* ކުއްލިއަކަށް ޔައިކް ޒީކްގެ އަތުގައި ހިފިއެވެ. މަންޒަރު ބަލަންހުރި އިލްފް އެންމެ ފަހުން އެދެމެދަށް ވަންނަން އުޅުނީ ޔައިކްގެ ގޮތް އޭނާއަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭތީއެވެ. ނަމަވެސް އިލްފްގެ ދެލޯބޮޑުވިއިރު ހުއްޓުންއެރީ ދެން ޒީކް ކޮއްލިކަމަކުންނެވެ. *

“އަތުން ދޫކުރޭ! ” ރުޅިވެރިކަމާއެކު ޔައިކްއަށް ބަލާލަމުން ޒީކް ބުންޏެވެ.

“ދޫނުކޮށްފިއްޔާ؟ ” އެއްބުމަ ހިއްލާލަމުން ޔައިކް އަހާލިއެވެ.

ފުން ނޭވާއެއްލަމުން އިލްފްއަށް ބަލާލާފައި ޔައިކް އާއި ހަތަރުކަޅި ހަމަކޮށްލަމުން ޒީކް އެއްމިޔަކުން ހީނލިއެވެ. އަދި އަވަސް ހަރަކާތަކާއެކު ޔައިކްގެ އަތުތެރޭގައި އޮތް އޭނާގެ އަތް ލުއްކިއެއް ޖަހާފައި ދަމައިގަންނަމުން ޔައިކްގެ ކޮނޑުގައި އަތް އަޅާ ކޮއްޕާލިއެވެ. ކާރުގައި ބުރަކަށިޖެހިފައި މަތަވިއިރު ޔައިކް ހުރީ ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލައިގެން ޒީކް އާއި ދިމާލަށް ބަލާންށެވެ. އެވަރުން އަދި ޒީކް ނިންމާލީއެއް ނޫނެވެ. ކާރުގެ އެއްފަޅީގައި ޔައިކްގެ ބޮލާ ދިމާލުން އަތް އަޅަމުން ޔައިކް އާއި ހަތަރުކަޅި ހަމަކޮށްލީ އިންޒާރުގެ ނަޒަރަކުން ބަލާލަމުންނެވެ.

“މިހެން ވާނީ އެންޑް ޑޯންޓް ޔޫ ޑެއަރ ޓަޗް މީ ވިތައުޓް މައި ޕާރމިޝަން. ” ނުރައްކާތެރިނަޒަރަކުން ޔައިކް އާއި ހަތަރުކަޅި ހަމަކޮށްގެން ހުރެ ޒީކް އެހެން ބުނިގޮތުން ޔައިކް އަށް ބުމަ ހިއްލާލެވުނެވެ. މުޅި މާޙައުލަށް ނަޒަރު ހިންގާލެވުމާއި އެކު ލަދުގަންނަގޮތްވީ ގިނަ މީހުންތަށް ހުއްޓިފައިހުރެ ޒީކް އާއި އޭނާއަށް ބަލަމުންދިޔަ ގޮތުންނެވެ. ނަމަވެސް، ސިއްސައިގެން ދިޔައީ ޒީކް އަޑުހަރުކޮށް ބުނި އެއްޗަކުންނެވެ. މިއީ އަންހެންް ކުއްޖެއް ބާވައޭވެސް ހިތަށް އެރިއެވެ.

“އެމީހެއް އެމީހެއްގެ ދިރިއުޅުމަށް އަނބުރާދޭ. ދަ ޝޯ އިޒް އޯވާރ! ” އެންމެނަށް ބަލާލާފައި ޒީކް ބުންޏެވެ. މީހުންތަށް އަވަސްވެގަތީ އެމީހެއް ކުރަމުންދިޔަ ކަމެއްގައި މަސްޢޫލުވުމަށެވެ.

“މިހިސާބުން އަދި މި ނިމުނީއެއް ނޫން. އަދި މި ފެށުނީ. ރިމެންބާރ ދިސް ބިއުޓިފުލް ” ޒީކްއަށް ހިނިތުންވުމެއް ދެމުން ޔައިކް ބުނެލިއިރު އެ ދެލިލުން ފެނިލީ ނުރައްކާތެރި ވިދުވަރެކެވެ.

“ޝީ އިޒް ގޮއިންގ ޓު ބީ މައި ވައިފް ޔައިކް. އައި ޑޯންޓް ތިންކް ޔޫ ވޮނަ ޑޫ ދިސް. ” ޒީކް އެއްޗެކޭ ބުނަން އަނގަ ހުޅުވާލުމާއެކު އިލްފް ބުނެލީ ޔައިކް އާއި ދިމާލަށް ފިޔަވަޅުތައް ނަގަމުން ލަސްލަހުންނެވެ. އޭރު އެ ދެލޮލުގައިވީ އިންޒާރެވެ.

“އޯވްހް ކާންޓް ގެޓް އެނީ ބެޓާރ ބްރޯ. ދިސް އިޒް ގޮއިންގް ޓު ބީ ފަން. ” ނުލަފާ ހިނިތުންވުމެއް ތުންފަތް މައްޗަށް ވެރިކުރުވަމުން ބޯ އަރިކޮށްލާފައި ޔައިކް ބުންޏެވެ. އަދި އިލްފް އެއްޗެކެ ބުނަން އަނގަ ހުޅުވާލުމާއެކު ކާރުގެ ފަހަތު ދޮރު ހުޅުވާލަމުން ކާރަށް އަރާފައި ދޮރުޖަހާލިއެވެ.

ޒީކް ވެސް ވަކި ޔައިކްއަށް ދޫނުކުރެއެވެ. ކާރު ވަށާލާފައި ގޮސް ކުރީ ސީޓުގައި އިށީނެވެ. އިލްފްގެ ކަންތަށް އަދި މާ މައްޗެވެ. އައި ރުޅީގައި ކާރުގައި ގޮށްމުށުން އެތޮފަހަރެއް ވީއްލާލަމުން ދޮރު ހުޅުވާލާފައި ޑްރައިވަރު ސީޓުގައި އިށީންނަމުން ބަންއަޅާފައި ދޮރު ޖަހާލިލެއް ބާރުކަމުން ކާރުވެސް ގުޑިގެން ދިޔައެވެ.

****

“ދަރިފުޅުމެންނަށް އާދެވިއްޖެދޯ. ހާދަ ލަހެއްވީ؟ ” ގެއަށް ވަދެގެން އައި ޒީކް އާއި އިލްފްގެ އިތުރުން ޔައިކް ފެނިފައި އަހްވަމް އެއްސެވެ. ތިން މީހުންވެސް ބޯޖަހާލަމުން ފުއްދާލީއެވެ.

“ދަރިފުޅު މިހާރު ވަރުބަލި ވެފަ ހުންނާނީ. ދޭ އަރާމުކޮށްލަން. ” ޔައިކް އަށް ބަލަލަމުން ރޫބީ ބުންޏެވެ.

“ލައްބަ މަންމާ. ” އެހެން ބުނުމަށްފަހު އަހްވަމް އާއި ރޫބީއަށް ފުޅާ ހިނިތުންވުމެއް ދެމުން ޔައިކް ސިޑިން އަރައިގެން ދިޔައެވެ.

“އިލްފް އާ….” އެހެން ބުނަމުން ރޫބީ ބަލާލިއިރު އިލްފް އާއި ޒީކްގެ ހިލަމެއްވެސް އެތަނަކުން ނުފެނުނެވެ. ދެފަރާތަށް ބޯ ހޫރާލަމުން ރޫބީ އަހްވަމް އާއި ވާހަކަދައްކަން ފެށިއެވެ.

****

ޒީކްގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ކުރިއަށް ހިނގަމުންދިޔަ އިލްފްގެ މޫނުމަތީގައިވަނީ ރުޅިވެރިކަމުގެ އަސަރެވެ. ފަހަތުން އެއްޗެކޭ ނުބުނެ އިލްފްގެ ދިގު ފިޔަވަޅުތަކާއި އެއްވަރަށް ހިނގަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ޒީކްގެ މޫނުމަތީގައިވެސްވީ އެ އަސަރެވެ.

އިލްފް އޭނާގެ ކިޓަރީ ދޮރުހުޅުވާލަމުން އެތެރެއަށް ވަދެފައި ބަންލާފައި ދޮރުޖަހަމުން ޒީކް ދޮރާއި ދިމާލަށް ކޮއްޕާލިއެވެ. އިލްފް ކޮއްފާނޭކަމަށް ހުސިޔާރުވެހުރި ޒީކް ދޮރުގައި ބުރަކަށި ޖެހުމުގެ ކުރިން އަމިއްލަ ހަށިގަނޑު ބެލެންސް ކޮށްލިއެވެ. އޭރު އިލްފް ހުރީ ރުޅިވެރި ނަޒަރަކުން ޒީކްއަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. އެހެން މީހެއްވީނަމަ މިހާރު އިލްފްގެ ދެލޮލުގައިވީ އަސަރު ފެނިފައި ބިރުން ހިމޭންވީހެވެ. އެކަމަކު ޒީކް އިސްކުރީ އެހެން އަސަރެކެވެ.

“ކިހިނެއް ވެގެންތަ ތި އުޅެނީ؟ ” ރުޅިވެރިކަމާއެކު އިލްފްއަށް ބަލާލަމުން ޒީކް ބުންޏެވެ. ޒީކް އެހެން ބުނުމުން ހީވީ އަލިފާނަށް ޕެޓުރޯލު އެޅިހެންނެވެ. ދެން ފެނުނީ ކޮޓަރީ ދޮރާއި އިލްފް އާއި ދެމެދުގައި ޒީކް ފިތިގެން ދިޔަ މަންޒަރެވެ. ޒީކްގެ ދެ އަތުގައި ގަދަކަމުންކަހަލަ ގޮތަކަށް ހިފަމުން އިލްފް ޒީކްގެ ދެއަށް ޒީކްގެ ބޮލާދިމާލުން ފާރުގައި ޖައްސާލިއެވެ.

“ވެގެން އުޅެގޮތެއް ހަމަ ނޭނގޭތަ؟ ” ދެބުމަގޮށްޖަހާލާފައި ރުޅިވެރިކަމާއިއެކު ޒީކް އާއި ހަތަރުކަޅިހަމަކޮށްލާފައި އިލްފް އެހެން ބުނެލިއިރު ދެމީހުންގެ މޫނުވީ ނުރައްޖާތެރިދަރަޖައަކަށް ކައިރީގައެވެ. ނަމަވެސް، ދެމީހުންނަށްވެސް އެކަން އިޙުސާސްނުވާ ފަދައެވެ.

“ބުނީ…” ޒީކް ވާހަކަދައްކަން އަނގަ ހުޅުވާލުމާއެކު އިލްފް ރުޅިވެރިކަމާއެކު ޒީކްގެ ޖުމުލަ މެދުކަނޑާލިއެވެ.

“މިޔަދު ތިކުރި ކަމަކުން ޔައިކްގެ އުނދަގޫ ވާނީ އިތުރު. ދެން އޭނަ ޒީކްއަށް ޖެއްސުންކުރާނެ ޒީކްގެ ހިޔަނިހެން ފަހަތުގައި ހުރެ. ކޮންމެފަދަ ގެއްލުމެއްވެސް ދީފާނެ. އަދި އެވެސް އަހަރެންގެ ވައިފްއަށް ވާ އަންހެންކުއްޖާކަން އެނގިފަ.” ރުޅިވެރިކަން އަޑުގައިވާއިރު އިލްފް ފަހުޖުމުލަ ބުނެލާފައި ދަތްކުނޑިވިކާލިއެވެ.

“އެކީވެ ވައިފްއަށް ވާ އަންހެންކުއްޖާކަން އެނގިފަ؟؟ ” ދެބުމަގޮށްޖަހާލަމުން ޒީކް އެއްސެވެ.

“ނަން އޮފް ޔުއަރ ބިސްނެސް. ” އެހެން ބުނުމަށްފަހު ދެމީހުންނަށްވެސް ދެމީހުން ހުރެވުނީ ކިހާ ކައިރީގައިކަން އިޙުސާސްކުރެވުނުކަހަލައެވެ. ނަމަވެސް، އިލްފްގެ ސިކުނޑީގައި އެހެން ކަމެއްކުރަން ރާވާލީކަންނޭނގެއެވެ. ޒީކް އާއި އިތުރަށް ކައިރިވެލިއެވެ.

“ދުރަށްދޭ! އަދި އިލްފް އަހަރެންގެ ފިރިމީހާއަކަށް ނުވޭ އަހަންނާ ތިހާ ކައިރިވާން. ” ރުޅިވެރިކަމުން އަނދަމުންދިޔަފަދަ ގޮތަކަށް ޒީކް ބުނެލީ އިލްފްއަށް ބަލާލަމުންނެވެ. ހީވީ މީހަކު އޭނާ ގައިގައި އަތްލަންވެސް ނުރުހޭހެންނެވެ.

“ތިބުނީ ދެން އަހަރެން ޒީކްގެ ފިރިމީހަށްވާފަހުން އޯކޭ އޭތަ؟ ” ޒީކްގެ މޫނުމަތިން ލަދުވެތިކަމުގެ ޒައްރެއްގެ މިންވަރެއްނަމަވެސް، ފެނޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ އިލްފް އަހާލީ އަދިވެސް ޒީކްއާއި ދުރުވުމެއްނެތިއެވެ.

ރުޅިވެރިކަން ފާޅުވަމުންދިޔަ ދެލޯ މަރާލާފައި ޒީކް ލޯ ހުޅުވާލީ ރުޅިގަނޑު ފިނިކޮށްލުމަށްކަން ނޭނގެއެވެ. ނަމަވެސް ދެން ކޮއްލީ އިލްފް އުންމީދުކުރިފަދަ ކަމެއް ނޫނެވެ. އިލްފްގެ އަތުތެރޭގައި ހައްޔަރުވެފައިވާ ދެއަތް ދަމައިގަންނަމުން ތިރިން ޒީކްގެ ފައިން އިލްފްގެ ފައިގައި ފައިއަޅުވާލާފައި އަނެއްފައިން ފައިމައްޗަށް ބާރަށް އެރިއެވެ. ނަމަވެސް އިލްފް އަވަސް ގޮތަކަށް އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ބެލެންސްކޮށްލަމުން ޒީކްއަށް ބަލާލީ ޙައިރާންވެ ހުރެއެވެ. މި އަންހެންކުއްޖާ އަބަދުވެސް އެބަ އޭނާ ޙައިރާންކޮއްލުމުގައި ކާމިޔާބުކުރެއެވެ.

އެވަރުން ނުފުދިގެން މުއްކެވިފައިވާ އަތުން އިލްފްގެ މޫނުމައްޗަށް އެތިފަހަރެއް ވީއްލާލާން ހޫރާލި ހަމަލާއިން އިލްފް ރެކެގަތީ ނުހަނު ހުސިޔާރުވެހުރެއެވެ. ދެންވެސް ޒީކް އަތްމުއްކަވާލައިގެން ހުރެ އިލްފްގެ މޫނުމައްޗަށް ވީއްލާލަން ހޫރާލި އަތުގައި އިލްފް ހިފެހެއްޓިއެވެ.

“ކީއްވެ އަހަރެންގެ މޫނު؟ މި ރީތި މޫނުގެ ދުވަސް ދުއްވާލީމަ މީހަކު ނުވެސް ބަލާނޭ އަހަންނަށް. ” އެއްމިޔަކުން ހީނލަމުން އިލްފް އެހެން ބުނެލީ ޒީކް ރުޅިއަރުވާލުމުގެ މަޤުސަދުގައެވެ. ވީވެސް އޭނާ އުންމީދުކުރި ގޮތަށެވެ.

އައި ރުޅީގައި ޒީކް އޭނާގެ ފައިގެ ހަމަލާއެއް އިލްފްގެ ފަލަމަސްގަނޑަށް ދިނެވެ. ތަދުވިނަމަވެސް، އިލްފް ޒީކް އާއި ބައިވެރިވިއެވެ. ކަމެއް ޔަޤީންކުރުމުގެ މަޤުސަދުގައި އިލްފް އޭނާގެ އަތް މުއްކަވާލަމުން ޒީކްގެ ބޮލާއި ދިމާއަށް އެތިފަހަރެއް ވީއްލާލަން ހޫރާލި ހަމަލާއިން ޒީކް ރެކެގަތީ ހުށިޔާރުވެހުރެއެވެ. އަދިވެސް އިތުރަށް ޔަޤީންކުރަން އިތުރު ދެތިންހަތަރު ހަމަލާ ދޭން މަސައްކަތްކުރިނަމަވެސް، ޒީކް އެ ހުރިހާ ހަމަލާއިން ރެކެގަތީ ހީވެސްނުކުރާހާ އަވަހަށެވެ. ކަމެއް ޔަޤީންވުމުން އިލްފް މަޑުކޮށްލިއެވެ. އަދި ކުއްލިއަކަށް ވަރަށް ހުށިޔާރުވެހުރެ ޒީކްގެ ދެއަތް ހަފަތަށް ގެނެސް އޭނާގެ އަތުތެރޭގައި ހައްޔަރުކޮށްލީ ޒީކްއަށް އޭނާ ދޫނުކޮށްލަނިސް މިނިވަން ނުވެވޭނޭކަން އެނގޭތީއެވެ. ނަމަވެސް ވީ އޭނާ ހީކުރިގޮތާއި ހިލާފުކަމެކެވެ. ކުއްލިއަކަށް ޒީކް އިލްފްގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓަމުން އެނބުރިލާފައި ޒީކްގެ އަތް މިނިވަންކޮށްލަމުން އިލްފްއާއި ދިމާލަށް ބަލާލީ ރުޅިވެރިކަމާއި އެކުގައެވެ.

“ވަޓް އިޒް ޔުއަރ ޕްރޮބްލެމް؟ އޭނ! ” ރުޅިވެރިކަމާއެކު ޒީކް އެހެން ބުނިނަމަވެސް، ދެއަތް މުއްކަވާލައިގެން ހުރިއިރު ބުނީ ވައިއަޑުންނެވެ.

“ޔޫ. ނޯ. ހައު. ޓު. ފައިޓް. ” ލަސްލަހުން އިލްފް އެހެން ބުނިއިރު އެ މޫނުމަތިން ފެނުނީ ސީރިޔެސްކަމުގެ އިންތިހާއެވެ. ކަމެއް ހަނދާންވިފަދައަކުން ޒީކްގެ ގޮށްޖެހިފައިވާ ބުމަ މޮހެވިގެން ދިޔައިރު ފުންނޭވާތަކެއް ލަމުންދިޔައީ ހަމައަކަށް އެޅުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. ނަމަވެސް ކުއްލިއަކަށް ފައިން ފާރުގައި ޖަހަމުން ހަމަޖެހިލިއެވެ.

“މައްސަލައެއްތަ އެއީ؟ ” ފަސްޖެހުމެއްނެތި އިލްފްގެ ކުރިމަތީގައި ހުއްޓެމުން ޒީކް އަހާލީ ހަތަރުކަޅި ހަމަކޮށްގެން ހުރެއެވެ. އިލްފް އެއްބުމަހިއްލާލިއެވެ.

“ލުކް. އަމިއްލަ ޑިފެންސްއަށް ކަމެއްކުރަން ދަސްކުރަން ޖެހޭނެ އެންޑް އައި ކޭން ހޭންޑަލް ޔައިކް އޮން މައި އޯން. އައި ތިންކް މިހާރު އިލްފްއަށްވެސް އެކަން ޤަބޫލުކުރެވޭނެހެން. ” ހީނލަމުން ޒީކް ބުންޏެވެ. އިލްފް އަދިވެސް ޒީކްއަށް ބަލަހައްޓައިގެންހުރީ ޒީކް އެހެން ބުނިއިރު އެކަމުގައި ދޮގެއްވޭތޯއެވެ. ނަމަވެސް ޒީކް ހުރީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެ ތުންފަތް މަތީގައިވީ ހިނިތުންވުމެކެވެ. މޫނުމަތީގައި ދާތިކީގެ އެންމެ މުތީކޮޅެއްވެސް ނެތެވެ. ދެލޮލުން ފެނުނީ ކެރޭކަމެވެ. ޒީކް އޭނާގެ ކައިރީގައި އެބުނީ ތެދެއްކަން ޤަބޫލުކުރަން ޖެހުނީ އެސްފިަޔަތައްވެސް ތިރިނުކޮށް ޒީކް އޭނާއާއި ހަތަރުކަޅިހަމަކޮށްގެން ހުރުމުންނެވެ. އިލްފްއަށް ނޭނގުނީ އެއީ ޒީކް އޭނާއަށް ދައްކާލި ދަޅައެއްކަމެވެ.

“އޯކޭ. އަހަރެން މާބޮޑަށްވެސް މިހާރު ޤަބޫލުކުރަން ޒީކްއަށް ޔައިކް ހިފެހެއްޓޭނެކަން. އެކަމު ހަދާންކުރާތި. އޭނަ ކުރާ ގެއްލުންދާނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުން. ނުރައްކާތެރިވަމުން. އޭނައާ ކުޅެގެން ކުރިއެރުމެއް ނުލިބޭނެ. ލިބޭނީ ހުސް ގެއްލުން. ” ސީރިޔެސްކަމާއެކު އިލްފް އެހެން ބުނެލިނަމަވެސް، ޒީކްގެ މޫނުމަތިން ފެނިލީ ހިނުތުންވުމެކެވެ.

“ގެސް ވަޓް؟ އައި އޭމް ދި ކޯޗް. ”

* * * *

އިރުގެ އަލިކަން ދެލޮލަށް އެޅުމުން ހީވީ އެލީންއަށް އުނދަގޫވިހެންނެވެ. ލަސްލަހުން އެސްފިޔަތަށް ހުޅުވާލުމާއެކު ދެލޯ މަރާލެވުނީ ދެލޮލަށް ހަމަލާދިން އިރުގެ އަލިންނެވެ.

މިއީ އަހަރުތަކަކަށްފަހު އެލީން ހަމަނިދި ލިބުނު ދުވަހަކެވެ. އަރާމުކޮށް ބިރެއްނެތި ނިދާލެވުނު ދުވަހެކެވެ. މޯޅިއަކަށް ދެމިލަމުން އެނދުން ތެދުވެގެން ފާޙަނައަށް ވަދެ ތާޒާވެލައިގެން ނިކުމެ ގަޑިބަލާލިއެވެ. އަށެއް ޖަހަނީއެވެ. ދެލޯ ބޮޑުވީ އެހާ ލަހުން ހޭލެވުމުންނެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ކަޅުކުލައިގެ ގަޔަށްދޫ އަބާޔާއެއް ލަމުން މޫނުމަތީގައިހުރި އަނިޔާތަކުގެ ލަކުނުތަށް ފޮރުވާލުމަށް މޫނުގައި އަޅާ ފޮތިކޮޅު މަތިން ވައްޓާލާފައި މޫނު ނިވާކޮށްލިއިރު ފެންނަން ހުރީ އެލީންގެ ގަދަމުށިކުލައިގެ ކަޅިއެވެ. އަތުގައިވާ ލަކުނުތައް ފޮރުވާލުމަށް ކަޅުކުލައިގެ އަންގިއަކުން އަތް ފޮރުވާލިއެވެ. މިހާރު ބަލައިލި މީހަކަށް ފެންނާނީ ހަމައެކަނި އެލީންގެ ދެލޮލެވެ.

ފުން ނޭވާއެއްލަމުން އެލީން ކޮޓަރިން ނުކުމެ ސިޑި އާއި ދިމާލަށް ދާން މިސްރާބުޖެހިތަނާއި ކޮޓަރީ ދޮރުހުޅުވާލާފައި ނުކުތް ޒެވިޔަންގެ ގައިގައި ޖެހިފައި ވިއްސައިގެންދާން އުޅުނެވެ. ނަމަވެސް، ހުށިޔާރުކަމާއިއެކު ޒެވިޔަން އެލީންގެ އުނަގަނޑުގައި ހިފާ ގާތަށް ދަމާލިއެވެ.

ދެމީހުންގެ ހަތަރުކަޅި ހަމަވިއިރު ޒެވިޔަންގެ ދެލޮލުން އެކައްޗެއްވެސް ދޭހައެއްނުވެއެވެ. އެލީންގެ ދެލޮލުންފެނުނީ ބިރުގެންފައިވާކަމެވެ. އެއީ ޒެވިޔަން އެލީންގެ ދެލޮލުން އޭނާއަށް ފެންނަން ބޭނުންވާ އަސަރެވެ. ޒެވިޔަން އޭނާގެ އުނަގަނޑުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ހުރިލެއް ބާރުކަމުން ތަދުވިނަމަވެސް، އެލީން މަސައްކަތްކުރީ އެތަދުގެ އިޙުސާސް ނުކުރެވޭތޯއެވެ.

ކުއްލިއަކަށް ޒެވިޔަން އެއްމިޔަކުން ހީނލާފައި އެލީންގެ އުނަގަނޑުގައި ވަށާލެވިފައިވާ އަތް ދޫކޮށްލުމާއެކު އެލީން ކަނޑާވައްޓާލި ރުކެއްހެން ބިންމައްޗަށް ވެއްޓެން ދިޔައެވެ.

– ނުނިމޭ –

90

42 Comments

 1. malsamalkkomal

  August 4, 2020 at 5:19 pm

  Here is the next part guys. Hope ya all will like it. Oh and btw week ehge friday saturday fiyavaa konme dhuhuku kiyuntherinnah libeyne story ge new part eh kiyaalan. Happy? You know, I don’t like to disappoint you all that why from now on I’ll upload a new part every day. (Friday saturday fiyavaa)
  Take care all be safe.
  Love ya all ♥❤♥

 2. Quentus

  August 4, 2020 at 5:33 pm

  Woooooow mallu this prt is awsome vrh happy gey konme dhuvahaku up kohdheythiive thnk u malluu
  Tc
  Stay safe
  Luv u💖💖💖💖💖

  • Malsa Moosa (Lysh)

   August 4, 2020 at 6:56 pm

   Thank you soo much Quentus. Ehe wc. Stay safe tc. Ly 2♥

 3. magnumm

  August 4, 2020 at 5:49 pm

  alhe nooon…eleen ah gotheh nahadhahche malluuuu!! btw midhaa goiy hama obi noave…masha allah u r sotalented bruh💕😘m so proud of ya…keep goinn ingey😊!!u’ll get my full support inge💜n ya one more thing!! fahfashun shukuru inge mi bai upkohla dhinythy💖💖.. plx next vx mihaa avas koh dheythi…ekm miah vure adhi dhigukohlaafa ingey😘

  stayhome#
  staysafe#
  washurhands#
  studysmart#
  saranghae#

  • Malsa Moosa (Lysh)

   August 4, 2020 at 9:46 pm

   Aww thanks dude. 🙂 i don’t know what to say. I’m speechless. I’m proud of you 2. and I’m proud ro be ur bestie 🙂 btw wc brw. Labba next part ves vrh avahah upload kohladhynan. Aha sure anything for ya dude. tc nyyts Salaam

 4. Falakk❤️🥝

  August 4, 2020 at 6:25 pm

  Maluuuu eleen ge thaneh bindhaanulacheyy…varah varah reethi madha allah❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🥝❤️❤️

  • Malsa Moosa (Lysh)

   August 4, 2020 at 9:48 pm

   Thank Falakk. Eheh zeviyan kairy thihen bunan jeheynee. eyna goii dhookoh fiyyaa vrh rangalhu dhn. Ehen noonee anehkkaa jeheynee eleen hospitale ah gendhan.

 5. Een

  August 4, 2020 at 6:35 pm

  Wow what a great surprise Mal……..maasha Allah this part is vvvvv nice….♥️♥️😍😍😍 curiously waiting for the next part
  Lysm and tgc Mal…..
  May God bless you and fulfill your dreams….🥰🥰😘😘😘🤩🤩💯💯😍♥️

  • Malsa Moosa (Lysh)

   August 4, 2020 at 9:49 pm

   Thank you Een. yuh. ly 2 nd tc u 2. Thank you a lot >3

 6. 🌺Ril🌺

  August 4, 2020 at 7:29 pm

  Aley Thankx mal ehaagina dhuvahu stry up kohladeythee👍👍👍👍👍👍👍👍😉😉😉😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃
  Stry is amazing wow just wow💯💯💯💯💯
  Zeek ey haadha gadha girl ekey dhw fight kuranee heheh 😂😂😆👍👍👍vrh nufena manzareh ey mihaaru ge anhen kudhin gain dhw Mal 🤨🤨🤨🤨🤨🤨
  And zevyan haadha goohey dhw eleen vahtaalee dhw I am just so angry😡😡😡😡🤭😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
  Btw waiting for next❤️❤️
  Stay safe luv u❤️❤️❤️

  • Malsa Moosa (Lysh)

   August 4, 2020 at 9:55 pm

   Thanks Ril. ur comments are always motivated and ur welcome.
   Aha dhw zeek haadha gadha ey dhw. Eheh yuh. Zevyan dhw. Eynage vaahaka nuves dhakkamaa. Eheh just kidding enge. Same Ril. mal ves vrh rulhi aissa mihuree zevyan ehen hedhyma. Visnaadheedhee huttaa vattaalee eyy. yh cya be safe ly 2, nyt

 7. Unknown Gurl

  August 4, 2020 at 8:30 pm

  vrh reethi mi part vx as usual… Alhe zeviyan Eleen vahtaa nulahchey… Alhe friday n saturday naanna nama dhw… lol… eyrun mi vhk knme dhuvahaku kiyaalan libeyne… hehe.. btw stry ge main role kulhenee Ilf thr… curiously waitinn 4 the nxt part…

  • Malsa Moosa (Lysh)

   August 4, 2020 at 9:57 pm

   Thanks Unknown girl. Yh i also hope that. Ekam zeviyan hadhaa ehcheh balamaa dhw. Eheh Main role dhw yh Ilf. Yeup will upload it soon. nyt

 8. Cutie🧡💛❤️

  August 4, 2020 at 8:35 pm

  Waauuuu❤️❤️❤️❤️❤️I luv this storyyy😊😊😊for reals the story is just amazing💜💜💜💜💜Masha Allah 😊😊😊😊waitting for next part😊😊😊😊stay safe malluuu ingeyy😊😊😊luv you malluuuu dhoonyyyyyyyy🖤🖤🖤🖤miss you 💛💛💛💛💛💛

  • Malsa Moosa (Lysh)

   August 4, 2020 at 9:59 pm

   Aw thanks Cutie. It means a lot. Miss you mhr talk ves nukurevydhw. Eheh. ly 2 brw.

 9. Nerr__

  August 4, 2020 at 9:14 pm

  wooowww!!!! story is amazing.. this part was nice too.. hope to read the nxt prt soon darling.. keep it up.. I’m very impressed that, u posted this very soon.. kee going like this.. malkooooo

  • Malsa Moosa (Lysh)

   August 4, 2020 at 10:05 pm

   Awe thanks Nerr.Yh next part ves upload kohladhynan vrh avahah.

 10. Livy

  August 4, 2020 at 9:14 pm

  Varah Varah Varah Varah Varah reethi ❤️🥀
  Maa sha Allah 🥀❤️🥀❤️ curiously waiting waiting waiting for the next part 🥀❤️🥀❤️
  ❤️🥀❤️🥀 Love you mallu ❤️🥀❤️🥀❤️

  • Malsa Moosa (Lysh)

   August 4, 2020 at 10:10 pm

   Thannks livy. Labba vrh avahah next part insha Allah. ly 2

 11. Starlight vixx

  August 5, 2020 at 6:43 am

  varah reethi mi part ves curiously waiting for the next part
  Stay safe dear

  • Malsa moosa - lysh -

   August 9, 2020 at 11:52 pm

   Thanks starlight vixx.

 12. Afu

  August 5, 2020 at 12:21 pm

  Ooooooh zeek Mee fahakaa meeheh dhww 😊😊😊 karate thalhan dhas kohffa kahneyge dhww ahhahah 😂😂😂😂 alhey zeviyan hama eleen ruka kah hadhaafa vahttaaleethr 😡😡😡 alhe eleen akee isaaneh hn vx mi heenukah hiyeh nuvey dhww 😡😡😡 alhe someone plx help veba eleen ah 😔😔😔😔😔 alhe Malooo haadha curious kohshey thi nihmaaly 😊😊😊 alhe dhn vaagotheh balaalan keiyymadhuvefa mi huree 😊😊😊😊 curiously waiting 🖤🖤🖤 lysssssmmmmmm ❤️❤️❤️
  Stay safe ♥️♥️♥️♥️
  TC ♥️♥️♥️♥️
  Luv yah maloooo gadaa 🖤🖤🖤♥️♥️♥️🥰🥰🥰😊😊😊

  • Malsa moosa - lysh -

   August 9, 2020 at 11:53 pm

   Eheh yh afu. Eheheh Insha Allah vrh avahah next part. was kinda busy. ‘kinda’ Ehen v nuvee. nyts Salaam

 13. Malsa moosa - lysh -

  August 5, 2020 at 7:55 pm

  Can’t upload the next part tonight. Next part 7 august ga. Sorry.

  • magnumm

   August 5, 2020 at 10:49 pm

   alhe sweetheart💕…iss k…I can understand how busy u r…So it’s not problem inge…baeh faharu las vx vaan jeheynethaa dhw eyrunnu aharun vakin kiyan bodah curious vaany😉😜!!…hehe.. just kidding ingey…n yeah!!.. sleep tight and eat well🍉❤…also gud nyt nge✨💕

  • Malsa Moosa (Lysh)

   August 9, 2020 at 11:57 pm

   Thanks dude. next part soon. thanks for understanding. nyts Salaam

  • magnumm

   August 5, 2020 at 10:50 pm

   alhe sweetheart💕…iss k…I can understand how busy u r…So it’s not a problem inge…baeh faharu las vx vaan jeheynethaa dhw eyrunnu aharun vakin kiyan bodah curious vaany😉😜!!…hehe.. just kidding ingey…n yeah!!.. sleep tight and eat well🍉❤…also gud nyt nge✨💕

 14. UNKNOWN GURL 💜

  August 7, 2020 at 4:53 pm

  MIADHU NXT PART UP VAANE THR 😊😄😄 IRUKOLHAKAA EBA BALAALEVEY NXT PART UP VEFA INDHEY THOA 😅😅 N VRH BXY DHUVASKOLHEH DHW MEE SO BAEH FAHARU VAANE EHN VX 😊😊 TC 💖💖 N LOTS OF LUFF FROM ME INGEY 😘❤❤

  • Malsa moosa - lysh -

   August 9, 2020 at 11:55 pm

   Yh busy dhen filaavalhuthah ninmumuga. Next part soon. sorry for keeping you waiting without giving an answer. dhnm fenunee. ehen v. nyts Salaam. next part soon

 15. R GIRL

  August 9, 2020 at 7:17 pm

  V Reethi mi part vx…. Nxt part kn irakun thr…

  • Malsa moosa - lysh -

   August 9, 2020 at 11:56 pm

   Thanks R GIRL. next part soon. sorry for the delay tho. tc nyts Salaam

 16. Ipppo

  August 11, 2020 at 1:15 pm

  Miadhu upload kureveyne tha?

 17. 🖤Black pink

  August 12, 2020 at 6:54 am

  Avahah up kohdheeba…. Vvvvv nice Mi part ves…… ❤️❤️❤️

 18. XEARNN

  August 16, 2020 at 12:37 pm

  Daily kh up kuran buni vhk ekehnnu meekee…. vrh gina dhuvas vejje mihaaru ekm… avahah up khdhee bala

 19. Dark Rayn

  August 16, 2020 at 7:46 pm

  Sorry for that. and Sometimes we can’t do the things we said we will do. So yuh. take care everyone. I’ll try my best. I’m just not in my right status these few days.. tc sorry. Salaam

 20. GURL AAAAARR

  August 27, 2020 at 9:36 pm

  Alhe dhn vhk up vaane dhuvaheh bunedhee bala plxxx

 21. 🖤Black pink

  September 1, 2020 at 8:30 am

  Hey Dark rayn.. I can’t wait now.. Please make it fast to upload the story… Plz plz.. TC

 22. U n k n o w n

  September 4, 2020 at 7:38 pm

  whn nxt…. plx avahah up khdhee bala… mihaaru month eh v mi…. alhe plx week aku ehfaharu viyas mi vhk upload kohdhee bala… can’t wait… n mi stry ge hurihaa part eh vx hama vrh vrh reethi….

 23. U N K N O W N

  September 4, 2020 at 7:41 pm

  whn nxt… plx avahah up khdhee bala… can’t wait…. mihaaru month eh v mi….

 24. Namelesss

  September 4, 2020 at 9:07 pm

  whn nxt… mihaaru month eh v mi…. plxx avahah up kohdhee bala… can’t wait… vrh vrh vrh reethi mi part vx… nxt part avahah upload kohdhehchey….. n mi vhk nimen dhn genes dhehchey knme month aku ehfaharu viyas…. vrh beynun mi vhk daily koh kiyaalan

 25. Shuaa

  September 12, 2020 at 1:40 pm

  Lysh kobaa tha vhk… Vrh inthizaaru eba kuran… Hope vrh avahah kiyaalan libeyne kamah

 26. Anonymous

  September 18, 2020 at 3:23 pm

  mal kba nxt… com nukuriyas knme dhuvahaku beley mi part ah mal ge comment eh indhey thoa… plx plx nxt part avahah up kohdheeba…

Comments are closed.