ކޮބާ؟އަދިވެސް ދޮންތަ ހުދާއްކޮއާ ސޭމްއާ އަޅުވާކީމަ ބުނަތި ޖަސްޓް ފޮރެންޑްސް އޭ.ނަތިންމަޗްއޭ.ދޮންތަމެން ޖެލަސްވަނީ ހެއްޔޭ.ދޯ ތާނ..ހަމީދާއަށް ބުނެވުނީ މިހަހިސާބަށެވެ.

ހުއްޓާލާ…ހުއްޓާލާ… ސާމިހު އެންޑް ހުދާއިޒް ނޮޓް އަކަޕަލް.އެންޑް ނެވާ… މިހެން  ބުނެ ވައިސުރިއެއްހާ ހަލުވި މިނުގައި ޔައިޝް ގޮސް އޭނަގެ ކޮޓަރިޔަށް ވަދެ ދޮރުޖެހިއެވެ.އެންމެން އެންމެންގެ މޫނަށް ބަލައިގެން މިވާގޮތެއް ނޭނގިފައި ތިއްބެވެ.ވީގޮތް އެގެނީ ހަމައެކަނި ތާނިމް އަށެވެ.

ހަމީ މިގަޑިގަ ޔައިޝް އެކަނި ބަހައްޓާ.އޭނަފަހުން އޯކޭވާނެ.އަޅާނުލިއްޔާ ރަނގަޅުވާނީ މިވަގުތަކަށް.ޔައިޝްގެ ކޮޓަރިޔާ ދިމާލަށް ހިގައިގަތް ހަމީދާގެ ހިގުން ހުއްޓުމަކަށް އައީ ތާނިމް މިހެން ބުނުމުންނެވެ.

އެކަމަކު ދޮންތަބޭ.ކޮންމެސް ކަމެއްވީމައެއްނު ޑަމްމޭން.އައިމީން ޔައިޝް އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރާނީ.ވެދާނެއެއްނު ހީއިޒް ގޮއިންތޫރޫ ސޮމްތިންގް.ނޫނީ ހޭވް ގޯންތުރޫ ސަމްތިން.އަހަންނަށް ފާހަގަވިއޭ ފުރަތަމަ ޔައިޝް ހުއްޓާ ދޮންތަމެން ހުދާއްކޮއާ ސޭމް އަޅުވާކީމަ އޭނަގެ މޫނަށް އައި ކުލަވަރު.ކޮންމެސް ކަމެއްވިމައެއްނު އެހެންވާނީ.އަހަރެން މިދަނީ ޔައިޝްއާ ޓޯކް ކުރަން.މިހެން ބުނެ ހުދާ އެތެރެޔަށް ހިގައިގަތީ ދެން ކުރިމަތިވާނެ ކަމާކާމެދު ވިސްނާލުމެއްވެސް ނެތިއެވެ.

ހުދާއްކޮ ނޯން މިވަގުތު ނުދޭ.ހުދާއްކޮ ގޮއްސިއްޔާ ކަންތައްވާނީ އިތުރަށް ގޯސް..ތާނިމް ބުނެލިއެވެ.

އެކީއްވެ އަހަރެން ދިޔައީމަ ކަންތައް އިތުރަށް ގޯސްވާންވީ.ދޮންތަބެއަށް ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް އިނގޭނެ އަހަރެން މިކަހަލަ ކަންކަމާ ކުރިމަތިލަނި ނުހަނުކެރިގެން.ކާމިޔާބު ވަނެކަމުގެ ޔަޤީން ކަމައިގެންކަން.ކުރިންވެސް އަހަރެން ކިތައް ކުދިންނަށް މިކަހަލަ ކަންކަމުން ނުކުންނަން އެހީވިން.ދޮންތަބެއަށް އެކަން އިނގޭނެ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވެސް.އެފަދަ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ހުދާގެ ކޮޅުގައި ހުންނަ ދޮންތަބެ ކީއްވެ މިއަދު ހުދާއަށް ހިއްވަރު ދިނުމުގެ ބަދަލުގަ ހުދާ ދިޔައީމަ ކަންތައް ވާނީ އިތުރަށް ގޯހޭ ތިބުނީ.ޓޮރަސްޓްމީ ނަތިން އިޒް ގޮއިންޓުބީ ރޯންގް.ނުރުހުންތެރިކަމާ އެކު ނަމަވެސް ވިސްނައިދޭފަދަ ކޮތަކަށް ހުދާ ބުނެލިއެވެ.ތެދެކެވެ.ކުޑައިރުއްސުރެން ހުދާއަކީ ސައިކޭޓްރީ ދާއިރާއަށް ވަރަށް ފޯރި ހުންނަ ކުއްޖެއްކަމުން އަބަދުވެސް ސައިކޭޓްރިކް އެއްޗެސްހޯދާ އެއަށް އަމަލުކުރާ ލުއްޖެއްކަމުން، ބޮޑުވެގެން އައިއިރު ސައިކޭޓްރިކް ވަރަށް ގިނަ ހުނަރުތަކެއް ހުދާއަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.އުމުރުން 11 އަހަރުން ފެށިގެން ކައިރީގައި އުޅޭ ކުއްޖަކަސް ދަންނަ ކުއްޖަކަށް ވެއްޖިއްޔާމުން،އޭގެއިން ކުއްޖަކު ނަފްސާނީގޮތުން ކަމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމުން އަރައިގަންނަން ހުދާ ވަރަށް އެހީ ވެއެވެ.މިވީ 4 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުދާވަނީ 12 ވަރަކަށް ކުދިންނަށް ތެރަޕީ ނަގައިދިފައެވެ.ތެރަޕީއޭ މިބުނީ ސީދާ ޑޮކްޓަރުން ދޭ ތެރަޕީގެ ވާހަކައެއްނޫނެވެ.ހުދާ އަމިއްލައަށް ކުދިން ގެނެސް ދިމާވާކަންކަން ހޯދައި އެހީވެދޭ ވާހަކައެވެ.

ދޮންތަބެ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ހުދާއްކޮ މާނަ ކުރިގޮތަކަށް ނޫން ބުނީކީ.އެކަމްވެސް … ތާނިމް ބުނެލިއެވެ.

އެކަމްވެސް؟ ދޮންތަބޭ ޓްރަސްޓްމީ.ޖަސްޓް ލެޓްމީ ޓްރައި ޕްލީޒް.ހުދާ މިހެން ބުނުމަށްފަހު މައްޗަށް އަރަން ދިޔައެވެ.

**************************

ނޫން…ނޫން.ހުދާއިޒް މައިން އެކަކަށްވެސް ހުދާނުލިބޭނެ.ޝީއިޒްމައިން.ޝީއިޒްމައިން . ނޯ ސާމިހު ނޯ ޔޫ ވޯންޓް ގެޓްހާ . ޔޫ ވޯންޓް.ހުދާ ތިހެން ނަހަދާ އަހަންނަށް.އައި.ލަވް.ޔޫ ހުދާ. އައި ލަވް ޔޫ …. ޔައިޝް މިހާ ހިސާބަށް ބުނެފައި ހުއްޓުން އެރީ މީހަލު ދޮރު ހުޅުވި އަޑު އިވިފައެވެ.ގޮރުން ވަދެގެން އައިމީހާފެނީ ޔައިޝް އެއްކޮށް ހުއްޓުން އެރިއެވެ.

ހުދާ މިތާ؟ޔައިޝް ބުނެލިއެވެ.އެއަޑުގައިވަނީ ވޭނީ އުދާހެވެ.

ޔައިޝް.ހުދާ ލޯބިން ފުރިގެންވާ އަޑަކުން ގޮވާލިއެވެ.އެއަޑު އިވުމުން އެކަނިވެސް ޔައިޝްގެ ހިތް އިތުރަށް ކުދި ކުދިވިއެވެ.ހުދާ ކައިރީ  އޭނަ ލޯބިވާ ވަރުބުނަން ހިތް އެދި ރޮމުން ދިޔައެވެ.ނަމަވެސް ބުނާނެހާ ހިއްވަރެއް ނުލިބުނެވެ.

ހުދާ.އައި.. އައި..އައި… ޔައިޝް ބުނަން އުޅުނުއެތި ހުއްޓުވީ ހުދާއެވެ.

އައި..އައި ނުބުނެ ޔޫކޭންޖަސްޓް ޓޭލްމީ އިފްޔޫ އާ ގޮއިން ތުރޫ ސްމްތިން އޯ އިފް ޔޫހޭވް ވެންޓް ތުރޫސަމްތިން.ކުރިން ދެމީހުން އުޅުނު ގޮތް ހަދާން ނައްތާލާފަ. ވީކޭންބީ ފްރެންޑްސް.ރައިޓް ކޭންވީ.ހުދާ މިހެން ބުނެ ސަލާން ކުރަން އަތް ދިއްކުރިއެވެ.ޔައިޝް ހުރީ ހަދަންވީ ނުހަދަންވީ އެއް ނޭނގިފައެވެ.ޔައިޝް ހިތައް އަރަމުން ދިޔައެވެ.އަނެއްކާ ކިހިނެއްވީ ހެއްޔެވެ؟ހުދައަށް ޔައިޝް އޭނަދެކެ ލޯބުވާކަން އެނގުނީ ހެއްޔެވެ؟ނުނީ ކޮންމެވެސް އެހެން ކަމެއް އުޅެނީ ބާއެވެ.

ހުމް.. ދެވިސްނުމެއްގައި ހުރެފައި ޔައިޝް ހުދާއާއި ސަލާން ކޮއްލިއެވެ.އުމުރު ދުވަހު އެއަތުގައި ހުފައިގެން އުޅެން ޔައިޝް ބޭނުން ވިއެވެ.ނަމަވެސް އެސިކުންތު ދެމިގެން ދިޔައީ މަދު ވަގުތު ކޮޅަކަށެވެ.ހުދާ ޔައިޝްގެ އަތުތެރެއިން އޭނަގެ އަތް ނެނގިއެވެ.

ޕިސްޕިސްޕިސް.މި އޮތް ކޮޓަރިއެއް.ނަސީބެއް އެއްބަޑު ބޭބެއެއް ނެތްކަން .ނޫންނަމަ އަބަދު މިކަހަލަ ކޮތަރިއެއް ސާފުކުރަން ކަން ނޭނގެ ޖެހޭނީ.ބަލާބަ ތާ ހިރުކަން.ޔަޤިން އިއްޔެ ލީ ޖިންސް ކަން އެއޮތީ އެތަނުގަ.ހުދާ އަގަޔަށް ގޮތް ތަކެއް ހަދަމުން އެހެން ބުނެލިގޮތުން ޔައިޝް ގާތަށް ހިނި އައެވެ.ނަމަވެސް ހުދާ ހިންހަމަ ނުޖެހިދާނެތީ ހުނުން މަތަކޮށް ލިއެވެ.ކޮންމެއަކަސް ރުޅިއައިސްގެން އެތަނުން އެހާ އަވަހަށް ހުދާ ނުކުމެގެން ދާން ޔައިޝްގެ ހިތް ނޭދެއެވެ.

*********************************

ހުދާ ޔައިޝްގެ ކޮޓަރިޔަށް ވަން އިރުއްސުރެން ސާމިހުގެ ހިތަކަށް ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބެއެވެ.އެކޮޓަރި ތެރޭވަނީ ކީއްކަން ބަލަން ސާމިހު ހުރީ ނުހަނު ބޭނުން ވެފައެވެ.ދެތިން ފަހަރު މަތިން ތެދުވެގެން ދާންވެސް އުޅުނެވެ.ނަމަވެސް ކޮންމެ ފަހަރަކު ކުޑަކޮށް ތެދުވެލާފައި ނޫން ކަމަށް ހެދިފައި އަނެއްކާވެސް އިށިދެލަނީ އެވެ.ސާމިހުގެ މި ހަރަކާތް ތާނިމްއަށް ޝައްކު ކުރެވުނު އެތި އޭނަޔަށް ޔަޤިން ކުރެވުނެވެ.މިކަމާ ތާނިމް ބޯ ގޯސްވާން ފެށިއެވެ.ސާމިހު އަދި ޔައިޝް މިދެ މީހުން ކުރެން އެކަކަށްވެސް ދެރައެއްލިބޭކަށް ތާނިމްއެއް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ.ހަމަ އެހެންމެ މި ދެމީހުންތެރޭގައި ހުދާ ބެދޭކަށްވެސް ތާނިމް އެއްބޭނުމެއް ނުވިއެވެ.ކޮންމެއަކަސް ވަގުތު ޖެހުމުން ހުރިހާކަމެއްވެސް ވާން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތަކަށް ވާނެއެވެ.ތަގުދީރުގައި ލިޔެވިފައިވާ ކަމެއް އެކަކަށްވެސް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

*******************

ހުއްޓުމެއް ނެތި ހުދާ ދިޔައީ ޔައިޝްގެ ކޮޓަރި ސަފް ކުރަމުންނެވެ.ކޮންމެއަކަސް މިއަދުން އެކަނިވެސް ޔައިޝްއާ އެކުވެރިވެ އޭނަގެ އިތުބަރު ހޯދަން ހުދާ ބެނުމެވެ.

ތި ކަޅި ޖަހާނުލާ ބަލަން ނޯވެ ހެލްޕެއް ވެދެން އާދެބަ.އެބައޮތެއްނު ހިނިއައިސްފަ.ދެން މިތަން މިހެން އޮވެގެން ނުވާނެ.ބާކި އޮތީ ހަދުވަސް ހަދުވަސް ނިމެންދެން މިތަން ކުރިން އޮތް ހާލަތަށް ނުގެން ގޮސް ބާއްވާތި. ދެން މިތަން ހަޑިކޮށް ފިއްޔާ އަމިއްލަޔަސް ޖެހޭނީ ސާފުކުރަން ފުރުމުގެ ކުރިން ސާފު ކުރަން ޖެހޭނެ.ނުކޮއްފިއްޔާމުން ދަބަހަށް ހުރިހާ ކުނިއެއް އަޅާނީ. އެނގިއްޖެ.އާދޭ ދެންވެސް ހެލްޕެއްވާން.ކަންނެތް މުހަޅު. ހުދާ ޔައިޝްއާ ދިމާލަށް މިހުރިހާ އެއްޗެއް ކިޔުމުންވެސް ޔައިޝް އޮތީ ހިރުވާލިތަން ކަހާލަންވެސް  ނުލަން ހިތު ލައިގެން ހުރިމީހެއް ހެނެވެ.ހުދާގެ ސިކުޑިއަށް މޮޅު ހިޔާލެއް އައެވެ.އަދި އެބަ އަންނަމޭ ކިޔައި ނުކުތެވެ.

އިރުކޮޅަކުން ހީބިދިބިދި ހާލުގައި ޔައިޝްގެ ކޮޓާރިޔާ ދިމާލަށް ދިޔައެވެ.މިވަގުތުވެސް ހުދާގެ ލޯކުރިމަތިން ސިފަވަމުން ދިޔައީ ހުދާ މިކުރަން އުޅޭ ކަމަކުން ޔައިޝްގެ މޫނުމަތީ ހަރަކާތްތައް ހުނާނެގޮތެވެ.ޔައިޝްގެ ކޮޓަރިޔާ އަރާ ހަމަވުމުން ހިނިގަނޑު މައިތިރި ކުރުމަށްފަހު ކޮޓަރިޔަށް ވަނެވެ.

އަދިވެސް އޮތް ތަނުން ތެދުވެވޭވަރެއް ނުވޭދޯ… ހަމަ މިހާރ ތެދުވޭ!މިހެން ކިޔައި ހުދާ އެތާހުރި ފިހިގަނޑުން ޔައިޝްގެ ބުރަކަށީގައި ބޮޑިއެއް އެޅިއެވެ.

އައްދޯއި ހުދާގަނޑާ … ތަދުވެއްޖެޔޭ! މިހެން ބުނެ ޔައިޝް ކަންނެއްކަމާ އެކު ތެދުވެގެން ގޮސް ޑްރެސިން ޓޭބަލް ކައިރީ މަޑު ކޮއްލިއެވެ.އަދި އެތަން ތަރުތީބު ކުރަން ފެއްޓިއެވެ.ހުދާ ހުރީ ޔައިޝް އެތަން ތަރުތީބުކޮށް ނިމެންދެންނެވެ.ޔައިޝް އެތަން ތަރުތީބުކޮށް ނިމިގެން އެބުރުން ތަނާ ހުދާ އޭނަގެ އަތް ފުރަގަހިން ނަގައި އަތުގައި އޮތް ލިޕްސްޓިކް އިން ޔައިޝްގެ މުޅި މޫނުގަ އުގުޅުން ގޮތަކަށް އުގުޅިއެވެ.އަދި ޕަކަޕަކަލައި ހެމުން ހެމުންގޮސް އެދުމައްޗަށް ވެއްޓިގަތެވެ.އޭރުވެސް ޔައިޝް ހުރީ ހުދާ އޭނަގެ ؟ނޫމުގައި ހޭކީ ކޮންއެއްޗެއްކަމެއް ނޭގި ގަބުވެފައެވެ.މިހެން ހުރެފައި ކުއްލިއަކަށް މޫނުބަލާ ލޯގަނޑުން މޫނުބަލާ ލޯގަނޑުން މޫނު ބެލުމަށްފަހު ހަޅެއްލަވައިގަތެވެ.އަދި ހުދާ އާދިމާލަށް ހިގައި ގަތެވެ.ވަގުތު ހުދާ އެދުން ތެދުވެ ދުއްވައި ގަތެވެ.

ހުދާގަނޑާ އައޭމް ގޮން ކިލްޔޫ ގާލް…. މީހުން ކުރާކަހަލަ ކަންތައްތަ ތިކުރީ….

(ނުނިމޭ)

*********

މިބައި ލަސްވި ކަމަސްޓަކައި ހުރިހާ ކިޔުން ތެރިން ކިބައިންވެސް ނިހާޔަތަށް މާފަށް އެދެ.ސްކޫލް ފެށިގެން އުޅޭތީ ކުޑަކޮށް ބިޒީވީ،އުންމީދުކުރަން ކިޔުން ތެރިންނަށް ވިސްނޭނެކަމަށް.

އަދި މިބައިވެސް ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންނަށް ކަމުދާނެކަމަށް އުންމީދު ކުރަން.ކިޔުންތެރިން ތިދެއްވާ ސަޕޯޓްއަށް ޝުކުރިއްޔާ.

****************

49

44 Comments

 1. Bookworm

  July 6, 2020 at 1:53 pm

  Wow😍..vvv reethi inge aayoo💞💝💖..whn nxt..curiously waiting…lysm darl😘😍…

  • aayoo

   July 6, 2020 at 5:06 pm

   thankx bookworm.next part soon insha allah.

  • Bookworm

   July 6, 2020 at 7:09 pm

   Btw…me first dhw…hehe…

  • aayoo

   July 7, 2020 at 7:20 pm

   shukurihyaa bookworm.and me aslu aayoo.

 2. Starlight vixx

  July 6, 2020 at 2:34 pm

  Woww varah reethi…Hudhaa and Yaish gulheny not that Saamih .. curiously waiting for the next part ☺️☺️☺️

  • aayoo

   July 6, 2020 at 5:07 pm

   thankx.

  • aayoo

   July 7, 2020 at 7:23 pm

   shukurihyaa starlight vixx.lets see hudhaa aa enme fahun rahtehi vaany kaakukan.curious about it right?

 3. ♡Eshh♡

  July 6, 2020 at 2:37 pm

  Maasha allah😍😍😍🤗🤗🤗🤗…mi part ves vrhhhh interesting and vrhhh salhi…next part kon irakun????

  • aayoo

   July 7, 2020 at 7:25 pm

   thankooo bestoo.soon insha allah.

 4. JB

  July 6, 2020 at 3:14 pm

  Wow good girl. Varah reethi mi part ves masha allah. Ur so talented good girl. Next part avahah up kohdhehchey. ☺️❤️❤️❤️

  • JB

   July 6, 2020 at 5:08 pm

   thankx JB.balaanan vyhaaves avahah upkoh dheveytho

  • aayoo

   July 6, 2020 at 6:12 pm

   JB kihvetha amihlayah reply thikurany.and kihve thankx and avahah up kohdheynameh buny.plx be careful next time.readers may think i am commenting on ur name

 5. Wonder girl

  July 6, 2020 at 3:23 pm

  Mi part ves Varah reethi. When next part. Varah curious koh thi ninmaaly hurihaa baehves. Lysm.

  • aayoo

   July 6, 2020 at 5:11 pm

   thanxk wonder girlu.curious koh nimaalyma ey next part kiyaa hih vaany.

 6. Shaayan

  July 6, 2020 at 3:52 pm

  Dhn yaish ah Hudha dheeba…Btw vhk vvv salhi..v unique… ❤️💚💙💛💜🖤…lysm sis😍…

  • aayoo

   July 6, 2020 at 6:07 pm

   Thankx shaayan.

  • aayoo

   July 7, 2020 at 7:27 pm

   thankx shaayan.yaish ah hudhaa dho?neyge aayoo akah nueh dheveyne hudhaa beynu gothehthaa hudhaa ninmaany.after all her lyf.hehe.lets see what happens right.lyt sis,and is this my shaakko sis

 7. Brw

  July 6, 2020 at 4:07 pm

  Wow. Wow. Wow.this is so awesome. Aakko ur the best writer i ever saw. Varah reethi mi part ves. When next part. Waiting. Lysm❤️❤️❤️❤️

  • aayoo

   July 6, 2020 at 6:08 pm

   thankx brw.

 8. Harsh

  July 6, 2020 at 4:20 pm

  Nice. When next part. Curiously waiting for next part. ❤️

  • aayoo

   July 6, 2020 at 6:08 pm

   thankx harsh

 9. Livy

  July 6, 2020 at 4:22 pm

  Varah Varah reethi mi part ves 💞⚡💯
  Ma sha Allah 💞 curiously waiting waiting for the next part 💯✨💥

  • aayoo

   July 6, 2020 at 6:09 pm

   thankx livy

 10. 🌺Ril🌺

  July 6, 2020 at 5:25 pm

  Masha Allah mi part ves varah Sali. Keep it up ayooo. Aley mi part haadha has majaley dhw. Yaish aa hudaa gulijeiyaamu varah Sali vaane dhw.💞🌹🌹💞💞💞💞🌺☺️☺️☺️😊😊😊😊

  • aayoo

   July 6, 2020 at 6:11 pm

   thankx ril.aan salhi vaane edhemyhun gulhihjiyaamun.. Saamih ah ves hudhaa libidhaane maybe.lets see what happens.

 11. JB

  July 7, 2020 at 11:39 am

  Good girl JB eh noon eiy.3 14 gai esfiya.com in nukuhih fahun nuvanan adhi

 12. aayoo

  July 7, 2020 at 7:17 pm

  kiyun theringe samaalu kamah.mi part ge readers kohfai huri baeh comments thakah aayoo ge name gai reply kohfai vey.hama ehenme baeh readers ge name gaives comment kohfai vey.ehen kamun mikan kuraa nuvatha kuri beyfulhaku mikan huhtaa lumaky alhuganduge varah bodu edhumeh.thigothah kanthah kurumun baehfaharu readers writter ah onna ithubaaruves gehligen dhiyumaky ekashygen vaa kameh..ehves haalehgai alhugandu alhugaduge kiyunteringe ithubaaru gehleykah neydhen.ehen kamun ekan kurifaraathun ekan huhtaane kamah unmydhukuran.adhi ekan kuri faraatheh vany varah visnaigen aayoo hen talk kohfa.mikan alhugandah faahaga kurevuny alhuganduge beybe eh adhi alhuganduge bestie ge commentah alhugadu reply kuraa gothah e ibaaraih thah beynun kohfai vumun.mi gothun bookworm.starlight vixx adhi shaayan ah kohfaivey.hama ehenme JB ge namugai JB ge comment akah reply kohfaivey.konme beyfulheh mikan kuri namaves alhugandu emyhakah maafu kohfin ekamakuves dhevana faharah mikan thakuraaaru vehje nama aalhugadu admin ah mikan angaanan,ehfahareh kamah dhookohly,unmydhukuran dhen mikahala kameh nukuraane kamah.and bookworm,starlight vixx,shaayan.adhi JB ah alhugadu reply kuraanan.hama ehenme alhuganduge name gai comment kury konme myhakah vinamaves emyhege faraathu thi hatharu kiyun theringe kiba in nihaayathah maafah edhen.

  • Kak rose🌹

   July 9, 2020 at 3:04 pm

   Yea aayoo ebuny thedei…… Mi part ves reethi curious kohlaafa konmme part ehves thininmany……. Dhen Anna bai dhigu kohdheveytho balahchey aayoo 😘😘😘😘

 13. ޝާއްކޮ

  July 9, 2020 at 9:20 pm

  Bwstooo vvvvvvvvv reethi heee waiting for next one….
  Feeling excited.. ❤️❤️💙

  • aayoo

   July 10, 2020 at 10:22 pm

   thankx.

 14. ޝާއްކޮ

  July 9, 2020 at 9:23 pm

  If i was hudhaa i would definitly choose yaish….. Sry sry excited vee. Varun kiyun ehtheke…. Oh. Im so excited keep up. The good work best sissyy

  • aayoo

   July 10, 2020 at 10:24 pm

   hehe.beynuntha yaish.ekam nulibeyne.swry

 15. ޝާއްކޮ

  July 9, 2020 at 9:24 pm

  😍😍😍😍😘😘😘😘😘🤗🤗🤗❤️💙❤️💙

  • aayoo

   July 10, 2020 at 10:25 pm

   thankx sis

 16. Nixxx

  July 10, 2020 at 4:49 pm

  ♥️mi part varh ves salhi♥️next part ge inthixaar ga😊
  No one’s bestie😁

  • aayoo

   July 10, 2020 at 10:25 pm

   hei nixx.thankx.ik no one bestie kan.

 17. No one

  July 10, 2020 at 6:00 pm

  Swry for the later comment…..😔😔😔😔
  Anyway this prt varah reethi ayoo👍👍👍👍
  Hama amazing… Wonderful…. Speechless…😁😁😁😊😊
  Hama habeys…🥰👌🥰👌🥰.💯💯💯💯💯💯💯💯
  Yaish and hudhaa gulhuvaathi ingey..
  Saamih ah vure yaish n hudhaa gulhihjehyaa no one ah ok ee…😅😅😅
  Luv ya big big koh…♥️♥️♥️♥️♥️💖💖💖💞💞💕
  Tc n stay safe ☺️☺️☺️☺️

  • aayoo

   July 10, 2020 at 10:28 pm

   heithankx. my no one ur back dh.missed u.and its ok late koh comm kuriyas no one stort kiyai fihyaa aayoo ah nimuny.and mithaagaves sorry is not allowed for u..lets see hudhaaand saamih or hudhaa and yaish.u too stay safe.luv u too bodukoh.

  • No one

   July 11, 2020 at 7:41 am

   If that’s the way mithaa thankx is not allowed for u……😅😅😂 Anyway hope today read kohlan libeyne kamah…♥️♥️

 18. ޝާއްކޮ

  July 10, 2020 at 8:41 pm

  Aayoo ge habaeakass haadha nuveieyy dhaaa……
  Missing ur talks eyyyyy

  • aayoo

   July 10, 2020 at 10:29 pm

   swry was too busy these days school works thakugai ey mionaa.school fohtymai.vyvarakun habereh thiven.miss ur talks too

 19. aayoo

  July 10, 2020 at 10:31 pm

  hei all my loving readers i have submitted the 13th part of hudhahkko to the site hope u will get to read it tommorw.and swry for been late.i have been busy like a beetle school feshunyma.but still konme week aku one dayga genes dhveytho balaanan.swry agin for been late.luv u all.

 20. ޝާއްކޮ

  July 11, 2020 at 7:57 pm

  Love u toooo❤️💙💙

  • aayoo

   July 13, 2020 at 12:48 pm

   😊😶

Comments are closed.