“ޔޫ މަސްޓް ބީ ޑްރީމިންގ” ނޫރާ ރާކިން އާ ދިމަލަށް ލޯ އަޅާލިއެވެ. ނުރާ އުޅެއުޅެވެސް ހެދުމެއް ނުލެވުނެވެ. އެންމެ ފަހުން ނޫރާ ރާކިން އާ ދިމަލަށް ބަލާލިއެވެ. ރާކިން ބޮކި ނިއްވާލާފައި ނޫރާ ގާތައް ދިޔައެވެ. ރާކިންގެ މި އަމަލުން ނޫރާގެ ހިތުގައި ރާކިންގެ މަގާމު މަތިވިއެވެ. ރާކިން ހެދުމުގެ ޒިބު ނައްޓާލާފައި ނޫރާގެ ބޮލަށް އެރުވިއެވެ. “އޭއި!!!!!!!! ކޮންތާކު ތިއަތްލަނީ” އެތަށް މަސަތްކަތުން ރާކިން ނޫރާ ހެދުން ލެއްވިއެވެ. ބޮކި ދިއްލިގަޑީގައި ރާކިންގެ ކޯ ފެނުމުން ނޫރާ ސޮރީ އޭ ބުނެލިއެވެ. ރާކިންގެ ދެކޮލުގައި ވަނީ ނޫރާގެ އަތުގެ ނިޝާންތަކެވެ…..

ރާކިން ހުރީ އަމިއްލަ ނަފްސު ކޮންޓްރޯލް ކޮއްގެނެވެ. ގޯހެއް ހެދިދާނެތީ ރާކިން ބެލީ ނޫރާ އާ ހަތަރު ކަޅި ހަމަނުކޮށް ވޭތޯއެވެ. ނަމަވެސް ރާކިންގެ މި ހަރަކާތްތަކުން ނޫރާ އަށް ވީ އުނދަގުލެވެ. ރާކިން ނޫރާ ދެކެ ރުޅިއައީ ކަމައް ހީކޮށް ނޫރާ ރާކިންގެ އަތުގައި ހިފާލިއެވެ. ރާކިން ލޮލުގެ އިޝާރާތުން ދޫކުރާށޭ ބުނުމުން ނޫރާ އަދި އެޔަށްވުރެ ބާރަށް ހިފެއްޓިއެވެ. ރާކިން ނޫރާގެ ތުންފަތައް ބޮސްދިނެވެ. ނޫރާ އަށް ނޭވާލާން ވަގުތެއްވެސް ރާކިން ނުދިނެވެ. ފާއިތުވެގެން ދިޔަ ކޮންމެ ސިކުންތެއްގައި ދެމީހުންގެ ވެސް ހިތުގެ ތެޅުން ދިޔައީ އަވަސްވަމުންނެވެ. މިފަހަރު ނޫރާ ރާކިން ދުރަށް ކޮއްޕައެއް ނުލައެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އެކަމުގައި އެންމެ ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވިއެވެ .. ދުރުވި ގަޑީ ދެމީހުންވެސް ތިބީ މާނޭވާ ލާހާލުގައެވެ. ނޫރާ އެކަން މަނާ ނުކުރުމުން ރާކިން އަށް ލިބުނީ ބޮޑު ޝޮކެކެވެ. ރާކިން އެއްޗެކޭ ބުނަން އަނގަ ހުޅުވުމުން ނޫރާ ރާކިންގެ އަނގަމަތީގައި އަތް އެޅިއެވެ. “އައި ލަވް ޔޫ ޓޫ!!!” ނޫރާ އަވަސް އަވަހަށް ބުނެލިއެވެ. “ވަޓް؟؟ އަހަރެން އަދި ނުބުނަމެންނު އައި ލަވް ޔޫ އެކޭ” ރާކިން ބުނެލިއެވެ. “ތިބުނީ އެންނު ދެންމެގަ” ނޫރާ އެއްބުމަ ހިއްލާލިއެވެ. ރާކިން ހުރީީ އުފަލުން ފޮޅިފައެވެ. ރާކިން ނޫރާގެ ނިތުގައި ތުންފަތް ޖައްސާލިގަޑީގައި ސިއާ އާއި ކިއާން ރޫމްގެ ދޮރުހުޅުވާލިއެވެ. “ޕިސް ޕިސް އަހަރެމެން އަންނަ ކޮންމެ ގަޑިއަކު މި ތިބަ ދެމީހުން ރޮމޭންސް ކޮށް ކޮށް ތިބެނީ” ހެމުން ހެމުން ސިއާ ބުނެލިއެވެ. “އާން ކީއްކުރާނީ އަހަރެމެންގެ ޓައިމިންވެސް ސަކަރާތީ މިއަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ލަހުން އާދެވުނު ނަމަ ނޭނގެ ކޯޗެއްކަމެއް ފެންނާނީވެސް އަހަ އަހަ” ކިއާން ވެސް ސިއާ އާ ބައިވެރިވެލިއެވެ. “އުހޫ ބޭނުންވަރަކަށް ހަމަ ދިމާކުރަންވީ  އެއްވެސް މައްސަލަ އެއް ނެތް ދޯ ދޫނިގަނޑާ” ރާކިން ނޫރާގެ އަތުގައި ހިފަމުން ބުނެލިއެވެ. “މި މަންޒަރު ފެނުމުން ސިއާ ކިއާން އާ ދިމަލަށް އެއް ބުމަ ހިއްލާލިއެވެ. “ތިއެއް ނޫނޭ ކޮންއިރަކުތަ ދޫކޮއްލަނީ ” “ހަމަ މިހާރުވެސް ދާންވީ” ނޫރާ ހެމުން ހެމުން ބުނެލިއެވެ. “ކިއާން އެބަ ކިޔާ ދަތުރު ދާން ހިނގާށޯ ހަތަރު މީހުންދޯ؟؟” ސިއާ  ކިއާން އާ ދިމަލަށް ބަލާލަމުން ބުނެލިއެވެ. “ނޫނޭ 6 މީހުން އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ނާއިމް އާ ޝާޝާ ވެސް ގެންދަން އޭރުން މަޖާ ވަނީ ޓްރިޕަލް ޑޭޓެއް ގޮތަށް އަހަ އަހަ” “ކިއާން ނާއިމް ގެންދާ ވާހަކަ ބުނުމުން ނޫރާގެ މޫޑު މުޅިން ގޯސްވިއެވެ. ނަމަވެސް އެއްކެޗޭ ނުބުނެ ހުރީ އޮޅިގެންވެސް ސިއާ އަށް ޝައްކުވާފަދަ ބަހެއް ބުނެވިދާނެތީއެވެ. ކިއާން ނާއިމްގާތުގައި ދަތުރު ދާ ވާހަކަ ބުނުމުން އަވަހަށް އެކަމަށް ގަބޫލުވިއެވެ. ނާއިމް ދެކޭ ގޮތުގައި މީ ސިއާ އާ އެކީގައި ވަގުތު ހޭދަކޮއްލަން ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުސަތެކެވެ. ނާއިމް އަވަހަށް ޝާޝާ އަށް ގުޅާފައި ޕްލޭން ރާވަން ފެއްޓިއެވެ. ނާއިމްގެ ކޮންމެ ހުޝައެޅުމަކަށް ޝާޝާ ދިޔައީ އެއްބަސްވަމުނެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނެވެ. 6 މީހުން ބޮޑު ވޭނެއްގައި ފެރީޓާމިނަލް އަށް ގޮސްފައި ވިލިނގިއްޔަށް ދިއުމަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ. ވިލިނގިލީގެ ހުދު ދޮނެވިގަނޑުމަތީގައި ސިއާ އިށީނދެލިއެވެ. ފިނި ފިނި ވައިރޯޅިތަށް ސިއާގެ މޫނުގައި ބީހިލާފައި ދެއެވެ. ސިއާ މަޑުމަޑުން ލޯ މަރާލިއެވެ. އަތިރިމައްޗައް އާދެވުމުން ސިއާގެ ހިތަށް ފިނިކަމެއް ލިބުނެވެ. މި ހިއްގައިމު މަންޒަރަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިން ނާއިމް ހީލިއެވެ. “އޭއި ކޮންކަމަކާ ތި ވިސްނަނީ” ނާއިމްގެ ކޮނޑުގައި ޖަހާލަމުން ކިއާން ބުނެލިއެވެ. “އަހަައަހަ ނުވިސްނަން” “މިހެން ވައިވެފަ ތިބީމަ ނުވާނެ މަޖަލެއް އާދޭ ރޭސްޖަހަން” ކިއާން ގެ ބުނުމަށް ރާކިން އާއި ނާއިމް ވެސް އެތަނައް ދިޔައެވެ. ކިއާން ސިއާ ކޮނޑަށް އަރުވައިގެން ދުއްވާގަތެވެ. ބަލަން ނުހުރެ ރާކިންވެސް ނޫރާ ގޮވައިގެން ނައްޓާލިއެވެ. ނާއިމް އާ މިޖެހުނީ ޝާޝާ އުރާށެވެ. ނާއިމް ޝާޝާ ގޮވައިގެން ދުއްވައިގަތެވެ. ޝާޝާގެ ކޯ ލޭކޮޅެއްހާ ރަތްވިތަން ނާއިމް އަށް ނުފެނުނެއްކަމަކު ޝާޝާ ނާއިމްދެކެ ވަރަށް ލޯބިވެއެވެ. ނާއިމް ލޯބިވާ ކުއްޖެއް ހުންނަ ކަން އެނގުނެއްކަމަކު ޝާޝާ ނާއިމްދެކެ ވާ ލޯތްބައް ކުޑަވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެވެ. ޝާޝާ އަށް އަޅާލާނެ މީހެއް ނެތް ދުވަހު އަޅާލީ ނާއިމް އެވެ. ޝާޝާގެ މައިންބަފައިން ދުނިޔެ ދޫކޮއްފައި ދިއުމުން ޝާޝާ އަށް ވަނީ އެކަމުން ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރު ކޮއްފައެވެ. ޝާާޝާގެ އާއިލާ ކިތަންމެ މުއްސަންޖަސް ޝާޝާ އަކީ ފައިސާއަށް ލޯބިކުރާ މީހެއްނޫނެވެ. ނާއިމް ޝާޝާގެ ހަޔާތަށް އައިދުވަހުން ފެށިގެން ޝާޝާ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ވައުދުވީ ނާއިމް އަށް އެހީވުމަށްޓަކައި ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމަށެވެ. އެގޮތުން ޝާޝާގެ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ނާއިމް އަށް ދިނީ ހިތުން ރުހުމުންނެވެ. ނުވިތާކަށް ނާއިމް އާއި ސިއާ ގުޅުވަން ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަން ޝާާޝާ ހުރީ ތައްޔާރަށެވެ.. ފަހަތް ބަލަމުން ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ދުވެފަ ދިޔަ ކިއާން މަޑުކޮއްލިއެވެ. މާނޭވާ ލާހާލު ކިއާން ސިއާ އާ ދިމަލަށް ބަލާލާފައި ހީލިއެވެ. “ކީއްވެއޯ ތިމަޑުކުރީ؟؟ އެންމެ އަވަހަށް ދެވޭ ބައެއްނު މޮޅުވަނީ” ސިއާ އެހެން ބުނުމުން ކިއާން ފެށީހޭށެވެ. “އަހަ އަހަ ކާކު ބޭނުންވަނީ މޮޅުވާން އަހަރެން ރޭސްޖަހަންށޭ ކީ ދެމީހުންނަށް ޕްރައިވެޓް ޓައިމް ކޮޅެއް ހޯދަދޭން   ވެގެން” ކިއާންގެ މަގްސަތު އެނގުމުން ސިއާ ދެފަރާތައް ބޯހޫރާލިއެވެ. ކިއާން ސިއާގެ އުނަގަނޑުގައި ދެއަތްވަށާލިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް އަންހެން ކުއްޖެއް ހަޅޭލަވައިގަތް އަޑު އިވުމުން ސިއާ ކައިރީ މަޑުކުރަން ބުނެފައި ކިއާން އެދިމާ ބަލާލަން ދިޔައެވެ. ދެފަރާތް ބަލަ ބަލާ ހުރި ކިއާންގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ވެލިގަނޑު މައްޗައް ވެއްޓިފައި އޮތް ޝާޝާއެވެ. ކިއަން އަވަސް އަވަހަށް ގޮސް ޝާޝާ ނެގިއެވެ. “ކިހިނެއްވީ؟؟ ކޮބާ ނާއިމް” ކިއާން ވެލިފޮޅާލަމުން ބުނެލިއެވެ. “ނޭނގެ އަހަރެން ވެސް ނާއިމް ހޯދަން ދަނިކޮށް ފަޔަށް ތަދެއް އެރީ” “ޕިސް ޕިސް ހިނގޭނެތަ؟؟” ކިއާން ދާން އުޅުމުން ޝާޝާ އަނެއްކާވެސް ހަޅޭލަވައިގަތެވެ. އެ އަޑަށް ކިއާން މަޑުޖެހުނެވެ. “ހީއެއްނުވޭ ތެދުވެވޭނެހެން ހުޅަށް ކަމެއްވެފަ ކަންނޭނގެ ވެލިލާ މޮޑެލީމަ ރަނގަޅުވާނެ” ޝާޝާ ބެލީ ކިއާން ދިޔަނުދީވޭތޯއެވެ. އެކަން ކިތަންމެ ހާވެސް ރަނގަޅަށް ޝާޝާ ކުރިއެވެ. އެތާ ހުއްޓެއްކަމަކު ސިއާ އެކަނި ބަހައްޓާފައި އާދެވުމުން ކިއާން ހުރީ ދެރަވެފައެވެ. “ކޮބާ ސިއާ؟؟” ޝާޝާ އަހާލިއެވެ. “އެކޮޅުގަ ސިއާ އެކަނި ހުރީމަ އަސްލު” “އަޅެ މެސެޖް ކޮއްލާފަ ބުނެލަބަ މިކޮޅަށް އަންނާށޭ” މެސެޖް ކުރަން ހަނދާން ނުވުމުން ކިއާން އަމިއްލަ މީހާއަށް ބްލޭމް ކުރިއެވެ. “ބޭބީ އަހަރެން އެންމެ ފުރަަތަމަ ތިބި ހިސާބަށް އާދޭ” ކިއާން ސިއާ އަށް މެސެޖް ފޮނުވާލިއެވެ. ޝާޝާގެ ޖީބުގައި އޮތް ސިއާގެ ފޯނު ވައިބްރޭޓް ވިކަން އިހުސާސްވުމުން ޝާޝާގެ ތުންފަތްމައްޗައް ވެރިވީ ކާމިޔާބީ ހިނިތުންވުމެެކެވެ.

“ކޮބާތަ ކިއާންގަނޑު އަހަރެން މިތާ އެކަނި ބަހައްޓާފަ ދިޔަތަނެއްވެސް ނޭނގެ” ސިއާ ކުދިކިޔާލިއެވެ. އެތަނުން އަނބުރާ އެމީހުން ތިބި ތަނަށް ދާކަށް ސިއާއަކަށް ނޭނގެއެވެ. ޖީބުގައި އަތް ޖައްސާލިވަގުތު ފޯނު ނެތުމުން ހާސްކަންވީ އިތުރެވެ. ކުރާނެ ކަމެއް ހަދާނެ ގޮތެއް ނޭނގުމުން ސިއާގެ ލޮލުން ކަރުނަ އައެވެ. ފަހަތުން މީހެއް ސިއާގެ ކޮނޑުގައި ހިފިއެވެ. ސިއާ ލަސްކުރުމެއްނެތި އެޒުވާނާ ގައިގައި ބާރަށް ބައްދައިގަތެވެ. “ކިއާން ކީއްވެ އެހާ ލަހުން ތިއައީ އަހަރެން ބިރުންގޮސް ހަލާކުނުވީ ހަމަ ކިރިޔާ ދެން އަހަރެން ދޫކޮއްފަ ދުވަހަކުވެސް ނުދައްޗޭ” “ދުވަހަކު ވެސް ނުދާނަން” ނާއިމް އަށް އެހެން ބުނެވުނީ އިހުތިޔާރަކާ ނުލައެވެ. ނާއިމްގެ އަޑު ކަންފަތުގައި ޖެހުމުން ސިއާ ކުއްލިއަކަށް ނާއިމް ދުރަށް ކޮއްޕާލިއެވެ. “ސޮރީ އަހަރެން ހީކުރީ ކިއާން ކަމަށް ” ސިއާ އިސްޖަހާލަމުން ބުނެލިއެވެ. ދެންމެ ކުރެވުނު ކަންތަކުގެ ސަބަބުން ސިއާ ހުރީ މޫޑު ގޯސްވެފައެވެ. “އެވަރު ކަމެއް ވެދާނެ ސިއާ މިތާކީއްކުރަނީ ކޮބާ ކިއާން” ނަފްސު ހަމައަކަށް އަޅަމުން ނާއިމް ވާހަކަ ދައްކަން ފެއްޓިއެވެ. “ކިއާން އެބަ އަންނަމޯ ކިޔާފަ ދިޔައީ އަދިވެސް ނާދޭ” “ވެދާނެ ކިއާން ދިޔައީ ކަމަށް އަހަރެމެން ކުރިން ތިބި ތަނަށް ދަމާ؟؟” ނާއިމް ބުނެލިއެވެ. ސިއާ އެކަމަށް އެއްބަސްވީ އިތުރު ގޮތެއް ނެތުމުންނެވެ. ނާއިމް ހިނގަމުންދިޔައީ ދާންވި މަންޒިލާ ދިމާ އިދިކޮޅަށެވެ. ދާންވިމަގު އެނގުނެއްކަމަކު ނާއިމް ސިއާ ގޮވައިގެން ދިޔައީ އެހެން ތާކަށެވެ. ވާނުވާ ނޭނގޭހާލު ނާއިމްގެ ފަހަތުން ސިއާ ހިނގަމުންދިޔައެވެ.

“އަދިވެސްް ސިއާ ނާދޭ” ކިއާން ހާސްވެފައި ހުރެ ބުނެލިއެވެ. އެވަގުތަކީ ރާކިން އާއި ނޫރާވެސް އައިވަގުތެވެ. ނޫރާ ސިއާ ކޮބާތޯ އެހުމުން ކަންތައް ވީގޮތް ކިއާން ކިޔާދިނެވެ. ނޫރާ އަވަސްއަވަހަށް އެންމެންގެ މޫނަށް ބަލާލިއެވެ. ނާއިމް ފެންނަން ނެތުމުން ނޫރާގެ ހާސްކަންވީ އިތުރެވެ. ޝާާޝާ އެންމެނާ ތަންކޮޅެއް ދުރަށް ޖެހިލާފައި ސިއާގެ ފޯނުން ކިއާންއަށް މެސެޖެއްކޮއްލިއެވެ. “ސޮރީ ބޭބީ އެމަޖެންސީ ކަމެއް ދިމާވެގެން މާލެ ދާންޖެހުނީ މިހާރު މިހިރީ މާލޭގަ ކިއާންމެން އަންނާކަށް ނޫޅެންތަ؟؟” ސިއާގެ މެސެޖެއްއައުމުން ކިއާން އަވަސްއަވަހަށް ކިޔާލިއެވެ. “ސިއާ ބުނީ މިހިރީ މާލެގަޔޯ” ކިއާން ބާރަށް ބުނެލިއެވެ. “ވަޓް؟؟؟ ޔަގީންތަ ކިއާންއަށް” ނޫރާ ގަބޫލު ނުކުރެވިފައި ހުރެ ބުނެލިއެވެ. ކިއާންވެސް ވެސް ހުރީ ސިއާ ކަންތައް ކުރި ގޮތުން ހިތްހަމަނުޖެހިފައެވެ. ނޫރާއަށް ކިތަންމެ ގަބޫލުކުރަން ދަތިވިއެއްކަމަކު ސިއާ ކުރި މެސެޖު ދެއްކުމުން އެކަން ގަބޫލު ކުރިއެވެ. 4 މީހުން ދެން އެންމެ އަވަހަށް އޮތް ފެރީއަށް އަރައިގެން މާލެ ދިއުމަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. ހިނގަ ހިނގާހުރި ނާއިމްގެ ފޯނު ވައިބްރޭޓް ވުމުން ބަލާލިއެވެ. ޝާޝާ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ބަރާބަރު ކަމައްބުނުމުން ނާއިމްގެ ތުންފަތްމަތީގައި ދުވެލީ ބޮޑު ހިނިތުންވުމެކެވެ. އަވަހަށް ނާއިމް މިސްރާބު ބަދަލުކޮށްލިއެވެ. މާގިނަ އިރެއްނުވެ އެމީހުން ކުރިން ތިބި ތަނަށް އާދެވުނެވެ. އެތާއެކަކުވެސް ނެތުމުން ސިއާ ހާސްވިއެވެ. “ކޮބާ އެންމެން؟؟؟” “ވެދާނެ އަހަރެމެން ހޯދަން ދިޔައީ ކަމަށްވެސް ނުފެނުނީމަ އަންނާނީ މިތަނަށް މަޑުކޮއްލަމާ؟؟؟” “އާން ތިނޫން ކޮންގޮތެއް އޮތީ ދެން” ރޭގަނޑު ކަމުން އުޑުމަތީގައި ގުނާ އަދަދު ނުކުރެވޭހާ ވިދުންގަދަ ތަރިތަށް ފެނެއެވެ. ސިއާ ގޮސް ދޮންވެލިގަނޑުމަތީގައި އިށީނދެލިއެވެ. އުޑަށް ބަލަހައްޓައިގެން ސިއާ އިން އިރު ސިއާގެ މޫނުމަތީގައިވަނީ ފަނޑު ހިނިތުންވުމެކެވެ. ނާއިމް ވެސް ގޮސް ސިއާކައިރީގައި އިށީންދެލިއެވެ. “އަހަރެން ލޯބިވާ އަންހެން ކުއްޖާއާ ދެމީހުން ކޮންމެ ރެއަކު އަތިރިމަތީގައި ބައްދަލުކުރަން” “ހަނދާންވަނީ ދޯ އެކުއްޖާ މަތިން” ސިއާ ނާއިމްއާ ދިމަލަށް ބަލާލަމުން ހީލިއެވެ. ނާއިމް ސިއާގައިގައި ބައްދައިގަތެވެ. “ޗަބީ ކީއްވެ އަހަރެން މަތިން ހަނދާން ނައްތާލީ ޗަބީ ބުނީމެއްނު ޗަބީ ލޯބިވާނީ ހަމައެކަނި އަހަރެންދެކެއެވެ.” ނާއިމްގެ މި ކުއްލިހަރަކާތުގެ ސަބަބުން ސިއާ އަށް ލިބުނީ ބޮޑު ޝޮކެކެވެ. ސިއާ ނާއިމްގެ މޭމަތީގައި ހިފައި ދުރުކުރަން ފެށިއެވެ. ނަމަވެސް ނާއިމް ހުރީ ދޫކުރާ ގޮތަަކަށް ނޫނެވެ. އެންމެފަހުން ސިއާ ނާއިމްގެ ކޮނޑުގައި ދަތްއެޅިއެވެ. “ނާއިމް މޮޔަ ވީތަ؟؟ މީހެއްގެ އަންބެއްގައިގައި އަތްލަން ލަދުވެސް ނުގަންނަނީތަ” ސިއާ ހުރީ ރުޅިއަރާ ރަތްވެފައެވެ. “ކޮބާ މައްސަލައަކީ ކިއާން އަށްވުރެ ކުރިން ސިއާ ދެކެ ލޯބިވެވުނީ އަހަރެންނަށް ކިއާން އަށް ވުރެ ކުރިން ސިއާއާ ކައިވެނި ކުރަންވެސް އުޅުނީ އަހަރެން” ނާއިމް އެބުނީ ކީކޭކަން ސާފުނުވުމުން ސިއާ ހުރިގޮތަށް ހުރީއެވެ. ސިއާ އާއި ނާއިމްގެ ވާހަކަތައް ފައްޓައިގެން ނާއިމް ކިޔާދޭން ފެށިއެވެ. ނާއިމްގެ އަނގައިން ނިކުތް ކޮންމެ ބަހަކުންވެސް ސިއާގެ ބޮލުގެ ރިހުން ދިޔައީ ގަދަވަމުންނެވެ…………………..

…..ނުނިމޭ…..

174

46 Comments

 1. Secret

  June 15, 2020 at 8:42 am

  Nice

 2. 🖤Black Swan🖤

  June 15, 2020 at 8:43 am

  Masha Allah Varah reethi mi part ves.. Curiously waiting for the nxt part… Luv you my dear 💖 💖 💖 have a nice day

  • lilly

   June 15, 2020 at 3:22 pm

   thnk u sooo much black swannyy lav u moreeeeee

 3. 🌺Ril🌺

  June 15, 2020 at 9:10 am

  Wow sis this part is amazing
  Keep it up sis
  When next lysm ❤❤❤❤❤❤❤

  • lilly

   June 15, 2020 at 3:23 pm

   thnk u sooo much rillllllllll LYM

 4. Afu

  June 15, 2020 at 9:33 am

  Ahahhahahahah baeh thanthan varah maja🤣🤣🤣🤣😂😂😂 ….. Mi part vx Masha Allah varaaaaaaaaah salhi ❤️❤️❤️❤️❤️….alhe kiaan avahah aadheba sia balai …. Alhe kiaan n sia dhurunukurahchey siss 😭😭…. Naaim ah shaashaa dhy … Sis alhe haadha avahakah shey stry nimenee …. whn nxt ??? … Avahah up kohdhehchey … Siss maa curious Koh ninmaatheeve varah kehmadhuvefa mi hunnanee 😂😂😂😂😂…. Alhe baakee inee 2 prts dhww 😭😭😭😭😭 gonna miss u sissy 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭, …… Waiting 4 nxt …. Ur the best author igey ❤️❤️❤️❤️❤️ … TC
  Lots and lots of love from Afu
  Stay safe
  Luv u varaaaaaah big Koh ❤️❤️❤️❤️❤️🥰🥰🥰😍😘😍😘😍😘😍😘

  • lilly

   June 15, 2020 at 3:25 pm

   THANK u soooooooo much aafuuuuuuuuuuuu
   yeahhhh story vs mi nimeny dhwww THNK U AGAINYYY LAV U MORE MORE MOREEEEE
   U 2 BE SAFE AAAAAAAAAAAAAFU

 5. Shaiii

  June 15, 2020 at 10:01 am

  Vv salhi mi prt vx🥰🤩

  • lilly

   June 15, 2020 at 3:25 pm

   thnk u shaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

 6. Livy

  June 15, 2020 at 10:42 am

  Varah Varah Varah reethi ❣️ maa sha Allah 💞💯 curiously waiting waiting waiting for the next part 💯✨🔥 ly ⚡💯💞

  • lilly

   June 15, 2020 at 3:26 pm

   thank u soooo muchhhh livy LYMMM

 7. aphxxx

  June 15, 2020 at 11:56 am

  Gohodo dhy wow wrh curious dhen waane gothakaa medhu🤔 seea ah hurihaa ehcheh ingenuma how will she react
  Sksksks waiting for next part♥️

 8. Nana😍😍

  June 15, 2020 at 12:29 pm

  Dhn Naaim vx dho ladhehvex nuganey mieehunge anbin gaiga aihlaa kasheh haha lol😂 anyway whn nxt
  LYSM SISOOOOO

  • lilly

   June 15, 2020 at 3:27 pm

   AHAHAHA keehkuraaneeee LYMMMMMMMMMMMMMMM
   MMMM
   MMMMMMMMMMMMMMMMMMM
   MMMMMMMMMMM
   MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

 9. LAZY_QUEENY

  June 15, 2020 at 1:06 pm

  Alheyyyyyyyyy lilliput I’m Soooo sorry ingey kurin part thakah comment nukerevunyma… Hope U forgive me… But hurihaa part eh vx balaabala kiyan ingey.. Anyway migothah part vx vvvvvvvvv reethi…. Curiously waiting for next part ngey…. N lilly you are so talented… Maashaallah… Lysm N Tc… ❤️❤️❤️❤️❤️

  • lilly

   June 15, 2020 at 3:29 pm

   KON sorry eh kiyaaakah rulhi aisgenennu forgive vx kureveyneee lazy queeeeeny dhakkkaa vaaahaka i am more than happy mi vaahaka gavaidhun kiyaaaaatheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee LAV U MORE DHOOOOOONIGANDAAAAA btw thnk u

  • LAZY_QUEENY

   June 15, 2020 at 9:21 pm

   Hehe thank you ingey rulhi naannaathee.. N you’re mostly welcome… Lymnm.. ❤️❤️❤️❤️❤️

  • LAZY_QUEENY

   June 15, 2020 at 9:33 pm

   N I’m a 12 year old girl ngey… Hehe😂😂😂

 10. LAZY_QUEENY

  June 15, 2020 at 1:07 pm

  Alheyyyyyyyyy lilliput I’m Soooo sorry ingey kurin part thakah comment nukerevunyma… Hope U forgive me… But hurihaa part eh vx baraabarah kiyan ingey.. Anyway migothah part vx vvvvvvvvv reethi…. Curiously waiting for next part ngey…. N lilly you are so talented… Maashaallah… Lysm N Tc… ❤️❤️❤️❤️❤️

 11. Anuahs

  June 15, 2020 at 2:09 pm

  Mi part ves hama 💯. Dhn oiy part ah inthizaarukuraanan. Next part avahah up kohdhechey lilly♥️💯🥰 stay safe and luv u lilly

  • lilly

   June 15, 2020 at 3:30 pm

   thhank u sooooooooo much anuahxxxxxxxx u 2 be safe LAAAV YA MORREEEEEEE

 12. Queen

  June 15, 2020 at 3:04 pm

  even though i cant comment first i love this story more then u can understand… not just this story i love all ur stories…keep it up lilly
  u used my real name in moya hih magey

  • lilly

   June 15, 2020 at 3:31 pm

   ITS OK its not a must to comment first. queen lilly ge story kiyanyaa e nimunyy so ur name is maisha???

 13. Ahuu

  June 15, 2020 at 6:24 pm

  Lilly sis Dhen mi vhk nimmaafa moya hih magey season 2 nerey 😊😊❤️❤️❤️

  • lilly

   June 15, 2020 at 7:23 pm

   im sorry but moya hih magey e story akee lilly liyaa ehn story thakaa vv thafaathu story eh.. thee ey ufalaky and vaa loabi engeynama akee lilly ufehdhi story thakeh imagination beynun koggen moya hih magey is kinda diferent season 2 nerevey vv kanthah hingaafiyyaaa massala eh noannaane adhi neh ahahahaha😅😅😅😅

 14. Queen

  June 15, 2020 at 8:11 pm

  nop my name is not maisha…. i am the one who got her first love 🤗😅🙈😁

  • lilly

   June 15, 2020 at 8:59 pm

   ooops faihaa dhww

 15. Kairaa

  June 15, 2020 at 9:54 pm

  Varah varah reethi mi bai vx….masha allah….curiously waiting for the nxt part….lysm

 16. 🌸އީރަމް🌸

  June 15, 2020 at 11:29 pm

  Mi baives v salhi ingey ekm sia n kiyaan dhurunukuraathi curiously wating 4 next part 🥀👑
  N can you do me a fav 🙏🏻
  Lilly thee kn rashaku kuhjehtha rah nubunevenyaa atoll bunyas okay Mihen mi ahaali laamu atoll kuhjehhen hyvaathee Yageen kohlan vegen 🙄🙄
  Anehkaaves bunelan beynunvanee stry hama vrh salhi😘🥀👑

 17. Ahuu

  June 15, 2020 at 11:41 pm

  Nana keehve thihen naaim aa dhimaalah thi bunee ??? 😕
  Furathama sia akee naaim ge loabivaa sia ge hadhaan thah ahna irah sia kiaan fahathun dhurah dhaane naaim ge fahathun ulhey ne😂😂😂
  Lilly siss that’s my younger sister nd ehen ve ehen Nana aa dhimaalah mibunee 😂😂😂….. Hehe lol 😂

  • Nana😍😍

   June 16, 2020 at 7:11 pm

   Ahukko you be quite shhh

 18. Ahuu

  June 15, 2020 at 11:44 pm

  Nd Alsu nana akee eynage real name eh noon 😂😂😂

  • shaiiii

   June 15, 2020 at 11:49 pm

   dhn ahuu thyy real name thr?

  • lilly

   June 15, 2020 at 11:59 pm

   ahaha ehveema mi jehunyy emmenge real name discuss kuran online koh majilees baahvandhoo😂❤❤

 19. Ahuu

  June 16, 2020 at 1:52 am

  Yhh hehe lol… 😂😂

  • Nana😍😍

   June 16, 2020 at 9:18 pm

   All bcus of you hehe lol 😂😂

 20. Lamko

  June 16, 2020 at 6:22 am

  Vrh vrh reethi mi part vc…..masha allah….sis sia ge handhaan tha annaanee kn irakun tha😭😭….im waiting for that….curiously waiting for the next part…..lysm😘😘😘😘😘😘🤓

  • lilly

   June 16, 2020 at 8:01 pm

   thank u sooo much lamkoooo sia ge memories libeyne next part ga lym

 21. 🌺Aashko🌻🌼

  June 16, 2020 at 10:17 am

  Maasha Allah 😍😍
  V reethi mi part ves
  When is next. Sis day after tmmrw is my birthday. Anahchey cake falhan😊😊

  • lilly

   June 16, 2020 at 7:52 pm

   thank u sooo much ashkooo AAN DHAANAMEY HEHE happy birthday in advanceee dhoonigandaa🤗🤗🥰❤❤❤🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎇🎇🎆🎆🎈🎈🎈🎈🎈✨✨✨🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎁🎁🎁🎁🎁🎁

 22. Nana😍😍

  June 16, 2020 at 7:12 pm

  Ahuuuuuuuuuuuuuuuuu you Idiot Banana

 23. Ahuu

  June 16, 2020 at 7:17 pm

  You are idiot tomato hahahahahahahaaaaaaa😂😂😂😂

 24. Nana😍😍

  June 16, 2020 at 9:15 pm

  U r such an idiot ahuu I can also reveal your name

 25. Nana😍😍

  June 16, 2020 at 9:17 pm

  😜😜😜😜😜😜😜😜

 26. Nana😍😍

  June 17, 2020 at 1:09 am

  And you think you got the chance to win to choose the name to the other stories right no you didn’t get the chance I got it right Lilly haha lol 😂😂😂😂

 27. Nana😍😍

  June 17, 2020 at 1:13 am

  Pls sia ge handhaan thah nugennahchey lilly Varah gulhey kiaan aa sia yaa anyway whn nxt prt curiously waiting for the nxt prt LYSM
  STAY HOME # STAY SAFE #

Comments are closed.