ގޮޑުދަށަަށް ބީއްސަމުންދާ ހުޫދުފޮނުުުޫ ރާޅުޫތައް އޭގެ ވާޖިބުޫ އަދާކުރަމުން ދިޔައެވެ. ހުުޫދު ބޯކިރު ފަދަ އެހިމުން ދޮންވެލިގަނޑުގައި އެރާޅުތައްވެސް ބޮސްދެމުން ދިޔައީ އެފަދަ ދެވަނަ ފުރުސަތަކަށް އެދޭހާލުގައެވެ.. ޖެހެމުންދިޔަ މަޑުމަޑު ވައިރޯޅީގެ ސަބަބުން ހިތްތަކަަށް ހަމަޖެހުން ގެނުވައިދޭނެކަން ގައިމެވެ. ކަނޑުގެ ލޮނުގަޑުން ކައިވަތެއްހާވަރަށް މައްޗަށް އަރައިފައިވާ އިރުގެ ސަބަބުން ފަޒާޔަށް އެތަކެއް ކުލަތަކެއް އަރާފައިބަމުންދެއެވެ….

ސަލާމް ހުރިހާ ކިއުންތެތިންނަށް.. މީ ޙަގީގީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗައް ބިނާކޮއް ލިޔާ ވާހަކައެއް.. ހަމަ އެއާއެކު އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ވާހަކަވެސްމެ…ހުރިހާ ކިއުންތެރިންނައް ކަމުދާނެކަމައް އުންމީދުކުރަން…

42

3 Comments

 1. Konmes kujeh

  September 7, 2020 at 10:15 pm

  Feshun vrh reethi …waiting for the part 1

 2. SHABAKKO10

  September 8, 2020 at 7:59 pm

  Reethi 💯💯💯💯Masha Allah ❤️❤️❤️❤️❤️Waiting for the next part ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 3. Anonymous

  September 9, 2020 at 6:54 am

  Cover pic change kohllaba… Ehaa reehcheh noon cover pic… Ekm vrhka vrh reethi vaane hen heevany… Best of luck… 👍👍👍👍

Comments are closed.