ތިއީއޭ މިހިތުގެ މަންޒިލަކީ….(2)

- by - 69- July 30, 2020

 • *”ގާއިޒް..މީމަގޭ ބެސްޓީ ކައިޔަން.. އެން މީ ނައިލް،ހުޒާމް،ޒެންހާ،ސަރާ،މީޝަލް،ނޫރާ… ދެން މަގޭ ސިސް އައިރާ…” އައިހަމް އެންމެން ތަޢާރަފް ކޮށްދިނެވެ. ކައިޔަން ވަކިވަކީން ކޮންމެ މީހެއްގެ މޫނަށް ބަލައިލިއެވެ. އައިރާއާ ދިމާލަށްބަލަ ހައްޓައިގެން އިރުކޮޅަކު ހުއްޓެވެ. ނަމަވެސް މީހަކަށް ފެނުމުގެކުރިން އެހެންދިމާއަކަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލިއެވެ.*
 • *** *** *** ***
 • “ނައިސްޓު މީޓް ޔޫއޯލް..” “ހޭގާއިޒް..ކޮންމެވެސް މީހަކު މަށަށް އައިރާ ގެޔަށް ލައިދީބަލަ.” އިރުކޮޅަކު އެންމެންނާ ވާހަކަ ދައްކަން ހުރެފައި އައިހަމް ބުނެލިއެވެ. “އޯކޭ. މަ ގެންގޮސް ދީފާނަން.” ހުޒާމް ބުނެލިއެވެ.  “މަށައް އެކަނި ދެވޭނޭ.” އައިރާ ބުނެލިއެވެ. “އެކަމުވެސް ހެވޭ.. ދޭ ހުޒާއާ އެކު.” އައިހަމް ބުނެލިއެވެ…”ވަރަށް އޯވާރ ޕުރޮޓެކްޓިވް ދޯ އައިހަމް..”ހުޒާމް އެހެންބުނެފައި ސައިކަލާދިމާއަށް ހިނގައިގަތެވެ.އައިރާ ކުޑަ ހޫމްއެއް އަޅުވާލިއެވެ. “އެހެންވަނީ ލޯބިވާތީއޭ ދޯ؟ މަވެސް މިނޫރްއަށް ކަމެއްވެދާނެތީ ބިރުގަނޭވިއްޔަ..” ނައިލް އައިހަމްގެ ކޮނޑަށް އަތްވައްޓާލަމުން ބުނެލިއެވެ. “މަށަކަށް އަދިނޭނގޭ ތިއްތި މަދެކެތިހާ ލޯބިވާކަމެއް..” ނޫރާ ބުނެލިއެވެ. “މިދެމީހުން ކޮއްކޮދެކެ މާލޯބިވާ ދުވަހެކޯ!! އައިހަމް އަނެއްކާ ތިހެންއުޅެފަ ޒެންއަށްވުރެ ބޮޑަށް އެހެން ކުއްޖަކުދެކެ ލޯބިނުވާތި.. އެމަންޖެ ޖޭވެގެންގޮސް މަރުވެދާނެ.” މީޝަލް މިހެން ބުނުމުން އެންމެން ހީގަތެވެ. “ހަހަހަ…..ހާދަ މަޖަލޭ ދޯ؟” އައިހަމް ބުނެލިއެވެ. “އަޅެކާކުތަބުނީ މަޖެލަސްވާނޭ؟” ޒެންހާވެސް ބުނެލިއެވެ. “ކީއްވެތަ ނުވާންވީ؟ ކައިޔަން އާދޭތޯހޯދި ގަޑީގަ ބިޓެކޭއެހޯދަނީ ބުނީމަވީގޮތް އެންމެންނަށްވެސް ފެނުނޭ..” ސަރާ ބުނެލިއެވެ. “ދެންހެވޭ..” ޒެންހާ ބުނެލިއެވެ. “އައިރާ.. އާދެދާން..ބޮއްތަމެންވެސް އުޅެނީ މިކޮޅުގަތަ؟” ހުޒާމް އަހައިލިއެވެ. އައިރާ ބަލައިލީ އައިހަމްއާ ދިމާއަށެވެ. އެދައްކަނީ ކާކުގެ ވާހަކައެއްހޭ އަހާފަދަ ގޮތަކަށެވެ. “އޯ.. ހުޒާއަކީ އަހަރުމެންގެ ކަޒިންއެއް. މަންމަ ވާހަކައެއަހަނީ… ގޭއެންމެން މިކޮޅުގަ އުޅެނީ…”އައިހަމް ބުނެލިއެވެ. “އައިރާއަކަށް ނޭނގޭތަ މަމީ ކަޒިންއެއް ކަމެއް؟” ހުޒާމް ހިނިތުންވެލިއެވެ. އައިރާ ބޯޖަހައިލިއެވެ. ދެންގޮސް ހުޒާމްގެ ސައިކަލް ފަހަތަށް އެރިއެވެ. ހުޒާމް އައިރާގޮވައިގެން އެތަނުން ދިޔުމުން އައިހަމްގޮސް  އޭނާގެ ސައިކަލަށް އެރިއެވެ. ކައިޔަން ގޮސް ފަހަތަށް އެރުމުން އައިހަމް ސައިކަލް ދުއްވާލިއެވެ. “މަމިއަދު އައިހަމް އަންނާތީ ސައިކް ނުގެނައީ…” ކައިޔަން ބުނެލިއެވެ. “މަށަށް އިނގެޔޭ މީޓްކުރަންބުނީމަ ސައިކް ނުގެންނާނެކަން… އެނީވޭ ކޮންތާކަށް ދާނީ؟” އައިހަމް އަހައިލިއެވެ. “މިތާކައިރިތާކަށް ދާނީ..” ކައިޔަން އެހެން ބުނުމުން އައިހަމްގޮސް މަޑުކޮށްލީ ކައިރީގައިހުރި ކެފޭއަކަށެވެ. ދެމީހުން އެތެރެއަށް ވަދެހުސް މޭޒެއްގައި އިށީނެވެ. ވެއިޓަރު އައުމުން ދެމީހުންވެސް އޯޑަރުކުރީ ކޮފީއަކަށެވެ. “އެގާރލް އެއީދޯ މަށާ ވަރަށް ގުޅެއޭ ކިޔައިގެން އުޅުނުކުއްޖަކީ…ބުނީމެއްނުން ވަރަށް އަނގަގަދަ ކުއްޖެކޭ..” ކައިޔަން އަހައިލިއެވެ. “ހޫމް.. ޝީވޯޒް..” އައިހަމް ބުނެލިއެވެ. “ތިބުނީ….” ކައިޔަން އަހައިލިއެވެ. “އެހެންކީ މީގެ 5 އިއާރޒް ކުރިންނެއްނުން…އޭގެ ފަހުން ނުކިޔަމެއްނުން” އައިހަމް ބުނެލިއެވެ. ކައިޔަން ބޯޖަހައިލިއެވެ. “ވަރަށް އަނގަގަދަވާނެ އޭރު. އޭނަ އިނިއްޔާ މީހަކު ފޫހިނުވާނެ. 5 އިއާރޒް ކުރިން އައިރާގެ ޕޭރެންޓްސް ކާރ ކުރޭޝްއެއްގަ މަރުވީ…އޭގެ ފަހުން އެހާވާހަކައެއް ނުދައްކާނެ. ޑޮކްޓާރ ބުނީ މެންޓަލީކޮށް އެފެކްޓް ކޮށް ފައޭ… އެހެން މާހައުލަކަށް ދިޔައީމަ އޯކޭ ވެދާނެއޭ.. އެހެންވެ މިކޮޅަށް އައީ… އެކަމުމާ ބޮޑުތަން ރަނގަޅެއް ނުވޭ.. ވަރަށް ދެރަވޭ އެގޮތަށް ހުންނާތީ ސިބްލިންގްއެއް ނޫނަސް.. މާށާމާ ވައްތަރީމަ ކަމަށްވެސްވެދާނެ…އެހެންނޫނަސް ދެމީހުންގެ ބާތްޑޭއަކީވެސް އެއްދުވަހެއް..” އައިހަމް ހިނިތުންވެލިއެވެ. “ކިހިނެތް ކަޒިންއަކަށް ވަނީ؟” ކައިޔަން އަހައިލިއެވެ. “އަސްލު ދެބެންގެދެދަރި ކުއްޖެއް. ކައިއަށް އިނގޭދޯ މަމީ ހާފް ސްވިޒަލެންޑް މީހެއްކަން.” އައިހަމް އަހައިލިއެވެ. ކައިޔަން ބޯޖަހައިލިއެވެ. އެވަގުތު ވެއިޓަރު ދެކޮފީތަށިގެނެސް މޭޒުމަތީގައި ބެހެއްޓިއެވެ. ވެއިޓަރު ދިއުމުން އައިހަމް ކޮފީފޮދެއް ބޯލިއެވެ. “އައިރާއަކީ ވެސް ހާފްމިކޮޅު މީހެއް. އަހަރުމެން ދެމީހުންގެ މަންމަމެންނަކީ ސިބްލިންގްސް. އައިރާގެ މަންމަ ކުޑަވާނީ… ދޮންތަ ނިޔާވީމަ މަންމަ އައިރާއެބަލަނީ….” އައިހަމް ބުނެލިއެވެ. “ކޮބާ އައިރާގެ ފުލް ނޭމްއަކީ….” ކައިޔަން އަނެއްކާވެސް ކޮއްލީ ސުވާލެކެވެ. “ކިހިނެތްވީ؟” އައިހަމް އަހައިލިއެވެ. “ކަމެއްނުވޭ…ހަމަ އަހައިލީ..” ކައިޔަން ކުޑަކޮށް ކަރުކެހިލަމުން ބުނެލިއެވެ. “ކައިވެސް ދޯ.. އާޝާ އައިރާ ކިޔަނީ..” އައިހަމް ހިނިތުންވެލިމުން ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު ކައިޔަންގެ މޫނުމަތީގައި ދުވެލީ ފަނޑުހިނިތުންވުމެކެވެ. އެކިވާހަކައިގައި ތިބެ ކޮފީތަށިބޮއެލުމަށްފަހު އެއަށް ބިލަށް ފައިސާދަށްކާފައި ދެމީހުންނުކުތީ ބޭރަށެވެ. ކައިޔަން ގެއަށް ލައިފައި އަވަހަށް  އައިހަމް ގެއާދިމާލަށް މިސްރާބުޖެހީ އޭނާލަސްވުމުން މަންމަ ހާސްވާނެކަން އިނގޭތީއެވެ…..

ހުޒާމްގޮސް ސައިކަލް އައިރާމެން އުޅޭގޭއާ ތަންކޮޅެއްދުރުގައި ޕާރކްކޮށްލިއެވެ. “ދޭއައިރާ އެތެރެއަށް. މަ އެބަދަން…” ހުޒާމް އޭނާ ފޯނުނަގަމުން ބުނެލިއެވެ. “އޯކޭ..” އައިރާ ގޭތެރެއަށް ވަންނަން ހިގައިގަތެވެ. “އައިރާ.. ތިއައީތަ؟ އާދޭ އެއްޗެއް ކައިލަން..” އައިހަމްގެ މަންމަ އަލައިނާ ބުނެލިއެވެ.. “އަޅުގަނޑު މިއަންނަނީ..” އައިރާ އޭނާގެ ކޮޓަރިއާދިމާލަށް ހިނގައިގަތެވެ.. “ކޮބާ ދޮންބެ؟” އަލައިނާ އަހައިލިއެވެ. “އައިހަމް ދިޔައީ ރައްޓެހިކުއްޖަކާއެކު ބޭރަށް..” އައިރާއަށް އެއްޗެއް ނުބުނެވިގެން އުޅެނިކޮށް ފަހަތުންވަން ހުޒާމް ބުނެލިއެވެ. “އަހަ ހުޒާމް އާދޭއެއްޗެއް ކާލަން.. މިގެއަކަށް މިހާރުނުވެސް އާދޭވިއްޔަ..” އަލައިނާ ހިނިތުންވަމުން ބުނެލިއެވެ.. “ބޮއްތާ.. މަ އަސްލުހީކުރީ ބޮއްތަމެން އުޅެނީ ރާއްޖޭގަކަމަށޭ… މިއަދު އައިހަމް ބުނީމަ އެނގުނީ މިކޮޅުގަކަން..” ހުޒާމް ބުނެލިއެވެ.. އައިރާ ގޮސްވަނީ ކޮޓަރިއަށެވެ. ކޮނޑުގައި އަޅުވާފައި އޮތް ދަބަސް ގެންގޮސް ސްޓަޑީތޭބަލް މަތީގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު ތުވާލިހިފައިގެންވަނީ ފާހާނާއަށެވެ. 20 ވަރަކަށް މިނެޓްފަހުން ފާހާނާއިން ނިކުންއިރު މޫނުމަތިވަނީ އުޖާލާވެފައެވެ. ކަބަޑުން ޖިންސު ސޯއްޓު ކޮޅަކާ އަތްކުރު ޓީޝާޓްއެއް ނަގާ ލިއެވެ. އަދި ކޮނޑެއްގައި ތުވާލި އަޅައިލުމަށްފަހުގޮސް އެނދުމައްޗަށް ޖެހިގަތެވެ. އަލައިނާ ކާންއަންނާށޭ ބުނިކަންވެސް ހަނދާންނެތް ކަހަލައެވެ. މަޑުމަޑުން ބާލީހެއްގައި ބައްދާލައިގެން އޮތް އައިރާއަށް ވިސްނެމުންދިޔައީ މިއަދު ފެނުނު ޒުވާނާއާ ދޭތެރޭގައެވެ. އެއީ “އޭނާ” އަށް ވެދާނެބާއެވެ؟ އެއީ ދަންނަ މީހެއްބާއެވެ؟ ހަމަގައިމުވެސް ކޮންމެވެސް ތާކުން ދުންހަނދާނެއްވެއެވެ. އަނެއްކާ އެއީ އޭނާއަށް ހީވާހީވުމެއްބާވައެވެ؟ އެފަދަ ހިޔާލްތަކެއްގައިއޮށްވާ އައިރާއަށް ނިދުނެވެ.

ފެންވަރައިގެންނިކުމެ ލޯގަނޑުކުރިމަތީ ހުއްޓިލައިގެންހުރި ކައިޔަންގެ މޫނުމަތީގައިވަނީ ހިނިތުންވުމެކެވެ. އެހިނިތުންވުމުން ނަގަންވީ މާނައެއްނޭނގުނުކަމުގައިވިޔަސް އެމޫނުމަތިވަނީ އުޖާލާވެފައެވެ. “އައިއެމް ކަމިންފޯ ޔޫ!!! ވެއިޓްފޯރ މީ!!!”

(ނުނިމޭ….)

ނޯޓް:ހުރިހާ ރީޑާސްއަށް އަލްޙާ ޢީދުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަޙުނިޔާ އަރިސްކުރަން…

69

N0 oNe..

I write to give myself strength. I write to be the characters that I'm not. I write to explore all the things I'm afraid of....🌺🥀 I'm a 14 years old gurl who luvs to read n write stories... .💖💖 all positive n negetive comments r welcomed..feel free to tell me anything... luv u guys...💕💕

You may also like...

52 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. No one ge story up vy dhw bala bala indhaa so happy😀😀😀
  Aashaa Airaa varah ves lwbhi name ah
  Next part ge inthixaar ga😘😘😘

 2. No one ge story up vy dhw bala bala indhaa so happy😀😀😀
  Loved this part tooo bestie😍😍😍
  Aashaa Airaa varah ves lwbhi name ah
  Next part ge inthixaar ga😘😘😘

 3. No one ge story up vy dhw bala bala indhaa so happy😀😀😀
  Loved this part tooo bestie😍😍😍
  Aashaa Airaa varah ves lwbhi name ah
  Next part ge inthixaar ga😘😘😘
  Lysssm❤❤❤

 4. Masha Allah😍😍😍😍😍😍…. Mi bai vx v rythi ingey sissy… Keep it up😘😘😘😘😘😘… Curiously waitin… Lysm n tc❤️❤️❤️❤️❤️

 5. Omg my lwbi lwbi dhooni this prt is awsome ur just unbelievable and aira ge full name vrh rythi aashaa aira woow vrh rythi ge mi prt luv u

 6. in reply to shabaa’s pending comment..
  thankxx shabaa..❤️❤️❤️
  stay safe and take care gey dear..🥰🥰🥰
  Eid Mubarak..🥀🥀
  ❤️❤️❤️

 7. in reply to nixxx’s pending comment…
  thankxx gey bestooo…🥰🥰🥰
  aashaa aira nan reetheyma a ge credit libeynee dhonths ah.. she’s the one who gave the fullname… i just used aira.. she told me to add aashaa…😊😊😊😊
  balabalaa indhaa up veema rangalhehnun dhw..😄😄
  thivarah nukiyas ram gabool kohfaanamey this prt reethi kan…😂😂😂😂😂😂
  thankz ingey..😘😘😘😂
  varah ufaa vehje thihaa ginain reethi vaahaka keymaa…
  thankx for the beautiful comment gey darling..😘😘
  lymmmmmm….❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💕💕💖💕💖💕
  stay home , stay safe and take care gey…🥰🥰
  saranghae bestooo…😘😘

 8. in reply to sparkles pending comment..
  thank you darlin…😘😘😘😘😘
  stay home and stay safe gey dear..
  take care…🥰🥰
  luv u a lots darlingggg…❤️❤️💕💕🥰😘😘🥀

 9. Wooow ram dhooooooniiiiii thisss prt is just amazing nixx bunihn vrh rythi aashaa aira vrh rythi mi prt ur the best of the best aslu vx vrh rythi miige thibi ehn kudhin ge nan bx varah rythi nd stry ge name vx vrh obi darlin mee i ah kiyunu vaahaka theku threyne top 5 ah araane vaahaka eh vrh rythi gey ram
  Luv u
  Stay home
  Stay safe

 10. Eid Mubarak ❤️🥀❤️ btw mi part ves Varah reethi ❤️❤️ ma sha Allah 💞💯 waiting for the next part 💯

  1. eid Mubarak livy….🥰🥰🥰🥀🥀
   thanks dear……🥰🥰🥰
   glad u liked it…❤️❤️❤️
   stay home , stay safe and take care gey..😘😘
   ❤️❤️❤️❤️

 11. in reply to quentus’s pending comment..
  aawwnnn…. my loabi loabi dhooni gandaa….😘😘😘😘
  thankx for the lovely comment…🥰🥰🥰
  alhugandah ves varah reethi a name…
  a ee alhugandu ge dhonths dhin name eh…
  i only used aira n add kuraane name eh neygigen ulhenikoh alhugandu ge dhonths bunee a name add kuraashey…🥰🥰🥰🥰
  so i think all the credit should go to her..🥰🥰
  luv u a lots darla..😘😘😘😘😘
  stay home, stay safe and take care gey darla…
  eid Mubarak darlingg…❤️❤️❤️💕💕
  saranghae dhooni gandaa..😘😘😘😘🥀🥀🥀🥀

 12. in reply to quentus’s pending comment…
  thank you quentus dhooniii gandaa …..🥰🥰🥰
  nixx a dhekudhin nah kihineh vefatha..?😂😂
  maavarakah comment thikohlanee….😂😂
  swry… just kidding gey…😊😊😊
  nixx a dhekudhin ah gey dhw mihaaru aashaa airaa ah name dhevun goi…😊😊
  thankx gey.. again..🥰🥰
  dhn thibi kudhinah ves nice names dhw dhen vaanee … akudhin ves dhera vedhaane..😂😂😂
  adhi anaane baeh kudhinge full names stry ga…😊
  hope u’ll like it 2..
  stry name bunedheyshey ruhemey in badhalu kuree varah haahsa 2 kudhin bunedhin name thakakun…
  varah haahsa shukureh a dhekudhin ah..😉😉😉😉😉😉😇
  varah ufaa vehje quentus ge top 5 ga alhugandu ge stry himenuneema…😘😘😘😘
  luv u a lots darlingggg…😊😊😊
  #stay home#
  #stay safe..#
  take care gey darla❤️❤️🥀🥀

 13. in reply to nixxx’s pending comment…
  thank you darlin.😘😘
  luv u a lots..❤️❤️❤️
  tc stay safe gey…😘😘😘🥀🥀

 14. in reply to nixxx’s pending comment…
  thankx dear…😊😊😊
  dhn aashaa aira maa reethihyw…😂😂😂
  hurihaa credit eh dhonths ah…
  luv u a lots bestooo…😘😘😘
  take care and stay safe gey…🥰🥰🥰

 15. in reply to nixxx’s pending comment….
  yesss dhooniii..
  hus pending…ahahhaha
  dhooni gandu ge ves 4th pending comment kanneyge mee… ahahaha..
  asluves aashaa aira varah reethi tha..?
  hama ahaalee maavarakah kiyaathee…

 16. in reply to quentus’s pending comment…
  aslutha..?
  aashaa aira hama ehaa reethitha…?
  awwnn thankx quentus dhooniii gandaa…😘😘😘
  luv big big koh💕💕💕💕❤️❤️❤️

 17. Owwwww sis… Vvvvvvvv cool mi part inge… Im speechless Hama..
  Lysm.. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️
  Eid Mubarak 💐💐

  1. thankxxx sissssoooo…🥰🥰🥰🥰
   stay home , stay safe and take care gey sissy..🥰🥰🥰😊😊
   lymmmm.❤️❤️❤️❤️❤️❤️💕💕😘😘😘
   eid Mubarak sissy..💐💐💐💐💐🥀🥀🌺

  2. hehehe… no probsss sis…
   alhugandah ves varah vaakameh thee..😂😂😂
   comment kuraa iru name handhaan nethigen nuliyevun…😂😂😂😂

 18. varah varah varah reethi mi part.. varah kiyaa hihvefa indha thi ninmaaly.. whn next dhooni gandaa??..
  btw, Eid Mubarak

 19. in reply to nerr__’s pending comment..
  thank you sissssoooo…🥰🥰🥰🥰🥰🥰
  alhugandu hithah ery kudakoh interesting koh finish kohlan..😂😂😂😂..
  varah avahah nxt prt up kohlaanan sissy gandaaa…😘😘😘
  stay home., stay safe and take care gey…🥀🥀🥀
  luv u a lots sissie..❤️❤️❤️💕💕💕💖💖💖
  💕💕EID MUBARAK 💕💕

 20. OMG OMG OMG OMG Varah varah varah reethi mi prt vx Masha Allah ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ siss mi prt varah kuru hn heevey 😊😊😊😊 ekamu mi prt reethi kamun 3 buru kiyihjje 😂😂😂😂😊😊😊🤭🤭🤭 aasha aira hmm interesting name 😊😊♥️♥️♥️ curiously waiting for nxt 🖤🖤🖤🤭 عيد مبارك ♥️♥️♥️♥️♥️✨✨✨🎉🎉🎊🎊 lysssssmmmmmm ❤️❤️❤️❤️❤️
  Adhi vx ehfaharu stry is amazing ♥️♥️♥️♥️♥️
  Stay safe ❤️❤️❤️
  TC 🖤🖤🖤
  Saranghae ♥️♥️♥️♥️♥️

  1. alhey…!!!! afuu dhooni gandaa..😘😘😘
   thankxxx gey darlaa…❤️❤️❤️❤️❤️❤️
   i also noticed that dear…
   mi prt heyvey kuruhen…🥰🥰
   hurihaa kudhin ah aashaa aira reethivegen dhw mi ulhenee…😂😂😂😂😂
   🖤EID MUBARAK dhooni..🖤
   nxt prt up kohlaanan varah avahah..😊😊
   lymmmmmmmmmmm ❤️❤️❤️❤️❤️❤️
   thankx gey..🥰🥰🥰
   stay home
   stay safe and take care gey…🥰🥰
   saranghae..💕💕💕💕😘😘😘😘

 21. Wow mi part ves vrh Sali 💯💯💯💯💯
  Amazing👏👏👌👌👌👌👍👍👍
  Airaa aa kaiyan aa dhemeehun kureegaa dhimaaveetha vrh heevey 😃😃😃😃
  Aslu ves Aisha airaa vrh different name eh😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
  Waiting for next 😌😌😌😌
  TC and stay safe❤️❤️❤️
  Luv uuu❤️❤️❤️
  Eid Mubarak no one😃😃
  And to other reader😃😃

  1. thankxxx ril dhoonii…🥰🥰🥰🥰🥰
   vedhaane … no one akah ves neyge adhi a dhekudhin meet vi kameh..😂😂
   maybe aira ah adhi maa avahee kanneyge no one kaari bunelan… kaiyan ves ehn ve kanneyge nubunee..😂😂😂
   hurihaa kudhin ah ves aashaa aira reethivegen dhw mi ulhenee..😊😊😊
   alhugandu mi stry ga thankolheh different names use kuranvegen… stry think kuran negi varah vureh names hwdhan negi..😅😅😅😅
   nxt prt Varah avahah genes dheynan..😊😊🥰🥰
   Tc stay home.. stay safe…💕💕💕💕💕
   luv u a lots rilll dhooni ..❤️❤️❤️😘😘😘
   💕 EID MUBARAK 💕
   🥰🥰🥰❤️❤️❤️❤️🥰🥰🥰

 22. Varah reethi mi part ves curiously waiting for the next part ☺️☺️☺️☺️ eid mubaarak

  1. thank you starlight…💕💕❤️❤️🥰🥰😘😘
   varah avahah nxt prt up kohlaanan gey..😊😊
   stay home… stay safe and take care gey dear..🥰
   luv u ..❤️❤️❤️❤️
   💕💕💕 EID MUBARAK 💕💕💕

 23. Masha Allah Vvvvv Vvvvv reethi mi partvx 💯 💯 💯 💯 💯 💯 💯 💯 💯 💯 💯 💯 💯 💯 💯 💯 💯 💯 💯
  14 years kuhjaku mihaa salhi stry eh genes dheythy Speechless vehjeh ⚇ ⚇ ⚇ ⚇ ⚇ ⚇ ⚇ ⚇ ⚇ ⚇ ⚇ ⚇ ⚇ ⚇
  Masha Allah varah talented kuhjeh.. I’m proud of u my darling 😉😉😉😊😚🤗
  Stry hama habeys.. Ur superb dear.. Stry ge baithah genesdheyleh varah varah reethi… Cover pics Varah reethi.. Stry ge Name vx hama habeys..characters ge name thah vx varah salhi ingey.. Speechless vehjeh.. Ehaaves salhi stry eh genes dheythy varah ufaavehge 🙂🙂🙃🙃🙃🙃🤗🤗🤗🤗🤗
  💜💜💜💜💜💜Saranghae dongsaeng 💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜
  Stay home be safe Take care my darling ingey 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
  ✨عيد مبارك ✨

  1. thankkxxx black swan…🥰🥰🥰
   ahahahaha… alhugandu heiyeh nukiran mi stry ehaa nice vaane kamakah…
   kuda irun suren varah write kuraa hihvee… ehn ve varah liyan… anmu koh stries write kohdhenee alhugandu ge bestie ah… i think mihaaru 5 long stries write kurevihje kanneyge…😅😅
   mi stry hama hithah ery site ga shaairu kohlaanee aa… like i wanna show my talent to others…😅😅
   thankxxx black swan…🥰🥰🥰🥰
   I’m so happy … 😊 ..😘😘
   thankx for the lovely comment…🥀🥀
   alhugandakah neyge bunaane ehchehves..😅😅
   saranghae..💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖❤️❤️❤️❤️❤️
   stay home…🏡🏡🏡🏡🏡
   stay safe..😊😊😊😊😊😊
   take care gey black swan..🖤🖤🖤🖤🖤
   💕💕 EID MUBARAK 💕💕

  2. btw… ummmmmm… r u a sis or a brw..?
   i feel very uncomfortable alhugandah vure big kudhinah name in kiyan… ehn ve..
   plx don’t mind gey..😅😅😊😊
   lov u a lots..💕💕❤️❤️❤️💖💖💕💕🥀🥀🥀

  3. 15 yrs old girl.. I’m a sis ☺️😊🤗😚
   🥀🥀🥀💕💕💖💖❤️❤️❤️💕💕Luv u darling

  4. ahahaha sis eh dhw…😅
   15 veema ehaa big eh noon dhw..
   alhugandah this year nimey irah 15 vaanee.😅
   luv u sissie..😘😘🥰🥀❤️💕

  1. thankxxx aayoo gandoo…💖💖💖💖
   varah avahah nxt prt up kohlaanan..😊😊
   stay home… stay safe… take care gey..🥰🥰🥰
   luv u a lotsss ayoo dhooniii gandoo…😘😘😘😘
   💕💕 EID MUBARAK 💕💕

 24. Masha Allah V reethi mi part vx ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
  Waiting for the next
  Stay Safe 💖💖💖💖💖💖💖
  Take care 💝💝💝💝💝💝💝
  Eid Mubarak 💗💗💗💗💗💗

  1. thankxxx xeen…😊😊😊😊🥰
   varah avahah nxt prt up kohlaanan…😊
   stay home ❤️❤️❤️❤️
   stay safe 💖💖💖💖
   take care gey dear..💕💕💕
   🖤🖤 EID MUBARAK 🖤🖤🖤
   ❤️❤️❤️

 25. Mashaa allah….vrh reethi mi vaahaka…cousin eh ge vaahaka kiyan libuny thy varah happy vey……eid mubarak to my loabi nixx and ram

 26. in reply to 🥀Xaxa’s pending comment…
  thankxxx xaxa…🥰🥰🥰🥰🥰
  cousin ehge stry ekeydhw thibunee…?
  r u the one I’m thinking ur..?🤔🤔🤔
  anyway thankx gey xaxa….🥰🥰
  alhugandah varah eba heyvey theehama alhugandu mi visnaa kuhjaahen..😅😅
  alhugandu ge faraathunves lwbi lwbi xaxa ah
  eid Mubarak 💕💕💕💕
  stay home.. stay safe and take care gey darla ❤️❤️
  luv u a lots..🥰🥰❤️❤️😘

  1. a wait mihaaru alhugandah eba olhey…😅
   thikuhjaa cousin vaane i aatha bodah or nixxx a..? just 2 kudhins mind ga ulheythe…?
   alhugandaa cousin vanyaa thee ky kuda dhonthi..
   nixx a couxin vanyaa thee.. n……..🤔🤔
   so who actually r u..?🤔🤔
   kuda dhonthi…?🤔🤔🤔🤔🤔
   swry gey alhugandu varah confused right now…
   😅😅😅
   dont mind whoever u r plx gey..😊

  2. a darlingggg varah bodhah swry gey…
   kuda dhonthi ah ves nick koh xaxa kiyaathee olhunee… varah varah swry…😓😓
   btw thankx for commenting gey darla…
   inshaa Allah dhn name olhuvaeh nulaanan…
   stay home stay safe and take care gey darla.❤️
   luv u a lots..🥰🥰🥀❤️😘💕😘😘

 27. Mebayi ves v reethi🥰🥰🥰
  Curiously waiting for the next
  Love ur storys sis ❤️
  Keep up the good work
  Stay safe ok

  1. 🥰🥰thanks kokey..🥰🥰🥰🥰
   varah avahah nxt prt up kohlaanan..😊
   thankxx gey..😘😘❤️❤️
   stay home… stay safe and sound.. 💖💖
   take care gey brw..💕💕
   luv u a lots.❤️❤️🥰🥰🥀🥀

 28. Varah varah reethi mi part vesss sis🤩😚MashaAllah. keep it up sis.🦋🥀💓💓 love you and stay safe💖❤️🥰

 29. in reply to zal’s pending comment…
  thankxxxxx sissssoooo 💕💕💕💕💕💕💕💕
  luv u a lots..💜💜💜
  stay home..💖💖💖💖
  stay safe and sound❤️❤️❤️
  take care gey sis..🥰🥰
  sarangha sissie..♥️♥️♥️

 30. heii.. guyss..
  i have submitted the next part..
  hope u all will enjoy..
  💕💕stay home 💕💕
  💕💕💕stay safe and sound 💕💕💕
  💕💕take care gey everyone..💕💕💕
  luv ya all..💖💖💖

  1. btw I’m really swry for being late…
   i just recently got some homeworks to do.. so i had to finish it.. yesterday i finished most of it so i submitted the stry..
   hope u guys will understand..😊😊

  2. Yesss its totally fine. I can relate so I understand. Looking forward to it sis ❤❤❤

Leave a Reply

Your email address will not be published.