އިންތިހާ – 10

- by - 69- September 24, 2020

ކޮޓަރިން ނިކުމެގެން ގޮސް ސިޓިން ރޫމަށް ދިއުމަށް ހިނގައިގަތް ނޫރްގެ ފިޔަވަޅުތައް، ސިޓިން ރޫމަށް ނިކުންނަން ހުންނަ ގޯޅި ގަނޑުގެ ތެރޭގައި މަޑުޖެހިލީ، ޕާރޓީއަށް އައި އެއްވެސް މެހެމާނެއް އެތަނުން ފެންނަން ނެތުމުންނެވެ. މޫނުމަތިން ދާތިކިތައް ފައުޅުވެ ހާސްކަން ނޫރް ވަށާލީ ސިޓިން ރޫމުގައި ތިބި އުޒާމްއާއި އާދިލާ، އުޒްވާ އަދި ތޯރިޤުގެ އާއިލާ ފެނުމުންނެވެ. އޭގެން އެކަކުވެސް އެދިމާލަށް ބަލައިލައިފިނަމަ އެ އެންމެނަށް އޭނާ ފެންނާނެއެވެ. ގަނޑުވެ ގަބު އަރައިފައި ހުރި ނޫރް ސިއްސައިގެން ދިއައީ، އޭނާގެ އަނގަ މަތީގައި އަތް އަޅައި، މީހަކު އޭނާ އެތަނާއި ދުރަށް ގެންދިއުމުންނެވެ.

**********

‎އާދިލާގެ ކޮނޑުގައި ބޯ އަޅައިލައިގެން އޮތް އުޒްވާގެ ދެލޮލުން ކަރުނަ އަންނަމުން ދިއައެވެ. ދަރިފުޅަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށް އާދިލާ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިއަ އިރު އުޒާމްގެ އިރުޝާދަށުން ތުގާ ބެލީ އައިމަންގެ ފޯނަށް ގުޅޭ ތޯ އެވެ. “އަންކަލް…އައިއްކޮގެ ފޯނު ނިއްވާލާފަ” ދެކޮޅުދެކޮޅަށް ހިނގާލަ ހިނގާލަ ހުރި އުޒާމް ތުގާގެ އަޑަށް މަޑު ޖެހިލިއެވެ.

‎”ތޯރިޤު…މިރޭގެ އެއްވެސް ވީޑިއޯއެއް ހަބަރެއް މީޑިއާ ތަކުން ފެނިގެން ނުވާނެ…ހެޔޮ ކިތަންމެ ރުފިޔާއެއް ކާންދީގެން ވިޔަސް މޭކް ޝުއާރ އޮފް ދެޓް…” އުޒާމްގެ އަޑުން ވެސް އޭނާ ހާސްވެފައި ހުރި މިންވަރު ހާމަވެއެވެ. ބޯ ޖަހާލަމުން ތޯރިގު އޭނާގެ ފޯނު ހިފައިގެން އެ ތަނުން ދުރަށް ޖެހިލީ، އުޒާމް ބުނިފަދައިން ކަންތައް ކުރުމަށް އަވަސްވެގަތުމަށެވެ.

‎”އުޒާމް…ދެއާރ އިޒް ސަމްތިންގް އައި ޑޯންޓް އަންޑަސްޓޭންޑް….އެ ވީޑިއޯ އެއީ ކިހިނެއް ރިކޯޑު ވެފަ އިން އެއްޗެއް؟ ކާކު ކޮންއިރަކު މިތަނަށް އައިސް ވީޑިއޯ ބަދަލުކުރީ…” އޭނގެ ހިތުގައި ވީ ސުވާލުތައް ބަލްގިޝް ކޮއްލިއެވެ.

‎”އުޒްވާ! ތިހެން ކަރުނަ އަޅާފަ ރުޔެކޭ ކިޔާފަ ވީ ކަމެއް ނުވާކަމަށް ނުވާނެ…ދެން ވެސް އެ މަމްދޫހަށް ގުޅާފަ އެ ވީޑިއޯ އެއީ ކިހިނެއް ރިކޯޑު ވެފަ އިން އެއްޗެއް ތޯ ބަލާ….އެ އެއްޗަކު ދިރި ހުރިތޯ ބަލާބަލަ….ޒުނާރު ލެޕްޓޮޕް ގެނޭ….ސީސީޓީވީ ފުޓެޖް އިން ކޮންމެސް އެއްޗެއް ފެންނާނެ….” ނޯކަރު މީހާއަށް އުޒާމް އަމުރު ކޮއްލިއެވެ.

‎އާދިލާގެ ކޮނޑުގައި ބޯ އަޅާލައިގެން އޮތް އުޒްވާ ތެދުވެ ރީއްޗަށް އިށީނދެ ހަމަޖެހިލަން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. އެތައް އަހަރެން ވަންދެން އައިމަންއަށާއި މުޅި ދުނިޔެއަށްވެސް އޭނާ ސިއްރު ކުރި ކަންތައް މިއަދު ފަޅާއަރައި، އެންމެންގެ ކުރިމަތީގައި އޭނާގެ ޢަބުރާއި ޢިއްޒައިތް ވެއްޔާއި މޮޑެވިގެން އެދިއައީ ފަޅި ސިކުންތު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އޭނާއަށް މިކަމުން މާ ބޮޑު އަސަރެއް ނުކުރިއަސް އައިމަންއަށާއި އައިމަންގެ ކުރިއެރުމަށް ކުރިމަތިވި މިއީ ބޮޑު ހުރަހެއްކަން ޔަޤީނެވެ. އެ ވީޑިއޯ ވައިރަލް ވެއްޖެނަމަ އައިމަންގެ އަސްލަށް އެތައްބަޔަކު އިނގިލި ދިއްކުރާނެ އެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގެ ކުރިމަތީގައި އޭނާގެ އިތުރުން އައިމަން ވެސް ބަދުނާމު ވެ ފަޟީހަތް ވެގެން ދާނެއެވެ. އެހެން ވާކަށް އޭނާ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ.

‎”އުޒްވާއަށް އިނގޭތަ މީގެ ސަބަބުން މި އާއިލާއަށް ވިޔަފާރިއަށް އަދި އައިމަންއަށް ކިހާ އަސަރެއް ކުރާނެ ކަމެއް! މީގެ އެތައް އަހަރެއް ކުރީގެ ވާހަކައަކަށް ވިޔަސް މާކަ ރީތި އެއްޗެހިތަކެއް ނޫން އެ ވީޑިއޯގަ އުޒްވާއާ ބެހޭގޮތުން މަމްދޫހު ކީ ކީއެއް….އޭރުވެސް އަބަދުވެސް އަހަރެން ބުނިން ތި ކުރަން އުޅޭ ކަމަކުން އެކަކަށް ވެސް ފައިދާއެއް ނުކުރާނެއޭ…ބަލާބަލަ ނަވާރަ އަހަރުފަހުން ވެސް އުޒްވާ ކުރި އެ ކުށުގެ ކަޅުކަން އަހަރެމެންގެ ދިރިއުޅުމުން ފިލައިގެން ނުދޭ!” އުޒާމްގެ އަޑުގައިވީ ހިތްހަމަނުޖެހުމެވެ. އެދުވަހު އޭނާ ބުނި ބަސް އުޒްވާ އެހި ނަމަކައެއް މިއަދު މިހެނެއް ނުވީހެވެ. މަމްދޫހުއާއި ކައިވެނި ނުކުރި ނަމަކައެއް މި ލައްގަނޑެއް އުޒްވާގެ ހެދުމުގެ ފަސްބަޔަކު މިއަދު ނުޖެހޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އެދުވަސް، އަދި އެ ފުރުސަތު ވެސް މާޒީވެ ފަސްދީ ގޮއްސިއެވެ.

‎ޒުނާރު ލެޕް ޓޮޕް ހިފައިގެން އައިސް އޭގެން ސީސީޓީވީ ފުޓެޖް އަޅުވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިއައިރު، އުޒާމްގެ ނަޒަރު ވަށައިގެންވާ މާހައުލަށް ދަތުރު ކުރިއެވެ. “ކޮބާ އިވާން…އިވާން…ތޫ ގުޅާބަލަ އޭނަޔަށް” އިވާން ނެތް ކަން އިހުސާސް ވުމުން އުޒާމްގެ ކަންބޮޑުވުން ދެގުނަ ވެގެން ދިއައެވެ.

************

‎ބާރު ސްޕީޑުގައި ކާރު ދުއްވަމުން ދިއަ އައިމަންގެ މިސްރާބަކަށްވީ އެކުވެނި ޓްރެކެވެ. ގަޑިން އެގާރަ ޖަހަން ގާތްވެފައި ހުރުމާއިއެކު މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމް އާއި އެކުވެނި ޓްރެކު ސަރަހައްދުގައި މީހެއްގެ ހިލަމެއްވެސް ނެތެވެ. ލައިބާއަށް މެސެޖެއް ފޮނުވާލުމަށް ފަހު އެކުވެނި ޓްރެކުގެ ގާތަށް އައިމަން ކާރު މަޑުކޮއްލިއެވެ.

‎އައިމަންގެ މެސެޖު ލިބުމާއިއެކު މަންމަމެނަށް ނޭނގި ގެއިން ނިކުމެގެން ލައިބާ އަވަސްވެގަތީ އައިމަން ބައްދަލުކުރަން އެދުނު ތަނަށް ދިއުމަށެވެ. މިފަދަ ގަޑިއެއްގައި ބައްދަލު ކުރުމަށް އައިމަން އެދޭނީ ކޮންމެވެސް ބޮޑު ކަމެއް ހިނގީމަކަން ލައިބާއަށް އިނގެއެވެ. ކަންބޮޑުވެ ހުރެ ގެއިން ނިކުތް ލައިބާ އޭގެ ދިހަ މިނެޓުފަހުން ހުއްޓިހުރީ އެކުވެނި ޓްރެކުގެ ގޭޓު ކުރިމަތީގައެވެ. އޭނާ ދިރިއުޅޭ ގެއާއިި މިތަން ކައިރިވުމުން ލަސްނުވެ ހިނގާފައި އާދެވުނީއެވެ.

‎މަގުމަތީގައި ފުދޭވަރަކަށް ގިނަ މީހުން އުޅުނު ނަމަވެސް، އެކުވެނި ޓްރެކުގެ ތެރޭގައި ވަނީ އަނދިރިކަމެވެ. އެމަގުގައި ހުރި ހޮޅިބުރިން ފޯރާފައިވާ ފަނޑު އަލީގެ ތެރެއިން ޓްރެކުގެ މެދުގައިވާ ވިނަ ގަނޑުގެ މަތީގައި އިށީނދެއިން އައިމަން ލައިބާގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތެވެ. ލައިގެން ހުރި ހުޑީގެ ޖީބަށް އަތް ކޮއްޕާލަމުން ލައިބާ ގޮސް އައިމަންގެ ގާތުގައި އިށީނެވެ.

***********

‎ނޫރްގެ އަނގަމަތީގައި އަތް އަޅައިގެން އެ މީހަކު އޭޒެޑް ވިލާގެ ފަހަތު ދޮރުން ބޭރަށް ނިކުތެވެ. ގަދަހަދަމުން ދިޔަ ނޫރް އެމީހާގެ އަތުގައި ދަތް އެޅީ ސަލާމަތްވާނެ އިތުރު ގޮތެއް ނުފެނުމުންނެވެ. އޭރު ބިރުން ގޮސް ނޫރް ދިއައީ ތުރު ތުރު ލަމުންނެވެ. ދެންމެ ކަންތައްވެގެން ދިއަ ގޮތުން ހަނދާން ކުރަން ބޭނުންނުވާ އަނދިރި މާޒީގެ ކަޅު ސޮފްހާތައް ލޮލު ކުރިމަތީގައި ސިފަވެގެން ދިއައީއެވެ. އެ ބިރުވެރި ރެއާއި ސަލާމަތަށް އެދި އޭނާ ކުރިހާ އާދޭހެވެ.

‎ނޫރްގެ އަނގަ މަތީގައި އަތް އަޅައިގެން ހުރި އިވާންއަށް އޭނާގެ އަތް ނައްޓާލަން މަޖުބޫރުވީ، އަތަށް ވީ ތަދާއިއެކު ގައެވެ. އެނބުރި ފަހަތް ބަލާލި ނޫރްއަށް އިވާން ފެނުމުން ދެބުމަ ގޮތް ޖަހާލެވުނެވެ.

‎”ކީކޭ ހިތަށް އަރައިގެން ނޫރްގެ ގައިގަ އިވާން ތި އަތް ލީ….އެހެން މީހުންގެ ހުއްދައާ ނުލާ އެމީހުންގެ ގައިގަ އަތް ލުމަކީ ކިހާ ހުތުރު ކަމެއްކަން އިވާންއަށް ނޭނގެނީތަ…” ގައިންފައި ހުރި ބިރާއިއެކު ނޫރްއަށް ވާހަކަ ދެކެވުނީ ވެސް ބާރަށެވެ. ފުން ނޭވާތަކެއް ލެވެމުން ދިއައިރު އެ ދެލޮލުން ފެންނަން ހުރީ ރުޅިވެރިކަމެވެ.

‎ނޫރް ބިރު ގައިންފައި ހުރި މިންވަރު ފެނުމުން އިވާން ހުރީ ހައިރާންވެފައެވެ. ދެންމެ އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި ކެރިގެން ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔަ އަންހެން ކުއްޖާއަށް ކުއްލިއަކަށް މިވީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ. އޭނާ އެހެން ކަންތައް ކުރީވެސް ހަމަ ނޫރް އަށް ރަނގަޅަކަށެވެ. އެހެން މީހުންގެ ކުރިމައްޗަށް ނޫރް ދާން ބޭނުން ނުވާނެ ކަން އިނގޭތީއާއި، އޭނާގެ އާއިލާއަށް ނޫރް ފެންނަން ހުދު އޭނާވެސް ބޭނުން ނުވާތީއެވެ.

‎”ރިލޭކްސް ނޫރް…އައި ވޯޒް ޖަސްޓް ޓްރައިން ޓު ހެލްޕް” “އައި ޑޯންޓް ނީޑް ޔުއާރ ހެލްޕް އިވާން….” އެތާގައި އެންމެ ހިދުކޮޅަކުވެސް މަޑުކުރަން ބޭނުން ނުވުމުން ނޫރް އަވަސް ވެގަތީ އެތަނުން ދިއުމަށެވެ. ނޫރް ގޮސް ކާރަށް އަރައި ނައްޓާލުމާއި އެކު އެތެރެއަށް ވަންނަން އިވާން ހިނގައިގަތެވެ. މި އަންހެން ކުއްޖާގެ އެއްވެސް އަމަލެއް އޭނާއަށް ދޭހަ ނުވާތާގައި، މި ކުއްޖާގެ ކޮންމެ ހަރަކާތެއް އޭނާގެ ހިތުގައި އެތަކެއް ސުވާލުތަކެއް އުފަންކުރެއެވެ.

***********

‎”އައިމަން…މިއޮތް ފަދަ ގަޑީގަ މީޓް ކުރަން އަންނާށޭ ބުނަން ވޭތަ…އިނގޭތަ މަންމަމެނަށް ފިލައިގެނޭ އަންނަން މިޖެހުނީ!” އައިމަންގެ ގާތު ވިނަގަނޑު މަތީގައި އިށީނދެލަމުން ލައިބާ ވާހަކަ ދެއްކީ އަބަދުމެ އޭނާ އައިމަންއާއި ވާހަކަ ދައްކާ ސަކަ ކަމާއި އެކީގައެވެ. ޖަވާބެއް ނުދ އިރުކޮޅަކު ހުރުމަށްފަހު ލައިބާއާއި ދިމާލަށް އައިމަން އެނބުރިލިއެވެ.

‎އައިމަންގެ ދެލޮލުގައި ވިދަވިދައި ހުރި ތާޒާ ކަރުނަ ފެނުމުން ލައިބާގެ މޫނުމަތީގެ ކުލަވަރު ބަދަލުވެ ސުވާލުތައް ފުނިޖެހުނެވެ. ލައިބާއަށް އެއްޗެކޭ ނުބުނެވިގެން އުޅެނިކޮށް އައިމަން ދިއްކޮއްލީ އޭނާގެ ފޯނެވެ. ސުވާލު މާރކެއްގެ ތެރޭގައި ހުރި ލައިބާ އެ ފޯނުގައި ހިފުމާއިއެކު، ފޯނުގެ ސްކްރީނުން ދެން ފެނިގެން ދިއަ މަންޒަރުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިއައެވެ.

‎”ނަވާރަ އަހަރު ލައި…ނަވާރަ އަހަރު ވޭތުވެގެން ދިއައީ އަހަރެންގެ އެއްވެސް ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ލިބުމެއްނެތި….މިއަދު ބޭނުންވި ހުރިހާ ސުވާލަކަށްވެސް ޖަވާބު ލިބިއްޖެ…އެކަމަކު މީގެން އެއްވެސް ކަމެއް ނޭނގުނު ނަމަ މާ ރަނގަޅު ވީހޭ އެބަ ހިތަށްއަރާ….” ހިތި ހިނިތުންވުމަކާއި އެކު ލައިބާއާއި ދިމާލަށް ބަލާލަމުން އައިމަން ވާހަކަދެއްކި އިރު، އޭނާގެ އަޑުގައި ވަނީ ރިހުމެވެ. ހިތާމައެވެ. އިންތިހާ ވޭނެވެ.

‎”އައިމަން މީ ކިހިނެއް؟…” “ނޭނގެ ލައި….ލައި ބުނެބަލަ އަހަރެންމީ ހަމަ އަހަރެންގެ ބައްޕަގެ ދަރިއެއްތަ؟ މިއަދު އަމިއްލަ އަސްލާ މެދުވެސް އަހަރެންނަށް ޝައްކު…މިހާރު އިނގިއްޖެ ބައްޕަ އަހަރެންގެ ހާލު ވެސް ބަލާ ނުލަނީ ކީއްވެކަން…” ވާހަކަ ދެއްކި އިރު އައިމަންގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައި ހުރީ އުޑުމަތީގައި ފިޔަ ޖަހަމުން ދިޔަ އެތައް ހާސް ތަރިތަކަށެވެ.

‎”އައިމަން…ލައި އަށް އިނގޭ ތިހުރިހާ ކަމެއް މިކަހަލަ ގޮތަކަށް އިނގުނީމަ ވާނެ ދެރަ…ލައި އަށް ބަލާލަބަ…ހުރިހާ ކަމެއް އިނގި ހުރެ ދިރިއުޅޭ އިރުވެސް ލައިވެސް ދެރަވޭ…ޝަކުވާ ވެސް ކުރެވޭ…އަދި އައިމަންއަށް ހުރިހާ އެއްޗެއް ތި އިނގުނީވެސް އެކަހަލަ ގޮތަކަށް….އެކަމް އިނގޭންނު ހުރިހާ ކަމެއް ދެނެވޮޑިގެންވާ ކަލާނގެ އެއް ވާކަން…އެކަލާނގެ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް މެދުވެރިކުރުވާނީ އެންމެ ރަނގަޅަށް….” އައިމަންގެ ކޮނޑުގައި އަތް ބާއްވާލަމުން ލައިބާ އިންތަނުން ކޮއްޅަށް ތެދުވިއެވެ.

‎”ލައިއަށް ހުރިހާ ކަމެއް އިނގުނު އިރު އައި ވޯޒް ޓެން އިޔާރސް އޯލްޑް….ދިހަ އަހަރު ވަންދެން މިއުޅެވެނީ އަމިއްލަ މައިންބަފައިންގެ ގާތަކު ނޫން ކަން އިނގުނީމަ ލައި ވީ ދެރަ ލައި މިއަދު ވެސް ހަނދާން އެބަހުރި….ލައި ނުބުނަން އައިމަންއަށް ތި ދިމާވީ ސޭމް ކަމެކޭ…އެކަމް ދިމާވާ ކޮންމެ ކަމެއްގަވެސް އަހަރެމެން ކެތްތެރި ވާން ވާނެ…އުންމީދާ ހިތްވަރު އެލުވާ ނުލާ ދިރިއުޅެން ދަސްކުރަން ވާނެ…އައިމަންގެ ހިތުގަ އަދިވެސް ސުވާލު ހުރިއްޔާ ގޮސް އާންޓީގެ ގާތު އަހާ…ބައްޕަ ހޯދައިގެން ބައްޕަގެ ގާތުގަ އަހާ…ބަޓް ޑޯންޓް ލޫޒް ހޯޕް…އެންޑް ރިމެމްބާރ، އައި ވިލް އޯލްވޭޒް ބީ ހިއާރ” ގާތް އެކުވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ދޭންޖެހޭނެ އެންމެ ފުރިހަމަ ނަސޭހަތާއި އެއްބާރުލުން ލައިބާ އައިމަންއަށް ދިނެވެ.

‎ލޮލުން ފޭދުނު ކަރުނަ ތިކި އަތުގެ ނުފުށުން ފޮހެލަމުން އައިމަންއާއި ދިމާލަށް އެނބުރުނު ލައިބާ ސިއްސައިގެން ދިއައީ އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގައި އައިމަން ބައްދާލުމުންނެވެ. ލައިބާގެ ތުނި ހަށިގަނޑުގައި އޮޅުލައިގަންނަމުން އައިމަން އޭނާގެ ދެލޯ މަރާލިއެވެ. ލައިބާ ފަދަ އެކުވެރިއެއް އޭނާއަށް ދިނީތީ ހިތާހިތުން މާތްﷲ އަށް ޝުކުރުވެރިވަމުން ނެވެ. ކީތްވެ ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ލައިބާއާއި ހުރިހާ ކަމެއް ހިއްސާ ކޮއްލެވުމުން ހިތަށް ހަމަޖެހުމެއް ލިބިގެން ދެއެވެ. ލައިބާގެ ގާތުގައި ހުންނަ ކޮންމެ ދަނޑިވަޅެއްގައި އަމިއްލަ ވަންތަކަމާއި އަމާންކަން އިހުސާސް ކުރެވެއެވެ.

*********

‎ގޭގެ ބިއްދޮށު ފަރާތުން ވަދެގެން އައި އިވާން ފެނުމާއި އެކު ފޯނު ކަންފަތުޖަހާލައިގެން ހުރި ތުގާއަށް ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާ އެއް ލެވުނެވެ. އަދި ގޮސް އިވާންގެ އަތުގައި ހިފާލަމުން އުޒާމްގެ ގާތަށް ހިނގައިގަތެވެ.

‎އެންމެންގެ މޫނުމަތީގައިވ ހާސްކަންފެނި އިވާން ހުރީ ވާނުވާގައެވެ. ވެގެން މިއުޅެނީ ކިހިނެއް ކަމެއް ނޭނގޭ ހާލު ކޮންމެ މީހެއްގެ މޫނަށް އޭނާ ބަލާލީ ސުވާލުގެ ނަޒަރަކުންނެވެ.

‎”ވަޓް ދަ ހެލް….ހުރިހާ ކެމެރާއެއް އެއް ވަގުތަކު އޮފް ވާން ވީ ކީއްވެ! ތޯރިޤް މީގަ ވަރަށް ބޮޑު ނުބައެއް އެބަ އުޅޭ!” ކުރިމަތީގައި ހުރި ލެޕްޓޮޕުން ނަޒަރު ވަކިކޮއްލި އުޒާމްގެ އަޑުގައިވަނީ ހައިރާންކަމެވެ. “ކޮން ނުބައެއްތޯ…؟ ކިހިނެއްވީ ތޯ ބައްޕާ؟” ކުރިމަތި ވެގެން މިއުޅޭ ތޫފާނުގެ ހިލަމެއްވެސް ނުވާ ހާލު އިވާން އަހާލިއެވެ.

‎”ވާން…ކޮންތާކު އުޅެފަ ތިއައީ….ވީގޮތް ހަަމަ ނޭނގޭތަ؟” ތުގާ އަހާލިއެވެ. ޕާރޓީ ތެރޭގައި އެ ހުރިހާ ކަމެއް ހިނގައި ދިއައިރު އިވާން ހުރީ ކޮންތާކު ބާއެވެ. “ވެގެން އުޅޭ ގޮތް އިނގޭނީ މިތާ ތިބި މީހުނަކަށް ނު….ނޭނެންޏާ އަޑު އަހާ” އުޒާމް ކިޔައިދެމުން ދިޔަ ވާހަކަތައް އަޑުއަހަމުން ދިޔަ އިވާންގެ މޫނުމަތިން ކަންބޮޑުވުމާއި ހައިރާން ވުމުގެ އަސަރުތައް ދިއައީ ފައުޅު ވަމުންނެވެ.

***********

‎ދޮރު ހުޅުވާލުމަށް ފަހު އެޕާރޓުމަންޓަށް ވައިން ނޫރްގެ ކަންފަތުގައި ފުރަތަމަވެސް ޖެހުނީ އަތްތިލަބަޑީގެ އަޑެވެ. އަޑު އައި ދިމާލަށް ބަލާލި ނޫރްގެ މޫނުމަތިން ހިނިތުންވުމެއް ފައުޅު ވެގެން ދިއައެވެ. ކޯޓު ފަޓުލޫނުގައި ހުރި އެ މެދު އުމުރުފުރައިގެ ފިރިހެންމީހާގެ މޫނުމަތީގައި ވަނީ ހަރުދަނާކަމެވެ. ތުނި ކޮށް ކޮށާލެވިފައި ހުރި ތުނބުޅި އާއި ވަޅުވަދެފައިވާ ދެލޯ އޭނާގެ އުމުރު ހެކިދެއެވެ. ތަލަ ވެފައިވާ ބޮލުގައި ވަނީ ދެތިން ފަތޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ހިނިތުންވެލައިގެން ހުރެ އެމީހާ އައިސް ހުއްޓިލީ ނޫރްގެ ކުރިމަތީގައެވެ.

‎”ފަނަރަ އަހަރު ތެރޭ އަހަރެންނަށް ނުވި ކަމެއް ނޫރް ތިކޮއްލީ އެންމެ ދެދުވަސް ތެރޭގަ….ނޫނޭ ވާ ތި ކުޅަދާނަ ކަމަށް ސެލިއުޓު ދޭ ވަރުވޭ” އެމީހާގެ ބަސްތަކާއި އެކު ނޫރް އެޕާރޓުމެްޓުގެ އެތެރެއަށް ހިނގައިގަތެވެ.

‎”ލޯބީގަ މީހުން ޖާނުދީ ނެތި ފަނާ ވެގެން ދާނެ…އެކަމު ނަފްރަތު ރޫހަށް ދިރުން ގެނެސްދޭ…ދިރިހުރުމަށް މަޤުސަދެއް ނަފްރަތު ދޭނެ..ނޫރްގެ މި ނަފްރަތުގެ އަލިފާން އޭޒެޑް ވިލާގަ ރޯ ވެއްޖެ…މި އަލިފާންގަޑު ހުޅުގަނޑަކަށް ބަދަލު ވެގެން ދާކަށް ދެނެއް މާކަ ގިނަ ވަގުތެއް ނުނަގާނެ” ނޫރް ބުނެލިއިރު އޭނާގެ މޫނުމަތީގައި ވަނީ ނަފްރަތުގެ އިންތިހާއެވެ. އެ ދެލޮލުން ބުރަމުން ދިއައީ އަލިފާނުގެ ކަންޏެވެ.

ނުނިމޭ

69

aphxxx

A whole new world A new fantastic point of view This is what i see and want to show you guys through my stories😊❤️ Love you all readers please be in touch with me through comments ❤️❤️❤️

You may also like...

248 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Warah warah reethi!
  Speechless Hama!
  Waiting for next part!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 2. އަޅެ އިވާން ދެވަނަ ދޯ މިފަހަރު! ހަމަ އިވާންއޭ ދޯ ނޫރްގެ އަނގަމތީ އަތް އަޅާ ބިރުގަންނަވާލީ ބައޯ ކަލޯ އެއްހެން! ނޫރް ފަކީރު މަޢާފު މަޢާފު އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކަމަނަ ބިރުގަންނާނެ ކަމަކަށް ހީއެއް ނުކުރަން އިނގޭ! އެހާ ފސާރި ކަނބަލެއް ދެން ބިރުގަނެގެން ނުވާންނު! އަޔޭ އަދި ތުގާ ހިފައިފި އިވާންގެ އަތުގަ ވެސް ޕިސް ޕިސް!!!!!! ނޫރްއަށް އިނގުނު ނަމަ ޝަރުތު ހަމަކޮއްގެން އެ ދެއަތް ވެސް ކަނޑާނެ ތުގާ ވެސް އުޅޭ ގޮތެއް ދޯ! މަންޖޭ ތިޔަހެން އުޅޭކަށް ނުވާނެ….އެހާ އެވައިލަބަލް ވީމަ ފިރިހެން ކުދިން ވެސް ވައިވާނެ ނިކަން ފަސޭހައިން!!!😂😂☠️ނޫރް ހެން ނިކަން އަރަތަކަށް ވެބަލަ! އެކަހަލަ ސިހުރުވެރި ދެލޮލެއް ގެންގުޅެ ބަލަ ލެންސު ލައްވައިގެން ވިޔަސް

  އަނެއްކާ އާއްޓޭ…ކާއްޓޭ މިކޮމެންޓު އަޕް ކޮއްދޭތި! އޭރުން ތިގޭ ދޮށަށް ބަތްޕާރުސަލެއް ފޮނުވާނަން ނޫރް ވިހާ ދުވަހު އިނގޭ😘

 3. !!ކަލޯ މަ ތިނެއްދޯ! ކިޔާފައި ކޮމެންޓެއް ކުރާނަން
  އާރިފޫ!!! މަ ކޮމެންޓު ޕަބު ކުރައްޗޭ ކަލޯ

 4. ޕަބް ކޮއްދީފި ދޯ! އެހެންވީމަ އާއްޓެއަށް ބަތްޕާރުސަލު ޔަޤީން! އާން އަދި ސިސް! މި އައިމަންގެ ބައްޕަ ދިރި އެބަ ހުރި ތަ އަނެއްކާ؟ ލައިބާ އާ އައިމަން ގެ ރޮމޭންސް އެހެންވީމަ އެދެކުދިން ވެސް ކުޗްކުޗް ހޯތާ ހޭ! އައިމަން އެކަމު މިއުޅެނީ ނޫރްއަށް ކްރަޝް ވެގެން ނޫނީ ލަވަ ކިޔައިދޭ ހިތުން! ފޮނި ސޮރެކޭ އެ ވެސް! ބައްދަން ވީމަ ލައިބާ އެކަމު ލަވަ ކިޔާދެނީ ނޫރްއަށް ހަމަ ފައްކާ ދެފުއްކެހެރި🤣🤣🤣އުޒާމް ދެން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ފެލި ފެލި ފަ ރޯ ކުކުޅެން ހެން ތެޅިފަ އުޒްވާއަށް ބެވިއަކަސް ވީ ކަމެއް ނުވާކަމަކަށް ނުވާނެ ދޯ🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ގަޅި ބަފައެކޭ އެވެސް ހުވާ މިބުނީ….ދެން މިތިބަ ތޯރިޤުމެނެކޭ އުޒާމު ގެންގުޅޭ ރޮބަޓުތަކެކޭ ތަފާތެއް ނެތް މޮޔަ
  ކާކު ބާ ނޫރްގެ ޕާޓްނަރަކީ…ތަަލަ ބެއްޔެއް އެއީ ދޯ…އައިމަންގެ ބައްޕަ ތަ އަނެއްކާ…މިބުނީ މަމްދޫބެ ވެދާނެ ދޯ!

  ވަރަށް ސަޅި އިނގޭ ސިސް🤩🤩🤩ހަަމަ އެއްވަނަ! ނެކްސްޓް ޕާރޓްގެ އިންތިޒާރުގަ ހަަމަ އިވާން މިހިރީ….ކޮބާ ނޫރް ބިރުގަތީދޯ😝😝😝😝 އާއްޓޭ ޕަބް ކުރާތި🥺🥺♥️

  1. ހޫމްމް މި އައިމަނު ސޮރު މާ ފޮނި ވެގެންނޭ މިއުޅެނީ ހަމަ ބުލޫ ޓޭކު ގަނޑެއް އަބޫ އަށް ހީވަނީ އެއީ ހަމަ މަމްދޫހު ކަންނޭގެ

  2. ބްލޫ ޓޭކާ ޑަންލަޕު އެއް ކޮށްގެން އައިމަން ގަނޑު ތަތް ކުރަން ވީ އޭ ލައިބާގެ ގައިގަ! އަބޫ ތަ ތީ؟؟ ލޯންގް ޓައިމް ބްރޯ😭 މަމްދޫހު އަމިއްލަ އަށް ބަދުނާމު ވެދާނެ ތަ އެކަމު

  3. އުހުން! މަގޭ ގައިގައި އެސޮރު ތަތްކުރާނެ ކަމެއް ނެތް🙅 މަ ބޮލާ ނުކުޅަދާނަ ވާނެ އެސޮރު ލަވަކިޔާ ވަރުން ވެސް!! އާނ! ބުރޯ ލޯންގު ޓައިމް ނޯ ޓޯކު ދޯ😵 މަ ވާހަކަ އެއް ލިޔާ ހިތުން ސައިން އިން ވެގެން ވާހަކައަށް ކޮމެންޓު ކުރިން😖 އެކަމަކު ލޯބިވާ އާރިފުގެ ހެޔޮފުޅު ކާމައި ހެދި ސަބްމިޓް ވެސް ކޮށްނުދިނޭ😠😠 ކަލޯ އެންމެ 😅😆😆ފަހުން ކުރީދުހު އެރި އިރާ އެކީ މަ ސައިން އައުޓު ވެފަ މި ކޮމެންޓު ކުރަނީ

  4. ހައްހާ!!!!މަށަށް ހީވަނީ އެންމެ ފަހުން އައިމަން އުހޫ ގުލޫ އިން ތަތް ވާނީ ލައިބާގެ ފަސްބައިގަހެން ހަމަ އާން އެކޭ ސައިން އިން ވީމަ އާއްޓެ އަހަރުން ދުޝްމަށުންނަށް ހަދައިގެން ކޮމެންޓު ޕަބް ކުރަނީކީ ނޫން🙄🙄🙄އަދި ހަަމައެކަނި މިސޮރަށް ކިޔޭ ކަމަށްވަނީވެސް ދިވެހި ފޮންޓު….ކަނު ތޯއްޗެ! ދެން މަގޭ ދެކެ ހާރޑުވެގެން މި ކޮމެންޓު ޕަބް ނުކުރާނީކީ އެއް ނޫން!!!އޭރުން ބަތްޕާރުސްލް ކެންސަލް🤗👹

  5. އޫހޫ ގުލޫއިން ވެސް މަގައިގަ ތަތް ވާނެކަމެއްނެތް!! ކަލޯ ކަނުކަން އެކަނިތަ؟؟ މަށައް ހީވަނީ ހަމައެއްވެސް ނޫން ކަންނެ!! ބުރޯ އަނެއްކާ ހާޑޫ ނުވައްޗޭ

  6. Thankyou ivaaan 🥰hingaa balamaa dhw noor ge partner aky kaaku tho!!! Uzaam ah wisnijjeyya rangalhu thr dhw halheyhlawain kameh nuwaane kan😂😂😂aslu wes robots kolheh dhw uzaam ge tune ah dance kuraa hehehe!👀🔪

  7. އާން ކަލޯ އެސޮރު ގުރައިދޫ އަށް އިމްޕޯރޓު ކުރަން ވެފަ ދޯ އާއްޓޭ😘

 5. Varah reethi mi part ves curiously waiting for the next part ☺️☺️☺️☺️ take care ♥️♥️♥️♥️💙💙💙💙💙💙💙

 6. މިއީ ހަމަ ހަބޭސް ޕާޓެކޭ! ސިސްއޭ! ސިސް ލައި އަށް ކަމެއް ކޮއްދެންޏާ އަވަހައް މި ނޫރް އާއި އިވާން ހަނީމޫނައް ފޮނުވަދީބަލަ.. އެހެންޏާ މިހާރު މާފޮޅުވާ ފޮޅުވާ މުޅި މިތަން އެއްވަސް ކޮށްފި! މި އައިމަން މީ ހަމަ ފައްކާ ޑަންލޮޕު ގަނޑެއް! ހުހް ވަރަށް ފޫހިވޭ1 މި ނޫރުގެ ޑައިލޮގު ތައް ހާދަ ފަށުއިއޭ.. ހަމަ ގަތާފަ! ނޫރު ހާދައޭ މިސްޓީރިޔަސްއީ.. މި ނޫރޫ މީ އިންސާނެއް ކަމާއިމެދުވެސް ޝައްކު! ކޮންޕިއުޓަރެއް ކަންނޭނގޭ ބޮލުގައި އިންނަނީ! މި އައިމަނޫ އޭ މަގޭ ގައިން ދޫ ކުރާށޭ!! ކަލޭ ތިހިރީ ސެންޓުވެސް ނުޖަހައޭ!! ތުގާ މަންޖެ ސީރިޔާއަށް ދާންވީނު ނޫރު އައިސް ކަލޭ އަތް ކަނޑާފަ އާރިފުއަށް ކާން ދީފިއްޔާމު މާ ރީއްޗެއް ނުވާނެ !އީވާނޫ ކައެ ކަމަނަ އަދި އެހާ ސްޓްރޯނގެއް ނޫނޭ! ތަންކޮޅެއް ބަލައިގެން!! ސަންތީ މަށައް ހީވަނީ މަންޖެއަށް އިނގޭނެ ކަންނެ ކާކުކަން ހުރީ ބުނެބަލަ؟
  ސިސް އޯކޭތަ ލައި މިތާގައި ޓޯކު ޝޯއެއް ހޮސްޓު ކުރިޔަސް؟؟ އިފްޔޫ ޑޯނޓޫ މައިންޑް:\\

  1. ކަލޯ އާރިފޫ ސަބްމިޓު ކޮށްދީފިންދޯ!! އިވާނު އެސޮރަށް ބަތް ޕާރުސަލެއް ދީބަލަ!!

  2. އޭ އަސްލުވެސް ނައްޓާލަންވީ މާމުއި ހަނދައް ކަލޯ! ؟؟؟؟ އައިމަންގެ ބަބުރު ޗީޗީ ވަސް ކެތް ނުވާނެ ކަލޯ…ނޫރް އެއީ ހަމަ ޖާދުލެކޭ🥰

  3. ކަލޭމެން ޕެރިހައް މަދާނަށް ސްޕެއިންއަށް ބުރޯ މަ ޓޯކު ޝޯގައި ބައިވެރިވާނަންތަ؟؟؟؟

  4. Thankyou abuu♥️Wrh miss v ingeyy! Ahaha midhemyhun fonuwan v dhw ehn planet akah eyrun ethanah bahaaru muusun ahnaane! Kyhkuraany aiman hy ehnuwey laiba ge gain dhuukuraane heneh😭yes i dont mind🙂🙂you guys are free to chat here♥️♥️

  5. ޔަޤީން ކަށަވަރެއްނު މަ ބައިވަރިވާނެ ކަން! ކިހިނެއް ހިނގާ އެއްޗެއްތަ ކަލޯ!؟ ނޫނޭ އަހަރުން ކުޑަ ކޮށް ތަފާތުކޮއްލާފަ ފިނޮޅަކަށް ދާނީ ރޮމް ވާންނު🥰🥰🥰

  6. ޝުކުރު ސިސޫ !!މާހައް ފޮނުވަމާ! މި ރޮމޭންސް ވެސްދޯ !ކީތްކުރާނީ !ސިސް އަޅުަގަނޑުވެސް ވެސް ބޮޑުކޮށް މިސްވި
   ކަލޯ !މި ޝޯގައި ލައި އިންޓަވިއު ކުރާނީ މީހުންނާ އައިމް ރިޕޯޓަރު ލައިބާ ބަކުރު އަބްދުލްޤަނީ! އެވްރިބަޑީ ފީލް ފްރީޓޫ ޕާރޓިސިޕޭޓު

  1. Jenniffer ei afaa ge wes wrh favv actress eh beyhadh wes! Yes inspire wee e story in ekm its not a copy everything is very much different:)))

  1. ހޭ ސިސް ޔޫ ކޭން އޯލްސޯ ޖޮއިން!!!! ސިސް މިސްކިތައް ވެސް ދަންތަ!!! އޯ ތި ބުނީ ސްޓޯރީގަ އިވާން މިސްކިތައް ދިޔަ ވާހަކަތަ🤔😂

 7. Ivaan literally ur comments made my day😂😂😂😂😂😂😂😂😂 mi vaahaka nehlaa konme dhuvahaku ivaan ge comment thah nikuyaa vaahaka kiunu hen ves heenuvey…
  Ivaan am a big fan of u😂😂😂😂😂😂

  1. އަޔޭ މަންޖޭ ޝުކުރިއްޔާ….މަ ދެން ހަމަ ގޭތެރޭގަ ވައި އަރައިގެން ކުރާނެ ކަމެއް ނެތީމަ އަފާ ސިސް އަށާ އާއްޓެ އަށް ޖެއްސުމެއް ކޮށްލަނީމި🤣🤣 އިވާން އަށް ފަންކަލެއް ލިބުނީ ޔޭ…ނޫރް މަންޖޭ 🤭🥳🥳🥳

 8. ކަލޯ މަކެނޑީ އިނގޭ!! މާދަން ކުޅެމާދޯ!! ރޭގަ ވާލެއް އައިއްސަ އަހަރަމެންގޭ އުތުރު ދަނޑީގައި އެލުވާފައިން ވައިފައި ބޯލައިގެން ގޮއްސި

  1. ކަލޯ ތި ވާލަކާ ހެދިމަގޭ ގޭ ހަރުގަ އެލުވާފަ އޮތް ޖަންގިޔާ ބުރި ވެސް ގެއްލިއްޖެ! ހުވާ މިބުނީ މަ ގޮލާ ލަދުން😂😂😂

 9. Lai ma baiveri vaanan. Mi part vrrrrah Reethi 😍😍😍😍😍😍kalo aarifoo ma mihaaru ingili thakuge duvas gossip. Heyo nuvaane publish kurey

 10. Wow mi part Vs vrh sali
  Masha Allah sis
  And sis kihinehtha
  Waiting for the next part
  Luv uuuu stay safe
  އާރިފު ކައެ މި ކޮމެންޓް ޕަބްލިޝް ކުރާތި އިނގޭ މިހާރު ރީއްޗައް ބުނެގެން އް މިކަމެއްނުވިއެއްނު ދެން މަބުނާނީ މަށައްފެންން ގޮތަކައް
  އާރިފު ކައެ މިކޮމެންޓް ޕަބްލިޝް ނުކޮއްފީޔާ މަގޭގޭ ހުރި ނުބާކާންދައްކާލާނަން ހާދާންކޮއްލާތި

  1. ސުއްބޫ ބިރުން ކޮއްފި ދޯ ކައެ ގަދަ އިނގޭ
   ދެން ނުބާކާމެއް ނުދެއްކޭނޭތާ ދޯ
   އަޅާނުލާ

  2. އާރިފު ކައެ މޮޔަވީތަ އެއްފަހަރު މަބުނެފިން ދޯ ކައެއަކާނީންނާނަމޭ ދެން ކީކޭތަތިކިއަނީ އެ މޮޔަވެގެން އެބަ ތެޅިއަރުވައޭ
   އަނެއްކާވެސް މިބުނަނީ މަށައް ތި އާރިފް އަކާނީންނާނަން ސާފުތަ
   މަށައްހަޔޯ ސާފުވިއަސް ނުވިއސް ދެން މަކާރީނާހާތި ކަލޯ
   މުޅިޕަބްލިކް ގާ މަބަދްނާމް ކުރަން ކައެ ތިއޮޅެނީ
   މަ ކޮމެންޓް ދެން ޖެހޭނީ ޕަބްލިޝް ކުރަން ސާފު
   😡😡😡😡😡😡😡😡😡
   ދެން މަކާރި އާހާބާލާ
   މަގޭގެވަރު ދައްކާނަން

  3. ލައިބާ ދަރިފުޅާ ކީއްކުރާނީ
   ދެން މަކާރިއަހާދުވަހަކީ އަދި ފު ތަޅާލާނެ ދުވަސް ބަލާތި

  4. Kaa ehche fonuvan vee dhw🧀🧀🍳🍳🥞🧇🧇🥩🍗🍖🍖🍔🌭🥨🍟🍕🌮🌯🥙🧆🥘🍝🍝🍲🍛🍛🍜🍜🍩🍩🍫🍫🍭🧁🍬🎂🎂🍦🍦🍨🍧
   Fudeydhw mivarun

 11. Maasha Allah… Sisoo 🤗🤗🤗🤗🤗🤗loabi kan.. Varah Salhi Sis ❤️❤️❤️❤️ure very tellented 😘😘😘😘😘curiously waiting 😍😍😍😍😍Lysm ❤️❤️Tc

 12. Vrh reethi mi part ves😍😍masha allah ❤️❤️
  Ummeedhu kurany mi vhk vrh furihama kamaaeku nimmaala dheyne kamah😊😊😊loaibahtakai ge season 2 konirakun nereny???
  Curiously waiting for the next part….
  Tc❤️❤️❤️

  1. ރިލޫ ގެއްލިދާނެ އިނގޭ މިވަރުން ދަންޏާ! ބޮޑު ފޮއްޓަށް ލާ ފޮރުވަންވީ އަވަހަށް

  2. ކަލޯ އާން ދިހަވަރަކަށް ފޮއްޓައްލާތި މައިނގޭ އާރިފުއައްނުފެންނާނެހެން
   އިނގޭ
   އިވާނޫ ހެޔޮނުވާނެ މާސަލާމައް ކުރޭ

  3. Yh ivaan masalaamai kuraathi mi aarifu kibain
   Ur the hero dhw ehnveemaa dhen aarifu ey vilan ehhehehe
   Mamee Kuli balaa meehaa heheh

  1. އައްސަލާމު ޢަލައިކުމް! އާދެ މިއޮއްފަދަ ހޫނުގައި މަގޮލާ މި ބައްދަލު ކޮށްލީ ދިލް ދީވާނޭ ސެންޓަރުގެ އުތުރު ދޮރު މަތިން !ތި ގޮލާމެންނަށްވެސް އިނގޭނެ ފަދައިން މި ސެންޓަރަކީ ދީވާނާ ވާ މީހުންނަށް ހާއްސަ ތަނެއް! ކަލޯ މިއަދު މަގޮލާ ކައިރީ ހުއްޓިގެން މިހުރީ ލޯބީގެ ކުޅިވަރުގައި މަޝްހޫރު ނަންނޭނގޭ ކޮންޕެނީގެ ވެރިޔާ ކުރިޔަށްވެސް ފަހަތަށްވެސް ނަމެއް ނާންނަ އިވާނު! މީގެ ދެ ސިކުންތު ކުރިން ރިހާކުރު ދިޔަ ތެއްޔަށް އިވާން ވައްޓާލި ފިޔާފޮތީގައި ކަނޑިއަކުން ކަނޑާފައި ވަނީ “ނޫރޭ ތިއީ މަގޭ ހިތުގައިވާ” !އެހެންކަމުން މަގޮލާގެ މިއަދުގެ ސުވާލަކީ ރިހާކުރު ތެލީގައި މިވާ ފިޔާފޮތީގެ މާނައަކީ ކޮބާތޯ؟

  2. އާނ! މާއާފު! ބޮޑައް ބެލެވެނީ އިވާނުގެ ރީތި މޫނުގެ ސަބަބުން މަގޮލާ ދީވާނާ ވީ ކަންނޭނގެ!! ރިލޫ ކޮޔާ ބައިވެރިވާންތަ

  3. ޔެސް ބާވެރިވާނަން މީ ލައި ހިންގާ ދޯ އެއް ވީއާ މާބާވެރި ނުވެއެއް ނުހުންނާނެ ދޯ
   ކީކޭބުނާނީ

  4. ރިހާކުރު ދިޔަ އަކީ އިވާން އަށް ވަރަށް ކަމުދާ އެއްޗެއް! ދެން އެކުލައިގެ ކަޅިއެއް ހުންނަ މަންޖެއަކާ ދިމާވީމަ ފިޔާފޮތި ކީތްކުރަން ޕާން ފޮތީގަ ވެސް ނޫރްގެ ނަން ކަނޑާ ނަގަންވީ!!! އަސްލު ޓެޓޫ ޖެހުން ރަނގަޅު ނޫން ވީމަ ހެހެހެ🤣🤣

  5. ހުވާތަ! މަ ގޮލާގެ ވެސް ހަމަ ފޭވު!! އާދެ ތިގޮލާ މެންނަށް ވެސް ސުވާލުގެ ޖަވާބު ލިބުނުކަން މަށައް ޔަޤީން! އެހެންވީމަ މަގޮލާ ވެދުން!! ޝުކުރިއްޔާ

  6. އެހެންތޭ؟؟؟ ކަލޯ މިއަދު މިގޭގަ އެބަ ހުރި ރިހާކުރު ދިޔަ ގިރުވާފަ… ވަރަށް މީރު… ކާނަންތަ؟

  7. އޭ އިވާނޫ ކަލެއަށް ރިހާކުރު ދިޔަ މީރޭ ކިޔާފަ ނޫރް ފަކީރުގެ އެއޮށް ރީތި ދެލޯ ބޮއެލާނޫކީ ނޫން… އާނ އެހެންޏަ އެ ގޮއްޔެ ލޮލުގަވެސް ހުންނަނީ އެ ކުލަ ވިއްޔަ… ދެން ކަލޭ ބަނޑުފައިވެގެންގޮސްވެސް ބޮއެލަފާނެ ވިއްޔަ…

  8. ކަލޯ ޝާޔަނޫ މަ ދަހި ނުކޮއްބަލަ! ދެންމެ މާމަ މެންގެޔަށް ޖައްސާލީމަ ސާގު ބޮނޑިބަތް ކާންދީގެން އެ ރަހަ އަރު ތެރެއިން ނުފިލައިގެން މިއުޅެނީ ވެސް….ހާނޭ ދެން މަވެސް މީ ލޯ ރަތްބެ އެއްނޫނޭ😂😂😂

 13. Kalo aarifoo hama mihaaru publish kurey😠😠😠😠. Lai ge show feshunythor. Ril namanama aarif aaa neennaathi 😂😂😂😂

  1. އާން ކިރިޔާ ދުނިޔޭގާފިރިހެނުން ހުސްވިއަސްމަނީންނާނަން އާރިފު ސޮރަކާ ހުއް ވރައް ފޫހި
   ދެން ހުވާ ހަމަ ސަހާދެއް އާހާފީއާ އެ އާރިފުގެ ދުވަސް ދިޔައީ

  2. Ril mashaa indhefihyaa Ril Beynun kameh kohdheynan.. Mashaa innan veenu.. Ma hiyy heevanee fiss fiss vedhaane hen.. Ril will you Marry me💝

  3. ކޮންމެކަމެއްވެސް މަށައް ތި އާރިފު އަކާނީންނާނަން
   ކަމެއް ސަހާދެއް ލިބުނީ
   މަބޭނުމެއްނޫން އެވެސް ކަމެއް
   މަށެއްނީންނާނަމޭ އާރިފު ގަނޑާ ކައެއަކައް
   މަށައް ހަޔޯ ކަލޭގެ ހިތް ހަލާކުވިޔސް ފިސްފިސް ވިޔަސް ކުދިކުދި ވެގެން ވިއްސިވިހާލިވެގެން ދިޔަސް ހުހް ވަރައް ފޫހި އާރިފުދެކެ
   އައިވިލް ނޮޓްމެރީޔޫ އާރިފުގަނޑާ
   ދެންމަކާރި ނާހާތި އިންނަން
   އިވިއްޖެތަ ކަލޯ
   😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

  4. ކޮބާތަ މަ ރެސް ކިއުކުރަން އުޅުނު ސޮރު ހަބަރެއް ދަބަރެއް ވެސް ނުވޭ😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

 14. Sahaadheh mibunee ma vehge maadhamaa hukurun faiban vaairah bondibah kankan.miulhey aatey kaatey ah mi publish kohfihyaa ma hordha dheynan kaleaa innaane 4 anbin😂😂😂😂😂

  1. ހުހް މަނޫޅެން ކަލެއާ ހިތާވެގެންނެއް ވަރައް ފޫހި
   ޖަހާބޮޑިއެއް އަޅާލާތޯ

 15. މަ ގޮލާ ކެނޑީ ބާއި!! ހުރިހާ ކުދިންނަށް ގުޑު ނައިޓު!! ވެދުމާއި ސަލާން

 16. އޭ ލައިބާ މާ އަވަހަށް ނައްޓާލީ ތި! މަގޮލާ ދިއައީ ވަޔާ ދިޔަ ޖަންގިޔާ ބުރި ހޯދަންނޭ!!!

  1. އެހެންތަ! މަގޮލާ ބަނޑު ހައިވީމަ ދޯ!!! ކަލޯ އެ ޖަނގިޔާ ބުރި ފެނުނުތަ؟؟

  2. އާން އެ ފެނިއްޖެ ކަލޯ! މުދިންބެ މެންގޭ ފުރާޅުމަތީ ނަށާލަ ނަށާލަ އޮތީ

  3. Laiba mashaa innan veenu.. Ril comment publish kohdheynamey v reethi kon.. Ril Ekamaku mashaa innan veenu.. Mashah Ril aa nulaa dhen noolhe veyne

  4. ކައެ ކިޔާއެއްޗެއް ނީވެނީތަ
   މިހާރު ލައިބާކާރިވެސް އިންނަން އެހީތަ އެ
   މ ކޮމެންޓް ޕަބްލިޝް ކުރަންޖެހޭނޭ އެކެއްގެ ނުކުރިއަސް
   އަހަ މަށެއް ކަލެއަކާނީންނާނާމޭ ނީވެނީތަ އެއްފަހަރު ބުނީމާ
   އެހެންނޫނަސް ކައެ އަކައް މަ ނުވެސް ފެންނާނެ ދެން މަށާނުލާ ނޫޅެވޭން ވީ ސަބަބެއް ބުނެބަލަ
   މަށާނުލާ އުޅެން ދަސް ކޮއްލާ އާރިފު
   އައި ހޭޓްޔޫ އާރިފު
   ހުހް 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

  5. ެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެ
   އެއީ ރިލް އިނގޭ މި އެނޯނިމައުސް އަކީ

  6. 😏😏އަމައްޔާއި!🤢😡 މަ ގޮލާ ހުވަފެނުގައި ވެސް ކަލެއަކާ ނީންނާނަން!😠😠 ކަލޭދޭ ރާގޮނޑި ބާނަން

 17. Ehnveema Aslah ves Laibaa ge real mom and dad eh noon dhww eii 😯😯😯😯
  Mi part ves hama V V V Reethi! Jazakihlah khairan sisooooo! Lysm ❤️❤️❤️❤️❤️

 18. Mind your language people mee public thanekey comment thakah loa dhihkohlan nukere hama ahareh kiyagen ves vaahaka dhehkeyne dhw.. adhi ehkanthah Faahaga kohlaanan hiyehnuvey author ah ves Mikan ingeyheneh.. esfiya site ge comment section chat box eh ge gothugai beynunkurumakee gavaaidha hilaaf kamen.. mee vaahaka aai behey gothun hiyaalu faalhukuran ohna thaneh

  1. Sorry zeek, but author ge huhdha aai eku Mithaa twk kurany kudhin… Keep in touch through comments Ey vs ebain.. Author Ok nooniyyaa ehvs kuhjeh talk nukuraane.. And I agree that this is public. Limit onnan vaanekan.. Veehaavs Reethi kon Talk kuran jeheynee.. But some islands ga e gothah talk kurun ei normal Kameh ve kannenge dhww… Don’t mind me ingey zeek.

   So Ivaan Bro mn ves Mithaa vaahaka dhahkaairu thankolheh vislaathi ingey.. Not everyone understands and not everyone just ignore… Some hynhama nujeheyne… I care about you darlx…

  2. ބުނަން! ދިވެހި ބަހުގަ ވާހަކަ ދެއްކޭނެ ބައިވަރު ގޮތްތައް ހުރޭ…މަ ކަލޭ މަގޮލާ މީ މިހާރު މީހުންގެތެރޭގަ އާންމު އަދި ދިވެހި ބަހުގެ ފަށުވި ލަފުޒު ތަކެއް! ރާއްޖެ ތެރޭ ގިނަ ރަށް ރަށުގެ ބަހުރުވަ އަކީ ވެސް މީ….މިތާގަ އަހަރެމެން މަޖާކުރީމަ އުނދަގޫވެ ޖެލަސް ވާ މީހުން ވެސް އެބަ އުޅޭތާ ދޯ! ތިހާ އުނދަގޫ ވަންޏާ ކޮމެންޓްތައް ނުކިޔާނީ އޭރުން އެ ނިމުނީ…މީ ޕަބްލިކް ތަނެއް ކަން ނޭނގިގެންނެއް އެކަކު ވެސް ނޫޅޭ

  3. އަޅުގަނޑު އައްބުނެދެވިދާނެތަ ކޮންތާކުން އޮންނަ ގަވާދެއްގެ ވާހަކަ ކަން ޒީކް ތިދައްކަނީ
   މަވެސް ބަލަން ބޭނުން އެ ގަވާދު އޮތްތަނެއް
   އެން ޒީކް އައް މިތާ ކުދިން މާމަޖާވާހަކަ ދައްކާފަ އެކުވެރި ވެގެން އުޅޭ ތީ އެކަންތައް ހަޖަމް ނުވަނީ ދޯ
   މީދެން އަސްލުވަރައް ދެރަވެއްޖެ ކަމެއް އިނގޭ
   ނުބެހޭ ކަންކަމާ ޒީކްވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ހުރީއާހެން އަޅުގަނޑު އައް ހީވަނީ ރަނގަޅުވާނީ
   އެން ވަންމޯތިންގް
   ކޮމެންޓްތަކަށް ލޯ ދިއްކޮއްލަ ނުކެރޭވަރެއް މިތާކުނުކުރޭ ހަނޑިއެއްޗެއް ކިޔާފައެއް ނެއް މިތާކު
   މިތާކުދިން މިއޮޅެނީ ސީރިއަސް ވެގެން ނެއްނޫން މިތާކުދިން މި މަޖާކުރަނީ ސޯ އިޓްސް ބެޓާ އިފް ޔޫ ޑޯންޓް ޕުޓް ޔުއާނޯސް އިންސައިޑް އިޓްމިވަރުން އިނގިއްޖެކަމައް މިބަލަނީ
   މާރޫޑްވެއްޖެނަމް މާފް 🙏🙏🙏🙏🙏
   އެން މިތާއުޅޭކުދިން މިކަހަލަ ނެގެޓިވް ކޮމެންޓް ތައް އިގްނޯކުރޭ އިނގޭ
   އެންޑް މިވާހަކަ ލިޔާ ކުއްޖާއައްވެސް ބުނެލާނީ ސްޓޯރީ ހަމަ ހަބޭސް ވާހަކަ އެން ތިގޮތުގާ ކުރިއައްދާށޭ
   😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްް

  4. Well thikahala rule eh ohna kan adhi ingifa eh neii, and sorry but everything readers chat abt here is just for fun…no one needs to take them personally so please dont mind :))

  5. Assalaam Alaikum.. Alhugadu zeek ge vaahaka ah bunelan othy.. Alhugadah mahssala eh nethey mithaa kudhin majaa koh vaahaka dhehkiyas.. Alhugadu nethin e kanthah huhttuvaakah.. Mithaa kudhin dhahkaa vaahaka akee majalakah dhahkaa vaahaka.. Alhugadu ge eh ves mahssala eh neiy kudhin Esfiya site ga vaahaka dhehkiyas.. Shukurihyya

  6. Saabahey Aarifuuuu… Am soo proud of you! Love you! ❤️❤️❤️❤️❤️
   😂😂🤣😃😃😄😅😅😆😆😂🤣😃😃😄😅😆😆😂

  7. ހެހެހެހެހެެ ސްކާލެޓް ސިސް އައް އަވަލި ސިސް
   ސްޓޭ ސޭފް އިނގޭ😅😅🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  8. 😂🤣🤣😃😃😄😅😅😆😆
   Loabi viyakas adhi nueh indheveynenu aarif darlx…
   My comment publish kohdheytheee aa zeek ah reply kureema loabi vee aarif Dheke! Aarif ril dhekevs loabi vegn innan eheeemehnu… So thi loabi Anekka baldhal vedhaathy bir varah.
   Plus I’m occupied Ey! Alhe my King Kairi ahabala libeynehey….
   Huvaa heehee balivejje 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😅

  9. ސިސް އޮކިއުޕައިޑް އޭ ސިސް ޔޫހޭވް އަ ބީއެފްތަ
   ހުރިހާ ކޮޅަކުން އާރިފު އަށް ހިތާމަ މާ ހަމްދަރުދީވަން އެސޮރައް
   ސިސް ބީއެފްއެއް ހުންނަން ޔާ ކޮންގުރަ ހެހެހެހެހެހެހެ

 19. Heyyyyyy! Laibaa is abu tha! My lulu kolhutha? I miss that girrrrlllll!
  Aarifu ril aa innan vee Ey? 😮😮😯😯😯😮🤣🤣😂🤣😃😃😄😄😅😅😆😆

  1. އާން ސްކާލެޓް ސިސް ކަމަކާ ޖެހިފާ މިއޮތީ ސަހާދެއް
   މަށާނުލާ އުޅެވޭކަމަކައް ވެސް ނުވޭ ެެެއެ އާރިފު އަކައް😡😡😡😡😂😂😂🤣😂😂😂

  1. އާފް މިވަނީ ލޮތްބޭ ހަގީގީ…
   އާފް މިވަނީ ލޮތްބޭ ހަގީގީ…
   ކްޔާދޭނަން ކްޔާދޭނަން…
   ކްޔާދޭނަން ޢިސްގުގަ ޖެހިގެން ދަނީއޭ….
   Hahaha riloo congraa😆😆🤣🤣🤣🤣🤣

  2. ރިލް ނުވޭ އާރިފް ދެކެ އެއްވެސް ވަރަކައް ލޯއްބެއް
   އައްޗީ
   ރަނގީނޭ އާރިފް ވެސް އެވަނީ މަދެކެ ގެރި ލޯބިކަން
   މިހާރު ރިލް އަތުޖެހޭ ހިސާބުގާ ްްާްްްްާްްްާްްްްާްްާްްްްާްްްާްްްްްްާްްްްާްްްާްްްްާްްާްްްްާްް
   އާރިފު ހުއްޓަސް ނޮޅާލާނަނާ ހުވާ
   ދެން މަކާރި ނާހާތި ކާލލޯ އިންނަން
   އަދި މަށަކައް ނޭގެ އާރިފުގެ އުމުރެއްވެސް ކޮންތަނެއް ގެ މީހެއް ކަމެއްވެސް
   މިވަރުން ވާނެ އެ
   އާރިފު އައި ހޭޓްޔޫ 10000 ޓާއިމްސް

  3. Noor and Ril thee freinds tha.. Noor Alhe Ril kaireega buneba Mashaa innaashey.. Ma mioh Maru vanee Ey.. Ril aa nulaa dhen noolhe veyney

  4. ކަލޯ ދެރަވެއްޖެ ކަމެއްނު ދޯ
   ނޫރް އެއީ ރިލް ގެ ފްރެންޑް އެކޭ ދޯ ނޫރް
   ކަލޯ މަރުނުވާތި އަނެއްކާ
   މަށަކައް ނީދެވޭނޭ އާރިފުއަކާ
   އަދި އެބަކިޔައޭ މަށާނުލާނޫޅެވޭނެ ވާހަކަ 😡😡😡😂😂😂😅😅😅😅😅😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  5. އާރިފު މަ ވަރައް ކިއުރިއަސް ވާ ސުވާލެއް އެބައިން
   ކޮއްލަންތަ
   ދެން މިކުރަނީ
   އާރިފޫ ޔޫ އައް ކިތައް އަހަރުތަ🤔🤔🤔🤔
   މަ ގެސް ކޮއްލަންތަ🤔🤔
   ޔޫ އައްވާނީ 65އިޔާޒް ދޯ މިހާރު ހެހެހެހެހެހެ🤔🤔
   މިއައް ޖަވާބު ދޭ ތި އިނގޭ
   😅😅😂😂😂😂😂🤣🤣🤣😂😂😅😂😂

  6. Ma aharu 20 ah vure dhah vaane.. Ril mashaa innaanan tha Mashah vee Kithah aharu kan bunefihya.. Ril mashaa innanyaa Ma bunefaanan Mashah vee aharu.. Ekamaku suvaaleh eba oiy.. Keehkuran Mashah vee Kithah aharu thw Thi balanee.. Innan vegen tha

  7. ހުވާ ތަރ ކަލޯ
   ދެން މަށަކައް ނެތޭ އާރިފު އަކާ އިނދެވޭކައް ސޯ ސޭޑް ދޯ
   އުހުން ނީދެވޭނޭ އޭ
   ދެން މަވެސް ހަމަ އަހާލީ ކޮންމެހެން ޔޫ އާ އިންނާކަށް ނޫން ދޯ
   އެކަމަކު މަވެސް އެބައޮއް ސުވާލެއް
   ޔޫ ކީއްވެ މަށާ އިންނަހިތުން ތިއޮޅެނީ
   މިސުވާލުގެ ޖަވާބު ދޭން ވާނެ ކޮންމެހެންވެސް
   އެހެން ނޫނަސް މަ އިންނާނަމޭ ބުނެއް ޖެއްޔާ ކަލެ އައް ކުރެވޭނީ ކީއް މައެ ގެ އެއްވެސް އިންފޯމޭޝަން އެއްވެސް ނޭގެ ދޯ އާރިފުއަކައް
   މަ އާރިފު އަކާނީންނާނަން ގެޓް ތަ
   މަ ކޮއްފާހުރި ސުވާލުތަކައް ޖަވާބު ދޭތި ހަދާންކޮއް

  8. Mashaa innan ehbas vehjeyaa Javaabu dheefaanan.. Ril ah kihineh ingeny Mashah Ril aa behey eh ves mauloomaatheh neyngey kameh.. Hama ingi ves dhaanu

  9. ކަމާކާދޯ އަޅާގަނެގެން މިއޮޅެނީ
   ހެހެހެހެހެެ
   މަށައް އަދި އަށާރަވެސް ނުވޭ
   އެހެން ނޫނަސް މަ ނެއް އެކަމާވެސް އިންނަހިތެއް މިހާރަކު
   ދޮގު އާރިފު އައް އިނގޭތަ މައެގެ މައުލޫމާތު
   މަށައް ނުވެސް އިނގޭ ކަލޭ ގެ މައުލޫމާތެއް ވެސް
   ބުނެބަލަ ހަމަ ރަނގަޅަށް ވެސް އިނގޭތަ އައި ގެ އިންފޯމޭޝަން
   ޝޯކްޑް އާރިފް ޔޫ މޭޑްމީ ސްޕީޖްލެސް އެން މޭޑް

  10. އެއްބަސް ނުވިއަސް ޖަވާބު ދީބަ ޕްލީސް އާރިފޫ
   އަނެއްކާ މައުލޫމާތު މިތާ ހިއްސާ ނުކުރާތީ އިނގެއްޏާމު
   ބުނެބަ ކީއްވެ މަށާއިންނައް ތިއޮޅެނީ
   ޕްލީސް ބުނެބަ ބުނާކަމެއް ކުރާނައް ޔޫ އާ އިނުން ފިޔަވާ އޯކް ތަ

  11. އޭ އާރިފޫ ބައެއްކުދިންގެ ކޮމެންޓު ޕަބްލިޝް ނުވެގެން އުޅެނީ އެން މައޭގެ ވެސް ގިނަ ކޮމެންޓު މިއޮޅެނީ ޖެހޭނީ ޕަބްލިޝަރ ނުވާތީ ޕޫރީ ޕަބްލިޝް ކޮއްދޭޖޭ އެންމެންގެ ކޮމެންޓު
   ރިޕްލައި ދޭ ތި މިއައް

  12. Mashah ingey aslah ves Ril aa behey mauloomaathu.. Ingey Ril ah Kithah aharu kan ves.. Kon rasheh kan ves.. Mashah ingey kon Kuhjeh ge comment eh kan publish nuvegen ulhenee.. Mihaaru publish vaane kaneyge e kuhja kuraa comment thah.. Bunan tha Mashah mihurihaa mauloomaatheh ingeny keevekan… Ey Ma dhw kudhin kuraa comment thah publish kohdhenee.. Ehen ve.. Dhn Ril mashaa innan ehbas vaan veenu

  13. އާރިފޫ ޔޫ މޭޑްމީ މީ ސްޕީޗަލެސް އާރިފޫ
   އިނގޭތަ މަގޭގެ މައުލޫމާތު ހާމަ ސީރިޔާސްތަ
   އާން މިހާރު އެކުއްޖާގެ ކޮމެންޓު ޕަބްލިޝް ވެއްޖެ
   އޯއެމް ޖީ ކަލޯ. މަމޮޔަވެއްޖެ
   މާ ގޭގެ މައުލޫމާތު ތައް އަވަހަށް ތި ސިކުޑިން ފޮހެލާ
   މަށަކައް ނެތޭ ޔޫ އަކާ އިނދެވޭ ކައް އެހެން ނޫނަސް މަކާރި އިންނަން ތިއެހީ މާ ހާދަ ކުޑައިރު އޭ ޔޫ އަށް އިނގޭ އިނގޭ އެއްނު އައިގެ އޭޖް
   އެން އަނެއް ސުވާލު
   ކީކޭ ހިތަށް އަރާ ގެން ތަ މަކާރީއިންނަން ތި އަހާނީ
   މަށަކަށެއް ނޭގޭ އޭ ތީ ކާކު ކަމެއް
   ވެސް ސޯ

  14. Mashah ingey Ril kuda kan.. Ekamku 18 veema indhevidhaanu.. Innan Mi ahanee Ril dheke loabi vaathee.. Keeve Ril ah Ma neygen vee.. Ma mee kaakukan Ril ah varah rangalhah ingeyne 😉😉dhen ok nu.. Dhen mashaa innan veenu

  15. އަޅޭ އާރިފޫ އެކަމަކު ވެސް ދޯ
   ދެން ތިއޮޅެނީ މާ މޮޔަކޮއްލަން ދޯ
   އެކަމަކުވެސް ހާދަ ކުޑައިރޭތިގެން މަކާރި އިންނަން އެހީ
   އަށާރަ ވީމާ އެހީ ނަމަވެސް ދޯ
   އެން ކިހިނެއް މަދެވެ ލޯބި ވެވޭނީ އާރިފު އަށް މާ މީ ދުވަހަކުވެސް ކަލެއަށް ފެނުނު ކުއްޖެއް ނޫން ދޯ ވަރަށް ސުވާލު ހިތުގާ އުފެދޭ
   ތީ ކާކުތަ އަސްލު މަނުދަންނަ ް އަސްލު ޔޫ އެސް ނޭގޭ ތީ ކާކު ކަމެއް ހިންޓެއް ދީބަލަ
   ދޭން އާރިފޫ ނެތޭއިނދެވޭކައް

  16. Ma mee kaakukan thi hoadhanee mashaa innan tha.. Masheh nu comment publish kuranee.. E ohthy hint eh.. Dhn Ril 18 veema mashaa innaanan dhw

  17. ދެން އާރިފޫ ނޫނެކޭ މަހަމަ ސުވާލުއުފެދޭތީ
   އަހާލީ
   ޑޯންޓް ޓެލްމީ ތީ އެޑްމިން ތަ 😱😱😱😱😱😱😱😱
   މަށައް 18 ވާއިރު އާރިފު ހުންނާނީ މުސްކުޅިވެފާ ދޯ
   މަ އެބަ ޓެސްޓު އެއް ކޮށްލާން އާރިފު އަށް އިނގޭ މިންވަރު ބަލަން
   މަށަށް ވީ ކިތައް އަހަރު ކަން ބުނެ ދެ ވިދާނެ ތަ
   ދެން އަދިވެސް ނުބުނަމެންނު މަދެކެ ލޯބި ވެވުނު ގޮތެއް
   😃😃😃😃😃😃😏

  18. މަ ވަރަށް ބަލާހިއްވެއްޖެ އާރިފު އަށް މަދެކެ ލޯބި ވެވުނު ގޮތެއް
   ޕްލީޒް ބުނެބަ☺️☺️☺️☺️☺️

  19. Mashah Yageen 15 ah vure dhah.. Seedhaa Kithah aharu kan bunefihya rulhi aiss dhaane.. Loabi vevunee dhw…. Loabi vevunee Ril dheke loabi vaathee.. Thedhah Bunan tha.. Mashah Adhi 18 vx nuvey.. Mivarun fudhenyaa mashaa innan veenu

  20. ކަލޯ ކިހިނެއް އިނގުނީ
   ދެން ރުޅިއެއް ނާންނާނެ ދޯ
   ނޫން ދެން ލޯތްބަށް ނުވެޔޭ އޭ އާރިފޫ ދެން މަދެކެ ތީ ވަރަށް ލޯބި ވާތީ މާ އަހާލީ ދޯ
   ކީކޭ 18 އެއް ނުވެޔޭ
   ހަމަ ހުވާތަ
   ސުއްބޫ ގުއްދޫ😳😳😳😳
   މަޑު ލޯބި ވެވޭނީ ރިލް ދެކެ ލޯބި ވާތީ މީ ކީކޭ މީހަކު ކިހިނެއް އެމީހާ ދުވަހަކުވެސް ނުދަންނަ ނޭގޭ މީހެއް ދެކެ ލޯބި ވާނީ😳😳😳😳
   އާން ދެން ފުދޭ އެކަމަކު މަ ބޭނުމެއް ނޫނޭ އެހަކަށް ޖަވާބެއް ދޭކަށް މަނޫޅެން އިންނާކަށް
   މަވެސް އާރިފު ޓީމައްއަރާނީ
   ފޮރެވާ ސިންގަލް ހެހެހެހެހެހެހެ ލޮލް😅🤣🤣😂😂🤣🤣😅😅🤣🤣😂🤣🤣😂😂

  21. Hmm Mashah Adhi 18 vaan ebain aharu kolheh.. Ril mashaa innaanan dhw 18 veema.. Ma dhaanan Ril bahpa kairiah valee hoadhan Ril ah 18 veema

  22. ދެން އާރިފޫ ނޫނެކޭ
   މާ ބަލާނަން ކަލެއަށް އާ ދެވޭތޯ
   ކެރޭނެ ތަ ކަލޭ މަށަށް އިނގޭ ނުކެރޭނެކަން ހެހެހެހެހެހެހެ
   ކަލޯ އަނެއްކާ ނާންނާތި ކަލެ އަންނަ ތަނުން މަވެސް އާރިފޫ އާ އެއްކޮށް ގެއިން ނެރެލަފާނެ ހެހެހެހެހެހެހެ 🤣🤣😂😂🤣🤣😅😅😅🤣🤣🤣🤣🤣😅☺️☺️☺️☺️☺️
   އެހެން ނޫނަސް 18 މާއަވަހީއޭ އިންނަން ނޫންތަ
   އަނެއްކާ ހީނުކުރާހާ މާ މިއޮޅެނީ ޔޫ އާ އިންނަން ހިތަށް އަރާގެންނޭ

  23. Dhen javaabu deebla dhw
   Plsss publish this cmnt tooo😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  24. އާރިފު ސޮރޫ ޕްލީސް ބުނެބަ.
   ޕްލީސް 🥺🥺🥺🥺🥺😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  25. އިހަކަށް ނެތޭ ޖަވާބެއް ދެވޭކައް އާރިފޫ
   މިސާލަކަށް އަހަރެން ޔެސް އޭ ބުނެއްޗެއްޔާ އާރިފުކީއްކުރާނީ
   ދެން މި ސުވާލަށް ޖަވާބުދޭން ވާނެ
   ކޮންމެހެން ވެސް އިނގޭ

  26. އާރިފޫ ކައެ ކަންފަތް ދައްކަ ބަލަ ސީކްރެޓް އެއް ބުނަން ވެގެން

  27. Mashah ingey Thi Bunan ulhey secret.. Thi ulhenee kuhjakau buni vaahaka eh Bunan vegenu dhw.. Ma aslah Vx Ril dheke Loabi veyey.. Majalakah Nooney.. 😉Ma dhaanamey Ril bahpa kairiah valee hoadhan 6 aharu fahun

  28. ނޫން ކުއްޖެއްބުނި ވާހަކައެއްބުނާކައް ނޫޅެމޭ
   ރިލް ވާހަކައެއްބުނަންް މިއޮޅެނީ
   ވަރައް ހެޕީނިއުސް އެއް.
   ހުވާތަ އާރިފޫ
   އައިހީކުރީ މަޖލަކައްކަމައް
   ކައެއައް ފެނޭތަ އައިމެން ކުރި ކޮމެންޓް ތައް މިބުނީ އައިމެން ގެ ގުރޫޕުގާ
   އޯކޭ ސޮއެކުރޭ އަވަހައް
   ހާދަ ރަނގަޅު ސޮރެކޭ
   ދެން ވެސް ތި ކަންފައް ދީބަލަ ދޯ

  29. ޔޫ އަށް ކިހިނެއް އިނގެނީ އާއި ޔޭސް އޭ ބުނަން ކަން މިއޮޅެނީ
   އާރިފު ހަމަ ސީ ކޮށް އާއި ދެކެ ލައިކް ވޭ
   ދެން ޔޫ ކީއްކުރާނީ
   ޕްލީޒް ރިޕްލައި ސޫން

  30. Awnnnnn
   Aarifu uu haadha CUTE eyyyy
   Haadha lwbi soerekey Masha libifaa mihuree
   Dhen buneba age U ge
   Waiting kuraachey i Ah

  31. 18 ah vure dhah.. Dhn Ril aa dhimaavaadhuvahakun bunaanan.. Ril school nimendhen Madu kuraanamey

  32. Kihineh ingey dhimaavaanekameh vess
   😭😭😭😭😭😭😭
   Yesss madukuraathi ingeyyy Ril Ah
   18 ah vure dhasey anehkaa Ril Ah vure kuda thr
   I ge age I geyehnu sooo buneba

  33. ބޮޑު ދޯ ރިލް އައް ވުރެ ނަސީބެއް ތޯއްޗެ ހެހެހެހެހެހެހެހެހެހެ
   އަޅޭ އަން ނާތި އިނގޭ ރިލް ހުންނާނަން އާރިފް ގެ އިންތިޒާރުގާ އިނގޭ
   ބަޓް ރިލް ހޯދޭނެތަ
   އަމްމްމްމްމް އާރިފު ތީ ކޮން އަތޮޅެއް ތަ ރިލް އިނގިދާނެއއެއްނު ދެވިފާ ހުރެއްޖެއް ޔާ ދޯ
   ބައިދަވޭ އާރިފު ހަމަ ރިއަލް ކޮއް ވެސް ރިލް ދެކެ ލައިކް ވޭތަ
   ވަރައް ހިތުގާ އުފެދިފައި އިން ސުވާލެއް ހަމަ އަހާލީ
   ސޮރީ އިފްޔޫ އާ އެންގްރީ

  34. Ril dheke dhuvahaku vx rulhi eh naanaanan.. Ril Ai Mi rashah thankolheh kurin.. Dhn Konmes Atoll eh.. Bunan veetha.. Ril Thi ulhey Atoll ga ma vx miulheny

  35. ރިލް ވެސް އާރިފު ދެކެ ރުޅިއެއް ނާން ނާނަން ދުވަހަކުވެސް
   ހުވާ ވެއްޓި ޔޫ އަށް ކިހިނެއް އިނގެނީ އައި ތި ރަށަށް ދިޔަ ކަމެއް ވެސް
   ރ އަތޮޅޭ ހުވާ އައިއެއް ސޯ ހެޕީ ދިމާވާނެ ދޯ އަދި
   ރިލް ދިޔައިން
   ފައިނައް ކިނޮޅަހައް ރަސްމާދޫއައް ދެން މީދޫއައް ދެން އުނގޫފަހަރަށް ވެސް ދިޔައިން
   މިތަނުން ރަށެއްތަ
   އަދިވެސް ނުބުނަމެންނު ރިލް ދެކެ ހަމަ ރިއަލް ކޮށް ވެސް ލައިކް ވޭތަ
   ހަމަ ރިއަލް ކޮށް ވޭތަ
   ސޯ ކިއުރިއަސް

  36. އޯ ދިޔައިންދޯ ހެހެހެހެހެހެ އޭރު ދިމާވި ނަމަ ކޮންފަދަ ދޯ
   އައި……….. ޓޫ
   ހެހެހެހެހެހެހެހެހެހެ
   ހޫން މަޑުކުރާތި އިނގޭ
   މަހަމަ އަޖަބުވެ ކޮސް ވެއްޖެ
   ޔޫ އައް އައިގެ މައުލޫމާތު އިނގޭތީ
   ކިހިނެއް ތަރ އިނގުނީ
   އައިއެމް ސޯ ކިއުރިއަސް

  37. އަން އޯކް
   ބަޓް ލަސް ނުކުރާއްޗޭ އިނގޭ
   ވެއިޓިން

  38. Whatttt
   ނޭގޭ ދޯ ދިމާވާނެ ކަމެއްވެސް ދެންންންންންންންންންންންންންން
   އާރިފޫފޫފޫ
   މަށަކައް ނޭގޭ ޔޫ ގެ ރަށެއް ވެސް
   ދެޑްސް ސޯފަނީ

  39. އޭ އާރިފޫ އިނގޭތަ އަހަރުމެން ކުރާ ޕާސަނަލް ކޮމެންޓު ށް ލިޔަމް ކިޔާ ކުއްޖެއް ކިޔާ ކަން އެސޮރު ކުރާ ކޮމެންޓު ތައް ޕަބްލިޝް ނުކޮއްދޭ ތި އިނގޭ
   ހެހެހެހެހެހެހެ
   އާން އެހެންޏާ ފަހެ

  40. Hmmmm ingey balaakan.. Ekam nethey e kuhja kuraa comment thah publish nukoh vaakah.. Eba jehey Konme hen hadhaafa vx kuran.. E kuhja eheree V fahun ma comment publish nukohgen mashaa dhimaalah ehchihi govaafa

  41. ދެން ތިއެހީ ލިޔަމޫ ބަޔަށް ތަ މަ މިހާރު ކޮމެންޓު މި ކުރަން ޖެހޭނީ މުޅިން ވެސް ދިވެހިން ދެން އެއީ ކުޅަދާނަ ކަމެއް ވެސް ނޫ
   އިނގެރޭސިން ކޮށްކޮށް ވެސް ޕަބްލިޝް އެއް ނުކުރޭ އެކީއަވެޔޯ
   ކާވެނިކުރަނީ މަށާ ތަ ލިޔަމުއާތަ އެހެންޏާ ރިލް ކުރާ ކޮމެންޓު ތައް ޕަބްލިޝް ކުރާތި ލިޔުމުގެ ނުކުރިއަސް އިނގޭ ދެން ލިޔަމު އެއްޗެކޭބުނެއް ޖެއްޔާ މަކާރިބުނާތި ލިޔަމޫ އަށް ލިޔަމު ދައްކާލާނަން
   🤣😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣😂😂😂😂🤣😂😂🤣
   ދެން މާ ރަށް އިނގުނަސް އަދި ދިމާވަން އެބައޮއް 5ހެއް ތޯ 6 އަހަރު
   ކީއްވެ ނުބުނެވެންވީ
   ސޮރީ މާ ރުޅިއައިސް ހުރެ ކޮމެންޓު ކުރެވުނީއަސްލު އެހެންވެ ކޮމެންޓު މާ އެއްޗެހި ކިޔުނީ
   މިއަދު ވީ ކަމަކުން ރުޅިއައިސްގެން މިއިޅެނީއެހެންވެ

  42. Dhen Ril Balaaba mihaaru English in kureema veythw.. Ril aa eh Ma innan Mi ulhenee.. Ekamku liyam ge comment thah jeheyne konmhen hadhaafa ves publish kuran.. Its okk Ril

  43. Aaan Mibalaneeee
   Mi cmnt publish vaane baa
   Yhhh okkk dhen
   Hmm dhenn liyam kuraaa cmnt tha publish kohlaa
   Thankx aarif❤️

  44. Welcome Ril.. Hmm Ma buneemehnu publish vaaney.. Ehen noonas Ma Ril kuraa comment publish nukoh kaaku kuraa comment eh publish kuranee

  45. Aleyyyy haadha cute eyyyy dhw Mi aarif and vrh Sweet ❤️❤️❤️❤️❤️
   Liyam ge cmnt publish kuranee Ma cmnt nukohves dogethr Ma mibunee aarif
   🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣
   Aarifu me ge bestee salaam buni
   Kaaku kan ingeythrrr

  46. Ril ge comment ves publish kohdhemehnu.. Liyam ge comment publish nukuranyaa Ril ah fennaanee ma furaana neiy mas gadu kaneyge ma dhiri huhtta fenumuge kurin.. Hmm ingey Ril ge Freind akee kaaku kan.. X akurakun dhw feshenee.. Ril ge Freind kairee buney Ma bunyey valaikum salaam ey

  47. Keekey thihen nubuney furaana nei masgadey nuvaane ehneh
   E liyam aarif gaagaa ingilikurijahsaaliyas Ma geyge huri nubaa kan dhakaalaana
   Masha ingey liyam Mi cmnt kiyaane kan
   Yh dhen Ril ge cmnt publish kohdenyaamu OK eyy
   Aaan ragalu thi guess kuree mavaa ajaabu vehje anthareesvehje
   Kihineh thr inguny mihaaru vrh curious vehje
   Lahbba bunaana ingey thihen bestee kaari

  48. Aaan dhen ingidhaane thaa dhw
   Ehamisuvaalah javaabu devidhaane thr
   Schl gaa uley kuhje dhw thee
   Dhen nubunaathi dhimaavaa dhuvahun bunaanamey
   Ingeyyyyyy aarif ❤️
   I men ves test nimuny maa eh nu rashaka deveynee ves Nd nuves ingeyyy u ge rashe
   Mi atoll gaa uleyne frnds baeh ekudhin ge Island Ah furathma ves dhaneee
   Jahsaalaba Mi Island Ah vess

  49. ހުވާ ތަ މި ރަށަށް އައިއްސާ އަނބުރާ މަގޮވާގެން ދާ ވަރު ނުކުރާއްޗޭއެން މި ރަށަށް އައިސް ބަލާ ގެން އުޅޭތިއިނގޭ
   ސަޕަރައިޒް އޭ އައިލަވް ސަޕްރައިޒެސް ހެހެހެހެހެހެހެ
   މި ރަށަށް އައިއްސާ މަހޯދާނީކިހިނެއް ތަ
   މާ ގޮސް އާރިފު ގައިގާ ޖެހޭ އިރުވެސް ނޭގޭނެ ތި ޖެހުނީ މަގާގާކަން ހެހެހެހެހެހެހެ މި ވަރުން ވާނެ ތަ ދޫންޏާ
   އަސްލު ވެސް ސީކޮއްތަ ހަމަ އަންނަން ތަ ތިއޮޅެނީ މިހާރު މާ ވަރަށް ކިއުރިއަސް ވެސް ވެއްޖެ

  50. Ma V molhu vaane Ril hoadhan.. Ril Ma gaiga jehunyma ma hadhaanee ehchakee ethaa hurefa bunaanee Mee ma loabi veriyaa ey.. Keeve mashah Ril nuhoadhen vee.. Ma freindun hunnaaney Ril ge rashuga baivaru

  51. Thihen ves baarakah Noon bunaaneee ehenoony Ma ladun maruvaane
   Alifaan gadeh fethureyhen Muli rashugaa fethureyn
   Mihaaru ladun dekoothaafai ves rah vehje aarifu thihen buneemaa
   😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳
   Frnds Mi rashugaa Huvaa kaaku thr vrh bodethi kudhin thr
   Muskuli meeheh aarif gaagaa jehuny aa ves bunaaneee thee Ma loabi veriey thr hehehhe
   Yageeney ehnkan vaanee
   Kihaavarakun dhaanebaa heheh

  52. Dhenme ma kuri comment ves publish eh nuvi.. Aslu publish nuvanee konmes ehchakah levythee ey.. E mjsskulhi meeha kaireega bunaanee ma ge Ril kobaahey

  53. Enmen fahun u kuraa cmnt vs pub nuvany dhw
   Koonchekeythr liyaneee publish nuvehey mioleny
   Hehehehhe
   Ehhehe misaalakah e muskulimeehaa i ge granny Ah vehjeyaa oooo
   Ma ge Ril eyyyy that was so lovely ❤️❤️❤️
   Ohhh Thihen veeru Ril Ah vure boduvaane thaa dhw kada ehnu

  54. Ril kaireega miulheny.. Ril ge grand father ah veema rangalheenu.. Eyrah mashah eheynu Ril kobaahey.. Hmm Ril ah vure thankolheh bodu ma

  55. Ril Ma jehee Grand father eh noon ingey.. Ril ge granny ah vehjeyaa rangalheh noonhey vaanee

  56. Aadevihje dhw what Ril Kaareega eyy thibuny
   Maheekuree kameh veekama U Ah
   Mihaaru mithan belunu adaduves neyge
   Heheh Ma granny gaagaa Jehihjehya ragaleyyy bunaane Ekamku Jehihjehyaa Masha visnaaves nuleveyne vaane gothe hehehe
   I Ah ingey u I Ah vure bodu kan Ril Bunee mirashugaa uley U ge frnds tha Ril Ah vure boduvaane vaahaka 😃😃

  57. Noon ma Hama heyo haaluga Mihuree.. Ril kairiah nais Dhn hunnaane tha.. Hmm Thi rashuga huri ma ge freinds Ril ah vure bodu vaane.. Mashah Ril ge full name dhevidhaane tha.. Ok Beynun noonihyaa nubunyas

  58. Ragalu dhw alhamdulilaahi
   Dhoonyaa rankolaa Hama Neygey thr Ril ge real name buneemehnu Ril ge hurihaa information eh ingeye
   inthihaa ge 12 van part gaa tha koleh thireegaa shaayan kiyaa kuhje inaane Ril ge real Name laagen cmnt eh kohfaa balaaba
   Aarif emeehuna kaari Bunee thr i vaahaka nubunaathi plss Ma maraane ehenoony

  59. Hehhe Ril kaari Ah nais nuhureveyne dhw aarif
   Hehehe so cute 😳😳😳😳😳😳😳😊😊😊☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️
   Btw Ril ge Name hoody keekuran pls ehchekey heenukuraachey ruli naanaaachey Hama ahaalee plss ingey❤️❤️❤️
   Hama ahaalee ingeyyyyyyyyyyyyy U can see my name there

  60. Aslu mashah ingey Ril ge full name vx.. Ekam Balaalee Ril buney thw.. Ma Dhn Ril ge vaahaka emeehun kairiaku nubunaanu Dhw.. Emeehun vx mashaa dhimaa kuraane bunefihya.. Hmm Ril aa vaahaka nudhahkaa enme dhuvaheh vx hurun vaanee bodu kamakah.. Ril ge nan kurin vx ingeyey mashah.. Hama ahaalee Ril ge dhulun Ril ge full name adu ahaalan Beynun vaathee

  61. Awnnnnn that’s so sweet of u aarif
   Ehen ey Ril aa ves vrh dimaakuraane rasha therey higaa ves nukerey varu vaane hehehe
   Name ingey dhw hehehe Awnnnnn So Sweet
   Ril akah ves neyge hureveyne kameh heheh
   Dhimaaa vaa dhuvahakun Ril ge dulunbunaana ingey i ge full Name ❤️❤️

  62. Dhennnn Aleyyyy thioleny Ma ladun maruvaavaru kuranthr☺️☺️☺️☺️☺️😳😳😳😳
   But vrh Sweet dhimaavaa dhuvahakun vrh lwbin govaalaaana ingeyyy U Ah❤️❤️😊😊😳😳😃☺️☺️
   Eyyy aarif higaa ba thankoleh kureege stry akah cmnt kuran i kinda feel uncomfortable here u OK thr ☺️☺️☺️☺️
   OK ee aa buneba stry eh ☺️☺️☺️☺️☺️

  63. Noon meehun ehchehi kiyaathee kee Noon dhw
   Ummmm kon stry eh
   Esfiya Liaa jahaafaa dhaanee last page Ah ekuhjaa ge dhen 10 cmnts inaanee Mi kiyaa part thakuge therein part ehgaa
   1 2 3 4 mithanun part eh gaa 10 cmnt inaane ethane cmnt kuranee OK thr get nuvanyaa noonyyy nufenanyaa bunaachey
   Ethana Hii jahaafaa bunaachey Ril kaari

 20. ކަތިވަޅި ރުކަށް ހަރާ މަސް ވަޅިން މަސް ކަނޑާ ފިޔޮހިން ކަރު ކަތިލިޔަސް ނުވާނެ ތަދު އާރިފާ އަށް ކޮށްލާނަން މި ޕަބްލިޝް ނުކޮއްފިއްޔާ😡😡😡😡⁦⚔️⁩⁦⚔️⁩⁦⚔️⁩
  ހަމަ ސަހާދެއް މިބުނީ އިވާނަކާ ހެދި ބިރުން ފޮތި ފޮތި ވެއްޖޭ😧😧😧😧😧 އޮބާމާ އަށް ވުރެ ވެސް އިވާން ކަންތައް ބޮޑު😩😩😩😡😡🤦🤦އުޒްވާ ކްޔާ ބާތްހޭ🤦🤦🤦ޕިސް ޕިސް މަހޫބެ ….އަޅޭ އައިމަން ބައްދަން ވީމަ ލައިބާ….ލަވަ ކިޔައިދޭން ވީމަ ނޫސް🤦🤦🤦😡😡ހަހަހ ނޫރް ގެ ޕާޓު ބޮލުގައި ހުންނާނީ އިސްތައްޓެއް ވެސް ނޫން ކުކުޅު ފަތް🤣🤣🤣🤣ކައްކަކާ އޭޒެޑް އަންދާލަން ހޫއިޒް ވިތް މީ⁦⚔️⁩⁦⚔️ހަތިޔާރު ކުކުޅަށް…އައްތޭ އިވާން ފޮނި ވީތަ🤨ނޫރްގެ ފަންކާ ތައް މާ ގިނަ ވާނެ😝😝😝ރިލް ލައިބާ އަދިވެސް ބައިވަރު ތިބޭނޭ ފަންކާ ތައް
  އަފޫ ސިސް އަޅުގަ ޕްރިވިއަސް ޕާރޓް އަށް ކުރި ކޮމެންޓައް ރިޕްލައި ދިނިންތަ🤨🤨ލަވްޔޫ ސިސް
  SS SH LYSM MYMM

  1. ކަމަނާ އެއީ ލޯބިންނޭ އިވާން ކަމަނަގެ އަނގަމަތީ އައިތް އެޅީ🥰 ސިހިއްޖޭ ބިރުން ކަލާ އައިތް ލުމުން ޓައިޕްސް ވީ ދޯ…މަގޭ ހަށިގަނޑުން ބާރު ދޫވެއްޖެޔޭ ޓައިޕްސް😉😂😂😂😂

  2. Reply nudheweytha previous comment ah? Wrh busy dhuwaskolheh v ma rangalhah check nukurewey ingey thankyou darling lym♥️

 21. Alhey Maasha Allah mi part ves haadha loabi eyy😘😘😍😍 Nooru gandaa kyhtha thikuranee😰😰😰 maa molhethi plan hadhaigen😰😰😰 Laiba dheke loabivelaa ingey😍😍😘😘 hey aphxxx dhuni Laiba ge full name kurin part eh ga in tha iniyya bunedheeba😁😁😁😁😁 Ivaan nunas Naani ves mi Nooru kiyaa ehchehi rangalhah visnan jehey eba😰😰😰🤪🤪🤪😨😨😨😨😨❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
  Tc💝

  1. Thankyou naani♥️Laiba ge fullname aky laiba zaahir…ahaha yes noor ge waahaka thah understand waan eba jehey heehe tc dear♥️

 22. Hii sis
  This part and the previous part were amazing….hama speechless vehje…
  Sis mi ulhey Noor akee hama full of mystery ey dhw…
  Laibaa nd aiman haadha cute eyyy
  I love Noor ge role in the story…
  Eagerly waiting for the next part.whn is next part sis?
  Sorry sis…for late comment
  Aslu busy kamun ingeyy
  BTW how r u? Hope u r fine
  Lysssssmmmm
  Tc
  Stay safe nd stay home

 23. Alhey dhen ril buneba Arifu aa innanamee eerun maa rangalhu vaane anekka thi dhemeehun varah gulhee ril and Arif fahkaa joadeh 🤣🤣🤣😆😆🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  1. ދެންމާނީ ގަނޑާ މަށައްއިނގޭ މަންޖެ އަށް އެނގިއްޖިއްޔާ މަޑުކަން ނުހުންނާނެ ކަން
   އަހަރުމެން ގުޅޭތަ
   އައްދޭ

  1. އަސްލު ވެސް ދޯ ބުރޯ😆😆😆😆😆😆😅😅🤣🤣😂😂😂😂🤣🤣😂😁😁😁😁😁😁

Leave a Reply

Your email address will not be published.