ހުދާއްކޮ 11

- by - 44- June 28, 2020

ލޯގަނޑު ކުރިމަތީ ހުރެ ބޯ އެކި ސްޓައިލް ސްޓާއިލަށް ބަދަލު ކުރަމުންދިޔަ ސާމިހުއާ ދިމާލަށް ސަނާ ބުނެލިއެވެ.އެހެން ނަމަވެސް ވީކަމެއް ނެތެވެ.ސާމިހުއަށް ކަމުދާ ސްޓައިލަކަށް ބޯ ހަދާލެވުނީ 3 ވަރަކަށް ފަހަރު ސްޓައިލް ބަދަލު ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

ޔައިޝްއާއި ތާނިމް ބޭރަށް ނުކުތް ވަގުތާއި ސަނާމެން އައިސް އެގެޔާ އަރައި ހަމަވި ވަގުތުވީ އެއްވަގުތަކަށެވެ. ވަގުތު ޔައިޝްގެ މޫނުގެ ކުލަވަރު ބަދަލުވެގެން ދިޔައެވެ.ތާނިމްއަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވެސް މިކަން ފާހަގަވިއެވެ.

ހެއި.ތަނިމްބޭ .ކޮބާ މަރިޔަބު އެންޑް ދޮންތަ.ސާމިހު އަހާލިއެވެ.ސާމިހުއާއި ސަނާ ކުޑައިރުއްސުރެން ހުދާއާއު އޮން ގާތް ގުޅުމުގެ ސަބަބުން އެމީހުންވެސް ކިޔަނީ ހަމީދާ ދިމާލަށް ދޮންތައެވެ.ނަމަވެސް ތާނިމް އާދިމާލަށް ދޮންތަބެ ނުކިޔުނީ ކުރިންވެސް އެމީހުން ތާނިމްއާ ދިމާލަށް ކިޔައި އުޅެނީ ތާނިމްބެ ކަމަށް ވާތީ އެވެ.

ހުދާއްކޮ އާއި ދޮންތަ ވެއްޖެ ބަދިގޭގަ.ސާމިހުމެން އަނަން ވާއިރަށް ސައި ހަދަން.ވަދެބަ އެތެރެޔަށް.ތާނިމް ބުނެލިއެވެ.

އަޅެ އަހަރެން ދެން މިގެޔަށް އަންނަ ފުރަތަމަ ފަހަރު ނޫން ވިއްޔާ ސައި ހަދަން.އަބަދު ދޮންތަ ހުންނާނީ ސޭމް މެން އަންނަވާހަކަ ނުބުނެގެން ދޯ ސައި ހަދަން.އެންޑް ކޮންތާކަށް ތާނިމްބެމެން ތިދަނީ. ސާމިހު އަހާލިއެވެ.

ހެހެ.އަބަދުވެސް ސޭމް އަންނަންޔާ އެކަނިދޯ ސަނޫ.ސޭމް ނެތް އިރު ސަނޫ އަޔަސް ނޯވޭ ވަރަށް ސަޔެއް. ތާނިމްބެ މެން މިދަނީ ހެދިކާ ކޮޅެއް ގަންނަން.ސޭމްމެން ވަދޭ. އެބަ އަންނަން ވަރަށް އަވަހަށް.ތާނިމް މިހެން ބުނެ ޔައިޝް އާ އެކު ހިގައި ގަތެވެ.

ސާމިހުމެން އެތެރެޔަށް ވަންއިރު ހުދާއައި ހަމީދާއުޅުނީ މޭޒު މައްޗަށް ތަށިނެގުމުގައެގަވެ.ހުދާ ހުރީ ދޮރަށް ފުރަގަސް ދިގެން ކަމުން އެތެރެޔަށް ވަން ސާމިހުއާއި ސަނާއެއް ހުދާއަކަށް ނުފެނެއެވެ.ހަމީދައަށް މިދެމީހުން ފެނިގެން އެއްޗެއް ބުނަން އުޅުމުން ސާމިހު އަގަމަތީގައި ޝަހާދަތް އިގިލި ޖައްސައި އެއްޗެއް ނުބުނުމަށް އިޝާރާތުން ބުންޏެވެ.އަދި ފިޔަވަޅުތަކަކުގެ އަޑު ނީވޭހާ މަޑުންގޮސް ހުދާ ލޯ މަތީގައި އަތް އެޅިއެވެ.

އާއް.ކާކު ؟ ހުދާ އަހާލިއެވެ.ނަމަވެސް އެކަކުވެސް ޖަވާބެއް ނުދިނެވެ.

އަޅެ ދޮންތަ ބުނެބަ ކާކުކަން.ޕޮލީޒް.ހުދާ ހަމީދަގާތުން އަހާލިއެވެ.

ހެހެ.ދޮންތަ ކީއްވެ ބުނަންވީ ހުދާއަށް ނޭނގޭ މީހެއް ނޫން ހަމަގައިމުވެސް.ކުޑަކޮށް ވިސްނާލާ.ހަމީދާ މިހެން ބުނުމުން ހުދާ އޭނަގެ އަތް ހިލާލުމައްފަހު އެމީހެއްގެ އަތް މަތީގައި އަތް ޖެހިއެވެ.އަދި  ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ނުގޮސް އެއީ ކާކުކަން ހުދާއަށް އެނގުނެވެ.

އަހުމަދުގަނޑު.ހުދާ މިހެން ބުނެ އެމީހެއްގެ އަތް ނެގިއެވެ.އަދި ބަލާލިއިރު އެއީ ސާމިހުކަން އެގުނުން އުފަލުންގޮސް ޔެސް އޭ ބުނެލިއެވެ.

ކޮބާ އައިގެސްޑް ހޫޔޫއާ.އަދިވެސް އެކަހަލަ ލަޑުދޭން ހަދާތި.ހުދާ މޫނު ހަދާލަމުން ބުނެލިއެވެ.

ހެހެ.މަގޭ މަރިޔަބުއަށް މަވަކިކުރަން ނޭނގޭނެ ގޮތެއް އަޅެ ދޮންތަ ބުނެބަ.ސާމިހު މިހެން ބުނެލުމަށް ފަހު ހަމީދާއަށް އެއްލޯ މަރާލިއެވެ.

އެބުނަހެން.ދޯ ސޭމް.ހުދާއްކޮއަށް އިނގޭނެއެއްނު ހުދާއްކޮގެ ސޭމްދޯ. ހަމީދާވެސް ސާމިހުއާއި ބައިވެގެން ހުދާއާއި ދިމާކޮއްލިއެވެ.ވަގުތު ހުދާގެ ދޮން ކޯތާފަތް ރަތް ފިނިފެންމަލެއްހެން ރަތް ވެގެން ދިޔައެވެ.ދޮރުމަތީ ހުއްޓިލައިން ހުރި ޔައިޝްއަށް ކިތަންމެ ފުރިހަމަޔަކަށްވެސް މިކަން ފާހަގަ ވިއެވެ.ހަމައެހެންމެ އެވީ ވަގުތު ކޮޅު ތެރޭ އެތެރެއިން ދެކެވުނު ހުރިހާ ވާހަކައެއްވެސް ޔައިޝްގެ ކަންފަތާ ހަމަޔަށް ފޯރިއެވެ.ތަނެއްދޮރެއް ނޭނގޭ ޔައިޝްއަށް މިއަޑުތައް އިވުމުން ކުރިޔަށް ވުރެންވެސް ބޮޑަށް ޝައްކުތައް ވީ އިތުރެވެ.

“ހަމައަސްލައް ވެސް ހުދާއާއި ސަމިހު އުޅެނީ ރައްޓެހިވެގެންތަ؟ މިހެންވެތަ އެޜޭ ހުދާ ބުނީ އައިހޭވް ލޮޓްތޫޑު ވިތް އޭ.ނޫން ނޫން ހުދާއެއީ ހަމައެކަނި އަހަރެންގެ ހައްގެއް.އެހެން މީހަކަށް އަހަރެންގެ ހައްގު ދޭކަށް އަހަރެންނެތިން.ނޫން ސާމިހު ޔު ހެވްޓު ގެޓް އައުޓް ބިޓްވީން ހުދާ އެންމީ.ޔޫ ގެޓް ލޮސްޓް.ގޯ.ގޯ.ގޯ އަވޭ…. ހުދާއަށް ނުފެންނަހަ ދުރަށްދޭ. ” ޔައިޝް ހިތާ ހިތުން ބުނަމުން ދެއެވެ.

ސަބަސް ދޮންތާ.ހުދާ އިސްޖަހައިން ހުރެ ހަމީދާއަށް މިހެން ބުނެފައި އެބުރުނީ ކޮޓަރިޔަށް ދާންވެގެންނެވެ.އެންމެން ކުރިމަތީ ބޭޒާރު ވާން ނެދޭތީ އެވެ.އެމޫނަށް ވެރިވެފައިވާ ޖަމްބުކަން ސާމިހުއަށް އެނގެން ނޭނދޭ ތީއެވެ.އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާއަށް މިހުރިހައި ދުވަހަކު ސިއްރު ކޮއްގެން ހުރި ކަންކަން އެހާ އަވަހަށް ފަޅާ އަރަން ބޭނުން ނުވާތީ އެވެ.އެވެސް އަދި މިހާ ނާޒުކު ވަގުތެއްގައެވެ.ނަމަވެސް ނަސީބު ކަން ދިމާ ކުރި ގޮތުން ހުދާ މިކަން ފާހަގަ ވުމަށް ނޭނދޭ އެކަކަށް މިކަން ފާހަގަވިއެވެ.ތިހީކުރަނީ ރަނގަޅަށެވެ.ހުދާ ހިގައިގަންނަން ބެލިއިރު ދޮރުމަތީގައި ޔައިޝް އާއި ތަނިމް ހުއްޓެވެ.ލާނެތް ގޮތަކަށް ތާނިމް ހިނިތުންވެގެން ހުރުމުން ތާނިމްމެންއަށް މިހުރިހާ އިރަކު ދެއްކި ހުރިހާ ވަހަކައެއް އަޑު އިވުނުކަން ހުދާއަށް އެނގުނެވެ.ގަތް ލަދެއްގެ ސަބަބުން އަބުރާ ބަދިގެޔަށް ވަދެ ފުރިޖުން ފެންފުޅިޔެއްނަގައިގެން ފެންފޮދެއްބޯލިއެވެ.އަދި ފުން ދެތިން ނޭވާ ލުމަށްފަހު އެންމެނާ ކުރިމަތިލިޔެވެ.

އުހުމްއަހަމް..ކޮބާ ހުދާއްކޮ ކިހިނެއް؟ހަމީދާ މަޖާ ވެލާފައި އަހައިލިއެވެ.ވަގުތު ހުދާ އިސްދަށަށް ޖަހާލިއެވެ.އޭރު ތާނިމްވެސް ހުރީ ހުދާ އާއި ދިމާކޮއްލާ ހިތުންނެވެ.ނަމަވެސް ޔައިޝްގެ އިހުސާސްތަކަށް ވިސްނައި އެއްޗެއް ނުބުނީއެވެ.ސަނާވެސް ހުރީފާޑަކަށް ހިނިއައިސްފައި ހުއްޓެއް ކަމަކު އެފަކީރަށް މިވާނުވާއެއް ނޭނގެއެވެ.ސާމިހުގެ ހާލަކީތޯއެވެ.އޭނަވެސް ހުރީ ހެވިދިއްލިފައެވެ.އުފަލުންގޮސް ދެންމެ ދެންމެ އުދުހިގެންފާނަމޭވެސް އޭނަހިތަށް އަރައެވެ.އާއެކެވެ.މިއަދު ހަޔަޤީނަށްވެސް ހުދާ އޭނަދެކެ ގަޔާވާކަން ސާމިހުއަށް ކަށަވަރުވެއްޖެއެވެ.މިއެންމެންގެ ތެރޭގައި އޮއްސިފައިވާ ރޭގަނޑެއް ހެން ޔައިޝް ހުއްޓެވެ.އޭނަޔަށްވެސް އޭނަޔަށް ވާގޮތެއް ނޭނގެއެވެ.ރުޅިއާދެއެވެ.ދެރަވެއެވެ.ސާމިހު މަރާލަންވެސް ހިތަށް އަރަމުންދިޔައެވެ.ސާމިހުއަށް ވުރެން ކުރިން ހުދާކައިރީ ހިތުގެ ހާލަތު ބުނަންވެސް ބޭނުންވެއެވެ.ނަމަވެސް އަގައިން ބަހެއް ބުނާނެހާ ހިއްވަރެއް ނެތެވެ.

ކޮބާ؟އަދިވެސް ދޮންތަ ހުދާއްކޮއާ ސޭމްއާ އަޅުވާކީމަ ބުނަތި ޖަސްޓް ފޮރެންޑްސް އޭ.ނަތިންމަޗްއޭ. ދޮންތަމެން ޖެލަސްވަނީ ހެއްޔޭ.ދޯ ތާނ..ހަމީދާއަށް ބުނެވުނީ މިހަހިސާބަށެވެ.

ހުއްޓާލާ…ހުއްޓާލާ… ސާމިހު އެންޑް ހުދާއިޒް ނޮޓް އަކަޕަލް.އެންޑް ކޭންނެވާބީ..

(ނުނިމޭ)

44

aayoo

Hi.. i am aminath aaya igbal (aayoo)... iam 14 yearys....i luv writting and reading stories...hope u guys would luv my stories.....each comment will be an inspiration 4 me to continue in future.... [email protected]

You may also like...

48 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Vdhhehw*@&&@&#&#&&$€×8€2_×(#*#*!$*$&$&*#¥×8×£€÷_&&**££¥¥¥(**&&^#€#&÷€÷€£÷=€%&=7€383&÷££3**=!=*=,?!;;”‘–@$$/^^&&*(()₩¥£€_%=÷×+×÷×÷×÷

 2. Wwwoooooooooowwww😍😍😍😍😍
  No one ge favourite story up vee…
  Kiyaalaahithun huhtaa milibunee…
  Varah reethi… Hama habeys😘🥰🥰
  Curiously waiting for the nxt prt 🤩🤩🤩
  Keep it up ayyoo
  Luv ya.♥️♥️♥️

 3. Just curious to know who says “saamih and hudhaa is not a couple n can never be…..” Just super curious 😍😍😍😍
  When next part?

 4. maasha allah aayooo..vrhhh salhii mi part vesss..very curious to know what happens next..avahah up kohla dheythi ingeyyy😘😘😘🤗🤗😍😍😍💖💖💖

 5. Finally ayoo ge story aisi dhw varah wait kureemey. Mi part ves varah sali. And hadha curious kohlaafaey ayoo thininmaalee dhw. Waiting for the next
  Love uuu ayoo❤❤❤❤❤❤

 6. alhey..sorry good girl i forgot about the story ehenve last baithakah comment nukurevuny i was really busy..but mibaives varah salhi.when next part.varah curious kohlaafa ey thinimaalany konmefaharaku.avahah upkohdhehchey.insha allah dhen hadhaneh nunahthaanan story mathiin.lysm good girl

 7. Kon irakun next part upkuraany. Very curious about next part. Aayoo hama molhy ingey hama konme baehves nimaalaany curious kohlaafa. Lysm ❤️

 8. Varah loabi mi part ves. Hyvany hama filmehga ulhevey he n. And eyoh finishing point eh. Alhe yaish baarah tha ehen bunany. Dhen vaany kihinehtha. So curious. Upkohdhyba avahah. Plx aakko. Sorry comm nukurevuny ma last few parts thakah aamukoh com nukuraathy aslu hadhaan nuhunany. Aakko hy kuri mihaaru i story nukiyaamah dho.

  1. ehen hieh nukuran ik busy nooniyaa kiyaanekan and com nukurias ok vaane kiyai fihyaa.thats all i want.and thankx.lyssm

 9. Actually was too busy ehenve com nukurevuny… But baraabarah story kiyan. Com kuranyves aslu aayoo ah bro story kiyaakan anganvegen.sorry for last few days. 😞

  1. No bro ehnoon eiy ehen myheh kamah vaany. So bro dhen jahaany brw and aneh bro eh jahane eh nu bro. Ok dho mihen mibuny aakko confuse vaathyve ok. 😊
   And my fahun com kuri bro ingey not 3 july ga kuri bro

 10. hei all readers.i have submitted the 12th part of hudhaakko to the site hope mirey or maadhan kiyaalan libeyne kamah.and 12th part lasvikamah takai hurihaa kiyuntherin kibain ves maafah edhen.school feshigen ulheythy busy kamun aslu up nukurevuny.hope u all will understand.hama ehenme lasvikamah takai mibai kudakoh dhigukohlaafa innany,next part eyah vuren dhigu kureveytho balaanan.ly all.

  1. neyge eh gothakahves JB site in upkurihaa avhakah kiyaalan libeyny.good girl innaane site ah fonuvaafa.inthizaaru kohlahvaa.thats what i can say.

 11. Aayooooooo….. Sissssyyyy…. Besteeeee my everything….. (and isha tooo ok) its wonderful…. Proud of u ingey ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💙💙💙💙💙💙💙💙💙

 12. Aayooooooo….. Sissssyyyy…. Besteeeee my everything….. (and isha tooo ok) its wonderful…. Proud of u ingey ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💙💙💙💙💙💙💙💙💙

Leave a Reply

Your email address will not be published.