ވވަމޭ ތިލޯބި އެދިއެދި ( ބާރަވަނަ ބައި )

- by - 105- September 26, 2020

ކަމެއް ނުވާކަމުގައި ބުނިނަމަވެސް ޔަނާލްގެ ހިތުގައި ހަސަދަވެރިކަމުގެ އޮއެވަރު ހިނގާލައިފިއެވެ.
* * * * *
ރޭގަނޑުގެ ހަމަހިމޭން ވަގުތެވެ. ނަމަވެސް ފްރާންސްގެ މަގުތައް ފެންނަނީ ނުހަނު ބާރުބޮޑުކޮންނެވެ. ބެލްކަނީގައި ހުރި ޔަނާލްގެ ހިތަށް އުނދަގޫ ކުރަމުން ގެންދިޔައީ މިއަދު ދިމާވި ހާދިސާއެވެ. އެއަންހެންކުއްޖާގެ ސަބަބުން އޭނާގެ މުޅި ސިކުނޑިއަށް ހާސްކަމެއް ވެރިވެއްޖެއެވެ. ކިޔާން އޭނާ ދޫކޮށްފައި ދާންއުޅޭ ކަމުގެ އިންޒާރު އޭނާގެ ހިތަށް ލިބެމުން ދިޔައެވެ. އޭނާގެ ހިތަށް މިވަނީ ކީއްހެއްޔެވެ؟ ކޮންމެ އަންހެނަކު ކިޔާންއާއި ގާތްވިޔަސް އޭނާއަށް ކީއްހެއްޔެވެ؟ އެހެންނޫނަސް އޭނާއާއި ކިޔާން ކައިވެނިކުރީ ލޯތްބަކުން ނޫންތާއެވެ. އެއީ އޭނާއާއި ބެހޭކަމެއް ނޫންހެއްޔެވެ؟ ޔަނާލްއަށް ނޭނގުނު ކަމަކީ އެހިތުގައި ކިޔާންގެސޫރަ ކުރެހެމުން ދާކަމެވެެ. ޔާއިންގެ ނަން ފޮހެވި އެހެންނަމެއް އެހިތުގައި ފެވެމުން ދާކަމެވެ.
* * * * *
ހެނދުނު ޔަނާލަށް ހޭލެވުނީ މީރު ކާއެއްޗެއްގެ ވަސް ނޭފަތުގެ ހިނދުރީގައި ޖެހުމުންނެވެ. ފުންމައިގެން އެނދުން ތެދުވެ ފެންވަރާލައިގެން ބަދިގެއަށް ދިޔައެވެ. އޭރު ޔުއާންއާއި ކިޔާން ވެގެން މޭޒުމައްޗަށް ކާތަކެތި އަރުވަނީއެވެ. “ސަޕްލާއިޒް، މިއޮތީ މަންމިއަށް އާންއާއި ޑެދީއާއި ވެގެން ސަޕްލައިޒެއް ހަދާފަ” ޔުއާން ލޯބިގޮތަކަށް ބުނެލިއެވެ. “ތޭންކޔޫ މަންމިގެ އާން، އެންޑް ތޭންކްސް ޔާން” ޔަނާލް ލުއި ހުުނުމަކާއެކީ ބުނެެެލިިއެެވެ. “ޔާލް ނަމާދު ކޮށްފިންތަ؟” ކިޔާން ބުންޏެވެ. “ޗުއްޓީ ދުވަސްކޮޅު” ޔަނާލްއަށް އެބަސްތައް ބުނެވުނީ ހިސާބެއްގެ ލަދުވެތިކަމަކާއި އެކީއެވެ. ކިޔާންއަށް ޔަނާލް ލަދުގަތްކަން އެނގުމުން ކިޔާންއަށް އެހެން އެހުނު މޮޔަހީވިއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކިޔާންގެ ވާޖިބެއްތާ އެވެ.
* * * * *
ތުގާ އާއި ތުގާާގެެ ރަޙްމަތްތެރިި ވިލީޝާ ތިބީ ޕެރިސްގެ މަޝްހޫރު ކޮފީކްލަބެއްގައެވެ. “މަށަކަށް އެެެެއްގޮތަކަށްވެސް ނުވިސްނޭ ޔާން އެެ މުސްކުޅި އަންހެނާއާއި އެެކީ އުޅެންޖެހޭ ސަަބަބެއް، މަ ކިޔާންއާއި އެ ގޯނިގަނޑު ދުރުކުރުވާނަން، އެހެޔޮ ކޮންމެ ފަރުބަދަެއެެއް ކަނޑަން ޖެހުނަސް، އެއަންހެނާ ބިމުގެ ހަފޫޓު އަޑީގައި ވަޅުލަން ޖެހުނިއްޔާ އެކަންވެސް ކުރާނަން. އެއަންހެނާ ޔާންގެ ދިރިއުޅުމުން ބޭރުކޮށްލާނަން، އަަހަންނަށް ކިޔާންގެ އަތްބަކަށް ނުވެވިއްޖެނަމަ ތުގާއެއް ނުކިޔާނެ” ތުގާ ކޮފީފޮދެއް ބޮއެލަމުން ބުނެލިއވެ. “ދެެން ކިހިނެއް ހަދަން ތި ވިސްނަނީ” ވިލީޝާ އެއްފައިމައްޗަށް އަނެެއްފައި އަރުވާލަމުން ޝައުގުވެެެެރިކަމާއެކީ އަހާލިއެެވެ. ވިލީޝާއަކީ ތުގާއަށް އެކަންކުރުމަށް ލިބޭ އިތުރު ހިތްވަރެެއް ފަދައެވެ. “އަހަރެން މެއިން ސްޓޭޖްސް ތައް ކިޔައިދޭނަން، އެކޮންމެ ސްޓޭޖެއްގެ ދަށުން އެެތައް ފްރޮސްސެެ ތަކެއް ހުންނާނެ، އެޕްރޮސެސްތައް ދެެން އަހަރެން ނިންމީމަ އެނގޭނެ މިކުރަން އުޅެޭކަމެެއް. ލިސެން ކެއަރފުލީ. ފަސްޓް ސްޓޭޖް އަކީ ޔަނާލާއި ފްރެންޑްވުން، ސެކަންޑް ސްޓޭޖަކީ ކިޔާންއުޅޭ އޮފީހާއި ޖޮއިން ކުރުން، ތަރޑް ސްޓޭޖް އިސް ޓައިމްޓު…” އަތުން ކަރުގައި އިނގިލި ޖައްސާލަމުން ތުގާ ބުންޏެވެ. “އެހެން އެކަން ނުވެއްޖެޔާމުންނޯ” ވިލީޝާ ކަންބޮޑުވިއެެވެެ. “ކާމްޑައުން. އަދި ޝަނާދައްތަ އެބަހުއްޓޭ، މަ ވަރަށް ފްރެންޑް ވާނެ އޭނަޔާ، އޭނަގެ ބޮލަށް އެރިލާނީ” ތުގާގެ ވިސްނުން ހުރި ހިސާބު އެެެނގޭމީހަކު ބިރުން ވިރޭނެއެވެ. އެއެީ އެހާވެސް ނުރައްކާތެރި އަންހެނެެކެެވެ. “ޔަނާލް، ފޮށިތަންމަތި ތައްޔާރުކުރޭ ޔާންގެ ލައިފުން ނުކުންނަން” ވިހަގަދަ ހިނިތުންވުމަކާއެކީ ތުގާ ބުނެެލީ އެވިހަ ޔަނާލްގެ ދިރިއުޅުމަށް ލުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެެވެ.
* * * * *
“ޔާލް! މިއަދު ޖެހޭނެއްނޫން އެފިލް ޓަވަރއަށް ދާން، ޕިކެއް ނަގާލަން” ކިޔާން ވާހަކަދެއްކީ ސޯފާގައ އިން ޔަނާލްއާއެވެ. “ހާނ، ދެޓްސް އަ ގުޑް އައިޑިއާ، އެބަަނިކުންނަން ރެޑީވެލައިގެން،” ޔަނާލް ބުންޏެވެ. ކިޔާން ކައިރިއަށް ހިނިއައެވެ. އިރުކޮޅެއްފަހުން ޔަނާލް ނުކުތީ ކަޅުކުލައިގެ ތަނބިކަށްޓާއި ހިސާބަށްއަރާ އެކި ޑިޒައިން ޖެއްސިފައިވި ހެދުމެއް ލައިގެންނެވެ. އެއާއެކު ހުރީ ރަތްކުލައިގެ ޝޯލެއް އަޅައިގެންނެވެ. ކިޔާން ހުރީ ޔަނާލްގެ ރީތިކަމަށް ގެއްލި ހުސްވެފައެވެ. މުޅި އުމުރަށް އެލޯބި އޭނާއަށް ލިބޭނެ ނަމައޭ ހިތަށް އެރިއެވެ. “މަންމީ، އެލިފިލް ތަވަރަކީ ކޮންތަނެއް؟” ޔުއާން އެފިލް ޓަވަރ ކީގޮތުން އެެދެމީހުންނަށް ހެވުނެވެ. “ލެތްސް ގޯ” ޔުއާން ކިޔާންގެ ފައިގައި ބައްދާލަމުން ބުންޏެވެ. އަދި ޔުއާން އުރާލާ ގެއިން ނުކުތުކަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ.
* * * * *
“ހަލޯ، ޝަނާއްތަތަ؟ ޕެރިސްގަ މިއުޅެނީ، އާނ ޔާންމެން ފެނުން އިއްޔެގަ، ކޮންއިިރަކު ޔާން މެރީކުރީ، އާނ އޯކޭޭ.” ތުގާ ފޯނު ބޭއްވިއިރު ތުންފަތުގައި ވިހަ ހިނިތުންވުމެއް ވެރކޮށްލާފައި ވެއެވެ. “އައްދެ، މިކަން ހީކުރި ވަރަށްވުރެވސް ފަސޭޭޭހަކޮށްތާ މިނިމެނީ” ތުގާ ބުނެލިއެވެ. “ހަލޯ، ޔާން ބިޒީތަ؟” ތުގާ ބުނެލިއެވެ. “ނޫން، ކިހިނެއްވީ” ކިޔާން އެކޮޅުން ބުނެލިއަޑު އިވުނެވެ. “އިފްޔޫ ޑޯންޓް މައިންޑް އިނގޭ، ސުވާލެއް އަހާލަންތަ؟” ތުގާ ބުނެލިއެވެ. “އަހާބަލަ” ކިޔާން ބުނެލިއެވެ. “ޔުއާންއެއީ ކިޔާންގެއެއް ނޫންދޯ، މގޭ ފްރެންޑެއް ބުނި އޭނާ މރިއެޖަކާ ނުލާ ލިބުނު ކިޑެކޯ އެއީ” ތުގާ މާވާހަކަ ދިގުނުކޮށް ސީދާ ޕޮއިންޓަށް ދިޔައެވެ. އެއީ ހަގީގަތުގައިވެސް ވިލީޝާ ބުނި ވާހަކައެކެވެ. ސިކުންތު ކޮޅެއްގެ ހިމޭންކަމަށްފަހު ކިޔާން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. “އެއީ ޔަނާލްގެ ޕާސްޓް މެރިއެޖުން ލިބުނު ކިޑެއް.” ކިޔާން ބުނެލިއެވެ. “އޯހް، ހަަމަ އަހާލީ” ތުގާ މިހެންބުނެ ފޯން ކަނޑާލިއެވެ. “އަދި ގޮތް ހުސްވީކީ ނޫނޭ، މިތުގާއަށް ދުވަހަކުވެސް ގޮތް ހުހެއް ނުވާނެ، މިއީ ތުގާއޭ” ތުގާ ގޮތްދޫނުކުރާ ރާގަކަށް ބުނެލިއެވެ.
* * * * *
“ލިވީ، ކިހިނެއްތަ؟ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުތަ؟” ޔަނާލް އަހާލިއެވެ. “އައިމް އިން ލަވް ވިތް ސަމްވަން، ހީއިސް ހޭންޑްސަމް” ލިވިޔާގެ ތޫލިއަޑުން ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. ޔަނާލަށް ބޭޢިޚްތިޔާރުގައި ކަންފަތާއި ފޯނު ދުރުކޮށްލެވުނެވެ. “އެހެންތަ؟ އައިމް ހެޕީ ފޯޔޫ. ހޫސް ދެޓް ލަކީ ބޯއި؟” ޔަނާލް ބުނެލިއެވެ. “ދާއިން ކިޔަނީ، ޔޫ ނޯ ދޯ އެއްކަލަ ކިޔާންގެ ކަޒިން” ލިވިޔާ ބުންޏެވެ. “އޯއެމްޖީ، ރިއަލީ، ދެން އަހަރެން ކައިރިއަށް އަވަހަށް އަންނަން އުޅޭ.” ޔަނާލްވެސް އުފަލުން ހުރެ ބުނެލިއެވެ. ދެ އެކުވެރިން އެތަކެއް ވާހަކަ ތަކެއް ދައްކާފައި ރޭގަނޑުގެ ތަހުނިޔާ ކިޔާލިއެވެ. ޔަނާލް އުޑުމައްޗަށް ބަލާލާފައި ހިނިތުންވެލިއެވެ. ޔާއިންވެސް އޭނާދެކެ ލޯބިވީކަން އޭނާގެ އަަމަލްތަކުން އެނގެއެވެ. ނަމަވެސް ޔާއިންއަށް ދިމާވި މަޖުބޫރީ އޭނާއަކަށް ނޭނގެއެވެ. ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ޔާއިން އޭނާ ހޯޯދަން އަންނާނެކަމުގައި އޭނާގެ ހިތް ބުންޏެވެ. “ޔަނާލް، ކިޔާންއަށް ތިހަޔާތުން ޖާގަދީ، ޔަގީން ކިޔާން ޔަނާލްގެ ހިތް ލޯބިން ފުރާލަދޭނެކަން، ޔާއިންގެ މަތިން ހަނދާންނައްތާލާ! ކިޔާން އާއިއެކު ރީތި ދިރިއުޅުމެއް އުޅޭ!” ޔަނާލްގެ ސިކުނޑި ވިސްނައިދިނެވެ. އެންމެފަހުން އޭނާގެ ބޯހާސްވެގެން ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. ފާހާނައަށްވަދެ ފިނިފެނުން ފެންވަރާލުމުން ހިތަށް ތަޞައްލީއެއް ލިބުނެވެ.
* * * * *
5 ދުވަސް ފަސް
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ނުކުންނަން ދިޔަ އަންހެން ކުއްޖާއަށް ގިނަބައެއްގެ ނަޟަރުތައް ދިޔައީ އަމާޒުވަމުންނެވެ. އެޢީ ތުގާއެވެ. އޭނާ މާލެއައީ އޭނާގެ މިޝަން ކާމިޔާބު ކުރުމަށެވެ. ފިރިހެނުން އާޝޯޙްވެފައި ތުގާގެ ފަރި ވަނާތަކަށް ބަލަހައްޓައިގެން ތިބުންވީ އޭނާގެ ބޮޑާކަން އިތުރު ހަރުފަަތަކަށް ގެންގޮސްދިން ކަމަކަށެވެ. ފޮނި ހިނގުމެއްގައި ރެސްޓޯރެންޓަށް ގޮސް ވަންއިރު ކިޔާންއާއި އޭނާގެ އާއިލާ ތިއްބާ ފެނުމުން އޭނާގެ މޫނުމަތި އަލިވިއެވެ. ނަމަވެސް އެ މޫނުމައްޗަށް ކަޅު ބަނަ ވިލާގަނޑެއް ހުރަސްކޮށްލީ ކިޔާންގެ ގާތުގައި އިން ޔަނާލް ފެނިފައެވެ. ކިޔާން ތުގާއަށް އެމީހުންނާއި ބައިވެރިވާން އައުމަށް އެެދުނެވެ. ތުގާ އެކަމަށް އިންކާރު ކުރަމުން އެތަނުން ނުކުމެގެން ދިޔައީ ތުގާގެ ހިތުގައި ޔަނާލަށް އަނދަމުން ދިޔަ އަލިފާންގަނޑު ބޮޑުވެގެންނެވެ. މި ފަސްދުވަހު ކިޔާންއާއި ޔަނާލްގެ ދިރިއުޅުމުގައި ވަކި ޚާއްސަކަމެއް ނުހިނގައެވެ. ނަމަވެސް ކިޔާންއަށްޓަކައި ޔަނާލްގެ ހިތުގައި އޮތް އިހްސާސްތައް ފުންވަމުން ދެއެވެ. ޔަނާލް އެކަން ގަބޫލްކުރަން ދެކޮޅުހެދިޔަސް އެއީ ހަގީގަތެވެ.
* * * * *
ޔަނާލްއާއި ލިވިޔާ ތިބީ މާލޭގެ މަޝްހޫރު ރެސްޓޯރެންޓެެއް ކަމުގައިވާ ލެމަން ގްރާސްގައެވެ. “ލިވީ، އައި… އައި ތިންކް އައިމް އިިން ލަވް ވިތް ކިޔާން” ޔަނާލް އަޅައަޅައިގަންނަމުން ބުނެލިއެވެ. ލިވިޔާ ކޮށިއެރިއެވެ. “ސީރިއެސްލީ ނާލް، އައިމް ސޯ ހެޕީ، ބަޓް ވީކެއްވަރު ތެރޭ ކިހިނެއް؟” ލިވިޔާ ޝައުގުވެރިކަމާއެކީ އަހާލިއެވެ. “ލޯޯބިވެވެން ވަކި މުއްދަތެއް އޮވޭތަ؟” ޔަނާލް ސަމާސާ ރާގަކަށް ބުނެލިއެވެ. “ދެންންން. ޓެލް މީ ދަ ފުލް ސްޓޯރީ” ލިވިޔާ ބުނެލިއެވެ. “އަހަންނަށް ރިއަލައިޒްވި، އަަހަރެންނަށް ޔާއިންދެކެ ވެވުނީ ހަގީގީ ލޯބި ނޫންކަން، އެއީ ލައިކްވުން، ލައިކްވުމާއި ލޯބިވުން އެތައް ގުނައެއް ތަފާތުަ، ކިޔާންއަކީ އޯގާތެރި އަޅާލާ ރަނގަޅު ފިރިއެއް، އެފަދަ މީހެއް އިންތިޒާރުގައި ބަހައްޓުވާކަށް ނުވާންނުން، އެއީ ކެތްތެރި ނަމޫނާ ފިިިރިއެ.އް” ޔަނާލް ވާހަކަ މެދުކަނޑާލީ ފޯނުގެ ރިންގްގެ އަޑަށެވެ. “ޔާއިން، ނަގަންވީތަ؟” ޔަނާލް ހިމޭންކަމަކަށްފަހު އަހާލިއެވެ، ލިވިޔާ ބޯޖަހާލިއެވެ. “ހަލޯ، ޕްލީޒް މިއެދުން ބޮލާލާ ނުޖަހައްޗޭ، މިރޭ ހަމަ މިހާރު އާދެވިދާނެތަ ރަސްފަންނަށް” އެއްޗެކޭ ބުނެވުމުގެ ކުރިން ޔާއިން ބުންޏެވެ. މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށް ޔަނާލް ބުންޏެވެ. “ލިވީ، އައި ހޭވްޓު ގޯ!” ޔަނާލް ބުނެލިއެވެ. ‘ޓޭކް ޔުއަރ ޓައިމް’ އޭ ލިވިޔާ ބުނެލުމުން ޔަނާލް އެތަނުން ނުކުންނަން ހިނގައިިގަތެވެ.
* * * * *
ޔަނާލް، ރަސްފަންނަށް ގޮސް ވަންއިރު ޔާއިން އެތާގައި ހުއްޓިލައިގެން ހުއްޓެވެ. ކަޅުކުލައިގެ ޑެނިމް ޓީޝާޓަކާއި އަޅި ސްވެޓްޕޭންޓްސްގައި ޔާއިން ފެންނަލެއް ކިތަންމެހާވެސް ފުރިހަމަވެފައި ފިރިހެންވަންތައެވެ. ނަމަވެސް އެ ފިރިހެންވަންތަކަމުން މިފަހރު ޔަނާލްގެ ހިތް ޒަޚަމެއް ނުވިއެވެ. ޔާއިންގެ ނޫ ދެލޮލުގައި ވަނީ ހުސްކަމެވެ. “ތިކިޔާ އެއްޗެއް ކިޔާ އަވަހަށް” ޔަނާލް ބުނެލިއެވެ. “ލައުޒާ ނިޔާވެއްޖެ އިއްޔެ، ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހުނީ، އަހަރެން ޔަނާލްދެކެ ލޯބިވާކަން އެނގުމުން” ޔާއިން ބުނެލިއެވެ. “އިންނާﷲ ވައިންނާ އިލައިހި ރާޖިއޫން” ޔަނާލް ކިޔާލިއެވެ.
“ޔަނާލް! ހާމަނުކުރިކަމުގައި ވިޔަސް އަހަރެން ޔަނާލްދެކެ ލޯބިވާކަން އެނގެއެންނު، ޔަނާލްވެސް އަހަރެންދެެކެ ލޯބިވަމެންނު.. ސޯ، ވިލްޔޫ ބީމައި ގަރލް” ޔާއިން އެއްފައިމައްޗަށް ތިރިވަމުން އަހާލިއެވެ. “ވަގުތާއި ހާލަތް ބަދަލްވެއްޖެ، އަހަރެން ދިރިއުޅުމެއް ފަށައިފިން، އަހަރެންނަށް ޔާއިންދެެކެ ވެވުނީ ހަގީގީ ލޯބިނޫންކަން މިހާރު އެނގިއްޖެ، އެއީ އަޅާލާ އޯގާތެރި ރަނގަޅު ފިރިއެއް، އަހަރެންނަށް ބުނެވޭނީ ނޫނެކޭ” ޔަނާލް ބުނެލިއެވެ، އަދި ފަސްއެނބުރި ޔަނާލް އައިކޮޅަށް ހިނގައިގަތެވެ. “ޕްލީޒް، ޔަނާލް، އަހަރެންގެ އާދޭސްތައް އަޑުއަހާބަލަ، އަހަރެންނަށް ރަޙުމްކޮށްބަލަ. އަހަރެން ދޫކޮށްފަ ނުދޭ. އަހަރެން މިއައީ ހަމަ ނާލްއަށްޓަކައި” ހަތްވަރަަކަށް ފޫޓް ދުރަށް ހިނގިފަހުން ޔާއިން އަސަރުގަދަ އަޑަކުން ގޮވާލިއެވެ. ޔަނާލް މަޑުމަޑުން ފަސްއެނބުރި ބަލާލިއެވެ. ޔާއިން އޭރު ދެއަތް ފުޅާކޮށްގެން ހުއްޓެވެ. ޔަނާލް ދާންވީތޯ ނުދާންވީތޯ ވިސްނާލިއެވެ. އެންމެފަހުން ޔާއިންއާއި ދިމާލަށް ދުއްވައިގަތެވެ. ޔާއިންގެ ތުންފަތަށް ފުން ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވިއެވެ.

( ނުނިމޭ )

105

NERF

hey I'm nerf

You may also like...

42 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Wow… Masha allah… Vvv reethi stry eh mii… Sorry regular koh cmmnt nujureveythii.. Ekm vx regular koh vhk kiyan… Nerf vvv molhu stry liyan… Shaayan vx kudakoh uncomfortable vi yanaal chuttee dhuvaskolhey buniima… Hehehe… Keep it up dear… Luv ur stry… Stay safe

 2. Thankyou ahah it’s ok ey dear, comment nukuriyas kiyaalaakan enguyma varah ufaavejje, thankyou so much ingey ,ahaha dhen mihaaru e ehchehi Islam gadyga ves kiyavaadhineema engey, owwn thankyou it means a lot, stay safe shayan ❤❤❤❤

  1. Wlcm dearrr… Heheh yah mihaaru boy kudhinnah vrh nukereyne ekahala ehchehi bunan… But u are different, nd I’m happy bcz u are… Yah I’ll also stay safe thank u dear❤️❤️❤️

  1. Yaa dhw… But I don’t see anything awkward in that, I mean it’s natural right? Every girl face it… But boys dhwww… Heheh… I don’t know what to say about them

  1. Hahaha… Yah boys don’t understand our pain… I just can’t understand this gender called “boys”… Heheh

  2. Nd u listen very carefully during Islam period right? Shaayan men claahuga miss “eythi” kiyavadhey iru boys thibeynee nidhaafa… Hehehe

  3. ހެހެހެހެހެ.. ޝާއްކޮ އަސްލަށް ވެސް.. ބޯއީސް ވ ލަދު ގަންނާނެ އެ ވާހަކަ ދައްކަން ދޯ..☺️☺️☺️ ލަމް މެން ކްލާހުގަ އެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު ބޯއީސް ވ ސުވާލު ކުރާނެ އެއީ ކޯޗެއް ހޯ ކިޔާފަ..😊 ދެން ގާރލްސް އާ ދިމާލަށް ބަލާފަ ހެނޭނީ..☺️☺️☺️☺️ އެކަމް ޝާއްކޮ މެން ކްލާހުގަ ބޯއީސް ނިދަނީ ދޯ އެވާހަކަ ދައްކާއިރު.. 😊ހެހެހެހެހެ

  4. ސުއްބޫ ލަމްޕުރީ… ތިހެން ބުނީމަ މި ހަނދާންވީ އަދި މިދިޔަ އަހަރު އިސްލާމް ގަޑީގަ މިސް އެވާހަކަ ކިޔައިދިންއިރު ކުލާހުގަ ތިބި ފިރިހެން ކުދިން ތިބީ ކޮސްވެފަ… ހަމަ އަނގަކޮޅު މައްޗަށް ޖެހިފަ ތިބީ… ފަހުން މިސް ދިޔައިމަ އެންމެން އައިސް ޝާޔަން ކައިރި އަހަނީ އެ ވާހަކަ… ޝާޔަން ހަލާކުރީ އެ ދުވަހު އެންމެން ވެގެން… ފަހުން ބޮލަށް ނުކުޅަދާނަ ވެގެން އެއާ ބެހޭ ހުރިހާ އެއްޗެއް ކިޔައިދިނީ… އޭގެ ފަހުން އެ ވާހަކަ ނުވެސް ދައްކަ… ހެހެހެހެހެ… ވަރުގަދަ ބައެއް ފިރިހެން ކުދިންނަކީ… އެކަމް މި އަހަރު ކިޔަވައިދިންއިރު ވަރަށް މަޑުން އެންމެންވެސް ތިބީ… ކުރިން ދުވަހަކުވެސް މިސް ނަމާދު ކުރީ ކޮންކުދިންނެއްހޭ އެހީމަ، ދެން އިނގޭނު ދޯ… އެދުވަހުވެސް އެންމެން ތިބީ ދެލޯ ބޮޑުކޮށްގެން ބަލަހައްޓައިގެން… ހެހެހެހެހެ…

  5. އަސްލު ތަ.. ޝާއްކޮ ލަދު ގަންނާނެ ދޯ އެދުވަހު.. ލަމް މެން ކްލާހުގަ ނަމާދު ކުރީ ކޮން ކުދިންނެއް ހޭ އެހީމާ ހުރިހާ ގާރލް ކުދިން އަތް މައްޗައް ނަގާނޭ.. މިސް ބުނެފަ އޮންނަނީ ގާރލް ކުދިން ކައިރީގަ އަތް މައްޗައް ނަގަން.. ނުނަގައިފިއްޔާ ބޯއީސް ވ އެއްޗިހި ކިޔާލާނެ

  6. ނޯ ޝާޔަން ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގަ އެއީ ލަދުގަންނަންޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫން… ހަމަ ނެޗުރަލީ ކޮށް އިރުއަރާ އޮއްސޭ ގޮތަށް ވާ ކަމެއް އެއީ… ލަދެއް ނުގަނެ ރުޅި އައި އެހާ ބައވަރު ސުވާލު ކުރީމަ… ވަރުގަދަ ބައެކޭ ހިތަށް އެރީ… ހެހެހެ… ޔާ ކުރިން ދުވަހުވެސް ޝާޔަން އަތް ނުނެގީމަ ބޯއި ކުއްޖެއް ބުނީ ނަމާދު ކުރަން ގެއަށް ފޮނުވާލާށޯ… އަބަދު މިސް ނަމާދު ކުރަން ފޮނުވާލާނީ ފިރިހެން ކުދިންނޯ… އަންހެން ކުދިން ތަފާތު ކުރަނީޔޯ… ރުޅި އައި އެދުވަހުވެސް… ޝާޔަންމެން ސްކޫލުގަ ނަމާދު ނުކޮށް އަންނަ ކުދިން ފޮނުވާލާނީ ސްޓާފް ރޫމަށް ނަމާދު ކުރަން… ހެހެހެ… ބޯއީސް ދޯ… ދޭ އާރ ވިއަރޑް… ހެހެހެ…

  7. Ey Liyam Ehn Buneema Mi handhaan vee.. Liyam buneee… 😊Ekam noolhen bunaakah.. ☺️☺️Liyam rulhi aiss dhaane Lam dheke.. Hehe

  8. Eyy lam buneba plxxxxxxxxx… Lam Shaayan kairyga e vaahaka nubunefiyyaa Shaayan maa rulhi annaane… Plxxx buneba… Mashah Yageen halaalu vaahaka eh noon liyam dhakkan thi ulheny

  9. އޭ ލިޔަމް ކީއްވެ މިފަހަރު މިތަނަށް އަނގަނުލީ؟؟؟ އެހެން ފަހަރުފަހަރަށް ހަމަ މީހަކު އެއްޗެކޭ ބުނާއިރަށް އެތަނަކަށް އަނގަ ބާނާނެ… ނަސީބެއްތޯއްޗެއް މިފަހަރު އަނގަ ނުލާ ވާހަކައެއް ދެއްކުނުކަން… ސާބަހޭ ލިޔަމޫ… ތީ ފިރިހެނެއް… އޭ އަނެއްކާ ލަމް ކައިރި ކީކޭ ކިޔައިގެން ތިއުޅެނީ؟؟؟ ބުނެބަ ޝާޔަން ކައިރިވެސް… ދެން ކަލޭ ކައިރި ބުނެފިންދޯ 10000000000 ފަހަރު މަގޭ ނަން ރަނގަޅަށް ލިޔާށޭ… ޝާޔަންއޭ ސާޔަނު އެއް ނޫނެއް މަށަށް ކިޔަނީ…

 3. Heyy brw 👋👋👋👋 looooong time no talk dhw😉 Dhen Aslu kameh vegen konme part akah cmnt nukuraveyne ngey😒Dhen brw understand velaa OK? Hey vaahaka ma Mihiree hama anga mehi thakah hulhuvaalaigen 😮😮😮😮 brw salhi ingey👏👏👏👏keep in up👍👍👍👌👌👌👆👆👆👆🤜🤛best

  SS SH TC

  1. Hey a*s# ,yh, it’s ok konme partakah comment nukuriyas kiyaalaakan enguyma varah ufaavejje, hehehe loved the joke and thankyou so much, it means a lot,stay safe tc

  2. Brw konmehen a*|§# ey liyaane kameh nethey 😂 Aish keema hama OK vaane… Ekam Dhen namun nugovahchey…. Mihaaru v olhuvaalaigen ney cmnt kuran jehenee… Ehnma santhi kiyaa ingey

 4. Hiii brw
  Mi part ves vrh Sali
  Masha Allah
  Waiting for the next part curioisely
  And srry ingey brw for the late cmnt
  Stay safa

 5. Oh hi there ril, thankyou so much, next inshalallah tommorow or Tuesday ga, it’s ok, lahun visas ril ge comment eh libunyma varah ufaavejje, stay safe take care

 6. Heiiii Brown sugar mi part vex hama salhi eyy bunii…. And sorry for the late comment man just sorry… Adhi mi kiyuny eyy Brown sugar….. Sorry.. Dhn part akah avahah kureveythw Balaanan.. Gey Brown sugar… Stay safe hun..

 7. Owwn xaxa, thankyou so much, it’s ok,and sorry nubunaane, no its not problem xaa, stay safe xaxa too, dhen faharakun sorry nubunachey

Leave a Reply

Your email address will not be published.