އުޑުމަތި ބަނަ ދުވަހެއްގެ ހަވީރުގެ ވަގުތުކަމުގައި ވިޔަސް މަގުތައްވަނީ ހަލަބޮލިވެފައެވެ. އެކި ކަހަލަ ވެހިކަލްތައް ދުއްވާ މީހުންނާ ހިނގާ މީހުންނެވެ. އާއިލާއާއި ރައްޓެހިންނާއެކު މަޖާ ކުރަމުން ދިޔަ މީހުންނަކަށް ދެންމެ ކަމެއް ދިމާވިހެންވެސް ހީނުވެއެވެ. ބާރަށް ދުއްވަމުން ދިޔަ ދެއެންބިއުލާންސްގެ މިސްރާބު ހުރީ ހުޅުމާލޭ ޓުރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށެވެ. ދެއެންބިއުލާންސްގެ ފަހަތުން ޕޮލިސް ބަސްތައް އަންނަމުން ދިޔައިރު މަގުމަތީގައި ތިބި މީހުން އެދިމާއަށް ބަލަމުން ދިޔައެވެ. ދާދި ދެންމެއަކު ދިމާވި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ޒުވާން ފިރިހެންކުއްޖާއާއި އަންހެންކުއްޖާއަކީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދެވިޔަފާރިވެރިން ކަމުގައިވާ އަޙްމަދު ފާއިޒް އާއި މުހައްމަދު ނާފިޒް ހުސައިންގެ ދަރިންނެވެ.

ވެހެމުން ދިޔަ ވާރޭ ތިކި ތައް އައިސް ‘ބުލޫވިންކް’ ރެސްޓްރޯރެންޓްގެ ބިއްލޫރި ގަނޑުގައި ޖެހެމުން ދިޔަ މަންޒަރު ބަލަން މުށިކުލައިގެ ޝޯލްއަކާ އަޅިކުލައިގެ އޮފީސް ހެދުމެއްގައި އިން ޒިއުޝާގެ މޫނުމަތީގައިވީ ނުތަނަވަސްކަމެވެ. ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އަތުގައި އޮތް ‘ޕީޗްބެރީ’ ކުލައިގެ ‘ކެސިއޯ’ ގަޑިޔަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލެވެއެވެ. ހީވަނީ މީހަކަށް އިންތިޒާރުކުރާ ހެންނެވެ. އެވަގުތު ރެސްޓުރޯރެންޓްގެ މައި ދޮރު ހުޅުވާފައި ވަތް ފުލުސް ޔުނީފޯމްގައި ހުރި ޒުވާނާ ފެނިފައި އެމޫނުމައްޗަށް ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވެގެން ދިޔައެވެ.
( ނުނިމޭ )

މިވާހަކަ އެންމެހާ ކިޔުންތެރިންނަށް ކަމުދާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަން. ކުށެއް އޮވެއްޖެނަމަ ފާހަގަކޮށް ކޮމެންޓް ކޮއްލަ ދެއްވުން އެދެން.. 😊🧡

86

1 Comment

  1. immm2323

    July 22, 2021 at 8:28 am

    ވ.ސަޅި މަންޒަރު ސިފަކޮށްދެމުންވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް.އަޚްލާޤީ ރިވެތިސިފަތައް ލެވެނ ހުރިތަނަކަށްވިއްޔާއި ލައިގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސ ދިނުން އެދެން.ޝުކުރަން ޖަޒަާކަﷲ ޚައިރު

Comments are closed.