ގޮށްއަޅުވާ ވާއްތަރުގެ ކުރު ގަމީސް ޓޮޕަކާ ކުރު ސްކާޓެއްލައިގެން އެހުރީ މީގެ މަހެއްހާ  ދުވަސް ކުރިން ޝިބާން އަށްސުނާމީ ބިނާއިން ފެނުނު ކުއްޖާއެވެ. އެރެއަށްވުރެ މިރޭ އެކުއްޖާ ފެންނަލޭ މާ ރީތިވެފައި ފުރިހަމައެވެ. ފޫކޮޅަށްވުރެ ތިރިއަށް ފައިބައި އެ ރާޅު ބާނި އިސްތަށިގަނޑު ވަޔާ ހެލިލަ ހެލިލާ ހުއްޓެވެ. ދޮންނޫނަސްވެސް އެ މޫނުގެ އޮފްކަން ގަދައެވެ. ވައްބޮޑު ދެލޮލުގައިވާ ކަޅުކަނޑެއްފަދަ  ކަޅިއާއެކު ދެލޯ ކައިރީ އަޅާފައިވާ އަދުނުން ލޮލުގެ ފުރިހަމަކަން އިތުރުކޮށްދެއެވެ. ތުނި ތުންފަތް ކައިރީގައި ދެތިން ލަކުނު ހުއްޓެވެ.  “ހެލޯ! ޝިބްތަތީ…. އިޒާންގެ ބްރޯދޯ! މައި ނޭމް އިޒް ޝައިން ކޭންވީ  ޑާންސް…” ހިމޭންކަން ފޫއަޅުވައިލީ  އެ ނާޒުކު މިއުޒިކީ އަޑުންނެވެ. ޝައިންގެ ނަން އެގުމާއެކު ޝިބާންގެ ހިތުގައި ފޮނި ފޮނި ރާގެއްކުޅެލިއެވެ. ޝިބާން އިންތަނުން ތެދުވެގެން ހިގައިގަތީ ދަގަތްފާނަށް ދަގަނޑު ދަމާ އުސޫލުންނެވެ.  ޝިބާން އަށް  ރަގަޅަށް ބަލާލި މީހަކަށް އޭނާހުރީއެހާ ދީވާނާ ވެފައިކަން އެގޭނެއެވެ. ޒުވާން އުމުރު ފުރާގެ ދެ ޖިންސުގެ ޒުވާނުން އެކުވެ ނަށަ ނަށާފައި  ގައިގޯޅިވެ  ހަޅޭއްފަޅޭއްޖަހާ މުޅި އެޕާރޓްމަންޓް ހީވަނީ ވައްޓާލަފާނެހެންނެވެ. ނަމަވެސް ޝިބާން އަށް ހުރެވުނީ ޝައިންގެ ތުންފަތުގައިވީ ހިނިތުންވުމަށް ކަޅިހުއްޓާލައިގެންނެވެ. އެ އެޕާރޓްމަންޓްގައި އޭނައާއި ޝައިން ނޫން އިތުރު އެއްވެސް މީހަކު ނެތް ކަހަލައެވެ. އިރުކޮޅަކު ނަށަން ހުރެލާފައި ޝިބާންގެ އަތުހިފާލައިގެން ޝައިންގޮސްވަނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ފެންނަންހުރި ކޮޓަރިއަށެވެ. ކޮޓަރީ ދޮރުހުޅުވާލުމާއެކު ލުއި ލުއި މީރުވަސް ނޭފަތު ކުރީގައި ހިފާލިއެވެ. ކޮޓަރީގެ ސާފުކަން  އިތުރަށް ފާހަގަވަނީ ތަރުތީބުކަމާއެކު ރުލެއްވެސްނެތް ގޮދަޑީގައި އަތުރާލާފައިހުރި ބާލީސްތަކުންނެވެ. ކޮޓަރީ އެއްކަނެއްގައި އަލަމާރިއެއްހުރި އިރު އަނެށް ކަނުގައި ފުދޭވަރެއްގެ މޭޒެއް ހުއްޓެވެ. މޭޒުމަތީގައި ތުވާއްޔަކާއި މީރުވަސްދުވާ ދެތިންވައްތަރު އެއަރ ފްރެޝްނަރ ފުޅިއާއި ކުޑަ ދަބަހެއް ހުއްޓެވެ.  ޝައިން ޝިބާން ގެންގޮސް އެނދުގައި ބޭންދުމަށްފަހު ކޮޓަރީ ދޮރުލައްޕާ ތަޅުލިއެވެ.  މަޑު މަޑުން  ގަމީހުގެ ގޮއްތަށް ނައްޓަމުން  ޝިބާންއާއި ގާތަށް ޝައިން ހިގައިގަތެވެ. ތުންފަތުގައި ލުއި ހިނިތުންވުމެއް ވީއިރު  އެ މޫނު ވިދަވިދާ ހުއްޓެވެ.   “އަދިވެސް ވަރަށް އަނިޔާ ކުރޭތަ؟” ޝިބާން އަށް ބޭއިހްތިޔާރުގައި އަހާލެވުނެވެ. ވަގުތުނަ ޝައިންގެ މޫނުމަތީގައިވީ ހިނިތުންވުން ކެނޑި މީހާ ދާހިއްލާފޯވެއްޖެއެވެ.  އޭސީކޮއްފައިހުރި ކޮޓަރީގައި  ޝައިން ދާހިތްލުމުން  އޭނާ ހާސްވިވަރު ޝިބާން އަށް އިހްސާސްވިއެވެ. “ޕްލީޒް ބުނެބަ! އަދިވެސްޝައިންއަށް އަނިޔާކުރޭތަ؟ ފައިގެ އެތަންމިތާ ތިހުރީ ބޭސްއަޅާފައި.. އެއީ ކިހިނެތް ވެފާތަ؟ ބުނެބަލަ!” ޝިބާން އެއްނޭވާއިން  އެތަށް ސުވާލެއް ޝައިންއަށް އަމާޒްކޮއްލިއެވެ. ކާ..ކާކު.. ..އަނިޔާ …… އަނިޔާ ކުރަނީ؟  ތިކިޔާއެއްޗެއް  އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުވިސްނޭ! ޝިބް މޮޔަވީތަ؟ ހެހެހެހެހެހެ…..” ޝައިން އޭނާގެ ނޭވާ ހަމައަކަށް އަޅުވާލަމުން ބުނެލިއެވެ.  އަދިގޮސް ކޮއްޅަށް ހުރި ޝިބާން ކޮއްޕާލާ ގޮދަޑި މައްޗަށް ވައްޓާލިއެވެ.އެއަށްފަހު  ޝިބާންގެ ގައިމައްޗަށް  އަރާ ގަމީހުގެ ގޮއްތައް ނައްޓަންފެށިއެވެ. “ޕްލީޒް… މަމީ ތި ހީކުރާކަހަލަ މީހެއް ނޫން..  މަމި އުޅެނީ މޮޔަވެގެނެއްނޫން..  ތިވަރު ބޮޑުފާފަ އަކައް އަރާ ގަންނަވަރަށްވުރެ ހަމާގަ މިހުރީ…ހީވަނީތަ މިތަނަށް މަމިއައީ ޝަހުވަތުގެ އެދުން ފުއްދާށޭ! އެހެން ވިސްނާނަމަ ބުނަންބޭނުމީ ތިއީ ކުން ހީ އެއް” ޝިބާން ހަރުކަށިކަމާއެކު އިންޒާރުގެ ރާގެއްގައި ބުނެލިއެވެ. ޝައިން ދުރައް ކޮއްޕާލުމަށްފަހު ތެދުވެގެނގޮސް  ކޮޓަރީ ދޮރުގެ ތަޅުގައި ހިފާ އަބުރާލިއެވެ .           “ނޫން… ނޫން… ޕްލީޒް… އާދޭސްކުރަން ތިގޮތަށް ނުދޭ! އަހަރެން އެހެން  ހިޔެއްވެސް ނުކުރަން.. ޝިބާން ތިގޮތަށް ނިކުމެގެން ދިޔުމަށްފަހު އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުން ނަރަކައަކަށް ހަދާލާނެ… ޝިބ…ޝިބާން… ޕްލީ… ޕްލީޒް…  އަހަރެން މިހުރީ މިރެއަށް އެއްކޮށް ވިކިގެން… ޝިބާން ދިޔުމުން އަހަރެނަށް ލިބެންޖެހޭ އެއްވެސް ލާރިއެއް ނުލިބޭނެ…ލާރި ނުލިބެއްޖެއްޔާ ރެަކު 5 މިހުން ގާތަށް ފޮނުއާގެންވެސް އަހަރެން މި ފައިސާ ހޯދަންޖެހޭނެ” ޝައިން  ޝިބާންގެ ފައިބުޑަށް ވެއްޓި ރޮމުން އާދޭސްކުރަންފެށިއެވެ. މަޑު މަޑުން ޝިބާން ގެ ލޯތެމި ކަރުނަތިކި ކޮލުގައި ބޮސްދިނީ ކީއްވެކަމެއް ހުދު  އޭނައަށްވެސް ނޭގުނެވެ. ޝައިންގެ ދެ ކޮނޑުގައި ހިފާ ކޮޅައްނެގުމަށްފަހު ގެންގޮސް އެނދުގައި ބޭންދިއެވެ.

ޝައިން މޫނުމަތިން މިހާރު އުދާސްކަމާއި މޮޅިވެރިކަންނޫން އެހެން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުފެނެއެވެ. ދެލޯ ރަތްވެ ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ލޮލުނަ ފައިބަމުންދިޔަ ކަރުނަތައް އެ އޮމާން ކޮލުގައި ބޮސްދީ ދަތްދޮޅިން އަލްވަދާއު ކިޔަމުންދިޔައެވެ.ޝިބާން އަވަށް އަވަހައްމޭޒުމަތީގައި އިން ދަބަހުން ޖިންސަކާއި އަތްދިގު ޓީޝާޓެއްނަގައިގެން ގެންގޮސް ޝައިންއަތަށް ދިނުމަށްފަހު އެއްޗެހި ބަދަލުކުރަން އެދުނެވެ. ބަސްއަހާ ކުޑަކުއްޖު ފަދައިން މަޑު މަޑުން ޝައިން ގޮސްވަނީ ފާހާނާއްށްށެވެ. ދެންއިވެންފެށީ އުޑުގައި ބޯވަމުންދިޔަ ކަޅު ވިލާތަކުން ފައިބަމުންދިޔަ ބޮޑެތި ފެންތިކިތަކުގެ އަޑެވެ. 25 ހަކަށް މިނިޓް ތެރޭ ޝައިން ފްރެޝްވެލުމައްފަހު އެއްޗެހި ބަދަލްކޮއްލައިގެން ނިކުތްއިރު ފެނުނު މަންޒަރުން ތުންފަތްމައްޗައް ހިނިތުންވުމެއްވެރިވިއެވެ..

*ނުނިމޭ*

7

22 Comments

 1. :)

  April 24, 2015 at 7:39 pm

  this is not how people write story. you should do proof reading, and write in paragraphs.

 2. shahidha

  April 24, 2015 at 7:53 pm

  Mi story lhiyany ihavandhoo kujeh tha

 3. iba

  April 24, 2015 at 8:13 pm

  So short this story..and also their is no paragraph..plx write paragraph style..then its look like a story..write little bit more..by the way this story is nice..keep it up

 4. xilaa

  April 24, 2015 at 8:49 pm

  Story vrh salhi keep it up. Mistake hedheyne hurihaa kudhin nah vex . Fahunvl gud vaane. Waitting next part

 5. july

  April 24, 2015 at 10:38 pm

  vaahaka v reethi. ekam thankolheh kuru… next part digukohlaane kamah ummeedhu kuran…anyway keep it up…

 6. xaaxaa

  April 24, 2015 at 11:17 pm

  Nice

 7. liusha

  April 25, 2015 at 4:28 am

  alhey… vaahaka gennan ulhey goi v reethi vaanehen heevany… ekamu mistakes thakaa hedhi kiyan v undhagu + v kurukoh thi genesdheny… ehennoony kiyuntherin foohi vedhaane

 8. nishy

  April 25, 2015 at 8:58 am

  …..Vaahaaka reethi…. ekam Maaa bodah kureee

 9. shaai

  April 25, 2015 at 9:42 am

  thank you every one… next time i will write it long n i will try not to repeat the mistakes… thankyou all

 10. Faathun

  April 25, 2015 at 10:13 am

  Too short..eh we Kada..

 11. STOP

  April 25, 2015 at 7:29 pm

  KONME MEEHAKUWES ANEKEH KURAA KANTHAH THAKAH FAADU KIYAS THIWARAH NUWAANE EHCHETHI GOWAAKAH… HEEWANEE XAATHEE HASADAEH OTHEEHEN.. STORY V REETHI… KONME GOTHEH WIYAS FASHAA GAHNNA IRU EKAKUWES THIBUNAAHAA FUHIHAMA EH NUWAANE… KEEP IT UP… STORY V SALHI

 12. NEENA

  April 25, 2015 at 7:30 pm

  konme gothehwiyas story warah reethi.. next part ah inthixaaru kuran..

 13. shaai

  April 25, 2015 at 7:34 pm

  meezaa u dont have any rights to tell rubbish abt me.. i am not a looser… thank u emmenge coment ahwes… 🙂

 14. Respect

  April 25, 2015 at 8:49 pm

  Story varah reethi ingey shaai.. meeza men kahala uncivilized kudhin ves dhuniyeyga ulheyne
  May God bless in your work

 15. I-RaM

  April 26, 2015 at 11:48 am

  shaai dnt lose your hope. story varah reethi , we are with you 🙂

 16. moyakujja

  April 26, 2015 at 12:20 pm

  Guys. Before you go around calling each other “looser”, try to spell it right. It’s “loser”, not “looser”.

 17. Respect

  April 26, 2015 at 8:47 pm

  moyakujja.. Its not that she didn’t know how to spell “Loser” We all are humans ehen gosdhane dho typing mistake eh. so don’t be full of your self. okay

 18. moyameeha

  April 27, 2015 at 11:49 am

  Nah. It’s a common mistake made by a lot of people. A mistake which is really really reeeally annoying. If you don’t know the correct spellings, please just stop writing in english, losers!

 19. Shai

  April 27, 2015 at 6:13 pm

  Story varah nice… Avahah up kurachey!!! Some peeps will get jealous caux ur story writing is good.. It will be better to ignore them. Good luck!!

 20. hama meeha

  April 27, 2015 at 6:21 pm

  To moyameeha
  If u don’t know the correct spellings please just stop writing in english, loser
  .. It’s really. Not reeeally. I believe that u spelled it correct First. but u r also making mistakes.. So comment kuraairu mistake eh hedhidhaane. I don’t want to fight over this topic.. Just letting you know!!! Sorry if it makes u annoyed

 21. afraa

  April 28, 2015 at 10:26 am

  mistake hedheyne ekamu abadhaku nunn hehe and abadhuves kurukoh fonikoh nimaalan vaani maa dhiguven dhiyaama kiyaa hiteh nuvaane

 22. me

  May 7, 2017 at 9:50 pm

  shine ge part 3 eh nathehnu

Comments are closed.