އިންތިހާ – 11

- by - 60- September 26, 2020

ލޯބީގަ މީހުން ޖާނުދީ ނެތި ފަނާ ވެގެން ދާނެ…އެކަމު ނަފްރަތު ރޫހަށް ދިރުން ގެނެސްދީ، ދިރިހުރުމަށް މަޤުސަދެއް ލިއްބައި ދޭނެ..ނޫރްގެ މި ނަފްރަތުގެ އަލިފާން އޭޒެޑް ވިލާގަ ރޯ ވެއްޖެ…މި އަލިފާންގަޑު ހުޅުގަނޑަކަށް ބަދަލު ވެގެން ދާކަށް ދެނެއް މާކަ ގިނަ ވަގުތެއް ނުނަގާނެ” ނޫރް ބުނެލިއިރު އޭނާގެ މޫނުމަތީގައި ވަނީ ނަފްރަތުގެ އިންތިހާއެވެ. އެ ދެލޮލުން ބުރަމުން ދިއައީ އަލިފާނުގެ ކަންޏެވެ.

*******

‎”ތިކަމުގެ ޔަޤީންކަން މިހާރު އަހަރެންނަށް ވެސް ލިބިއްޖެ….އެކަމު ނޫރް އެ ވީޑިއޯ ބަދަލު ކުރީ ކިހިނެއް؟” އެ މީހާ އަހާލުމާއި އެކީ ނޫރް ފަހަތަށް އެނބުރިލިއެވެ. “ފުރަތަމަ ވަސީމް ބޭބެއަށް ނޫރް ޝުކުރު އަދާ ކުރަން ޖެހޭނީ…ބޭބެ އެ ވީޑިއޯ ހޯދައި ނުދިންނަމަ މިއަދު މިހެން ކަންތަކެއް ނުވާނެ” ހިނިތުންވެލަމުން ނޫރް ވަސީމްއަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރިއެވެ. އޭނާގެ މަޤްސަދަށް ވާސިލު ވުމަށް ވަސީމު ވަނީ އަގު ނުކުރެވޭނެ ފަދަ އެހީތަކެއް ވެފައެވެ.

‎”ނޫރް ތީ އަހަރެންގެ ވެސް ހަމައެކަނި އުންމީދު…މިއޮތް ހުރިހައި ދުވަހު އަހަރެން ހާސިލު ނުކުރެވިގެން އުޅުނު އެތައް ކަމެއް ނޫރް މިހާ ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގަ ތި ހާސިލު ކުރީ….އެ ވީޑިއޯ ހޯދަން އަހަރެންނަށް މާކަ އުނދަގޫ ކަމެއް ނޫން ހެހެހެ… އެހައި ޒަމާންވީ ލެޕްޓޮޕެއް އެއްލާ ނުލާ ގެންގުޅުން އެއީ މަމްދޫހަށް އެޅުނު ކަތި ފިޔަވަޅު…އަހަރެންގެ ގޭގަ ފަސް އަހަރު ވަންދެން އޭނަ މަސައްކަތް ކުރި…މިދިއަ އަހަރު އޭނަ މަރުވީފަހުން އޭނަގެ ކޮޓަރި ސާފު ކުރަނިކޮށް އެ ލެޕްޓޮޕު އަހަރެންނަށް ލިބުނީ…އެކަމު އޭގަ އެހާ ބޮޑު ހަޒާނާއެއް ފޮރުވައިގެން އޭނަ ގެންގުޅެފާނެ ކަމަކަށް އަހަރެން ހީ ވެސް ނުކުރަން” ވަސީމު ކިޔައިދިނެވެ.

‎”މަލަމަތި ކިތަންމެ ރީތި ރަށެއްގެ ވެސް ރަށުތެރެ ހަޑިވެދާނެ…އުޒާމްގެ އާއިލާގެ މަލަމަތި ކިތަންމެ ރީތިވިޔަސް އެ އާއިލާގެ ކޮންމެ މީހެއްގެ ފަހަތުގަ ވަނީ ކަޅުކަން…ފުރޮޅާލެވޭ ކޮންމެ ގަލަކުން އެމީހުން ބަރުބާދުކުރަން ބޭނުން ހިފޭނެ އެތައް ސިއްރެއް ފެންމަތިވާނެ” ގޮސް އެ ބޮޑު ސިޓިން ރޫމުގެ ބިއްލޫރި ކުޑަ ދޮރުގެ ކައިރީގައި ހުއްޓިލަމުން ނޫރް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. އޭރު ވަސީމްއާއި ނޫރް ދެމީހުންގެ މޫނުމަތީގައި ވެސް ވަނީ ކާމިޔާބީގެ ފުރިހަމަ ހިނިތުންވުމެވެ.

***********

‎ހަނދުގެ ވަގުތު ހަމަވެ، އުދަރެސް އިރާއި ހަވާލުކުރަމުން ހަނދު އަލްވިދާއު ކިޔުމާއިއެކީ އިރުގެ އަލިން ދުނިޔެ އަލިވާން ފެށިއެވެ. ދޫނި ސޫފާ ސޫފީގެ އަޑުން މާހައުލުގެ ހަމަހިމޭންކަން ނަގައިލައި، ހިތްގައިމުކުރު ވިއެވެ.

‎ހެނދުނުގެ މަރިޔާދު އެ ވަގުތުގައި ސިނަމާލެ ބްރިޖް މަތިން ކަސްރަތު ދުވެލީގައި ދުވަމުން ދިޔަ ނޫރްގެ ހިޔާލުތަށް ހިސޯރުކޮއްފައި ވަނީ އޭނާގެ މަޤްސަދެވެ. ލައިގެން ހުރި ކަޅު ލެގިންސް އާއި ކަޅު ޖެކެޓާއި އެކު އަރައިގެން ހުރީ ކަޅު ޓެނިހަކަށެވެ. ދިގު އިސްތަށިގަނޑު މައްޗަށް ނަގައި އައްސާލާފައި ހުރި އިރު، އެ ދޮން މޫނުމަތީގައި މުތީތަކެއް ފަދައިން ކުދި ދާ ތިކިތަށް ދިއައީ ބަބުޅަމުންނެވެ. މޫނުގައި ތަތްލަވާފައި ހުރި އިސްތަށިތައް އެއްފަރާތް ކޮއްލަމުން ނޫރް މަޑުޖެހިލިއެވެ. އަތުގައި އޮތް ފެންފުޅިން އެތިފޮދެއް ބޯލަމުން ކުރިމަތިން ފެންނަން އޮތް މާސިންގާ ކަނޑަށް ނޫރް ނަޒަރު ހުއްޓާލިއެވެ.

‎އަރަމުން އައި އިރުގެ ރަން ދޯދިތަށް ކަނޑުގެ ބާނީތަކަށް އެޅިފައި ހުރި އިރު އެ މަންޒަރު ބަލައި ފޫހި ނުވާނެކަން ގައިމެވެ. ބްރިޖުގެ ރެއިލްގް ކައިރީ ހުއްޓިހުރި ނޫރް ފަހަތަށް އެނބުރިލީ ކާރެއްގެ އަޑަށެވެ. އެހައި ގިނަ އުޅަނދުތަކެއް އެ ވަގުތަކު ބްރިކް މައްޗަކު ނެތެވެ. އަދި މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގެ މީހުން ނިދިން އަވެދި ނުވަނީ ކަންނޭގެއެވެ.

‎ފަހަތަށް އެނބުރުމާއި އެކު ފެނުނު ރަތް ކުލައިގެ ލެމްބޮގިނީ ކާރުގެ ދޮރު ހުޅުވާލާފައި ނިކުތް އައިމަން ފެނުމުން ނޫރްގެ މޫނުމައްޗަށް ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވިއެވެ.

‎މިއާ ހިލާފަށް އައިމަންގެ މޫނުމަތީގައި އެއްވެސް ތާޒާ ކަމެއް ނުވެއެވެ. ދެލޮލުގެ ކައިރީގައި ކުރެހިފައިވީ ކަޅު ހިޔަނި ރޭގައި އޭނާއަށް ހަމަ ނިދި ނުލިބޭކަމަށް ހެކިދެއެވެ. އެހެންޏާ އަަބަދުމެ ފެންނަން ހުންނަ ހިނިތުންވުމާއި ސަކަ ކަމުގެ ބަދަލުގައި އެ މޫނުން މިއަދު ފެންނަނީ ހުސްކަމެވެ.

‎”އައިމަން….މި ބްރިޖަށް ބަލާލަބަ، ބައެއް ދިމަދިމާލުން އުސްވެފަ އެނެއްބައި ދިމާތަކުން އަޑި…އެކަމު އެ ހުރިހާ އުސްތަކާ އަޑިތަށް ގިރާކޮއްފަ މަންޒިލަށް ދެވުނީމަ އެއްވެސް އަޑިއަކާ ނުލާ ކުރިއަށް ދެވޭ!” އައިމަން އައިސް ނޫރްގެ ކުރިމަތީގައި ހުއްޓިލުމާއި އެކު ނޫރް ބުނެލީ ސީދާ އައިމަންގެ ދެލޮލަށް ބަަލަހައްޓައިގެން ހުރެއެވެ.

‎ކުރިމަތީގައި ހުރި އޭނާގެ ހިތުގެ ރާނީގެ ބަސްތައް ނަގައިނުގަނެވިފައި އައިމަން ހުރީ، ސިކުނޑިއަށް ކުރަމުން ގެންދިޔަ ބާރުގެ ސަބަބުންނެވެ. ބޮލުގައި އެކުލެވިފައިވީ ރިހުން ދިއައީ ހިނދެއް ހިނދަކަށް ގަދަވަމުންނެވެ. “ތި ބުނީ؟” އައިމަން އަހާލިއެވެ.

‎”މި ބުނީ ދިރިއުޅުމުގަ އަޑިތަކާ އުސްތަކާ ވެސް ކުރިމަތި ލާންޖެހޭނެ އޭ…އެކަމު އަޑި ގަނޑެއް އަތުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރުން ރަޖާ ލައިގެން އޮތެކޭ ކިޔާފަ ހުރިހާ ކަމެއް ހައްލެއް ނުވާނެ..ކެރިގެން ކުރިމަތިލީމަ އާ ހިތްވަރެއް ލިބި އަޑިގަނޑުން އަވަހަށް އަރައި ގަނެވޭނެ” މޫދާއި ދިމާލަށް އެނބުރިލަމުން ނޫރް ބުނެލި ބަސްތަކުގައި ވަނީ ނަސޭހަތެވެ. ޢިބުރަތެވެ.

‎”ނޫރް…ތެންކިޔޫ!” ނޫރްގެ ގާތަށް ޖެހިލައި ރެއިލިންގައި އަތް އަޅުވާލަމުން އައިމަން ނޫރްއަށް ޝުކުރު އަދާކުރިއެވެ. މިއަދު ނޫރް އެދިން ފަދަ ނަސޭހަތެއް ދޭނެ ފަރާތަކަށް އޭނާ މިވަނީ ބޭނުންޖެހިފައެވެ. ހިތު ތެރޭގައި އުތުރި އަރަމުން ދިޔަސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބަށް ފެން ބޮވައި ގައިންފައެވެ.

‎”ބްރޭކްފާސްޓް؟ ނޫރްގެ ޓްރީޓް… ލެޓް މީ ޑްރައިވް” ހިނިތުންވެލަމުން އައިމަންގެ ކާރާއި ދިމާލަށް ނޫރް ހިނގައިގަތެވެ. ނޫރްގެ ފަސްފަހަތުން އައިމަން ދިއައީ، ނޫރްގެ އިޝާރާތަށް ނަށާ ބުދެއް ފަދައިންނެވެ.

*********

‎ސައިބޯން މޭޒު ކައިރީ އިން ލައިބާ އިނީ މުޅިން އެހެން ދުނިޔެއެއްގައެވެ. ކުރިމަތީގައި ހުރި ތަށީގައި ހުރި ކޯންފްލޭކްސްތައް ސަމްސަލުން ހާވާލަ ހާވާލަ އިން އިރު، އޭނާ ކާހިތް ނުވެފައިއިން ކަން ދޭހަވެއެވެ.

ރޭގައި އައިމަން ކިޔައިދިން ވާހަކަތަކާއި މެދު އޭނާއަށް ވިސްނެނީއެވެ. އައިމަންގެ ދިރިއުޅުމަށާއި ކުރިއެރުމަށް އެ ވީޑިއޯގެ ސަބަބުން ކިހައި އަސަރެއް ކުރާނެކަން ލައިބާ ދެނެހުއްޓެވެ. ފަހަކަށް އައިސް އައިމަންގެ ދިރިއުޅުމުގައި ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ގޮންޖެހުން ތަކުގެ ސަބަބުން ލައިބާއަށް ފިކުރުކުރެވެނީއެވެ. މިހުރިހައި ކަމެއް ކޮންމެވެސް ބޮޑު ކަމަކާއި ގުޅިފައިވާހެން ހީވަނީއެވެ.

‎ލައިބާގެ ކުރިމަތީގައި އިން ގިނޑީގައި އިށީނދެ އިން ހިބާ ދިއައީ ލައިބާގެ ކޮންމެ ހަރަކާތެއް ރަނގަޅަށް ބަލަމުންނެވެ. ކާން އިން ޕީނަޓް ބަޓަރު ހާކާފައި ހުރި ޕާން ފޮތި މީރުކޮށް ކަމުން ދިޔައިރު ދެލޮލުން އޭނާ ދިއައީ ލައިބާ ދިރާސާ ކުރަމުންނެވެ.

‎”ލައި…ތި ނުހާވާ ހުސްކޮއްބަލަ…ދުވަހަކު މި ދަރި ރަނގަޅަށް ސައި ނުބޯނެ” އެތަނަށް އައިސް ހުއްޓުނު ހަސްނާ ބުނެލީ ލައިބާ އިން ގޮތް ފެނުމުންނެވެ. “ޝްޝްޝް…އިބާ އިޒް ތިންކިންގް” އަޑު މަޑު ކުރުމަށް އިޝާރާތް ކުރަމުން ހިބާ ބުނެލުމާއިއެކީ، ލައިބާ އަދި ހަސްނާ ދެމީހުނަށް ހިނިތުންވެލަމުން ހިބާއާއި ދިމާލަށް ބަލައިލެވުނެވެ.

************

‎ގޭގައި ހުންނަ ޖިމް އިން ނިކުމެގެން އައި އިވާންގެ މޫނުމަތީގައި ވަނީ ވަރުބަލިކަމެވެ. މޫނު މައްޗަށް އެޅިފައިހުރި ފަން އިސްތަށިކޮޅުތަކުން ދާތިކި ފައިބަމުން ދިއައިރު ލައިގެން ހުރި އަޅިކުލައިގެ ޓީ ޝާޓު ހުރީ އެ ކަސްރަތީ ހަށިގަނޑުަގައި ތަތްލަވާފައެވެ. ދުވަހަކީ ހުކުރު ދުވަސްކަމުން، އޮފީހަށް ދާން ނުޖެހުމާއި އެކު އިވާން ހުރީ ކުޑަކޮށް ނަމަވެސް ހިތްހަމަޖެހިފައެވެ. ކޮނޑުގައި އޮތް ތުވާލިކޮޅުން މޫނު ފޮހެލަމުން ގޮސް އިވާން އޭނާގެ ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ.

‎މާގަނޑު ދޮށުގައި ހުއްޓިލުމާއިއެކު ގަޔަށް އެޅިގެން ދިޔަ ފިނި ފެންތަކުގެ ސަބަބުން އިވާންގެ ބޮލަށް ލުއިވެގެން ދިއައެވެ. އިސްތަށިތަކުގައި އަތް ހިންގާލަމުން ފުން ނޭވާއެއް އޭނާ ދޫކޮއްލިއެވެ.

‎ރޭ ޕާރޓީގައި ވެދިޔަ ކަންތަކުގެ ސަބަބުން މުޅި އޭޒެޑް ވިލާގެ ހަމަޖެހުން ވަނީ ގެއްލިފައެވެ. ކޮންމެ މީހަކުވެސް މިވަގުތު ހުންނާނީ ކަންބޮޑުވެ ފިކުރު ބޮޑުވެފައެވެ. ނުވިސްނެނީ އެ ވީޑިއޯ އެޅުވީ ކާކު ކިހިނެއްކަމެވެ. އެއްވެސް ހެއްކެއް ދޫނުކޮށް އެހައި ހުޝިޔާރުކަމާއިއެކު އޭޒެޑް ވިލާއަށް ވަދެ، އެ އަމަލު ހިންގުމުގެ ހިތްވަރު ލިބިގެން އެއުޅެނީ އޭޒެޑްގެ ކޮން ދުޝްމަނަކަށް ކަމެވެ. އެމީހަކަށް އެ ވީޑިއޯ ލިބުނީ ކިހިނެއްކަމެވެ.

‎ވިސްނަމުން ދިޔަ އިވާންއަށް މާގަނޑު ދަށުން ދުރަށް ޖެހިލެވުނީ ހިތަށް އެރި އެއްޗެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. އަނެއްކާ އޭނާއަށް މިހީވަނީ ރަނގަޅަށް ބާއެވެ. އަވަސްކޮއްލައިގެން ފާހަނައިން ނިކުތް އިވާން ގޮސް ހުއްޓިލީ ފާހަނައިގެ ތެރެއިން ވަދެވޭ އޭނާގެ ކްލޯސެޓްގެ ކުރިމަތީގައެވެ. ހާވަމުން ގޮސް އެތާތެރޭގައި ހުރި ވަށިގަނޑުން އޭނާ ނެގީ ރޭގައި އޭނާ ލައިގެން ހުރި ފަޓުލޫނެވެ. އަވަސްއަވަހަށް ފަޓުލޫނުގެ ޖީބަށް އަތް ކޮއްޕާލަމުން އިވާން ބެލީ ރޭގައި އޭނާ ޖީބަށް ލި ޕެންޑްރައިވް ފެނޭތޯއެވެ.

‎ޕެންޑްރައިވް އަތު ޖެހުމާއިއެކީ ކްލޯސެޓުން ނިކުމެ ކޮޓެރިތެރޭގައި ހުރި ސޯފާސެޓާއި ދިމާލަށް އިވާން މިސްރާބުޖެހިއެވެ. ސޯފާގެ ކުރިމަތީ ހުރި ބިއްލޫރި ވައް މޭޒުމަތީގައި ހުރި އޭނާގެ ލެޕްޓޮޕަށް ޕެންޑްރައިވް ޖަހާލަމުން ޝައުގުވެރިކަމާއި އެކު އިވާން އެ ޕެންޑްރައިވް ހުޅުވާލިއެވެ.

***********

‎”މަންމާ! މަންމާ” އާދިލާއަށް ގޮވަމުން ހަލުވި ފިޔަވަޅުތަކަކާއި އެކު ސިޑިން ފައިބައިގެން އައި އުޒްވާގެ މޫނުމަތީގައި ވަނީ ހާސްކަމެވެ. ބޮޑު ޖަވާހިރެއް ގެއްލިގެން އުޅޭފަދަ އެވެ.

‎ތިރީބައިގައި ހުންނަ އޭނާގެ ކޮޓަރިން ނިކުމެގެން އައި އާދިލާއަށް ސިޓިން ރޫމަށް ދެވުނު އިރު އުޒްވާ ހުރީ ސިޑިން ފައިބައެވެ. ފޯނުން މީހަކަށް ގުޅަމުން ދިއައިރު، އިރު އިރުކޮޅާ މޫނުމަތީގައި އަތް ހިންގާލާ ގޮތުން އޭނާ ހާސްވެފައި ހުރި މިންވަރު ހާމަވެއެވެ.

‎”ކިހިނެއްތަވީ އުޒްވާ؟ ތަނެއްގަ ރޯ ވީތަ؟ ނޫނީ އަނެއްކާ އަނެއް ވީޑިއޯ ބޮޑު ސްކްރީންގަ އެޅުވީތަ؟” އާދިލާގެ ބަސްތަކުގައި ވަނީ ތޫނު ކަމެވެ. އުޒްވާ ފަދައިން އާދިލާއަކީވެސް ހިތުތެރޭގައި ބުނަން ބޭނުންވާ ބަސްތައް ފޮރުވައި، ކަފުން ކޮއްގެން ގެންގުޅޭ މީހެއް ނޫނެވެ. ސީދާ ސީދަލަށް ދިމާލަށް ބުނަން ބޭނުންވާ އެއްޗެއް ފިސާރި ކެރިގެން ބުނެލާނެ އެވެ.

‎”މަންމާ…އައިމަން…އައިމަން އޭނަގެ ކޮޓަރިއަކު ނެތް….ރޭގަ އެހާ ލަހުން ގެއަށް އައީވެސް، އަނެއްކާ އިރު ނާރަނީސް ނޭނގެ ދިޔަ ތަނެއް ވެސް…” ފޯނުން އަނެއްކާވެސް އައިމަންގެ ނަމްބަރަށް ޑައިލް ކޮއްލަމުން އުޒްވާ ބުނެލިއެވެ.

‎”ކޯޗެކޭ ތަ ކިޔަނީ އައްޒަ ކައިރީގަ ފުބޫ މީ ލޯތްބަކީ ފިލްމުގަ؟ އާން…ވެލިމުށެއް އަތަށް ލައި ކިތަންމެ ވަރަކަށް ބާރު ކުރިޔަސް އެދާނި ދޫވަމުންނޭ..” ހަމަޖެހިލަމުން ސޯފާގައި އާދިލާ އިށީނދެލިއެވެ. މޭޒުމަތީގައި އޮތް މެގަޒިން ނަގައި އެ ކިޔަން ފެށިގޮތުން ހީވީ ވަމުން ދާ އެއްވެސް ކަމަކުން އޭނާއަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް ވެސް އަސަރު ނުކުރާ ހެނެވެ.

‎”މަންމާ ޕްލީސް…މަންމަގެ ހިތަށް ހަމަ އެކައްޗެކޭ ވެސް ނާރާތަ!” އުޒްވާގެ އަޑުގައިވަނީ މަޔޫސްކަމާއި ހިތްހަމަ ނުޖެހުމެވެ. “ނޫނޭ އުޒްވާ! ހިތަށް އަރާ އެއްޗެހި ގިނަކަމުން އަަހަރެން މިހުންނަނީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފަ! އެންޑް އައިމަންއަކީ އުޒްވާ އެއްނޫނޭ! އެއީ އާދިލާ ޔޫސުފް ގެ މާމަ ދަރިއެއް….އުޒްވާ ހެން ކަމެއް ވާއިރަށް އެސޮރު އެހާ އަވަހަށް ހިތްވަރު އެލުވައެއް ނުލާނެ…އައި ނޯ މައި ބޯއީ” އާދިލާގެ ހަރަކާތްތަކުން ކަމެއް ވެގެން އުޅޭހެން ވެސް ހީނުވެއެވެ.

‎ކަރުއެލުވާލަމުން އެތަނުން ދާން އުޒްވާ ހިނގައިގަތީ، މަންމަގެ އެއުޅުމާއި ބަސްމަގު އަބަދުމެ އެހުންނަ ގޮތުން ހިތާމަ ކުރާ ހާލުގައެވެ. އުޒާމްއާއި އާދިލާއާއި ދެމެދު ދެބަސްވުންތައް ހިނގަން މެދުވެރިވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ވެސް މިއީއެވެ.

************

‎ކޮފީތަބަކެއް ހިފައިގެން ގޭގެ ގޯތި ތެރެއަށް ނިކުތް ބަލްގިޝް މިސްރާބުޖެހީ، އެ ބޮޑު ގޯތިތެރޭގައި ހެއްދިފައިވާ ކުޑަ ބަގީޗާގެ މެދުގައިވާ ހަޓާއި ދިމާލަށެވެ. ފަން ބޭނުންކޮށްގެން ހެދިފައިވާ އެ ކުޑަ ގޭގެ ތެރޭގައި މޭޒަކާއި ހަތަރު ގޮނޑި ހުރިއިރު ކޮފީއަކަށް އިންސާފުކޮއްލުމަށް އެއީ އެންމެ މުނާސަބު ތަންކަން ގައިމެވެ. ވަށައިގެން ވީ ރީތި މާމެލާމެލީގެ ހިތަގައިމުކަން އެ މާހައުލު އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކޮށްދެއެވެ. ރަތް އަދި ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ފިނިފެންމާ ގަސްތަކާއި، އެކިކުލަ ކުލައިގެ ބޯގަންވިލާ އަދި މަލިކުރުވާ ގަސްތަށް ހައްދާފައި ހުރި އިރު ނުހަނު ޗާލެވެ.

‎”ތޫ، ކޮފީ!” ހަޓުގެ ގޮނޑިއެއްގައި އިށީނދެލައިގެން މާގަސްތަކާއި ދިމާލަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން އިން އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް ގޮވާލަމުން ބަލްގިޝް ކޮފީ ޖޯޑު ތުގާ އަށް ދިއްކޮއްލިއެވެ. ސިހިފަ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ބަލްގިޝްއާއި ދިމާލަށް ބަލައިލަމުން ކޮފީ ޖޯޑުގައި ތުގާ ހިފާލީ، ގަދަކަމުން ހިނިތުންވެލަމުންނެވެ.

‎”ދަރިފުޅާ، ކޮންކަމަކާ ތަ އެވަރަށް ތި ވިސްނަނީ؟ ރޭގަ ވީ ކަންތަކާ މެދުތަ؟ އިވާން އާ މެދުތަ؟” ދަރިފުޅުގެ ކަންބޮޑުވުން ބަލްގިޝްއަކަށް ސިއްރެއް ނުވިއެވެ. ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅުގެ މޫނުމައްޗަށް ބަލައިލާފައި ވެސް އޭނާއަށް އެ ދަރިފުޅުގެ އިހުސާސްތައް ދެނެގަނެވެއެވެ.

‎ފުން ނޭވާއެއް ދޫކޮއްލަމުން ތުގާ އޭނާގެ އަތުގައި ހުރި ކޮފީ ޖޯޑުން އެތިފޮދެއް ބޯލީ ނަފްސު ހަމަޔަކަށް އަޅުވާލުމަށެވެ. އޭނާއަށް ވިސްނެނީއެވެ. ފިކުރުކުރެވެނީއެވެ. ސިކުނޑިއަށް ވެރިވާ ބޭކާރު ހިޔާލުތުގައި ޖެހި، ހިތަށް ނުބައި ވަސްވާސްތައް ވެރިވުމަށް ފުރުސަތު ދެވެނީއެވެ. އޭނާއަށް ވިސްނެނީ ރޭގައި ހިނގައިދިޔަ ކަމާއި މެދަކު އެއްނޫނެވެ. އިވާންއާއި މެދުގައެވެ. އިވާންގެ ގާތުގައި ހުއްޓައި ރޭ އޭނާއަށް ފެނުނު އަންހެން ކުއްޖާއާއި މެދުގައެވެ. ހިތްބުނަނީ އެވެ. އިވާން އޭނާއަށް ގެއްލިދާނެ އެވެ. ހިތް ބިރުގަންނަނީއެވެ. އެ ލޯތްބަކަށް އެދިއެދި އެތަކެއް އަހަރުތަކެއް ވަންދެން އިންތިޒާރު ކުރި ލޯބީގެ ފޮނި ރަހަ އޭނާއަކަށް ލިބުމެއް ނެތޭ ހީވަނީއެވެ. އޭނާގެ މި އިންތިޒާރުގެ ނިމުން ހިތިވާނޭ ހިތް ބުނަނީއެވެ. ނޫނީ އިވާންގެ ލޯބީގެ ކުޑަ މިންވަރެއް ލިބޭތޯ އޭނާ މިކުރާ އިންތިޒާރަކަށް ދުވަހަކު ނިމުމެއް ނާންނާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވަނީއެވެ.

‎”ތޫ؟ ވަޓް އާރ ޔޫ ތިންކިންގް އެބައުޓް” އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ތުގާ އިންނަން ފެށުމުން ބަލްގިޝް އަނެއްކާ ވެސް އަހާލިއެވެ. ބޯ ހޫރުވާލަމުން އެއްވެސް ކަމެއް ނޫން ކަމުގައި ތުގާ ބުނެލީ، އޭނާގެ ހިތުތެރޭގައި އުތުރި އަރަމުން އަންނަ ނުރަނގަޅު ވަސްވާސްތަކުން ދުރުވާން ބޭނުންވާތީއެވެ.

‎ތުގާ އެ ވިސްނަނީ ރޭގައި ދިމާވި ކަމަށް ކަމުގައި ނިންމައި ބަލްގިޝް ވެސް ހަމަޖެހިލިއެވެ.

**********

‎ނޫރްގެ އެޕާރޓްމެންޓަށް ވަދެވުމާއި އެކު އައިމަންގެ ނަޒަރު ދަތުރުކުރީ ނޫރްގެ ހަރަކާތްތަކަށެވެ. އޭނާއަށް އިށީންނުމަށް އިޝާރާތް ކުރަމުން ނޫރް ވަނީ އެތާގައި ހުރި ކޮޓަރިއަށެވެ. ހީވާ ގޮތުން އެއީ ނޫރްގެ ކޮޓަރިއެވެ. ދިހަ ވަރަކަށް މިނެޓު ތެރޭގައި ނޫރް އެނބުރި އައި އިރު އޭނާ ލައިގެން ހުރީ ކަކުލާއި ހަމަޔަށް އަންނަ ގަދަ މެރޫން ކުލައިގެ ސިލްކް ރޯބެކެވެ. އެދިގު ތެތް އިސްތަށިގަނޑުން ޖަހަމުން ދިޔަ ފެންތިކިތަކުގެ ސަބަބުން އެ ދޮން ކަނދުރާ ދިއައީ ތެމެމުންނެވެ.

‎އައިމަންއަށް އައުމަށް އިޝާރާތް ކުރަމުން ނޫރް ގޮސް ވަނީ ބިއްލޫރި ދޮރެއް ކަހާލާފައި ވަދެވޭ ބަދިގެއަކަށެވެ. ތަނަވަސް އަދި އެހާމެ ސާފު ބަދިގެއެވެ. އުނދުންކައިރީގައި ނޫރް ހުއްޓިލުމާއި އެކީ އައިމަން ގޮސް އައިލެންޑު ކައިރީގައި ހުރި ސްޓޫލްގައި އިށީނދެލިއެވެ. އޭޕްރޯން އަޅާލަމުން ނޫރް އުނދުނާއި ކައިރިވުމާއި އެކީ އައިމަންއަށް ލިބުނީ ހައިރާންކަމެކެވެ. އެެހެން ގެތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ގޭސް އުނދުނާއި ހިލާފަށް ނޫރްގެ ކުރިމަތީގައި ހުރީ ކަރަންޓު އުނދުނެކެވެ.

‎”ނޫރް…ވައި އިލެކްޓްރޯނިކް ކުކާރ؟” އައިމަންގެ ސުވާލާއި އެކު ނޫރް ފަހަތަށް އެނބުރިލިއެވެ.”އަލިފާނާ ކުޅެންޏާ އެނދުމުގެ ބިރު އޮންނާނެ…އޭގަ ގަދަ ހޫނުން ސަލާމަތްވުމަކީ އެހައި ފަސޭހަކަމެއް ނޫން….އިޓްސް ނޮޓް ސޭފް” މައުނަވީ ހިނިތުންވުމަކާއި އެކު ނޫރް ބުނެލިއެވެ. މި އަޖައިބުކުރަނިވި އަންހެން ކުއްޖާގެ ބަހުން ހައިރާން ވެ ހުރެ އައިމަން ދިއައީ، ނޫރްގެ ކޮންމެ ހަރަކާތެއް ފަރުވާތެރި ކަމާއިއެކު ބަަލަމުންނެވެ.

‎ތަރުކާރީ ނަގައި ދޮވެލުމަށްފަހު ފަރިތަކަމާއި އެކު އެ ކޮށަމުން ދިޔަ ނޫރް ސިހުނީ އޭނާގެ މޫނުގައި މީހެއްގެ ބީހުމުގެ އިހުސާސް ކުރެވުމުންނެވެ. ކަރަންޓު ޝޮކެއް ޖެހުނު ފަދައިން ނޫރް ފަހަތަށް ޖެހުނު އިރު އެދެލޮލުގައި ވަނީ ބިރެވެ. “ގައިގަ އަތްނުލާތި!” ބިރުގައިންފައި ހުރެ އަތުގައި އޮތް ވަޅި އައިމަން އާއި ދިމާލަށް ދިއްކޮށްލަމުން ނޫރް ބުނެލިއެވެ.

‎ނާމާން ހިމޭން އަނދިރީ ތެރޭ

މުޑުދާރު ފާހިޝް، އަތުތެރޭ

‎ފިއްސައިފިޔޭ ޖިސްމު ދިލަ ހޫނުގާ

‎މަގެ ރަންދޫނު ރޮއްވައިފިޔޭ

‎އިންތިހާ ވޭނުގާ

ކިލަނބު މި ރޫޙު ކޮއްލައިފިޔޭ

އިންތިހާ ވޭނުގާ

‎އުންމީދު ފޮނި، ކުރެވުނު މެޔޭ

‎ހުވަފެން އުފާވެރި ފެނިލުމުން

ތޫފާނަކުން ހިތް ކުދި ވިޔޭ

‎ޒަހަރުން އަސަރް ވިހަ ފެތުރެމުން

‎މަގެ ރަންދޫނު ރޮއްވައިފިޔޭ

‎އިންތިހާ ވޭނުގާ

‎ކިލަނބު މި ރޫޙު ކޮއްލައިފިޔޭ

‎އިންތިހާ ވޭނުގާ

‎ނުހިކޭ ކަރުނަ، ސަހަރޯ ލޮލުން

ރިހުމާ ތަދުން، އިހުސާސުވީ

‎ލަދުގާ ބެދިވި، ފަސްޖެހުމަކުން

ސިހި ގޮސް ބިރުން، ދޫބަންދުވީ

‎ދުނިޔެ ފަނާ މި ކޮއްލައިފިޔޭ

އިންތިހާ ވޭނުގާ

ނުހަނު ހިތާމަ ޖައްސައިފިޔޭ

‎އިންތިހާ ވޭނުގާ

ކިލަނބު މި ރޫޙު ކޮއްލައިފިޔޭ

އިންތިހާ ވޭނުގާ

‎ނޫރްގެ މިކުއްލި ހަރަކާތާއި އެކު ސިހި ހައިރާންވެފައި ހުރި އައިމަން ހުރީ ނޫރްގެ މި އަމަލާއި އެ މޫނުމަތީގައި ވީ ބިރުގެ އަސަރުން ނަގަން ވީމާނަ އެއް ނޭނގިފައެވެ. އޭނާ އުޅުނީ ނޫރްގެ މޫނުމައްޗަށް އެޅި އުނދަނގޫ ކުރަމުން ދިޔަ އިސްތަށިތައް އެއްފަރާއިތް ކޮށްދޭށެވެ. ނޫރްއަށް ހާނިއްކަ އެއް ދޭކަށް ނޫނެވެ.

ނުނިމޭ

60

aphxxx

A whole new world A new fantastic point of view This is what i see and want to show you guys through my stories😊❤️ Love you all readers please be in touch with me through comments ❤️❤️❤️

You may also like...

244 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. ކަލޯ ވަސީމްބެ ބޮޑު ދޯކާ ދޯ! އަމައްޔޯއި…މަމްދޫބެ މަރުވެއްޖެ ޔޯ އަމާއި އައިމަންއަށް ވެސް ނޭނގެ ތޯއްޗެ އޭނަ ބައްޕަ ކޮބައި ކަމެއް…މީ ވަރުގަދަ ދިލް މެޑަމްއެއް🤣އިވާން އަށް ވަރަށް ކަމުދޭ އެ ދައިތަ ގަނޑު…އައްޒަ ޔާ ފުބޫގެ ސީން ވިއްޔަ އެ ޖައްސާލީ ކަލޯ ނޫނޭ ވާ ކުޅަދާނަ ހިތެއް😘🤣ދެން ތުގާ ވެސް އެބަ އިނދެގެން ބޭކާރު ކަންތައް ކުރޭ! ކަލޯ މަންޖެ މަށާ ދޭތެރޭ ތިވަރަށް ނުވިސްނަބަލަ….މަ ނެތީމޭ މަންޖެޔާ އިންނާކަށް…މަންޖެގެ ހުވަފެން ވާނީ ބިލާހަކަށް…ތިހާ އުންމީދު ނުކުރޭ ދަރިޔާ! ނޫރް އައިމަން މަރާލަންތަ އެއުޅެނީ އަމޯ ވަޅި ވިއްޔަ އެ ދިއްކުރީ…..އޭ ސަންތީ މަގޭ އައިއްކޮ އަށް ރަހުމުކޮށްބަލަ އެސޮރުގެ އަޑުވެސް ފެޅީ އިހަށް ދުވަހަކު🔪🔪

  1. Aaan ekey mi thugaa pufff hama vaige there ah dhuvaaalan vefa🙄😪އިވާން ނިކަން އޭނަ ގެޓް ލޮސްޓް ކޮއްލަބަަލަ ހުވާ މިބުނީ ހާދަ ނައްޓައޭ އެބަ….އާން ސައްޅަ ޑައިލޮގެއް ދޯ….މަގޭ ވަރަށް ފޭވް ފިލްމެކޭ އެއީ❤️❤️

  2. Hehehe aiman wrh dhera waane thr dhw ingunyma and ahaha thugaa hama fahathun nunahtaa dhw ivaan ge😂hingaa balamaa noor aiman kathilaa tho 🔪♥️🔪

 2. އިވާންގެ މަލް އެހާ އެބިރުގަތީ އަނެއްކާ މަޒީގަ ކަމެއް ހިނގާފަ އޮތީބާ….ނޫރް އޭ ތި ބޮޑުފޮއްޓަށް ލައި ބަންދުކޮއްގެން ތިއުޅޭ ސިއްރު ކިޔައިދޭކަހަލަ🥺…އަނެއްކާ ކޯޗެއް އަޅާފަ ހުރި ޕެންޑްރައިވްއެއްތަ އެއީ….ކަލޯ އެ ހުޅުވާލާ އިރަށް ބޮން ތޯއްޗެ ގޮވާނީ…ނޫރް ހަމަ ކަތަރްނާކް އީ އޭ…އަނެއްކާ ކޮރޯނާ އަޅާފަ ހުރި ޕެންޑްރައިވް އެއްތަ އެއީ…އަމޯ މި ނޫރްގެ ކެހެރްއިން މަ ސަލާމަތް ކުރޭ ހެޔޮނުވާނެ😭😭😭

  ސިސް މި ޕާރޓް ހަމަ ހައްބު….ކީޕް ގޮއިންގް….ނެކްސްޓް ޕާރޓުގެ އިންތިޒާރުގަ ހަމަ މިހިރީ….އޭ ނޫރް ޑަރްޕޯކް ކަހާ ހޯ 😘

 3. Hiii sisooo 😃😃😃😃😃😃😃
  Mi part ves vrh habeysss vrh Sali ❤️❤️😃
  Masha Allah sis ❤️❤️❤️❤️❤️❤️😃😃
  And next part ves avaha kiyaalan ❤️❤️😃😃libeynekamah unmeedu kuran ❤️❤️😃😃
  Love uuuuu soo much❤️❤️❤️ 😃😃
  Stay safe sisooo❤️❤️❤️❤️😃😃
  Plsss publish this one ingeyyy

  1. Fainally thankgod I kuri English cmnt publish vehje😃😃😃😃😃
   Bodibai bahan jehey varu kameh ingey mee
   🍚🍚🍚🍚🍚🍚🍚🍚🍚🍚🍚🍚🍚🍚🍚🍚🍚🍚🍚🍚🍚🍚🍚🍚🍚

  2. އާއްޓެ ރިލޫ އާ އިންނަ ހިތުން އުޅޭތީ ހައްދަން އެޅެނީ….ރިލޫ ބޮޑު ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ފިލާ….އިވާން މެން ތިބޭނަން ފާރަޔަށް😂

  3. އާން ނުފިލައެއްވެސް ނެއްވާކައް
   ބޮޑުކޮޓަރީހުރި ފޮއްޓާ ތެރޭ މަށައްއުޅެވޭނެ ވަރު ކުރާތީ އިނގޭ އީވާނޫ
   މަ ބަލާނަން ކަލޭމެން ނަށް ފާރަށް ތިބެވޭތޯ
   ނަމަ ނަމަ އާރިފުކާރީނުބުނާތި އިނގޭ އަނެއްކާ އައިސް ދާނެ މާ މިއޮޅެނީ ވެސް ވަރަށް ވަގުގައް 😑😑😑😑😑😑😏😏😏😏😏😏😏

  4. Hei ril dhoony… Kurin part ga Inn comment akah reply eh ingey… Sis occupied Ey Bunyas I don’t have bf… 😊 😊 But just someone I love plus someone who love me too.. Lol
   But I’m against girl boy relationships..
   Btw, aarif loves you so much dhww.. 😅
   E soru Moya Vedhaane

  5. ހެހެހެހެހެހެހެ އޯއެހެންތަ
   ސިސް އަޅޭ ސޯކިއުޓް ދޯ
   ރިލް ވެސް އެހާލައިކެއނޫ ގާރލް އެން ބޯއީގެ ރިލޭޝަން އަކަށް އެހާ އަވަހަކައް
   ސިސް ޔޫއާސޯ ލަކީދޯ
   އާން އެ އާރިފު ސޮރު ދޯ ދެން ކީއް ކުރާނީ ރިލް ވެސް 😂😂😂😂

  6. އާން ރިލޫ ހާސް ނުވޭ….ހިންޔަށް ހަކުރު ކާންދިނަސް އެ އާއްޓޭ އަކަށް ލާހިކެއް ނޫން އެންމެ ފިޔަވަޅެއް އެތެރެއަށް އަޅާކަށް ވެސް….އާރިފޫ އަދި އަހަރުން ކިޔަވާ ނުނިމެޔޭ ބަލަ….ތިކަހަލަ އިޝްކީ ބަލިތަކުގެ ޖެހެވޭނީ ލައިސެންސު ލިބުނީމަ އޭ

  7. ތެދެއް ކަލޯ އާރިފޫ އަދި މައަތެއްގާވެސް ނެއް ލައިސެންސެއް
   ކައެ އަތެއްގާވެސް ނޯންނާނެ
   އީވާން މަ ހާހެއް ނުވެޔޭ
   އެންމެ ފިޔަވަޅެއް ކީއްކުރަން އިނގިލި ކުރީވެސް ޖައްސާލިޔަނުދޭތި

  8. ލައިސެންސު ލިބެންދެން ހަމަ އިވާންގެ ފުލް ޕްރޮޓެކްޝަން…ނޭވާ ލާންވެސް ނުކެރޭނެ އެސޮރަށް😂😂😂

  9. އާން މައްސަލައެއް ނެތް
   މަށަށް ގޮތެއްވިޔަ ނުދޭ ތި އަނެއްކާ

  10. ސާބަހޭ އިވާނޫ 👏👏👏 ބޮޑުވެގެން ޕޮލިހަކަށް ވާން ފެނޭ ✌️✌️

  11. ތިކަން ކުރެވޭކަށް ނެތޭ ކަލޯ…މަގޭ މާމަ ވަރަށް ބިރުގަނެޔޯ ބަޑި ދެކެ…މަގޮލާ ޕޮލިހަކަށް ވެއްޖިއްޔާ ދެން ނޭނގެ ސާގު ބޮނޑިބަތް ކޮޅެއް ލިބޭނެ ކަމެއް ވެސް

  12. އަސްލު ވެސް
   އެސޮރު މިހާރު އެހެރީ ބޮޑުވެފައޭ ދޯ އީވާނޫ

  13. ކަލޯ ގަޔާ މީރަކަސް މާ ގިނައިންނޭ ކާންދެނީ…ބަނޑުފުއްޕާފަ ބަނޑުގަ މިހިރަ ގޮޅިތައް ދިއައީމަ ދެން ލައިސެންސު ލިބެން ވާއިރަށް ރީތި ގޮއްޔެއް ވެސް ނުލިބޭނެ….އޭރަށް ހުންނަން ޖެހޭނީ މި އާއްޓެެހެން އިންނާނެ މީހަކުނުވެފަ😂😂😂

  14. ކޮންމެހެން ބަނޑު ފުއްޕައޭ ކިޔާނޭ ކަމެއް ނެތް އީވާން އެއްކަމަކު
   މާމަ ކޮންމެ ވަރަކައްދިނަސް ކައެ އަށް ކެވޭވަރެއްނޭގެ ދޯ
   ރަނގީނޭ މާމަ ދެތިންސަމްސާ އީވާން ކާއިރައްބުނާނެ ދަރިފުޅު ދެން
   ހުއްޓާށޭވެސް ތިހިރަ ރީތި ކުއްޖާ ފަލަވެދާނޭ ނޫންތަ ކަލޯ
   އެކަމަކުވެސް ކައެ ކަހާތާ ހިރުވާ ވެސް ނުލާނެ
   ރަނގީނޭ
   އައްދޭ ދެން މާގޮޅިހުންނަކަމައްވެސް ހެދޭނެ ރަނގީނޭ ކައެ އޮންނަނީ ޗަސްބަނޑެކޭ ހެހެހެހެހެހެހެ
   ގޮޅިހުރެއޯލަ
   އާރިފު ވެސް ކުއްޖެއްހޯދާނެއޭ
   އީވާން ހުންނާނީ ލައިފްޓައިމް ސިންގަލްކޮއްދޯ
   ލައިސެންސް ހަމަވާއިރު ކުއްޖެއް ނުލިބުނީމާ މަށައް އަންގާލާއްޗޭ
   މިރަށުގައި އުޅޭނެ ވަރަށް ރީތި ކުދިން
   އަންހެން ކުދިން ވެސް މިހާރު ލައިކްވަނީ ގޯޅި ހުންނަ ކުދިން ދެކެ އެއްނޫނޭ
   މާކުންބެ ވައްތަރު ކުދިންދެކެ ލައިކްވާނީ
   މިބުނީ މަފިޔަވާ😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂🤣🤣🤣😅😅😅😅😅😅

  15. އޭ ރިލޫ ތެދެކޭ މިބުނީ….ކެޑޭޓް ޕްރެކްޓިސްއަށް ގޮސް ގޮޅި އަރުވާލާފަ މިހިރީ…މާމަ އުޅެނީ މަ ކުޅެން ދާ ވަރުން ސާގުބޮނޑިބައިތް ކައްކާފަ ގޭގަ ބަހައްޓަން ވެގެން🤣🤣

  16. ހެހެހެހެހެހެހެ އެހެންޏާ ކައެފިޓުކަމުންވެސް އަންހެން ކުދިން ތިބޭނީ ހޭނެތިފާދޯ
   އެހެންޏާ ލައިސެންސުގެ ކުރިން ލިބޭނެ އަންހެން ކޮއެއް ލިބޭ ދުވަހުން މަށައް އަންގާލާތި އިނގޭ މާ މަ އަތުން ސާގު ބޮޑިބަތް ހަދާފާ އީވާން އަށް ލަވާނަން ރަނގަޅު އެއްނު

  17. ކަލޯ މަ ސޮރު ކަޅު ކަމުން މި މަންޖެމެން ފިލާނެ! މަގޮލާ އަބަދު މޫދުގައޭ އޮންނަނީ😂😂😂

  18. ކަލޯ މޫދުގައި ގެއެއްއަޅަމާ
   މާރަނގަޅުވާނެ
   ދޮނަކައް ކޮޅަކަށް ބަލާނެކަމެއް ނެއް
   އެހެން ނޫނަސް މިހާރު ކުދިން ލައިކްވަނީ ކަޅު ކުދިންދެކެ އޭ

  19. އަހަރުން ރަށު މަންޖެ މެން ނުލާހިކު ފޮނި ވާނެ ކަލޯ….😂😂😂ކަޅުވީމަ ބަލާ ވެސް ނުލާނެ

  20. Huvaa
   Dhen aadebala aharumen rasha
   Vaguthun manje eh libeyne
   Mirahrashugaa kudhin balanee reethi kudhina kalu doneh moonnaane
   Aarifu plss mi cmnt publish kohladee plssss😭😭😭😭
   Mihaaru atha vaaluvehje

 4. Oh gosh! Noor fire Dheke biruganey dhw… Ei noor mn geyga kurin roaveema dhw…
  Btw, mibaivs hama habeys !
  I hope your doing well sis, ly

 5. Wow Maasha allah V reethi Mi part vx
  Noor ge kanthah dhw.. Ivaan kohcheh tha balan E ulhunee
  curiously waiting for the nxt part sisoo
  Stay safe n Tc
  ❤️❤️❤️Lyyysssmmm

  1. އެއީ ނޫރް ފޮނުވި ލޯބީގެ ސިޓީ އެކޭ…ދޯ މަންޖޭ! ނޫރް ޝައި ވީމަ ދުލުން ބަޔާން ކުރަން ނުކެރިގެން🤫😂

  2. Hehehehe.. Aslu vx tha.. Noor kon iraku ivaan dheke loabi vee.. 😮😮Lam ge loabi Noor kolhu miadhu habareh vx nuvey 😢😢

  3. ނޫރްކޮޅު އިޝްކުގަ ޖެހޭނެ ދޯ އަބަދު ދެމީހުން ދެލޮލަށް ގެއްލިފައޭ ތިބެވެނީ…🤭

 6. Hey sisooo
  Sorry ingey kuda kn busy v ma last part ah comment nukurevuneeee
  Last past and this past vx hama habeyxxx speechless hama and very curious to know mi ivaan koacheh tho e pendrive in e balaneeee 🧐🧐🧐 dhn mi noor ge partner akeee waseeem dhooo and mamdhooh is dead😧😧😧 aiman ah inguneema vrh dhera vaane

  UGHHH THIS THUGA PLEASE STOP DREAMING ABOUT IVAAN HAMA NULIBEYNE GO AWAY SHOOOO😤😤😤😤😤😠😠😠😠😡😡😡😡

  ދިވެހިން އެތިކޮޅެއް ލިޔެލީމަ ކަންނޭގެ ދޯ ކޮމެންޓް އަޕްވާނީ….ލަވްޔޫ ސިސޫ ޓޭކް ކެއާރ….ވެއިޓިން ފޯރ ނެކްސްޓް❤️❤️🧡🧡💛💛💚💚💙💙💜💜🖤🖤

  1. އާން އެކޭ…މަވެސް ތުގާ ކައިރި ބުނެފިން ޝޫ ޝޫ އޭ އެކަމު ހަމަ މެއްސެއް ހެން ކައިރީގަ އެނބުރެނީ އެ މަންޖެއަކު ކީތްކުރާނީ ދޯ🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

  2. Its owkki dear🥺missed youuu😘thankyou and hingaa balamaa dhw dhn wany kyhkannn ahaha dhivehi font oa aarif ah understand wany mi ivaan men angany😂😂lyt dear ❤️

 7. Oh no😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔 Aiman ah vaa gothun Naani ge hiyhalaaku vejjey😩😩😩😩😩😩😩😩😩 Noor gandaa dhen Aiman ehaavarun ulhey iruves thihen loabin ulhefa anekka Aiman ge hiy halaaku kohlaaneekee nun aa😠😠😠😠😠😠😠 Aiman ge hiyy nikan Naazukuvaaney😣 Mihaaru next part kiyaa hithun hureveniyyeh nun😭😭😭😭😭 Aphxxx haadha molhey Maasha Allah😍😍😍😍 mi part haadha reethi eyyy💕💕💕💕💕💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

  1. އޯމައި މިހާރު ވައިބާރ ޕީޕީ ވެސް ބަދަލުކުރީތަ….ހާދަ ހިންގާލައޭދޯ އާއްޓޭ

  2. މިހާރު ވައިބާރުވެ ޕީޕީ ވެސް ބަލަނީތަ ޔޫމެން ހެހެހެހެހެހެހެ
   އައްޗީ މަގޭގެ ފޮޓޯއެއް ނުވެސް އޮންނާނެ އާރިފުއަތެއްގާ ހެހެހެހެހެހެހެ

 8. Maasha Allah ❤️❤️❤️sisoo varah reethi mi part ves 💙💙💙keep it up dear 💜💜💜curiously waiting for the next part 💛💛💛 Lysm 💚💚💚Tc🖤🖤🖤

 9. Mi part ves vrh salhi 😍😍masha allah ❤️❤️
  Noor aiman kathi nulaifiyyaa waa Saabas😂😂
  Curiously waiting for the next part…
  Tc❤️❤️

 10. އިވާނޫ! ކަލޭ ވަކި މިހާރު އާރިފު އަށް ދޫނުކުރަންދޯ!😂😂 ކަލޯ ސޮރާ މަށަށް ހީވަނީ މިހާރު ބުރޯ ތިޔަހުރީ ހަމަ ރަނގަޅަށް ދީވާނާ ✌️✌️ވެފަހެން

  1. ކަލޯ މަގޮލާ ދީވާނާ ނުވިއްޔާ ރަނގަޅު…ޕެންޑްރައިވަށް ލަވް ޕޯޓަން އަޅާފަ އެ ފުނޮވީ….🥰

 11. 😣😣އަޅޭ!😲😲 ލައިގެ ރިލޫ ކޮޅަށް އިނގޭތަ މި އާރިފު މިއުޅެނީ ކޮންފަދަ ލަވައެއް ކިޔަންކަން ؟

  1. ނޫން ރިލް އަކައް ނޭގޭ އަނެއް ކާ އާރިފު ލަވައެއް ކިޔަން އުޅެނީ ތަފާތު އެސޮރު

  2. އަޅޭ ހީ ލުކުސް ލައިކް އާ ސްޓްލޯކާރ
   ރިލް އިންސްޓަ ބޭނުން ކުރަންތަ

 12. ސިސް ލައި މިހާރު ކުލާހުގައި އިނީމައި ކިޔާ ނުލެވިގެން މިއުޅެނީ
  ކިޔާ ލާފައި ކޮމެންޓު ކޮށްލާނަން

  1. ހެހެހެހެހެހެހެ ރިލް ދިޔައީ ދެން މިއީ މެތްސް އ
   ގަނޑި މިހާރު

  2. އޭރު ކޮމެންޓު ކުރީ ސައިންސް ގަޑީގާ
   މިހާރު މަ މިހުރީ އަހަރެންގެ ގޭގައި

 13. ކަލޭނޭ ވަސިމޫ ދޯކާ ދޭން ފެށީ ދޯ ނޫރް އާ އެކު🤣🤣🤣🤦🤦ހަހަހ ދިލް ބްރޯ ހިނގާ ނޫރްއާއެކު ފިލްމު ކުޅެން ދާން…އަޅޭ ނޫރް ކަމޯން ހީސް ނޮޓް ގޮންނަ ހާރޓް ޔޫ😬😬😬 ވަރަށް ސަޅި ހަމަ މި ޕާރޓް ވެސް….އިވާން މާގިނައިން ޖޮގް ނުކުރައްޗޭ..ހކި އަނަރޫފަ ވެދާނެ
  SS SH LYYYSSSMMM 💕💕💞 MYSM

  1. Mi mariyabu gadu habareh vx nuvey.. 😡😡😞😞dhonbe Santhi govaigen mulhi Bangalore kuda kurey vihyaa.. Mihaaru Aharemenaa eku thaakah dhaane vagutheh vx nuvey dhonbe akah.. Mi santhi aa hedhi 😡😡😡😡

  2. ޖޮގު ނުކުރަމޭކަލޯ….މަ ޕުޝް އަޕް ކޮޅެއް ޖައްސާލީއޭ އެބްސް މެއިންޓެއިން ކުރަން…🤣

  1. މަ ގޮލާ ހަމަ ހަބޭސް! ޝައީ ކިހިނެތްތަ ؟ މި ޕާޓުގެ މެހުމާނަކީ ތިއެއްނު
   މެންދުރު 2 ގެ ފަހުން މާ ޝޯވް ފަށާނަން

 14. Omg…. Ivaan ur so amazing… Hama heehee halaaku 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
  Mi vaahaka ky iru ves dua kurevunu Ivaan ge comment kiyaalana libey tho….
  Ivaan ge enme big fann ❤️❤️

 15. Mithaa comment kuraa group vaahaka mi kiyanee getu. Alhugandu haalu hama ragalhu. Faharehga 2.30 ge fahun mehemaanah haaziru veveyny. Show ah. Mihen bunyas neynge Eyge kurinves haaziru vevidhaane. Anehkaa aatey mi publish kuraathi nukohfihyaa nimunee 😂😂

 16. ކަލޯ މަ އަމާ ގޯއްޗައް ކަނދި ތެއްޔެއް ގެންގޮސް އައި މަގުމަތީ ހިތަށް އަރައިފި މި ރިލް މެން ގެއަށް ދާން ވެއްޖޭ….. އެހެންވެ ކަދީދައިތަ ގޯތީގަ މަ ބަރޯ ބަހައްޓާފައި އެގެއާ ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖަހައިފީމެއްނު…. ކޮޔާ މަށަށް އެޅުނީ ދޮޅު ފިޔަވަޅު 🤣🤣އިވިއްޖެ އެއްނު ބާރު ބާރަށް ސޮރަކު ރޮއެ ހޭރި ހޭރިފަ ބަނދި ވަރު ދަމާ އަޑު…. އޭނަ ކިޔަނީ…
  ބަފައްޔޯ ދޭނަންހޭ ވަލީ….
  އިންނަން މި އުޅޭ ރިލްހާ ޔާ….
  އޭރުން ގައިމޭ ކޮމެންޓު ތައް ޕަބްލިޝް ކޮށްދޭނަން ހުވާ…..
  ޕުއްޕުއް ޕޫ ޕޫ ޕޫ ޕު ޕުއްޕުއް ޕުއްޕުއް ޕުއް ޕޫ ޕޫ……
  ….ޕުލީޒް އާދޭސްކޮއްފައޭ މަ ދެން މިއަހާލީ ހަމަ ތެދޭ

  އެއޮއް ކިޔާލި ބަންޖެއް…. މަށަށް ވަގުތުން އިނގިއްޖެ އެއީ އެ އުޅޭ އާރިފު ކަން… ވަގުތުން މަވެސް ކިޔަންފަށައިފީމެއްނު
  އާރިފު ލޯބިން…. އާރިފު ލޯބިން ދަށްކާ ދަޅައިން…
  ގަދަ ގަދަ ސަންތި ރުހޭނެ ހެއްޔޭ……
  ޓުއްޓުއް ޓުއްޓުއް ޓޫ ޓު ޓުއްޓުއް ޓުއްޓުއް ޓުއްޓުއް ޓުއްޓުއް ޓުއްޓުއް
  އާރިފު ކާލޯ މޮޔަވީހެއްޔޭ…. އެންމެ ކޮމެންޓެއް ވެސް ނުކޫރާނޭ ގެރޭ

  1. Manjey mashah ingey thikan ma othymey thakurumengey furraalhu mathy. Mihaaru yageeney Ril ge bafaa hunnnaaneee dhekanfathun dhun araa dhelor angurah vefa kan.

  2. ދެން ނޫރް މިހާރު މާ ލަދުން މަރުވާވަރު ވެއްޖެ
   ☺️☺️☺️☺️☺️
   ކަލޯ ހެހެހެހެހެހެހެ ނޫރް ވަރަށް މޮޅުއިނގޭބަނދިހަދަން ބަނދިހަދަން ހެހެހެހެހެހެހެ

  3. Aan ma molhu vaane bandhi kiyan vx raivaru kiyan vx lava kiyan vx Nuvaathaakah hadhan vx…
   ☺️☺️☺️Aaaaawwwwwnnnnn someone is blushing Awwnnnnn☺️☺️☺️

  4. އާން ވަރައް މޮޅޭ ނޫރް އެންމެން ކްލެޕްއެއް ދީބަލަ އަވަހައް
   ހެހެހެހެހެެ ދެން ނޫރް އަޅޭ
   މަ އިތުރއްލަދުގަންނަވަން ދޯ ތިއޮޅެނީ
   މިހާރު ކޯތާފަތް ރަތް ވާހިސާބއްވެސް ގޮއްސި ތޯއްޗެ ހެހެހެހެހެހެހެހެހެހެ 😅😅😅🤣🤣😂😂😂😂😂🤣😳😳😳😳⁦☺️⁩⁦☺️⁩😊😊😊😊😊

 17. Manjey mashah ingey thikan ma othymey thakurumengey furraalhu mathy. Mihaaru yageeney Ril ge bafaa hunnnaaneee dhekanfathun dhun araa dhelor angurah vefa kan.

 18. Oops Repeat vefa. Kalo gayaa kamaku dhaakah neh ma midhiyaee dhenme Ril men gey dhoshun laafa ma amaa gorhchah. Subooo gey bodu dhoru nuves feney dhumaagen. Kalo aimanoo, ivaanoo, laiba and noor hingaadhaan fenholhi hifaagen. mashakah hiyehnuvey Ril ge bafaa hama heyga huriheneh 😮😮😮

  1. Hinga dhaan.. 1 2 3 lets go…. Boooon boonnn 🔫🔫🔫💭💭💭🏎️🏎️🏎️🏎️shaee ma minahttaalee Aiman golaa lamboginee caruga(I don’t know spelling ngey😝😝😝) hahaha lol

  2. މަންޖެމެން ތިއޮޅެނީ މަގޭގެ ގޭގާ ރޯކޮއްގެންތަ
   ކަލޭނޭ ބައްޕަ ހުންނާނީ މާ ވާލީ އޭބުނަނނާ ވާއިރއް ރެޑީގާ ޝައިމާ ހީކުރާގޮއްދޯ
   ހެހެހެހެހެހެ މިހާރުވެސް ބުނެބަލަ އެކަމަކު 18އަހަރު ފުރުނީމަ ދޯ ދެން އެންމެން ވެސް އެއްބަސް ވާނީ

  3. އާން ދެން ތިކަން އިނގެއޭ
   އަޅޭ އާރިފޫ ކަލެއަށް ހާދަ ކެރެއޭ ދޯ
   ހެހެހެހެހެހެހެ

  1. Klw Haadha varakah miss vanee… Anehkka maa bodu kameh laigathee thr 😕😕😕ma miulhenee Magey yaash aa ekee 😜😜😜

  2. Hmmmm Manje lolah vx nufeney Bangalore ah aee fahun.. Eh geyeh ga yo miulheny dhonbe aa dhemeehun.. Ekamku Mi santhi aa hedhi dhonbe vx nufeney Mihaaru dhuhvaalan Dhaan

 19. Noor ma midhanee fire fighters ge truck hifaagen 🚒🚒🚒🚒🚒🚒🚒🚒booooon boon. subooo adhives alifaan gandu nunivey Kalo aarifoo hama mihaaru aadhey roakuri gothakah nihvann. Annnaaasheyyyyyyyy

  1. އާތް އަންމާތް 😱😱މަ ބެޗީ… ފާޑެއްގެ ސަންތިމަރިޔަނބެއް އައިސް މަ ހޭއަރުވާލައިފި

 20. Magey hulhaku meehaku hifi vaahaka eh ma nubunan lol🤣🤣🤣. Ma bunee Ril ge bahpa kanfathun dhuneri vaahaka aa dhelor angurah V vaahaka. Aaan manjey Ril mihaa kudairu aarifu valee hordan dhiyaama rulhi annaane dho bafaaves. Adhi Miulheny licence nulibigen vihyaa. Fenforthohcheh 😂😂😂

  1. އެހެން ތެ މަންޖޭ
   މަ ބައްޕަ ނުލާހިކު ކޫލްވާނެ ނާރާނެ ދުމެއްކަންފަތަކުންނެއް
   މަންޖެ ތިއޮޅެނީ އަދި ނޭނގިގެން ހެހެހެހެހެހެ
   އަދި ލައިސެންނު ލިބެން އެބައޮތޭ އަހަރުކޮޅެއް ދޯ

 21. Aaa manjey naseebeh thiya aarif ma kairee innan neyhikan. Adhi eba ulhey 5 varakah aharu aarifoo kehkohlaa Ril ah 18 vandhen🤣🤣🤣🤣

  1. އާރިފޫ އަށް އިނގޭ ނެއޭ ދޯ އާރިފޫ
   އެސޮރު ނުލާހިކު ކެތް ގަދަވާނެ😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣

 22. 😢😭😭😭😪😪އަޅޭ ބަލާބަލަ ލައި ނުލާ މަޖާ ކުރާވަރު😨.. ހެޔޮނުވާނެ މަ ފަކީރަށް ތިޔަހެން ހަދާން

  1. މަ ގޮލާ އިއްޔެ ބައްތެލި އަންދާލީމަ ނުވެސް ވަދެވުނޭ
   ރިލޫ ކޮޔާ އާރިފު މަންޖެ ބައްޕަ ކައިރިއަށް ދިޔައީދޯ ބައްޕާ ދެއްވާށޭ ވަޟީ އިންނަން މިއުޅޭ ކުއްޖާޔާ، އޭރުން ގޭގާ ބޮޑު ދޮންނަ މެޝިނެއް ވެސް ބަހައްޓާ ދޭނަމޭ ކިޔަމުން

  2. ހުވާތާ ބައްތެލި އަންދާލީއޭ ކިޔާ ރަނގަޅު
   މަށައް އަށާރާ ވީމާ އެސޮރު އަންނާނަ މޯ
   މަގިލާމިހިރީ ސޮކެއްގާ ހެހެހެހެހެހެހެހެހެހތިލަވަ ކިޔަމުން ތޯއްޗެ އަންނާނި

  3. 😂😂ކަލޯ ހަމަހަބޭސް! 😆 އެސޮރު ކައިރީގައި ބުނޭ މަ ކައިރިއަށް އަންނާށޭ އެލަވަ ދަސްކުރަން

  4. Ma dhas kuranee mee Ril bahpa kairiah valee hoadhan dhaane goiy.. Mashah ves valee hoadhan dheveynee Adhi 2 aharu fahun kaneyge

  5. Plsss plsss mi cmnt publish kohba
   Aarifu u ah 16 thr
   Das kuranee dhw ragalu ragalu
   Plss publish this plss 😭😭😭🥺

  6. ކޯންޗެއްބުނާނީ
   ދެންންންންންންންންންންންންންން
   އާރިފޫފޫފޫ
   ހެޔޮނުވާނެ މަށައް ހަމްދަރުދީވެފަ ބުނެބަލަ

 23. 💗💗💗💗💗💗💗💗💗ވަރަށް ފުރިހަމަ މި ބައި ވެސްެ
  Vvv nice n beautiful…. ☺️☺️☺️☺️☺️
  Curiously waiting for next part ❤️❤️❤️❤️❤️
  TC… Keep going… 😀😀😀😀😉

  1. އާންއެކޭ މަ މިއޮޅެނީ ވަރަށް ކުރީގައޭ ނޭގޭ ތަ އެކަމެއް
   ހެހެހެހެހެހެހެ

  1. ސުއްބޫ މަގޭގެ ހުރިހާ ފްރެންޑުންނައް އިނގޭއިރު މަންޖެއަކައް ނޭގޭތަ ކޮޔާ މަވާ މޮޔަވެއްޖެ

 24. 🤣🤣🤣🤣ނޭނގުނުކަން ނަސީބެއްނު އިނގުނުނަމަ ނުކެރޭނެ ގޭން ބޭރަށް ނިކުމެލާކަށް

  1. Hahahaha kalo shanthi vx Ril aa dhekolhah dhw huree.. Dhuvas kolhakun Aarifu Aharemen ge lhiyanah Vaane

  2. ކަލޯ އައްދޭ ދެން މާފޮނިނުވޭ
   ކަލޭމެން ގެ ޅިޔަނޭ
   ސުއްބޫ ގުއްދޫ 😱😱😱😱😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳

  3. ހޫނު ! ލައިސެންސު ނުލިބެންޏާ ލައިސެންސު ނެތް ގާޒީ އެއްނު ކައިވެނި ކޮށްދޭން ޖެހޭނީ 😅🤣🤣

 25. OMG… Haadha vareh aruvaalaafa miothy thukidhin… Me vx baiveri kohba. Laiba, Ril,Aarif, noor,, aiman,ivaan can we be friends ❤️Sissy Mi part vx varah salhi.. Abaduvx sis ge vaahka kiyan. Ly

  1. ނޯ ނީޑް.. ފްރެންޑްސް ވީމައި ތެންކިޔޫ ސޮރީ ބުނާކަށް ނުޖެހޭނެ
   އޭ މިއުޅޭ އައިމަނު ސޮރާ! ފޮރެންޑްސް؟؟

  1. ހޫމް.. މަޖުނޫނަށާއި ރޯމިއޯ އަށް ދޫނުކުރަން ހުވާ ކުރެގެން އުޅޭ ސޮރެއް

 26. ހޭއި ސިސޫ!ސޮރީ ފޯދަ ލޭޓް ކޮމެންޓް!! މަ ގޮލާ އިއްޔެ ހަމަޔަށް ދެނޭވާ ނުލަން! އެހެންވެ ކޮމެންޓު ނުކުރެވުނީ! ސޮރީ
  ބުނަންހޭ ކަލާ
  މި ޕާޓު ހާދަ ރީއްޗޭ

  1. ތިޔަ ބުނީ ހެޔޮކަށް.. އެސޮރު އެހެރީ ރިލޫ ދެކެެ ކަނު ލޯބިވެފަ
   ދީރެ ދީރޭސޭ ތެރާ ހުވާ.. ހޯލެ ހޯލޭސޭ ތެރޭ ހުވާ.. ރަފްތާ ރަފްތާ ތެރޭ ހުވާ..ތޭރެ ބިން މޭހޫންބޭ ނިޝާ

  2. އާން ދެން މަ ކީއްކުރާނީ ދޯ މަވެސް ވަރައް ދެރަވޭ
   އާރިފު ސޮރު މަކާރި އިންނަން އަހާތީ
   މަ އަަބަދުވެސް އެސޮރައް ހަމްދަރުދީވަން
   މަ ކަރުނަތައް ފޮހެދޭން އާދެބަ ކޮންމެސް ކުއްޖެއް
   😅😭😭😭😭😭😭
   ދެން މަށަކައް ނޭގެ ހަދާނެ ގޮތެއްވެސް

  1. ޔާ ކުއްޖަކު އޮކްސްސިޖަން ކޮޅެއް ދިނީމަ މިހާރު އޯކޭ! ޝާއީ މައި ކުރި ސުވާލު ފެނޭތަ؟

 27. އަޅޭ! މި ވަސީމްބެ ހާދަ ގޯހޭދޯ!! ނޫރްއަށް އިނގޭތަ؟ މި އިވާނު ސޮރު މަންޖެ ފަކީރަށް ޕްރޮޕޯސްކުރުމުގެ ކުރިން ހަ ގޮޅި އަރުވަން އެއުޅެނީ!! މި އައިމަނު ސޮރު އަތުގައި އޮންނަނީ ލަންބޯރގިނީ އެއްތަ؟ ކަލޯ އެހެންވީމަ މަ ގޮލާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ސްކޫލު ނިމިގެން މި އަންނަނީ ލަންބޯރގިނީއެއްގަ ދޯ.. ބައިދަވޭ ލައިގެ ފޭވްއެކޭ އެއީ ކޯންފްލެކްސް.. މައި ބައޭ ؛)) ހެހެ އައިއްކޮގެ މާމަ ހާދަ ސޭވޭޖޭ ދޯ! މި ތުގާ ކައިރީ ބުނޭ އެއީ ޝައްކެއް ނޫނޭ! ހަމަވާން އުޅޭ ގޮތޭ! އަހަރަމެންގެ ލޯބި ނޫރް ފަޔާރ ދެކެ ބިރުގަނޭދޯ! އޫ ކްރޭޒީ އައިމަން! އިސްތަށިގަނޑު އެއްފަރާތް ކޮށްދެން އިޓް ކްލޯން ހެން ޕީކް އަ ބޫ ކިޔާނީކީ ނޫން

  1. އަމާ ކަލޯ އިވާން މަށާ އިންނަން ވާއިރަށް ބާރަ ގޮޅި އަރުވާނެ ދޯ…. އައްޗި ނޫރް ނުގަނޭ އަލިފާން ދެކެ ބިރެއް🔥🔥🔥🔥އަލިފާން ދެކެ ބިރުގަނެގެން ކިހިނެއް ބްލެކް އެންޑް ވައިޓް އޭޒެޑް ގަ ރޯ ކުރާނީ

  2. އާން! އޭ މަންޖޭ ބުނެބަލަ
   ކީއްވެހޭ ދެން ސިއްރުވީ
   ލޯބިވާކަން އަންގަދޭން
   ހިތް ނަގާފާ ދައްކަްނ ޖެހޭހޭ

 28. ސޯ ހައި ބޭބީ ގާރލް
  ޔާވީކޭންބީ ފްރެންޑްސް
  ކީއްކުރާނީ އާރިފު ސޮރު ހަމަ އޮބްސެސްޑް އޭ ލައިބުނިހެން
  ހެހެހެހެހެހެހެ
  މިހާރު ވަލީ ހޯދަން ދާން ވެސް ރެޑީއައްއެސޮރުހުރީ🤣🤣🤣😂😂😂😂😂
  އާން ދޯލައީ ލައިސެންސުނުލިބޭ ގާޒީ އެއް ދޯ ރަނގަޅުވާނީ ހެހެހެހެހެހެހެ ރަނގަޅު😂😂😂🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂🤣🤣😳😳😱😱
  ބައިދަވޭ ބޭބީ ގާރލް ގެ އޭޖްބުނެދެވިދާނެތަ އެކަމަކު ބޭނުމީއާއިނގޭ

  1. ބަލައިބަލަ ވަޟީ ހޯދަން ދާން އުޅޭތީ ކުދިން ކުދިން އުފާވާ ވަރު.. އާނ ސަންތީ މަށަކަށް ނުފެނޭ ލަސް ކުރާކަށް

  2. ހެހެހެހެހެހެހެ މާ އެބަ އުޅޭތާ އުފާވެގެން
   މަމިގެން ނަށާނީ އޭ މިހާރު ހެހެހެހެހެހެހެ

 29. ސޯ ހައި ބޭބީ ގާރލް
  ޔާވީކޭން ބީ ފްރެންޑްސް
  ކީއްކުރާނީ އާރިފު ސޮރު ހަމަ އޮބްސެސްޑް އޭ ލައި އާ ރިލް ބުނިހެން
  ހެހެހެހެހެހެހެ
  މިހާރު ވަލީ ހޯދަން ދާން ވެސް ރެޑީ އަށްއެސޮރުހުރީ😂😂😂😂😂🤣🤣🤣
  އާން ދޯ ލައީ ލައިސެންސު ނުލިބޭ ގާޒީ އެއް ރނގަޅުވާނީ🤣🤣😂😂😂🤣🤣🤣😂🤣😂😂😂😱😱😱😱🤣🤣

  1. Noor aa santhi aa ey E kaku.. Santhi ey Dhonbe ge gf dhw manjey.. Dhn maey akah neyngey Noor ey Kaaku ge gf eh kameh.. Maey ah ingey ehchakee Santhi akee Noor kan.. Noor akee santhi kan

  1. މަންޖޭ މާ އާރިފު އާ ވެސް ްއިނދެނވޭނީ18 ވީމާދޯ
   އަދި މިއޮޅެނީ ލައިސެންސުނުލިބި

  2. Ril Aarifu aa dheytherey vissnaalahchey.. V galhi golaeh ey.. Ril bahpa kairiah valee hoadhan vx goss dhaane Ril ah 18 nuvanees

  3. އާން ކަލޯ މަ ވިސްނާ މޭ އެ ސޮރާ ދޭތެރޭ
   ނޫން އެސޮރު ހަމަ އަންނާނީ މަށައް 18 ވީމާ ދޯ އާރިފޫ

 30. Lai shaee akah nufeney suvaaleh😂. By the way Lai and ivaan thee Kon rasheh okay Atoll buneliyas. If you mind ingey 😊😊😊😊😊

 31. Heyyy guyss… I vx beynun u guys ge friend akah vaan
  😂😂V majaa u men dhahkaa vaahaka
  ❤️❤️Mi part vx vrh reethi ingey siss

 32. Of course dear rana.
  Kalo aan aharun ves next week ga test onnaathee show akah ves neyrey.
  Test nimuneema dhen vaanee. So hurihaa kudhin rangalhah kiyavaathi. 🤗🤗🤗Varr miss vey hurihaa kudhin mathin 😊😊

 33. Shaee manje test ah dhaskuran fesheethr Aharumen foiyy kiyaa kiyaa varubali vejje ekamaku adhi enme akurehvex dhaheh nuvee

  1. Aaa darling ma fohkiyaagen ma mihiree mihaaru ves test dhinun Las vefa. And today shaee school akah nudhan. Aadhe ma kairiah dhaskohdheynan 😂😂🤣🤣

 34. Ril ves mioleny ey
  Manjey Thede aharen ves foi kiyaa kiyaa varu bali vehje Ekamku akureh haa Hisaabu ves daheh nuveyyy

 35. މަހީހީ ހަލާކުވެއްޖެ ރިލް ހާދަ ކުރިއަކަށް ޖެހިއްޖެޔޭ ބުނާނެއެއްޗެއް ނެއް ދުވަސް ކޮޅަކުން އަހަރުމެންގެ އެކުވެރިޔާ ދޫވާނީ ކައް ނޭގޭ ދޯ މާނީ ސައިމާ ސައީ އާރިފުއެކުރަނީ ހިތްވަރެއް އަހަރެން ބުނާނެ ވާހަކައެއް ނެތް އާރިފް އައް ރިލް ލިބިއްޖެނަމަ ރަނގަޅަށް ބަލާތި އާރިފު ތިކުރާ ހިއްވަރައްހަމަ ސާބަސް 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣ސައިމާ ސައީ ރިލް އެބާން ހަދާނެގޮތް ހުސްވެފާ 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  1. ހޫން ދެން މަންޖެ ވެސް ތަ
   ކަލޯ އާރިފު ގެ ހިތްވަރަށް އައްސަރިބަހާ ސާބަސް ދޭވަރު ވޭ ދޯ
   މަ ކީއްވެ ހަދާނެގޮތެއް ހުސްވާންވީކީ

  2. Manjey aa aarif ekuranee hihvareh. Aarifoo hihvaru eluvaa nulaathi Adhi hihvaru kohlaa😂🤣🤣🤣🤣🤣

  1. Ril plx Mi 🙂🙂🙂 Bunee grp balaa balaashw.. Maey ge 2 cousins dhiya miadhu Thi rashah kulhen

  2. Balaafin grp reply ves deefin
   Huvaa thr Aharumen thibee titution gaa haveeru ehnve nudevunu
   Aiman menakah nukerunehnu anaakah

Leave a Reply

Your email address will not be published.