ހެނދުނު….8 ޖެހީއެވެ… އަހަރެން އޮތީ ސޯފައިގައި އޮށިންވެލާގެން ނިއަލް އާ ފޯނުން މާފޮޅުވާށެވެ.. ކުއްލިއަކައް އަހަރެން ސިހުނީ.. ލާމީ މާޝާ އުރައިލައިގެން ލާމީގެ ކޮޓަރިން ނިކުތް ތަން ފެނިގެނެވެ.. އެމީހުނައް އަހަރެން ފެނުމުގެ ކުރިން ސޯފާގެ އަނެއްފަރާތައް ގޮސް ފިލީމެވެ.. އަހަރެން ވަގުތުން ނިއަލް އާ ވޯޑިއޯ ކޯލް ކޮއްލީމެވެ.. ވަގުވަގައް އެ ދެމީހުން ކުރާ ކަންތައް ބަލަން އަހަރެން އިނީމެވެ.. “އޭ ލާމީ.. ދެން އަހަރެން ބަހައްޓަބަލަ.. ހިނގޭނެޔޭ.. ލާރާ ނިކުމެއްޖިއްޔާ ކީކޭ ހިތައް އަރާނީވެސް”…”ދޮންތަ.. ހޭލާނީވަރަށް ލަހުން.. އަޅާނުލާބަލަ”…ލާމީ ސޯފާގައި އިށީންނުމުން މާޝާދެކޮފީތަށި ހިފައިގެން އައެވެ.. މާޝާ އިށިންނީ ލާމީގެ އުނގުގައެވެ.. ފާއިތުވެގެން ދިޔަ ކޮންމެ ސިކުންތެއްގައި އަހަރެންގެ ދެލޯ ދިޔައީ ބޮޑުވަމުންނެވެ……………….

ލާމީ އާއި މާޝާ ސޯފާގައި ތިބެ ނުކުރާ ކަމެއް ނެތެވެ.. ބޮސްދެމުން އެހެންކަމެއް ކުރަމުން ސަކަރާތްޖަހަމުން ދިޔައިރު ސޯފާގެ އަނެއްފަރާތުގައި ހުރިހާ ސަކަރާތެއް ބަލަމުން އަހަރެންނާއި ނިއަލް ގެންދިޔައީމެވެ.. “ކޮންއިރަކުން ދޮންތަކާރީ ބުނާނީ އަހަރެމެންގެ ވާހަކަ”.. ލާމީ އަހާލިއެވެ.. “ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން ބުނާނީ.. ލާރާ ހުންނާނީ އަޖައިބުވެފަ ދޯ”…”އާން އަހަ އަހަ”… “ވަން ވަރަށް އަޖައިބުވެސް ވެއްޖޭ ދެން ހުއްޓާލާ!!!!!!!!”.. ކުއްލިއަކައް ސޯފާގެ އެފަރާތުން އަހަރެން ތެދުވީ ލޯމަތޯގައި އަތްއަޅައިގެނެވެ… ދުވެފައި ގޮސް އަހަރެން ވަނީ ކޮޓަރިއަށެވެ.. އަހަރެން ފެނުމުން ލާމީ ހަޅޭލަވައިގަތެވެ.. އަދި މާޝާއެއަށް ވުރެވެސް ބާރައް ހަޅޭލަވައިގަތެވެ.. ނިއަލްވެސް ހުރެގެން ހަމަ ހެނީއެވެ…

“ކިހިނެތް މިވީ؟؟”.. މާޝާ ލާމީއަށް ބަލަމުން އަހާލިއެވެ.. “ވާންވިގޮތްކަންނޭނގެ މިވީއެކަމް ދޮންތަ.. އެއޮތް ހުރިހާ އިރު އަހަރެމެންނައް ފާރަލައިގެނޭ އެއިނީ ޕިސް ޕިސް”…..އަހަރެން އަވަސް އަވަހައް ޖުނާމެނައް މިހަބަރު ދިނީމެވެ…

ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެވެ.. އަހަރެން ކާން އިންދާ.. މާޝާއާއި ލާމީ އައެވެ.. “ދޮންތާ”…”ކިހިނެއް ވީތަ؟؟”….”ލާރާ ރުޅިއައިސްފަދޮ؟؟”..”އަހަ އަހަ ކީއްކުރާނީ.. އަހަރެން ރުޅިއަންނަންވި ސަބަބެއް ނެތެންނު.. ފެނުނު މަންޒަރަކުން ލޮލައް ތަދުވާތީ މިއުޅެނީ..”.. ހެމުން ހެމުން އަހަރެން ބުނެލީމެވެ… “ލާރާ އެތާއިން ވާހަކަ ނުބުނީ ކީއްވެތަ؟؟”..”ބަލަ ކިހިނެއްތަ ބުނަނީ… ކޮޓަރިން ނިކުތުމައްފަހު ތިދެމީހުން އުންމަ އުންމަ ހުއްޓާލިންތަ؟؟..ނިއަލް ވެސް ބުނި މާޝާއަށް ކޮންގްރާ ކިޔާށޯ”…މާގިނަ އިރެއް ނުވެ ޖުނާމެން ވެސް އައެވެ.. “ކޮބާ ލަވްބާޑްސް ކިހިނެއް؟؟”.. ޖުނާ ދޮރު ލައްޕަމުން ބުނެލިއެވެ… “ލާމީ ތިހެދިގޮތަކުން ރަހުމަތްތެރިކަން އާއިލީ ގުޅުމަކައްނު އެބަދަލުވީ އަހަ އަހަ ލާރާ އަހަރެންގެ ދޮންބެ އާ ކައިވެނި ކުރަން އުޅޭއިރު މާޝާ ތިއުޅެނީ ލާރާގެ ކޮއްކޮއާ…ވާވާ.”.. ޖުނާ ހެމުން ހެމުން ބުނެލިއެވެ…

“އަޅޭ މި ދޮންބެގަނޑު ނެތީމަ.. ކިހާ ފޫހި.. އަންނާކައް ވެސް ނޫޅޭ”….”އާން ވެދާނެ އެންނު ރާއްޖެތެރޭން އެހެން އަންހެން ކުއްޖެއް ހޯދީ ކަމައް ވެސް އަހަ އަހަ”…އަހަރެން ބުނެލީމެވެ.. “ނޫނޭ ތިހެނެއް ނުވާނެ”….އަހަރެމެން ހަތަރު މީހުން އެކިއެކި ވާހަކަ ދައްކަން ތިބީމެވެ.. ކައިނިމިގެން.. ޖުނާމެން ދިޔައެވެ.. އަހަރެންވެސް ..ދިޔައީ ނިދަން ށެވެ…

އޭގެ އަނެއްދުވަހެވެ.. އަހަރެންނާއި އަހަރެން ގެއަށް ގެނާ އަންހެން ކުއްޖާ އިނީ ޓީވީ ބަލާށެވެ.. ކުއްލިއަކައް ކޮންމެސް މީހެއް ގޭދޮރުގައި ޓަކިޖަހަން ފެށިއެވެ.. އަހަރެން ދޮރު ހުޅުވަން ދާން ހިނގައިގަތީމެވެ.. “ނޫނޭ ދައްތަ މަޑުކުރޭ އަހަރެން އެބަ އަންނަން ދޮރުހުޅުވާފަ”….ދޮރުކުރިމަތީގައި ހުރީ.. އަހަރެންގެހިތް ދުށުމައް އެދެމުންދާ މިހިތުގެ ރާޖާއެވެ.. “ނިއާ.. އަހަރެންނައް އޭރުވެސް އެނގޭ ނިއާ އަހަރެން ހޯދާނެކަން.. އައި މިސްޑް ޔޫ ސޯ މަޗް”… އެއަންހެން ކުއްޖާ ނިއަލްގައިގައި ބައްދައިގަތެވެ… އެވަގުތަކީ ލާމީއާ މާޝާވެސް ކޮޓަރިން ނިކުތްވަގުތެވެ.. އަހަރެން ހުރީ ވާނުވާ ނޭނގިފައެވެ.. ބުދެއްހެން ހިރިލަން ނޭނގިފައި ހުރި ނިއަލްގެ އަނގައިން ނިކުތް ލަފްޒު އަޑުއިވުމުން ..އަހަރެންގެ ސިކުންޑިއަށް ޝޮކެއް ލިބުނު ކަހަލައެވެ.. “ރާ…ރާޔާ”… “އާން ނިއާ.. މީ ނިއާގެ ރާޔާ.. އަހަރެން ހާދަ ވަރަކަށް އިންތިޒާރު ކޮއްފިމޭ.. ނިއާއަށް”…ރާޔާ ނިއަލްއަތުގައި އޮތް ރަތް ފިނިފެންމާ ބޮނޑި އަތުލިއެވެ.. “މީ އަހަރެންނައް ގެނާ ދޯ.. ނިއާ ހަނދާން ނެތެނީތަ.. އަހަރެންނަށް ކަމުދަނީ ވައިޓް ރޯސްކަން.. އޫޕްސް އާދެބަލަ… މީނީ ލާރާ.. މިއޮތްހުރިހާ ދުވަހަކު އަހަރެން ގެންގުޅުމީހާ.. ލާރާދައްތާ.. މީ ނިއަލް.. އަހަރެން އިންނަން އުޅޭ ކުއްޖާ”…އަހަރެންގެ ލޮލުން ކަރުނައިގެ ކޯރެއް ދެމުނެވެ.. އަހަރެން ވަގުތުން އަނެއްފަރާތައް އެނބުރުނީމެވެ..”ލާރާ..އަހަ”..ދެން ފެނުނީ.. ނިއަލްގެ އަތްމަތްޗައް ރާޔާ އަނބުރައިގަނެގެން ވެއްޓުނު ތަނެވެ… ނިއަލް ރާޔާ އަތްދަނޑިމައްޗައް ލައިގެން ގެއިން ނިކުތީ އެހެން އެއްވެސް ކަމަކައް ސަމާލުކަމެއް ނުދީއެވެ..

“ދޮންތާ އެވީ ކިހިނެއް ..ނިއަލްބެ ކާރިއަށް ގޮސް.. ވެގެން އުޅޭގޮތެއް.. ހޯދަބަލަ”….”ނޫން.. އަހަރެންނަކައް ހީއެއްނުވޭ ދެން ނިއަލް އަކައް އަހަރެން މުހިންމު ވާނެހެނެއް”..އަހަރެން ރޮމުން ރޮމުން ގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަނީމެވެ..

އިރުކޮޅެއް ކޮއްލާފައި އަހަރެންނާއި މާޝާ ދިޔައީ.. ރާޔާއަށް ކާނެ އެއްޗިސް ހިފައިގެން ހޮސްޕިޓަލަށެވެ.. ރާޔާ އެޑްމިޓް ކޮއްފައި އޮތް ރޫމް އަށް ވަންނަން އުޅެފަ ވެސް ކުރިއަށް އެޅި ފިޔަވަޅު ފަހަތައް އެޅުނީ.. ހިތް ތެޅެމުން ދިޔަ ބާރުކަމުންނެވެ.. ނަމަވެސް ހިއްވަރުކޮއްފައި އަހަރެން އެތެރެއަށް ވަނީމެވެ… “ދައްތާ!!.. އަހަރެންނައްތަ ކާއެއްޗިސް”… “އާން”.. ގަދަކަމުން ހިނިތުންވަމުން އަހަރެން ބުނެލީމެވެ.. “ނިއަލް ދޭބަލަ ލާރާއާއެކު ހޮސްޕިޓަލް ފޯމް ފިލްކޮއްލަން”…ނިއަލް އަހަރެންނާއެކު ދާން ހިނގާގަތެވެ.. “ނިއާ.. މަޑުކޮއްބަލަ.. ދައްތައަށް އެކަނިވެސް ފޯމު ފުރޭނޭ.. އާދޭ އަހަރެންނައް ކާންދޭން.. ވަރަށް ގިނަދުވަސް ވެއްޖެ ނިއާ އަތުން ނުކާތާ”…”އެބަ އަންނަމޭ ވަރަށް އަވަހައް.. ރާޔާ”….”ދެން ނޫނެކޭ އަހަރެން މިބުނީނު މި ކާންދޭން އަންނާށޭ”.. ރާޔާގެ އަޑުދިޔައީ ބާރުވަމުންނެވެ.. މާޝާ ބަތްސުވަލެއް ނަގައި ރާޔާގެ އަނގަޔައް ލެއްވިއެވެ… “އަހަރެންވެސް ވަރަށް މޮޅުވާނޭ ކާންދޭން”… އަހަރެންނާއި ނިއަލް ބޭރަށް ނިކުތީމެވެ.. އަހަރެން ހުރީ ނިއަލް އަށް ފުރަގަސްދީގެނެވެ.. “ކިހިނެއް ރާޔާ ތިގޭގަ؟؟”.. އަހަރެން ވީގޮތް ނިއަލް އަށް ކިޔާދިނީމެވެ.. ނިއަލް އަހަރެން އަނެއްފަރާތައް އަނބުރާލިއެވެ.. އަހަރެން އިސްޖަހާލީމެވެ.. އޭރުވެސް ލޮލުން ފައިބަމުންދިޔަ ކަރުނަތަކައް ހުއްޓުމެއް ނާދެއެވެ.. “ނި..ނިއަލް އަހަރެން ދޫކޮއްފަ ދަނީތަ”.. “އަހަރެން ކިހިނެއް ރާރާ ދޫކޮއްލާނީ.. ރާޔާ އެއީ އަހަރެންގެ ޕާސްޓް.. ލާރާ.. ހީކުރީ އަހަރެން ލާރާ ދޫކޮއްލާފަ ރާޔާ އާއެކު ގޮސްދާނެ ކަމައްތަ؟”….”ގޮސްފިއްޔާ”…”‘ޝޫ.. އަހަރެން ލޯބިވަނީ ހަމައެކަނި ލާރާދެކެ.. ރާޔާއަށް ޓަކައި މިހިތުގައި ވަނީ.. ހަމްދަރުދީ… ނުރޮއެ ދެން.. އަހަރެން ލާރާ ރޮއްވާލިކަން ލާމީއަށް އެނގިއްޖިއްޔާ ނޭނގެ ހަނދާނެ ގޮތެއްވެސް އަހަ އަހަ”.. ނިއަލް އަހަރެންގެ ލޮލުން ފައިބަމުން ދިޔަ ކަރުނަތައް ފޮހެދީފައި އަހަރެން ގެނެސް މެއާ ތަތްކޮއްލިއެވެ.. މި މަންޒަރު ބަލަން އިން ރާޔާގެ އަތް މުއްކައްވާލިއެވެ..”ނިއާ އެއީ ހަމައެކަނި އަހަރެންގެ މީހެއް..”

ނިއަލް އާ ރީއްޗައް ވާހަކަ ދައްކާލުމުން އަހަރެންގެ ހިތައް ހަމަޖެހުމެއް ލިބުނެވެ..ހަފްތާއެއްވަރު ފަހުން  ރާޔާ ގެއަށް ދޫކޮއްލިއެވެ.. ނިއަލްގެ އެދުމުގެ މަތިން ރާޔާ އަހަރެމެންގޭގައި ބެހެއްޓީމެވެ.. ނިއަލް ލާރާ ގޮވައިގެން.. އައެވެ.. “ނިއާ ކީއްކުރަން އަހަރެން މިގެއަށް ތިގެނައީ.. އަހަރެން ބޭނުމީ ނިއާ އާއެކީ އުޅެން”….”ރާޔާ.. އަހަރެމެން ދެމީހުނަކަށް ކުރިން އުޅުނު ގޮތަކައްނޫޅެވޭނެ .. ވީކަމެއް އެވީ..”….”އެކަމަކު އަހަރެން ހަމައެކަނި ލޯބިވީ މީހަކީ ތީ.. މިއޮތްހުރިހާ ދުވަހު އިންތިޒާރު ކުރީވެސް ހަމަ ނިއާއަށް”…”އެކަމަކު މިހާރު ވަގުތު ފާއިތުވެއްޖެ.. ރާޔާއަށް ވެސް އިނގޭނެ ކަންނޭނގެ.. އަހަރެން އުޅެނީ ލާރާ އާ ރައްޓެހިވެގެން ކަން.. އަދި އަހަރެން ބޭނުމީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ލާރާ އާ ކައިވެނި ކުރަން”….”އަހަރެން ނިއާގެ ނިންމުމައް އިހުތިރާމް    ކުރަން.”…”ތޭންކިއު ރާޔާ”…”އަހަރެން ދެންދަނީ.. އިރުކޮޅަކުން ލާރާވެސް އަންނާނެ ކަންނޭނގެ”.. ގަޑިބަލާލަމުން ނިއަލް ބުނެލިއެވެ..

ރާޔާ ނިއަލް ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ..”ނިއާ އާއި ލާރާ އަށް ބާއްޖަވެރި ދިރިއުޅުމަކައް އެދެން”.. އެވަގުތަކީ އަހަރެންނައް ގެއަށް ވަދެވުނު ވަގުތެވެ.. ނިއަލް އާއި ރާޔާ ބައްދައިގެން ހުރިތަން ފެނުމުން އަހަރެންގެ ހިތައް ތަދުވި ނަމަވެސް ގަދަކަމުން ހިނިތުންވެލީމެވެ..”ނިއަލް..”.. އަހަރެންގެ އަޑުއިވުމުން ނިއަލް ރާޔާ ދުރުކޮއްލާފައި އަހަރެންގެ ގާތައް އައެވެ.. “ރާޔާ އަށް ރަނގަޅައް ބަލައްޗޭ… ރާރާވެސް ބަލައިގެން އުޅޭނީ އިނގޭ އައި ލަވް ޔޫ”.. ނިއަލް އަހަރެންގެ ނިތައް ބޮސް ދީފައި ދިޔައެވެ… ރާޔާ އަހަރެންނާ ދިމަލައް ބަލަމުން ދިޔައީ ރުޅިވެރިކަމުން ފުރިގެންވާ ނަޒަރަކުންނެވެ..

ހުކުރު ދުވަހެވެ.. އަހަރެންނާއި މާޝާ އުޅުނީ ބަދިގެ ތެރޭގައި ކައްކައެވެ.. ރާޔާ ކޮޓަރީގައި އަޑުބާރުކޮއްގެން ލަވަޖަހައިގެން އިނެވެ.. “ރާޔާ.. ތި ބަހައްޓާފަ.. އާދެބަލަ ބަދިގެއަށް ކައްކަން އެހީވަން..”.. މާޝާ ބުނެލިއެވެ.. “އަދި ކަލެއައްތަ އިނގެނީ އަހަރެން ކުރަންވީ ކަމެއް”.. ރާޔާގެ ޖަވާބު ކިތަންމެ ހާވެސް ކުރެވެ.. “ލާރާ ކަލޭ ސަލާމަތްކޮއްގެން.. އުޅޭނެ ތަނެއްދީ.. ކާންދީ ހެދުންދީ ހެދީމަ ތީތަ.. ކަންތައްކުރަންޖެހޭ ގޮތަކީ”….”ކާކުތަ ބުނީ އޭނަކާރީ އަހަރެންގެނެސް ގެއަށް ވައްދާށޭ”…”ރާޔާ ތަންކޮޅެއް ރީއްޗައް ވާހަކަދައްކަބަލަ”.. އަހަރެން އެންމެ ފަހުން ބުނެލީމެވެ.. “ކަލޭތީ ކާކު އަހަރެންނައް އަމުރުކުރަން.. ނިއާ.. އަހަރެންގެ އަތުން އަތުލާފަ ކޮންހާ ވާހަކައެއްދައްކާކައް”….”ރާޔާ ތީ ބޮޑުވަރު.. އަހަރެން ކަލަ ގޮވާކައް ނެތިން”… ރާޔާ މޫނު އަނެއްފަރާތައް އަނބުރާލިއެވެ.. “ކާންދިން އަތުގަ ދަތްއަޅަން ކަލޭ ލަދެއްވެސް ނުގަނޭތަ”.. މާޝާ ބުނެލިއެވެ.. “އަހަ އަހަ ލަދޭ؟؟ އަހަރެންނައް ލަދު ކިޔާދޭން ކަލޭތީ ކާކު”…ދެން އިވުނީ ލާމީއާއި ނިއަލް.. ގެއަށް އައި އަޑެވެ.. “އައްދޯއި.. ދައްތާ ކީއްވެ އަހަރެންނައް ތިހެން ތި ހަދަނީ.. ކޮބާތަ އަހަރެންގެ ކުށަކީ..”.. ރާޔާ އަމިއްލައަށް ކޮލުގައި ޖަހާފައި ބިންމައްޗައް ވެއްޓިގަތެވެ.. އެއަޑައް ނިއަލް އާއި ލާމީ ދުވެފައި އައެވެ.. ނިއަލް އަވަހައް ގޮސް ރާޔާ ނެގިއެވެ.. ރާޔާގެ ކޯ ރަތްވެފައި ހުރި ތަންފެނުމުން ނިއަލް ބަލާލީ އަހަރެންނާ ދިމަލަށެވެ.. “ނިއަލް.. އަހަރެ”…”ނޫން އިތުރު އެއްޗެއް ބުނާނެކަމެއް ނެތް”.. ނިއަލް ރާޔާ ގޮވައިގެން ގޮސް ކޮލުގައި ބޭސްއުނގުޅަދިނެވެ.. ރާޔާގެ ތުންފަތްމަތީގައި ދުވެލީ ނުލަފާ ހިނިތުންވުމެކެވެ.. “ނިއާ.. އެއީ ދައްތަ ގަސްތު ކުރިކަމެއް ނޫނޭ.. ދައްތަދެކެ ރުޅިނާންނައްޗޭ.. އަހަރެންގެ ސަބަބުން ތިދެމީހުން ދޭތެރޭ މައްސަލަ އެއްޖެހިއްޖިއްޔާ އަހަރެން ވަރަށް ދެރަވާނެ”….”އާން ލާރާއަކީ އެހާ ގޯސްމީހެއްނޫން.. ރާޔާ ވާނެ ދައްތަ އަށް މާފުކުރަން”… “ލާރާ.. ނޭނގިނަމަވެސް ވިހަގަދަ ހަރުފައެއް ގެއަށް ތިވެއްދީ..”.. މާޝާ އަހަރެންގެ ކޮނޑުގައި ޖަހާލަމުން ބުނެލިއެވެ.. “އަހަރެން ބުނަން އޮތީ އޭނަ މިގެއިން ނެރޭށޭ ނޫނީ.. އޭނަ މިކަމެއް ނުހުއްޓާނެ ތިދެމީހުން ދުރުނުކޮށެއް”…މާޝާ އެހެން ބުނެފައި ދިޔައެވެ… އަހަރެން ނިއަލް ގާތައް ދިޔައީމެވެ.. “.. “ރާޔާ ވަކިން އުޅެން އެޕާޓްމެންޓެއް އަހަރެން ހޯދަދީފާނަން އެގޮތް ރަނގަޅުތަ؟؟”….”ނޫނޭ.. އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ދައްތާ އާއެކު އުޅެން.. ދައްތަ ދޫކޮއްލާފަ ދާކައް އަހަރެންގެ ހިތެއް ނޭދޭ”… ރާޔާ ހީލަމުން ބުނެލިއެވެ..

ނިއަލް އަހަރެންގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ބެލްކަނިއަށް ނިކުތެވެ.. “ރާރާ މިއަދު ކަންތައް އެވީ ރަނގަޅަކައްނޫން.. ރާޔާ ގަބޫލު އަހަރެމެން ދެމީހުން އެކީ އުޅެން..”….”އަހަ އަހަ ހާދަ ހެއްވައޭ ދޯ.. އަހަރެން ނިއަލް ބުނި ކޮންމެ ގޮތެއް ހަދައިގެން ވެސް ހުރެދާނަން.. އެކަމަކު ހަނދާން ކުރައްޗޭ އަހަރެންނައް ކެއްވާނީ ވަކިވަރަކައް “…

މާޝާ ޖުނާއަށް ވީގޮތް ކިޔާދިނެވެ.. އޭގެ އަނެއް ދުވަހު ޖުނާ އަހަރެމެން ގެއަށް އައެވެ.. އޭރު ރާޔާ އޮތީ ސޯފާގައި އޮށޯވެގެން.. ޓީވީ ބަލާށެވެ.. “ޖުނާ..”…ޖުނާ އަޅާވެސް ނުލާ ދިޔައެވެ.. “އެންމެން ވެސް އަހަރެން ދެކެ ރުޅިއަރަނީ އަހަރެންގެ ކޮންމައްސަލައެއްތަ އޮތީ.. “.. ރާޔާ ރޯން ފެއްޓިއެވެ.. “އަހަރެން ކާރީ އެކްޓު ނުޖައްސާހުރެބަލަ. ކަލޭ ހީކުރަނީތަ.. އަހަރެންނައް ނޭނގޭކަމައްތަ.. ކަލޭ ކުރި ކަންތައް..އަހަރެންގެ މަންމަ މަރާލީ ކަލޭކަން ކަން އަހަރެންނައް އިނގޭ އެކަމަކު ދޮންބެ އަކައް ނޭނގޭނެ.. އަހަރެންގެ މަންމަގެ ކޮންކުށެއް އޮވެގެންތަ.. އެހެން ހެދީ.. ޖުނާލޮލުން ކަރުނަ ފައިބަމުން ދިޔައެވެ..”…”ކަލޭގެ މަންމަ ގަބޫލު ނުވީ އަހަރެން ނިއާ އާ ކައިވެނި ކުރަން…  އަހަރެން ނިއާދެކެ ވަރަށް ލޯބިވޭ އެކަމަކު ކަލޭގެ މަންމަ ދުނިޔޭގައި ހުރި ހިނދެއްގައި އެކަމެއް ނުވާނެތީ..”….ޖުނާ ރާޔާގެ ކޮލުގައި ޖެހިއެވެ.. “އަހަރެން މިކަންތައް ސިއްރުކޮއްގެން ހުރީ ރާޔާ ބަދަލުވެއްޖެކަމައް ހީކޮއްފަ.. ނަމަވެސް އިތުރަކައް މި ސިއްރެއް ނުހިފާއްޓާނަން ..އަހަރެން މިދަނީ.. ދޮންބެ ކާރީބުނަން”….”އަހަ އަހަ ކަލޭ ބަނޑުގައި ތިއޮތް ކުއްޖާ ބޭނުން ނެތިއްޔާ ހަމަ ބުނަންވީ..”…”ކަލޭ އަހަރެންނައް ބިރު ދައްކަނީތަ ތި”….”ނޫނޭ ލޯބިން މި ވިސްނަދެނީ.. އެންމެ ރަނގަޅުވަނީ ތިއަނގަ.. ލައްޕައިގެން ހުރިއްޔާ..”…”އަހަރެންނާއި ނިއަލްއާ ދޭތެރެއަށް ވަންނަ ކޮންމެ މީހެއްގެ ދުވަސް ދުއްވާލާނަން.. ކަލޭ ކީއްކުރަން ކަލޭގެ އުފަންނުވާ ދަރިވެސް މަރާލާކައް އަހަރެން ފަހެއް ނުޖެހޭ”…

އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ބުނުމެއް ނެތި ޖުނާ  ގެއިން ނިކުމެގެން ދިޔައެވެ.. ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެވެ… ބޯކޮއް ވާރޭވެހެއެވެ.. ގުގުރައެވެ.. އެއްވެސް އަލިކަމެއް ނެތެވެ.. އަހަރެން ފެން ވަރަން ވަނުމުން… ރާޔާ ވަގުވަގައް  ކޮޓަރިއަށް ވަދެ.. އަހަރެންގެ ފޯނުނަގާ ނިއަލް އަށް މެސެޖުކޮއްލިއެވެ.. “ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކައެއް ބުނަންވެފަ އެބައޮތް މިރޭ އާދެބަަ… ވަރަށް މުހިންމު”.. އަހަރެން ނިކުތުމުގެ ކުރިން ރާޔާ މެސެޖު ޑިލިޓް ކޮއްލާފައި އަހަރެންގެ ކޮޓަރިން ނިކުތެވެ.. ރާޔާ ގޮސް ވާރޭ ގަނޑުތެރޭގައި ކަކޫ ޖަހައިގެން އިނެވެ..

މީހެއް ރޯއަޑު އިވެން ފެށުމުން އަހަރެން ބޭރައް ނިކުތީމެވެ.. އެވަގުތަކީ ނިއަލް ވެސް އައި ވަގުތެވެ.. ކަކޫ ޖަހައިގެން ވާރޭތެރޭގައި އިން.. ރާޔާ ފެނުމުން.. ނިއަލްގެ ދެލޯ ބޮޑުވިއެވެ.. އެކަމުން އަހަރެންނައް ލިބުނު ސިހުން  މާބޮޑެވެ..

“ދައްތާ އަހަރެންނައް މާފްކުރޭ.. ގަސްތަކު ނޫން.. ފްރޭމް ތަޅައިލީކީ.. އަހަރެންގެ އަތުން ވެއްޓުނީ..އަހަރެންނައް މާފްކުރޭ”…ނިއަލް އައިސް ރާޔާގައިގައި ހިފެއްޓިއެވެ..”ލާރާ އިންސާނިއްޔަތު ކަމެއް ހަމަ ކުޑަކޮއްވެސް ނެތީތަ؟؟ ފްރޭމެއް ތަޅައިލިއެކޭ ކިޔާފަ މިހެން ހަދަން ޖެހޭތަ”.. ނިއަލް އަހަރެންނާ ދިމަލައް ހަޅޭލަވައިގަތެވެ… “ހިނގާދާން ރާޔާ”..”ނޫން.. ދައްތަ ބުނީމަ ނޫނީ އަހަރެން މިތަނަކުން ނުތެދުވާނަން”…ނިއަލް އެންމެ ފަހުން ރާޔާ އަތްދަނޑިމައްޗައް ލައިގެން ގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވެއްދިއެވެ..

އެތައް އިރެއް ވީއުރުވެސް ނިއަލް އެއް ނުނިކުތެވެ.. އެހެން އޮއްވާ އަހަރެންނައް ސޯފާގައި ނިދުނެވެ..އަހަރެންނައް ފެނުނު ހުވަފެނުގައި ނިއަލް އައިސް އަހަރެންކައިރިން މާފައް އެދިފައި އަހަރެންގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލިއެވެ… ހޭލެވުނު އިރު 6 ޖަހާފާނެއެވެ.. އޭރު ރާޔާގެ ކޮޓަރިން  ނިއަލް އަށް ގޮވާ އަޑުއިވެމުން ދިޔައެވެ.. ނިއަލްގެ އަޑެއް ނީވުނު ނަމަވެސް…ނިއަލް އުޅޭނެކަން އަހަރެންނައް ޔަގީނެވެ.. އެއީ ރޭގަ ނިއަލް ނުދާތީއެވެ.. ހިތައް ކުރި އަސަރުން .. އަހަރެން އަވަހައް ކޮޓަރިއަށް ވަނީމެވެ.. އަހަރެން ވަނުމުން ރާޔާކޮޓަރީ ދޮރުހުޅުވާގައި ގޭދޮރު ހުޅުވި އަޑުއަހަރެން އެހީމެވެ.. ނިއަލް އެދިޔައިއޭ އަހަރެންގެ ހިތައް އެރިއެވެ..

ދުވަހަކައް ވުރެ ދުވަހެއް އަހަރެންނާ ނިއަލްގެ ގުޅުން ދިޔައީ ހީނަރުވަމުންނެވެ.. 1 މަސްފަހެވެ.. އަހަރެން ހުރީ ސައިހަދަންށެވެ.. ކުއްލިއަކައް އިވެން ފެށީ ރާޔާ އޯކާދެމޭ އަޑެވެ.. އަހަރެން އަވަހައް ގޮސް އެކޮޓަރިއައް ވަތްއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ.. ޕްރެގްނެންސީ ޓެސްޓުކުރާ ކިޓެވެ.. އޭގައި އޮތީ ޕޮސޮޓިކް ކަމައް ދައްކާފައެވެ.. “ކީއްތިކުރަނީ މިކޮޓަރިއަށްވަދެ”….ރާޔާ ހަޅޭލަވައިގަތެވެ.. “މީ ކޯޗެއް”.. ތުރުތުރު ލާހާލު އަހަރެން ބުނެލީމެވެ.. “އަހަރެން ނިއާގެ ދަރިއަކައް ބަނޑުބޮޑު”… އަހަރެންގެ ހިތައް ހީވީ ވިހަގަދަ ތީރުތަކެއް .. ވަންހެނެވެ.. “އަހަރެން ހީކުރަނީ.. އަހަރެންގެ ބަނޑުގައި މިއޮތް ނިއަލްގެ ދަރިއަށްޓަކައި ނަމަވެސް ލާރާ ނިއާ އާ ދުރުވާނެ ކަމައް..މި ކުށެއްނެއް މައުސޫމު ކުއްޖާ އާއި ބައްޕަ އާއި ވަކުނުކުރޭ..”.. ރާޔާ ބަނޑުގައި އަތްޖައްސާލަމުން ބުނެލިއެވެ…

“އަހަރެން އިތުރަކައް ލާރާއަށް އުނދަގޫ ކުރާކައް މިތާކު ނުހުންނާނަން.. .”.. ފޮއްޓައް އެއްޗިސް އަޅައިގެން ރާޔާ ގެއިން ނިކުތެވެ.. އަހަރެންނައް ހުރި ތަނައް ތިރިވެނުނެވެ… ރާޔާގެ ތުންފަތް މަތިގައި ދުވެލީ.. ކާމިޔާބީ ހިނިތުންވުމެކެވެ..

އަހަރެން ސޯފާގައި އިންދާ ނިއަލް އައިސް.. އަހަރެން ސިއްސުވާލަން އުޅުނެވެ.. ނަމަވެސް އަހަރެންގެ ދުޅަވެފައިވާ ރަތް ދެލޯ ފެނި ނިއަލްގެ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުނެވެ.. “ލާރާ ކީއްވެތިރޮނީ”.. އަހަރެން އިތުރު އެއްޗެކޭ ބުނުމެއްނެތި… ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ތަޅުލީމެވެ.. “ލާރާ ނިކަން ދޮރުހުޅުވާފަ ވީގޮތެއް ކިޔާދިނީމަ އެންނު ކަމެއް ވާނީވެސް”.. ނިއަލް ދޮރުގައި ތަޅަން ފެށިއެވެ.. “ނިއަލް ދޭ މިތަނުން.. އަހަރެން ނިއަލް އާ ވާހަކަ ދައްކާކައް ބޭނުމެއްނޫން”…އެތެއް އިރެއް ފަހުން ނިއަލް ދިޔައީ.. އަދިވެސް އަންނާނެ ކަމުގާ ބުނެފައެވެ.. …..\

….ނުނިމޭ….

143

39 Comments

 1. 🌺Aashko🌻🌼

  May 3, 2020 at 2:22 pm

  Sis am i first. V v riythi mibai ves. Lysm.😗 keep it up

  • lilly

   May 3, 2020 at 3:04 pm

   thank u sooo much aashkoo.. lym dear

 2. Nunnu

  May 3, 2020 at 2:44 pm

  O m g.. Lilly..mi part vvvv reeethi.. ur so talentedddddddddddddddddddd…… Nial as laaraa dhuru nukurahchey… Who all agree with me????????¿

  • lilly

   May 3, 2020 at 3:52 pm

   yeah dont worryy nunnnnuuuu.. wont seperate those….. btw thankuuuuu

 3. Riyaa

  May 3, 2020 at 3:22 pm

  Me Yaa nial and laara Vara gulhey please don’t separate them Ingey BTW Vara Reethi mi part ves and hope Lilly will write the story finish ekam Maa avahah story nuninmanchey please and when is the next part?

  • lilly

   May 3, 2020 at 3:51 pm

   thank u soooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo much riyaa

 4. Izabell

  May 3, 2020 at 3:31 pm

  Mi part vx varah reethi, Ma Sha Allah. Nd Nannu I’m agree with you. Thedhei Nial nd Laaraa dhuru nukurahchey.

  • lilly

   May 3, 2020 at 3:50 pm

   thank u sooo much izabellllllll

 5. Queen

  May 3, 2020 at 3:41 pm

  love it…. even my bf’s ex try to separate us but no body can separate true love dhww… Feels like you have gone through some storms in you life btw when is next part

  • lilly

   May 3, 2020 at 3:50 pm

   thank u sooo much..queen… but i guess.. im actually smalller. than u.. this lil dude is still goin thrgh scl dayss.. 😂😂😂😂❤10th grade. i am goin thrgh only one stormm.. but that one storm is toooo big for me to handle… …❤❤❤❤❤❤ what to do queen… just going with the flow 😂😂❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😁

 6. love_reading

  May 3, 2020 at 3:58 pm

  heyvx nukuraa gothe evyy… varah reethi👏🏻❤️

 7. shaiiii

  May 3, 2020 at 4:11 pm

  v salhi mi prt…nxt prt kn dhuhukun???

  • lilly

   May 3, 2020 at 6:52 pm

   i will try to submit the next part tonight..

 8. Kairaa

  May 3, 2020 at 4:12 pm

  Woww…speechless…..varah varah reethi….raayaa kiyaa meehun hama nubaa e eyy dhw…mihen mi buny real life ga vx ekahala kameh dhinmaa v ma…😂😂😂😂…curiously waiting for the nxt part…and whn nxt….lysm..be safe

  • lilly

   May 3, 2020 at 6:53 pm

   hahaha thank u sooo much.. ekm lillly dhanna hurihaa raayaa eh vx vvv rangalhu kamah fennnanii.. neynge fahun vaane gotheh ahahaha…….lym

 9. Lamko

  May 3, 2020 at 4:34 pm

  What just happend…..mi part varah varah reethi….aslu vc raayaa kiyaa meehun ge vahtharu eiii….dhogu vaahaka eh noon story ga vc bunefa eindhii…whn nxt part….curiously waitin for the nxt part😊😊😍😘

  • lilly

   May 3, 2020 at 6:54 pm

   thank u sooooo much lamkooooo… looks like u and kai .. has a history with the name raayaa.. ehehe.. will try to submit it tonightttt ly

  • Kairaa

   May 3, 2020 at 7:38 pm

   Yes…she is my besty….hehe…😁😁😁

  • Anonymous

   May 4, 2020 at 10:48 am

   Haha yes we do… 😊

  • Lamko

   May 4, 2020 at 11:38 am

   Oops name niliye mi reply dhevunii haha😁

 10. Jannnu

  May 3, 2020 at 4:37 pm

  When is next? Anyways vaahaka salhi
  Avaha’ next bai upkohlaa
  Kiyaahithun ,

  • lilly

   May 3, 2020 at 6:55 pm

   yesss …. thank u sooo much jannnnnnu

 11. 🌺Ril🌺

  May 3, 2020 at 6:02 pm

  Mi part ves Hama varah sali ingey. Masha Allah. Nial aa Laara aa dhurunukurahchey. An when next part. Waiting ❤❤🌺😊😊😊

 12. His girl

  May 3, 2020 at 6:47 pm

  lily ge biteh hure ey thr?

  • lilly

   May 3, 2020 at 6:51 pm

   ahaha nuhurey..

  • Jannu

   May 4, 2020 at 11:30 pm

   Anehkaa lilee ahh alhaa gathee thr..? BTW thee lilly ge biteh thr

 13. Falakk

  May 3, 2020 at 6:55 pm

  Lillyyyyyy OMG varah varah varah reethi 💙
  Mashaallah
  Lysm 💙waiting for the next
  BTW when next?

  • lilly

   May 3, 2020 at 6:57 pm

   thank u sooooooooooo muchy fakallllll…. next part tonight i guessss…… lym dearrr

 14. Lara

  May 3, 2020 at 6:57 pm

  Lilly thee konrashaku kuhjeh? If u don’t mind can u tell😊😊😊big fan of u lysmm💙💙💙😁😁😊😊

 15. Riyaa

  May 3, 2020 at 7:16 pm

  Ya Lilly please share the grade and the island please if u didn’t mind please

 16. lilly

  May 3, 2020 at 7:24 pm

  guysss i have submittttttttted part 11…. hope u guysssss will like…it… LOVE U ALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

 17. Ahuu

  May 3, 2020 at 9:01 pm

  Varah reethi waiting Nxt part ❤️❤️

 18. Nana😍😍

  May 3, 2020 at 11:28 pm

  Lilly Varah Varah reethi Mi prt ves waiting for Nxt prt

  • lilly

   May 4, 2020 at 11:07 am

   thank u soo much nana

 19. Riyaa

  May 4, 2020 at 7:25 pm

  Lilly its too late but just waiting

  • lilly

   May 4, 2020 at 7:51 pm

   what to dooo dear… …im also waitingggggggggggg

 20. Laī

  May 4, 2020 at 8:12 pm

  When nxt part will be upload lilly 😍😍😍

  • lilly

   May 4, 2020 at 10:14 pm

   lai…. im sorry but i dont know… i already submitted the story.. .. im really sorry … hope that u can wait patiently..

 21. Habee Habeeba Hassan

  May 4, 2020 at 9:51 pm

  Varah varah reethi mi part vx keep it up 🥰 Lilly

Comments are closed.