ކަޔާން ދުއްވާފައި ދިޔައިރު މަގުމަތީގައި ދުއްވާފައިދާ އެހެން އެއްޗަކަށް ސާމާލު ކަމެއް ނުދެއެވެ. ގޯޅިއަކަށް އެޅިތަނުން އެމަގުން ނުކުތް ލޮރީއެއްގައި ކަޔާން ނުޖެހުނީ ހަމަ ކިރިޔާއެވެ. އެވަރުންވެސް ކަޔާން ސައިކަލުގެ ސްޕީޑް މަޑުކުރާކަށް ހިތަކަށް ނާރައެވެ.އެބާރު މިނުގައި ގޮސް ދިޔަ ގޮތަށް ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ބަންލާފައި ދޮރުޖެހިއެވެ.

ބަދިގޭގައި އެއްޗެއް އުނދުން މައްޗަށް އުދައިގެން ހުރި ޒާހިރާ ނުުކުތީ ކަޔާންގެ ކޮޓަރިން އަޑު ފަންގަނޑެއް އިވުމުންނެވެ. ޒާހިރާ އުނދުން ނިންވާލާފައި އަވަސް އަވަހަށް ގޮސް ކަޔާންގެ ކޮޓަރީގެ ތަޅުގައި ހިފާލިއިރު ހުރީ ތަޅުލާފައެވެ. ޒާހިރާ ދެތިން ފަހަރަކު ގޮވާލުމުންވެސް ކަޔާން އަނގަޔަކުން ނުބުންޏެވެ.

ޒާހިރާ ކަޔާން ދޮރު ނުހުޅުވައިގެން ހާސްވީވަރުން ގޭގެ ހުރިހާ ދޮރުތަކެއްގެ ޑަބަލް ތަޅުދަނޑިތައް އަމުނާފައި އޮތް ތަޅުދަނޑިފަތި ހިފައިގެން އައިސް ކަޔާންގެ ކޮޓަރި ހުޅުވިއެވެ.

 

ކޮޓަރިތެރެއަށް ނަޒަރު ހިންގާލުމާއެކު ޒާހިރާއަށް އަނގަމަތީގައި އަތްއަޅާލެވުނެވެ. ސައިޑު ޓޭބަލްމަތީ ބައިންދާފައި އިން ޓޭބަލްލޭމްޕް ބިންމަތީގައި ކުދިކުދިވެފައި އޮތްއިރު ކަޔާންގެ އަތްތިލައިން ބޮޑުތަނެއް ކަނޑައިގެންގޮސް ލޭތައް މުށިތައް މައްޗަށާއި އެއްކޮން ފައިބާފައި އޮތެވެ. ޒާހިރާ ދުވެ ގޮސް ފޮތި ގަނޑެއް ހިފައިގެން އައިސް ކަޔާންގެ އަތުގައި ބާރަށް އައްސާލިއެވެ. ލޭމަނާ ނުވެގެން ޒާހިރާ އެންމެ ފަހުން އަޝްރަފްއަށް ގުޅާ ގެނެސްގެން ކަޔާން ހޮސްޕިޓަލަށް ފޮނުވާލިއެވެ.

ކަޔާން ގެއަށްއައިއިރު އަތުގައި ބެންޑޭޖްކޮށްފައި އޮތެވެ. އަޝްރަފް އޮފީހުގައިި ތަންކޮޅެއް ބުރަކަޮން އުޅެފައި އައީތީ ގެއަށްވެސް ނުވަދެ ކަޔާން ގެއަށްލީގޮތަށް ދިޔައީއެވެ.

ކަޔާންގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަތްއިރު ޒާހިރާ ހުރީ ފުޅިތޮށިތައްނަގާ އެތަން ސާފުކޮށްފައެވެ. ކަޔާން ފަހަތުން ޒާހިރާ އެކޮޓަރިއަށް އައިސްވަނެވެ. ޒާހިރާ ކަޔާންގެ ކައިރީ ބައިން ދައިގެން ވީގޮތް އޮޅުން ފިލުވަން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. ކަޔާން ޒާހިރާއާ ދިމާއަށް ބަލައިލުމަށްފަހު ކުޑަކުއްޖެއްހެން ރޯންފެށިއެވެ. ޒާހިރާ އިނީ ވަރަށް ދެރަވެފައެވެ. ކަޔާން އެގޮތަށް ރޯނީ ވަރަށް ދެރަވެގެންކަން ޒާހިރާއަށް އެނގެއެވެ.

ކަޔާން ޒާހިރާއަށް ނޫރާގެ ވާހަކަ ކިޔައިދިނީ ހިތަށް ލުޔެއް ލިބޭތޯއެވެ. ކަޔާންނޫރާގެ ވާހަކަ ބުނުމުން ޒާހިރާ ހުރީ އެއަންހެންކުއްޖާ އާއި ބައްދަލުކޮށްލާހިތުންނެވެ. އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް އެހާ ކަމުދިޔަ ކުއްޖަކީ ޔަގީނުންވެސް ވަރަށް ހާއްސާ ކުއްޖަކަށްވާނެކަން ޔަގީނެވެ. ޒާހިރާ ހިތާހިތުން ނިންމީ ނޫރާއާ ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ބައްދަލުކުރުމަށެވެ.

 

ނޫރާ ކޮފި މަގެއް ހިފައިގެން އިންއިރު ނަޒަރުހުރީ ހުޅުވާފައިހުރި ޓިވީން ދައްކަމުންދިޔަ މަންޒަރަށެވެ. ދެލޯބިވެރިންގެ މަންޒަރެއް ދައްކަމުންދިޔައިރު އޭނާ އިނީ ފިސާރި ގަޔާވެފައެވެ. އޭނާވެސް ކަޔާންއާއެކު އެކަހަލަ ފޮނި ހުވަފެން ތަކެއް ދުއްޓެވެ. އެހުވަފެންތަކުގައި ކުލަނުޖެހި ވިއްސިވިހާލިވެގެންދިޔައީ ނުވެސް އެނގި ހުއްޓައެެވެ. ނޫރާ ނިންމި ނިންމުމަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް އޭނާއަށް ނިންމަން ފަސޭހަވި ކަމެއް ނޫނެވެ. އެގޮތަށް ނިންމީ އެކިގޮތްގޮތަށް ވިސްނުމަށްފަހު ފެނުނު އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެއީ ކަމުގައިވާތީއެވެ. ފުރަތަމަ އޭނާ ލޯބިވާ މީހަކާ ގުޅިގެން ލިބުނީ ހިތްދަތިކަމެވެ. އަނެއްކާވެސް އެކަންތައް ތަކުރާރު ވެދާނެތީ ނޫރާ ބިރުގަނެއެވެ.

މިފްޒާލްއާއި ނޫރާގެ ކައިވެނީގެ ވާހަކަ ދެކެވެމުންދިޔައީ ނޫރާ އަވަހަށް ކައިވެނި ކުރަން ބޭނުން ވުމުންނެވެ. ނޫރާ ބިރުގަންނަނީ އޭނާގެ ނިންމުން ބަދަލުވެދާނެތީއެވެ. ނޫރާ އެހެން ވާކަން ބޭނުމެއްނޫނެވެ. މިފްޒާލް ކައިރީ ކައިވެންޏަށް އެއްބަސް ވެފައި މިފްޒާލްއަށް ދެރައެއް ދޭކަށް ނޫރާ ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. ލޯބިވާ މީހަކާ ދުރުވުމަކީ ކިހާ ވޭންހުރި ކަމެއްކަން އޭނާއަށްވުރެ ވަކި ރަނގަޅަށް އިހުސާސްކުރެވޭނީ ކާކަށް ހެއްޔެވެ؟

ކަޔާން އެކި ފަހަރު މަތިން ނޫރާއަށް ގުޅޭތޯ ބަލައެވެ. ނަމަވެސް ކަޔާންގެ ފޯނަކަށް އެއްފަހަރުވެސް ނޫރާގެ ޖަވާބެއް ނުލިބެއެވެ. ކަޔާން ހީވަނީ އޭނާގެ ދިރިއުޅުން މަތިން ފޫހިވެފައި ހުންނަހެންނެވެ. އަބަދުވެސް ހުންނަނީ ބަސްމަދުވެފައެވެ.

ނޫރާ އޮފީސް ނިންމާލާފައި ގެއަށް ދިޔައީ ހިނގާލާފައެވެ. ބައްޕަ މާ ބިޒީވެގެން ބަލައި ނާދެވޭނެކަމަށް ބުނުމުން ނޫރާ ބޭނުންވީ ހިނގާލާފައި ދާށެވެ. ފަހަތުން މީހަކު ނޫރާއަށް ގޮވާލިހެން ހީވެގެން ފަސް އެނބުރި ބަލައިލިއިރު އޭނާ ދަންނަ މީހެއްނެތެވެ. ނޫރާ އަޅައިނުލާ ހިނގައިގަތީ ކުރިއަށެވެ. އޭނާއަށް ހީވި ގޮތެއް ކަމަށް ނިންމައިގެންނެވެ. އަނެއްކާވެސް ނޫރާއަށްއެމީހަކު ގޮވާލައިފިއެވެ. އަޑަކީ އަންހެން އަޑެއްކަމުން ދަންނަ މީހަކަށް ވެދާނޭ ހިތައި މިފަހަރު އޭނާ ފަހަތަށް އެނބުރުނީ ހުއްޓިފައެވެ.

އޭނާއާ ފޫޓެއްހައި ދުރުގައިހުރި ޒާހިރާ ނޫރާއަށް އަތުން އިޝާރާތް ކޮށްލީ ގޮވަނީ އޭނާއޭ ބުނާފަދައަކުންނެވެ. ނޫރާ ހުުރީ ޖެހިލުންވެފައެވެ. ނުވެސް ދަންނަ އަންހެނަކު އެގޮތަށް އޭނައަށް ގޮވަންވީ ކީއްކުރަން ބާވައޭ އޭނާގެ ހިތަށް އެރިއެވެ.

ޒާހިރާ ނޫރާއާއި އަރާ ހަމަކޮށްފައި އަމިއްލަ ތަޢާރަފެއް ދިނެވެެެ. ނޫރާއަށް ކުރިން ކަޔާންގެ މަންމަ ފެނިފައި ނުވާތީ ވަކިކުރަން ނޭނގުނީއެވެ.”ނޫރާ ދައްތަ މިއުޅެނީ ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކައެއް ދައްކާލަންވެގެން.. ހިތްބުރަ ނުކުރައްޗޭ އިނގޭ ނޫރާ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭކަމަށް ވަންޏާ މިއީ ނުދައްކާ ވާހަކައެއް ކަމަށް ބަލާ” ޒާހިރާ ބުނަން އުޅޭ އެއްޗެއް ނޭނގޭތީ ނޫރާ ހުރީ ހާސްވެފައެވެ. ކަޔާންގެ މަންމަ އެގޮތަށް ނޫރާއާ ވާހަކަ ދައްކާނެކަމަކަށް އޭނައަކަށް ހީކުރެވިފައެއް ނެތެވެ.

ޒާހިރާ އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ބުނެލީ ކަޔާން ނޫރާދެކެ ވަރަށް ލޯބިވާ ވާހަކައެވެ. ކަޔާންގެ ހަޔާތަށް އަލުން އައިސް ދިނުމަށެވެ. ކަޔާންގެ ހާލާއި އެގޮތަށް ކަޔާން އުޅޭތަން ބަލަން ކެތްނުވާނެކަމަށް ބުނިއިރު ޒާހިރާ ހުރީ ވަރަށް ދެރަވެފައެވެ. ނޫރާ ބުނީ ޒާހިރާ ކައިރީ ބުނާނީ ކީކޭކަމެއް ނޭނގިފައެވެ. “ސޮރީ ދައްތާ.. އަޅުގަނޑަކަށް ދައްތަގެ ތިއެދުމެއް ފުރިހަމައެއް ނުކޮންދެވޭނެ.. އަޅުގަނޑުގެ ކައިވެނި ވަނީ އެހެން މީހަކާ ހަމަޖެހިފައި.. އަޅުގަނޑުގެ ހަޔާތުން ދެން މިފްޒާލްއަށް ނޫން މީހަކަށް ޖާގައެއްނެތް.. ދެން އަޅުގަނޑު ދަނީ” ނޫރާ ދިޔަތަން ބަލަހައްޓައިގެން ޒާހިރާ ހުއްޓެވެ.

ނޫރާ ފަސް އެނބުރި ބަލައިނުލާ ދިޔަ ނަމަވެސް ޒާހިރާގެ ވާހަކަތަކުން ވަރަށް އަސަރު ކުރިއެވެ. ކަޔާންއަކީ ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ނޫރާ ލޯބިވި ފަރާތެވެ. ކަޔާން އެހާލުގައި ވުމަކަށް ދުވަހަކުވެސް ނޫރާއެއް ނޭދެއެވެ. އެހެނެއްކަމަކު ކަޔާން އޭނާގެ ހަޔާތަށް ގެންނާކަށްވެސް ނޫރާ ބޭނުމެއްނުވެއެވެ. ކަޔާންގެ ސަބަބުން ނޫރާވެސް ނިކަމެތި ހާލެއްގައި އެތަކެއް ދުވަހު އުޅެފިއެވެ.

ނޫރާއާއި މިފްޒާލްގެ ކައިވެނީގެ ކަންތައް ކުރިއަށްދިޔަ އިރު މިފްޒާލްހުރީ އޭނާގެ އެހާ ބޮޑު އެދުމެއް އެހާ އަވަހަށް ފުރިހަމަވާން އުޅޭތީ ވަރަށް އުފާވެފައެވެ. ނަމަވެސް ނޫރާ ހުންނަނީ ކައިވެނީގެ ދުވަސް ކައިރިވީ ވަރަކަށް ހިތް ނުތަނަވަސް ވެފައެވެ. ނޫރާއަށް މިފްޒާލްއަށް އޭނާގެ ފަރާތުން ދޭންޖެހޭ ލޯތްބާއި އަޅާލުން ނުދެވިދާނެތީއެވެ.

 

ރަން ކިޔަން ހެކިވެރިން އައި އިރު ނޫރާގެ ހިތް ބާރުބާރަށް ތެޅެމުންދިޔައެވެ. މިވަގުތު އަމާނީނެތުމުން ނޫރާ ހުރީ ވަރަށް ދެރަވެފައެވެ. ވަގުތަކީ އެކުވެރިޔާގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވި ވަގުތެކެވެ. އަމާނީ ރަށުން ބޭރުގައި ހުރުމުން ނާދެވުނީއެވެ. އެކަމަކު ނޫރާ ކައިވެނި ކުރާ ރެއަށް އަންނާނެކަމަށް ނޫރާ ކައިރީގައި އަމާނީ ވައުދުވިއެވެ.

ރަންކިޔުމުގެ ކަންތައް ނިމުމާއެކު ދެންއޮތީ ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސައެކެވެ. މީހުންތަކުގެ އަޑުތައް އެކުވެގެން އަންނައިރު ގޯތިތެރެ އޮތީ ހަލަބޮލިވެފައެވެ.

ނޫރާ ކޮޓަރިއަށް ވަތްއިރު މިފްޒާލް ހުރިތަން ފެނިފައި ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. މިފްޒާލް ބަލަން ހުރި ގޮތުން ނޫރާ ހުރީ ވަރަށް ލަދުގަނެފައެވެ.”ތިހާ ލަދުގަންނަންޏާ ފުރަތަމަރޭ ވާނީ ކިހިނެއް” ނޫރާގެ ކަންފަތް ދޮށުގައި މިފްޒާލް ބުނިއެއްޗެއް އަޑު އިވިފައި އޭނާ ލަދުން މަރުނުވީ ކިރިޔާއެވެ.ދެއަތް ދެއަތާ މޮޑެލަ މޮޑެލާ ހުރި ނޫރާ ބަލައިލީ މިފްޒާލްގެ ހުނުމުގެ އަޑު އިވިފައެވެ.

އަމާނީ މާލެ އާދެވުމާއެކު އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އަވަސްވެގަތީ ނޫރާ ކައިރިއަށް ދިއުމަށެވެ. ނޫރާއަށް އެހާ މުހިންމު ރެއެއްގައި ނޫރާ ކައިރީގައި ނުހުރެވުނީތީ އަމާނީ މާފަށްގައި އެދުނެވެ. އެކަކު އަނެކަކާ ދިމާކުރުމުގައި ތިބިއިރު ވަގުތު ހިނގާދިޔަ ގޮތްވެސް ނޭގުނެވެ.

ކައިވެނިކުރާ ދުވަސް އައިސް ޖެހުނީ ފިސާރި އަވަހަށެވެ. އެހާ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ކައިވެނީގެ ތައްޔާރީތައް ކުރަން ޖެހުމުން އެންމެންނަށްވެސް ބުރަވިއެވެ. އެކަމަކު އެކަކުގެވެސް މޫނުމަތިން ވަރު ބަލި ކަމުގެ އަސަރެއްވެސް ފެންނާކަން ނެތެވެ. ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހަކަށް ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ކުރެވޭތޯ ބެލިއެވެ.

ކައިވެނިކުރާ ވަގުތު ކައިރިވީ ވަރަކަށް ނޫރާގެ ހިތުގެ ތެޅުން އަވަސް ވަމުންދިޔައެވެ. ކުޑަވަގުތު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އޭނާއަކީވެސް މީހެއްގެ އަންބަކަން ވާން އުޅޭކަމަށް ހިތަށް އެރުމާއެކު ކުރެވުނީ މުޅިން ތަފާތު އިހުސާސެކެވެ. ނޫރާއަށް އޭނާގެ ލޯބި ނުލިބުނު ކަމުގައިވިޔަސް މިފްޒާލް ކަހަލަ ރަނގަޅު ބައިވެރިއަކު ލިބުނީތި ނޫރާ ހުރީ އުފަލުންނެވެ.

ވަގުތު ކައިރި ވީވީހެން ގޭތެރޭގެ ހަލަބޮލިކަން ދިޔައީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އެއްބަޔަކު ކެމެރާތައް ރެޑީކުރަން އުޅޭއިރު އަނެއް ބަޔަކު އުޅުނީ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވިއޮތްތޯ ބަލާށެވެ.މިފްޒާލް އޭނާގެ އާއިލާއާއިއެކު އައިސްވަނެވެ.މިފްޒާލް އައިސް ކައިވެނިކުރަން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ މޭޒުކައިރީގައި އިށީނެވެ. އޭރު މަހުލޫފްވެސް އައިސް އިށީންނަނީއެވެ.

ކައިވެނި ހެދުމުގައި ތައްޔާރުވެލައިގެން ހުރި ނޫރާ އަމިއްލައަށް ލޯގަނޑުން ބަލައިލުމާއެކު އިސްޖެހިއެވެ.އަމާނީ ނޫރާއާ ދިމާކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ކޮނޑުގައި ޖެހިލިއެވެ. އެމީހުން ކައިރީގައިހުރި ނާއިރާވެސް އަމާނީއާ އެއްބައިވެލިއެވެ. ނާއިރާ އޭނާގެ ކޮއްކޮއަށް ނަސޭހަތް ދިނުމަށްފަހު ކޮއްކޮއަށްޓަކާ ހެޔޮދުޢާކުރިއެވެ.

 

ނާއިރާ އަމާނީ ކައިރީގައި ނޫރާ ގެންނަން ބުނުމަށްފަހު އެތަނުން ދިޔުމުން އަމާނީ ނޫރާއާއި ވާހަކަ ދެއްކީ ނޫރާއަށް އެއްޗެއް ވިސްނައިދިނުމަށެވެ. އެކުވެރިޔާއަށް ހެޔޮއެދޭތީއެވެ. އަމާނީ ނޫރާ ކައިރީގައި މިފްޒާލްއާއި ކައިވެނިކުރުމަކީ ނޫރާ އަމިއްލައަށް ނިންމި ނިންމުމެއްކަން ހަނދާން ކޮންދިނެވެ. ފިރިމީހާއަށް ކޮންދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދީ ފިރިމީހާ އުފަލުގައި ބެހެއްޓުމަކީ އަނބި މީހާގެ މައްޗަށް ވާޖިބެއް ކަމުގައި ބުންޏެވެ. އަމާނީގެ ނަސޭހަތް ނޫރާ ބަލައިގަތީ ހެޔޮހިތުންނެވެ.

ކައިވެނިކޮށްދޭ މީހުން އައުމުން ނާއިރާގޮސް ނޫރާގެނައުމަށް ބުންޏެވެ. އަމާނީ ނޫރާ ގޮވައިގެން ނުކުތެވެ. ދަނބު ކުލައާއި ހުދު ކުލައިން ޒީނަތްތެރި ކުރެވިފައިވާ ހެދުމުގައި ނޫރާ ހުރިއިރު ހީވަނީ ރަސްދަރިކަނބަލެއް ހެންނެވެ. ނޫރާ ފެނިފައި މިފްޒާލް އިނީ އެހެން ދިމާލެއް ބަލަން ނޭގިފައެވެ.

ނޫރާ އައިސް މިފްޒާލް ކައިރީގައި އިށީން އިރު ހިތް ނެގި ނެގިފައި ޖެހެއެވެ. ކައިވެނިކޮށްދީ ނިމުމުން މިފްޒާލް އަނބި ގަބޫލު ކޮށްފީމޭ ބުނިއަޑު އިވިފައި ނޫރާ މުޅި ހަށިގަނޑުގައި ކަރަންޓު އޮއިވަރެއް އުފެދުނުހެން ހީވިއެވެ. އެވަގުތު ދުވަހަކުވެސް ނުކުރެވޭފަދަ ވަރުގަދަ އިހުސާސެއް ކުރެވުނެވެ. ކައިވެނީގެ ކަންތައް ނިމުމުން މިފްޒާލް އެންމެންނާ ސަލާން ކުރުމަށްފަހު ގޮސް ނޫރާގެ އަތުގައި ހިފާލިއެވެ.

ޕާޓީ ފެށިގެން ކުރިއަށް ދިޔައީ ވަރަށްއޮމާންކޮށެވެ. ނޫރާއާއި މިފްޒާލް ހުއްޓިލައިގެން ތިބިއިރު ޕާޓީއަށް އަންނަ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ހިތާހިތުން އެޖޯޑަށް ތައުރީފުކޮށްލައެވެ. ނޫރާމެން ކައިރީގައި ތިބި އާއިލާގެ ކުޑަ ކުދިންގެ ސަބަބުން އިތުރު ހިތްގައިމު ކަމެއް ގެނެސްދީފައިވެއެވެ. މިފްޒާލްގެ މޫނުމަތިން ފުޅާ ހިނިތުންވުމެއް ފާޅުވާންހުރިއިރު ނޫރާގެ ތުންފަތަށްވެސް ހުރީ ލުއި ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވެފައެވެ.

ކަޔާން ދުރުގައި އެ މަންޒަރު ބަލަން ހުރިއިރު ދެލޮލުން އޮހެމުންދިޔަ ކަރުނަތައް ކޯތާފަތް ތެއްމަމުން ދިޔައެވެ. އެހެން މީހެއްގެ އަންބެއްގެ މަގާމުގައި ނޫރާ ހުރިތަން ފެނިފައި ހިތް ރޮނީއެވެ.

ޕާޓީ ނިމުނުއިރު ނޫރާއާއި މިފްޒާލްވެސް ތިބީ ގިނައިރު ކޮޅަށް ތިބެން ޖެހުމުން ވަރު ބަލިވެފައެވެ. ކުޑަކޮން އެއްޗެއް ކާލައިގެން ދެމަފިރިން އެކުގައި އާއިލާގެ މީހުންނާއެކުގައި ފޮޓޯނެގިއެވެ. މަހުލޫފް އާއި ވަފިއްޔާވެސް ނޫރާއަށް ހެޔޮ ނަސޭހަތް ދިނެވެ. ވަފިއްޔާ ނޫރާ ގާތު އަބަދުވެސް މިފްޒާލްއަށް ވަފާތެރިވުމަށާއި ކިޔަމަންވުމަށް ބުންޏެވެ.

މިފްޒާލް އާއި ނޫރާ ކޮޓަރިއަށް ވަތް އިރު ކޮޓަރިވަނީ އަލަތު ދެމަފިރިންނަށްޓަކައި ޒިިިީނަތްތެރި ކޮށްލާފައެވެ. މުޅި ކޮޓަރިތެރެ ފިނިފެންމަލުން ޒީނަތްތެރިކުރޮށްލާފައި ވާއިރު ލެވެންޑާ އުއްބައްތިތަކުގެ އަލިން ކޮޓަރިތެރެ ވަނީ ހުޅުދާންކޮށްލާފައެވެ. މުޅި ކޮޓަރި ވަނީ އުއްބައްތި ތަކުގެ މީރުވަހުން ހުވަދު ލެވިފައެވެ.

މިފްޒާލް ނޫރާގެ އަތުގައި ހިފައިގެންގޮސްެ އެނދުގައި އިށީނެވެ. މިފްޒާލްއަށް ނޫރާ ފިނިވެފައިވާވަރު އިހުސާސްކުރެވުނެވެ. މިފްޒާލްގޮސް ހިފައިގެން އައި ޕާރުސަލް ގެނެސް ނޫރާއަތަށް ދިނުމަށްފަހު އޭނާއަތުގައި އޮތް ކުޑަ ފޮށި ހުޅުވާލަފައި ނެގީ ރަން ފަށެކެވެ. އެފަށުގެ ފުލުގައި އެމް އަކުރަކާއި އެންއަކުރެއް ހިތެއްގެ ތެރެއަށް ލާފައި އިނެވެ.

މިފްޒާލް ފުރަތަމަ އެދުނީ ނޫރާ ހެދުން ބަދަލުކޮންގެން އައުމަށެވެ. އޭގެ ކުރިން އަތުގައި އޮތް ޕާރުސަލް ކެނޑުމަށް ބުންޏެވެ. ނޫރާ އެޕާރުސަލު ކަނޑާލިއިރު އޭގައި އޮތީ ދަނބުކުލައިގެ ތުނި ނައިޓީއެކެވެ.

ނޫރާ ލަދުން ހުރެވެސްގޮސް ހެދުން ބަދަލުކުރިއެވެ. ކިތައްމެ ލަދު ގަތް ނަމަވެސް ނޫރާ ނުކުތީ އެ ނައިޓީ ލައިގެންނެވެ.މިފްޒާލްގޮސް ނޫރާ ގެނެސް ލޯގަނޑު ކުރިމަތީ ބެހެއްޓުމަށްފަހު ކަރުގައި އެފަށް އަޅުވައިދިނެވެ. ނޫރާ މިފްޒާލް ކައިރިން މާފަށް އެދުނީ ނޫރާއަށް މިފްޒާލްއަށް ހަދިޔާއެއް ނުދެވުނީމައެވެ. ނޫރާއަކީ މިފްޒާލްއަށް ލިބޭނޭ އެންމެ އަގުބޮޑު ހަދިޔާކަމަށް ބުނެ ނޫރާގެ ހިތް ހަމަޖައްސާލިއެވެ.

މަޑުމަޑުން މިފްޒާލް ނޫރާއާއި ކައިރިވަމުން ދިޔަވަރަކަށް ނޫރާގެ ހިތުގެ ތެޅުންވެސް ދިޔައީ ގަދަވަމުންނެވެ. މިފްޒާލް އަތާއި ތުންފަތުގެ ބީހުން އިހުސާސް ކުރެވި ނޫރާ ހުރީ ގަނޑުވެފައެވެ. މިފްޒާލްގެ އޯގާތެރި ބީހުންތަކުން ނޫރާގެ ނުތަނަވަސްކަން ފިލާ ދިޔައެވެ. އުއްބައްތިތައް ވިރެމުން ދިޔައީ ހަށިގަނޑުގެ ހޫނުން ދެހިތްވެސް ވިރުވަމުންނެވެ.

7

97 Comments

 1. neel

  March 29, 2015 at 12:56 am

  Wow

 2. sal

  March 29, 2015 at 9:58 am

  reethi

 3. naa

  March 29, 2015 at 11:47 am

  Warah rythi when next part

 4. RINX

  March 29, 2015 at 2:30 pm

  nice…waiting for da next part

 5. ކުޑާ

  March 29, 2015 at 3:23 pm

  thankyou hurihaa kudinnah in sha allah nxt partvx varah avahah up kuraanan

 6. mary

  March 30, 2015 at 2:28 pm

  Hadi…kayaan aa noora aa gulhuwan jeheyny aslu… eii dhw main characters akee. Ekm mihaaru thi main characters waki kury…dhn mi part kiyaafa mihaaru mi waahakamathin mulhin foohi wejje…

 7. sam

  March 30, 2015 at 4:28 pm

  wow .. hama habeys .. waiting for the next 😉

 8. ކުޑާ

  March 30, 2015 at 4:35 pm

  thankyou sam..
  mary adhi vaahaka kuriyah dhaa goiy kiyaalaba ingey

 9. Laalaa

  March 30, 2015 at 10:02 pm

  Ei dhogeh! mifzaal aai noora hama perfect 🙂

 10. Azka Ikyaa

  July 21, 2015 at 8:51 pm

  hey mihuree ikoo vex.. kobaa… you came…mee cousin akah kiyaa nameh.. Azka Ikyaa Kuhaan.. arabi kujjeh eyna bappa akee.. eyna dad akee kuhaan Haadhy.. eyna mom akee Azka mahdhy…

 11. Azka Ikyaa

  July 21, 2015 at 8:56 pm

  mee nanni ey… you will know mihen buneema dhen dw.. mi cousins thah v fahun mi site ah vadhegen ebaulhey.. nuxu miadhu haveeru hedhumeh isthiri kuranikoh athuga isthiri jehunee.. v bodah.. TV ah eyna gelifa hurumun neyge eyna akah ai fihunu kameh veex.. hariporta miadhu dhekeem. isrin ai fihunu gothah gos blue ereema eyna ah thadhuvee.. boduvaru miadhu igiyyah vee

 12. Azka Ikyaa

  July 21, 2015 at 9:03 pm

  kobaa iklee

 13. Azka Ikyaa

  July 21, 2015 at 9:12 pm

  dauyaa

 14. Azka Ikyaa

  July 21, 2015 at 9:19 pm

  plx baby

 15. Azka Ikyaa

  July 21, 2015 at 9:30 pm

  excuse me dhoony

 16. Azka Ikyaa

  July 21, 2015 at 9:36 pm

  toyaataa.. or dayaana

 17. Azka Ikyaa

  July 21, 2015 at 9:53 pm

  hello

 18. Azka Ikyaa

  July 21, 2015 at 9:57 pm

  ey inaaya… plx

 19. Azka Ikyaa

  July 21, 2015 at 10:24 pm

  dhen baby dhiya ee tha

 20. Azka Ikyaa

  July 21, 2015 at 10:59 pm

  dhen dhane.. v ginna iru miyah belijje dw. xiyaa eba kiyaa dhanvaru 12 jahaa iru higaashoa group akaa ekee baaba Q ah. 8 anhen kudhin dhey.. gina ee fidi kudhin.. dhen 5 boys dhey.. now just going to the shopping.

 21. Azka Ikyaa

  July 21, 2015 at 11:03 pm

  you knnow.. tomorow is 1 month badah furehy dhuvas.. mi haaru vex balaa meehakah heevaanee 3 month ehaa varuhen.. v bodu badu.. mihaaru dhen jeheny dhiggukoh hedhun laan.. i meant full dress.. hedhun baarukoh nulaane dw.. geaga vex full dress. beyruga vex redymate aikedi full dress aaii ehkoh jeket

 22. jenna

  July 23, 2015 at 4:51 pm

  hellow , axka ikyaa n axkaa iklee mee twins dw , ur welcome , or my gosh haadha loabi konnney hunnaany xaa manmy mihaar , kobaa nxt prt , hmmm ingey tha , reyga thuhtha ah fenuny msg , jenna ah ves fenuny ehbai adhi kiyaafa deleat ves kohli , m sure mom kairi kutuvaane kommes dhuvahakun , , vr foohi , vaahaka inyma igeane eyy me ah fonuvaafa in msg eh kan , ohligen ney bunefiyaa ingeyne dhogeh kan , oh gosh , wat do i have to do , oh no , ! u ah ingeytha , mee ge thihtha ves preg , dhonthi ves preg , hehehe , thihtha eyy cousin eh , dhonthi eyy mom ge dhari yeh , ekam dad ge eh noon , adhi igea tha , u ah gulhyma phone negy u ge mom , hellow eyy buny baru adakun dhankolheh , birun again ves bunan nukerifa huhtaa kadaaly , hehehe

 23. jenna

  July 23, 2015 at 5:21 pm

  jenna igey ulheyny kaal ga ves , i mean jenna kiyaafa comment kurany me eyy , ok tha

 24. jenaa

  July 23, 2015 at 6:02 pm

  mmm , nugulhahchey , msg ves nukuraathi igea dhen , dhen chat kuraany mithanun , 🙂 baai ey ves bune nulaathi igea , m really scared of my mom n thuhtha gandu , xaa dhathy men thiulheny male ge kon hisaabak , kon geah ga tha , bunelyma ehnun igea ny , male dhiya eyy yaa meet velan ves , dw , vr beynun hunna gotheh balaalan , adu ivvihje dw dhen mihaar , me ge adu vr baru dw , hehehe , eyy phone in adu vr baru vaane , ekam aslu ehaa bareh nuvaane , hehehe , u kuda iru bodu vyma vaan beynunvy kon kahala myhakah , i ge dream eh eyy molhu kuda kudhinge haahsa doc akah vun , i love children ,ummmmmmmmmmmmmah , mom n dad ves beynun vany , doc akah vaan , ehn noony nurse akah , vr foohi nurse , i beynumy doc akah vaan , i ge cousin eh ves ulheyne nurse eh , vr fahun rashah aisfa edhiya eyy , vr baivaru ehchehi ehyn , cousin kairin , hehehe xaa dhahthyge , KAIAA or THAARAA or MEESHAAK , bali vehjeyyaa annaany , me kairi ah dw future ga , hehehe

 25. jenna

  July 23, 2015 at 6:22 pm

  mmmmm , 8:30 ehaair igea aadhevayny , mom buny mirey vadhevayny ehaair ohh , ok tha

 26. jenna

  July 23, 2015 at 6:29 pm

  wat ? twins eh kanneynge , eyrun one baby ah thaaraa , dhen aneh baby kaiaa , dhen boy twins eh vehjjeyyaa , meeshak n randu xiyaan dw , hehehe

 27. jenna

  July 23, 2015 at 8:22 pm

  hellow , m back

 28. jenna

  July 23, 2015 at 8:32 pm

  hmm , u thiulheny axka ikyaa ge name ga dw , idiot , me ah olhuny

 29. jenna

  July 23, 2015 at 8:36 pm

  eyy dhen aadheba , mihiry ishaa in faibaigen aiyhey , plx aadheba

 30. jenna

  July 23, 2015 at 8:50 pm

  sanam ge show ah dhantha ? meera ves sanam aa eh koh perform kuraane dw , mmm z tv in annaane qabool hey kiyaa series eh , eyga lead role ga ulheyne sanam kiyaa girl eh , hehehe , ekuhjjaa mihaar hunnany kuryge hadhaan thah gosfa , ehkoh hadhaan nethifa , dhen eyyna ah parkistan in dhimaavaa shaadh kiyaa myhaku eyy eana ge hux kamah hykuraany , eana ge hux ah aslu kiyany aahil , dhen shaadh sanam ah kiyaany jannath , hahahaha , fahun , sanam marry kuraany aahil aa alun , naseebakun , shaadh vany aahil ge frnd akah , hehehe , dhen aadheba , plxx , nanni

 31. Nuzha

  July 23, 2015 at 9:35 pm

  jena sorry igea.. saabas.. ayaa tha jenna nmuga thiulheny

 32. Azka Ikyaa

  July 23, 2015 at 9:41 pm

  saabahey dhariyaa… boy twin eh libuniuyya eyna ge bappage nan.. hahaha

 33. Azka Ikyaa

  July 23, 2015 at 9:47 pm

  aharen dhaanamey besty ge show ah.. eba ulhey hedhun fahan.. aharen bunin ganefaanemey meeko gaathu.. ekm eyna bunee fahaashoa.. dhen maadhan vguthaku dhaanee dw eythi nagan.. jenna ge enme last cmt thee neydhemey vakivumeh.. haadha loabi vey mihen kiyaa vaahaka eh innaane 144 ga hen heevny.. evaahak kiyaafa dw.. hama ehves thafaatheh nei.. yana vex kureege hdhaan thah gelli addu in eyna aai dhimaavi kujjaa e’ee eyna hux kamah emeeha bunee..aslu eyna hux exdent vee

 34. Azka Ikyaa

  July 23, 2015 at 9:51 pm

  ey manma ge bas ahaa dhooni dhiya ee tha

 35. Azka Ikyaa

  July 23, 2015 at 10:03 pm

  ey dhen dhoooooooooni

 36. Azka Ikyaa

  July 23, 2015 at 10:24 pm

  so baai igea..

 37. Azka Ikyaa

  July 24, 2015 at 11:52 am

  not nanni.. nonni.. saaabs.. magea life hithu dhas kureetha mihaaraaa laa.. Aayaa ge adu v v v v v v loabi.. heevany kuda kujjehgehen… v loabi adeh.. term text ah annanee aharen ge life story eh noon igea… Sanam… plus aahil plus Xiyaa eh noon igea.. Enveromental Studies and Islamic studies dhas kurachey.. Since othiyya Since vex.. aharen kiyevee Arabiyya innaai UK high aducation school in.. Arabiyya in 10 nimaafa UK ah goss high dducation negy… neygey echeh othiyya ahachey.. ige.. just look im your ffamily menber.. eyrun dw Aali ah kereynee Xaa gaathu beynun echeh ahan.. konmekahala suvaaleh kuriyas javabu dheynan

 38. jenna

  July 24, 2015 at 11:55 am

  yes , manmy , i ah ves hyvi eyy copy ekey , eyy reyga internet problem eh dhimaavy vihsaaravyma , ehn ve meet nuvy , dhen buneba , kon name eh tha thige ah kiyany , plz

 39. jenna

  July 24, 2015 at 12:00 pm

  saabas , aayaa men kiyavany , social , science , dhivehi , islam , eng , pa , quruan , eyy , hehehe

 40. Azka Ikyaa

  July 24, 2015 at 12:01 pm

  OK ehnu javaabu dhenna.. e eh nu beynun vanee dw.. hehehe.. Xiyaa ge aslu namakee Hoodh ige… eyna ge aslu nan mibunee v ithubaaru kohfa.. ithubaru nukure eynma nubunaane dw.. eyna ge besty ah ves hoodh.. eyna ah ves Hoodh. Shwan hedhi nameh e’ee Xiyaan..

 41. jenna

  July 24, 2015 at 12:05 pm

  oooooo , hoody tha anehkaa , hehehe , plz , buneba dhen kon nameh tha thigeah kiyany , maybe dhevifa ves huredhaane , plz buneba

 42. jenna

  July 24, 2015 at 12:11 pm

  aharak 1 fahar viyya male dheveny , next year dhen i ah dhevay ny male

 43. jenna

  July 24, 2015 at 12:15 pm

  dhany igea , badhige ah vannan . meet vaan vaane dw haveeru

 44. jenna

  July 24, 2015 at 12:20 pm

  mmmm , maybe eah vure kuri , 2 ehaa ir ves , meet vevidhaane , mihaar office ah dhan tha ?

 45. jenna

  July 24, 2015 at 2:52 pm

  hellow , m back , kon irakun story up kuraany

 46. jenna

  July 24, 2015 at 3:21 pm

  xaa ge name ga kuhjaku eba , comment kure eyy

 47. jenna

  July 24, 2015 at 3:48 pm

  mmm , hoodh aky xiyaa beybe kamah vanyaa , xaa dhahthi vaany haseena ah dw , dhen me vaany thi 2 myhun ge dhari fulhah , hahaha , dhen kaal vaany u ge dhondhari fulhah dw , hahaha , manma haadha goyhey , nuvaane eh nun kaal ah ehn hadhaakah , mihaar thihiry daddy ves vari kohlaafa , dhen avahah vaiy dhorun , nikumegen dhey , aharenge manma eh hunna kamakah nudheken , haseenaa kiyaa , aharen ladhu ganey thy magey manma eyy bunan ves , hehehe , goas kan

 48. jenna

  July 24, 2015 at 3:53 pm

  eyy maths ves kiyavan igea , maths teacher dheke rulhi annaathy , maths mathin hadhaan nethuny ,

 49. jenna

  July 24, 2015 at 3:57 pm

  me ge adu hyvaane eh nun kuda kuhjjenhen , me kuda kuhjjeh vyma , xiyaa beybe dw mi ulhuny xaa dhahthi ah vegen , vr foohi way , huh :-\ ;-\ ;-\

 50. jenna

  July 24, 2015 at 4:00 pm

  me ge adu hyvaane eh nun kuda kuhjjenhen , me kuda kuhjjeh vyma , xiyaa beybe dw mi ulhuny xaa dhahthi ah vegen , vr foohi way , huh :-\ ;-\ ;-\ , dhany igea namaadh kuran

 51. Azka Ikyaa

  July 24, 2015 at 8:45 pm

  haadha irekey namaadhu kuran.. hahaha… manma manaa kuree dw comp nagan.. hahaha.. kayaal manma h hadhaagothah nahadhah chey.. hahaha

 52. Azka Ikyaa

  July 24, 2015 at 9:01 pm

  hahaha… Jennaaaaa…!!!!!!! hahaha… balaaba first subject jahaafa in than.. pa kiyaa subject ehves kiyavan tha????????????….hahahaha…. check kohba e than….. hhahahaaaaa… majaa funny.. mi ge ah kiyaa nameh nubunaa nan.. e ee mi anna aharu flat libuneeeema ekolhah badhal vanee.. ehn ve.. mihaaru gea ge nan bunefiyya dhen dhaany ege ah..dw.. heehehe.. ey jenna.. seearious tishoo eh.. tishoo ge spelling vex hadhaan nethijje mihaaru.. hhehe.. hmm.. v avahah nikunnane vaahaka eh.. e’ee nuxu ge vahaka eh.. ZAAHEE kiyaanee vex.. e’e when i was 14 years ge pic eh innaanee. UK foto nagaa thanuga.. hairr innaanee dai kohf.. ekam balaa iru hee vaanee aslu hee vaanee gold hair eh hen..

 53. Azka Ikyaa

  July 24, 2015 at 9:07 pm

  meera ge JISM mi lava adu ehintha? eyge maana egeyne eythi v rangalhah adu ehumun.. ahannah rovunu e lva dhevna faharu maana keema

 54. Azka Ikyaa

  July 24, 2015 at 9:27 pm

  hey you came tha dhooni

 55. Azka Ikyaa

  July 24, 2015 at 9:28 pm

  naadhe dw

 56. Azka Ikyaa

  July 24, 2015 at 9:48 pm

  ey dhen searious koh.. plx asdheba

 57. Azka Ikyaa

  July 24, 2015 at 10:08 pm

  ey JENNA.. manma haadha striked ey dw ehn veem.. Aharen miulheny birun… mirey shark eat people ge vidio eh mi Ziyaan or hoodh dhahkaigen.. OMG.. emeehhaa diving ah goss hutta shark eh fahathun ais kaalee… birun nuvirunee kiriyaa.. dhenn eeyge thireega e vidio ge 2 oi. eythi beli iru emeeha dhefayaa 1 hand n boa vexx vai hisaabakah kaafa othee.

 58. Azka Ikyaa

  July 24, 2015 at 10:09 pm

  aharen biru gannanee.. Nuxu aai aharen ekni geaga mihuree.. Nuxu fenvaranee.. xiyaa gossi beyrah cofy akah..

 59. Azka Ikyaa

  July 24, 2015 at 11:11 pm

  aharen mi aee beyru balaa laifa.. 1 week fahun mi nikuthee beyrah

 60. Azka Ikyaa

  July 24, 2015 at 11:17 pm

  Ah sahyyib vah thayaath ige.. egeytha anekka aharen mi buni ethi.. GOOD NIGHT TO MY LOVING BABY AALI… ALIYA mi namuga your nick name is AAYA eh nu dw.. ekam aharen govaanee AALI kiyaafa.. e’ee ehn meeheh mi nan beynunn kurias AALI ah egeyne dw…

 61. Azka Ikyaa

  July 24, 2015 at 11:50 pm

  BABY AALI ARABIN BUNI THANUGA NEENAANE… SORRY KUREE DHUVAHAKU HOODY AAI AALI ALHUVAA KIYUNEEMA.. KUDA kUJJEH kAN EGUNU NAMA NUKURAANAN EKAN

 62. Azka Ikyaa

  July 24, 2015 at 11:53 pm

  MISS YOU SO MUCH.. NASEEBEH KAYAAL MATHIN MISS EH NUVEY… EKAM AALI MATHIN MISS VAA IRU HITHAH ARAA ALHE KAAL KIHAA BODU HEYYEY.. ADHI THEE ENME 13 YEARS KUDHINNEY.. HEHHEHE.. KAAL AND AALI THE BEST COUPLE IN THIS WORLD.. OMG XAA mikee keekey kuda kujjaaku gathu

 63. jenaa

  July 29, 2015 at 10:11 pm

  hellow , my manmy , , u n hodhuhodhu is the best couple in the world , hehehe, eyy m , back eyy

 64. jenaa

  July 29, 2015 at 10:39 pm

  dydy , kaal 7 up nukuranytha ?

 65. jenaa

  July 30, 2015 at 10:52 am

  idiot , eyy P.A , PRACTICAL ART eyy , hehehe , flower means honey , …….honey means sweet ………. sweet means desire , ……… desire means luv …. luv means friend , ……… friend means u , …… HAPPY FRIENDSHIP DAY
  ( mee me ge dhonthi liyefa in ehcheh copy koh laafa , hehehe )

 66. jenaa

  July 30, 2015 at 10:58 am

  OMG , so m gonna see u , in kaal s’ age , hahaha , haadha salhi vaaney , hehehe

 67. jenaa

  July 30, 2015 at 11:08 am

  hmm , hoody eyy bunyma mihadhaan vy , mihaar 3 months vejje , ebeyfulhaa nufennathaa , heheh , eyy day after tmrw , school ah dhaan jeheyne , dhen eyge fahun meet vevany haveeru igea , . hahaha , kaal buny xaa dhanthi mathin vr miss veyoy , hahaha , aali ah vureves , hahaha , eyy dhogeh igea , hehehe

 68. jenaa

  July 30, 2015 at 11:14 am

  its OK , igea eyy majalakah buni ehcheh kan , hmm , hoody ge story thakah comment kuran geheyny , shiaa ge name ga , eyy ebeyfulhaa beynun fulhu ve lahvaa goiy , hehehe , higaa namaviyas 1 ah dhaan , mihaar mithan , furihjje

 69. jenaa

  July 30, 2015 at 12:27 pm

  xaahee

 70. jenaa

  July 30, 2015 at 12:30 pm

  eyy mynthy ais

 71. jenna

  July 30, 2015 at 1:08 pm

  haseeeeenaaaaaaa

 72. jenna

  July 30, 2015 at 1:17 pm

  eyy thibuny meera ge , jism nethigen gos hafus viyakas maves nubalaanamey …………… kiyaafa kiyaa lavatha , eyy ves vr salhi lava eh , vr gulheyne , shubaan n shawaan aaa , hahahahah

 73. jenna

  July 30, 2015 at 1:22 pm

  gis lamun gos adhu mihiy kafunun jary kuruvaanamey , adhi ethan kon emme gulheyny e 2 twins aa , hahaha

 74. jenna

  July 30, 2015 at 1:23 pm

  kolhu***8

 75. jenna

  July 30, 2015 at 1:28 pm

  vr avahah vtv balaaba , meera ge neyngey gotheh vay eba dhahka , meera eyy mee ge favourite

 76. jenna

  July 30, 2015 at 1:34 pm

  eyy myndhy aiyhey ,

 77. jenna

  July 30, 2015 at 1:51 pm

  dhany , baai , see ur later

 78. Kinaa

  July 30, 2015 at 3:39 pm

  bali vejje… dhiya ee dw… vee gothakee aharen Aali kureega kohfa in msg eh balaafa xiyaa aai ehkoh mooddhah dhiya ee… im late to the chat room.. kithah rufiyaa ah tha aharen joorimanaa kuraanee??????? 😉

 79. Kinaa

  July 30, 2015 at 3:44 pm

  eyrun dw dhine veynee…. gadi jehuneema joorimanaa kuraane…. aharen beyru school takuga ga kiyavaa iru gadi jehigen aiyya office ah 10doller nagaane… hahaha.. e ee dhogeh,… aburaa ge ah fonuvanee.. 12ga libunee A eko.. hurihaa ehchakn.. too busy work eh

 80. Kinaa

  July 30, 2015 at 3:47 pm

  mee XAATHA igea… meehakah ehcheh nubai koh bunevuneema thivaru nuuvebala… hehehe.. maa striked dw… CHAT nukure veythaa mivee week eh dw.. v foohi edhuvas kolhu

 81. jenna

  July 30, 2015 at 4:46 pm

  hey m back

 82. jenna

  July 30, 2015 at 4:49 pm

  eyy , ehaa striked eh nuvaane , 2 xaahee ulhenyaa neyngeyne ehnun , , rulhigadhavegen , igilyga dhiy elhi gothah , igili ebain kedifa , fresh velaigenney mi aiy

 83. jenna

  July 30, 2015 at 4:52 pm

  hey , dhiya eyy tha , kuraa kan thah ? igea tha eh fahar manma dheke rulhi ais gen , amihla athu ga kathuru alhan ves ulhunyn , adhives igilin ley manaa nuve , ouch !!!!! , xaahthaaa

 84. jenna

  July 30, 2015 at 4:59 pm

  eyy moodhah dhaan bireh nuga neytha , shark ais kaala faane , kaal vr foari hunnaane moodhan eren , me ves , hehehe , vr ehgoi kanthah thah hunnaane 2 kudhin ge ves , like , moodhah erey hihvun , red rythi vun , sausage n spagettie kaahiy vun , coke boa hiyvun , majaa kaa hiy vun , hahaha , eyy meeshark dheke ves biru gannan jeheyne dw , hahah shark eko , eyy himafodhu vaarey , yasma ge story ga ulheyne , meeshaak n maashal , twins jinni thakeh , hahaha

 85. jenna

  July 30, 2015 at 5:09 pm

  o really , meera kairi bunahchey , vr ryhchey lava kiyaaleh , reyga nidhyves , meera ge vaudhaahuvaa kohfaa , mi lava jahaigen , hehe , kiyaa dhen tha elava ,
  vaudhaa huvaa e kohfaa , loabin ehaa ulhefaa , mulhi hiy dhinymaa , loabi loabin , neyngi yaar vakivy , ooo neyngi yaar vakivy, hmm hmmm hmmm
  dhen mi kiyaa dheny , neyngi hithey mi lava igea
  mi 2 lava ves vr gulheyne , i aa , vaudhaa huvaa kohfaa , gulheyny past aa ,neyngi hithey gulheyny mihaar aa , hehehe , ok fahtany
  neyngi hithey gendhevyma loabin mithuraa nunidhey , hadhuma vany , hadhuma vany , hadhuma vany ,

 86. jenna

  July 30, 2015 at 5:11 pm

  baai see ur to night

 87. jenna

  July 30, 2015 at 5:12 pm

  hudhuhudhu eyy bunyma iguny , hahaha , dhen me ulheyny , esla ge name ga igea , jackfrost eyy kaal , hahaha

 88. jenna

  July 30, 2015 at 5:25 pm

  moonu varah vahtharvaane , ekam jackfrost haa hihkehnuvaane , fala eh ves nuvaane , eyy z tv balaaba , aaliyaa eba dhahkaa , , e series ga ulheyne aaliyaa , ge is the villian in that series , vr goas vaane , hahaha , mi aaliyaa , goaheh nuvaane ingey , ekam vr laaneh vaane , , summercamp story thakuga ulheyne jenna , she is the prankster queen , hehehe , ehn ve enan negy , me ves vr molhuvaane prank jahsan , hehehe , eyy ais fa dhey igea mi story ge 1 ah ,

 89. jenna

  July 30, 2015 at 5:26 pm

  she**

 90. elsa

  July 30, 2015 at 6:29 pm

  eyy , kuda iru ge story eh kiyaa dhentha ? vr majaa vaane ingey , mee hama vy kameh , earu ulhuny grade 2 ga , dhen eh dhuvahak E.S ( environmental studies ) hehehe , gadyga work complete cohfa miss ah dhahkan igea aali dhiya , dhen aali ai iru , iny I LOVE YOU mihen jahaafa in note kolheh , dhen earu kairiga thiby janaan aa shiaan aa, dhekudhin , dhen girl kuhjje ves in ingey , layaa kiyaany , dhen i buny mee kaak baahvaafa oiy ehchenhey bunyma janaan buny , shiaan eyy shiaan buny janaan ey , i akah neyngunu gabool kuranvy kaak dhahkaa vaahaka eh kameh , dhen layaa kairi ehyma , eana buny neyngeyoy , bodah hyvany janaan hen , e dhemyhun ves hunnaany me aa hedhi moya vefa , mihaar janaan gossi male , adhives shiaan eba ulhey , vr foohi way e 2 myhun dheke , adhi mihaar claahuga ves innan jeheny e shiaan gandu kairi , vr foohi way , naseebeh kaal ah nufenakan , kaal men class innaany , staffroom kurimathy , i ge class innaany staffroom furagahuga , hehehe

 91. elsa

  July 30, 2015 at 8:01 pm

  hey m back ,

 92. elsa

  July 30, 2015 at 8:09 pm

  do u know , m a mermaid, me ge mom eyy oceaana kanduge queen , she is a mermaid , bt dad eyy human eh , me moodhah erifa , i wish to be a mermaid eyy bunyma vaane marmaid akah , innaane fashehves , mom dhyfa in , eythi alhaigen mom kairi ah dhany , m the princess of oceaana , hehehe

 93. elsa

  July 30, 2015 at 8:14 pm

  me ge hudhuhudhey , ahchi , eyy u ge hudhuhudhu , hahaha

 94. elsa

  July 30, 2015 at 8:18 pm

  me ge hudhuhudhey , ahchi , eyy u ge hudhuhudhu , idiot , aslu eyy mohammedh rasool allah ge sulaimaan ge faan ge baibalaafa , dhen hithan ery , hoodh mi name aa hudhuhudh aa gulhe eyy , hehehe , dhen aisfa dhey ingey namaviyas 1 ah , m going there

 95. elsa

  July 30, 2015 at 8:29 pm

  so u was there

 96. Kinaa

  July 30, 2015 at 9:40 pm

  hey im back.. higaa namaviyass 1 ah dhaan

 97. Kinaa

  July 30, 2015 at 9:49 pm

  AaliyAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaa!!!! filee dw. 😉 🙁

Comments are closed.