihaa avahah xiyaa goas kury e , hehehe , xiyaa kairibuney , boa koshi myhaa boa mode dheyshey , hehehe

  ⚠Report!
 143. Elyshaa.. lava kiyaa dhuvahakeetha??? Ahannah fenunu rey fathihu kayaal aai Elyshaa athu gulhu vaa gen dhiya than.. ekam Shiaanaa haadha dhera vaaneyea.. Adhi emeehun ge dharifulhu Insha vex.. thi bodu varu

  ⚠Report!
 144. kaal ves nudhaane shiaanaa salaamay kuraakah , hahaa insha aa shiaana jeheyny roela roela thiben , ma vr avahah miulheny kaal aa innan, mashaa indhefa kaal e shiaanaa vari kohlaane , hahaha

  ⚠Report!
 145. ey mikuraa suvaal thakah javaab dhyba , r u xiyaa ? meera asluves aytha ? vaahaka continue nukuraanantha ?

  ⚠Report!
 146. alhey.. Aharen mee Nuzza..
  meeraa annaane… v avahah.
  vaahaka continud mikuranee.. eiru nuvee baby ruee.. dhatha faahanaiga hureema e room ah vadhely

  ⚠Report!
 147. hehehe , thy hyvaa hyvumeh , nikan dheybala egeyah vadhelan , mihaaru ves e 2 myhun thibeyny roan , kaal abadhuves loabi vany hama ma dheke yey, bunaane shiaanaa dheke foohi vaa vaahaka ,

  ⚠Report!
 148. “thikan egeyne..” thoahiraa bunneve. “huttaalaa…. Hama mihaaru huttaalaa.. masheh noolhen theena yaa innan”

  ⚠Report!
 149. hi… my full name is meeraa mohamed maajidh.. nat ga jeheema annaane.. meeraa jehyma vex meeraa mohamed maajidh

  ⚠Report!