އިމްތިޙާން 19

- by - 62- July 30, 2020

“ކާކު ބުނީ؟ ކާކު ބުނީ ބައްޕަ ބޭރަށް ދެޔޭ؟؟ އެހެންނޫނަސް ބައްޕަ ބައެއްފަހަރު ދަރިފުޅު ފޮނުވަމެއްނު ބޭރަށް.” ސަމީރު ހައިރާންވިއެވެ. މާލިކްއަށް ސަމީރު ރޭގަނޑު ބޭރަށް ދިޔަކަން އެނގެންވީ ކީއްވެހޭ ހިތަށް އަރާފައެވެ. އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް ސަމީރު ހިތުގައިވެސް ޖެހިއްޖެއެވެ. އެހާ ލޯބި ފިރުމުމަކުން މަހުރޫމުވާން މާލިކްގެ އަމިއްލަ ނަފްސު އެކުޑަކުޑަ ސިކުނޑިއަށް ވިސްނައިދިނީތީއެވެ.

“ހޭލެވުން އިރު ބައްޕަ ނެތީމަ. ބޭރު ބެލިއިރު އުނދޯލީގަވެސް ނެތް.” މާލިކްގެ މޫނުމައްޗަށް ރުޅިވެރިކަމުގެ ރޫތައް އަރުވާލަމުން ބުނެލިއެވެ.

“ކީއްވެތަ ދަރިފުޅު މިހާރު ބައްޕަދެކެ ތިހާ ރުޅިއަންނަނީ؟ ބައްޕައެއްނު ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ދަރިފުޅަށް މިކޮށްދެނީ؟ ދެން ބައްޕަދެކެ ރުޅި ނާންނައްޗެ އިނގޭ.” އަނެއްކާވެސް ސަމީރު ލޯބިން ނަސޭހަތް ދިނެވެ.

“ޔުސްރާއްތަ މިގޭކައިރި ހުރިއްޔާ ދޭ ގޮސްލާފަ އަންނަން. އަވަހަށް އަންނައްޗެ.” ސަމީރު އެހެން ބުނުމާއެކު މާލިކް ދުއްވައިގަނެގެން ނުކުތެވެ.

ވައަތު ކިހިއްޔަށް ފެން ބަނޑިޔާ ޖަހައިގެން ފަރިހިނގުމެއްގާ އަފީފާ އޭނާގެ ގެޔާ ދިމާލަށް ހިނގަމުން ދިޔައެވެ. އަފީފާގެ ފަހަތުން އެހެން މީހަކު އަންނަކަން އޭނާއަށް އެނގުނީ އެމީހާ ކަރުކެހިލުމުންނެވެ. އެއީ ގަސްތުގައި އެމީހާ ކޮށްލި ޖެއްސުމެކެވެ. އަފީފާ ފަސް އެނބުރި ބަލައިލުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް މޫނު އަނބުރާލިއެވެ.

“އޭތް! ހާދަ ރުޅި އައިސްފަ އަދިވެސް… މަޑުކޮށްބަލަ.” ފަހުދު ގޮވާލުމާއެކު އަފީފާ ވަގުތުން ހުއްޓުނެވެ. އަފީފާގެ ބޭނުމަކީ ފަހުދުކަހަލަ މީހުންނާ ކުރިމަތިލާ އަމިއްލަ ނަފްސު ހިމާޔަތް ކުރަން މަސައްކަތްކުރުމެވެ.

“މަޑުކޮށްލީ.. ހިނިވެސް އައީމިދެން.. ކިހިނެއްވީ؟” އަފީފާގެ ލާނެއްކަމުން ފަހުދު ހިސާބަކަށް ރަކިވިއެވެ.

“ދެން ބުނެބަލަ. މަގޭ ކޮން ވާހަކައެއްތަ އެނގިގެން ތިއުޅެނީ.”
ފަހުދު ހީވަނީ މަޑު ފުށްކޮޅެއް ހެންނެވެ. ނޫނީ ކުށެއް ކުރެވި އަދަބެއް ލިބެމުންދާ މީހެއްހެނެވެ.

“ކަމެއް ހަމަ ނުކުރަންތަ؟ ހަމަ ދުވަހަކުވެސް؟.. ބުނަންތަ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. އަމިއްލަ މީހާގެ ކުށަކީ ކޮބައިކަން ނޭނގޭ މީހުން އެހެން މީހުންގެ ކުށް ހޯދަން ނޫޅެބަލަ. އަމިއްލައަށް އުޅެވޭނެކަން އެނގޭ ފެންވަރުގެ މީހެއްނުތީ…. އެހެންވީމަ އެހެން މީހުންގެ އެހީތެރިކަމުގަ އުޅޭ ނިކަމެތިންނަށް އެމީހުންގެ ފެންވަރު ކިޔާދޭން ނޫޅޭ.. ބަޔަކު ނުބުންޏަސް އެމީހުންނަށް އެނގޭނެ އެމީހުންގެ ނިކަމެތިކަން.” އަފީފާ ވަށްބަހުން ބުނި ކޮންމެ ޖުމްލައެއް ނިސްބަތްވަނީ ފަހުދުގެ އިތުރުން ސަމީރަށެވެ. އެކަން ފަހުދަށްވެސް އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގެއެވެ.

“ހެހެ… ސަމީރާ ނުޖައްސާ އެއްޗެއްވެސް ނުބުނެވޭދޯ މީނައަށް. އަފީފާ އެހެންވީމަ މޮޅީ. މަށަށް ނޭނގުނަސް މަގޭ ކަންކަން އަފީފާއަށް އެބަ އެނގޭ… ސަމީރު ރުޅި ނާންނަންޏާ ގޮތް ދޫކޮށްފަ ތި ބަނޑިޔަލުން އަހަރެން އަތަށް ފެން އަޅާދީބަލަ. ވަރަށް ކަރުހިއްކާފަ މިހިރީ.” ޒާތެއްގެ މަލާމާތެއް ކުރަމުން ފަހުދު ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލިއެވެ.

“ސަމީރު ރުޅިއަންނާނެ…. އަދި އަމުދުން ފަހުދަށް އެހާ އިއްޒަތުގަ ފެންދޭން. ތިހިރީ މިތާ ކައިރި ޔުސްރާމެންގެވެސް ގޮސް ފެންބޯންވީނު… ތިއުޅެނީ މަލައްވާ މިތާ ޑްރާމާ ކުޅުވަން.” އަފީފާ ގޮތްދޫ ނުކޮށް ހިނގައިގަތެވެ. ފަހުދު ކީއެއްވެސް އެއްޗަކަށް އަޅާނުލައެވެ. ފަހަތަށް އެނބުރި ބަލައިވެސް ނުލައެވެ.

“ހާދަ ބޯވެސް ބޮޑޭދޯ. މަބަލާނަމޭ ތިހެން ގޮސް އުޅެވޭތޯ! އަމުދުން ސަމީރާ އިނިއްޔާ. ހައްހައްހާ…” ރުޅިއައިސްފައިހުރެ ފަހުދު ބުންޏެވެ.
ފަހުދު އައީ ފަހުދަށް ކުރެވިފަ އޮތް ކުށަކީ ކޮބައިކަން އަފީފާގެ ފަރާތުން ހޯދުމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިފަހަރުވެސް އެކަން ކާމިޔާބު ނުވުމުން ފަހުދުގެ އަމިއްލަ ނަފްސު އޭނާއަށް މަލާމާތް ކުރިހެން ފަހުދަށް ހީވިއެވެ. ފަހުދުގެ ހިތުގާ އުފެދެމުން ދާންފެށި ގިނި އިތުރަށް ރޯވާން ފެށިއެވެ. ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫހު އިތުރަށް އާކޮށްލަން ފަހުދުގެ އަމިއްލަ ނަފްސު އޭނާއަށް ފުރުޞަތު ދޭންފެށިއެވެ.

“ސަމީރު! ހާދަ ބުރަކޮށް. ކޮބާ ކުދިން؟ ކޮންކަންތައް ގަނޑެއް ތިކުރަނީ؟” ސަމީރުގެ ކޮޓަރިއަށް ވަދެގެން އައިސް އެނދުމަތިން ހުސްކޮށް ހުރި ތަންކޮޅެއްގައި އިށީންނަމުން އަފީފާ ބުނެލިއެވެ.
އެ އެނދު މަތީގައިވަނީ އަލަމާރިން ނަގާފައިވާ ތަފާތު އެކި އެއްޗެއްސެވެ. އެއިން ކޮންމެ އެއްޗަކަށް އަފީފާ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ނަޒަރު ހިންގަމުން ދިޔައެވެ.

“މަހޫ ނިދާފަ. މާލިކް ވެއްޖެ ޔުސްރާކައިރި. މިހާރު ވަރަށް ޔުސްރާއާ ދޯޅުވެގެން އުޅެނީ. ހެހެ… އެކަމަކު މިހާރު ވަރަށް ގިނަ އިރުވެއްޖެ ދިޔަފަހުން. އަދިވެސް ނާދެ. މިކަން ނިމުނީމަ ދެން ބަލާދާނީ.. އެކުދިން ނެތް ގަޑިއަކު މިހެން ސާފު ކޮށްލަންވެސް ފަސޭހަވާނީ” ސަމީރު މަސައްކަތް ކުރަންހުރެ ބުންޏެވެ.

“މިހާރު މަހޫއަށް ފަސްއަހަރު ފުރުމާ ގާތްވީ.. އަދިވެސް ނީންދަވަންތަ؟ ތިހެން ފަރިތަ ކުރުވާކަށް ނުވާނެ.. ދެން ދަސްކޮށްބަލަ އެސޮރު ނުނިންދަވާ ގެންގުޅެން.” އަފީފާ ރަނގަޅު ނަސޭހަތެއް ދިނެވެ.

“އާނ ވަރަށް ނުނިދާނަމޭ ކިޔައޭ. އަހަރެން ގަދަކަމުން ނިންދަވަނީ.. ނޭނގޭނެއްނު.. ކަންތައްތައް ކުރަންވީގޮތް ކިޔާލަދޭ މީހަކީވެސް ތީވިއްޔަ… ތިކަން ރަނގަޅު ކޮށްލާނަން.” ސަމީރު އެކަން ޤަބޫލު ކުރިއެވެ.

“ސަމީރު! ދެން ބުނެބަލަ އަހަންނާ އިންނާނަންތަ؟ ހަމަ ހުވާ!އަހަރެން މިހިރީ ސަމީރު ޖަވާބެއްގެ އިންތިޒާރުގަ. މިހާރު ސަމީރަށްވެސް މަޖޫބޫރު ވެއްޖެއެއްނު މީހަކާ އިންނަން” އަފީފާގެ އެހެން ބުނުމާއެކު ސަމީރުގެ މަސައްކަތައް ހުއްޓުން އެރިއެވެ. ވަރަށް ހައިރާންވެ ހުރެ ސަމީރު ގޮސް އަފީފާގެ ކުރިމަތީ ހުއްޓިލިއެވެ.

“ބުނީމެއްނު މުއްސަނދި މަހުޖަނަކާއޭ އިންނަން ތިއުޅެނީ. ބުނީމެއްނު މާއަޅާލާ އޯގާތެރި ބައިވެރިޔެކޭ.. އޭނަ ލިބުނީމަ ނޫންތަ ތިގޭ އެންމެން ވެގެން ކައިވެނީގެ ވާހަކަ ދެއްކީ. އަހަރެން ހީކުރީ ފަހުން.. އަހަނަނަށްވުރެ ހުރިހާ ގޮތަކުން ތަނަވަސް މުއްސަނދި ޙަޔާތެއް ލިބޭތީ އަހަރެން މަތިން ހަނދާން ނެތީކަމަށް.” ދެލޯ ކުޑަ ކޮށްލަމުން ސުވާލުގެ ނަޒަރަކުން ސަމީރު އަފީފާއަށް ސުވާލު ކުރިއެވެ.

ސަމީރުގެ ލޮލުން ފެންނަނީ ލޯތްބެވެ. އެހެންނަމަވެސް ސަމީރު ވާހަކަ ދެއްކީ އަފީފާގެ ކުރިމަތީ ވަރަށް ހިތްވަރު ކުރަމުންނެވެ. އެ ލޯބި ފޮރުވަން ސަމީރު ދިޔައީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

“ސަމީރުގެ ޖަވާބެއްގެ އިންތިޒާރުގަ ކިހާދުވަހެއް މިހާރު މިހެން ހުންނަތާ.؟ އަހަރެންނާ ކައިވެނިކޮށް އަލުން މަހަށްދާންވެސް ފެށޭނެއްނު… ތެދެއް.. އަހަރެން ބުނިން މުއްސަނޖެކޭ އެއީ. އެމީހަކީ ސަމީރު… އަހަރެން ގަބޫލު ކުރާގޮތުގަ ފައިސާނެތަސް އެއީ ހިތުގެ މުއްސަނދިކަން. އަހަންނަށް އިނގޭ އަހަރެން ގޮވައިން އުޅެވޭނެވަރުގެ ކުޅަދާނަ މީހެއްކަންތީ.. ލޯތްބާ އަޅާލުން ދޭން އިނގޭ އޯގާތެރި އަކަށްވުރެ މުއްސަނދި ދީލަތި މީހަކު އުޅެފާނެތަ؟… އަހަންނަށް އިނގޭ ސަމީރު އަހަންނަށް އަނިޔާއެއް ނުކުރާނެކަން. އަޚްލާޤް ރަނގަޅުވެފަ އެހެން މީހެއްގެ އަޅާލުން މިވަގުތު ބޭނުންވެފަހުރީ ސަމީރުކަމަށްވާތީ އެދުހު އެހެންބުނީ.. އަހަރެންގެ ވިސްނުން ގޯސްނަމަ މީއެންމެ ފަހުފަހަރުކަމަށް ބަލާފަ އަހަންނަށް މާފްކުރޭ” އަފީފާ ވަރަށް ބާރަށް ނުކުންނަން ހިނގައިގަތެވެ.

އަފީފާގެ ލޮލުގައިވާ ކަރުނަތައް ބޭވަފާތެރިވީ ކޮން އިރަކުކަމެއް ޚުދު އޭނައަކަށްވެސް ނޭންގެއެވެ. އެއްވެސް އިޚްތިޔާރަކާނުލާ ފައިބަން ތައްޔާރު ވަމުންދިޔަ ކަރުނަތައް އޭގެ މަޤާމުގައި ބަހައްޓަން އަފީފާއަށް މަސައްކަތް ކުރެވުނީއެވެ. އެހެނަސް އެއީ ބޭކާރުކަމެކެވެ. އަފީފާގެ ލޮލުގައިވާ ހުރިހާ ކަރުނައެއް އެއްފަހަރާ ބޭވަފާތެރިވީ ކަހަލައެވެ. ސަމީރުގެ ކޮޓަރިން ބޭރަށް ނުކުންނަންދިޔަ އަފީފާ ކުއްލިއަކަށް މަޑުކޮށްލީ ސަމީރު ބުނެލި ވާހަކައެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

– ނުނިމެ –
ޮ
——————-*******—————–
ޝަލީންގެ ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންނަށް!
އުފާވެރި އަޟްޙާ ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ ތިޔަފަރާތަށާ ތިފަރާތުގެ
ލޯބިވާ އާއިލާއަށް އަރިސްކުރަން. 🎉🎆🎊
އުންމީދު ކުރަނީ އަޅުގަނޑުގެ މި ހަދިޔާ ތިޔަ އެންމެހާ ކިޔުންތެރިން އުފަލާއެކު ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށް. ✍️👍
ކުރިޔަށް ހުރި ބައިތައް އަނެއްކާވެސް ކޮންމެ ބުދަ ދުވަހަކު ކިޔާލަން ލިބޭނެ.🤗
إن شآءالله

62

You may also like...

19 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Eid Mubarak Shaleen n Shaleenge family ah. Vrh vrh vrh vrh vrh vrh…. reehi mi part. Hama hevenii fahudhu ulhun gothun😂😂😂. Alhe Afeefaage visnun dhw. So nice. Ekahala meehaku madhuvaane. Hope eyna hama aslu vx ehaa rangalhu kamah Sameeru ah. Sameeru keeky buniima baa afeefaa huttunii. Lemme guess. Sameeru yes bunii dhw?🤔😎. Once again varah kamugossi mi part ingey. Dhuvaheh dhuvahakah hama Shaleen ge liyuntherikamuge hunaru vx heevanii ithuru vaahen. Well done sis👏. Keep it up. Wish u all the best👍. Lysm sissy💛❤💛

  1. hello! No.1 fan
   ethah haaaaas fashun shukuriyyaa.🤗❤️
   Ya afeefa haadha kulhadhaana meehekey Mee dho.
   Sameeru alhe keekeybaa bunaanee.?
   This guess jolly dho. Let’s c kihinei tho vaan miulheny. ✍️✍️
   *******
   Kommehen viya thee shaleenge v bodu fan ehkamah abadhuves gaboolu Kuran.
   Thihaa support dhevvaathy 😁😁😊🤗❤️❤️❤️❤️
   V v v bodah ufaavey
   Thanks a lot
   Lysm❤️ dear

 2. Hey Shaleen adhi handhaan nethun kameh ebainey. My last part comment ah Shaleen reply kollaafa in iru bunefa in eccheh fenuniima vrh happy vi😁…. M one of ur fav regular commenter ey bunefa iniima…😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊. Thank yuhh sissy… I’ll always be there to support u ingey… lots of love💛❤💛

  1. Oh asluves v ufaavi dho? Ehenveema shaleenves mihiree Hama v ufalun. 👍🤗
   Ekam miadhu adhi v ufaavejje 2 vana commented libuneema.😘
   Dhe comment kollaigen shaleen ah point hoadha dhineema Hama v happy.
   Ummeedhakee No.1 fan ge 3 comment bed adhi kommes dhuvahakun libun. 🎉
   Thank you soooooooooooooooo much for the second comment from you .
   Lysm 💞

 3. Hi dhaan
  Hama jeheynee wait kollan
  Sameeru mibinan ulheny keekeytho balaalan ingey.
  Kiyaahithun indha nimuneema shaleen v ufaavejje. Hehehe

 4. Varah reethi masha allah. Afeefaa ah hama assaribahun saabas. Dhn Sameeru thi buni eccheh ves balailan hama keiyy madhu vey eba. Waiting for next part. Eid mubarik

  1. thank you Naaidh
   Yes afeefa gadha meehei dho mee.
   Ya dhen in part kiyaalan wait kollaa wednesdayah in sha allah

 5. hi MAHEE
  Vaahaka.com ga eynee error eh araafa. Shaleen ge namuga noon gothah. E dhen change kollevey gothakahves noon innanee. Ehnveema.

 6. Wow. Maaasha allaah.. haadha reechey mipartves. Sameer aai afeefage thioh asarugadh basthakeh dhw..hama obinoavey..keep it up dear..tvgc.luv u sooo much..💘💘💘💖💖💖🌹🌹🌹

  1. thanks khaleel
   Hehe. Reethitha hama?
   so anei part ah madu kollaa ingey.
   Again thanks a lot

 7. Eid Mubarak Shaleen. Masha Allah mi part ves hama varah reethi. Basthakaa Jumlathakaa ves hama varah furihama. Mi fahudhu mi ulheny konmeves varah bodu nubai kameh kohgen. Noonnama eyna kusheh nukuraanama eh nudhaane dhw afeefa kairi irukolhakaa kon kusheh tho eyna kury ahaakah🤔. OMG anekka Sameer buny Yes ey tha? Can’t wait ingey hama. Curious to know! Thanks. Varah ifaavejje in’gey one of favourites ey bunyma. ‘Favourite author’. Stay quarantined. And enjoy your eid.

  1. hey Real Me
   V ufaavejje ingey comment libuneema. Haadha irei vejjey thi commentah inthizaaru kuraathaa.
   IMTHIHAAN vaahakaige evves parteh furihamaeh nuvaane Real Me ge commentakaa nulaaves,.
   Ehenveema shaleen ah mihen buneveny.
   Dhen fahudhu dho?
   Oh sameeru keekeybaa bunaani??? anekkaa anei kanthah dho?
   Hehehe.
   Ok wait kollaa dear

 8. Hey Shaleen! Eid Mubarak❤. Kihineiyytha haalu? Great job. Vaahaka hama vrh ves reethi. Mi part was hama FABULOUS. Trust yourself and write, eyrun hama ok vaane.19 parts v dho? Congratulations! Vaahaka mihaa furihama ah dhaathii. Fahudhu varah kadavefa hunnaanii mihaaru😂. Can’t wait for the secret to bust Out. Finally, suvaaluthakuge javaabu libijje dho. Afeefa ehn hedhii keehvekan. Sameer dheyne javaabehge inthizaaruga mi inee. Hehe. Take care. Stay safe. Love you sis.
  Lots of love
  Lil sis ❤

  1. furathamaves hama thanks a lot.
   Ekam suvaalei eboi
   Lil sis ? Or anonymous?
   Okay dhenves
   Thee komme meehakas v ufaavejje comment libuneema ingey.
   Anekkaa dhen hama bunelaany faharaku javaabei libemun anekkaa hama suvaaluves ufedhemunney dhaany.. hehe
   Dhen anekkaaves hama v v wait kolla dhen oi part in kommes ehchei engidhaane.
   Guess kuraagoi nooni eyge idhikolhu hehe.

 9. Hey dhemme reply fenunii mi. It was me, LIL SIS. Name nujehi ineema araa name eh eii Anonymous eii. Hehe. But actually name liyuninhen heevanii han’dhaanvaa gothun nama. But I have no idea kihineh kameh name badhaluvee name liyuneema ves. You know dhw sis abadhuves liyamehnu comment nimmamun ” Lots of love lil sis” ey. That’s how you can know if its me or not. Hehe❤

Leave a Reply

Your email address will not be published.