އިމްތިޙާން 14

- by - 82- June 30, 2020

މިއީ ސަމީރުގެ އެކަނިވެރި ޙަޔާތެވެ. ހިތްދަތި ކަމާ ހިތާމައިން މުޅި ދުނިޔެ ސަމީރަށް ކެހި ދެނިއްޔޭ ސަމީރަށް ވިސްނެންފެށިއެވެ. ކޮންމެ މަހަކު ތުގާއާ ބައްދަލު ކޮށްލަންދާ ސަމީރަށް މިހާރު މިވަނީ ކުރިމަގު ބެދިފައެވެ. ތުގާ އަށްޓަކާ ދެން ސަމީރަށް ކޮށްދެވޭނީ ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ މިއަދު ސަމީރުދެކެ ލޯބިވާނޭ އަތންބަކު ނެތެވެ. މިއަދުން ފެށިގެން ސަމީރަށް އަޅާލަން މަންމައެއް ނެތެވެ. ނޫނެކެވެ. މަންމަ ނެތީއެއް ނޫނެވެ. މަންމަގެ އަޅާލުމާ އޯގާތެރިކަން ސަމީރަށްޓަކާ ވަޅުލީއެވެ. މިކަމުގައި ފޮރުވިފައިވާ ސިއްރަކީ ކޮބާހެއްޔެވެ؟

މިއަދަކީ ފާއިދު ހޮސްޕިޓަލުން އަނބުރާ ގެއަށް ފޮނުވާލިދުވަހެވެ. ފާއިދުގެ އިންތިޒާރުގާ ސީމާވަނީ ކުޑަކުޑަ ތައްޔާރީއެއް ވެފައެވެ. ސިޓިންގ ރޫމްގެ ފާރުތައް ވަނީ އެކި ކުލަ ކުލައިން ހަން އެލުވާ ރީތިކޮށްފައެވެ. ފާއިދުގެ އުފަލަށްޓަކާ ތަފާތު ވައްތަރުގެ ހަދިޔާގެ އިތުރުން ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ބައެއް ސާމާނުން ފުރިފައިވާ ބޮޑު ފޮށްޓެއް ވަނީ ތައްޔާރު ކޮށްފައެވެ. އެފޮށީގެ ބޭރުގައި އޮފު ބަނޑައެރިއެއް ލާފައިވެއެވެ.

މެންދުރު ނަމާދު ކޮށްލައިން އައިސް ސީމާ ސޯފާގައި އިނެވެ. ޓީވީ ހުޅުވާގެން އިނެއްކަމަކު ސީމާގެ ހުރިހާ ނަޒަރެއްވެސް ހުއްޓިފައިވަނީ ތުގާގެ ހަލަބޮލި ހަރަކާތްތަކަށެވެ. ކޮށީގައި އިނދެ އެއްކޮޅަށް ދުއްވާލުމަށް ފަހު އަނެއް ކޮޅަށް ދުއްވަމުން އުފަލާއެކު ތުގާ އުޅެއެވެ. ބައެއްފަހަރަށް ހިނިއައިސްފާއިނދެ ސީމާ ކައިރިއަށް އައިސް މަޖާކޮށްލައެވެ. އެއްފަހަރު ސީމާގެ ހެދުމަށް ދަމާލައެވެ. އަނެއްފަހަރު ސީމާގެ ކަކުލުގައި އެކުޑަކުޑަ އަތުން ޖަހާލައެވެ. ތުގާގެ މި ހަރަކާތްތަކުން ސީމާގެ ހިތަށް ވެރިވަމުންދާ ކޮންމެ އުފާވެރިކަމެއް ހިނިތުން ވުމެއްގެ ސިފައިގާ ސީމާ ބޭރުކޮށްލައެވެ.

ކާގެ ތަޅުންގަނޑު މައްޗަށް ވެރިފައިވާ ފެންފޮދެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިފައިވާ ކަނޑާ ހަލުވި މިނުގާ ހަރަކާތްތެރި ިވަމުންދެއެވެ. އެއްވެސް ބާރެއްނެތް އެކުޑަކުޑަ މަޚްލޫޤް ފެންގަނޑު ތެރެއިން ސަލާމަތް ވާނެ ގޮތެއް ހޯދަން ކެނޑި ނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީއެވެ. އެކިފަހަރު އެކި ދިމާލަށް މިސްރާބު ބަދަލުކޮށްލައެވެ. އެ ކަނޑާ ސަލާމަތް ނުވެވިގެން އުޅޭތަން ބަލަން އިން ސަމީރުގެ ވިސްނުން ގުޅިފައިވަނީ ހަމައެފަދައިންނެވެ. މިއަދު އެކަނޑަލެކޭ ސަމީރެކޭ ތަފާތެއް ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ ޙަޤީޤީ ފެންގަނޑެއްގައި ނޫނަސް ސަމީރުވެސް ފަތަމުން ދަނީ ޙަޔާތުގެ ކަރުތާފެނުގައެވެ. ހާސްކަމާއެކުއެވެ. ނުތަނަވަސްކަމާ އެކުގައެވެ. ދާނެ މަންޒިލެއް ހޯދުމަށެވެ. ސަލާމަތުގެ އައްސޭރިޔަށް މިސްރާބުޖެހުމަށެވެ. ނިޔާމަ ޙަޔާތެއް ހޯދުމުގެ މަޤްޞަދުގައެެވެ.

“ކޮންކަމަކާ ވިސްނަން؟ ގޮތްހުސްވީމަ ޖޯރު އެލުނުގޮތަށް އިސްނަގާނެ ހިތްވަރު ނުލިބިފަދޯ ތީނީ؟ ހެހެ..” ކާގެ ދޮރުކަނީގައި އަތް އަޅުވާލަމުން ފަހުދު ސަމީރަށް މަލާމާތްކޮށްލިއެވެ. ނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް އެއްޗެއް އަޑު އިވުނުކަމަށް ހަދާވެސް ނުލާ ސަމީރު މަޑުމަޑުން އިނީއެވެ.

“ބަލަ އަހަރެން އެބަ ވާހަކަ ދައްކަމޭ. އަނެއްކާ ބީރު ވީތަ؟ ނޫނީ ވާހަކަ ދައްކަން ނޭނގޭވަރަށް މަންމަނު ވީތަ؟ އުހުމް.. މަށަށް މިބުނެވުނީ މުޅިން ނުބައިކޮށް. އެމީހުންވެސް އަތުން ފައިން ކޮންމެސް ވައްތަރެއް ޖައްސަމުންވެސް ވާހަކަ ދައްކާނެ.
އެމީހުނަށް ވުރެވެސް ކަލޭގެ ހާލުކޮޅު ދަށްވީދޯ؟ އަނެއްކާ ކަލޭ ނުކުޅެދޭ މީހަކަ..” ފަހުދުގެ ޖުމްލަ ބޭރުނުވެ ދޫ ތަޅުލެވުނުކަހަލައެވެ.

ކުއްލި ސިހުމަކާއެކު ފަހުދުގެ އަނގަ ބަންދުވެގެން ދިޔައީ ސަމީރު ވަރަށް ބާރަށް ރުޅިއައިސްގެން މޭޒުގައި ޖެހުމުންނެވެ.
ސަމީރުގެ ރުޅިވަނީ އިންތިހާއަށް ގަދަވެފައެވެ. ހިތާމަވެރި އިޚްސާސްތަކެއް ލޭގެ ނާރުތަކުގައި ދައުރުވަމުންދަނިކޮށް ކުއްލިޔަކަށް ތަބީޢަތު ބަދަލުވީއެވެ. އެ ހިތާމަވެރިކަމާ ރުޅިވެރިކަން އެކުވުމުގެ ސަބަބުން ތާޒާ ކަމާއެކު ހަށިގަނޑުގައި ހިނގަ ހިނގާ ހުރި ލޭ ކެކި ހޫނުވެގެންދިޔައީއެވެ.

“ކިހާދެރަކަމެއް! ކޮބާތަ މަގޭ ކުށަކީ؟ މި ސަމީރު ނޫން މީހަކު ފަހުދަށް ނުފެނުނީތަ މިރަށުން. އަބަދު އަބަދު އަބަދު…
މަށަށް ހަމަޖެހިގެން ހަމަ އެންމެ ނޭވާއެއް ލާނެ ފުރުޞަތު ދީބަލަ. އަހަރެން ކޮން އުނދަގުލެއް ކުރާތީތަ ތިއުޅެނީ؟ ކުށެއް ވެވިފަ އޮތިއްޔާ މާފަށްއެދެން. އެކަމަކު މަށަކަށް ނޭނގެ ކީއްވެ ކަމެއް ތިހެން ތިހަދަނީ!! އަހަރެން ވާހަކަ ނުދެއްކީ، ވާހަކަ ނުދެއްކީމަ ފަހުދު ދާނެކަމަށް ހީކޮށް. ކޮންމެހެން އަހަންނާ ދިމާލަށް ބީރެކޭ.. މަންމަނެކޭ.. އަނދިރި މީހެކޭ ނުކިޔަސް ވެދާނެދޯ؟..
ނަސީބެއްނު އަހަރެން މިއަދު ތިބުނާކަހަލަ ނުކުޅެދޭ މީހަކަށް ނުވިކަން. އެހެން ނޫންނަމަ… އެހެން ނޫންނަމަ ކަލޭ އަހަރެން އެހާލާއިންވެސް އުޅުނަ ނުދިނީސް. ނުކުމޭ. ނުކުމޭ މިތަނުން.”
ސަމީރު ވަނީ އިންތިހާއަށް ހިތުގަ ޖެހިފައެވެ. ދިރިއުޅުން މަތިން ފޫހިވެ މާޔޫސްވެފައިވާ ނިކަމެތި އިންސާނެކޭ އެއްވެސް ފަރަގެއް ނެތެވެ.

“މިތަނުން ދާންމިއައީ. ހުންނާކަށް ނޫން.. ހާސްނުވޭ. އަދި ބުނާނަން ވީގޮތް.. ފެންދީފަ މަރާލަން މިމަޑުކުރަނީ.. ހެހެހެ. ވަގުތު ނުޖެހޭތީ މާފް ނުކުރެވިގެން މިއުޅެނީ. ހެހެހެހެ.. އެގޭ މީހުން ބުނީ މިއަދު ހެދިކާ ނަހަދާ ވާހަކަ ބުނެލަދޭށޭ. އެހެންވެ މިއައީވެސް މިގެޔަށް.” ފަހުދު ނުކުމެގެން ދަމުން ބުނެލިއެވެ.

ދޮރުގައި ޓަކިޖަހާލި އަޑަށް ސީމާ ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ. ކޮތަޅުތަކެއް ހިފައިން ހުރި މޫސަ ވަރުބަލިކަން އިޙްސާސްވެފައި ހުރިނަމަވެސް ފުރަތަމަ ހިނިތުންވުން ސީމާއަށް ހަދިޔާކޮށްލިއެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ސީމާއަށް ލިބުނު އުފާ ބަޔާން ކޮށްދޭކަށް ނޭނގެއެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ބުނަންޏާ ސީމާގެ އެއުފާވެރި ކަމުގެ އިޙްޞާސް މިއަދު ތަފާތެވެ. ސީމާ ހިތުން ސީމާގެ އުފަން ދަރިއެއް މިއަދު ދުނިޔޭގައި ހުރިނަމަވެސް މޫސަ ކަންތައް ކުރާނީ މިފަދައިންނެވެ. ނޫނީ މިއަށްވުރެވެސް ލޯބިން ޤުރުބާންވަމުންނެވެ.

“ފާއިދު! ހާލު ކިހިނެއް؟ އަވަހަށް އެތެރެއަށް ވަދޭ.” ފާއިދުގެ ކޮނޑުގައި ހިފާ ސީމާގެ ގަޔާ ކައިރި ކޮށްލާ ބައްދާލަމުން އެތެރެއަށް ވަންނަން ހިނގައިގަތެވެ.

“ދައްތާ! ކޮބާ ކޮއްކޮ؟ ތުގާ ކޮއްކޮގެ އުފަންދުވަސްތަ؟ ހާދަ ރީތިކޮށްލާފަ މިއޮތީ މިތަން.” ފާއިދުގެ މޫނުމަތިން އުޖާލާކަން ފާޅުވިއެވެ.

“ފާއިދު! ދަރިފުޅު އަންނާތީ އުފަލުން ދައްތަ ކުރިކަމެއްމީ..
ބަލާބަލަ. މޭޒުމަތި… ގޮސް އެފޮށި ކަނޑާބަލަ. އެވެސް ދަރިފުޅަށް ދައްތަ ހެދި ހަދިޔާއެއް. ދައްތައަށް ފާއިދު ކައިރިޔަށް ގޮވާލަންވެސް ނުދެވުނެއްނު. އެހެންވެ ހަދިޔާއެއް ހެދީ” ސީމާގެ
ހުރިހާދަތެއް ދައްކާލަމުން ފުޅާ ހިނިތުންވުމަކާއެކު ބުނެލިއެވެ.

ފާއިދު ހައިރާން ވިއެވެ. އެހެނަސް އެހައިރާން ކަމުގެ މައްޗަށް އުފާވެރިކަން ވެރިވެގަތީ ނުހަނު އަވަހަށެވެ. ސީމައްތައާ މޫސަބެގެ ފަރާތުން މިފެންނަ ހިތްހެޔޮކަމާއި އޯގާތެރިކަމަކީ މުޅިން އަލަށް ފާއިދަށް މިދުނިޔޭން ދެކޭ ސިފައެކެވެ. މިފަދަ އުފާވެރި ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ފަހަރަށް ފާއިދު އޭނަގެ މަންމަ މަތިން ހަނދާންނެތެއެވެ. ނޫނީ ބައެއް ފަހަރު މާބޮޑަށް ހަނދާންތަކެއް އާލާވެއެވެ. އެފަދަ ކޮންމެ ވަގުތަކު ފާއިދަށް ސީމާއާ އޭނަގެ މަންމަގެ ތަފާތު ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަޅާ ކިޔާލެވެއެވެ. ދެމީހުންގެ އަޚްލާޤް އުޑާ ބިމާހާ ތަފާތެވެ.

ޖައްވުގައި މުޅިދުހު އުފައްދާލި ހޫނުކަން މަޑުމަޑުން ކެނޑެމުން ގޮސް ރޭގަނޑުގެ ފިނިކަމަށް މަރުޙަބާ ކިޔެވެ.
މަހޫއާ މާލިކް ނިންދެވުމަށްފަހު ބޭރުގައިވާ އުނދޯލި ވަރަށް މަޑުމަޑުން ހެއްލާލަ ހެއްލާލާ ސަމީރު އިނެވެ. އެކަނިވާ ކޮންމެ ވަގުތަކު ސަމީރުގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިއަކީ ތަފާތު ޚިޔާލުތަކެވެ. ބޯ ގޯސް އެތަށް ޚިޔާލެކެވެ. ބުއްދިވެރި ނިންމުންތަކެވެ. ނޫނީ ވަކިގޮތެއް ނިންމަން އުނދަގޫ އެތައް ގޮންޖެހުންތަކެކެވެ. އެތައް އިރަކު ވިސްނަން އިން ސަމީރު އުނދޯލިން ތެދުވިއެވެ. ސަމީރުގެ މިސްރާބު ހުރީ ގެއިން ބޭރަށް ދިޔުމަށެވެ.

“އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް.” ތަނަވަސް ގޭތެރެއަށް ސަމީރު ސަލާމް ގޮވާލި އަޑަށް އަންހެނަކު ނުކުމެގެން އައެވެ.

“ވަޢަލައިކުމުއް ސަލާމް. ސަމީރު… ހާލު ކިހިނެއް؟ ބަލިވެގެން ވަރަށް ދުވަހު މާލޭގަ އުޅެލާފަ މިއައީ.،. މާލެ ގެންދިޔަފަހުން ތުގާގެ ޙާލަކީ ކޮބާ؟” އާދިލާ ސުވާލުކޮށްލިއެވެ. ކޮންމެހެން ވިޔަސް އާދިލާއަށް ދުވަހަކުވެސް ތުގާގެ ހަނދާންތަކާ ދުރަކަށް ނުދެވޭނެއެވެ.

“އަހަރެން ދެން އެކަހަލަގޮތެއް. އަދިވެސް ދިރިއުޅުން މުޅިން ހަމައަކަށް ނޭޅޭ. އެހެން ގޮތަކަށް ބުނަންޏާ އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުން މިހާރުވެސް މިވަނީ ބޮއްސުންލާފަ. ދަތި ޙަޔާތެއްމީ. ހެހެ.. އެކަމަކު ތުގާއާ ކޮންމެ މަހަކު ބައްދަލުވޭ. އެމަންޖެ ހަމަ ވަރަށް އުފާވެރި. الحمدالله…” ގަދަކަމުން އުފާވެރިކަން ވެރިކޮށްލަމުން ސަމީރުގެ ދިރިއުޅުން ހުރިގޮތް ކުޑަގޮތަކަށް ކިޔައިދިނެވެ.

“އެހެންތަ؟ ކޮބާ އަނެއްކުދިންކޮޅު؟ ބޮޑު ސޮރު ތުގާ ހޯދާކަށް ނޫޅޭތަ؟” އާދިލާ ޖޯޝާއެކު އަހާލިއެވެ.

“ނިދާފަތިބީ. ކުރީކޮޅު މާލިކް އުޅުނެއްނު ވަރަށް ކޮއްކޮވެގެންދޯ؟ އަހަރެމެން އޭރު ބުނެދިނީމެއްނު މާލެ ދިޔާމަ ދެން ކޮއްކޮއެއް ނުފެންނާނޭ. މިހާރު އެއްވަރަކަށްވެސް އެހެން ނުކިޔަ. ބައެއްފަހަރު ނިދާގަޑީގަ ހަނދާންވީމަ އަހާލާނެ. އަހަރެން ދެން ކޮންމެސް އެއްޗެކޭކިޔާފަ ހަމަޖައްސާލަނީ. އާދިލާ ކީއްކުރަނީ މިގޭގަ؟” ހަ އަހަރުގެ މާލިކްގެ ވާހަކަ ކިޔާދިނުމަށް ފަހު ސަމީރު އަހާލިއެވެ.

“އަހަރެން ކަމަކު މިގެއަށް އައީ. އެކަމަކު މިގަޑީގަ ކުރަން އައިކަންތައް ވާންނެތީމަ ގެއަށްދާން މިދަނީ. ސަމީރު ކާކު ހޯދަން؟” އަަދިލާ އަހާލިއެވެ.

“އަފީފާ އުޅޭތޯ ބަލައިލަން މިއައީ. ދޮށީ ދަރިފުޅު ވަރަށް ފަހުން ބަލިވި. އޭނަ އެދުހު ވަރަށް އަޅާލި އަހަންނާ އަހަރެންގެ ދެކުދިންނާވެސް. ދެން އެކަމަކު ވީގޮތެއް ނޭނގޭ. އޭގެ ފަހުން އަފީފާގެ ޚަބަރެއް ނުވާތީ ވީކީއްތޯ ބަލައިލަންމިއައީ. ރަށުގަ އެބައުޅޭތަ؟” ސަމީރު ސުވާލުކޮށްލިއެވެ.

” އާނ! އާއިލާގެ އެންމެންވެސް އެބަތިބި. އަފީފާގެ ކައިވެނީގެ ކަންތައްތަކާ ވާހަކަ ދައްކަންތިބީ. ތާރީޚް ހަމަޖެހުނުހާ އަވަހަށް ކައިވެނި ކުރަން އެކިޔަނީ. އެމީހުން އެވާހަކައިގަ ތިބީމަ ދެން އަހަރެންވެސް މިދަނީދާން.” އާދިލާ ހިނގައިގަތެވެ.

އާދިލާގެ އެ ޖުމްލަތަކުން ސަމީރުގެ ފައިދަށުން ބިންގަނޑު ދެމިގެން ދިޔަހެން ހީވިއެވެ. ހަޤީގަތުގަވެސް މިރޭ ކަންތައް އެދިމާވީ ސަމީރު އުންމީދުކުރި ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. އަފީފާގެ ކައިވެނި ހަމަޖެހި ނިމުނީއެވެ. ސަމީރުގެ ޖަވާބެއް އަފީފާއަށް ނުދެވެނީސް އާކައިވެންޏަކަށް އަފީފާ ތައްޔާރުވީއެވެ. ސަމީރަށް އިތުރަށް އިންތިޒާރުކުރަން އަފީފާ ބޭނުން ނުވީކަންނޭނގެއެވެ. ކުރާނީ ކީއްހެއްޔެވެ؟ އަފީފާއަށް ރަސްމީ ދަތުރެއްކޮށް ޖަވާބު ދޭން އައިރު ޙާލަތު މިވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ. ސަމީރުގެ ހިތްބުނާކަހަލައެވެ. މިނޫން ގޮތެއް ހަމަ ސަމީރުގެ ޙަޔާތުގާ ނެތީހެއްޔެވެ؟

– ނުނިމެ –

——————-*******—————-
މިޕާރޓް ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންނަށް ކަމުދިޔަ ކަމަށް ހީކުރަން. 🤗 މިފެށުނު ނިއު ނޯރމަލްގައި ހުރިހާ ކުދިންވެސް ޞިއްޚަތާ އަމިއްލަ ރައްކާތެރިކަމަށް ސަމާލުކަން ދީގެން އުޅޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަން. 😷 ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންނަށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

82

You may also like...

62 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Yes sissy mi part vrh kamugossi hama. Masha Allah. Alhe Sameeru ah haadha baivaru hithaamaekey effaharaa e libenii. Vrh dhera vey Sameeru ulhey gothun. Vrh asarugadha mi part. Shaleen adhi basmagu beynunkoffa hunna gothun dhn hama heevanii kurimathin sifa vaahen.Thiulhey kuda kuda Malik ge kankan balailan vrh shauguverikan ithuruvey eba dhuvaheh dhuvahakah. 6 yrs v ma Malik ge umuraa balaafa eyna ge visnun hunna gothun. Afeefaa aa dhimaalah buni baskolhu. Ehaa rulhi aisgen belun vx . E umuruge kujjegge kibain vrh thafaathu and unexpected kameh. Anyway vrh vrh curious vejje Malik aa behey gothun ithuru kankan hoadhan. Thaaniya men ge habareh vx veythw hama kiyaanan kuriah huri part thah vx as always insha allah. Waiting for next part. Stay safe sissy

  1. hey you
   Thank you for the very first comment dear.
   Ya vaahaka kiyaalumuga vaguthu heydha kollanvaany vaahakaige namah visnaigen aslu. Mibalanee hama vaahakaige namaa vaahaka ah seedha amaaz kolleveytho.
   IMTHIHAAN
   SO V gina kankan huredhaane meege thereyga dho. Hehhe
   Dhen kuda kuda maalik. Lets c hama hurihaa kudhinge mizaajves ehaa egoii vaanebaa? nooni malik ge backround balaalan madukollama dho.
   V ufaavey aslu thigothah vaahakain suvaalu ufahdhaalaathee.
   Thank you thank you thank you

 2. And i almost forgot. Congrats sissy hafthaage magbooluga last part himenifa iniima👏👏👏. Vrh ufaavey hama mi vhk and Shaleen ah kuri erun libeythii. Will always support you insha allah . Good luck👍

  1. Alhamdhu lillah
   oh wow. Thanks a lot anekkaaves. V support kolladhevvaa readers kolhei shaleen ah libifa thibee
   Ma sha allah
   So hafthaa magboolgaves inyma realy hama v ufaavey
   Thi kudhin thi kohdhevvaa masakkathuge sababun.
   Thanks again

 3. 😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢
  💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔
  Shaleeen heyonuvaane sameer fakyrah thi haalu nujjasabala

 4. Masha Allah Shaleen this story is totally awesome. Unique and heart touching. I’m waiting for upcoming parts. Keep it up

 5. AZURA!
  Shaleen ves v balan eba sameeru ufaluga ulheyne dhuvahei feneytho
  Ekamves shaleenves mihaaru eba jehey v gina meehunnaa fight kuran sameer salaamai kuran beynun vanyaa.
  Readers ah takaa miulhenyves enyhunnaa fight koggen sameeru ah gothei feneytho balan ingey.
  Thihaa varah dhera vefa hunna imoji leema mihaaru shaleen maa emotional vejje.
  Ekam sameer mihaaluga ulhunas vaahala dhoonukollaa kiyaane kamah ummydhu kuran ingey AZURA

 6. thank you KIARA for the very first comment form you.
  Dhevvaafa in baskolhah hama thafaathu shukurei. Hehe
  Lysm

 7. V ufaavejje tuesdayga vaahaka up vefa inyma. Ekam mioh vaahakaeh dho.
  Sameer haadha hithaamaekey ekurany.
  Eulhey fahudhuves dhen pis pis.
  Ekamaku mi vhk hama v asarugadha. Shaleen v molhu hithaamaveri baithah liyan.
  Curiously waittttttttinggggg

 8. asarugadha mee haadhisaaeh
  Faharugaa mee imthihaanei
  Habarugaa vaa hithi handhaanei
  Ajalugaa vaathee sameerei
  Asarakun rohvvaifi hihthah
  Faharakun fahareime baarah
  Falakugaa nethakas ufaathah
  Fahudhakaa hedhi maduvi hihthah

 9. KOIMALA!!
  v ufaavejje comment libifa inyma pending ga inas,
  ummydh kuran kuriyah oiithaaves vaahaka kiyaane kamah

 10. DREAMS!!
  WOW WOW WOW
  ma sha allah
  Haadha reethi baithukolhekey
  Thafaathu commenteh
  V ufaavejje
  Ekam dheraee pending ga ineethee
  Ehen namaves hama bunelaany v reehchey thi dhevvi comment
  Lysm

 11. O vrh reethi adhi thafaathu vahaka eh kamah faahaga kurevey. Vaahakaige namaa eggothah kiyuntherin ge keiyytherikamuge vx imthihaanakah vamun hama midhanii. Vrh reethi hama namaa gulhuvain egothah genesdheythii. Budha dhuvahuge inthizaaruga mihurii hehehe. Take care

 12. Kamugossi varah mi vahaka. Liyuntheriyaage bura masaiyykaiyy faahaga kurevey kiyaaliima. Reethi masha allah

 13. thank you SHYYN
  Comment fenuneema v ufaavejje.
  Ummeedh kuri fadhain vaahaka reethiveemaves hama v ufaavejje.
  Ya. Dhen hama next part akah inthizaaru kollaa ingey

 14. Adhikiriyaa kiyaalevey varu mi v . Anekkaa vx sameeru ah ithuru hithaama eh dhw. Ekam vx dhn ok . Vahakaige namuge gothun vx ingeythaa eba ehaa faseyha eh nuvaane kan sameeru hinithun velain hunnathan balaakah. Will be waiting till that day hama.

  1. hehe. Aan emme furathamaves hama bunelaany v bodah shukuriyyaaey reader ge faraathun alah comment eh hama milibuni.
   Dhen thibunaahen sameeruge haalakee ei .v imthihaan ge vaahakaeh miee. Dho.

 15. OMG. Imthihaan thah hama gina vanii dhw hehe. Anyway abadhuvx Sameeru n Shaleen ah support kuran hunnaanan. Sameeru ge imthihaan pass vaa goiyy balailan vrh beynun. Ehnve mi vahaka hama kiyan komme week aku vx.

  1. hehe. Asluvestha.
   V ufaavejje. Imthihaanakun pass vaany v gina hihvaru koggen dho.
   Lets see kihineitho mivaahaka nimigen dhany.
   Ummydhu kuran vaahaka nimigenves dhaany thihaa curious vefa thibba kama

 16. Oh again hama varah interesting part eh. Masha Allah. Vahaka dhuvaheh dhuvahakah dhigu vamun dhaakamah vx hama faahaga kurevey as readers want. Great job Shaleen. Keep up your hard work. Waiting waiting……

  1. Hey thanks a lot
   Ya vaahaka dhigu kurumah mi masakkai kurany.
   Ehen namaves huredhaane baeh part thah hama kuruvefa ves
   Ummydhaki ekamves vaahaka nimey irukiyuntherin hih hama.jehey vaahaka akah vegen dhiun

 17. Hi shaleen
  Mi vaahaka feshigen kiyaalan hithah eree hafthaage magboolga ineema
  Feshigen kiyaalaifin hama 2 dhuvas therey.
  Vhk aa dheythere ehchei bunanyaa buneveynee.. Mee varah suvaalun furifavaa vaahaka ekey. Hama v undhagoovi guess kuraa gothaa hilaafah kanthahthah dhaathy.
  V hairaan vaa gothah vaahaka liya kulhadhaana liyuntherieh thee

 18. Hey shaleen
  Full of questions
  Waiting so curious
  Need more answers
  Alhey dhen afeefa kaakaatha marry kuran e ulheny

 19. Hi HANAN
  Hanan get faraathun libunu furathama comment ves iny pending ga Veena v dhera.
  Ehnnamaves this dhevvaafa in commentah hama ufalun hih furijje.
  Ya thafaathu ekikahala liyuntherin ulheyne dho
  And v ufaavejje magbool ga innathan fenigenves vaahaka kiyaaleema 2 dhuvas therey
  Thanks a lot

 20. IMTHIHAAN!!
  Thank you for the comment.
  Hehe.
  Dhen balan madukollabala alhe afeefa kaakaatho miulheny marry kuran. Dhera gothei dho sameerah mi vanyves anekkaa

 21. Masha Allah
  Mi vahaka ah hama miharu v inthizaru kurevey,
  🤔
  V furihama, hafthage maguboolu vahaka ah v thi maruhabaa
  Waitting 4 next up cumin

 22. Hi Shaleen. Alhe Afeefaa ehn meehaka marry kurantha e ulhenii hama. Ehn viyyaa dhn Shaleen avahah Sameeru ah vx ehn meehaku hoadhadhii heheh. Vrh habeys ingey hama mi part. Witing for part 15. Well done

  1. ldhy hi
   Afeefa dhen miulheny kaakaatha hama innan dho. Shaleenves v hithah araaeba kaakah baaey sameeru dheynvee. Kommes meehakaa sameeru havaalu kuraanyhey dhen . Nooni bahattaaneehey

 23. HI MASHA
  so much thanks for the support from u and your precious comments.
  Thihaavarah story kiyan madukollaathyves v ufaavey hama.
  Lysm

 24. Shaleeeeeen. Alhe Sameeru ah haadha hithaamaekey effaharaa thidhenii. Dhn alhe Sameeru heelaa kahala kameh vx kollaba. Ekam vx vahaka vrh reethi ingey. Title aa vx gulhey masha allah. Waiting waiting waiting waiting……..

  1. hehe. Thanks
   Sameeru hevvaalanvaanee adhi readers rovvaalaafa dho.
   Egoi kihinei vaany?
   nooni sameeruge ajalu hamavandhen hithaamaaga bahattaalamaa?
   egoives kihinei vaany.
   Any ways sameeru adhives heenula shaleen v masakkai koffin hevvaalanves
   Ekm ves..

  1. Hehe saabas ingey Ayaanaa sis.
   Shaleenge fanun v masakkai kohdheythee egothah eynee vefa.
   Alhamdhu lillah

 25. Mi vahaka kiyann feshunu moya hithah araiifi,
  Vaahaka rythi v ma huvani haftha vs 3 haftha ah vejje henn, haadha thigu inthixareh kurann jehey henn, kehtherikann kolhunn lani hama, vahaka a ki kiyala hihvani
  Mi immthihanunn fass vani kaaku baa
  Shaleen heyonuvane sameer ah thihenn nahadhabala

 26. Afeeefaaa
  Haadha rangalhey dho sameeruge ufaaverikamah inthizaaru kuraathy.
  Thihen ulhefa esorah hithaamaeh nudheynekamah heekuran.

 27. nooney FAATHINA
  faathinaa kahala reader eh inthizaaru koh koh moyanuvahchey.
  Mi vaahaka hama veevarakun up kureveytho mi balany.
  Bz bz bz schedule ehga ulhemunves

 28. SAAMIYA
  haadhahauwa thank you ekey bunaahih vanee . Thi buni vaahaka akun
  Ehnve bunelaafin.
  Hehe v ufaa feel
  Thanks a lotz

 29. Hey.. Haalu kihineh sis? Hama varah ves reethi mi part in’gey, Masha allah. Allah bless you in your works. Alhey.. Sameer ah kihineh mi vanee dhw. But I don’t think Afeefa will take her decision like this henneh. Because adhi adhah fenun gothun nama vrh kind meeheh dhw asluga. Maalik 6 years ey??? But how? Eynave talking style, every single action. Something’s wrong with him. Curiously waiting for the next part to get answers to my questions. Try well and Stay safe.
  Lots of love ❤
  Lil sis

  1. hi Lil sis.
   Thank you ingey
   Hingaabala balamaa dho alhe afeefa ge decission. And dhen maalikge age aa malik varu kujjakaa nugulhey kankan vhk ga vaathy doubt vanytho? lets c maalik ge story adhi onnaany kuriyah. Wait kollaa.
   Hehe

 30. Afeefa alhe kuraa kanthah dhw. Aameeru kairi adhi ehn bunefa mihaaru e ulhenii kaiveni hamajassan. Waiting waiting

  1. thank you fr the cmnt
   Ya afeefa ves kaiveni kuran ulheny dho
   Sameerah anekkaaves hithaama milibeny

 31. Miulhey Fahudhu eh alhe ulhey goiyy. Anekkaa kobaa baa ekam fahudhu e sirru kuraa kamaki? Fendheefa maraalan hehe i liked that sentence a lot. Dhn anekkaa afeefaa kaiveni hamajassan e ulhenii kaakaabaa? Sameeru aa tha anekkaa🤔🧐? Curious for next part. Lysm

  1. thanks fr the cmnt dear
   Lets c dho afeefa kaiveni hama jassany kaakaatho.
   And fahudhu ge ebunaa bodu sirru heevany readers mikamah v wait kollan jeheynehen
   Hehehe

 32. Maasha allaah.. vvv reethi mipartves..hama obinoavey..kuriyah huribaithah kiyan v bodah intrest ebahuri…keep it up..tvgc.lysm

 33. Hey dear how’s you? Vrh vrh bodah maafah edhen mihaa lasvaathee comment kurumuga. Vhk hama vrh habeys. Kiyaalaa hithun kiyaalevey eh sababakee vhk liyumugaa gengulhey ukulhuthakaa sifakurun thah. Fahudhu mee adhi haadha vareh vaa firihenekey dhw. Sameerah hama neyvaa liyah nudheyey e meehaa. Dhn Maalik aa kudhin dhas nukuraanetha mi gothah vaahaka dhakkan? Keekey dhn bunaanii? Thagudheeruga faaidh ah ves lahvaifi ufaaveri dhuvas kolheh. Dhn e kujjaa balai ayas ves nudhaane kanneynge dhw. Lets see what happens😄. Keep your great work same as now is. Stay home and quarantined. Love you sisss ❤

  1. omg!
   Real Me !!
   v v v v v v wait koffin Real Me ge comment akah. Comment nulibifa dheravefa huttaa lahun viyas cmnt kolleema mireyge nidhives filaa hingajje. Hehe
   Faaidh balaa anna dhuvas dhekelan beynuntha Real Me??
   hingaabalamaa faaidh bodah baruvaany kon side akahtho??
   Ya fahudhu othy kurinves malik kurinathee egothah vaahaka dhakkaafa dho.
   Lets lets lets C ?
   Hey you
   So much thankxxxxxx fr the grt comment dear

Leave a Reply

Your email address will not be published.