ޒެނީޝް މެން ގެޔަށް ވަދެގެންއައި      އަޔާންއައް ޒެނީޝް އާއި ސުޒާނާ ބެލްކަނީގައި     ތިއްބާ ފެނުނެވެ. ހިނިތުވެލާފައި ޒެނީޝްއައް     ގޮވާލަން އުޅުނު އަޔާން ހުއްޓުނީ ޒެނީޝް      ބެލްކަނި މަތިން ވެއްޓެން އައުމުންނެވެ.       “ޒެނީޝް!” ސުޒާނާގެ ހަޅޭކުގެ އަޑު މުޅި      ހަވޭލިތެރޭ ގުގުމާލިއެވެ. އަޔާން ޒެނީޝްއާއި      ދިމާލަށް ދުއްވައިގަތެވެ. ހުށިޔާރުކަމާއެކީ       އޭނާގެ އަތުތެރެއަށް ޒެނީޝް ގެންދިޔައެވެ.     ހިތުގައިވި އުދާސްކަން ފިލުވާލަން ޒެނީޝް     މެޔާލާ ބޮނޑިކޮށްލެވުނެވެ.

“ދަރިފުޅާ!” ސުޒާނާގެ އަޑަށް ނުކުމެގެން     އައި ޒަހުވާއާއި ނާއިފް ގެ މޭގަނޑު އަނގަޔަށް   ނައީކިރިޔާއެވެ. އަޔާން އެންމެ ސިކުންތެއް    ލަސްވި ނަމަވެސް ޒެނީޝްއައް ފޫނުބެދޭ      ވަރުގެ އަނިޔާއެއް ލިބުނީހެވެ. އަވަސްއަވަހަށް    ޒެނީޝް ކޮޓަރިއަށް ވެއްދުމަށްފަހު އެގޭގައި      އެމީހުންނަށް ހާއްސަ ޑޮކްޓަރަށް ގުޅިއެވެ.    “މާބޮޑަށް ޑީހައިޑްރޭޓްވީ. އޭނީ އައިވީއެއް      ގުޅާފަ. ތެދުވެ ހަމަޔަކަށް އެޅެންދެން        ދިޔާއެއްޗިހިދީ.” ޑޮކްޓަރ ނުކުމެގެން ދިޔައީ    ޒެނީޝް އައް ރަނގަޅު ބައެއް އެޗެހިގެ ލިސްޓް  އެއް ޒަހުވާއާއި ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ.

“ދޮންތީ!” ނިޝާން ޒެނީޝްގެ އަތުގައި    ހިފާލައިގެން އިދެ ގޮވަމުންދިޔަ އެވެ. “ނިޝާން!  ދޮންތި އޯކޭވާނެ އިރާދަކުރެއްވިޔާ. ދޮންތިގެ     ޕްރިންސް މީނީ ދޮންތިގާތު.” އަޔާން އައިސް   ނިޝާން ގާތު އިށީދެ އެފަން އިސްތަށިގަނޑު  ގައި ފިރުމާލަމުން ބުނި އެއްޗަކުން އެންމެންވެސް  ހެވުނެވެ. “އަޔާން، ނިޝާން، ސުޒާނާ! ޒެނީޝް    ބަލާލައްޗޭ. ބައްޕަ މިދަނީ މީޓިންގް އަކަށް.”   ނާއިފް ދާހިތްނެތް ނަމަވެސް މަޖުބޫރު ވުމުން  ދާންނިކުތެވެ. “މަންމަވެސް މިދަނީ ޒެނީޝްއައް   ރަނގޅު  އެއްޗެއް ހަދާލަން.” ޒަހުވާ ވެސް    ނާއިފް ފަހަތުން ނިކުތެވެ. “އަޔާން!         އާދެބަ ސޯފާއައް!” ނިޝާން ބައިންދާފައި     ސުޒާނާ އާއި އަޔާން ސޯފާއައް ދިޔައެވެ.

“އަޔާން! ޒެނީޝް ރައްޓެހިވެގެން އެއުޅޭ ޝިއާންގެ ބެކްގްރައުންޑް ޗެކްއެއް ހެދިދާނެތަށް؟” ސުޒާނާ އަޔާން އޭނާކުރިމަތީ ހުރި ސޯފާގައި    އިށީނުމުން ބުނެލިއެވެ. “ހަދާކަށް ނުޖެހޭނެ.  މަށައް ަަަަަަަަަަަަަަެަަަަަަަަަަަަަަެަަަަަަަަަަަަަަެަަަަަަަަަަަަަަެއެގޭ އޭނަ ގޮތް!” އެއްފާމައްޗައް އެނެއްފާއަރުވަމުން އަޔާން ބުނެލިއެވެ. ސުޒާނާ ހިނިތުންވެފައި ބުމައަރުވާލިއެވެ. “އޭނާގެ ފުރިހަމަ ނަން ބުނެދީބަ؟” ސުޒާނާ  އޭނާ ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހޯދަމުން ދިޔައެވެ. “ނަން އެކަންޏެއްނޫން، ހުރިހާއެއްޗެއް      ކިޔާދީފާނަން. އަހްމަދު ޝިއާން ހުސެއިން      އޭނާގެ ނަމަކީީ. ލެވަލް 3 ޑްރަގް ޑީލަރެއް.     ސުޒާނާއަށް އޭނަމާރަނގަޅަށްވެސް އެނގޭނެ.”    އަޔާންގެ ބަސްތަކުން ސުޒާނާގެ ހިތް ބިރުވެރި   ކަމުން ފުރުނެެވެ. ޒެނީޝް އެމީހާގެ އަތް      ދޮށުން މިންޖުވާނީ ވަރަށް އުނދަގުލުން ކަން    ވިސްނުމުންނެވެ.

ޒެނީޝް ކުކުރާލި އަޑަށް ދެމީހުން އެއްކޮން   ދުއްވައި ގަނެވުނީ ޒެނީޝް ގާތަށެވެ. ސުޒާނާ     ވެސް ފަހުން އަޔާން އާއި ވާހަކަ ދަށްކަން    ނިންމިއެވެ. ޒެނީޝް ގާތު ކިޔާދިނަސް         ގަބޫލު ނުކުރާނެ ކަން ސުޒާނާ އައް         ވިސްނުނެވެ. އަދި ޝިއާންގެ ހެކިތަށް       ދެއްކުމަކީ ވެސް އެހާމެ އުދަގޫ ކަމެކެވެ.

ރޭގަނޑު ކެއުމަށް އިންސާފުކުރަމުން ދިޔައިރު ޒެނީޝް އާއި އަޔާން އިނީ ޒެނީޝް      ކޮޓަރީގައެވެ. ޒެނީޝް ކެއުން ކޮޓަރިއަށް ގެނެވުނެވެ.  “އަމިއްލައަށް ދެތުވެވޭނެތަށް؟”    އަޔާން އޯގާތެރި ކަމާއެކު އަހާލިއެވެ. ޒެނީޝް     މަޑުމަޑުން ތެދުވަން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ.     ނަމަވެސް ގައިގައި ވަރު ނެތުމުން         އެކަންވީ އުދަގޫކަމަކަށެވެ. އަޔާން         ޒެނީޝް އުނަގަނޑުގައި ހިފާ ލުއި ފަތްކޮޅެއް    ހެން ަަުަަުަަުަަުަަުަަުަަުަަުަަުަަުަަުަަުަަުަަުަަުަަުއުފުއްލާލާފައި އެނދުގައި ލެގިލާގެން      އިށީދެވޭނެ ގޮތަށް ޒެނީޝް ބޭންދިއެވެ. ޒެނީޝް     މޫނަށް ޖަންބު ކުލަ އަރާގެން ދިޔަތަން      އަޔާންއައް ފެނުމުން ހިނިއާދެވުނެވެ. ނަމަވެސް   ކޮންޓްރޯލް ކޮއްލީ ޒެނީޝް ލަދުގަނެ ރުޅިއައިސް  ފާނެޔަތީއެވެ. “އަހަރެން ކާންދޭނަން! މަންމަ މިހިރީ  ޒެނީޝްގެ ފޭވަރިޓް ސޫޕް ގެނެސްދީފަ.” އަޔާން އެ ސޫޕްތަށިން ސަމްސަލެއް ނަގަމުން ޒެނީޝްގެ  އަގަޔާ ކާރި ކޮއްލިއެވެ. ބަސްއަހާ ކުއްޖެއްފަދާން ޒެނީޝް އަޔާން ކާންދިނުމުން ކަމުން ދިޔައެވެ.   ޒެނީޝް މޫނުގެ ކުލަ ދިޔައީ ފަހަރަކަށްވުރެން   ފަހަރެއް ގަދަވަމުންނެވެ.

“ދެންތިވަރަށް ބްލަޝް ނުވިޔަސް އޭގޭ މަށަކީ ރީތިމިހެއްކަން.” ެެަެެެެަެެެަެެެެަެެެަެެެެަެެެަެެެެަެެެަެެެެަެެެަެެެެަެެެަެެެެަެެެަެެެެަެއަޔާން ޒެނީޝް އައް ފަހު ސަމްސާ ލަވަމުން ބުނެލިއެވެ.  ޒެނީޝް ލަދުން ހަލާކު ވާވަރު ވިއެވެ. “ކަ…ކާކުބުނީ ތިއާމިހާ   ރީއްޗޭ!” ޒެނީޝް އަވަސް އަވަހަށް ބުނެލިއެވެ.  “އެހެންވީމަ ކާވެނީގެ ކުރިން ނުބާހިޔާލުތަށް    ކުރަނީދޯ!” އަޔާން ތަށިދުރުގައި ބަހައްޓަމުން   ބުނެލި އެއްޗަކުން ޒެނީޝް މޫނު ކުލަ ގަދަ    ރަތްކުލައައް ބަދަލުވެގެން ދިޔައެވެ. “އެއްވެސް   ރީޗެނޫން. މަމީ ތިހާ ދަށުދަރަޖައިގެ މީހެއްނޫން. އަޔާން ވައްތަރީ މުސްކުޅި ކާފައަކާ!” ޒެނީޝް   އަވަސްއަވަހަށް ބުނެލިއެވެ.

“ހޫން.. މިއެނގުނީ ކިއްވެކަން މާމަ ކިޔާށޭބުނީ. ދެން ތިވަރު ނުވެ ކާވެނިކޮށްބަލަ!”  ކޮޓަރިއަށް ވަދެގެންއައި ސުޒާނާ އައް އިވުނު ވާހަކަތަކުން ޒެނީޝް އާއި ދީމާނުކޮއްލާ ނުހުރެވުނެވެ. “ފަތަފޮޅި.. ނިކުމޭ މި ތަނުން!!!” ޒެނީޝް ގަންލަދުން ކާރީގައި އޮތް ބާލީސް ސުޒާނާ  އާއި ދިމާލަށް ހޫރާލިއެވެ. ސުޒާނާ ހެމުން ބޭރަށް  ނިކުތެވެ. ދޮރުލައްޕާލާފައި އެނބުރިލި ވަގުތު   ޒަހުވާ އާއި ނާއިފް އެތަނަށް ހުއްޓުނީ އެވެ.

“ޒަހުވައްތާ! ނާއިފްބޭ! ެެަެެަެެަެެަެެަެެަެެަެެެެަެެަެެަެެަެެަެެަެެަެެއަޅުގަނޑު އެބޮތް    ވާހަކައެއް ދައްކާލަން.” ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުސޒާނާ އެހެން ބުނުމުން  ނާއިފް އާއަ ޒަހުވާ ސުވާލުގެ ނަޒަރަކުން އެކަކު    އަނެކަކަށް ބަލާލިއެވެ. އަދި ސުޒާނާ ގޮވާގެން    ސިޓިންގް ރޫމް އައްދިޔައެވެ. “ޒެނީޝް އާއި    އަޔާންގެ ކާވެނި އަވަސް ކޮއްދެވިދާނެތޯ؟”  ްްެްްެްްެްްްްެްްެްްެްްްްެްްެްްެްްްްެްްެްްެްްެްްެްްްްެްްެްްެްްްްެްްެްްެްްްްެްްެިްްެްްެްްެްްްްެްްެްްެްްްްެްްެްްެްްްްެ

 

49

3 Comments

 1. Yyass

  May 26, 2020 at 10:11 pm

  Here’s the 8th part hope u all like it and plx feel free to comment and point out mistakes. I would love to knw. Thank you for reading. love u all.❤️❤️

 2. Izabell

  May 27, 2020 at 7:58 pm

  Comment nukuriyas mi story kiyan hama gavaidhun.😊😊😊😊😊😊 Nd mi part vx varah reethi, Ma Sha Allah 💚💚💚💚💚💚 kon irakun next part up kollaani. Imma curiously waiting for next part

  • Yyass

   June 2, 2020 at 7:22 pm

   I’m sry. Mifaharu lasvii kudakoh buxy viima. Next part maadamaa nikunaane hen hiivanii. Thank you for the comment it means a lot to me ❤️😊

Comments are closed.