އަލްވާން ޔުޝްރާ އާ ދިމާއަށް ބަލަންފެށުމުން ޔުޝްރާ  އަށް ވަރަށް  އުނދަގުު ވިއެވެ.     ” ޔެސް … އަައި ރިއަލީ ލައިކް ޔޫޫ … ” އަލްވާން ޔުޝްރާގެ މޫނުގައި ދެ އަތުން ހިފަހައްޓާލަމުން ބުނެލި އެވެ. ޔުޝްރާ ހުރީ ބުނާނެ  އެއްޗެއް ވެސް ނޭނގިފަ އެވެ. ލަދު ގަންތްފަ ހުރި ވަރުން ގުޑިލަން ވެސް ނުކެރިފަ އެވެ. ހަގީގަތުގަ ޔުޝްރާ ވެސް އަލްވާން ދެކެ ލޯބި ވެއެވެ. ” އެންމެ ފުރަތަމަ ޔުޝް ފެނުނު ދުވަހުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް މަ ޔުޝް ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވޭ ” ޔުޝްރާ ލަދު ގަންތްފަ ހުރިހެން ހީވުމުން އަލްވާން ޔުޝްރާއާ  ދުރަށް ޖެހިލިއެވެ. ” ޔުޝް ހަމަ އެއްޗެއް ނުބުނާނަންތަ؟ … ” ޔުޝްރާގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބުމުން އަލްވާން އަހާލިއެވެ. ޔުޝްރާ ހާސްވެފަ ހުރިވަރު އޭނަގެ މޫނުމަތިން ވެސް އެނގެއެވެ.   ” އޯކޭ … ޓޭކްް ޓައިމް ..” ޔުޝްރާގެ ފަރާތުން ޖަވާބެއް ނުލިބުމުން އަލްވާން އެތަނުން ދާން ހިނގައިގަތެވެ. ނަމަވެސް އޭނައަށް ހުއްޓެންް މަޖުބޫރުވީ ޔުޝްރާ އޭނަގެ އަތުގަ ހިފާލުމުންނެވެ. ” އަލްވާން … ” ޔުޝްރާ ވަރަށް ލޯބިކޮށް ގޮވާލިއެވެ. އޭނަ ހީވީ އޭގެ އިތުރަށް ވެސް އެއްޗެކޭ ބުނަން އުޅުނު ހެންނެވެ.         ” ޔެސް ޓެލް މީ … ” އަލްވާން ޔުޝްރާގެ އަތަށް ބާރުކޮށްލަމުން ބުންޏެވެ. ” އަދިި ނެތް ޖަވާބެއް ދެވޭކަށް … ” ޔުޝްރާ ހީލިއެވެ.  ޔުޝްރާ ލާނެތް ކަމުން އަލްވާން އަށް ވެސް ހެވުނެވެެ. ” ކަމޯން … މަ ތަޅުވަން ދޯ ތިއުޅެނީ … ” އަލްވާން ޔުޝްރާގެ އަތުގަ ހިފާލިއެވެ. ޔުޝްރާ އޭނަގެ އެންްމެެ ރީތި ހިނިތުންވުން ފާޅުކޮށްލިއެވެ. ” ބުނީމެންނު ޓޭކް ޓައިމް އޭ … ” ޔުޝްރާ ދޫ ނެރެލާފަ އަލްވާން އަތުން އޭނަގެ އަތް ދަމައިގަތެވެ. ” ދަނީ …” މިހެންް ބުނުމަށްފަހު ޔުޝްރާ ދުވަމުން ގޭތެރެއަށް ދިޔައެވެެ. އެއިރު އަލްވާން ޔުޝްރާ ދިޔަ ދިމާއަށް ބަލަހައްޓައިގެެންް ހެވިފަ ހުއްޓެވެެ.

 

ޔުޝްރާ އޭނަގެެ ކޮޓަރިއަށް ވަންތް ގޮތަށް އުފަލުން މުޅިތާދުވަންފެށިއެވެ. އޭނަ ދުވަހަކު ވެސް އަލްވާން ދެކެ ލޯބި ވެވިދާނެއެކޭ ހިތަކަށް ވެސް ނާރައެވެ. ލޯތްބަކީ ވަރަށް ފާޑެއްގެ އެއްޗެކޭ އޭނަ ހިތަށް އެރިއެވެ. އޭނަ ޖަވާބެއް ދޭން ބޭނުންވަނީ އަލްވާން ކުޑަކޮށް ތަޅުވާލާފައެވެ. އެއީ މިއަދު އޭނަ ތެންމާލީމައެވެ.  ޔުޝްރާ ދުވަމުން ދަނިކޮށް ޑްރެސިން ޓޭބަލް މަތީ ހުރި ސެންޓް ފުޅި ވެއްޓި ތަޅައިގެން ދިޔައެވެެ. އެއީ އިއްޔެ އޭނަ ގަންތްް ސެންޓު ފުޅިއެކެވެ. ޒެރާޝާ އަށް ސެންޓު ފުޅި ތަޅައިގެން ދިޔަކަން އެނގިއްޖެއްޔާ ކަންތަކާ ޖެހޭނެއެވެެ. ކުރެވުނު މޮޔަ ކަންތަކުން ޔުޝްރާ އޭނަގެެ ބޮލުގަ ދެ އަތުން ހިފަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަައްޓާލެވުނެވެ.     ” ދަރިފުޅާ …. ކޮން އަޑެއް …” ކުއްލިއަކަށް ޒެރާޝާ އެތަނަށް އައުމުން ޔުޝްރާގެ ހިތް ހީވީ މޭގަނޑު ފަޅާފަ ނުކުންނަން އުޅުނު ހެންނެވެ.   ” ސެންޓު ފުޅި … ތެ … ޅުނީ ” ޔުޝްރާ އިސްދަށަށް ޖަހާލަމުން ބުނެލިއެވެެ.         ” ސާބަހޭ ދަރިފުޅާ … އިއްޔެ ގަންތް ސެންޓު ފުޅި އެެއްް ވިއްޔަ … ދެން މި މަހުު ސެންޓު ފުޅިއެއް ނުގަނެވޭނެ … ދެން މަންމަގެ އަތަރު ފުޅި ދަރިފުޅު ބޭނުންކުރޭ … ” ޒެރާޝާ ދެ ފަރާތަށް ބޯހޫރާލަމުން ބުނެލިއެވެެ. އެއިރު އޭނަގެ ތުންފަތް މަތީ ލާނެތް ހިނިތުންވުމެއްް ވެސް ވިއެވެ.   ” ދެން ނޫން މަންމާ … އަތަރު ހޭކީމަ ބޯ އަނބުރަނީ … ދެން ހަމަ ސެންޓު ފުޅި އެއް ނުގަންތް ދޭނަންތަ؟؟؟؟ ” ޔުޝްރާ ޒެރާޝާ އަތުގަ ހިފައި ކުޑަކޮށް ތަޅުވާލަމުން ބުނެލިއެވެ.   ޒެރާޝާ ލުއި ހީލުމެއް ހީލިއެވެ. ” ސެންޓު ފުޅި އެއް ގަންތް ދޭނަން … އެކަމް ބަލައިގެން ދެން އުޅެންވާނީ … މަންމަގެ ލޯބި ޕްރިންސެސް ދެރަކުރާކަށް މަންމަ ބޭނުމެއް ނުވާނެންނު ” ޒެރާޝާ މިހެން ބުނުމާ އެކު ޔުޝްރާ އޭނަގެ ހަށިގަނޑުގަ ވަރަށް ބާރަށް ބައްދާލިއެވެ.      ” މަންމާ ޔޫ އަރ ދަ ބެސްޓް … ޔުޝް ވަރަށް ލޯބިވޭ މަންމަ ދެކެ … ” ޔުޝްރާ ޒެރާޝާގެ ކަންފަތް ބުޑުގަ ބުންޏެވެ. ” މަންމަ ވެސް ” ޒެރާޝާ ޔުޝްރާގެ ކޮލަށް ދޮނެއް ދިނެވެ.

 

ޔުޝްރާ ޝަޔާ ގޮވައިގެން އުނދޯލީގަ އިންދަ އަލްވާން އައެވެ. ” ހާދަ ކިޔުޓް ބޭބީ އެެއްް ” އަލްވާން ޝަޔާގެ ލޯބި ލޯބި ކޮލުގަ ހިފާލަމުން ބުނެލިއެވެ. އެވަގުތު ޝަޔާ ‘ގޫގޫ ގާގާ’ އެކަހަލަ އެއްޗެކޭ ބުންޏެވެ. ޔުޝްރާގެ ތުންފަތަށް ރީތި ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވިއެވެ. އަލްވާން އަށް ޔުޝްރާ އާ ދިމާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެވުނީ އެވެ.    ” ޝަޔާ ބޭބީ އުރާލަބަލަ … އެބަ އަންނަން ޝަޔާ ބޭބީ ކާ އެއްޗެހި ހިފައިގެން … ” ޔުޝްރާ މިހެން ބުނުމުން އަލްވާން އާއެކޭ ބުނުމުގެ ގޮތުން ބޯޖަހާލިއެވެ. އޭނަ އަވަސް އަވަހަށް ޝަޔާ އަލްވާން އަތަށް ދީފަ ދިޔައެވެ. އަލްވާން ޝަޔާ އާ ދިމާލަށް ބަލާލިތަނާ ޝަޔާ ލޯބި ގޮތަކަށް ހީލިއެވެ. އަލްވާން އަށް ވެސް ބޭއިޚްތިޔާރުގައި ހީލެވުނެވެ. މާ ގިނަ އިރެއް ނުވެެ ޔުޝްްރާާ އައެވެ.       ” ތެންކްޔޫ … ” މިހެން ބުނުމަށްފަހު އޭނަ އަލްވާންގެ އަތުތެރޭގަ އިން ޝަޔާ އަށް އޭނަގެ އަތް ދިއްކޮށްލިއެވެ. އަތް ދިއްކޮށްލުމާ އެކު ޝަޔާ ޔުޝްރާގެ ގާތަށް އައެވެ. ” ހާދަ ނައިސް ކޮށް މިއަދު ތި ވާހަކަ ދައްކަނީ … ” އަލްވާން ޔުޝްރާ އާ ދިމާލަށް އެއް ބުމަ ހިއްލާލިއެވެެ.    ” ދެން ރޫޑް ކޮށް ވާހަކަ ދައްކަން ވީތަ؟ ” ޔުޝްރާ އަނގައަށް ވައްތަރެއް ޖައްސާލިއެވެ.    ” ނޫނޭ … ލެޓް މީ ހެލްޕް ޔޫ ،.. ” ޔުޝްރާ ޝަޔާގެ ކުޑަ ކުޑަ އަނގައަށް ކަރާ ކޮޅު ލަވަން އުޅުމުން ޝަޔާ ލޯބި ގޮތަކަށް ރޯން ފެށުމުން އަލްވާން ބުންޏެވެ. އަދި ޝަޔާ އުރާލުމަށްފަހު     ”  ކާޅު ކޮބާ؟؟؟ ” މިހެން ކިޔަން ފެށިއެވެ. އިރުކޮޅެއް ނުވެ ޝަޔާ މަތި ބަލަން ފެށިއެވެ. އަދި މައްޗަށް އިނގިލި ދިއްކޮށްފަ އަތް ޖަހާލަމުން ލޯބި ގޮތަކަށް ހީލިއެވެ. ” ވާވް … އަލްވާން ހާދަ މޮޅޭ ދޯ  ” ޔުޝްރާ އަށް ތަޢުރީފް ކޮށްލެވުނެވެ.    ޔުޝްރާ ކަރާ ތަށި ހިފައިގެން އަލްވާން ގާތަށް ދިޔައެވެ. އަދި ކަރާކޮޅެއް ސަމްސަލުން ނެގުމަށްފަހު ‘ ކާޅޫ .. ކާޅޫ .. ‘ އޭ ކިޔަމުން ޝަޔާގެ އަނގައަށް ކަރާ ކޮޅު ލެވިއެވެ.       ” ޔުޝް ވެސް މޮޅެންނު … ” އަލްވާން އެއް ލޯ މަރާލިއެވެ. ” ހެއި ކަޕްލްސް … ޝަޔާ ބޭބީ އަހަރުމެންނާ ހަވާލުކޮށްފަ ފިހާރައަކަށް ގޮސް ދީބަލަ ޕްލީޒް … ” ޒިދާންް އެދުނެވެ.       ޔުޝްރާ ޝަޔާ މަންހާ އަތަށް ދީފަ ފިހާރައަށް ދާން ނުކުތެވެ. ” ކޮންޗެއް ގަންނަން ވީ ؟ ” ޔުޝްރާ ހަނދާން ވެގެން އަހާލިއެވެ. ” މަންމަ ބުނީ ސެންޓު ފުޅިއެއް ވާހަކަ … ޔުޝް އަށް ކަމުދާ ސެންޓެއް ގެެނޭޭ ” ޒިދާން ޝަޔާ ކޮލަށް ދޮނެއް ދެމުން ބުނެލިއެވެ. ޔުޝްރާ ހޫމްް ސޭ ކިޔާފަ ހިނގައިގަތެވެ. އޭނަގެ ފަހަތުން އަލްވާން ވެސް އައެވެ. އަލްވާން އައި ގޮތަށް އައިސް ހިފާލީ ޔުޝްރާގެ މަޑު އަތްތިލައިގައެވެ. ޔުޝްރާ ދިޔައީީީީީ ސިއްސައިގެންނެވެ. އެ ދެ މީހުންނަށް މަގުމަތިންް ހިނގާފަަ ދިޔަ އެތައް ބަޔެއްގެ ލޯތަށް އަމާޒު ވަމުން ދިޔައެވެ. ” ޕިސް … އެންމެން އެ ބަލަނީ … ” ޔުޝްރާ ރަކި ގޮތަކަށް ބުންޏެވެ. ” މަށަކަށް ނޭނގެ ބަލާކަމެއް … ” އަލްވާން ޔުޝްރާ ކަޑަކޮށްލާ ހިތުން ބުނެލިއެވެ.   ޔުޝްރާ ދެ ބުމަ ގޮށްޖަހާލިއެވެ. އަދި އަލްވާންގެ އަތް އޭނަގެ އަތުން ނައްޓުވާލިއެވެ. އަދި އަލްވާން އާ ދިމާލަށް ދެ ބުމަ ހިއްލާލިއެވެ. ” އެނގޭތަ … މާދަމާ ނޫން އަނެއް ދުވަހު ލިބޭނެ އޯ ލެވެލްްގެ ރިޒަލްޓްސް  … ” ޔުޝްރާ އަލްވާން އަށް ރީތި ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔާ ކޮށްލިއެވެ. ” އޮ … ކާންޓް ވެއިޓް ޓު ސީ ޔުއަރ ރިޒަލްޓްސް ..” އަލްވާން ވެސް ހީލިއެވެ.

 

ޔުޝްރާ އަދި އަލްވާން ސެންޓު ފުޅި ގަނެގެން ގެއަށް ދިޔައެވެ. އެއިރުު ޝަޔާ ކައި ނިމުނީ އެވެ. ޝަޔާގެ މުޅި އަނގަމަތީ ވަނީ ކަރާ ހޭކިފައެވެ. މަންްހާ ދިޔައީ ޝަޔާ ފެންވަރުވާށެވެ. އެ ވަގުތު ޔައިރާ އެތަނަށް އައެވެ. ” ޔުޝްކޮ މެން ވަރަށް ލޯބިވޭ ދޯ ޝާ ދެކެ … ދޮންތި ވަރަށް އުފާވޭ ޝާ ދެކެ ތި ކުދިން ލޯބިވާތީ … މީ ދޮންތި މިއުޅެނީީ މާދަން ރޭ ރެސްޓޯރެންޓަކަށް ދާން …. ދޮންތިބެ އާ މަން އާ ޒިދް ވެސް ދާނެ … އެހެންވެ ޝާ ބަލާ ދެއްޗެ … ”  ޔުޝްރާގެ އަތުގަ ހިފައިގެން އާދޭސް ކުރާކަހަލަ ގޮތަކަށް ޔައިރާ ބުނެލިއެވެ. ” ސާބަހޭ … ތި ހުރިހައި އެއްޗެއް ނުކިޔަ ފުރަތަމަ ވެސް ޕޮއިންޓަށް ދިޔަނަމަ … އެހެންނޫނަސް ޝަޔާ ބޭބީީ ބަލާތޯ ދޮންތި ނުޖެހޭނެ އާދޭސް ކުރާކަށް ވެސް ..  ޔުޝް ޝާ ބޭބީ ބަލާނަމޭ … ތި އެންމެން ދޭ އިންޖޯއީ ކުރަން މާދަން ރޭ … ” ޔުޝްރާ ޔައިރާގެ ކޮލުގަ ހިފާލިއެވެ. ” ކޮން އެންމެންނެއް ތަ؟؟؟؟ …. އަލްވާން މަޑުކުރާާނޭޭ ޔުޝް އަށް ހެލްޕް ކޮށްދެން … ” ޒިދާން އަލްވާާންގެ ބުރަކަށީގަ އަޅައި ޔުޝްރާއާ ދިމާލަށް ކޮށްޕާލިއެވެ. އަލްްްްްްވާން ޔުޝްރާގެ ގައިގަ ޖެހުނުލެއް ބާރުކަމުން ޔުޝްރާ އަރި އަޅާލިއެވެ. އޭނަ ވެއްޓުމުގެ ކުރިން އަލްވާން އޭނަގެ ބާރުގަދަ ދެއަތުން ޔުޝްރާ ހިމާޔަތް ކުރިއެވެ. ޔުޝްރާ އަށް ކަޅި ވެސް ޖަހާނުލާ އަލްވާން އާ ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެވުނެވެ. އަލްވާން ވެސް ހުރީ އެފަދަ ޙާލެއްގައެވެ. އެއިރު ޔައިރާމެން ހަމަ ބިނދި ބިނދިފަ ހެނީއެވެ. އެ ދެމީހުންނަށް އެ މީހުން ވަށައިގެން ކަމެއް ވާކަމެއް ވެސް ނޭނގެއެވެ.    ” ޕޮއް ” ޒިދާން އަލްވާންގެ ކަންފަތް ބުޑުގަ ބާރަކަށް ބުންޏެވެ. އެއާ އެކު އަލްވާން ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. ޔުޝްރާ އަވަސް އަވަހަށް އަލްވާންގެ އަތް ފޮޅުވާލާފަ އޭނަގެ ރީތި ހަށިގަނޑު ތެދު ކޮށްލިއެވެެ. ” ތި ދެ މީހުން އަސްލު ވެސް ވަރަށް ގުޅޭ އިނގޭ … ” ޔައިރާ ހެމުން ހެމުން ބުނެލިއެވެ. ” ހޫނ … އެއްކަލަ ދޮންތި … ” ޔުޝްރާ ލަދު ގަންތް ވަރުން ބުނެވުނެވެ. އެ ދެެ މީހުން ރަށްޓެހިވުމުން ޔައިރާމެން ދިމާކުރާނެ ވަރު ޔުޝްރާ އަށް ބުނެދޭން ވެސް ނޭނގޭނެ ކަން ޔަގީނެވެ. ޒިދާން އަލްވާން ގޮވައިގެން ޔުޝްރާ މެންނާ ދުރަށް ދިޔައެވެ. ” މާދަަންް ރޭ ކޮންމެ ގޮތެއް ހަދާފަ ވެސް ޔުޝްގެ ފަރާތުން ޖަވާބެއް ހޯދަން ވާނެ އިނގޭ …. ” ޒިދާން އެެއްް ލޯ މަރާލިއެވެ. ” ސޯ މީ ތި މީހުންގެ ޕްލޭން އެއް ދޯ …. ނުލަފާ ގަނޑު … ” އަލްވާން ޒިދާންގެ ބަނޑުގަ ޖަހާލިއެވެ. ” ޔެސް އަފްކޯޒްް … ތި މީހުން އެކުގައިވާ ދުވަހަކީ އަހަރުމެން އެންމެން ވެސް ވަރަށް އުފާވާނެ ދުވަހެއް … ބްރޭކްއަޕް ގޭމް ނުކުޅެއްޗެ …. ” ޒިދާން އަލްވާންގެ ކޮނޑަށް އަތް ވައްޓާލަމުން ބުނެލިއެވެ. ” ހެެހެހެ މަށަކަށް ތި ބްރޭކްއަޕްް ގޭމް ކަމަކުވެސް ނުދޭ … ފަސްޓް ޓައިމް ވީމަ މައްސަލަ ޖެހިދާނެ ދޯ؟” އަލްވާން އަހާލިއެވެ. ” އޯ ……. ނުޖެހޭނެެ އިންޝާﷲ … ޓްރަސްޓް ޔުއަރ ގާލް އޭރަށް ރަނގަޅު ވާނެ އިންޝާﷲ … މަ ވެސް ފަސްޓް ޓައިމް އޭ މި … ” ޒިދާން ހީލިއެވެ. ” ދެން ހައު ވޯޒް ޔުުއަރ ފަސްޓް؟ ” އަލްވާން ލާނެތް ގޮތަކަށް އަހާލިއެވެ. ” ކޮން ފަސްޓް އެއް؟ ” ޒިދާން އަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނަގައެއް ނުގަނެވުނެެވެ. ” ދެން އެނގެން ޖެހޭނެންނު…. ކި ..ސްސް ” އަލްވާން މިހެން ބުނުމުން ޒިދާން އަށް ކުއްލިއަކަށް އެ ބުނިި އެތި ރޭކާލިއެވެ. ” ޔޫ … ” ޒިދާން އަލްވާންގެ އަތުގަ ޖެހިއެވެ. އަލްވާން ހެމުންް ހެމުން ޒިދާންގެ ކޮނޑަށް އަތް ވައްޓާލިއެވެ.

 

ނުނިމޭ …

139

58 Comments

 1. Yanaa

  April 8, 2020 at 1:34 am

  Varah varah reethi.❤❤❤❤❤❤
  maa sha Allah❤❤❤❤❤❤❤❤
  curiously waiting waiting for the next part.❤❤❤❤❤❤❤❤❤
  Shayaa loabiKan dhw❤❤❤❤
  ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

  • Quiiin🌹

   April 8, 2020 at 3:31 pm

   Hehehe vrh vrh ufaavehje mi part rythi v ma ….
   Keep waiting dear …
   In sha allah soon …
   I love ur beautiful comment…
   💕💞
   Jazakallah khairan yanaa

 2. Mallu

  April 8, 2020 at 4:13 am

  Sisuuuu.!!!!!sis dhen liyaa story ge Maigandu girl kujjaaa ah kiyaaani shayaa ingey…please please.ehaaa reethi name💞💞💞💞💞💞 BTW story evareh nei ehaaa reethi. waiting

  • Kix

   April 8, 2020 at 2:21 pm

   Yes mallu thibunihen vrh beynun quiin liyaa vhk ehge main character ah shaya kiyan … hehehee
   😘Ly

  • Quiiin🌹

   April 8, 2020 at 3:33 pm

   Hei mallu … in sha allah dhn stry eh liyanyya shaya name use kuraanan main character eh ge gothuga … in sha allah … hehehe thidhey support ah vrh bodah shukuriyya …
   Keep waiting darlaa
   😊❤

  • Quiiin🌹

   April 8, 2020 at 3:34 pm

   Jazakallah khairan kix nd mallu …😊

  • Mallu

   April 8, 2020 at 6:40 pm

   Thank you sis.. Varah happy vejje and waiting next part..😊😊😊😘

 3. Yan♥️

  April 8, 2020 at 5:53 am

  Varah reethi Masha Allah 😘 waiting for the next part

  • Elly

   April 8, 2020 at 2:23 pm

   Yan ge comments quiin liyaa huriha part ehge fennaathiii quiin vrh ufaa vaane kanneyge …. hehehe 😊😍😘

  • Quiiin🌹

   April 8, 2020 at 3:37 pm

   Elly … quiiin vrh vrh ufaavey mi vhk ah comment kuraa hurihaa readers ehge comments fenunmun vx … u guys means a lot to me…
   Jazakallah khairan yan nd Elly …
   Keep waiting daralaasss
   😊❤

 4. Ekkala kujja

  April 8, 2020 at 8:45 am

  !!!Hey quiiinnnn
  Mi part vx vrh vrh vrh rythi ma sha allah … shaya ge nan hama vrh faahagakohlevey ingey😉 finally alvaan propose kuriii dhw …. hehehe maadhan rey e dhe myhun ulheyne gothakaa medhu mi visnaaleveniii …. eehehehe 😂
  Criousely waiting waiting waiting…
  Ly
  😍😘

  • Quiiin🌹

   April 8, 2020 at 3:40 pm

   !!!Hey ekkala kujja
   Hehehee hurihaa readers ah shaya vrh kamudhey dhw … so glade u guys like her… yes alvaan ah kehnukurevuniii ahaha … maadhan rey vaane gotheh balaalan madukohlaa hehe
   Keep waiting darlaaa
   Ly2
   😊❤

 5. Kairaa

  April 8, 2020 at 9:06 am

  Varah varah reethi mi part vx😘…masha allah…can’t wait to read nxt😁😁…

  • Quiiin🌹

   April 8, 2020 at 3:42 pm

   Hehehee keep waiting kaiiii …
   In sha allah nxt part soon…
   Jazakallah khairan kaii …
   😊❤

 6. 💖Ril💖

  April 8, 2020 at 11:04 am

  Masha Allah varah ves mi part reethi. Kuriah oi baaa varah avaha up kohladheychey. Varah curious vey eba.

  • Quiiin🌹

   April 20, 2020 at 12:09 pm

   Sorry dear … midhuvaskolhuge gothun miulhenii vhk up nukohlevigen ekm mihaaru innaanii kuru vhk eh submit kohfa but adhi publish eh nuvey…
   Jazakallah khairan ril
   😊❤

 7. Kokkx

  April 8, 2020 at 2:12 pm

  Ma sha allah … quiiinnnnuuuu …. mi part vx vrh salhi …. best stry everrrrr…
  😍😅😄😄😄

  • Quiiin🌹

   April 8, 2020 at 7:24 pm

   Hehehee vrh ufaavehje mi part ga vx kokkxge comment eh fenuniima …
   Jazakallah khairan kokkx
   😊❤

 8. Anonymous

  April 8, 2020 at 2:12 pm

  Vrh rythi. Finally propose Kuree dhw.. shaya name rythi Vrh Vrh Vrh Vrh..waiting next part

  • Quiiin🌹

   April 8, 2020 at 7:26 pm

   Hehehe yes . Vrh happy vehje stry vx shaya name vx rythi v ma …
   Keep waiting
   Jazakallah khairan Anonymous

 9. MIKE

  April 8, 2020 at 2:13 pm

  Salhi ingey …. shaya bby uraalaa hihvany hama …. quiiin ge mi stry vrh vrh vrh vx hihgaimu

  • Quiiin🌹

   April 8, 2020 at 7:29 pm

   Shaya bby uraalan libeynama dhwww… vrh ufaavehje vhk kamudhaathii …
   Jazakallah khairan mike

 10. Anonymous

  April 8, 2020 at 2:15 pm

  Zidhaan nd Alvaan vrh majaa ingeyyy … fahu thankolhun hama hevunu … heheee i love tyus stry a lot …

  • Ekkala kujja

   April 8, 2020 at 2:17 pm

   Dnt u think the family is so great … i love the way yairaa talks to yushra … nd i love zeraasha too cause she is a supportive mother …

  • Quiiin🌹

   April 8, 2020 at 7:32 pm

   Hehehee quiiin ah vx vrh majaa ethankolhu …
   Vrh ufaavey stry kamudhaathiii …
   Jazakallah khairan Anonymous
   😊❤

 11. Anonymous

  April 8, 2020 at 2:19 pm

  Yes i love the family too … ekkala kujja thibuni hen zeraasha is really fantastic … hehehe hurihaa thaureefeh quiiin ah …😜😊😊

  • Quiiin🌹

   April 8, 2020 at 7:34 pm

   Hehehehe jazakallah khairan anonymous

 12. Ekkala kujja

  April 8, 2020 at 2:20 pm

  Yes exactly anonymous …. thanku quiiin fr this amazing stry … 😘

  • Quiiin🌹

   April 8, 2020 at 7:35 pm

   Awww…. thanku so much ekkala kujja … jazakallah khairan ekkala kujja ..
   😊❤

 13. Shei

  April 8, 2020 at 2:25 pm

  Quiiiinnoooooo this stry is glooming nooowwwwww …. i really really like it… bune ehnu nafrathakiii loabyge feshumey hehehehhhehehehe …
  Waiting ly
  😊😘

  • Quiiin🌹

   April 8, 2020 at 7:37 pm

   Yeah man vx yush aa dhimaalah bunyennu nafrathakiii loabyge feshumey hehehe .
   Keep waiting dear
   Ly2
   😊❤

 14. Lery

  April 8, 2020 at 2:27 pm

  Wow wow wow wow wow wow wow no words to describe how beautiful this stry is …… i really really like it …. mihaaru beynumiii nxt part kiyaalan hehehehehehe waiting darlaaaaaa😍😘😊💜💞💖💕💕💕💙🌻😜😗💙💞💙😜☺😄😄😄😄😄💙💕💖

  • Quiiin🌹

   April 8, 2020 at 7:39 pm

   Awwwwwwwnnnnn …. such a beautiful comment … vrh vrh ufaavehje vhk kamudhiya e ma … nesxt part soon in sha allah …
   Keep waiting lery …
   😊❤

 15. Koxy

  April 8, 2020 at 2:28 pm

  Ahahahahahaaahaahahaa vrh majaaa ingey alvaan zidhaan aa dhimaakuri iru …. hehehehehehe quiiin u rockssssss …. cant wait fr next ehaa vx curiouse vefa mihuriii heheheheehehe

  • Quiiin🌹

   April 8, 2020 at 7:40 pm

   Hehehehehehehe i also love that part …
   Jazakallah khairan koxy …
   Keep waiting dear… no other choice dhw hehehe …
   😊😜❤

 16. Haika

  April 8, 2020 at 2:29 pm

  Quiiiinnnn ur my fav writer ingeyyyy …. be safe nd stay home dear … 💖💞💙

  • Quiiin🌹

   April 8, 2020 at 7:42 pm

   Yes in sha allah … u also be safe inge… nd stay home too…
   Jazakallah khairan haika
   😊❤

 17. Anonymous

  April 8, 2020 at 2:30 pm

  Whoaa this comment section is rocking noooowwww …. hehee quiiin ge vhk rythi kamun hama hehehe

  • Quiiin🌹

   April 8, 2020 at 7:43 pm

   Awww … thanku sooo much anonymous …
   😊❤

 18. Lo

  April 8, 2020 at 2:32 pm

  Quiiiiin …. waiting ingeeeyyyyyyyyyyy avahah up kohladhehchey …

  • Quiiin🌹

   April 8, 2020 at 8:05 pm

   In sha allah nxt part soon…
   Keep waiting
   Jazakallah khairan Lo
   😊❤

 19. Dhonthy

  April 8, 2020 at 4:31 pm

  Vvvvv beautiful 💗💗💗 Waiting for the next episode quiiin🌹 You are one of my fav author. You are really a talented author. ❤️❤️❤️💗💗💗💕💕💕🌹🌹 Love you

  • Quiiin🌹

   April 21, 2020 at 12:31 pm

   Awwww thanku soooo much dhonthy … dhonthige vhk ah vc cmmnt kohlan vrh hithah araa ekm bxy kamun nuvani mihaaru online koh kiyavan jeheythii vc vrh undhagu viyya😢😅… u knw ur my fav author too❤😘
   U r talented too …
   Ly2
   😊❤

 20. Miu

  April 8, 2020 at 7:22 pm

  Ma sha allah vrh vrh vrh salhi … yush aa alvaan aa rattehi vaanama avahah … soooooo curiouse…
  😊😉💖💞💕💞💕💕💞

  • Quiiin🌹

   April 8, 2020 at 8:06 pm

   Hehe wish dhww….
   Keep waiting miu
   Jazakallah khairan miu
   😊❤

 21. IIII ishu

  April 8, 2020 at 8:22 pm

  Yeah this is going to be so fun
  I 💖 it
  Waiting for next
  💖💖 Ly

  • Quiiin🌹

   April 8, 2020 at 10:58 pm

   I’m waiting fr ur comment 😊hehe … yeah i knw specially u would luv it😜 … lets see the fun … hehe
   Keep waiting ishu
   Jazakallah khairan ishu
   Ly2
   😊❤

 22. Quiiin🌹

  April 8, 2020 at 11:05 pm

  Thanku fr the supports my dear readers … u guys knw “readers are my inspiration” … i wanna advice u something really important …
  Stay home
  Be safe
  If u are having coughs or sneezes cover ur mouth …
  Quiin abadhuvx dhua kuraanan mi bali madu kamun emmen vx salaamaiy kohdhevvun edhi … in sha allah …
  Everything happens fr good

  • Ekkala kujja

   April 9, 2020 at 11:10 am

   Quiin haadha rabgalhey ma sha allah … in sha allah hurihaa kameh vc rangalhu vaane

 23. Anonymous

  April 9, 2020 at 8:00 pm

  Raa

  • Quiiin🌹

   April 12, 2020 at 11:21 pm

   ??

 24. X Quiiin

  April 12, 2020 at 10:44 pm

  Kn vahtharakah liyaa ehchehtha.. dhe bas dheythery hus jaaga dhookuran neygennaa nu dhookohbea.. mae kokko ves liyaane miah vure thaahirukoh.. thimaa ah thimaa fenifa hunna myheh.. Quiiin eko..

  • Quiiin🌹

   April 12, 2020 at 11:15 pm

   Ummm. Aslu quiin ge keyboard ge massala eh ulhey thee ehnvefa hunnaniii … baeh faharu dhe akuru ehvx vey … so sorry if u dnt like it ..
   Jazakahllah khairan X Quiiin
   Theena vc theenii X Quiin
   Advice eh don’t judje a book by it’s cover

  • Quiiin🌹

   April 12, 2020 at 11:21 pm

   Thanku vhk kiyaalyma in sha allah i’ll try to correct dear … thanks dear …
   😊❤
   Hope nxt part kiyaalaane kamah…
   All the best X Quiiin ge kokko ah ….😊
   I knw quiin ah vure vx molhu liyuntherin hunnaane kithey kuda kujjaku kamuga viyas.
   Jazakallah khairan
   😊❤

 25. Quiiin🌹

  April 12, 2020 at 11:17 pm

  Jazakallah khairan ekkala kujja … yes everything happens fr good..
  😊❤

 26. IIII ishu

  April 21, 2020 at 5:45 pm

  Ohhhhhhhhhhhhh quinnnnnnnnn
  I CAN’T WAIT WHEN THE NEXT PRT
  😭WHY SO SLOW
  💖💖💖 BUT LOVE THE STORY
  💖 LYSM

  • Quiiin🌹

   April 21, 2020 at 10:28 pm

   Oh i’m so sorry😥 mihaaru vc innaanii stry ge ebbai liyefa ekm readers ah kuru hn hyvedhaane thii publish nukurevigen miulhenii ..
   I knw u will love it …
   Jazakallah khairan ishu
   Lym
   😊❤

 27. Quiiin🌹

  April 21, 2020 at 10:31 pm

  Umm… mihaaru innaanii quiin ge kuru vhk eh publish vefa hope u all will like it …
  Stay safe all
  😊❤

Comments are closed.