ލޯބިވެރިއެއް ތިނޫނީ މަށެއް ނޭދެމޭ..20

- by - 102- July 30, 2020

އެންމެންނަށް ވެސް އެމީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ސީދާ ކޮށްލާ ކުރިއަށް ޖެހިލެވުނީ ރޫމްގެ މަތިގައި ދިއްލާފައި ހުރި ރަތް ބޮކި ނިވުމުންނެވެ. ނުކުމެގެން އައި ޑޮކަޓަރުގެ މޫނުމަތީގައިވީ ދެނެގަންނަން އުނދަގޫ އަސަރުތަކެކެވެ. ޑޮކަޓަރު އައިސް އެންމެންގެ ކުރިމަތީ މަޑުކޮށްލުމަށްފަހު ވަކި ވަކިން އެ އެންމެންގެ މޫނަށް ބަލައިލާ ފުންނޭވާ އެއް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އިސް ޖަހާލިއެވެ. އެއާއެކު އެންމެންނަށް ވެސް ނޭވާ ހިފަހައްޓާ ލެވުނީ ޑޮކްޓަރުގެ މޫނުމަތިން ފެނުނު އަސަރުތަކުންނެވެ. ހަމަހިމެކަމުގެ ސުކޫތަކަށްފަހު ޑޮކްތަރުގެ އަނގައިން ނުކުން ބަސްތަކުން ހީވީ ތަނުގައި ބޮމެއްގޮށްވާލިހެންނެވެ. ނަޝާއަށް ހުރިތަނަށް ތިރި ވެވުނުއިރު، ސާޔާގެ ހެޔަށް ގޮތްވެގެން ދިޔައެވެ. ޝާނިމްއަށް ސާޔާ ހިފަހައްޓާލެވުނީ ވެސް ކިރިޔާއެވެ. މީޝާ އާއި ޝިމާ ވެސް ބުދެއް ފަދައިން ކައިރީ ހުރި ގޮނޑިތަކަށް ތިރިވިއިރު ޒީވާން އާއި އަޔާން ދެފަރާތުން ކައިރިވެލީ ހަމްދަރުދީވާ ހާލު ފޮތިފޮތިވެފައިވާ ހިތަކައިގެންނެވެ.ޑޮކްތަރުގެ އަނގައިން އިވުނު ވާހަކައިން އިޔާޝްއަށް ހީވީ އޭނަގެ ހަށިގަނޑާ ފުރާނަ ދެތަން ވިހެންނެވެ.

***************************************

” ސޮރީ ޓު ސޭ ބަޓް ނާޔާ ސަލާމަތް ވާނެ ކަމުގެ މާބޮޑު އުންމީދެއްނެތް .. މިކޮޅުން ދެވެން ހުރި ފަރުވާ ދީނިމިފަ ހުރީ… ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ބެރަށް ދާން ފުރަންވީ.. ނޫނީ މާލަސްވެދާނެ” ޑޮކްޓަރު ދެވަނަ ފަހަރަށްވެސް އޭނާ ބުނި އެތި ރިޕީޓްކޮށްލީ އެއްވެސް މީހެއްގެ އިޝާރާތެއް ނުވުމުންނެވެ. އެއާއެކު އިސްއުފުލާ ބަލައިލި ޑޮކްޓަރުގެ ހިތުގައި ވެސް ހަމްދަރުދީ އުފެދުނީ ހުއްޓުންއަރާފައި ތިބި އެންމެން ފެނުމުންނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ވެސް ވަކި ކުރާނީ ކީއްހެއްޔެވެ؟ ކުރެވޭނީ މަސައްކަތެވެ. ކާމިޔާބު ދެއްވާނީ އެހެން ފަރާތަކުންނެވެ.

ގިސްލަގިސްލާފައި ރޮމުން ދިޔަ ނަޝާ ހުއްޓުވާނެ ގޮތެއް ނޭނގިފައި ކައިރީގައި އޭނަގެ ގައިގައި އަތްވަށައި ލައިގެން ޒައުލް އިނެވެ. ނަޝާގެ ހިތުގައި އަޅާނެ ވޭން އެންމެ ގާތުން އެނގޭނެ އެކަކީ ވެސް ހަމަ ޒައުލްއެވެ. ނާޔާ ދުނިޔެއަށް އުފަން ވުމުގެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ނާޔާގެ ބައްޕަ ވަނީ ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން ނިޔާވެފައެވެ. އޭގެފަހުން ނާޔާ ވިހެއުމުގެ ތެރޭގައި އެ ދެކުދިންގެ މަންމަ ވެސް ވަނީ މިދުނިޔެއާ އަލްވަދާޢު ކިޔާފައެވެ. އެދުވަހުން ފެށިގެން އަމިއްލަ އުފަލަށް ވުރެވެސް ބޮޑަށް ނާޔާގެ އުފަލަށް އިސްކަންދީގެން ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތެއްދީ ނާޔާ ބަލާ ބޮޑު  ކުރަމުން އައީ ނަޝާއެވެ. އެހިތުގައި ނާޔާގެ މައްޗަށް ވަނީ މައެއްގެ ކުލުނު ޖެހިފައެވެ. ނާޔާ ވެސްް ނަޝާ ދެކެނީ އެއީ އޭނާގެ މަންމަ ގޮތުގައެވެ. ދިރިއުޅުމުގައި ދެކުދިންނަށް ވެސް ކުރިއަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރި ކަމެއް ލިބުނިީ ސާޔާގެ މަންމަ އަދި ބައްޕަ ފަރާތުންނެވެ. އެދެކުދިން ވެސް އެދެމަފިރިންނަށް މުހާތަބު ކުރަނީ މަންމަ އަދި ބައްޕަގެ ނަމުންނެވެ. އެދެމަފިރިންނަށް އެ ދެކުދިން އަބަދުވެސް ހިތާހިތުން ޝުކުރުވެރިވެއެވެ.

” ދަރިފުޅާ ނަޝާ ދެން ނުރޮއެ ހުއްޓާލާ.. އިންޝަﷲ ނާޔާ އަށް ދެރަގޮތެއް ނުވާނެ.. އެދަރިފުޅު އަދި އެނބުރި އަހަރެމެން ގާތަށް އަންނާނެ.. ތިހާ އަވަހަށް ހިތްވަރު އެލުވާނުލާ ދަރިފުޅާ.. ކޮންމެ ކަމަކަށް ވެސް ވާނެ ކެތްތެރިވާން.. ނަމާދުން ހިތްވަރު ހޯދާ ދަރިފުޅާ..” ރޮމުން ދިޔަ ނަޝާއަށް އޭނާގެ ރުޔުން ހުއްޓާލެވުނީ ސާޔާގެ މަންމަ ސަމީރާގެ ހިތްވަރުގެ ބަސްތަކުންނެވެ. އެ ބަސްތަކާ މެދު ފުންކޮށް ވިސްނާލުމަށްފަހު ސަމީރާއަށް އޭނާ ބަލައިލީ ޝުކުރުވެރި ނަޒަރަކުންނެވެ. އެއިރު ފިރިހެން ތިންކުދިންގެ ހިތްވަރުގެ ބަސްތަކުން ސާޔާމެން ވެސް ތިބީ ކުޑަކޮށް ހަމައަކަށް އެޅިފައެވެ. ނަމަވެސް އިރުކޮޅުކޮޅުން އަދިވެސް ތިން ކުދިންގެ ލޮލުން ކަރުނަ ހިލެމުން ދިޔައީ ނާޔާ އާއި މެދު ޑޮކަޓަރުން އުންމީދު ކަނޑާލާފައި ވުމުންނެވެ.

ފާރުގެ ބިތަށް ޖެހިގެން ލޮލުން ކަރުނަ ފައިބާ ހާލު އިޔާޝް އިނީ ޖެހި ބުދެއްހެން ހުއްޓުން އަރާފައެވެ. ޑޮކްޓަރު ބުނި ވާހަކަ އަދިވެސް ކަންފަތުގައި ގުގުމަމުން ދިޔައެވެ. އަންހެން ކުދިންތަށް ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށްފަހު ޝާނިމްމެން މިސްރާބުޖެހީ ހިތާމައިގެ ކަނޑެއްގައި ޣަރަޣުވަމުން ދިޔަ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާގެ ގާތަށެވެ. އެތަށް ނަސޭހަތެއް ދީގެން ޝާނިމްމެން ތިން ޒުވާނުން ވެގެން އިޔާޝް ހަމައަކަށް އަޅުވާލިއެވެ. އެކުވެރިންގެ ހިތްވަރުގެ ބަސްތަކުން އިޔާޝްއަށް ހީވީ އޭނާގެ ނަފްސަށް އިތުރު ދިރުމެއް ލިބުނު ހެންނެވެ. މޫނުމަތި އަތުން ފުހެލުމަށްފަހު ތިން ޒުވާނުންނާއެކު އިޔާޝް ވެސް ކޮޅަށް ތެދުވެލިއެވެ. އެއިރު އެތަނުގައި ޝާނިމްގެ މަންްމައާއި ބައްޕަގެ އިތުރުން އަޔާންގެ މައިބަފައިންވެސް ތިއްބެވެ. ޒީވާންގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ ބޭސްފަރުވާއަށް ބޭރަށް ގޮސްފައިވުމުން އެވަގުތު އެތަނުން ފެންނާކަށް ނެތެވެ. އިޔާޝްގެ މައިންބަފައިންގެ އިތުރުން ދޮންބެ އިޔާން ވެސް އެތާ ހުއްޓެވެ. އިޔާޝް ބަލާލުމާއެކު ޔާސިރު އާއި އީނާޝް ބޯޖަހާލުމަށް ފަހު ލޯމަރާލީ މަރާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުން އެދަނީ އެދެމަފިރިންގެ ލޮލުގެ ނޫރު ފަދަ ދަރިފުޅުގެ ހިތުގެ ހިތްހަމަޖެހުންކަން އެނގިގެންހެން ހީވިއެވެ. މަންމަ އާއި ބައްޕަގެ އެ ކުޑަކުޑަ ހަރަކާތުން ވެސް އިޔާޝްއަށް ހިތްވަރެއްލިބިގެން ދިޔައެވެ.

******************

ފަތިސް ނަމާދުކޮށްލަގެން އިޔާޝް އެތަށް އިރަކު ދުޢާ ކުރުމަށް އިނެވެ. ނާޔާ ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވުމަށް އެެދި އިޔާޝް ރޮވިފާވާހާލު އެކަލާނގެ ހަޟްރަތުގައި އެކަމަށް އެދި ދެންނެވިއެވެ. މިސްކިތުން ފައިބައިގެން އައި އިޔާޝް ފެނި އެވަގުތު އިޔާޝްގެ އިންތިޒާރުގައި މިސްކިތުގެ ސިޑިމަތީ ތިބި ޝާނިމްމެންނަށް ހިނިތުންވެލެވުނީ އެކުވެރިޔާ މޫނުމަތިން ކުޑަކޮށް ނަމަވެސް ހަމަޖެހުން ފެނިލުމުންނެވެ. ހުދުކުލައިގެ ހޫޑީއަކާއެކު ލައިފައި ހުރި ކަޅުކުލައިގެ  ޖިންސްގެ ޖީބަށް އަތް ޖަހައިލައިގެން ހުރިއިރު ފިރިހެންވަންތަ ކަމުން މިލްކު ނުކުރާނެ ހިތެއް ނުވާނެކަން ގައިމެވެ. ނަމަވެސް އެހިތުން ޖާގަ ހޯދުނީ ނާޔާއަށް އެކަންޏެވެ. އެހިތަކީ ހަމައެކަނި ނާޔާގެ މިލްކެކެވެ. އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދެއްކުމެއްނެތި ހަތަރު ޒުވާނުން ވެސް ޝާނިމްގެ ކާރުގައި މިސްރާބުޖެހީ އެއާޕޯޓަށް ދިއުމަށެވެ. ހައެއްޖަހާއިރު އިތުރު ފަރުވާއަށް ނާޔާ ގޮިވައިގެން ސިންގަޕޯރ އަށް ދިއުމަށް ނަޝާ އަދި ޒައުލް ފުރާނެއެވެ. އެކޮޅުގައި ނަޝާ ބައްޕަ ފަރާތު ބޮޑުދައިތަމެން ތިބުމުން ނާޔާ ގޮވައިގެން ހަމައެކަނި ދާން ނިންމީ އެ ދެމަފިރިން އެކަންޏެވެ. އިޔާޝް ވެސް ކިތަންމެ ދާން ބޭނުންވި ނަމަވެސް އޭނާ ވަކި ދާނީ ވެސް ކޮން ހައިސިއްޔަތަކުން ހެއްޔެވެ؟ އޭނާ ގޮސްގެން ނާޔާގެ ނަމަށް ހުތުރު އަރާކަށް ފަހަރުގައި ވެސް އިޔާޝް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ.

އިޔާޝްމެންނަށް އެއާޕޯޓަށް ދެވުނު އިރު އެންމެން އެތާ ތިއްބެވެ. އިޔާޝްވެސް ގޮސް އޭނާގެ މަންމަ ކައިރި ހުއްޓިލުމަށްފަހު އެއަތުގައި ހިފާލީ ބަލިކަށި ނުވުމަށެވެ. އެއާއެކު އީނާޝް ވެސް ދަރިފުޅުގެ އަތަށް ފިތާލީ ހިތްވަރުކުރުމަށް ބުނަމުންނެވެ. ނާޔާ އާއި ދިމާވެފައި ނެތް ނަމަވެސް އެ އަންހެން ކުއްޖާއަށް އީނާޝްގެ ހިތުންވެސް ވަނީ ދަރިއެއްގެ މަޤާމް ދެވިފައެވެ.

ދުރުދުރުން އިވެމުން ދިޔަ އެމްބިއުލަންސްގެ ސައިރެންގެ އަޑުން ނާޔާ މިކޮޅަށް ގެންނަނީ ކަން އެންމެންނަށް ވެސް ފަހުމް ވިއެވެ. އެމްބިއުލެންސް އައިސް މަޑުކޮށްލުމާއެކު ދެމީހަކު ވެގެން ފަހަތު ދޮރު ހުޅުވާލުމަށްފަހު ސްޓްރެޗާއެއްގައި ނާޔާގެ ހަށިގަނޑު ނެރުނެވެ. ފެނިގެން ދިޔަ ހަރަކާތެއްނެތް ނާޔާގެ ހަށިގަނޑު ފެނިފައި އެންމެންގެ ހިއްތަށް ވެސް ރޮށްވާލިއެވެ. ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ފަހުން ނާޔާ ހަމަލޮލަށް އެންމެންނަށް ވެސް އެ ފެނުނީ އަދިކިރިޔާއެވެ. މެޝިނުގެ އެހީގައި ނޭވާ ލަމުން ދިޔައިރު ނާޔާގެ މުޅި މޫނު މަތި ވަނީ ހުދުވެފައެވެ. ބޮޑު ތުންފަތްވެސް ހިކިފައިވާއިރު އެތަށް ހޮޅިއެއް ވަނީ ނާޔާގެ ގަޔަށް ގުޅާފައެވެ. ދެންމެ ދެންމެ ނާޔާ ކައިރިއަށް ގޮސްދާނެ ހެން ހީވި ވަގުތު ކޮޅަކަށް ފަހުވެސް އިޔާޝް އެބުރި އައި ފަރާތަށް ހިނގައިގަތީ އެ ހިތަށް ކެތްނުވުމުންނެވެ. ހަމަލާދިން ވަގުތު ނާޔާގެ ކުރިައްޗަށް އޭނާއަށް އެރުން ނަމައޭ އިޔާޝްގެ ހިތަށް ހާސްފަހަރު އެރިއެވެ. ނާޔާގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި ކުރިއާލާ ފިޔަވަޅު އެޅުންނަމައޭ އިޔާޝްގެ ހިތަށް އެރީ ކިތަށް ފަހަރު ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ނަމަވެސް ކުރާނީ ކީއްހެއްޔެވެ؟ ނަމަނަމަ އަކުން ކެއްކޭނެ ރިހައެއް ނޯންނާނެއެވެ. މިހާރު މާބޮޑަށް ލަސް ވެއްޖެއެވެ.

*********************

ނާޔާ ފުރުމާއެކު އެންމެން ވެސް ގެއަށް ދިއުމަށް އަވަސްވެގަތެވެ. އިޔާޝް ފެންނަަން ނެތުމާއެކު ޝާނިމް މަޑުމަޑުން އިނާޝް ކައިރި އޭނަަ ކޮބައިތޯ ސުވާލުކޮށްލިއެވެ. އެވަގުތު ދުރުގައި ހުރި ބެންޗްއެއްގައި އެކަނިމައި އެކަނި އިން އިޔާޝް އިނާޝް ދައްކާލިއެވެ. އެއަށްފަހު ޝާނިމްގެ އަތުގައި ހިފާލާ އިޔާޝް ހަމައަކަށް އަޅުވާލުމަށްފަހު އެކަނި ދޫކޮށްނުލުމަށް އެދުނެވެ. ޝާނިމް ވެސް އެ ގޮތާ އެއްބަސް ވަމުން މަޑު މަޑުން ބޯޖަހާލުމަށްފަހު ސާޔާމެންްނާ، ޒީވާންް އަދި އަޔާން ގޮވައިގެން އިޔާޝް ކައިރިއަށް ދިއުމަށް ހިނގައިގަތެވެ.

ހަމަހިމޭންކަމާއެކު ބެންޗް ގައި ތިބި އެންމެންގެ ވިސްނުމުގައި ވެސް ވަނީ ނާޔާއަށް ވެދާނެ ގޮތެކެވެ. ޑޮކްޓަރުން އުންމީދު ކަނޑާލި ނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް ކުއްޖަކު އުންމީދު ކަނޑައެއްނުލައެވެ. އެއްޗެއް ހަނދާންވީ ފަދައަކުން ޝާނިމް އޭނާ ލައިގެން ހުރި ޖީބުން ފޯނެއް ނެގިއެވެ. އެކަން އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަޅައިގަތީ އޭނާ އާ އެންމެ ގާތުގައި އިން ސާޔާގެ ލޮލުގައެވެ. ” ޝާން ތީ ކާކު ފޯނެއްނެއް؟” ފޯނާ ދިމާލަށް އިނގިލި ދިއްކޮށްލަމުން ސާޔާ ހައިރާންވެފައި ޝަނިމް ކުރެން އަހާލިއެވެ. އެވަގުތު އަނެއް ފަސް ކުދިންގެ ނަޒަރުވެސް ޝާނިމްގެ އަތުގައި އޮތް ފޯނަށް ހުއްޓިގެންދިޔައެވެ.” ނޭނގެ ނާޔޫގެ އެއްޗެހި ހަވާލު ކުރިގަޑީ ނާރސް މަ އަތަށް ދިން ފޯނެއްމީ.. ނާޔޫގެ ފޯނަށް ނުވީމަ ބުނަން ވެސް ބުނިން މިއީ ނާޔޫ ގެ އެއްޗެއް ނޫނޭ.. ބުނީމަ ވެސް ބުނީ ނޫނެކޭ ތީ ނާޔޫ ޖީބުގަ އޮތް ފޯނެކޭ.. ދެންމެ މީގެ މަތިން މި ހަނދާން ވީވެސް” ޝާނިމް ބުނި ވާހަކަ އިން އެންމެންގެ ޝައުގުވެރިކަން ވެސް އެ ފޯން ދަމައިގަތެވެ. ” ލެޓްމީ ޗެކް.. ހީވަނީ ކޮންމެސް ނުބައެއް އެބައުޅޭހެން” އެހެން ބުނުމާއެކު އެންމެންވެސް އެކަމަށް އެއްބަސް ވަމުން ހުރިހާ ސަމާލުކަމެއް އެކަމަށް އެންމެން ދިނެވެ. ކޯޑެއް ޖަހަން ނެތުމުން އެންމެންނަށް ވެސް ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއް ލެވުނެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ހުޅުވާލި ފޯނުން އެންމެންނަށް ވެސް ފެނުނީ ސޭވް ކޮށްފައިހުރި ރިކޯޑިންސް ތަކެކެވެ. އެއާއެކު ކުޑަކޮށް ހައިރާންވެ ތިބެ ފަހަރަކު އެއްޗެއް އަޑު އަހަމުން އެމީހުން ދިޔައެވެ. ރިކޯޑިންއަކަަށް ފަހު ރިކޯޑިން އެއް އަޑު އަހަމުން ދިޔަ އެންމެން ވެސް ތިބީ އިވޭ އަޑުތަކުން ފެންކަޅިވެފައެވެ. ނާޔާ އެންމެ ފުރަތަމަ އައިޒަން އާ ބައްދަލުކުރަން ދިޔަ ރެއިން ފެށިގެން އޭގެ ފަހުން ހިނގި ކޮންމެ ކަމަކާ ނަބީލް އައިޒަން އަދި ނާޔާ އާ ދެމެދު ދެކެވުނު ކޮންމެ ވާހަކަ އެއް ނާޔާ ވަނީ ރިކޯޑްކޮށްފައެވެ. މަންޒަރު ނުފެނުނު ނަމަވެސް ނަބީލް ނާޔާއަށް ވަރަށް އަނިޔާކޮށްފައިވާކަން އިވޭ އަޑު ތަކުން އެކަނި ވެސް އެނގެއެވެ. އެއާއެކު އިޔާޝްގެ އަތް މުއްކެވިގެން ދިޔައީ ނަބީލް ނާޔާއަށް އަނިޔާ ކުރުމުންނެވެ. ސާޔާ ވެސް ފެންކަޅިވީ އޭނާގެ ރައްކަލަށްޓަކައި ނާޔާ ކަޑަށްތު ކޮށްފައިވާ ބިރުވެރި އަދި އެހާމެ ވޭނީ ރާސްތާ އެނގުމުންނެވެ. އެކުއްޖާގެ ކެތްތެރިކަމާއި ހިތްވަރުގަދަ ކަމަށް ހިތާ ހިތުން އެންމެން ވެސް ތަޢުރީފުކުރިއެވެ. ނާޔާ އަށް ކަމެއް ވެއްޖެ ނަމަ އެމީހުންގެ އަތުން ގެއްލިދާނީ އަގުހުރި ޖަވާހިރެކޭ އެންމެންގެ ވެސްް ހިތަށް އެރިއެވެ.

އެންމެ ފަހު ރެކޯޑިން އެޅުވުމާއއެކު އެންމެންނަށް ވެސް ހައިރާންވެގެން ގޮސް ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލެވުނެވެ. ޝާނިމް އަށް އިސްޖަހާލެވުނީ މިއޮށް ހުރިހާ ދުވަހު ސިއްރު ކުރި ހަގީގަތްް އެންމެންގެ ކުރިމައްޗަށް އައުމުންނެވެ. އެއީ އެންމެ ފަހުން ނަބީލް އާއި އައިޒަން އާ ދެމެދު ދެކެވުނު ވާހަކަ ތަކެވެ.

” އެ ޝާނިމް އާ ހެދި ހަމަ ލަޔާ މަރުވީ.. އަހަންނާ ޝާނިމް ދިމާވީ އަހަރެމެން ދެމީހުން ގްރޭޑް 8 ގައި އުޅުން އިރު.. އެއިރު ވެސް އަހަންނަށް ވުރެ ގިނައިން އަންހެން ކުދިން ޝާނިމް ފަހަތުން އުޅޭތީ މަ އޭނަ އަށް ނަފްރަތުކުރަން.. ނުފޫޒުގެ ގޮތުންނާ މުއްސަނދިކަމުގެ ގޮތުން ވެސް އޭނަ އަށް ވުރެ މަ އެތަށް ގޮތަކުން ކާމިޔާބުވާނެ.. މަގޭ އާއިލާ ވެސް.. އެކަމް އެއްވެސް މީހަކު އެކަން ބަލައެއް ނުގަތް… އެހެން އުޅުމުގެ ތެރޭ ކްލާހަށް އަލަށް އައި ކުއްޖެއް ލަޔާ އެއީ … މަށަށް ނޭނގި ނަމަވެސް އޭނަ ދެކެ ލޯބިވެވުނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެކަމް ފަހުން އެނގުނީ އޭނަ ލޯބިވަނީ ޝާނިމް ދެކެ ކަން ވަރަށް ރުޅި އައި އެގަޑީ.. އެކަމު ހިތަށް އެރީ ލަޔާ އިފަލުގައި ބަހައްޓަން.. އެވެސް ހަމަ ވެވިފައި ހުރި ލޯބީގެ ބާރު… އެކަމު އެ ފިރިހެނާ ލަޔާ އާ ދިމާލަށް ބަލާ ނުލި ތާނގަ އެ ކުއްޖާގެ އާދޭސް ތަކަށް ވެސް ދިނީ ބީރު ކަންފަތެއް … މާ ލޯބިވާ ސާޔާ އެކޯލަ… ހާދަ ނެއްޓިއޭ މަ… ދެރަވެސް ވޭ ލަޔާ ރޯތަން ފެނި.. އެހެން އުޅެމުން އޭގެ މަހެއް ފަހުން އިވުނީ ލަޔާ އަމިއްލައަށް މަރުވި ހަބަރު.. އެވެސް ހަމަ އެ ޝާނިމް އާ ހެދި.. އޭނަ އެދުވަހު ލަޔާ ކައިރިއަށް ދިޔަނަމަ އެ ކުއްޖާ ހުރީސް މިދުނިޔޭގައި.. އެކަމް ހަމަ އޭނަގެ ސަބަބުން މިހެން ވި.. އެހެންވެ ނާޔާ މެދުވެރިކޮށްް އޭނަ ދިރިއުޅުމާ މަ މިކުޅެނީވެސް .. ދުވަހަކުވެސް މަ އޭނަ އުފަލުގައި ހުރިޔަކަަ ނުދޭނަން.. ލަޔާ އަށް ޖެއްސިި ހާލު މަ އަދި ސާޔާގެ ފުރާނައާ ކުޅެލައިގެން އޭނަ އަށް ވެސް ޖައްސާނަން… އައި ވިލް ޑެސްޓްރޯއި ހިމް… އޭނަ ހީކުރަނީ ކީކޭ ކަމަށްތަ.. ހަހަހަހަހަ މި ނަބީލް އާ އޭ އޭނަ އެކުޅެލީ.. އެނގެންވާނެ ދޯ ހަމަޖެހިގެން އެންމެ ނޭވާއެއްލިޔަ ވެސް މަ ނުދޭނެކަން..ހަހަހަހަ”

ނަބީލްގެ އަނގައިން އިވުނު ވާހަކަ ތަކުން އެންމެން ވެސް ތިބީ ބަސް ހުއްޓިފައެވެ. އެވަރު ކަމަކަށް ނަބީލް އެހާ ވަރު އަރުވާލަފާނެ ކަމަކަށް އެކަކު ވެސް އުމީދެއްނުކުރެއެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން މިއަދު މަރާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުން އެދަނީ އެއްވެސް ކުށެއް ނެތް ފުރާނައެކެވެ. ވެދިޔަ ކަންކަމުގައި އެންމެންވެސް އޭނަ ކުއްވެރި ކުރާނެހެން ޝާނިމްއަށް ހީވި ނަމަވެސް އެކަކު ވެސް އޭނާ ކުއްވެރިއެއްްް ނުކުރެއެވެ. ހިތުގައި ޖެހުނީ ކުށެއް ނެތް ނާޔާއަށް ހުރިހާ ހިތާމައެއް ލިބުމުންނެވެ. އަދި މި ފޯން ހެއްކެއްގެ ގޮތުން ފުލުހުންނަށް ހަވާލުކުރަން އެމީހުން ނިންމިއެވެ. ހަމަ ގައިމުވެސް މީގަ ހުރި އެއްޗެހިން އެތަށް ބަޔަކަށް އިންސާފު ލިބޭނެކަން ކަށަވަރެވެ. އަދި ނަބީލްގެ މައްޗަށް ކުޑަ ހުކުމެއް ނާންނާނެ ކަމަށް އެ އެންމެން ވެސް ޔަގީންކުރިއެވެ.

****************************************

( 3 މަސް ފަސް )

****************

ސައިކަލުގައި އައިސް އާޓިފިށިއަލް ބީޗަށް މަޑުކޮށްލި އިޔާޝްއަށް ޒުވާން ގިނަ އަންހެން ކުދިންނެއްގެ ނަޒަރު ހުއްޓިގެން ދިޔައެވެ. ހުދުކުލައިގެ ޓީޝާޓެއްގެ މަތިން ކަޅުކުލައިގެ ލެދާރ ޖެކެޓެއްލައިފައިވާ އިރު ލައިފައިވަނީ ކަޅުކުލައިގެ ޖިންސް އެކެވެ. ފަން ބޯ އިސްތަށިގަނޑު ނިތްކުރިމައްޗަށް ދޫކޮށްލާފައިވާއިރު އެ އަސަރުގަދަ ދެލޯ ފޮރުވާލެވިފައިވަނީ ކަޅުކުލައިގެ ރޭބަން އަވި އައިނަކުންނެވެ. ބަލއިލަން ކިތަންމެ ހާވެސް ފުރިހަމަވެފައި ފިރިހެންވަންތަ އެވެ. އަމާޒުވި އެތަށް ބެލުމަކަށް ފުރަގަސްދެމުން އިޔާޝް ގޮސް އެކަހެރިކޮށްހުރި ބެންޗްއެއްގައި ޖައްސާލުމަށްފަހު ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލިއެވެ. ހިތަށް ހަމަޖެހުން ހޯދުމަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ހަވީރު އިޔާޝް އާޓިފިޝިއަލް ބީޗަށް އާދެއެވެ. ނަމަވެސް އެކަނި ވުމުން އެހިތް ވަނީ ހައްތަހާ ބަލިކައްޓެވެ. ބޭރަށް ގެންގޮސް ކުރި އޮޕަރޭޝަނުން ނާޔާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްވި ނަމަަވެސް ނާޔާ ކޯމާ އަކަށް ދިއުންވީ އަނެއްކާ ވެސް އެމީހުން ހިތަށްް ތަދުކޮށްލި ހަބަރަކަށެވެ. ތިންމަސްވީއިރު ނާޔާ އަދިވެސް ހޭނާރައެވެ. ނަމަވެސް އިޔާޝް ވެސް އަދި އެހެން އެންމެން ވެސް އުންމީދު ކަނޑާނުލާ ނާޔާއަށް އިނތިޒާރު ކުރަމުން ދިޔައެވެ. ނަބީލްގެ މއްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެ ވިހި އަހަރުގެ ޖަލުހުކުމެއްވެސް އޭނާގެ މައްޗަށް ވަނީ އިއްވާފައެވެ. ނުފޫޒު ގަދަ ބައްޕާފުޅަށް ވެސް މިފަހަރު ލޯބިވާ ދަރިފުޅު ސަަލާމަތެއް ނުކުރެވުނެވެ. އެހާވެސް ބޮޑަށް އެ މައްސަލައިގައި އިޔާޝްމެން ހިފާލިއެވެ. ހަގީގަތް އެނގުމާއެކު އެންމެން ވެސް ނާޔާގެ ހިތްވަރުގަދަ ކަމާއި ކެތްތެރިކަމަށް ތަޢުރީފްކުރިއެވެ. އެ ކުއްޖާއަށްޓަކައި އެންމެންގެ ހިތުގައިވެސްް ހަމްދަރުދީ އާއި ލޯބި އުފެދުނެވެ. ނާޔާ ކޯމާއަކަށް ދިއުމުން ލިބުނު ހިތްދަތިކަމުގައި ޝާނިމް އޭނާގެ ކައިވެނި ފަސްކުރީ ސާޔާ އަށާއި އެ އާއިލާއަށް ވަގުތު ދިނިމުގެ ގޮތުންނެވެ. ހަމައަކަށް އެޅުމާއެކު މިހާރު އނެއްކާ ވެސް ކުރިއަށް ދަނީ ސާޔާ އަދި ޝާނިމްގެ ކައިވެނީގެ ތައްޔާރީތަކެވެ. ނާޔާ ނެތުމުގެ ފަޅުކަން އިހްސާސްވި ނަމަވެސް އިތުރަށް ކައިވެނި ފަސްކުރެވޭކަށް ނެތެވެ. މިހާރުވެސް މާ ބޮޑަށް ލަސްއްޖެއެވެ.

” މަންމި ކޮއްކި ކަޕްކޭކް ކާން ” ހިޔާލުތަކު ތެރޭ އިން އިޔާޝްއަށް ހަމަބިމަށް އާދެވުނީ ތުއްތު ކުއްޖަކު ބުނެލި އެންމެ ޖުމްލަ އަކުންނެވެ. އެތަށް ހަނދާންތަކެއް އިޔާޝްގެ ސިކުނޑީގައި އެނބުރެންފެށިއެވެ. އެއާއެކު އެ މޫނުމައްޗަށް ވެރިވީ ފަހުން ފަހުން އައިސް އެ މޫނުމަތިން ހޯދަން އެންމެ އުދަނގޫ ހިނިތުންވުމެވެ. އެ އުފާވެރިކަމަށް ހިތް އެދުނީ އިންތިހާއަށެވެ.. ” އައި މިސް ޔޫ މައި ކަޕްކޭކް.. ޕްލީޒް ކަމް ބެކް” ވައި އަޑުން އިޔާޝް އެހެން ބުނެލި އިރު އެ އަޑުގައި ވަނީ ރިހުމެވެ. މަޑުމަޑުން ދިގު އެސްފިޔަ ތަކުގެ ނިވަލުގައި އެ އަސަރުގަދަ ދެލޯ ފޮރުވާލިއިރު ލޮލުން ވެއްޓުނު ކަރުނަ ތިކި އެ ފިރިހެންވަންތަ ކަމުގެ ދެވަނަ އެއް ނުވާ މޫނުގައި ބޮސްދީފިއެވެ.

****************

” އިޔާޝް ” ކަރުބުޑުން ހަޅޭއްލަވަގަންނަމުން ނާޔާ އޭނާގެ ލައްޕާލެވިފައިވާ ދެލޯ ހުޅުވާލިއެވެ. ނާޔާގެ އެނދުގައި ބޯ އަޅައިލައިގެން އޮތް ނާޔާގެ ދެބެންގެ ދެދަރި ކޮއްކޮ ކައިރާ އަށް ވެސް ސިއްސައިގެން ގޮސް ތެދުވެވުނެވެ. އޭރު ފުންނޭވާތަކެއް ލަމުން ނާޔާ ދިޔައިރު މެޝިނުތަކުގެ ބީޕްގެ އަޑުން މުޅި ރޫމް ވަނީ އެއްއަޑުވެފައެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ކައިރީގައި ހުރި ބެލް އަށް ކައިރާ ފިތާލީ ބިރުގަނެފައިވާ ހިތަކާއެކުގައެވެ. އޭރު ނޭވާ ނުލެވިގެން ނާޔާ ތެޅިފޮޅެމުން ދިޔައެވެ. ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭ ޑޮކަޓަރުންނާ ނަރުހުން އެތަނަށް ވަދެ ކައިރާ ކައިރި އެތަނުން ނުކުތުމަށް އެންގިއެވެ.

*****************

ލޯމަރައިލައިގެން އިން އިޔާޝް ސިހިފައި އޭނާގެ ދެލޯ ހުޅުވާލީ ނާޔާ އޭނާއަށް ގޮވާލިހެން ހީވެގެންްނެެވެ. އެއަޑުގައި ރިހުމާއި ބަލިކަން ވިއެވެ. ނާޔާގެ މަތިން މާބޮޑަށް ހަނދާންވާން ފެށުމުން އަވަސް އަވަހަށް ޖީބުގައި އަތް ޖައްސާލީ ފޯނު ނަގާ ކައިރާ އަށް ގުޅުމަށެވެ. ނަ،މަވެސް އާދެވުނީ ފޯނު ނުލާކަން އެނގުންވުމުން އަމިއްލަ ނަފްސަށް ކުދިކިޔާލެވުނެވެ. އިންތަނުން ތެދުވެ ގެއަށް ދިއުމަށް ހިނގައިގައިން އިރުވެސް ނޭންގޭ ބާރު މިނެއްގައި އިޔާޝްގެ ހިތް ތެޅެމުން ދިޔައެވެެ.

( ނުނިމޭ )

**** މި ޕާރޓް ލަސްވި ކަމަށްޓަކައި ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން އަޅުގަނޑު ނިހާޔަތަށްް މާފަށްއެދެން.. އަދި އުފާވެރި އަޟްހާ ޢީދުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންނަށް އަޅުގަނޑު އަރިސްކުރަން.. ޢީދު މުބާރަކް*****

 

102

You may also like...

116 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. alheyyyy … haadha reehcheeyy mi part vx .. mash allah v nice… i hope next partvx v reethi vaan kamah.. vaahaka up lohla dhehcheyy avahaa kudakn las kan faahaga kohlan..hehe eii ehn buni ehcheh noon ..hama ok ige..las vedhaane bxy v ma vx dw.. all the best dear ly n tc ..wishh u luck ..masha allah story hama ehvana

  1. awwnnn thnk yuh soo much dearrr.. raelly means a lot.. hingaa dhw balama nxt part reethi tho vx.. lahba alhugandah vs ngey las kan up kureveyleh srry fr that dear.. insha allah nxt part miadhu submit kohlaanan.. awwnn thnk again dearrr.. lym nd tc..

 2. wow… sis varah reethi mi prt ves…🥰😊🥰😊🥰🥰
  hama varah reethi…
  hama habeys….
  obi..👌👌
  plx take care and stay safe gey..
  luv u a lots..🥰🥰😘😘
  EID MUBARAK everyone…
  eid Mubarak sis..🥰🥰🥰

  1. thnk yuh darlll… really really means a lot to me… u too dear stay safe nd tc.. lymmmm nd eid mubarak to yuh too darll

 3. Me 3rd thr 😂 EID MUBAARAK ALL….. SPECIALLY EUPHORIA DHOOONIGANDU…. 💕💕
  kiyaalaafa comment kohllanan ngey❣️❤️❤️❣️❣️💖💖💕💕💕 Euphoria darl ge dad mennah gulhan ulhunu dhenme alhuga dad ekam laari nethigen ekakah vs nugulhunu😂 alhuga ge faraathun thigey hurihaa kudhin nah EID MUBAARAK…..

  1. yes aish dhooni mifaharu 3rd ey dhw… EID MUBARAK to yuh too darlll…. alheyyy dhn ehn iraku gulhaanii dhw heheh.. thigey hurihaa kudhinnah vs eid mubarak nge alhuga ge faraathun

  2. yes mifaharu 3rd dhw aish.. eid mubarak to yuh too darrlll.. alheyyy dhn ehn faharaku dhw gulhaanii insha allah.. alhuga ge faraathun vx thigey hurihaa kudhinnah eid mubarak ngey..

 4. Masha allah😍😍😍… Mi part vx vvv salhi ingey sis🤗🤗🤗… Hama speechless🤤🤐🤐… Alheyyyyy naayoo salaamai viithii allah ah hamdhu kuran😇😇😇… Alhamdhulillah😇😇😇… Pxxxxxxxx naayoo salaamai kurache ingey sis😭😭😭💔💔… Eyrun shaayan vrh happy vaane🙂… Emme fahun nabeel ah haggu adhabu libunii dhw😪🙂… Mi faharu nofoozu gadha mussandhi bappa fulhahvx evves kameh nukurevuniima hunnaanii vrh dhera vefa dhw😡😡😠… Mihaaru nabeel ah ingeyne faisaa akii hurihaa kamehge halleh noonkan😡😠😠… Ekm jalah dhaan jeheynii hama ekani nabeel eh noon😡😠😠… Aizan vx jeheyne dhaan😡😡😡… He also did wrong to naayoo dhw😠😠😠… Emme fahun insaafu libunii dhw… I’m so relieved since naayoo got saved🙂😪… Phew😪… Dhn mi stry colourful kohlaba sisssooo💙💛🖤… Kon irakun hurihaa kameh hallu vaanii?😀🤔 I’m waiting for it🙂… Love u sooooooooooo muuuuuuuuuccchhh sisssooo…💚💜❤️ Nd eid mubaarak to u nd ur family daaarrrlll…😘 Eid mubaarak everyone…😍 Whn nxt dearrr…🤐🙄 Curiously waiting for the nxt part sisssooo😍😘🤗

  1. yessssss sissssoooo 👍👍👍👍👍👍👍👍👍…. shaayan hama ebunee rangalhah…🙂 a aixan ahves bondi eh dheyn vee..😡😡😠😡😠😡😡 alhugandu comment thankolheh small koh aa nee a gadhee buxy veema…😓😓😓😓😓😓😓😓😓😓 but stry up vikan enguneema read kohnulaa nuhurevigen read kohleee😊😊😊😊😊😊🥰😊😊… read kuran feshi iru hithah eri fahun comment eh kohlaanee a …🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔 but read koh nimuneema comment eh koh nulaa satisfied nuvee… 😅😅😅😅😅😅😅😅
   anyway sis mi prt hama varah obi…
   amazing as ever….🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
   hama varah varah varah varah varah varah varah varah varah varah varah reeeeeethiiiiiiii ♥️♥️♥️
   like I don’t have a word to describe it..🤔🤔
   so i think i can say its speeeeeeeechlesssss..🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐
   hama varah habeys mi prt ves..🥰🥰🥰🥰
   its fabulous…💕💕💕💕💕💕💕
   its fantastic…💖💖💖💖💖💖💖💖💖
   its super duper cooooooooooooolll…😊
   very very beautiful… 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🥀🥀🥀🥀
   dhn hama happy ending eh iyaash ge waiting ah libeyne irehge inthixaaruga mihuree…😍😍
   hurihaa kudhinge happy life balaalan…
   stay home, stay safe and take care gey sissssoooo..😘😘😘😘😘😘😘😘😘
   love u big big big koh..❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
   xoxo…

  2. hii shaayan dear.. awwwnnn thnk yuh sooo much darll.. yes naayoo salaamaih v ma v happy dhw dearr.. alhamdulillah.. yes nabeel ah eothy vaan v goih vefa dhw mihaaru dhn onnaane dhw roe roe hehe.. hingaa dhw balama aizan kobatho insha allah nxt part ga ingeyne ingey.. luv yuh moreee darlll.. eid mubarak to yuh too darlll.. nxt part insha allah miadhu submit kohladheynan ngey dearr..

  3. hiii N0 oNe dearr… yes yes aizan ah bondi eh dheyn las vehje dhw mihaaru.. hingaa dhw e firihenaa ah vs vaa goih balamaa..hehe.. its ok dearr no need to say srry… awwwnnn thnk yuh sooo much darll fr the lovely nd colorful comment… lymmm stay safe nd tc dearrr

  4. Heyyy sisssooo…👏👏👏 Aaaawwwnnn…🤗🤗🤗 U re wlcm shaayan ge lwbi lwbi sisssooo…😘😘😘 Yaaa naaya survive kuriima vrh happy vejje…😍😍😍 Ekm coama ga ehaa gina dhuvas vandhen ovefa thedhuvaairu ginain hunnaanii kurin vii kanthahthakeh hadhaan nethifa…😞 I think naaya vx handhaan netheynii kanneynge…🤔🙄😞 But plxxx ehn nahadhache…😭😭😭 Aaaawwwnnn…😘🤗😍 Luv yah mooooorrreee sweetheart…💝💗💖 Stay safe nd tc my loving sisssyyyyy…❤️💜🖤 Ummmmwwwaaahhh…💋💋💋💋💋

 5. Aaaaah…. Kiyaalevijje…. Al hamdhu li Allah….. Naayu Hey araifi…. Iyaash fakeeru haadha ufaavaaney dhww❣️😍😍😍😍 alhe ethah dhuvaheh vehjje misuvaalu Kuran ulheythaa….. Ekam konme faharakuvx Comment fonuvaaleveny suvaalu baahvvaafa😒 hehe Naayu ge parents alive hey ahan ulhuny…. Ekam neyhiyas mioh libunynu javaabu dhw… Masha Allah mi bai vx hama 👌👌👌👌👌👌👌👌👌 love it….
  Koba thr kohko Aashaa kanneynge dhw kiyany…. Ekuhjjaa v bodu vaane dhw mihaaru…. Eenal aa Varah vahtharu vaane dhw kurin Aashaa…… Vvvvvv Miss vey rashu kudhin kolhu mathin….😂
  Pls tc and stay home and safe
  Lysssssssmmmmmmm❤️❤️💖💖💕❣️💕❤️
  Mysssmmm

  1. ahahah alhamdulillah aish ah mi part kiyaalevuniima.. yes naayoo hey erii dhw… ahahhaha naseebennu ehumuge kurin answer dhevunu kan dhw.. awwwnnn thnk yuh sooo much darrlll… lahba aasha kiyanii.. kokko vx eba ulhey.. yes nw 8 years vehje hhehe.. ahahah lahba eenal aa vrh vahtharu vaane kokko kuda iru.. mymmm dearr… lymmmm nd tc

 6. As usual this prt is also awesome😘😘…waiting 4 the nxt prt….🤗🤗hope u will upload it sooon
  Eid mubarak sis❤❤

  1. thnk yuh sooo much darlll… yes insha allah miadhu nxt part submit kohla dheynan ngey.. eid mubarak to yuh too dearrr..

  1. Shaayan ah ves Eid Mubarak
   Wish u a very happy Eid 😍😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😃😃😃

  2. Name nujehiyas engey thii ril sis kan…😉 Hehehe…😉 Ya aish u re just right…🙂 Mifaharu eiduga thiben mi jehunii geyga dhw…😞 Kiikkuraanii…😔 Miadhu huri goi…😟 Vedhaanennu dhn anna eid maa joyful vaan ulhenii kamah vx dhw…🙂 Think positive ingey…😍 Iraadhakurehviyya adhi rangalhu vaane…🙂🤗 Stay home nd stay safe everyone…🙂

  1. ummm Ninni dear its not me.. alhugandeh noon einii rpl dhiifa dear ge comment ah nd eii knme kuhjakas ekahala kameh nukurahche ngey dhn… rulhi aisgeneh nun hama bunelii ngey…… dear nxt part insha allah miadhu submit kohla dheynan ngey..

 7. Hiiii lwbi lwbi sisoo👋👋👋👋👋
  Aley sis mi part ah ves haadha wait kurevuney ragalehnu dhw maaginain wait kureemaa eyge natheejaaves foniveenu dhw sis 😊😊😊❤️❤️❤️. About the stry mi part vrh Sali as usual 👌👌👏👏👏💯💯. Hama amazing.💯💯💯💯💯💯💯💯💯 Ril haadha happy vehjeyey mi part kiyaafaa satisfied .😃😃😃😃 And Nabeel ah ves adabulibuny thaa .😝😝😝😝 Naseebeh naayaa salaamah vikan ves and fainally she open her eyes after 3 months ..😁😁😁 what a relief dhw sisoo. And I am waitting for naayaa to comeback.. 🤗🤗naayaa Iyaash aa rahtehi vaanee dhw dhen .🤭🤭 Vrh Sali vaane thaa dhw eyrun … 😍😍 Curious vehje vrh hehehe😂😂😅😅😆
  Iyaash uluny gothun ves vrh dera veje but I will not cry because vrh happy thankookoo ves aa mi part gaa . 😃😃😃😃Heheh😅😅😅😅
  Waiting for next sisoo❤️❤️
  Love uuu big koh❤️❤️❤️
  And TC and stay safe ingey sis❤️❤️❤️
  EID MUBAARAK TO LWBI SIS 🥳🥳
  AND OTHER READERS🤩🤩🥳🥳

  1. Btw rilllllllooooo sisssooo kobaatha miadhu xeen sis…🙄🤔 Eh dhuvahu ril sis gelligen ulhenyyaamun aneh dhuvahu mi jehenii xeen sis gelligen ulhen…😅 Hehehe…😅😂 Ehvarehge dhemiihunney dhw…😅😂🤣 Vaki anekakah dhookuraa ekakuvx nei…😅😅🤣 Hehehe…😅😂🤣 Lol😅😂🤣

  2. I think e ulheny kula jahan kan neynge…. Rashu ga Varah foari hunnaane bodu eid ga.. Ekam mifaharu hieh nuvey kameh oyheneh… Aish ves miulheny rashaku noon….. Or eid ga family ah vs time dheyn jeheynu☺️

  3. Shaayan Xeen ebaulhemey….Miadu v busy Kon ulhuneema on nuvevigen ney miulhenee… Hehe
   Dhen ehvareh ge 2 meehun kan kan Inge eh Nu dhw… Hehe

  4. Hii Aish….
   Aish xeen mennn rashuga mifaharu ehvx kamen neh eid gaeh…. Aish menn rashu kuhjeh noon xeen akee…hehe..
   You’re right aish xeen miulhenee hama family kudhin na ehkon

  5. Asluvx Aish vx miulheny family kudhin kolheh aisgen….. Dhuhvaalan dhaan kamah Mi ulheny.. But safety vegen ngey mi dhany hehe😁

  6. Xeen ebauley shaayan
   Aaan dhw Ril AAA xeen ah vaagothey ey AAA dhukeh nukuraane dhw hehehe
   Mifaharu Eid gaa Ril men ge rashugaa vrh foohi Aish dhw xeen
   Aish men ge rashugaa majaatha

  7. Ril Aish miulheny rashaku noon dear…. Ekam khabaru thakuge Fala suruhy thakun Dhahkaa gothun viyya Rashu ga ehvs kameh neiy…..hehe… Eid namaadhu ninmaalaigen konme faharaku vs family meehunnah gulhaathy emeehun bunaa ehcheh sehnu Aish ah iveyny… Dhw….. Ehengnaa rashuga Varah foari hunnaane🤣🤣🤣 I miss that now…. Kula jehumaa eid show aa kalhube aa vagu kulhumaa dhen kiyaane kamehvs nei…. Adhi enmme majaa vaany eid bondi alhan ulhey iru🤣🤣 dhw Euphoria❤️❤️❤️❤️
   Lymm…. Eid mubaarak to U too Ril and xeen

  8. Mifaharu hama neiy ehkamehvs…. Ekam kurin nikan foari hunnaane…. Adhi enmme majaa vaany eid bondi alhaairu dhw Euphoria….
   EID MUBAARAK TO you too Ril and Xeen❤️❤️❤️

  9. Yaa that was the happiest and funniest Eid ever in my life
   🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗😍😍😍🥰🥰❤️❤️❤️❤️❤️😭😭❤️

  10. yaa… shaayan men rashugavx nei evvex kameh… vrh foohi… dhn dhrthin kujjaku eba ulhey fen jahan nikume… mi rashugavx midhiya eid vrh majaa… nxt eidga 2 eidah vaa varah majaa kuraanan… hehehe

  11. hiii sis ge loabi rilooo.. yes kehtheri kamuge meyvaa foni vaaney bune ennu dhw … ehn kanne dhw evii.. awwwnnn thnk yuh sooo much darlll… so happy riloo happy v ma.. yes nabeel ah adhabu libunii ey dhw.. yes wht a relief dhw rilooo.. lets see dhw naayoo hadhanii kihineh tho.. lymmm nd stay safe dearr.. eid mubarak..

 8. Maasha allah vv reethi mi part vx 😍😍😍…. It’s Speechless 🤐🤐🤐…. Iraadha kurevviyyaa naya slaamaiy vaane😥😥😥…. Kihinebbaa vaan mi ulhenee🙄🙄🙄… It’s very curious😅😅😅…. Hehe….nd e aizan kobaatha😕😕😕… Btw whn nxt sissyy??😋😋😋Waiting fr the nxt😉😉😉…. LYSM sisooo😘😘😘… EID MUBARAK DARLING👻💖💞💖👻….

  1. thnk yuh sooo much kylie dear.. really means a lott… yes kihinehbaa dhw vaan miulhenii.. hingaa dhw aizan hoadhan.. nxt part insha allah miadhu submit kohladheynan.. lymmmm darlll eid mubarak my dearrr kylie..

 9. Wow! Maashallah v v reethi mi part ves.. But Naya maruvaantha eulheny.. Alhey haadhadherayey Naya ah vaagoiy..whn is nxt part.. Curiously waiting for the nxt ❤️

  1. awwwnnnn thnk yuh sooo much dearrrrrrr… lets see dhw naya ah vaa gotheh vs.. nxt part insha allah miadu submit kohlaanaan nge dearr..

 10. barakai theri al haa eid ge heyo edhumaa thahuniyaa hurihaaa kudhinah aris kuran….
  EID MUBARAK all the lovely readers..🥰💕💕
  may god bless u all with all the happiness in this world…🥰🥰🥰🥰🥰
  shaayan ahves EID MUBARAK 💕💕
  stay home… stay safe and take care gey everyone..😊😊😊😊💖💖💖💖💖
  ❤️❤️❤️❤️

 11. ooopsss…😅😅
  this actually was a reply to shaayan…
  ahahaha..
  well be happy n enjoy everyone…💖💖💖
  even if we’re stuck in home.. we have ourr family so y can’t we enjoy dhw..?

 12. Hii sis….
  Long time no talk dhw… Hehe
  Sis varah reethi mi part vx masha Allah 💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝
  Hama varah dera vehje Mi part kiyaalithana…..😭😭😭😭😭
  Sis iyaash haada hitaamaeh kuraane ey dhw…Nayoo koma akan gos heyereethee Alhamdhulilaah…. Varah cerious vehje dhen vaane gothaka medhu
  I am so happy sis nabeel jail ah leema….20y ah vx madhu eyna jail ah laan… Nabeel jail ah laan jeheynee mulhiumurah..nabeel kobaa ehkala nufoozu gadha pahba akan vx salaamathen nukohdevunu dhw🤣🤣🤣…. Aizan ah vx adabu dheyn jeheyne ey sis…
  Love u sis💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
  Tc & stay safe❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
  Eid mubarak to sis💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝

  1. Hiii xeenoo🤗🤗🤗🤗🤗🤗
   Yaaa ingije hehehe🤭🤭🤭🤭😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅

  2. hiii xeenn…. thnk yuh soo much sis ge loabi loabi xeennn.. alhamdulillah nayooo hey erii dhw.. ahhha nabeel ah haggu adhabu vaane dhw liben.. hingaa dhw aizan v thaneh vs balamaa.. lymmm xeen.. tc stay safe nd eid mubarak darll..

  1. Ril. Ril kuri suvaalah dhefaharu iyye replie fonuvaifin. Ekam publish nuvaathy e nufennany😞 I am really sorry for that…. Anehkka vx javaabu liyelaanan publish veytho😆 mi faharu rashuga ehvs kameh neiy kamah Rashu kudhin kolhu bunany… Aish rashah nudhaathaa 2 years vehjje…. Midhiya aharu rah Varah majaloa eid ga dhw Euphoria…. Ekam Aish jehuny Rashun beyruga hunnan… Sooooooo saaaaddddd😭😭😭😭😭😭

  2. Ohhhh baeh faharu cmnt publish ves nuvey Ril ah ves vey thihen
   Aley srry nubunaane ingey darl
   Ohhhh mirashugaa ves kameh nei kama othee but today dhelimaali kulunu heheh vrh majaa midhiya aharu mi rashugaa ves vrh majaa that was the happiest funniest Eid ever in my life heheh

  3. Hii Aish & Ril….
   Yaa Ril Aslu vx midhiya faharu eid dhw enme majalee💖
   Ril varah majaa dhw ehye delimaal kulhunuiru aai Reyga vx varah majaa dhw….😇😇😇😇😇😇
   Aish Malé ga tha ulhenee.. OK public veema nubunias……. Aish miadhu haveeru ebaio mi rashuga dhigudanthi jehunun vx dhw riloo☺️

  4. Alheyyy…. Serious koh…. Ya Aish ulheny male ga… Dhen Aish dhahi nukohba Xeen N Ril…. Vvvvvv dheravey thirah fun vaahaka bunyma😭😭😭 hehe don’t mind ngey..

  5. Yaaa dhw xeen dhigud Di vrh majaa dhw sorry Aish hithavaaleveythee mi rah eheeves fun eh noon but Okey Hama Aish uleny male GA dhw dear be safe ingey.. yaa we will not mind

  6. Yaa dhigudadi Varah majaa..Reyga sho vx varah majaa..Aslu xeen mennn vx heekuree rashuga ehvx kulhivaren vx noonaane kamah dhw Ril… Ekamu varah kulhi varu ebaio.
   Aish…..Ekamu ehaa majalee noon Ril bunihen. Ekamu vx geyga foohivaathee danee kulhivaru balan☺️
   Sorry aish hihtavaalevuneema…. We don’t mind ey dear.. Hehe…
   Inshallah aish ah vx varah fun eid eh libeyne😇
   Be safe dear….
   Take care

  1. well… it’s me….
   im a 14 years old gurl… ahahaha…
   btw can i ask y u asked that question..?🤔🤔
   just a lil curious..😅😅

  2. varah varah bodah swryy…
   alhugandakah thibuni ehcheh get eh nuvi…
   seedhaa bunaa ethi buneema noonee ginafaharah alhugandah varah get nuvaane…
   varah bodah swryy…

  3. varah varah bodah swryy..
   alhugandakah get eh nuvi thibuni ehcheh…
   like bunaa ehcheh straight forward koh buneema noonee ginafaharah alhugandah varah get nuvaane..
   varah varah bodah swryy gey..
   plx don’t mind gey..

 13. Sis 😊😊
  MASHA ALLAH
  vrh salhi
  When is next ???
  Sis aru baraabarah story kiyan but comment nukureveni
  Luv u sis

  1. awwnnn thnk yuh sooo much dearrr.. nxt part insha allah miadhu submit kohladheynan ngey dearrr.. its okii dearr commnt nukuriyas stry kiyaakan nguniima im happy hama.. lymmm

 14. Alhey vaahaka ge aa baeh geness dheebala mi eid ga nethey eh vess kulhivarah vess 😔😔eid mubarak hurihaa kudhinn nah ❤️❤️vaahaka vvvvv rythi 💖💖💖

  1. alheyyy miadhu nxt part submit kohla dheynan ngey dearrr.. eid mubarak to yuh too dearr… btw thnk yuh sooo much dearr..

 15. Mihaaru mi comment bai haadha falhey…😒 Vrh foohi..😒🙃 I think euphoria sis nethiima kanneynge…😞 Sis where re u??? We reaaaalllyyy miss u sisssooo…😢 Don’t u think xeen sis nd ril sis?😶

  1. hii 3 kudhinn mymmm.. sis eid ga kudakoh bxy v ma rpl nukurevunii cmmnt thakah so srry fr that..

  2. Alheyyyyy…🙂 It’s ok sisssooo…🙂 Eii srry bunaa varuge kameh noon…🤗 Iyye shaayan vx eid majaa gandehga ulhuniima sis ge cmmnt ah reply nukohlevunii…😘 My mmmmm man nd morrreeeee sisssooo…😍

 16. Ehkala santhi mariyanbu dhw mi ulheny…… Miss U sooooooo much Aish… Koba thr Aiminabee aa Riyaash brw….. N Euphoria this story is awesome… Love it….. Whn nxt

 17. Alhey lhey lheyyyyy….. Ahushammmmmm… Magey loabi loabi Thakurufaanu…. Yes yes I am your santhi mariyanbu….. Miss yooooooo sooooooo much eid ga eid MUBAARAK u ahvx dhen eid numnah kamaku thahuniyaa dhen nevi dhaanu dhw…. Alhey dhw Koba thr Aiminabee aa Riyaash brw….. Vvvvvvvv Miss vey ekudhi mathin vx….. Alhe Thakurufaanu kon iraku mi vaahaka Kiyan feshy…. Angaavx nulaa😭😭😭 Alhey kihineh thr haalu…

 18. Alhey lhey lheyyyyy…. Santheeeeee…. Magey loabi loabi Santheeeeee…. I miss U more… Alhe kiriyaa birun halaaku nuvy. Anehkka thy mariyanbu baa ey hithaa…. Ehen meeheh vehjjehya Magey dhuvas dhaane😿 hama Vvvvvv habeys…. Santhi kihineh thr….. Asluves eid mubaarak kiyeyne….. Eid mubaarak to u toooo. Dhw vvvvvvvv miss vey E kudhin mathin specially U…. Handi dhaitha 😂 angaa leveyny dhimaa vegen nu…. Dhen neyngiyas thioh ingunynu… Dhwwww😂 hehe miadhu hama Kiyan feshy…..

 19. Hama santhi bunaa gothah bunan vaany 😠😠😠😠 hehe hama baaraburi beteri…. Meena thalhuvaalan replie nuliyevunu nama… 🤣🤣🤣🤣🤣 hama miadhu Kiyan thi feshy… Gadha.. Kihaairaku… Koba raasthaa kihaa hisaabakah gohssi…

 20. Manje ah santhi mariyanbeh noon kan neynge Kiyan V…. Alhe santhi Kiyan V… Aan ehengna Comment eh kurevey kamakah nuvey alhe nulaa… Dhw kudhin ney🤣🤣🤣🤣🤣 nasybeh replie kurikan…. Heyo visnun libeny… Kameh koh nimunyma viyya mariyanbah…

 21. Aan raasthaa dhw….. Done vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv salhi… Masha Allah raajje world cup negy… Yeeeeeeesssssss….. Mihaaru manzil 7 ah inthizaaru mi kurany

  1. What’s this santhi, thakurufaanu, and stuff…. Hama notice vgn ahaaly… Don’t mind me.. Angagadha kamun Hama naahaa nuhurevunee… U guys are funny… Besties tha

  2. Noon. Aharun thin meehun mee ekaku anekaku hama lolah nufen na meehun.. Dhen kihineh thihaa hisaabah dhaany… Ehen noonas gf bf ey Aharun gaboolu kuraa gothuga Varah viyaanudhaa kudhin koh ulhey kameh… Mi buny Mi vaahakaiga ulhey kudhin neh noon… Mibuny School nunimenys ekan kan koh ulhey kudhin ge vaahaka…

  3. Sorry ingey hama Ehn ahaalevunee… Im so sorry. Alhamdhulillah thikudhinnah heyo visneykan.. 😊 😊 😊 😊 😊 😊 😊 v happy vejje… ❤️❤️❤️❤️Ekahala relationships ei l vs V dhekolhu Kameh.. My past ga vee kanthah Ehn kuhjakah ehgothakahvs beynumehnoon..
   Once again sorry…

  4. And…. Not only school nunimenis… School nimunas hiley firihenunnaa ekaherikoh meet kurun and vaahaka dhehkun is haram ingey dear.. Mihaaru v kudhnnah nuvisney Kameh ei.. But aharumen heyo visney meehun jeheynenudhw bunedhn 😊😊

  5. Yes darl… Hama ekani school nunimenys eh noon… School nimunas. Aish gaboolu kuraa gothuga konme hen rahtehi vegen neh noon kaiveni kuran jeheny ky vs.
   Alhey Mrs. Wuzzy sorry nubunahchey ngey dear. E ee sorry bunaavaru kameh nooney. Ehen ahaalyma ehnu ingey ny vx dhw. Its OK ey darl. And I am so happy darl vx ekahala kanthakaa dhekolhu V ma. Aslu hithah araa ekahala kudhin mi kan kamah heylun theri kureveyny kihinehbaa ey… N Thank U sooooooo much Anonymous and Mrs. Wazzy

  1. Whaaaaaaat….. Magey loabi loabi Aiminabee….. I missed u sooooooooooooooooo much…. Alhe kihineh thr haalu. How is life….. Alhey… Hama thi dhemeehun kiyaalaafa comment nukurany dhw😡
   Love u soooooooooooooooooooooooooo much 💕💕💕💕

  2. Aanekey lwbi lwbi lwbi lwbi lwbi lwbi santheeeeeeee……. I missed u guys soooooooooooooooooooooooooo much. Hama Vvvvvv baraabaru life vx. Love u moreeeeee.. Lwbi sisooo💕💕💕💕💕

  3. Aiminabeeeeeeee……. Aharun mathin Miss eh nuvey thr😭😭😭😭😭 long time no see dhw…. Ya santhi vaahaka nudhahkaa thy mavx nudhahkan..

  4. Guys Aslu mi gothah vaahaka dhehkkun ehaa rangalheh noon kan neynge. Aslu mee vaahaka aa dheytherey meehun dhekey goi haama kuran onna thaneh… Mihen amihlla vaahaka dhehkyma author vx hiyhama eh nujeheyne kan neynge… Dhw Euphoria sis. So Anehkka vx Ehen dhimaalakun dhimaavaany. OK thr. Love u much. Miss u so much💕💕💓💓💓💓

  5. Ey no ahusamoooo.. Miss U tooooo a lot.. Ya Aish.. Hingaa madujahsaalan… Iru agree with u. Miss U more love u guys more💞💞❣️bye 😥😥

  6. Awwwnnnn. I miss u tooo… K bye…. Love u guys. Miss vaane varahhhh… 💞💞💞💞💞🙋🏼🙋🏼🙋🏼🙋🏼

 22. Hello hello hellowwwww lwbi lwbi santhi And Ahusham…… I miss u guys more…. Euphoria aky Mariyanbu ge sis ehtha bunelaige ulheynama pis pis mi aisa nuves buney…. Masha Allah Euphoria darl this is habeys…. E nabeelu gandu fenu kahkaafa kaalanv hama alhamdhu li Allah…. Naaya Hey araifi dhw ekam haadha curious kohllaafa ey thi ninmaaly…. Ahusham Mi santhi dhaitha aharun nah vure kuryga ey ulhuhvany dhw…. E kaaku thr thikiya kubra batuhan aky…

 23. Hello hello hellowwwww lwbi lwbi santhi And Ahusham… Masha Allah Euphoria darl this is habeys mi vaahaka ah comment nukuriyas santhi buni dhuvahun feshigen Kiyan hama. Ahusham santhi dhaitha haadha kurygaey ulhuhvany… Aharunnah nuves ngey kubra batuhan eh. E koahcheh thr..

 24. Hi euphoria sis.. Abadus mi story kiyan but comment kohnulevign… Hehe.. Mee one of my favorite story… Waiting for next part… Mi story aslu V lahun up vaathy sad.. But I understand…sis vs kiyavan jeheynenudhww.. Sorry, Im not patient ingey..
  Lysm ❤️❤️❤️❤️

  1. hii Anonymous dear.. awwnn v happy vehje cmmnt nukuriyas dear stry kiyaakan enguniima.. yes dear i knw lahun kan up kurevenii so srry fr that dear.. nd thnx fr understanding.. its okii dear srry nubunaane ngey.. lymm dearr.. keep waiting nge dear insha allah nxt part v avahah libeyne kiyaalan iyye submit kohlaafa vaaniii ngey..

Leave a Reply

Your email address will not be published.